VYHLÁŠKA. ze dne 10. prosince o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA. ze dne 10. prosince o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků"

Transkript

1 VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků Ministerstvo obrany stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.: 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání. 2 Náhrada za bolest (1) Náhrada za bolest se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, a to za bolest způsobenou újmou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Za bolest se považuje tělesné a duševní strádání způsobené újmou na zdraví vojáka, který tuto újmu utrpěl (dále jen "poškozený"). (2) Pokud není položka bodového ohodnocení bolesti uvedena v přílohách č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, použije se pro účely bodového ohodnocení bolesti položka, která se svou povahou a závažností nejvíce blíží posuzované újmě na zdraví. 3 Náhrada za ztížení společenského uplatnění (1) Náhrada za ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 3 nebo 4 k této vyhlášce, a to za následky újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního služebního zařazení nebo přípravy na něj, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě a ve společnosti, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku újmy na zdraví (dále jen "následky"). Náhrada za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřená povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. (2) Pokud není položka bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění uvedena v přílohách č. 3 nebo 4 k této vyhlášce, použije se pro účely bodového ohodnocení položka, která se svou povahou a závažností nejvíce blíží posuzovaným následkům.

2 Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše náhrady v jednotlivých případech 4 (1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí rozsah akutní fáze poškození zdraví. Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím. (2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době ustálení zdravotního stavu. (3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných částí lidského těla se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu. (4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní újma na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest. 5 (1) Při určování bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost újmy na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení. (2) Pokud byla poškozenému pro dřívější ztížení společenského uplatnění již náhrada poskytnuta a posuzuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se od bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná. (3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou újmou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této újmy na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu. 6 (1) Pokud újma na zdraví způsobená služebním úrazem nebo nemocí z povolání vedla a) ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina, bodové ohodnocení se s ohledem na rozsah a tíži komplikací při lehkých komplikacích zvýší nejvýše o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýše o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla, b) k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin, bodové ohodnocení se zvýší nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo části těla. (2) Pokud lze újmu na zdraví hodnotit podle více položek stanovených v přílohách k této vyhlášce, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu nebo části těla, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení 2

3 za jejich anatomickou nebo funkční ztrátu. Další bolest vzniklá po ohodnocení bolesti se hodnotí a odškodňuje se jako nová bolest. 7 Výše náhrady (1) Výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění stanoví ministerstvo na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku. (2) Hodnota 1 bodu činí 250 Kč. Lékařský posudek 8 (1) Lékařský posudek a) zpracovává posuzující lékař vojenského poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě lékař jiného poskytovatele zdravotních služeb se specializovanou způsobilostí v daném oboru, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání zpracovává lékařský posudek lékař se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství poskytovatele pracovnělékařských služeb v působnosti ministerstva 1), b) vydává poskytovatel zdravotních služeb, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání poskytovatel pracovnělékařských služeb podle písmene a). (2) Lékařský posudek se vydává a) u bolesti, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, b) u ztížení společenského uplatnění, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo k újmě na zdraví. (3) Lékařský posudek o dalším ztížení společenského uplatnění lze vydat v případě dalšího významného zhoršení následků nebo v případě jejich značné progrese, které nebylo možné při předchozím hodnocení předpokládat. Tento posudek doplňuje předchozí lékařský posudek. Náhrada za další ztížení společenského uplatnění náleží ve výši rozdílu mezi náhradami stanovenými na základě bodového ohodnocení uvedeného v těchto posudcích. (4) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě lékařské prohlídky, zdravotnické dokumentace a písemných informací ošetřujících lékařů poskytujících poškozenému zdravotní péči související s újmou na zdraví. (5) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více poskytovatelů zdravotních služeb, vydává lékařský posudek poskytovatel, jehož posuzující lékař posudek zpracoval. 1) 69 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 9 (1) V lékařském posudku se vedle údajů stanovených jiným právním předpisem 2) uvádějí a) podklady, na základě kterých posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení, b) položky příloh k této vyhlášce, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno, c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách k této vyhlášce. (2) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, otiskem razítka poskytovatele zdravotních služeb a datem vyhotovení se prokazatelně předá poškozenému. (3) Pro vydání a další nakládání s lékařským posudkem se použijí ustanovení jiného právního předpisu upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy obdobně 3). 10 Přechodné ustanovení Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle této vyhlášky. 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ministr: MgA. Martin Stropnický, v. r. 2) Zákon č. 373/2011 Sb. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání). 3) Zákon č. 373/2011 Sb. 4

5 Příloha č. 1 k vyhlášce č.../2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivé újmy na zdraví způsobené služebním úrazem Položka Poškození zdraví 1. Povrchní a hluboká poranění a kontuze počet bodů 1.1 Rána povrchní á 1cm kůže Rána povrchní á 1cm kůže + podkoží Rána hluboká (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti) při ráně pronikající do kloubu připočítat 10 bodů při ráně pronikající do tělní dutiny připočítat 20 bodů 1.6 Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod.) á 1 cm Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm Poranění sliznic á 1 cm Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm 1.10 Pohmoždění měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm Pohmoždění měkkých tkání různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části á 1cm Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm nad 100 cm Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu 1.15 Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 10 cm 2 2 za každých dalších 10 cm Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm 2 2. Poranění hlavy připočíst 2 body 80 3 za každých dalších 10 cm 2 připočíst 3 body 5

6 2.1 Rána očního víčka a periokulární krajiny - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky s porušením slzných cest Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu Ztráta ucha - části celého Ztráta nosu - části celého Ztráta jazyka - části do poloviny celého Poranění příušní slinné žlázy Poranění jiné slinné žlázy Ruptura ušního bubínku Poranění vnitřního ucha Zlomeniny a vymknutí na hlavě 3.1 Zlomenina lebeční klenby - fissura imprese tříštivá bez posunu s posunem Zlomenina lebeční spodiny s liquorrheou Zlomenina nosních kostí bez posunu s posunem Zlomenina spodiny očnice s posunem, blow out Zlomeniny horní čelisti LeFort I. III Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu s posunem Ztráta zubu v přední části chrupu v zadní části chrupu

7 ulomení části zubu Zlomenina dolní čelisti bez posunu s posunem tříštivá, etážová kloubní výběžek jeden dva kloubní výběžky Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris) 3.23 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů 3.24 Vymknutí čelisti - jednostranné oboustranné Vymknutí chrupavky přepážky nosní Dislokace zubu (uvolnění) Podvrtnutí čelisti Poranění mozkových nervů uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů 4.1 Poranění zrakového nervu 4.2 Poranění okohybného nervu Poranění kladkového nervu Poranění trojklaného nervu Poranění odtahovacího nervu Poranění lícního nervu Poranění sluchově rovnovážného nervu Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého a přídatného nervu) 4.9 Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazykověhltanového, bloudivého, přídatného a pojazykového) 5. Poranění oka a očnice 5.1 Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa

8 5.2 Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice s krvácením do přední komory nebo sklivce s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) se změnou polohy nebo poraněním čočky s odchlípením sítnice Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně Pronikající rána očnice bez cizího tělesa Pronikající rána očnice s cizím tělesem Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou pronikající rohovkou komplikovaná poraněním čočky pronikající krajinou řasnatého tělesa komplikovaná odchlípením sítnice Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou pronikající rohovkou bez zasažení čočky pronikající rohovkou s postižením čočky pronikající krajinou řasnatého tělesa komplikovaná odchlípením sítnice komplikovaná výhřezem očních tkání Avulze - vytržení oka Jiná poranění oka a očnice ophtalmia photoelectrica Cizí tělísko zaseknuté do rohovky Popálení obou víček II. III. stupně Popálení nebo poleptání epitelu rohovky Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci Poúrazový a sekundární glaukom

9 5.31 Poúrazový vřed rohovky Poúrazová (pooperační) endophtalmitis Nitrolební poranění 6.1 Otřes mozku lehký Otřes mozku těžký Otok (edém) mozku Difúzní axonální poranění mozku lehké reverzibilní (GCS 15) 6.5 Difúzní axonální poranění mozku středně těžké (GCS 8-14) 6.6 Difúzní axonální poranění mozku těžké (GCS nižší než 8)) Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska Epidurální krvácení Subdurální krvácení Subarachnoidální krvácení Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor) Poranění krku 7.1 Pronikající rána postihující hrtan Pohmoždění hrtanu Pronikající rána postihující průdušnici nebo tracheostomie Pohmoždění průdušnice Pronikající rána postihující štítnou žlázu Pohmoždění štítné žlázy Pronikající rána postihující hltan Pohmoždění hltanu Pronikající rána krční části jícnu Pohmoždění krční části jícnu Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey Poranění svalu a šlachy v úrovni krku Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně Poranění pažní pleteně podle rozsahu

10 7.16 Poranění nervus laryngeus recurrens Poranění ostatních periferních nervů krku Poranění krčních sympatických nervů 60 Poranění krevních cév v úrovni krku Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní Poranění vertebrální tepny Poranění zevní hrdelní žíly Poranění vnitřní hrdelní žíly Poranění jiných krevních cév v úrovni krku Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23, nejvýše však 200 bodů Poranění krční páteře 7.25 Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný) Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný) za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů 7.27 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - jednoho Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - obou Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem Zlomenina oblouku krčního obratle bez posunu Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posunu Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem Zlomenina těla krčního obratle C 3 7 bez posunu Zlomenina těla krčního obratle C 3 7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/

11 7.40 Zlomenina těla krčního obratle C 3 7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/ Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře součet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů 7.42 Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací Vymknutí atlantookcipitální Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny oboustranná luxace Podvrtnutí krční páteře Opěrkový syndrom Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie Otřes krční míchy Kontuze krční míchy Transverzální léze krční míchy nad C Transverzální léze krční míchy pod C Poranění nervového kořene krční míchy (2. 4. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů 7.54 Poranění nervového kořene krční míchy (5. 7. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů 8. Poranění hrudníku Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná Zlomenina hrudní kosti bez posunu Zlomenina hrudní kosti s posunem Zlomenina žebra bez posunu Zlomenina žebra s posunem Mnohočetné zlomeniny žeber na každé straně každé další žebro 8.9 Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu

12 8.11 Poranění hrudních sympatických nervů Poranění hrudní aorty Poranění podklíčkové tepny Poranění horní duté žíly Poranění podklíčkové žíly Poranění plicních krevních cév Poranění mezižeberních krevních cév Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku součet bodů příslušných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýše však 450 bodů 8.19 Poranění ductus thoracicus Tupé poranění srdce bez arytmie Tupé poranění srdce s arytmií Poranění srdce penetrující bez arytmie Poranění srdce penetrující s arytmií Poranění srdečních chlopní podle rozsahu Pneumotorax jednostranný Pneumotorax oboustranný Hemotorax jednostranný Hemotorax oboustranný Tenzní pneumotorax Kontuze plic jednostranná podle rozsahu Kontuze plic oboustranná podle rozsahu Lacerace plic jednostranná Lacerace plic oboustranná Poranění průdušky Poranění hrudního jícnu Poranění bránice podle rozsahu Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudníku součet bodů příslušných položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýše však 450 bodů 8.38 Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku 30 12

13 Poranění hrudní páteře 8.39 Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný) Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný) za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů 8.41 Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - obou Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu Zlomenina těla hrudního obratle s posunem Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/ Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla více než o 1/ Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře součet bodů příslušných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýše však 250 bodů 8.51 Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů 8.54 Podvrtnutí hrudní páteře Otřes hrudní míchy Otok hrudní míchy Kontuze hrudní míchy Transverzální léze hrudní míchy Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození 9. Poranění břicha, dolní části zad a pánve Zhmoždění zevních pohlavních orgánů Rána pyje Ztrátové poranění pyje

14 9.4 Ztrátové poranění šourku a varlat Rána šourku a varlat Rána pochvy a vulvy Rozdrcení jednoho varlete Rozdrcení obou varlat Zlomenina kosti křížové bez posunu Zlomenina kosti křížové s posunem Zlomenina kostrče Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách 9.16 Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na jedné straně 9.17 Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na obou stranách 9.18 Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem) Zlomenina acetabula na obou stranách Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu 9.22 Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříštivá 9.23 Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem, tříštivá 9.24 Vícečetné zlomeniny pánve součet bodů příslušných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýše však 500 bodů 9.25 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů

15 9.26 Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 9.28 Poranění břišní aorty Poranění dolní duté žíly Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 9.32 Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 9.33 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve Poranění bederní páteře součet bodů příslušných položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýše však 600 bodů 9.34 Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný) Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, příčný) za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů 9.36 Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho obou Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem Zlomenina těla bederního obratle bez posunu Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/ Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - více než o 1/ Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů příslušných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýše však 250 bodů 9.44 Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací Vymknutí bederního obratle Podvrtnutí bederní páteře

16 9.48 Otřes bederní míchy Kontuze bederní míchy Transverzální léze bederní míchy Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození Poranění caudy equiny podle rozsahu 9.53 Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu 10. Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů 10.1 Kontuze sleziny, subkapsulární hematom Ruptura sleziny Lacerace sleziny Kontuze jater, subkapsulární hematom Ruptura jater nebo žlučníku hluboká s poraněním žlučových cest Lacerace jater jeden lalok oba laloky Izolované poranění žlučových cest Kontuze slinivky břišní Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus Lacerace slinivky břišní Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus Poranění žaludku subserosní hematom Poranění žaludku ruptura, perforace Poranění duodena kontuze, subserosní hematom Poranění duodena ruptura, perforace Poranění tenkého střeva subserosní hematom Poranění tenkého střeva ruptura, perforace Poranění tračníku kontuze, subserosní hematom Poranění tračníku ruptura Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery

17 10.24 Poranění jiných nitrobřišních orgánů Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů součet bodů příslušných položek z položek 10.1 až 10.24, nejvíce však 1000 bodů Kontuze ledviny (poúrazová hematurie s vyloučením jiných příčin) Ruptura parenchymu ledviny Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny Poranění dutého systému ledviny Poranění močovodu Vícečetná poranění ledvin a močovodu součet bodů příslušných položek z položek až 10.30, nejvýše však 300 bodů Poranění močového měchýře kontuze, subserosní hematom, hematurie s vyloučením jiných příčin Poranění močového měchýře ruptura, perforace Pohmoždění močové trubice parciální ruptura kompletní ruptura přední a střední části močové trubice kompletní ruptura zadní části močové trubice Poranění adnex, jednoho nebo obou Ztráta vaječníku jednostranná Ztráta vaječníku oboustranná Kontuze dělohy Ruptura dělohy nebo její ztráta Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době do 15. týdne těhotenství Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu po 15. týdnu těhotenství Mnohočetná poranění pánevních orgánů Součet bodů příslušných položek z položek až 10.43, nevýše však 500 bodů

18 11. Poranění horní končetiny v oblasti ramene a paže 11.1 Zhmoždění ramene a paže Zlomenina klíční kosti bez posunu úplná, s dislokací, tříštivá Zlomenina těla lopatky krčku lopatky Zlomenina glenoidu Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu s posunem tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu s posunem luxační Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku součet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu posunem tříštivá Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu s posunem nitrokloubní bez posunu nitrokloubní s posunem, tříštivá Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti Vymknutí ramenního kloubu Prokázané poranění labra glenoidu Vymknutí akromioklavikulárního kloubu Tossy I Vymknutí akromioklavikulárního kloubu Tossy II

19 11.28 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu Tossy III Vymknutí sternoklavikulárního kloubu Podvrtnutí ramenního kloubu Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu Podvrtnutí sternoklavikulárního kloubu Poranění loketního nervu v úrovni paže Přerušení loketního nervu v úrovni paže Poranění středního nervu v úrovni paže Přerušení středního nervu v úrovni paže Poranění vřetenního nervu v úrovni paže Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže Poranění ramenního nervu Přerušení ramenního nervu Poranění svalově kožního nervu Přerušení svalově kožního nervu Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže součet bodů příslušných položek z položek až 11.45, nejvýše však 200 bodů Poranění velké tepny nebo hluboké žíly 60 za 1 cévu Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže 10 za 1 cévu Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže součet bodů příslušných položek z položek a 11.48, nejvýše však 100 bodů Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety - natržení úplné přerušení Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý, trojhlavý) natržení úplné přerušení Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur)

20 11.55 Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur) Exartikulace v ramenním kloubu Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí 12.1 Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu s posunem, tříštivá Zlomenina korunového výběžku kosti loketní Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní s posunem odlomení, roztříštěná hlavička kosti vřetenní 12.7 Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu s posunem, tříštivá Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu s posunem, tříštivá Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní s posunem, tříštivá Monteggiova luxační zlomenina předloktí Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu bez posunu nitrokloubní s posunem, tříštivá s posunem, tříštivá nitrokloubní Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu úplná bez posunu úlomků nitrokloubní s posunem, tříštivá s posunem, tříštivá nitrokloubní Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná Mnohočetné zlomeniny předloktí součet bodů příslušných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýše však 120 bodů

21 12.24 Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí natažení natržení přetržení Vymknutí lokte Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná Podvrtnutí lokte Bolestivá pronace Poranění loketního nervu v úrovni předloktí Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí Poranění středního nervu v úrovni předloktí Přerušení středního nervu v úrovni předloktí Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí Poranění jiných nervů v úrovni předloktí Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí součet bodů příslušných položek z položek12.32 až 12.40, nejvýše však 200 bodů Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte a předloktí za 1 cévu Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí 10 za 1cévu Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí součet bodů příslušných položek z položek až 12.43, nejvýše však 100 bodů Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur) Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur) Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí Poranění horní končetiny v úrovni zápěstí a ruky 13.1 Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka 5

22 s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu 13.3 Zlomenina kosti člunkové bez posunu úplná s posunem tříštivá Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova) Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce úplná bez posunu úlomků úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního článku ukazováku bez posunu s posunem základního a středního článku jiného prstu bez posunu s posunem Zlomenina distálního článku - palce a ukazováku bez posunu s posunem jiného prstu bez posunu s posunem Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu s posunem jiného prstu bez posunu s posunem Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu s posunem Vymknutí zápěstí Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů Ruptura vazů zápěstí a karpu Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky Podvrtnutí zápěstí Podvrtnutí prstu ruky

23 13.30 Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky Poranění jiných cév Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky Drtivé poranění palce jiného prstu ruky Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky Ztráta palce ruky (částečná, úplná) Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná) Ztráta končetiny v úrovni zápěstí Ztráta jiných částí zápěstí a ruky Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna 14.1 Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) zaklíněná 14.3 Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) nezaklíněná, s posunem 14.4 Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní neúplná úplná bez posunu úplná s posunem úlomků, tříštivá

24 14.9 Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná úplná bez posunu úlomků úplná s posunem úlomků tříštivá Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků s posunem úlomků tříštivá Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků s posunem úlomků tříštivá Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu s posunem Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) bez posunu úlomků s posunem úlomků tříštivá Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (rtg vyš. a artroskopie) Vymknutí kyčle Podvrtnutí kyčle 40 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna Poranění stehenní tepny Poranění stehenní hluboké žíly Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna 10 24

25 Poranění svalu a šlachy kyčle natažení natržení přetržení, odtržení Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny čtyřhlavého svalu natržení přetržení Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny adduktorů stehna natažení natržení přetržení, odtržení Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny natažení natržení přetržení, odtržení Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna natažení natržení přetržení Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur) Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur) Ztráta končetiny v kyčelním kloubu Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčlí a kolenem Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce 15.1 Zlomenina čéšky bez posunu s posunem, tříštivá izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce 15.4 Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní 15.5 Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho kondylu bez posunu úlomků jednoho kondylu s posunem úlomků obou kondylů bez posunu úlomků obou kondylů s posunem úlomků Odlomení drsnatiny kosti holenní

26 15.10 Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků s posunem úlomků tříštivá Zlomenina dolního konce holenní kosti pilonu, bez posunu s posunem nitrokloubní tříštivá nitrokloubní 250 Zlomenina dolního konce kosti holení vnitřní kotník izolovaně bez posunu s posunem vnější kotník izolovaně bez posunu s posunem zlomenina Weber A (fibula pod úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) zlomenina Weber B (fibula v úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) zlomenina Weber C (fibula nad úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) zadní hrana holenní kosti izolovaně trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana), luxační Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) Vymknutí čéšky Vymknutí kolena Podvrtnutí kolena Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu Poranění vazů kolena natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního natržení zkříženého vazu kolenního

27 přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního přetržení zkříženého vazu kolenního Poranění menisku kolena - vnitřního nebo zevního menisku poranění typu unhapy trias (postranní vaz menisku, zkřížený vaz) Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů příslušných položek z položek až 15.36, nejvýše však 250 bodů Poranění tibiálního nervu Přerušení tibiálního nervu Poranění peroneálního nervu Přerušení peroneálního nervu Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni bérce Přerušení jiných nervů bérce Poranění podkolenní tepny Poranění hluboké žíly bérce Poranění ostatních cév v úrovni bérce Poranění Achillovy šlachy - natržení Poranění Achillovy šlachy - přetržení Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení) Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur) Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem Poranění dolní končetiny v oblasti nohy 16.1 Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka s poškozením nehtového lůžka Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny) bez porušení statiky (Bohlerova úhlu)

28 s porušením statiky Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální s posunem tříštivá Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu s posunem tříštivá, luxační Zlomenina zánártní kosti bez posunu s posunem, tříštivá Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu s posunem, tříštivá Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce Podvrtnutí hlezenného kloubu Chopartova kloubu Lisfrankova kloubu základního nebo mezičlánkového kloubu palce jednoho nebo více prstů nohy Vymknutí hlezenné kosti Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu Vymknutí Lisfrankova kloubu Vymknutí základního kloubu palce nohy Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantárního nervu, hlubokého lýtkového nervu Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem Poranění jiné cévy nohy Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním

29 16.34 Drtivé poranění hlezna a záprstí Drtivé poranění prstu nohy Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy) Ztráta palce nohy Cizí tělesa 17.1 Cizí těleso v povrchní ráně Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně nejvýše 25 bodů 17.3 Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace 17.4 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné endoskopicky 17.5 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné operačně 17.6 Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně Popálení, poleptání a omrzliny 18.1 Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně těžkého stupně Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně Popálení nebo poleptání hltanu Poleptání nebo popálení jícnu Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle rozsahu a stupně postižení I. st. II. st. III. st méně než 0,25 % povrchu těla ,25 % - méně než 1 % povrchu těla % - méně než 5 % povrchu těla % - méně než 10 % povrchu těla % - méně než 20 % povrchu těla % - méně než 30 % povrchu těla % - méně než 40 % povrchu těla % - méně než 50 % povrchu těla

30 % - méně než 60 % povrchu těla % - méně než 70 % povrchu těla % a více povrchu těla Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami podle rozsahu 20. Účinky horka a světla Úpal tepelný a sluneční Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka nebo křeče z horka 20.3 Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli Otok (edém) z horka Jiné účinky horka a světla Další poškození zdraví 21.1 Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví Anurie, Crush syndrom Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza) Sérová nemoc Anafylaktický šok s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu) Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm

31 Příloha č. 2 k vyhlášce č.../2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivé újmy na zdraví způsobené nemocí z povolání Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1-58 Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1 58 seznamu nemocí z povolání Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1 58 seznamu nemocí z povolání Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 2.1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Poškození krvetvorby Radiační dermatitida Rakovina kůže Katarakta Leukemie Jiné zhoubné nádory Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření Zákal čočky způsobený tepelným zářením

32 2.4 Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem Ztráta sluchu v % podle Fowlera K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za tinitus 100 bodů 50 nejvýše však 300 bodů 2.5 Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma Dekompresní nemoc: kloubní forma Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma Dekompresní nemoc: nervová forma Dekompresní nemoc: plicní forma Kombinace postižení více systémů Součet jednotlivých položek z položek až 2.5.5, nejvýše však 600 bodů 2.6 Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí 10 nejvýše však 150 bodů 2.7 Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Poškození středního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Poškození kloubů na horní končetině středně těžké formy těžké formy

33 2.8.3 Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině středně těžké formy těžké formy Poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti 100 Poškození svalů na horní končetině středně těžké formy těžké formy Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině středně těžké formy těžké formy Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách středně těžké formy těžké formy Nemoci tíhových váčků z tlaku Poškození menisku Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Poškození středního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Poškození holenního nebo lýtkového nervu středně těžké formy těžké formy

34 3. Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic 3.1 Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy) a) s typickými rtg znaky prašných změn b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) c) s přihlédnutím k dynamice vývoje Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu a) Azbestóza s lehkou poruchou ventilace plic se středně těžkou poruchou ventilace plic s těžkou poruchou ventilace plic b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu s lehkou poruchou ventilace plic se středně těžkou poruchou ventilace plic s těžkou poruchou ventilace plic c) Mezoteliom d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů s lehkou poruchou ventilace plic se středně těžkou poruchou ventilace plic s těžkou poruchou ventilace plic Pneumokonióza ze svařování Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého s lehkou poruchou ventilace plic

35 se středně těžkou poruchou ventilace plic s těžkou poruchou ventilace plic Rakovina plic z radioaktivních látek Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních Exogenní alergická alveolitida s lehkou poruchou ventilace plic se středně těžkou poruchou ventilace plic s těžkou poruchou ventilace plic Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích Astma průduškové (bronchiale) Alergická rýma (rinitida) - pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, s lehkou bronchiální hyperreaktivitou - při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se středně těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO - bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou, bez léčby topickými kortikosteroidy - při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu s lehkou poruchou ventilace plic

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků Strana 4578 Sbírka zákonů č. 346 / 2015 346 VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků Ministerstvo obrany stanoví podle

Více

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 276/ Sb. ve znění novely 224/16 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem Položka Poškození zdraví 1. Povrchní a

Více

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů ------------------------------------------------------------------ Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů ------------------------------------------------------------------

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Vláda

Více

Základní ustanovení. Náhrada za bolest

Základní ustanovení. Náhrada za bolest 277/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 12. října 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů ve znění vyhlášky č.

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Plné znění: 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování

Více

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Změna: 224/2016 Sb. Vláda nařizuje podle 271c

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Ze dne 12.10.2015 Částka 113/2015 Účinnost

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odkodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Změna: 224/2016 Sb. Vláda nařizuje podle 271c

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví Změna: 50/2003 Sb. 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odkodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při shodné pojistné

Více

277/2015 Sb. VYHLÁKA

277/2015 Sb. VYHLÁKA 277/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 12. října 2015 o postupu při určování výe náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění přísluníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní Oceňovací tabulka A Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu z pojištění pro případ léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné). Účinná

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená Strana 3506 Sbírka zákonů č. 276 / 2015 Částka 113 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL)

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Platnost od 01.06.2013 ČP Lokalizace a charakter zranění dnů HLAVA 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 2 Úplná skalpace hlavy

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře,

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86 PŘÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK ÚRAZ Oceňovací tabulka A pro určení diagnóz pro dobu léčení Platnost od 15. června 2016 VÝPOČET VÝŠE DENNÍHO ODŠKODNÉHO A VLIV PROGRESE Pojištění je vypláceno

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016 OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu TP + DNL 1/ 16 s platností od 1. října 016 (procenta z pojistné částky) (dny uvedené v závorce) Pořadové číslo

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO)

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529 Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) 1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem.

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (05/2013) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZPPSNP DNL 1.3 účinnost od 1. dubna 2017 Kód: Group 950 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6 OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15 s platností od 1. ledna 015 Pořadové číslo HLAVA Skalpace hlavy s kožním defektem 001 částečná...do 35 dní 00 úplná...do 84 dní 003 Pohmoždění

Více

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/12 s platností od 1. dubna 2012 (bez poranění bělimy)...do 14 dní Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Příloha: Seznam nemocí z povolání Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 ČÁST A: Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 18. prosince 2015 Cena Kč 124, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 18. prosince 2015 Cena Kč 124, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 18. prosince 2015 Cena Kč 124, O B S A H : 346. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 2. 5. 2018 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 2. 5. 2018 z následujících pojištění Tělesné

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami Platné znění částí nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, s vyznačením navrhovaných změn * * * 1 (1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 7

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Seznam nemocí z povolání se změní

Seznam nemocí z povolání se změní Tisková zpráva Praha, 6. srpna 2014 Seznam nemocí z povolání se změní Vláda dnes přijala návrh novely nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, jehož smyslem je

Více

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od Oceňovací tabulka Plnění za trvalé následky úrazu platné od 28.1.2013 ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm 2 5 % 2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ OCEŇOVACÍ TABULKY PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU A DENNÍ ODŠKODNÉ platnost od 1..7 OBSAH TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ. Hlava. Hlava 1. Krk 1. Krk 2. Hrudník 2. Hrudník. Břicho, záda, páteř a pánev. Břicho,

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Č. 63. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Č. 63. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Nejvyšší soud, Bez sp. zn., [R 63/2014 civ.] Č. 63 [pozn. red.: do Metodiky jsou zapracovány změny provedené Redakční opravou Rc 63/2014, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/2015, str. 64] Metodika

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

Více

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Účinnost od 1. 9. 2017 Obsah Společné zásady...3 Podmínky pro hodnocení a vysvětlení pojmů...4 Zásady pro stanovení

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 19. 9. 2016 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 19. 9. 2016 z následujících pojištění

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 1. 12. 2017 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017 z následujících pojištění

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. POZOR! S účinností od 1. 1. 2017 bude nařízení vlády nahrazeno zákonem č.

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 1 (1) Nemoci

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Trvalé následky: Maximální % plnění: 1 Úrazy hlavy a smyslových orgánů 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 5%

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance plnění z denního odškodného Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci plnění pro závažné úrazy v rámci připojištění denního

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Uč se hrou Hejbejte se, kosti moje BSP Multimedia Vytvoř mi tělo 19 otázek a sestavení těla Kosti Ukaž mi Roztrhej mě a slož mě Načasuj bombu nstav časový limit (max. 2 minuty) Vytvoř mi tělo promíchání

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,

Více