KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, Ostrava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava."

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin A10 Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková Odbor: Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Telefon: Fax: Datum: Veřejná vyhláška Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako pořizovatel podle 5 odst. 1 a 2 a 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), doručuje v souladu s 37 odst. 4 stavebního zákona a 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k rozsahu nelze návrh dokumentace zveřejnit na úřední desce v úplném znění. V souladu 172 odst. 2 správního řádu proto uvádíme následující: Zásady územního rozvoje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, určují strategii pro její naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí v kraji. Obsahem zásad územního rozvoje je stanovení účelného a hospodárného využití území kraje s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů, vymezení ploch a koridorů nadmístního významu včetně požadavků na jejich využití a vymezení veřejně prospěšných staveb. Dále zásady územního rozvoje vymezují opatření k ochraně krajiny a jejích hodnot, plochy a koridory s cílem prověřit jejich budoucí využití (územní rezervy) a ve vybraných plochách ukládají prověření změn v území územní studií. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Záměry, podmínky koncepce a omezení obsažené v zásadách územního rozvoje se mohou dotknout všech občanů, obcí a subjektů, kteří se podílí na využití území a mají na území kraje své zájmy. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly vydány zastupitelstvem kraje dne jako opatření obecné povahy a nabyly účinnosti dne Na základě Zprávy o jejich uplatňování v letech jsou aktualizovány. Aktualizace zásad územního rozvoje podle 10 Vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, probíhá a bude následně vydávána pouze v rozsahu měněných částí. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2 S úplným zněním návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je možné se seznámit u pořizovatele, tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, na ulici 28. října 117, v Ostravě, ode dne doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje až do dne ukončení lhůty pro podání připomínek, vždy v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto: Pondělí a středa 9:00-17:00 Úterý a čtvrtek 9:00-14:30 Pátek 9:00-13:00 Kontaktní osoby: Ing. arch. Beata Vinklárková, tel , Ing. Ervín Severa, tel , Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel , Úplné znění návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je také zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejná správa/územní plánování/krajské územně plánovací podklady/aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo také přímo na adrese Podle ustanovení 37 odst. 4 stavebního zákona může každý do 30 dnů od dne doručení k návrhu aktualizace ZÚR MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území uplatnit písemnou připomínku. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. K uplatnění písemných připomínek je možné využít formulář připravený na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejná správa/územní plánování/mohlo by vás zajímat/projednává se aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo přímo na adrese otisk razítka JUDr. Marta Wroblowská v. r. vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury za správnost vyhotovení: Ing. arch. Beata Vinklárková Vyvěšeno dne: Sňato dne: Na základě ustanovení 172 odst. 1 správního řádu žádáme tímto obce v řešeném území a obce správních obvodů, kterých se má opatření obecné povahy týkat (sousední obce) o bezodkladné vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce obce. Podle 25 odst. 3 správního řádu musí být veřejná vyhláška vyvěšena po dobu nejméně 15 dnů. Následně, po jejím sejmutí, žádáme obce o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky po uvedenou dobu. 2/10

3 Rozdělovník: 1. Obec Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice, Albrechtice 2. Obec Albrechtičky, Albrechtičky 131, Albrechtičky 3. Město Andělská Hora, Andělská Hora 197, Andělská Hora 4. Obec Bartošovice, Bartošovice 135, Bartošovice 5. Obec Baška, Baška 420, Baška 6. Obec Bělá, Bělá 150, Bolatice 7. Obec Bernartice Nad Odrou, Bernartice Nad Odrou 200, Bernartice Nad Odrou 8. Obec Bílá, Bílá 142, Obec Bílčice, Bílčice 61, Dvorce 10. Obec Bílov, Bílov 5, Bílov 11. Město Bílovec, Slezské Náměstí 1, Bílovec, Bílovec 12. Obec Bítov, Bítov 117, Bílovec Obec Bocanovice, Bocanovice 21, Jablunkov 14. Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, Bohumín 15. Obec Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice, Obec Bohušov, Bohušov 15, Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, Bolatice, Obec Bordovice, Bordovice 130, Obec Branka U Opavy, Bezručovo Nábřeží 54, Branka U Opavy, Obec Brantice, Brantice 121, Obec Bratříkovice, Bratříkovice 33, Obec Bravantice, Bravantice 223, Obec Brumovice, Hlavní 75, Brumovice, Brumovice 24. Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, Bruntál Město Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, Obec Bruzovice, Bruzovice 214, Sedliště 27. Obec Březová, Březová 106, Město Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná, Břidličná 29. Město Budišov Nad Budišovkou, Halaškovo Náměstí 2, Budišov Nad Budišovkou, Obec Budišovice, Opavská 112, Budišovice, Velká Polom 31. Obec Bukovec, Bukovec 270, Bukovec 32. Obec Býkov-Láryšov, Býkov-Láryšov-Býkov 68, Býkov-Láryšov 33. Obec Bystřice, Bystřice 334, Bystřice Nad Olší 34. Obec Čaková, Čaková 101, Obec Čavisov, Osvobození 91, Čavisov, Obec Čeladná, Čeladná 1, Čeladná 37. Obec Čermná Ve Slezsku, Čermná Ve Slezsku 81, Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1, Český Těšín, Český Těšín 39. Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, Darkovice, Darkovice 40. Obec Děhylov, Výstavní 17, Děhylov, Děhylov 3/10

4 41. Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27, Dětmarovice 42. Obec Dětřichov Nad Bystřicí, Dětřichov Nad Bystřicí 58, Dětřichov Nad Bystřicí 43. Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, Osoblaha 44. Obec Dlouhá Stráň, Dlouhá Stráň 47, Bruntál 45. Obec Dobrá, Dobrá 230, Dobrá 46. Obec Dobratice, Dobratice 49, Obec Dobroslavice, Slezská 36, Dobroslavice, Děhylov 48. Město Dolní Benešov, Hájecká 65, Dolní Benešov, Obec Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice 4, Obec Dolní Lhota, Poštovní 250, Dolní Lhota, Dolní Lhota 51. Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 164, Jablunkov 52. Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, Dolní Lutyně, Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, Rýmařov 54. Obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice 121, Hnojník 55. Obec Dolní Životice, Štáblovská 35, Dolní Životice, Dolní Životice 56. Obec Doubrava, Doubrava 599, Obec Dvorce, Náměstí 13, Dvorce, Dvorce U Bruntálu 58. Město Frenštát Pod Radhoštěm, Nám. Míru 1, Frenštát Pod Radhoštěm, Frenštát Pod Radhoštěm 59. Obec Fryčovice, Fryčovice 83, Statutární Město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, Město Frýdlant Nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant Nad Ostravicí, Frýdlant Nad Ostravicí 62. Město Fulnek, Náměstí Komenského 12, Fulnek, Fulnek 63. Obec Háj Ve Slezsku, Antonína Vaška 86, Háj Ve Slezsku, Háj Ve Slezsku 64. Obec Hať, Lipová 86, Hať, Hať 65. Statutární Město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, Obec Heřmanice U Oder, Heřmanice U Oder 47, Obec Heřmánky, Heřmánky 282, Odry 68. Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131, Heřmanovice 69. Obec Hladké Životice, Hlavní 208, Hladké Životice, Obec Hlavnice, Hlavnice 103, Hlavnice 71. Obec Hlinka, Hlinka 25, Osoblaha 72. Obec Hlubočec, Hlubočec 95, Město Hlučín, Mírové Nám. 23, Hlučín, Hlučín 74. Obec Hněvošice, Opavská 170, Hněvošice, Obec Hnojník, Hnojník 222, Obec Hodslavice, Hodslavice 211, Obec Holasovice, Holasovice 130, Holasovice 78. Obec Holčovice, Holčovice 44, Město Horní Benešov, Masarykova 32, Horní Benešov, Horní Benešov 80. Obec Horní Bludovice, Horní Bludovice 434, Obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, Dobrá 82. Obec Horní Lhota, Záhumení 44, Horní Lhota, Horní Lhota 83. Obec Horní Lomná, Horní Lomná 44, /10

5 84. Obec Horní Město, Horní Město 97, Obec Horní Suchá, Sportovní 2/3, Horní Suchá, Horní Suchá 86. Obec Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, Hnojník 87. Obec Horní Životice, Horní Životice 126, Horní Benešov 88. Obec Hostašovice, Hostašovice 44, Obec Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, Obec Hrabyně, Hrabyně 70, Město Hradec Nad Moravicí, Opavská 265, Hradec Nad Moravicí, , Hradec Nad Moravicí 92. Obec Hrádek, Hrádek 352, Obec Hrčava, Hrčava 53, Jablunkov 94. Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, Hukvaldy 95. Obec Chlebičov, Hlavní 65, Chlebičov, Chlebičov 96. Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz, Chotěbuz 97. Obec Chuchelná, Mírová 23, Chuchelná, Chuchelná 98. Obec Chvalíkovice, České Školy 63/11, Chvalíkovice, Opava Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, Jablunkov 100. Obec Jakartovice, Jakartovice 89, Jakartovice 101. Obec Jakubčovice Nad Odrou, Oderská 100, Jakubčovice Nad Odrou, Jakubčovice Nad Odrou 102. Město Janov, Janov 19, Obec Janovice, Janovice 83, Frýdlant Nad Ostravicí 104. Obec Jeseník Nad Odrou, Jeseník Nad Odrou 256, Jeseník Nad Odrou 105. Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, Litultovice 106. Obec Jindřichov, Jindřichov 58, Jindřichov 107. Obec Jiříkov, Jiříkov 85, Obec Jistebník, Jistebník 149, Obec Kaňovice, Kaňovice 33, Obec Karlova Studánka, Karlova Studánka 17, Obec Karlovice, Karlovice 138, Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, Karviná - Fryštát 113. Obec Kateřinice, Kateřinice 127, Město Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, Klimkovice 115. Obec Kobeřice, Slezská 195/53, Kobeřice, Kobeřice 116. Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, Hnojník 117. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, Kopřivnice 118. Obec Košařiska, Košařiska 88, Milíkov U Jablunkova 119. Obec Kozlovice, Kozlovice 343, Obec Kozmice, Poručíka Hoši 528/2, Kozmice, Kozmice 121. Obec Krásná, Krásná 287, Pražmo 122. Obec Krasov, Krasov 29, Město Kravaře, Náměstí 405/43, Kravaře, Kravaře 124. Obec Krmelín, Kostelní 70, Krmelín, Krmelín 125. Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, Krnov, Krnov 126. Obec Kružberk, Kružberk 84, /10

6 127. Obec Křišťanovice, Křišťanovice 92, Dvorce U Bruntálu 128. Obec Kujavy, Kujavy 86, Kujavy 129. Obec Kunčice Pod Ondřejníkem, Kunčice Pod Ondřejníkem 569, Obec Kunín, Kunín 69, Obec Kyjovice, Kyjovice 2, Obec Leskovec Nad Moravicí, Leskovec Nad Moravicí 42, Dvorce 133. Obec Lhotka, Lhotka 89, Kozlovice 134. Obec Lhotka U Litultovic, Lhotka U Litultovic 61, Obec Libhošť, Libhošť 1, Libhošť 136. Obec Lichnov, Lichnov 90, Obec Lichnov, Lichnov 42, Lichnov 138. Obec Liptaň, Liptaň 149, Městys Litultovice, Litultovice 1, Obec Lomnice, Lomnice 42, Lomnice U Rýmařova 141. Obec Luboměř, Luboměř 93, Odry 142. Obec Lučina, Lučina 1, Lučina 143. Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, Ludgeřovice, Ludgeřovice 144. Obec Ludvíkov, Ludvíkov 122, Obec Malá Morávka, Malá Morávka 55, Malá Morávka 146. Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, Rýmařov Obec Malenovice, Malenovice 85, Obec Mankovice, Mankovice 73, Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, Markvartovice, Markvartovice 150. Obec Melč, Melč 6, Melč 151. Město Město Albrechtice, Nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, Město Albrechtice 152. Obec Metylovice, Metylovice 495, Metylovice 153. Obec Mezina, Mezina 2, Bruntál 154. Obec Mikolajice, Mikolajice 55, Mikolajice, Obec Milíkov, Milíkov 200, Obec Milotice Nad Opavou, Milotice Nad Opavou 55, Bruntál 157. Obec Mladecko, Mladecko 19, Mladecko 158. Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, Mokré Lazce, Obec Moravice, Moravice 15, Melč 160. Obec Morávka, Morávka 125, Pražmo 161. Obec Moravskoslezský Kočov, Moravskoslezský Kočov-Moravský Kočov 200, Moravskoslezský Kočov 162. Obec Mořkov, Horní 10, Mořkov, Mořkov 163. Obec Mosty U Jablunkova, Mosty U Jablunkova 800, Mosty U Jablunkova 164. Obec Mošnov, Mošnov 175, Mošnov 165. Obec Návsí, Návsí 327, Návsí 166. Obec Neplachovice, Na Návsi 16, Neplachovice, Neplachovice 167. Obec Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, Dobrá 168. Obec Nošovice, Nošovice 58, Dobrá 169. Obec Nová Pláň, Nová Pláň 26, /10

7 170. Obec Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, Obec Nové Lublice, Nové Lublice 75, Vítkov 172. Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, Nové Sedlice, Nové Sedlice 173. Město Nový Jičín, Masarykovo Náměstí 1, Nový Jičín, Obec Nýdek, Nýdek 251, Obec Oborná, Oborná 80, Město Odry, Masarykovo Náměstí 25, Odry, Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, Obec Oldřišov, Slezská 135, Oldřišov, Oldřišov 179. Statutární Město Opava, Horní Náměstí 69, Opava, Opava 180. Město Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, Obec Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha, Osoblaha 182. Statutární Město Ostrava, Prokešovo Náměstí 8, Ostrava, Obec Ostravice, Ostravice 577, Ostravice 184. Obec Otice, Hlavní 1, Otice, Obec Palkovice, Palkovice 619, Město Paskov, Nádražní 700, Paskov, Paskov 187. Obec Pazderna, Pazderna 61, Obec Petrovice, Petrovice 34, Janov U Krnova 189. Obec Petrovice U Karviné, Petrovice U Karviné 251, Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, Petřvald 191. Obec Petřvald, Petřvald 175, Petřvald 192. Obec Písečná, Písečná 42, Obec Písek, Písek 51, Obec Píšť, Píšť 58, Píšť 195. Obec Pražmo, Pražmo 153, Pražmo 196. Obec Pržno, Pržno 50, Frýdlant Nad Ostravicí 197. Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, Příbor 198. Obec Pstruží, Pstruží 93, Frýdlant Nad Ostravicí 199. Obec Pustá Polom, Slezská 94, Pustá Polom, Pustá Polom 200. Obec Pustějov, Pustějov 54, Pustějov 201. Obec Radkov, Radkov 58, Radkov 202. Obec Raduň, Poštovní 239, Raduň, Raduň 203. Obec Raškovice, Raškovice 207, Pražmo 204. Obec Razová, Razová 351, Bruntál Obec Rohov, Hlavní 180, Rohov, Sudice 206. Obec Ropice, Ropice 110, Ropice 207. Obec Roudno, Roudno 56, Bruntál 208. Obec Rudná Pod Pradědem, Stará Rudná 89, Rudná Pod Pradědem, Rudná Pod Pradědem 209. Obec Rusín, Rusín 53, Osoblaha 210. Obec Rybí, Rybí 380, Rybí 211. Město Rychvald, Orlovská 678, Rychvald, Město Rýmařov, Náměstí Míru 1, Rýmařov, Rýmařov 7/10

8 213. Obec Ryžoviště, Náměstí Míru 105, Ryžoviště, Obec Řeka, Řeka 73, Smilovice 215. Obec Řepiště, Mírová 178, Řepiště, Řepiště 216. Obec Sedliště, Sedliště 271, Obec Sedlnice, Sedlnice 109, Sedlnice 218. Obec Skotnice, Skotnice 24, Skotnice 219. Obec Skřipov, Skřipov 107, Obec Slatina, Slatina 1, Obec Slavkov, Ludvíka Svobody 30, Slavkov, Slavkov U Opavy 222. Obec Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice 16, Slezské Pavlovice 223. Obec Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 64, Obec Služovice, Služovice 135, Obec Smilovice, Smilovice 13, Obec Soběšovice, Soběšovice 10, Soběšovice 227. Obec Sosnová, Sosnová 11, Sosnová, Městys Spálov, Spálov 62, Spálov 229. Obec Stará Ves, Dlouhá 287/32, Stará Ves, Obec Stará Ves Nad Ondřejnicí, Zámecká 1, Stará Ves Nad Ondřejnicí, Obec Staré Hamry, Staré Hamry 283, Obec Staré Heřminovy, Staré Heřminovy 129, Horní Benešov 233. Obec Staré Město, Staré Město 66, Staré Město 234. Obec Staré Město, Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek 235. Obec Staré Těchanovice, Staré Těchanovice 48, Vítkov 236. Obec Starý Jičín, Starý Jičín 133, Starý Jičín 237. Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč, Staříč 238. Obec Stěbořice, Stěbořice 28, Obec Stonava, Stonava 730, Stonava 240. Obec Strahovice, Strahovice 190, Obec Střítež, Střítež 118, Střítež U Českého Těšína 242. Město Studénka, Nám. Republiky 762, Studénka, Obec Sudice, Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, Sudice, Sudice 244. Městys Suchdol Nad Odrou, Komenského 318, Suchdol Nad Odrou, Suchdol Nad Odrou 245. Obec Svatoňovice, Svatoňovice 70, Obec Světlá Hora, Světlá Hora-Světlá 374, Obec Sviadnov, Na Drahách 119, Sviadnov, Obec Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, Svobodné Heřmanice, Město Šenov, Radniční Náměstí 300, Šenov, Šenov 250. Obec Šenov U Nového Jičína, Dukelská 245, Šenov U Nového Jičína, Šenov U Nového Jičína 251. Obec Šilheřovice, Střední 305, Šilheřovice, Šilheřovice 252. Obec Široká Niva, Široká Niva 79, Obec Štáblovice, Štáblovice 166, Obec Štěpánkovice, Slezská 520/13, Štěpánkovice, Štěpánkovice 8/10

9 255. Obec Štítina, Hlavní 68, Štítina, Štítina 256. Město Štramberk, Náměstí 9, Štramberk, Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, Těrlicko, Těrlicko 258. Obec Těškovice, Těškovice 170, Obec Tichá, Tichá 1, Obec Tísek, Tísek 62, Bílovec Obec Trnávka, Trnávka 1, Trnávka 262. Obec Trojanovice, Trojanovice 210, Frenštát Pod Radhoštěm 263. Obec Třanovice, Třanovice 250, Hnojník 264. Obec Třebom, Třebom 3, Sudice 265. Obec Třemešná, Třemešná 304, Třemešná 266. Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, Třinec 267. Obec Tvrdkov, Tvrdkov 57, Horní Město 268. Obec Uhlířov, Uhlířov 55, Obec Úvalno, Úvalno 58, Obec Václavov U Bruntálu, Horní Václavov 69, Václavov U Bruntálu, Obec Václavovice, Obecní 130, Václavovice, Obec Valšov, Valšov 72, Bruntál 273. Obec Velká Polom, Opavská 58, Velká Polom, Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle 49, Břidličná 275. Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, Obec Velké Heraltice, Opavská 142, Velké Heraltice, Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, Velké Hoštice, Obec Vělopolí, Vělopolí 48, Střítež U Českého Těšína 279. Obec Vendryně, Vendryně 500, Obec Veřovice, Veřovice 70, Veřovice 281. Obec Větřkovice, Větřkovice 197, Město Vítkov, Náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, Vítkov 283. Obec Vojkovice, Vojkovice 88, Dobrá 284. Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, Obec Vražné, Vražné 37, Město Vrbno Pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno Pod Pradědem, Obec Vrchy, Vrchy 65, Obec Vršovice, Vršovice 38, Raduň 289. Obec Vřesina, 21. Dubna 247/1, Vřesina, Vřesina 290. Obec Vřesina, Hlavní 24, Vřesina, Vřesina 291. Obec Vysoká, Vysoká 90, Vysoká, Obec Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty 244, Obec Zátor, Zátor 107, Obec Závada, Závada 106, Bohuslavice 295. Obec Závišice, Závišice 115, Kopřivnice 296. Obec Zbyslavice, Ve Dvoře 81, Zbyslavice, Klimkovice 297. Obec Žabeň, Žabeň 62, Frýdek - Místek 9/10

10 298. Obec Ženklava, Ženklava 243, Ženklava 299. Obec Žermanice, Žermanice 48, Obec Životice U Nového Jičína, Životice U Nového Jičína 128, Mořkov Obce sousedící s řešeným územím Olomoucký kraj: 1. Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 1 2. Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, Moravský Beroun 3. Město Potštát, Zámecká 1, Potštát 4. Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk, Šternberk 1 5. Město Zlaté Hory, nám. Svobody 80, Zlaté Hory v Jeseníkách 6. Městys Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 21, Hustopeče nad Bečvou 7. Obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381, Bělá pod Pradědem, Jeseník 1 8. Obec Bělotín, Bělotín 151, Bělotín 9. Obec Dlouhá Loučka, 1. máje 116, Dlouhá Loučka 10. Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice 114, Horní Loděnice 11. Obec Huzová, Huzová 325, Huzová 12. Obec Jindřichov, Jindřichov 19, Hranice Obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, Loučná nad Desnou 14. Obec Norberčany, Norberčany 58, Moravský Beroun 15. Obec Oskava, Oskava 112, Oskava 16. Obec Paseka, Paseka 17, Paseka u Šternberka 17. Obec Polom, Polom 52, Bělotín 18. Obec Sobotín, Sobotín 89, Sobotín 19. Obec Šumvald, Šumvald 17, Šumvald u Uničova 20. Obec Vernířovice, Vernířovice 53, Velké Losiny 21. Vojenský újezd Libavá, Náměstí 2, Město Libavá Zlínský kraj: 1. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 2. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí 3. Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří 4. Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, Dolní Bečva 5. Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, Horní Bečva 6. Obec Krhová, Hlavní 205, Krhová 7. Obec Lešná, Lešná 36, Lešná 8. Obec Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, Prostřední Bečva 9. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, Velké Karlovice 10. Obec Zašová, Zašová 36, Zašová 10/10

D1. Datové podklady v tabulkách

D1. Datové podklady v tabulkách D6.2 - elektřiny z ČEZ Distribuce, a. s. Moravskoslezský kraj, součet za obce, ORP stav 2011 Zdroj dat: ČEZ Distribuce, a. s., 2013 Celkem Albrechtičky 1,037 0,08 0,154 0,02 0,040 0,00 1,231 0,02 Bílov

Více

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Obce do 2 500 obyvatel Obce a města 2 501 15 000 obyvatel 1 Obec Nová Pláň 1 Obec Trojanovice 2 Obec Býkov-Láryšov 2 Město Hradec nad Moravicí 3 Obec

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav

Energetické bilance v tabulkách - současný stav S1.1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a skupenství paliv stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Bílovec 4 804 75 506 1

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy)

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy) S1.2 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] [GJ/r] Bílovec 98 499

Více

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická)

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) Tab. P1 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 0,6-8 -3 21 260 Bílov 575 565 213 183

Více

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná)

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) Tab. P2 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 1,2-16 -5 19 258 Bílov 575 565 213 183 3,09

Více

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017 volných 598925 Albrechtice 3948 5188 7,0 26 158 4 4 1 568741 Albrechtičky 683 5033 3,4 6 197 3 4 1 551929 Andělská Hora 377 240 14,4 40 202 3 1 0 599212 Bartošovice 1693 5282 5,9 13 197 3 3 1 598011 Baška

Více

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017 Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství 2017 bydliště obce s 598925 Albrechtice 38,8 250 15,6 4,8 8,7 1 12 0 4 568741 Albrechtičky 60,7 225 19,3-16,1 10,2 4 0 0 4 551929 Andělská

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE Kód územní jednotky Název územní jednotky Úroveň Spadá pod 598925 Albrechtice Obec Karviná 568741 Albrechtičky Obec Nový Jičín 599212 Bartošovice Obec Nový Jičín 598011

Více

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01YLWIR* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 86050/2018 Sp. zn.: DSH/515/2018/JaM 276.11 S5 Vyřizuje: Ing.

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01SWCGS* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 79185/2017 Sp. zn.: DSH/16722/2017/JaM 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Příprava 3. výzvy v MSK Dotační program MSK: Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva otevřená a uzavřená výzva (pro zásobník 2. výzvy) Vyhlášení: Duben 2019 (10. 4. 2019) Příjem žádostí: Květen

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q453J* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 102243/2010 Sp. zn.: DSH/6240/2010/Vu 276.2 S5 Vyřizuje:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00T8Z3U* Čj: MSK 210741/2010 Sp. zn.: ÚPS/48286/2010/Doh 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. Anna Dohnalová Odbor: Odbor územního plánování,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX020TI9D* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155221/2018 Sp. zn.: ÚPS/31447/2018/Vin 326.1 A10

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01TW3ZF* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 109315/2017 Sp. zn.: ÚPS/24102/2017/Vin 326.1 A10

Více

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Petra Brodová, MPA Datum: 4. 4. 2017 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící orgán: Zprostředkující

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9236/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kostroun Miroslav Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

aktualizace týden

aktualizace týden aktualizace 4.3.2019 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019

Více

4. týden

4. týden 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019 Darkovice 23.1. Frydrychová

Více

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO)

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO) Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2015 prováděných krajským úřadem v období od 11. 1. do 20. 5. 2016 aktualizováno dne 5.2.2016 2. týden 11. - 15. 1.

Více

aktualizace k týden název ÚSC (DSO)

aktualizace k týden název ÚSC (DSO) aktualizace k 15.3.2018 4. týden 22. 1. - 26. 1. 2018 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 22. 1. do 31. 5.

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 aktualizace 12.11.2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 Služovice 7.8.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška Elektronický podpis - 29.8.2017 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu *KUMSX01TW904* Jméno : JUDr. Marta Wroblowská Vydal : PostSignum

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BRUNTÁL 1. Andělská Hora Mě 1 590 362 Bruntál Bruntál Bruntál Světlá Hora Bruntál 2. Bílčice 2 433 247 Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Bruntál 3. Bohušov 2 070 381 Krnov Osoblaha Krnov Osoblaha Osoblaha

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 8. 8. do 16. 12. 2016 aktualizováno 4.11.2016 32. týden 8. - 12. 8. 2016 Strahovice 8.8. Samková

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 7. 8. do 15. 12. 2017 32. týden 7. - 11. 8. 2017 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

aktualizace týden název ÚSC (DSO)

aktualizace týden název ÚSC (DSO) aktualizace 28.2.2017 4. týden 23. - 27. 1. 2017 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 26. 5. 2017

Více

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Zasažená plocha ů (budov) [m 2 ] Bělá 0,000-30,700 94 523917 Bělá pod Pradědem 5 399 4 744 112 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569356

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX023I7SF* Čj: MSK 55914/2019 Sp. zn.: ŽPZ/9901/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační

Více

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Lucie Rašková Mgr. Lucie Hochmanová Datum: 18. 1. 2019 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP % plochy Kód % plochy Kód KÚ Název KÚ KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP okres Název okres Kód kraj Název kraj 729795 Liboc 6,97 554782 Praha 1,11 40924 Praha 3018 Hlavní město Praha 729876 Nebušice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX021FZY6* Čj: MSK 172888/2018 DSp. zn.: ÚPS/34538/2018/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. arch.

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3 název obce ICOB ORP NUTS 3 kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) Adršpach 547786 5201 CZ0520 6300 0,016 0,1 Albrechtice 598925 8108 CZ0800 6200 12,717 100,0 Albrechtičky 568741

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna Číslo linky název linky 850129 Krnov Karlova Studánka Bruntál Olomouc Prostějov Brno spoj čas odjezdu z výchozí zastávky změna ARRIVA MORAVA a. s. provozovna Bruntál 1 5:05 opožděn o 10 min 3 9:01 opožděn

Více

Zápasy hrané od do

Zápasy hrané od do Krajský přebor [muži] 30.kolo Frenštát p. R. - Český Těšín 0:2 Polanka - Frýdlant n. O. 2:0 MFK Vítkovice - Krnov 3:4 Petřkovice - Heřmanice 0:1 Slavkov - Hradec n. M. 0:4 Dětmarovice - Bohumín 2:3 Dolní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX025Y7QZ* Čj.: MSK 138403/2019 Sp. zn.: ŽPZ/25616/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice :

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice : A1A Poháry BAUER Krajský přebor mužů 1 Dětmarovice 30 22 2 6 74:33 68 0 0 2 SO Bruntál 30 20 7 3 70:34 67 0 0 3 Heřmanice 30 21 3 6 87:33 66 0 0 4 Háj ve Slezsku 30 18 3 9 72:48 57 0 0 5 Pustá Polom 30

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji 1995 2017 1995 Bystřice nad Olší - Zlatá stuha - 3. místo v celostátním kole Hodslavice Zlatá stuha - Samostatné ocenění v celostátním

Více

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, )

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, ) OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ 1/38 OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, 6.11.2014) Vymezení KÚ, na jejichž území byl překročen 24hod. imisní limit pro suspendované částice PM 10

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 79. ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení.

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál 850818 Krnov - Brumovice, Úblo 850823 Krnov - Heřmanovice - Zlaté Hory 850873 Bruntál - Václavov - Rýmařov 850877 Rýmařov - Břidličná - Bruntál 850881 Rýmařov - Tvrdkov, Ruda - Uničov 850885 Karlova Studánka

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

Změny jízdních řádů k

Změny jízdních řádů k Změny jízdních řádů k 10. 6. 2018 č. linky název linky spoj ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 850 811 Krnov - Horní Benešov oprava inv. zn. 42, vypuštěno jede také 6. 7. 18 850 814 Krnov - Zátor

Více

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2 Strana 1 Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - náhradníci - dotační titul 1 Pořadí Pořadí Podíl Podíl žadatele Podíl dotace Pořadí dle Celkové Pořadové celkem bodové žadatele na na na Žadatel

Více

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o.

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o. kraje ODIS skoslezského ystém Moravs ý dopravní sy Integrovaný Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS ODIS a železnice Ústí nad Labem 21. 9. 2011 Koordinátor ODIS s.r.o. Železniční doprava

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová červenobílá červenobílá - červenobílá 2. Šenov bílá bílá - bílá 3. Dětmarovice bílá modrá - bílomodrá 4. Frenštát bílá bílá - bílá 5. Bohumín žlutá modrá - žlutá 6.

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 tel NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 tel NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 14VH5399/2015-15120 Čj. Vyřizuje: Telefon: E-mail: V Praze dne NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

čas odjezdu z výchozí zast.

čas odjezdu z výchozí zast. 850 129 Krnov - Karlova Studánka - Bruntál - Olomouc - Prostějov - Brno 850 818 Krnov - Brumovice, Úblo ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 41 05:15 uspíšen 10ʹ 347 05:40 zrušen 43 07:45 opožděn 76ʹ

Více

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 6 Sídlo: Bruntál obec s poveřeným obecním úřadem Město Albrechtice obec Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2009 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Celkové

Více

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Malé Hoštice NE ÚZM tráva 2. Litultovice NE ÚZM tráva 3. Kobeřice B SO ÚZM tráva 4. Hlavnice SO ÚZM tráva 5. Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva B 6. Bělá NE 15:00 tráva 7. Pustá Polom B SO ÚZM

Více

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Otice SO ÚZM tráva 2. Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. Vřesina SO ÚZM tráva 4. Dolní Životice NE 10:00 tráva 5. Stěbořice SO ÚZM tráva 6. Březová SO ÚZM tráva 7. Litultovice NE ÚZM tráva 8. Slavia

Více

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Břidličná Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Dvorce

Více

*KUMSX021FZY6* MSK /2018. odst. 1. j. MSK /2018 dne , takto: oblastech s. DSp. zn.: A10

*KUMSX021FZY6* MSK /2018. odst. 1. j. MSK /2018 dne , takto: oblastech s.   DSp. zn.: A10 *KUMSX021FZY6* MSK 172888/2018 DSp. zn.: 326.1 A10 Odbor: Telefon: 595 622 552 Fax: 595 622 263 E-mail: posta@msk.cz Datum: 12. 12. 2018 :, odst. 1 j. MSK 153468/2018 dne 21. 11. 2018, takto: V V 1. V.:

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky všechna k.ú. ÚPO Městský Bílovec Bílov Bílovec Bílovec Bílovec Bítov Bílovec Bravantice Bílovec Jistebník Bílovec Kujavy Bílovec Pustějov všechna k.ú. ÚPO Obecní Pustějov Slatina všechna k.ú.

Více

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Příl. 1 OPIS Kód Název obce Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace JPO HZS obce JPO JPO JPO JPO JPO

Více

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH A KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU... 4 A.1 ZÁKLADNÍ CÍLE PROGRAMU... 4 A.2 VEDLEJŠÍ

Více

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G.I. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 100. ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP MSK 2017

ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP MSK 2017 ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP 2017 1. ZÁMĚRY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ GRAFIKY (VÝKRESU ZÁMĚRŮ) Níže uvedený přehled představuje záměry na provedení změn v území (tzn. neobsažené v platných ZÚR

Více

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na realizaci SIPVZ - zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 1 45234612 Mateřská

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky Bílov Bílovec Bítov Bravantice Jistebník Kujavy Pustějov Slatina Studénka Tísek Velké Albrechtice ÚPO Městský úřad Bílovec Ing.arch. Ludmila Konečná - URBANISTICKÁ

Více

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu za rok Obec s rozšířenou 20124000 613007 Bystrý povrchových vod 318 000 Moravskoslezský -473534-473534 20249000 613001 Kotelný,

Více

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce budou příměstské autobusové

Více

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1 Strahovice 26 16 5 5 56 : 26 53 ( 14) 2 Budišov n/b 26 15 6 5 67 :

Více

C. SPECIFICKÉ OBLASTI

C. SPECIFICKÉ OBLASTI C. SPECIFICKÉ OBLASTI 24. Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska hospodářského rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek životního

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech Rekonstrukce a modernizace silnic v letech 2017-2021 Zpracoval: Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu Datum: 4. 4. 2017 Pozemní komunikace, kompetence, financování Kompetence Stát -

Více

Výsledky utkání soutěží OFS Opava

Výsledky utkání soutěží OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Výsledky utkání soutěží OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1. Hradec n/m 26 21 3 2 79 : 29 66 ( 27) 2. Žimrovice 26 16 5 5 69 : 43 53 ( 14) 3.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2)

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Vyberte ve filtru vaše PSČ PSČ Pošta Obec Část obce Do 5 tun (MAN TGL 4x2) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 17 tun (MAN TGX 8x4) Do 24 tun (MAN TGS s přívěsem) Do 28 tun přívěsem) Do 28

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2011 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha C Tabulky a grafy Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2011 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa průměr na

Více

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Zámecký okruh 6 746 01 Opava A1A BULY Aréna přebor muži 1. Jakartovice 26 17 3 6 73 : 34 54 ( 15) 2. Malé Hoštice 26 16 4 6 54 : 34 52 ( 13) 3.

Více

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP00QUEFA DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo A1A Přebor muži VÝSLEDKY 24.kolo A1A2401 Vřesina Vávrovice 3 : 2 A1A2402 Kobeřice "B" Jakartovice 2 : 2 A1A2403 Hněvošice Stěbořice 1 : 1 A1A2404 Budišov n/b Litultovice 0 : 4 A1A2405 Pustá Polom "B" Skřipov

Více

Projekty doporučené k financování

Projekty doporučené k financování Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Projekty doporučené k financování z 3. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu

Více

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3 ODJEZDY AUTOBUSŮ Z VÝCHODNÍHO NÁDRAŽÍ SMĚR CENTRUM V O P A V Ě Platnost od 14.12.2014 do 12.12.2015 Informace o změnách během platnosti na tel.č. 553/609202 S M Ě R Linka číslo Stanoviště Bělá 900255 5

Více