Využití IP telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití IP telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící"

Transkript

1 yužití telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící Zdeněk Bumbálek esearch and Development entre, Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v raze echnická 2, , raha 6 mail: Úvod a první pohled se může zdát slovní spojení využití telefonie pro neslyšící jako nesmysl. Že tomu tak není, dokazuje projekt ecribe výzkumně-vývojového centra D ČU a České unie neslyšících, jehož cílem je vytvořit online přepisovací centrum pro neslyšící. echnické řešení projektu je založeno na telefonii a online zobrazení přepisu řeči na webových stránkách. odle zákona č. 155/1998 b., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 b., mají sice tyto osoby právo svobodně si zvolit takový komunikační systém, který odpovídá jejich potřebám, ve skutečnosti však dosud nebyly vytvořeny podmínky pro naplňování tohoto práva, zejména pokud jde o zajištění přepisu mluvené řeči. rojekt ecribe rozšiřuje původní projekt České unie neslyšících imultánní přepis mluvené řeči. omocí komunikačních technologií a speciální aplikace pro přepis není nutná přítomnost přepisovatele na místě. řepisovatel může pracovat odkudkoli, kde je přístup na internet. A jak ecribe technicky funguje? Z místa konání přednášky pro neslyšící je přenášen hlas pomocí o telefonie do přepisovacího centra nebo kamkoli k přepisovateli. řepis zajišťují speciálně vyškolení rychlopísaři, kteří používají velký seznam zkratek. en se expanduje na celá slova nebo věty. K tomu využívají M ord s velkým seznamem automatického vkládání. oužití M ord bylo jednou ze základních podmínek přepisovatelů na vývoj aplikace pro přepis. projektor a přepisovaný hlas je zobrazován na plátno. Dostupný je však odkudkoli pomocí webového prohlížeče. Do budoucna projekt zamýšlí postupné zapojování automatického na rozpoznávání řeči. ím se zpřístupní služba ještě širšímu počtu neslyšících. rincip přenosu hlasu přes internet nternetová telefonie o (oice over nternet rotocol) přinesla revoluci do tradičního chápání přenosu hlasu. d vynalezení telefonu Antonio Meuccim (1860) až do nedávné minulosti, měly telefonní systémy jedno společné: jasné spojení z bodu A do bodu B. Bylo tomu tak jak u původních analogových systémů, u kterých bylo možné vysledovat kabelové spojení propojené v telefonních ústřednách např. křížovými spínači, tak i později po zavedení digitalizace DM (ime Division Multiplex) pevným přiřazením kanálových intervalů jednotlivým účastníkům. elmi zjednodušeně řečeno, klasická telefonie vytváří mezi uživateli jakési potrubí, které se během spojení nemění a přenáší hlas uživatelů. nternetová telefonie by se dala naproti tomu přirovnat k posílání dopisů poštou. řenášený hovor je rozkouskován na jednotlivé segmenty (pakety), které jsou doplněné o adresu odesílatele a příjemce (hlavičku) a nezávisle poslány sítí. praxi to probíhá tak, že přepisovatel si pomocí webového rozhraní aplikace vytvoří a otevře dokument M ord. a jeho pozadí běží programový kód, který téměř v reálném čase odesílá text na server, odkud je dále zobrazován na webovou stránku. a místě přednášky je k dispozici t t+ t+2 t+3

2 obr. 1 Digitalizace hlasu nternetová telefonie zaznamenala veliký rozmach až v druhé polovině 90. let 20. stol., kdy ji začali podporovat velcí výrobci techniky (Lucent, isto, ocalec, ntel a další). Do té doby byla spíše jen koníčkem několika málo nadšenců obdobným radiovým amatérům. lavní překážkou byla absence jakéhokoliv standardu, který by umožnil propojit různá zařízení. Změna nastala až s příchodem protokolů.323 a zejména (ession nitiation rotocol), které se zasloužily o velké rozšíření internetové telefonie. nternet Digitalizovaný úsek lavička 40 B 160B X f zorkování Kvantování Kódování řiřazení do časového rámce Digitalizace lnění paketu řidání hlavičky nternet yrovnávací paměť debrání hlavičky ekonstrukce obr. 3 rincip přenosu hlasu v sítích elefonní síť dekódování obr. 2 rincip přenosu hlasu v sítích DM rincip přenosu hlasu přes nternet je naznačen na obr. 3. tejně tak jako u klasické telefonie je nejprve hlas digitalizován. oho se dosahuje pravidelným odebíráním vzorků hlasu (vzorkováním), kterému je dále přiřazena diskrétní hodnota v amplitudě (kvantování), tato hodnota je následně zakódována do binárního tvaru. klasické telefonii je takový vzorek vložen do pevně přiděleného kanálového intervalu v časovém rámci o délce trvání =125 ms a celá procedura se opakuje. internetové telefonii se používá nespojový způsob přenosu pomocí paketů. aket je třeba naplnit určitým počtem zakódovaných vzorků (cca 160 B) a doplnit hlavičkou (40B), která obsahuje směrovací údaje. akto sestavený paket je pak odeslán do sítě. Doručení paketu zajišťují jednotlivé uzly sítě routery, které pakety směrují. oto směrování je však do značné míry náhodné a tak ke koncovému uživateli docházejí pakety v různém pořadí. ro přenos paketů se využívá protokol UD, který ovšem nezaručuje 100% doručení a může se proto stát, že některý paket nedorazí k uživateli vůbec. správné seřazení paketů na přijímací straně se stará vyrovnávací paměť paketů viz. obr. 3. nternetová telefonie vykazuje proti klasické větší zpoždění přenosu hlasu. Zpoždění je způsobeno jednak samotným plněním paketu hovorovou informací (než se paket odešle, je třeba počkat než se naplní) a pak náhodnou dobou šíření paketu sítí. echnické řešení projektu ecribe současné době se pro účely projektu a testování používá fyzický stroj v síti feld.cvut.cz. troj má adresu a je na něm nainstalován Linux penuse 11.1 (jádro ). a tomto stroji je nainstalován virtualizační irtualbox verze 3. e irtualboxu jsou nainstalovány dva virtuální stroje s Linux Debian, jeden se stabilní verzí ústředny Asterisk pro reálný provoz přepisovacího centra a druhý s verzí Asterisk pro testování nových funkcionalit Asterisku, zejména začlenění přenosu textu v reálném čase přes protokol a Asterisk est server erver 1 penu11.1, F server irtual BX, Aplikace pro přepis erver obr. 4 Zapojení sítě ecribe íť FL /

3 Architektura systému a obr. 5 je naznačena architektura systému ecribe. Jádro systému tvořící jeho komunikační část představuje ústředna Asterisk, dalším velmi důležitým blokem je server zajišťující online zobrazování přepsané řeči na webových stránkách, který úzce spolupracuje s webovým serverem Apache. řístup do systému je možný jednak z klasických telefonních přístrojů, mobilních telefonů ale i z telefonů a klientů. ejsnadnější způsob pak tvoří webový telefon, díky kterému je celý systém dostupný pouze z webového rozhraní bez nutnosti jakékoli instalace a konfigurace pro uživatele. DM BX Asterisk eb interface ecribe /D GM/G/DG/UM G B B /UD obr. 5 Architektura systému ecribe M D A ro přenos hlasu v systému Asterisk je v zásadě možné využít dva způsoby DM a o. ro DM vyvinula fy Zapatel elephony pseudo DM kartu Zaptel. oto rozhraní je dodáváno fy Digium pro různé varianty použití (,, 1, 1,, BA, &M...). ro o telefonii podporuje Asterisk řadu protokolů. současné době se nejčastěji rozšířeným protokolem stává protokol, další podporované protokoly jsou AX,.323, MG a of. rámci ecribe jsou využívány protokoly a AX. omocí těchto protokolů je možné uskutečňovat hovory zdarma odkudkoli s přístupem na nternet. ro komunikaci se sítěmi a GM využívá projekt ecribe propojení pomocí soukromého o operátora. dohledné době bude systém zpřístupněn také z klasických pevných sítí připojením přípojkou do pevné telefonní sítě a pomocí GM bran do sítí českých mobilních operátorů. ústředna Asterisk umožňuje tvorbu účastnických přípojek s různým oprávněním. rámci projektu jsou v současné době vyžívány celkem 3 různé kategorie, první z nich tvoří testovací linky umožňující neomezené volání jak na vnitřní linky, tak odchozí volání do sítí a GM. Druhá kategorie určená pro uživatele systému dovoluje neomezené volání uvnitř ústředny a třetí kategorie je určená pro přepisovatele, kterým je umožněn hovor pouze v rámci skupiny přepisovatelů. ústředna Asterisk Základem komunikačního systému projektu ecribe je ústředna Asterisk. Asterisk je open source určený k provozování telefonních služeb jak na úrovni přepínání okruhů (DM) tak v síti s přepínáním paketů. ystém Asterisk lze právem považovat za velmi rozšířené, flexibilní a silné řešení v oblasti telekomunikačního. ystém Asterisk provozujeme na platformě Linux penu 11.1 a plnohodnotně plní veškeré funkce pobočkové ústředny BX. Asterisk je schopný zpracovávat různé druhy protokolů jak ve o telefonii (, MG,.323 a AX) tak v sítích a D. elká výhoda systému spočívá právě v jeho otevřenosti a možnosti přizpůsobení nejrůznějším standardům. tevřenost systému je velmi důležitým požadavkem projektu ecribe, zejména z důvodu pozdějšího snadného propojení se automatického rozpoznávání hlasu. nline zobrazování přepisu Dalším velmi důležitým blokem systému je server a aplikace pro přepis. Zatímco u komunikačního řešení byl použit otevřený a často používaný systém Asterisk, u aplikace pro přepis bylo zapotřebí vyvinout vlastní řešení, které by splňovalo podmínky přepisovatelů na minimální změnu v jejich dosavadní práci. ro přepis využívají přepisovatelé standardně M ord. stupem dat pro online zobrazování textu na webových stránkách je tak dokument M ord, na jehož pozadí běží programový kód, který zajišťuje odesílání textu na server. rojekci přepisu na webových stránkách zajišťují skripty v, které generují automaticky se obnovující dokument, který periodicky přenáší celý text přepisu. ílem online přepisu je poskytnout neslyšícím komunikaci v reálném čase, tzn. přenos a zobrazování textové informace znak po znaku s možností oprav a využití kláves Delete a Backspace. Za takovýchto podmínek není možné využívat standardních instant messengerů.

4 yvinutá aplikace pro přepis tyto podmínky částečně splňuje, umožňuje především zpětné editování textu, ovšem přenos znak po znaku je díky nativním vlastnostem M ord nemožný, neboť umožňuje odesílat událost max. 1x za vteřinu. Další zpoždění nastává na straně zobrazení dat ze serveru na webovou stránku. elkové zpoždění činí okolo 1,5 vteřiny a text je přenášen v dávkách odpovídající maximálnímu množství textu, které stačí přepisovatel za tuto dobu napsat. Možným řešením přenášení textu znak po znaku je využití protokolu, který se běžně používá pro real time přenosy zvuku a videa. deálním řešením pro uživatele je integrace přenosu real time textu s přenosem zvuku a obrazu do jednoho klienta. akový způsob komunikace se nazývá otal communication a je popsán v doporučení U- F.703. Zavedením bezchybného real time přenosu textu znak po znaku přes se zabývá standard.140 a F F akovýto způsob přenosu textu se v literatuře označuje jako ext over (o) a je doplňkem k o a ideo over. ext over najde uplatnění kromě komunikace s lidmi se sluchovým postižením také při komunikaci ve velmi hlučných prostorách, diskrétní komunikaci, přenosu přesných informací a jako doplněk k hlasové a video komunikaci. rojekt ecribe se v současné době zabývá implementací o do systému Asterisk s podporou rychlosti psaní cca 30 znaků/vteřinu..140 F4103 UD () obr. 6 Začlenění.140 do vrstvového modelu Kvalita řeči (kodeky, porovnání) ro budoucí připojení automatického rozpoznávače hlasu k systému je kritickým požadavkem kvalita přenášeného hlasu, která by v ideálním případě měla být až 48 kz 16 bit na vzorek. řenášet hlas v takové kvalitě nekomprimovaně sítí je velmi náročné a využití v sítích GM by bylo úplně nemyslitelné. Z tohoto důvodu je třeba hlas kódovat a komprimovat, k čemuž v projektu využíváme běžně dostupné kodeky. rámci připojení k rozpoznávači také zvažujeme vývoj vlastního kodeku přizpůsobeného potřebám rozpoznávače. následujících odstavcích jsou popsány nejběžnější kodeky, které se využívají v rámci o. a použitém kodeku bude záviset, jaká bude kvalita probíhajícího a jaké bude zatížení sítě při probíhajícím. Kvalita se stanovuje pomocí standardizované jednotky M (Mean pinion core), která číselně odpovídá subjektivnímu ohodnocení kvality daného řečového signálu. ožadovanou šířku pásma sítě udává počet kbit za sekundu. Určení kvality M stupnicí se děje buď objektivní metodou (pomocí algoritmu), nebo subjektivně, kdy se statisticky zpracují výsledky ohodnocení kvality. yto výsledky vznikají ohodnocením od jisté množiny osob, které se podílejí na měření kvality. becně je kvalita a její zjišťování velmi obsáhlé téma mimo rámec tohoto článku, podrobnosti zde tedy nebudou popisovány. praxi nabývá hodnota M intervalu od 1 do 4,5, přičemž 4,5 je hodnocení nejlepší. G Je základní kodek, který se používá i v klasické telefonní síti. Kvalita přenášeného hlasu je totožná s kvalitou hlasu při běžném telefonním, M je přibližně 4.1. ento kodek podporují všechna o koncová zařízení. xistují dva typy G.711. µ-law používaný v everní Americe a v Japonsku a A-law využívaný v vropě a zbytku světa. A- law je jednodušší a nemá takové nároky na výpočetní výkon. G oužívá buď kódování M-MLQ nebo AL. rvní typ kódování vyžaduje šířku pásma 6.3 kbit/s, druhý typ 5.3 kbit/s. Doba trvání jednoho rámce je 30 ms a M skóre je 3.9 při použití kódování MMLQ a 3.65 při použití AL. G Kodek používá kódování ADM, potřebná šířka pásma je 16, 24, 32 a 40 kbit/s. Kodek může zpracovávat bloky různé délky podle toho, jak velké zpoždění je požadováno. G oužité kódování je -AL - onjugate tructure Algebraic ode xcited Linear rediction. otřebná šířka pásma je 8 kbit/s, kvalita je podobná jako 32 kbit ADM. ento kodek je nejpoužívanější v telefonii. polu s G.711 je nejčastěji podporován koncovými zařízeními. Můžeme se setkat ještě s G.729a, což je dodatek k G.729. ento kodek snižuje nároky na výpočetní výkon asi o 20%, ale je zhoršena kvalita. GM - Kodek, šířka pásma je 13 kbit/s. GM je rychlejší než metody založené na slovníku (L) ilb - nternet Low Bit ate odec, tento kodek byl vyvinut firmou Global ound,

5 potřebná šířka pásma je kbit/s, délka rámce je 30 ms. Kodek umožňuje elegantní snížení kvality přenášeného signálu v případě zpoždění nebo ztráty paketů. oužitý algoritmus je Block ndependent Linear redictive oding. peex - Audio kodek primárně navržený pro přenos hlasu při velmi nízkém datovém toku od 2-44 kb/s. peex je založen na algoritmu L. ozeznáváme tři varianty kodeku peex v závislosti na šířce přenosového pásma. peex narrow band (tok 15.2 kb/s, vzorkovací frekvence 8 kz), peex wide band (tok 28 kb/s, vzorkovací frekvence 16 kz), peex ultra wide band (tok 36 kb/s, vzorkovací frekvence 32 kz) Kodek tandard řenosová rychlost (kb/s) zorkovací frekvence (kz) M G.711 U- 64 8,00 4, G U- 5.6/6.3 8, G.726 U- 16/24/32/40 8,00 3,85 G.728 U- 16 8,00 3,61 G.729 U- 8 8,00 3,92 GM 13 8,00 3,7 peex Freeware (B) (B) 8, 16, 32 ilb F F ,30 3,85 tab. 1 ejrozšířenější hlasové kodeky Závěr Široce dostupné přepisovací centrum umožní poskytovat službu přepisu mnohem většímu okruhu osob s postižením sluchu. rostřednictvím přepisu na dálku bude možné zajišťovat službu přepisu levněji než při osobní přítomnosti přepisovatele na místě konání akce a bude možné také podstatně zvětšit počet přepisovaných akcí. Díky online přepisu se neslyšícím zpřístupní kulturní, vzdělávací, společenské či jiné akce, kterých by se kvůli komunikační bariéře nemohli zúčastnit. řepis lze využít také při individuálních jednáních neslyšících osob například u soudu nebo na úřadě, kde je neschopnost domluvit se pro neslyšící osoby zvlášť tíživým problémem. tuto chvíli je projekt stále ve vývoji. robíhají první testy. o úspěšném testování budou služby centra dostupné všem neslyšícím v Č a do budoucna i v zahraničí. loužit by k tomu mělo vytvoření Live D systému, po jehož instalaci bude systém připravený ke spuštění i bez složitějších technických znalostí. amozřejmě bude vždy nutné najít partnera pro automatické rozpoznávání řeči, zejména co se týká méně rozšířených národních jazyků, jako je čeština. budoucnu by inovativním prvkem projektu mělo být propojení komunikačního systému se speciálním na rozpoznávání řeči. ychlopísaře by pak mohl nahradit automat. rámci projektu navázalo D centrum úzkou spolupráci se společností ewton echnology, která se rozpoznáváním hlasu velmi intenzívně zabývá. rojekt ecribe je financován adací odafone Č a částečnou podporou grantu MM. Literatura [1] MGGL J., MAD L., M J.: Asterisk : he Future of elephony, eilly Media, nc., 2007 [2] U-:.140: rotocol for multimedia application text conversation, 1998 [3] ellström G: F F 4103: ayload for ext onversation, 2005 [4] orlin : o functionality in Asterisk, 2007, dostupné online z X01 [5] iptel/

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící Dr. Lukáš Kencl Ing. Zdeněk Bumbálek Mgr. Tomáš Pop Ing. Jan Zelenka Bc. Boris Šimák Ing. Martin Novák Jaroslav Winter Mgr. Věra Strnadová Ladislav Kratochvíl

Více

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící Dr. Lukáš Kencl Ing. Zdeněk Bumbálek Ing. Jan Zelenka Bc. Ivan Kutil Ing. Martin Novák Jaroslav Winter Mgr. Věra Strnadová Ladislav Kratochvíl Research

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o.

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Jan Zelenka, zelenka@transkript.cz Transkript online s.r.o. Sociální firma Propojení akademické, komerční a sociálně

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace 37K Semestrální práce UTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace Vypracoval: Filip Palán Datum: 8.5.2005 Úvod S rostoucím trhem datových služeb se systém GS dostal do problémů s přenosovou kapacitou. Proto

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi

Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi Přepis na mobilu Přepis mluvené řeči Živé titulkování Hristo Trajkovski VerbaVoice GmbH Bariéry, kterým čelí neslyšící a nedoslýchaví lidé Společenský

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

PROJEKT ELDOŠ - ELEARNING DO ŠKOL! TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM NESLYŠÍCÍCH (DÁLE TKCN)

PROJEKT ELDOŠ - ELEARNING DO ŠKOL! TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM NESLYŠÍCÍCH (DÁLE TKCN) PROJEKT ELDOŠ - ELEARNING DO ŠKOL! MODUL 10 Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM NESLYŠÍCÍCH (DÁLE TKCN) Přestože směrnice EU o sítích elektronické komunikace a službách 1 zahrnuje opatření

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací Počítačové sítě Lekce 5: Základy datových komunikací Přenos dat V základním pásmu Nemodulovaný Baseband V přeloženém pásmu Modulovaný Broadband Lekce 5: Základy datových komunikací 2 Přenos v základním

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Fakulta elektrotechniky a informatiky, VSB-TU Ostrava Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Datum: 15.2.2013 Autor: Ing. Karel Tomala Kontakt: karel.tomala@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

Další služby internetu

Další služby internetu Další služby internetu Jak jsme se popisovali v předchozích kapitolách, tak se mylně někteří uživatelé internetu domnívají, že internet představuje pouze internetové stránky. Proto byl v předchozí kapitole

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Komprimace, archivace dat Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí komprimaci, archivaci

Více

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy.

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. SMS-Mail Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. Z čeho se systém s programem SMS-Mail skládá : GSM brána Datové propojení

Více

Prostředí pro spolupráci Multimédia

Prostředí pro spolupráci Multimédia Prostředí pro spolupráci Multimédia CESNET Days 26. 2. 2013 Jan Růžička oddělení multimédií CESNET, z.s.p.o Prostředí pro spolupráci Dílek skládačky e-infrastruktura CESNET Interaktivní spolupráce v reálném

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2

Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2 Eurotel SMS Connector SMS Connector - SMS Redirector Související změny Verze 0.2 Obsah 1. Úvod 4 1.1. Účel 4 1.2. Odkazy 4 2. Rozšíření o SMS Redirector - principy 4 2.1. Čísla aplikací a jejich dostupnost

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next & Siemens HiPath (series 3000) Propojení pomocí SIP trunku. Quick guide. Version 1.

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next & Siemens HiPath (series 3000) Propojení pomocí SIP trunku. Quick guide.  Version 1. 2N VoiceBlue Next 2N VoiceBlue Next & Siemens HiPath (series 3000) Propojení pomocí SIP trunku Quick guide Version 1.00 www.2n.cz 1 2N VoiceBlue Next má tyto parametry: IP adresa 192.168.1.120 Příchozí

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Aplikovaná informatika Opakování tématu cvičení

Aplikovaná informatika Opakování tématu cvičení 1 Aplikovaná informatika Opakování tématu cvičení Alternativní síťová komunikace ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. - SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC. SIMATIC S7-200 - GPRS 2005, Page 1 WORKSHOP S7-200 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Základní nastavení brány 2N VoiceBlue MAX

Základní nastavení brány 2N VoiceBlue MAX Základní nastavení brány 2NVoiceBlue MAX 2N VoiceBlue MAX je zařízení umožňující přímé propojení VoIP sítě a podporující signalizační protokol SIP se sítěmi GSM. Lze jej použít i při přímém spojení se

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití Multimédia a data - 6 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Princip digitalizace

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Ad) Komunikační kanály a cesty

Ad) Komunikační kanály a cesty 28. Komunikační kanály a cesty. Komunikace na okruzích a paketová komunikace. Principy přenosových a spojovacích systémů. Pevné a mobilní rádiové služby. Ad) Komunikační kanály a cesty o Kanál (telekomunikační

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna35h2wci)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna35h2wci) III. Platné znění dotčené části vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, s vyznačením změn 2 Rozsah uchovávání provozních

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Telefon, fax a diktafon

Telefon, fax a diktafon Variace 1 Telefon, fax a diktafon Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Telefon, fax a diktafon Telefon

Více

AGP - Accelerated Graphics Port

AGP - Accelerated Graphics Port AGP - Accelerated Graphics Port Grafiku 3D a video bylo možné v jisté vývojové etapě techniky pracovních stanic provozovat pouze na kvalitních pracovních stanicích (cena 20 000 USD a více) - AGP představuje

Více