OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8."

Transkript

1 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012

2 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem

3 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesné poškození způsobené úrazem 1. Pro účely stanovení rozsahu a výše pojistného plnění v souladu s pojistnými podmínkami pojistitel postupuje podle dále uvedených zásad pro stanovení pojistného plnění a pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě denního odškodného poskytne jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky: a) je doložena lékařská zpráva z prvního ošetření jednoznačně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu, b) první ošetření pojištěného je provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky tělesného poškození způsobeného úrazem (nikoli pouze subjektivní potíže pojištěného), c) je řádně vedena zdravotnická dokumentace z celé doby léčení (na dodatečně vyhotovené lékařské zprávy, resp. prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel). 2. Oceňovací tabulka obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění stanoveno počtem dnů léčení (s výjimkou tělesných poškození, u nichž je uvedeno 0 = neplní se ). Počet dnů léčení je stanoven na základě průměrné doby léčení příslušného tělesného poškození. Za dobu léčení je považována skutečná doba, po kterou pojištěný dodržuje léčebný režim a tato doba je doložena lékařskými zprávami o dodržení předepsaných a nutných kontrol v lékařem stanovených termínech. Do doby léčení úrazu se nezapočítává doba, v níž se pojištěný podrobil občasným následným kontrolním lékařským prohlídkám (tj. nebyl pod pravidelnou lékařskou kontrolou) nebo rehabilitaci, která nebyla indikována lékařem za účelem zmírnění funkčního omezení a která nebyla provedena ve zdravotnickém zařízení. 3. Výši pojistného plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře na tiskopisu "Oznámení úrazu", a to podle úrazové diagnózy. Pojistné plnění stanoví jako součin sjednané pojistné částky pro jeden den a skutečného počtu dnů léčení tělesného poškození, nejvýše však počtu dnů daného touto tabulkou pro příslušné tělesné poškození způsobené úrazem. Zprávu lékaře si může pojistitel doplňovat výpisem ze zdravotní dokumentace pojištěného nebo jeho lékařskou prohlídkou. 4. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, přesáhne-li počet dnů léčení příslušného tělesného poškození uvedený v této tabulce karenční dobu stanovenou v pojistné smlouvě. 5. Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno, určí pojistitel výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému úrazem. Za tím účelem si může rovněž vyžádat stanovisko svého stálého posudkového lékaře. 6. Je-li pojištěnému jedním úrazem na jedné části těla způsobeno několik tělesných poškození různého druhu, pojistitel plní pouze za to tělesné poškození z nich, které je v této oceňovací tabulce hodnoceno nejvyšším počtem dnů. 7. Je-li pojištěnému jedním úrazem na různých částech těla způsobeno několik tělesných poškození různého druhu či několik tělesných poškození stejného druhu, stanoví pojistitel výši pojistného plnění podle toho tělesného poškození z nich, které je v této oceňovací tabulce hodnoceno nejvyšším počtem dnů. 8. Dojde-li v době léčení tělesného poškození k dalšímu úrazu pojištěného a doby léčení obou úrazů se překrývají, započítává se tato překrývající se doba do doby léčení tělesného poškození pouze jednou. 9. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) plní pojistitel v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce pro neúplné zlomeniny. Není-li neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, plní pojistitel ve výši jedné poloviny počtu dnů léčení příslušné úplné zlomeniny. Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 3

4 10. Je-li v oceňovací tabulce u příslušného tělesného poškození uveden určitý požadavek (např. způsob léčení), je jeho splnění ze strany pojištěného podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění v uvedené výši. Není-li daný požadavek splněn, pojistitel pojistné plnění sníží, popř. je neposkytne. Podmínky snížení nebo neposkytnutí pojistného plnění stanoví tato oceňovací tabulka u jednotlivých tělesných poškození. 11. Fisury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se pol. 008 až 010). 12. Za vymknutí (luxaci) kloubu končetin plní pojistitel jen tehdy, když je provedeno rtg. vyšetření před repozicí kloubu lékařem. Není-li vymknutí takto potvrzeno, hodnotí se jako distorze. 13. Trvá-li léčení tělesného poškození v případě poranění srdce (pol. č. 100) a poranění nervové soustavy (pol. č. 506 až 509, 511, 512, 515, 516, 518 a 519) déle než 3 měsíce, pojistitel na písemnou žádost pojištěného poskytne přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Konečnou výši pojistného plnění za tělesné poškození stanoví pojistitel spolu s posudkovým lékařem příslušného oboru (neurologie, traumatologie) po skončení léčení. Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 4

5 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem H L A V A Skalpace hlavy s kožním defektem 001 částečná do 35 dnů 002 úplná do 87 dnů 003 Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku těžšího stupně (otok, hematom, prosáknutí podkoží) 004 Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok, hematom, prosáknutí podkoží) do 14 dnů do 14 dnů 005 Podvrtnutí čelistního kloubu do 17 dnů Vymknutí dolní čelisti (repozice lékařem) 006 jednostranné do 21 dnů 007 oboustranné do 28 dnů 008 Zlomenina spodiny (base) lební do 210 dnů Zlomenina klenby lební 009 bez vpáčení úlomků do 63 dnů 010 s vpáčením úlomků do 105 dnů Fissury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se pol. 008 až 010). Zlomenina kosti čelní 011 bez vpáčení úlomků do 56 dnů 012 s vpáčením úlomků do 91 dnů Zlomenina kosti temenní 013 bez vpáčení úlomků do 56 dnů 014 s vpáčením úlomků do 91 dnů Zlomenina kosti týlní 015 bez vpáčení úlomků do 56 dnů 016 s vpáčením úlomků do 91 dnů Zlomenina kosti spánkové nebo zlomenina pyramidy 017 bez vpáčení úlomků do 56 dnů 018 s vpáčením úlomků do 91 dnů 019 Zlomenina okraje očnice do 56 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 5

6 Zlomenina kostí nosních 020 bez posunutí úlomků do 21 dnů 021 s posunutím nebo vpáčením úlomků do 28 dnů 022 přerušující slzné kanálky do 42 dnů 023 Zlomenina přepážky nosní do 21 dnů 024 Zlomenina skeletu a přepážky nosní do 28 dnů 025 Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem (vniknutí vzduchu do podkoží) do 35 dnů 026 Zlomenina kosti lícní (os malaris) do 70 dnů Zlomenina dolní čelisti 027 bez posunutí úlomků do 56 dnů 028 s posunutím úlomků nebo operovaná do 77 dnů Zlomenina horní čelisti nebo spodiny očnice 029 bez posunutí úlomků do 77 dnů 030 s posunutím úlomků nebo operovaná do 91 dnů 031 Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu a posunutí úlomků do 56 dnů 032 Zlomenina kosti jařmové (os zygomaticus) do 42 dnů Sdružené zlomeniny LE FORT 033 Le Fort I. - zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti (pod úrovní processus zygomaticus) do 91 dnů 034 Le Fort II. zlomenina linie v úrovni kořene nosu a očnice (orbity) do 105 dnů 035 Le Fort III. - odtržení obličejového skeletu od spodiny (base) lební do 210 dnů OKO Cizí tělísko v oku 036 chirurgicky odstraněné bez komplikací do 5 dnů 037 chirurgicky odstraněné s komplikacemi (např. hnisání) do 14 dnů 038 chirurgicky neodstranitelné a potvrzené odborným lékařem do 21 dnů 039 Rána víčka chirurgicky ošetřená bez komplikací do 10 dnů 039A Rána víčka chirurgicky ošetřená s komplikacemi do 14 dnů 040 Rána víčka přerušující slzné kanálky do 28 dnů 041 Poleptání (popálení) kůže víček druhého stupně jednoho nebo obou očí do 28 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 6

7 Poleptání (popálení) spojivky 042 prvního stupně druhého stupně do 28 dnů 044 třetího stupně do 49 dnů 045 Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy) do 10 dnů 046 Rána spojivky chirurgicky ošetřená do 21 dnů 047 Povrchní poranění rohovky (eroze) do 7 dnů 048 Oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem do 49 dnů Hluboká rána rohovky 049 bez proděravění a bez komplikací do 21 dnů 050 komplikovaná vředem, nitroočním zánětem nebo poúrazovým šedým zákalem do 49 dnů Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním 051 bez komplikací do 35 dnů 052 komplikovaná poúrazovým šedým zákalem do 49 dnů 053 komplikovaná nitroočním zánětem do 63 dnů 054 komplikovaná výhřezem nebo vklíněním duhovky do 70 dnů Rána rohovky a bělimy s proděravěním léčená chirurgicky 055 bez komplikací do 49 dnů 056 komplikovaná výhřezem nebo vklíněním duhovky do 70 dnů 057 komplikovaná poúrazovým šedým zákalem, nitroočním zánětem nebo cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým do 77 dnů Rána pronikající do očnice 058 bez komplikací do 28 dnů 059 komplikovaná cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým do 63 dnů 060 Pohmoždění oka těžšího stupně (hematom) do 10 dnů Pohmoždění oka s krvácením do přední komory 061 bez komplikací do 28 dnů 062 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření do 70 dnů Pohmoždění oka s natržením nebo ochrnutím duhovky 063 bez komplikací do 28 dnů 064 komplikované zánětem duhovky nebo poúrazovým šedým zákalem do 63 dnů 065 s krvácením do sklivce a sítnice do 105 dnů 066 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření do 140 dnů Částečné vykloubení čočky 067 bez komplikací do 35 dnů 068 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření do 70 dnů Vykloubení čočky 069 bez komplikací do 70 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 7

8 070 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření do 105 dnů 071 Otřes sítnice (přechodné poškození nervového zakončení v sítnici) Popálení nebo poleptání epitelu rohovky do 14 dnů 073 Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu do 203 dnů 074 Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka do 210 dnů 075 Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí (enukleace) do 49 dnů 076 Poranění okohybného aparátu s diplopií (dvojité vidění) do 70 dnů 077 Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu (zkřížení mediálních vláken zrakového nervu) do 105 dnů UCHO 078 Pohmoždění boltce bez krevního výronu 0 Pohmoždění boltce 079 s krevním výronem do 5 dnů 080 s rozsáhlým krevním výronem nebo poúrazovým othematomem (krvácení v oblasti ušního boltce) do 10 dnů 081 Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu do 42 dnů 082 Traumatické poškození sluchu (hospitalizace a audiometrie) do 28 dnů Proděravění bubínku 083 bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce do 14 dnů 084 s druhotnou infekcí (např. hnisání) do 35 dnů 085 Otřes labyrintu (hospitalizace a audiometrie) do 35 dnů ZUBY Hodnocení se týká pouze stálých vitálních zubů, jinak se tělesné poškození nehodnotí. Ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím) 086 za jeden zub do 21 dnů 086A za 2 až 5 zubů do 35 dnů 087 za 6 a více zubů do 49 dnů Hodnocení se netýká zubů VIII. vpravo a vlevo nahoře i dole. Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí plnění je ohrožení vitality dřeně vyžadující léčení. Zhodnocení trvalých následků podle pol. 654 vylučuje právo na další pojistné plnění za tělesné poškození téhož zubu (plnění ). Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 8

9 088 Vyražení nebo poškození umělých, nevitálních nebo dočasných zubů 0 Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou 089 za jeden zub do 18 dnů 090 za 2 a více zubů do 28 dnů Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou 091 za jeden zub do 18 dnů 092 za 2 a více zubů do 28 dnů KRK 093 Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku do 42 dnů 094 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu do 119 dnů 095 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice do 119 dnů 096 Zlomenina jazylky nebo chrupavky hrtanu do 119 dnů 097 Poškození hlasivek následkem úrazu do 28 dnů HRUDNÍK Úrazové roztržení plic (CT vyšetření) 098 léčené konzervativně do 98 dnů 099 léčené operativně do 154 dnů 100 Úrazové poškození srdce klinicky prokázané do 365 dnů Při výplatě pojistného plnění před skončením léčení podle pol. 100 (trvá-li léčení déle než 3 měsíce) se pojištěnému poskytne přiměřená záloha. Konečná výše pojistného plnění se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru vnitřního lékařství po skončení léčení. 101 Úrazové roztržení bránice do 119 dnů 102 Pohmoždění stěny hrudní Pohmoždění stěny hrudní nebo plic těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží) do 14 dnů Zlomeniny kosti hrudní 104 bez posunutí úlomků do 35 dnů 105 s posunutím úlomků do 70 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 9

10 Zlomeniny žeber klinicky prokázané 106 jednoho žebra do 35 dnů 107 dvou až pěti žeber do 56 dnů 108 více než pěti žeber do 84 dnů Dvířková zlomenina žeber 109 dvou až čtyř žeber do 84 dnů 110 více než čtyř žeber do 98 dnů 111 Dvířková zlomenina kosti hrudní do 98 dnů 112 Spontánní pneumotorax 0 Poúrazový pneumotorax 113 plášťový zavřený do 56 dnů 114 s drenáží do 70 dnů 115 Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfyzém do 98 dnů 116 Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový do 154 dnů Poúrazové krvácení do hrudníku 117 léčené konzervativně do 56 dnů 118 léčené operativně do 98 dnů BŘICHO 119 Pohmoždění stěny břišní Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží) do 14 dnů 121 Pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech do 35 dnů 122 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů) do 49 dnů 123 Natržení nebo roztržení jater léčené operativně do 126 dnů 124 Zhmoždění sleziny nebo jater (sonografie) do 42 dnů 125 Natržení nebo roztržení sleziny léčené operativně do 77 dnů 126 Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní léčené operativně do 126 dnů 127 Úrazové proděravění žaludku do 91 dnů 128 Úrazové proděravění dvanáctníku do 91 dnů Roztržení nebo přetržení tenkého střeva 129 bez resekce do 56 dnů 130 s resekcí do 91 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 10

11 Roztržení nebo přetržení tlustého střeva 131 bez resekce do 56 dnů 132 s resekcí do 91 dnů Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) 133 bez resekce do 56 dnů 134 s resekcí střeva do 91 dnů ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ 135 Pohmoždění ledviny s hematurií (sonografie nebo CT vyšetření) do 35 dnů 136 Pohmoždění pyje, varlat a šourku do 35 dnů 137 Pohmoždění varlat s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete do 63 dnů Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě 138 jednoho varlete do 105 dnů 139 obou varlat do 126 dnů 140 Pohmoždění zevního genitálu ženy do 35 dnů Roztržení nebo rozdrcení ledviny 141 léčené konzervativně do 63 dnů 142 léčené operativně do 98 dnů 143 vedoucí k odnětí ledviny do 154 dnů 144 Roztržení močového měchýře do 84 dnů 145 Roztržení močové roury do 98 dnů PÁTEŘ Pohmoždění (kontuze - contusio) Podmínkou pro hodnocení podle pol. 146 až 149 je vznik otoku, hematomu, prosáknutí podkoží, jinak se tělesné poškození nehodnotí. 146 Pohmoždění krajiny krční páteře do 10 dnů 147 Pohmoždění krajiny hrudní páteře do 10 dnů 148 Pohmoždění krajiny bederní páteře do 10 dnů 149 Pohmoždění sakrální páteře a kostrče do 14 dnů 150 Podvrtnutí (distorze - distorsio) krční, hrudní, bederní, sakrální páteře a kostrče do 21 dnů Za podvrtnutí páteře se přizná hodnocení podle pol. 150 tehdy, je-li zjištěna porucha dynamiky páteře způsobená spasmy paravertebrálních svalů, nebo je-li RTG vyšetřením prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů s odpovídajícím způsobem léčby (u krční páteře např. Schanzův límec). Pokud tato podmínka není splněna, hodnotí se jako pohmoždění. Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 11

12 Vymknutí (luxace - luxatio) bez poškození míchy a jejích kořenů (potvrzené RTG vyšetřením) 151 Vymknutí atlantookcipitální do 210 dnů 152 Vymknutí krční páteře do 210 dnů 153 Vymknutí hrudní páteře do 210 dnů 154 Vymknutí bederní páteře do 210 dnů 155 Vymknutí kostrče do 42 dnů 156 Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný RTG vyšetřením) do 154 dnů Zlomenina (fraktura) 157 Zlomenina jednoho trnového výběžku do 42 dnů 158 Zlomenina dvou nebo více trnových výběžků do 63 dnů 159 Zlomenina jednoho příčného výběžku do 49 dnů 160 Zlomenina dvou nebo více příčných výběžků do 70 dnů 161 Zlomenina kloubního výběžku do 56 dnů 162 Zlomenina oblouku do 84 dnů 163 Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei) do 210 dnů Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních 164 se snížením přední části těla nejvýše o 1/3 do 154 dnů 165 se snížením přední částí těla o více než 1/3 do 245 dnů Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních 166 bez komplikací do 266 dnů 167 s transverzální lézí míšní do 365 dnů 168 Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle (nepřipouští analogické hodnocení) Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle do 154 dnů PÁNEV 170 Pohmoždění pánve Pohmoždění pánve těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží) do 14 dnů 172 Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním do 28 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 12

13 173 Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní do 42 dnů 174 Odtržení hrbolu kosti sedací do 42 dnů 175 Vymknutí křížokyčelní do 203 dnů Zlomenina (fraktura) Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací 176 bez posunutí do 70 dnů 177 s posunutím nebo operovaná do 112 dnů Zlomenina lopaty kosti kyčelní 178 bez posunutí do 63 dnů 179 s posunutím nebo operovaná do 112 dnů 180 Zlomenina kosti křížové do 63 dnů Zanechá-li zlomenina kosti křížové neurologické následky, jsou hodnoceny jako trvalý následek. 181 Zlomenina kostrče do 49 dnů 182 Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula (stříšky) do 70 dnů 183 Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického do 84 dnů 184 Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké do 210 dnů 185 Zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná do 154 dnů 186 Zlomenina pánve oboustranná do 210 dnů 187 Zlomenina pánve s poškozením velkých cév do 266 dnů Rozestup spony stydké 188 léčený konzervativně do 91 dnů 189 s posunutím nebo léčený operativně do 154 dnů 190 Zlomenina acetabula s centrální subluxací až luxací kyčelního kloubu do 196 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 13

14 HORNÍ KONČETINA Pohmoždění (kontuze - contusio) Pro hodnocení podle pol. 191 až 195 platí: Musí jít o pohmoždění těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží), které je patrné ze způsobu ošetření, léčení potvrzeno odborným lékařem, mechanizmus úrazu je adekvátní a délka léčení minimálně 2 týdny. U položek 194 a 195 je podmínkou hodnocení fixace prstu nebo kloubu. Pokud není splněna některá z podmínek, tělesné poškození se nehodnotí. 191 Pohmoždění paže do 10 dnů 192 Pohmoždění předloktí do 10 dnů 193 Pohmoždění ruky do 10 dnů 194 Pohmoždění jednoho či více prstů ruky do 10 dnů 195 Pohmoždění kloubu horní končetiny do 10 dnů Poranění svalů a šlach Neúplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) nebo ohýbačů (flexorů) na prstu nebo na ruce 196 u jednoho prstu do 21 dnů 197 u několika prstů do 56 dnů 198 na ruce do 42 dnů Úplné přerušení šlach ohýbačů 199 jednoho prstu nebo dvou prstů do 70 dnů 200 více než dvou prstů do 105 dnů Úplné přerušení šlach natahovačů 201 jednoho prstu nebo dvou prstů do 42 dnů 202 více než dvou prstů do 84 dnů 203 odtržení dorsální aponeurosy prstu do 42 dnů Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí (sutura) 204 bez poranění nervu mediálního nebo ulnárního do 77 dnů 205 s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (jedné šlachy nebo dvou šlach) do 88 dnů 206 s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (více než dvou šlach) do 105 dnů U položek 207 až 213 musí být tělesné poškození prokázáno diagnostickou metodou (ASK, SONO, MR); neníli toto vyšetření doloženo, hodnotí se v kloubu jako distorze a na ostatních částech ruky jako pohmoždění. 207 Natržení svalu nadhřebenového rotátorové manžety do 35 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 14

15 Přetržení svalu nadhřebenového rotátorové manžety 208 léčené konzervativně do 70 dnů 209 léčené operativně do 84 dnů Přetržení (natržení, odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního 210 léčené konzervativně do 35 dnů 211 léčené operativně do 77 dnů 212 Natržení jiného svalu nebo šlachy do 28 dnů 213 Přetržení jiného svalu nebo šlachy, odlomení okraje kloubní jamky (labra) do 77 dnů Podvrtnutí (distorze - distorsio) Podmínkou pro hodnocení podle pol. 214 až 220 je pevná fixace a ošetření odborným lékařem, jinak se hodnotí jako pohmoždění. 214 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou do 21 dnů 215 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní do 21 dnů 216 Podvrtnutí ramenního kloubu do 21 dnů 217 Podvrtnutí loketního kloubu do 21 dnů 218 Podvrtnutí zápěstí do 21 dnů Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky 219 jednoho prstu do 14 dnů 220 několika prstů do 21 dnů Vymknutí (luxace - luxatio) Dojde-li k první luxaci před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění jako distorze. Subluxace se hodnotí jako distorze. U pol. 221 až 234 musí být provedeno RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici kloubu a u pol. 225 až 234 repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze. Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní (odborný lékař) 221 léčené konzervativně do 24 dnů 222 léčené operativně do 63 dnů Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou (odborný lékař) 223 léčené konzervativně do 24 dnů 224 léčené operativně do 63 dnů Vymknutí kosti pažní (ramene) 225 léčené konzervativně do 49 dnů 226 léčené operativně do 84 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 15

16 Vymknutí předloktí (lokte) 227 léčené konzervativně do 42 dnů 228 léčené operativně do 77 dnů Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) 229 léčené konzervativně do 70 dnů 230 léčené operativně do 105 dnů Vymknutí záprstních kostí 231 jedné do 35 dnů 232 několika do 49 dnů Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků 233 jednoho nebo dvou prstů do 42 dnů 234 tří a více prstů do 70 dnů Zlomenina (fraktura) 235 Zlomenina těla lopatky do 56 dnů 236 Zlomenina krčku lopatky do 56 dnů 237 Zlomenina nadpažku lopatky do 49 dnů 238 Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky do 42 dnů Zlomenina klíčku 239 neúplná do 21 dnů 240 úplná bez posunutí úlomků do 42 dnů 241 úplná s posunutím úlomků do 49 dnů 242 léčená operativně do 70 dnů Zlomeniny kosti pažní Zlomenina horního konce kosti pažní 243 velkého hrbolku bez posunutí do 42 dnů 244 velkého hrbolku s posunutím do 84 dnů Za zlomeninu se považuje i odlomení velkého hrbolku. 245 zlomenina hlavice léčená konzervativně do 56 dnů 246 roztříštěná zlomenina hlavice do 130 dnů 247 krčku bez posunutí úlomků do 56 dnů 248 krčku zaklíněná do 70 dnů 249 krčku s posunutím úlomků do 84 dnů 250 krčku s posunutím úlomků léčená operativně do 105 dnů 251 luxační léčená operativně do 112 dnů Zlomenina těla kosti pažní 252 neúplná do 63 dnů 253 úplná bez posunutí úlomků do 84 dnů 254 úplná s posunutím úlomků do 112 dnů 255 otevřená nebo léčená operativně do 147 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 16

17 Zlomenina kosti pažní nad kondyly 256 neúplná do 56 dnů 257 úplná bez posunutí úlomků do 70 dnů 258 úplná s posunutím úlomků do 84 dnů 259 otevřená nebo léčená operativně do 112 dnů Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) 260 bez posunutí úlomků do 70 dnů 261 s posunutím úlomků do 84 dnů 262 otevřená nebo léčená operativně do 112 dnů Zlomenina vnitřního (ulnárního) nebo zevního (radiálního) epikondylu kosti pažní 263 bez posunutí úlomků do 42 dnů 264 s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu do 70 dnů 265 s posunutím úlomků do kloubu nebo léčená operativně do 112 dnů Zlomeniny kosti loketní Zlomenina okovce (olecranonu) kosti loketní 266 léčená konzervativně do 42 dnů 267 léčená operativně do 70 dnů Zlomenina korunového výběžku (processus coronoideus) kosti loketní 268 léčená konzervativně do 56 dnů 269 léčená operativně do 77 dnů Zlomenina těla kosti loketní 270 neúplná do 56 dnů 271 úplná bez posunutí úlomků do 70 dnů 272 úplná s posunutím úlomků do 84 dnů 273 otevřená nebo operovaná do 105 dnů 274 Zlomenina dolního konce nebo bodcovitého výběžku (processus styloideus) kosti loketní do 42 dnů Zlomeniny kosti vřetenní Zlomenina hlavičky kosti vřetenní 275 léčená konzervativně do 56 dnů 276 léčená operativně do 77 dnů Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní 277 neúplná do 56 dnů 278 úplná bez posunutí úlomků do 70 dnů 279 úplná s posunutím úlomků do 88 dnů 280 otevřená nebo operovaná do 105 dnů Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní 281 bez posunutí úlomků do 56 dnů 282 s posunutím úlomků nebo operovaná do 84 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 17

18 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní nebo dolních konců obou kostí předloktí (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní) 283 neúplná do 42 dnů 284 úplná bez posunutí úlomků do 70 dnů 285 úplná s posunutím úlomků do 84 dnů 286 otevřená nebo operovaná do 98 dnů 287 epifyseolysa do 42 dnů 288 epifyseolysa s posunutím úlomků do 84 dnů Ostatní zlomeniny Zlomenina těl obou kostí předloktí 289 neúplná do 70 dnů 290 neúplná (alespoň zlomenina jedné kosti s posunutím úlomků) do 88 dnů 291 úplná bez posunutí úlomků do 88 dnů 292 úplná s posunutím úlomků do 130 dnů 293 otevřená nebo operovaná do 196 dnů Monteggiova nebo Galleazziova luxační zlomenina předloktí 294 léčená konzervativně do 147 dnů 295 léčená operativně do 196 dnů Zlomenina kosti člunkové (potvrzená RTG nebo CT vyšetřením s popisem) 296 neúplná do 70 dnů 297 úplná do 105 dnů 298 léčená operativně do 147 dnů 299 komplikovaná nekrosou do 196 dnů Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové 300 neúplná (fixace) do 35 dnů 301 úplná do 56 dnů 302 Zlomenina několika kostí zápěstních do 112 dnů Luxační zlomenina první kosti záprstní (Bennettova) 303 léčená konzervativně do 70 dnů 304 léčená operativně do 84 dnů Zlomenina jedné kosti záprstní 305 neúplná (fixace) do 35 dnů 306 úplná bez posunutí úlomků do 42 dnů 307 úplná s posunutím úlomků do 56 dnů 308 otevřená nebo operovaná do 70 dnů Zlomenina několika kostí záprstních 309 bez posunutí úlomků do 49 dnů 310 s posunutím úlomků do 70 dnů 311 léčená operativně nebo otevřená do 84 dnů Zlomenina jednoho článku jednoho prstu 312 nehtového výběžku (drsnatiny) do 28 dnů 313 neúplná i úplná bez posunutí úlomků do 35 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 18

19 314 úplná s posunutím úlomků do 49 dnů 315 otevřená nebo operovaná do 56 dnů 316 abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti) do 49 dnů Zlomenina několika článků jednoho prstu 317 neúplná i úplná bez posunutí úlomků do 49 dnů 318 s posunutím úlomků do 77 dnů 319 otevřená nebo operovaná do 84 dnů Zlomenina článků dvou nebo více prstů 320 neúplná i úplná bez posunutí úlomků do 56 dnů 321 s posunutím úlomků do 84 dnů 322 otevřená nebo operovaná do 91 dnů Za infrakce, fissury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu nebo jedné poloviny za úplnou zlomeninu bez posunutí úlomků. Amputace (snesení) 323 Exartikulace v ramenním kloubu do 252 dnů 324 Amputace paže do 228 dnů 325 Amputace předloktí do 189 dnů 326 Amputace ruky do 154 dnů 327 Amputace všech prstů do 182 dnů 328 Amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí do 56 dnů 329 Amputace části prstu v distálním článku s kostí do 28 dnů 330 Amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu) 331 Amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu) do 105 dnů do 70 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 19

20 DOLNÍ KONČETINA Pohmoždění (kontuze - contusio) Pro hodnocení podle pol. 332 až 338 platí: Musí jít o pohmoždění těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží), které je patrné ze způsobu ošetření, léčení potvrzeno odborným lékařem, mechanizmus úrazu je adekvátní a délka léčení minimálně 2 týdny. U položek 333 a 334 je podmínkou hodnocení fixace kloubu. Pokud není splněna některá z podmínek, tělesné poškození se nehodnotí. 332 Pohmoždění kyčelního kloubu do 14 dnů 333 Pohmoždění kolenního kloubu do 14 dnů 334 Pohmoždění hlezenního kloubu do 14 dnů 335 Pohmoždění stehna do 10 dnů 336 Pohmoždění bérce do 10 dnů 337 Pohmoždění nohy do 10 dnů 338 Pohmoždění jednoho nebo několika prstů nohy do 10 dnů Poranění svalů a šlach U položek 339 až 343A musí být tělesné poškození prokázáno diagnostickou metodou (ASK, SONO, MR), jinak se hodnotí jako pohmoždění. Pokud u položky 342 není splněna podmínka pevné fixace, hodnotí se polovinou z uvedeného hodnocení. Pokud u položky 343 a 343A není splněna podmínka operativního sešití šlachy, hodnotí se jako 342 natržení. 339 Natržení většího svalu nebo šlachy do 28 dnů Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy 340 léčené konzervativně do 49 dnů 341 léčené operativně do 63 dnů 342 Natržení nebo částečné přetětí Achillovy šlachy (pevná fixace) do 28 dnů 343 Přetržení Achillovy šlachy (operace sešití šlachy) do 63 dnů 343A Přetětí Achillovy šlachy (operace sešití šlachy) do 105 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 20

21 Podvrtnutí (distorze - distorsio) Musí být potvrzeno odborným lékařem, jinak se hodnotí jako pohmoždění. U hodnocení podle pol. 351 a 352 je podmínkou pevná fixace, za kterou se u prstů dolní končetiny považuje fixace náplasťová. Jako analogický způsob ošetření místo pevné fixace se uznává i použití ortézy. 344 Podvrtnutí kyčelního kloubu do 28 dnů Podvrtnutí kolenního kloubu 345 pevná fixace minimálně 14 dnů nebo provedená artroskopie s negativním nálezem do 21 dnů 346 pevná fixace do 13 dnů včetně, elastická bandáž nebo bez fixace do 14 dnů 347 pevná fixace minimálně 14 dnů a provedená artroskopie s negativním nálezem do 42 dnů Podvrtnutí hlezenního (Chopartova nebo Lisfrancova) kloubu 348 pevná fixace minimálně 14 dnů do 21 dnů 349 pevná fixace do 13 dnů včetně, elastická bandáž nebo bez fixace do 14 dnů 350 neobsazeno 351 Podvrtnutí základního nebo mezičlánkového kloubu palce nohy do 17 dnů 352 Podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy do 14 dnů Natržení nebo přetržení kloubních vazů Tělesné poškození pod položkami 353 až 364 musí být prokázáno diagnostickou metodou (ASK, SONO, MR), jinak se hodnotí jako distorze. Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazu, nikoliv diagnostická artroskopie. 353 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního do 49 dnů 354 Natržení zkříženého vazu kolenního do 63 dnů Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního léčené 355 konzervativně do 84 dnů 356 operativně do 91 dnů 357 Nešťastná triáda - poranění vnitřního postranního vazu kolenního s trhlinou pouzdra, předního zkříženého vazu a vnitřního menisku léčené operativně do 112 dnů Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního léčené 358 konzervativně do 98 dnů 359 operativně (sešití vazu) do 112 dnů 360 plastikou vazu do 112 dnů 361 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního) do 35 dnů 362 Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního do 70 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 21

22 Poranění zevního nebo vnitřního menisku 363 léčené konzervativně do 49 dnů 364 léčené operativně (suturou, částečnou, úplnou nebo ASK menisektomií) do 70 dnů Vymknutí (luxace - luxatio) Dojde-li k první luxaci před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění jako distorze. Subluxace se hodnotí jako distorze. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění podle pol. 365 až 382 je provedení RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici a repozice lékařem. Nejsou-li tyto podmínky splněny, plnění se stanoví podle stejných zásad jako u distorze. Podmínka repozice nemusí být splněna u položky 367 a 368. Pokud u položky 367 není splněna podmínka doby přiložení pevné fixace, hodnotí se jako distorze. Vymknutí stehenní kosti v kyčli 365 léčené konzervativně (hospitalizace) do 77 dnů 366 léčené operativně do 98 dnů Traumatické vymknutí čéšky 367 léčené konzervativně (pevná fixace minimálně 6 týdnů) do 42 dnů 368 otevřené nebo léčené operativně do 63 dnů Vymknutí bérce 369 léčené konzervativně do 105 dnů 370 otevřené nebo léčené operativně do 133 dnů Vymknutí hlezenní kosti 371 léčené konzervativně do 63 dnů 372 otevřené nebo léčené operativně do 84 dnů Vymknutí pod hlezenní kostí 373 léčené konzervativně do 63 dnů 374 otevřené nebo léčené operativně do 84 dnů Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových 375 léčené konzervativně do 63 dnů 376 otevřené nebo léčené operativně do 84 dnů Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí 377 léčené konzervativně do 56 dnů 378 otevřené nebo léčené operativně do 70 dnů Vymknutí základních kloubů prstů nohy 379 jednoho prstu mimo palec do 21 dnů 380 palce nebo několika prstů do 35 dnů Vymknutí mezičlánkových kloubů prstů nohy 381 jednoho prstu mimo palec do 17 dnů 382 palce nebo několika prstů do 28 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 22

23 Zlomenina (fraktura) Zlomeniny kosti stehenní Zlomenina krčku kosti stehenní 383 zaklíněná do 112 dnů 384 nezaklíněná léčená konzervativně do 266 dnů 385 nezaklíněná léčená operativně do 196 dnů 386 komplikovaná nekrózou hlavice nebo léčená endoprotézou do 365 dnů Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem; nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících) 387 léčená konzervativně s nepatrným posunutím do 1 cm do 112 dnů 388 léčená operativně s výrazným posunutím do 210 dnů 389 s nekrózou do 365 dnů 390 Zlomenina velkého chocholíku do 84 dnů 391 Zlomenina malého chocholíku do 70 dnů Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní 392 neúplná do 91 dnů 393 úplná bez posunutí do 105 dnů 394 úplná s posunutím léčená konzervativně do 154 dnů 395 úplná s posunutím léčená operativně do 210 dnů Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní 396 neúplná do 154 dnů 397 úplná bez posunutí do 196 dnů 398 úplná s posunutím léčená konzervativně do 252 dnů 399 úplná s posunutím léčená operativně do 210 dnů 400 otevřená do 308 dnů Zlomenina těla kosti stehenní 401 neúplná do 154 dnů 402 úplná bez posunutí do 196 dnů 403 úplná s posunutím léčená konzervativně do 252 dnů 404 úplná s posunutím léčená operativně do 210 dnů 405 otevřená do 308 dnů Zlomenina kosti stehenní nad kondyly 406 neúplná do 154 dnů 407 úplná bez posunutí do 196 dnů 408 úplná s posunutím léčená konzervativně do 252 dnů 409 otevřená nebo léčená operativně do 308 dnů 410 Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (RTG vyšetření a artroskopie) do 84 dnů 411 Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků do 252 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 23

24 Odlomení kondylu kosti stehenní 412 léčené konzervativně do 84 dnů 413 léčené operativně do 112 dnů Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) 414 bez posunutí do 154 dnů 415 s posunutím léčená konzervativně do 210 dnů 416 otevřená nebo léčená operativně do 308 dnů Ostatní zlomeniny Zlomenina čéšky 417 bez posunutí úlomků nebo osteochondrální (RTG vyšetření nebo artroskopie) do 84 dnů 418 s posunutím léčená konzervativně do 91 dnů 419 otevřená nebo léčená operativně do 112 dnů 420 Zlomenina kloubní chrupavky na čéšce (artroskopie) do 70 dnů 421 Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní (RTG vyšetření nebo artroskopie) do 84 dnů Zlomenina nebo odlomení (abrupce) mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní 422 léčené konzervativně do 112 dnů 423 léčené operativně do 147 dnů Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní 424 jednoho kondylu neúplná bez posunutí do 88 dnů 425 jednoho kondylu úplná do 105 dnů 426 jednoho kondylu úplná s posunutím nebo léčená operativně do 147 dnů 427 obou kondylů bez posunutí do 154 dnů 428 obou kondylů s posunutím nebo epifyseolysou nebo léčená operativně do 210 dnů Odlomení drsnatiny kosti holenní 429 léčené konzervativně do 70 dnů 430 léčené operativně do 84 dnů Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu) 431 neúplná do 28 dnů 432 úplná do 56 dnů Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce 433 neúplná do 112 dnů 434 úplná bez posunutí do 147 dnů 435 úplná s posunutím do 210 dnů 436 otevřená nebo léčená operativně do 308 dnů Zlomenina zevního kotníku 437 neúplná do 42 dnů 438 úplná bez posunutí do 56 dnů 439 úplná s posunutím do 70 dnů 440 otevřená nebo léčená operativně do 84 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 24

25 Zlomenina hlezna (obou kotníků), popř. se subluxací kosti hlezenní 441 Weber A do 77 dnů 442 Weber B do 112 dnů 443 Weber C do 112 dnů Podle položek 441 až 443 se hodnotí pouze zlomenina obou kotníků (zevní i vnitřní). Pokud je prokázána zlomenina pouze jednoho kotníku tohoto typu, hodnotí se podle položek pro příslušnou zlomeninu kotníku zevního nebo vnitřního. Zlomenina vnitřního kotníku nebo dolního konce kosti holenní 444 neúplná do 56 dnů 445 úplná bez posunutí do 70 dnů 446 úplná s posunutím léčená konzervativně do 84 dnů 447 úplná s posunutím léčená operativně do 98 dnů Zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se subluxací kosti hlezenní 448 léčená konzervativně do 77 dnů 449 léčená operativně do 112 dnů Trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní) 450 bez posunutí do 98 dnů 451 s posunutím léčená konzervativně do 126 dnů 452 s posunutím léčená operativně do 161 dnů Odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní 453 neúplné do 56 dnů 454 úplné bez posunutí do 70 dnů 455 úplné s posunutím léčené konzervativně do 84 dnů 456 úplné s posunutím léčené operativně do 98 dnů Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie se subluxací kosti hlezenní 457 léčená konzervativně do 154 dnů 458 léčená operativně do 175 dnů 459 s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně do 175 dnů 460 s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně do 210 dnů 461 Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní do 63 dnů Zlomenina těla kosti patní 462 bez porušení statiky Böhlerova úhlu do 112 dnů 463 s porušením statiky Böhlerova úhlu nebo léčená operativně do 210 dnů Zlomenina kosti hlezenní 464 bez posunutí do 112 dnů 465 s posunutím nebo léčená operativně do 196 dnů 466 komplikovaná nekrózou do 365 dnů 467 Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní do 35 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 25

26 Zlomenina kosti krychlové 468 bez posunutí do 70 dnů 469 s posunutím do 84 dnů Zlomenina kosti člunkové 470 bez posunutí do 70 dnů 471 luxační do 154 dnů 472 komplikovaná nekrózou do 365 dnů Zlomenina jedné kosti klínové 473 bez posunutí do 70 dnů 474 s posunutím do 84 dnů Zlomenina několika kostí klínových 475 bez posunutí do 84 dnů 476 s posunutím do 112 dnů Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku 477 neúplná i úplná bez posunutí úlomků do 49 dnů 478 s posunutím do 70 dnů 479 léčená operativně do 77 dnů Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku 480 neúplná i úplná bez posunutí úlomků do 35 dnů 481 s posunutím do 70 dnů 482 léčená operativně do 77 dnů Zlomenina kůstek zánártních několika prstů 483 bez posunutí do 56 dnů 484 s posunutím do 70 dnů 485 léčená operativně do 77 dnů 486 Odlomení base páté kůstky zánártní do 70 dnů Zlomenina článku palce nebo nehtové drsnatiny 487 neúplná (odlomení) do 21 dnů 488 úplná bez posunutí do 35 dnů 489 úplná s posunutím do 49 dnů 490 léčená operativně do 70 dnů 491 Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce do 35 dnů Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce 492 neúplná do 18 dnů 493 úplná do 28 dnů 494 otevřená nebo operovaná do 42 dnů Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu 495 neúplná nebo úplná do 42 dnů 496 otevřená nebo operovaná do 70 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 26

27 Nejsou-li tělesná poškození podle pol. 477 až 496 léčena pevnou fixací nebo operativně, je nutný klidový režim alespoň 14 dnů. U pol. 487 až 496 se jako analogický způsob ošetření uznává i použití náplasťové fixace. Za infrakce, fissury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu. Amputace (snesení) 497 Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna do 365 dnů 498 Amputace bérce do 308 dnů 499 Amputace nohy do 228 dnů 500 Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí do 63 dnů 501 Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich části s kostí za každý prst do 35 dnů PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY 502 Otřes mozku bez hospitalizace 0 502A Otřes mozku bez hospitalizace (pouze u dětí ve věku do 11 let včetně) do 5 dnů Otřes mozku s hospitalizací 503 lehkého stupně s hospitalizací v délce 1 den až 2 dny do 14 dnů 503A lehkého stupně s hospitalizací v délce 3 až 5 dnů do 21 dnů 503B lehkého stupně s hospitalizací delší než 5 dnů do 35 dnů 504 středního stupně do 63 dnů 505 těžkého stupně do 112 dnů U pol. č. 503 až 505 musí být diagnóza doložena a prokázána neurologickým nálezem. 506 Pohmoždění mozku (hospitalizace) do 188 dnů 507 Rozdrcení mozkové tkáně do 365 dnů 508 Posttraumatické krvácení do mozku do 365 dnů 509 Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního do 365 dnů 510 Otřes míchy (hospitalizace) do 84 dnů 511 Pohmoždění míchy do 210 dnů 512 Krvácení do míchy do 365 dnů 513 Rozdrcení míchy do 365 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 27

28 514 Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou do 35 dnů 515 Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken do 154 dnů 516 Přerušení periferního nervu do 308 dnů 517 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou do 35 dnů 518 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken do 147 dnů 519 Přerušení motorického nervu do 308 dnů U pol. č. 506 až 519 je nutný neurologický nález. U pol. č. 517 až 519 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění pozitivní EMG vyšetření. U pol. č. 506 až 509, 511, 512, 515, 516, 518 a 519 se pojištěnému při výplatě pojistného plnění před skončením léčení (trvá-li léčení déle než 3 měsíce) poskytne přiměřená záloha. Konečná výše pojistného plnění se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru neurologie nebo traumatologie po skončení léčení. OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ Rány Podle položek 520 až 521A se hodnotí i více ran na různých částech těla. Ošetření rány leukostehy se považuje za sešití pouze v obličejové části. Podle těchto položek se hodnotí i rány nevhodné k šití, tj. bodné a způsobené kousnutím. 520 Rány nešité, oděrky (exkoriace) Rány chirurgicky ošetřené šité - bez komplikací do 14 dnů 521A Rány chirurgicky ošetřené - šité - s komplikacemi do 21 dnů 522 Plošné abrase se ztrátou kožního krytu větší než 0,5% povrchu těla (chirurgicky ošetřené) bez komplikací do 14 dnů 522A Plošné abrase se ztrátou kožního krytu větší než 0,5% povrchu těla (chirurgicky ošetřené) s komplikacemi do 21 dnů 523 Plošné abrase měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm² nebo stržení nehtu (ablace) do 14 dnů 524 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné do 7 dnů 525 Úžeh a úpal Celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho týdne do 35 dnů Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 28

29 Popálení, poleptání nebo omrzliny 526 prvního stupně a druhého stupně do 10 cm 2 povrchu těla 0 druhého stupně (chirurgicky ošetřené) léčené ambulantně v rozsahu 527 nad 10 cm 2 do 1 % povrchu těla do 35 dnů 528 nad 1 % do 5 % povrchu těla do 42 dnů léčené hospitalizací v rozsahu 529 nad 5 % do 15 % povrchu těla do 49 dnů 530 nad 15 % do 20 % povrchu těla do 56 dnů 531 nad 20 % do 30 % povrchu těla do 84 dnů 532 nad 30 % do 40 % povrchu těla do 133 dnů 533 nad 40 % do 50 % povrchu těla do 210 dnů 534 větším než 50 % povrchu těla do 365 dnů třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu 535 do 6 cm 2 do 21 dnů 536 nad 6 cm 2 do 1 % povrchu těla do 56 dnů 537 nad 1 % do 5 % povrchu těla do 77 dnů 538 nad 5 % do 10 % povrchu těla do 98 dnů 539 nad 10 % do 15 % povrchu těla do 133 dnů 540 nad 15 % do 20 % povrchu těla do 175 dnů 541 nad 20 % do 30 % povrchu těla do 210 dnů 542 nad 30 % do 40 % povrchu těla do 301 dnů 543 větším než 40 % povrchu těla do 365 dnů Zasažení elektrickým proudem (pouze hospitalizované případy) podle celkového postižení 544 lehkého stupně do 21 dnů 545 středního stupně do 35 dnů 546 těžkého stupně do 49 dnů 547 Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (hospitalizace) do 35 dnů 548 Traumatický šok léčený hospitalizací na JIP do 35 dnů 549 Uštknutí hadem nebo jiným živočichem (hospitalizace) do 35 dnů 550 Mnohočetné pohmožděniny na různých částech těla do 35 dnů Musí jít o pohmoždění těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží), které je patrné ze způsobu ošetření, léčení potvrzeno odborným lékařem, mechanizmus úrazu je adekvátní a délka léčení minimálně 2 týdny. Dále je nutné doložení zprávy o dodržení léčebného režimu klidovou léčbou. Pokud není splněna některá z podmínek, tělesné poškození se nehodnotí. Verze 5/2012 Úsek pojištění osob 29

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (05/2013) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6 OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15 s platností od 1. ledna 015 Pořadové číslo HLAVA Skalpace hlavy s kožním defektem 001 částečná...do 35 dní 00 úplná...do 84 dní 003 Pohmoždění

Více

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/12 s platností od 1. dubna 2012 (bez poranění bělimy)...do 14 dní Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění () 99.50.20.00 08.2004 verze 01 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3)

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Platnost od 1. 10. 2014 S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 12) Krk (str. 2) Krk (str.

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2008/02)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2008/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění () Článek 1 Úvodní ustanovení Pro úrazové pojištění (dále

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

tabulky Tabulky 2014/02

tabulky Tabulky 2014/02 Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 tabulky Tabulky 2014/02 Tabulka výluk Nárok na pojistné

Více

tabulky Tabulky 2014/01

tabulky Tabulky 2014/01 Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 tabulky Tabulky 2014/01 Tabulka výluk Nárok na pojistné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Plnění za trvalé následky úrazu

Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování trvalých následků úrazu Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 1 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012 p Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 10 cm 2 5 % 002 nad 10 cm 2 15 % Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010)

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) I. Tabulka závažných onemocnění (TDDZ) 1. Infarkt Infarktem se rozumí

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ

NABÍDKA SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ NABÍDKA SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA, ČERVEN 2009 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Identifikační údaje Pojišťovny...

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z 0026 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky 1. 2. 3. 4. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval.

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Z P P S Ú P SDBR-A Kód: Group 800 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu účinnost 1. 6. 2008 Hodnocení trvalých následků úrazu vychází zlékařské zprávy, postižení s ohledem na míru funkčního poškození orgánu v% Diagnoza %

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna. Kosterní soustava anatomie, poruchy a onemocnění. Anatomie kostry a svalové soustavy

Výcvikové centrum a kynologická poradna. Kosterní soustava anatomie, poruchy a onemocnění. Anatomie kostry a svalové soustavy Stránka 1 Kosterní soustava anatomie, poruchy a onemocnění Zlomeniny, dysplazie, luxace, subluxace, pohmoždění svalů, zánět šlach, křivice, osteomalacie, osteoporóza, hypertrofická osteodystrofie, dna,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10 b) skrytý vypínač, tj. zařízení pro přerušení elektrického obvodu motoru vozidla, které tímto přerušením blokuje startér, zapalování či jiné zařízení znemožňující pohyb vozidla, c) autoalarm, tj. elektronické

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Léňa. Kvíz - říjen 2013

Léňa. Kvíz - říjen 2013 Kvíz - říjen 2013 Léňa 1. Sportovní lezení nese s sebou i jistá rizika v podobě úrazů a poranění. Nejčastěji se týkají šlachového aparátu, především prstů, což je způsobeno přetížením a užíváním různých

Více

Č. 63. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Č. 63. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Nejvyšší soud, Bez sp. zn., [R 63/2014 civ.] Č. 63 [pozn. red.: do Metodiky jsou zapracovány změny provedené Redakční opravou Rc 63/2014, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/2015, str. 64] Metodika

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

OBSAH. Předmluva...13 O šéfredaktorovi...14

OBSAH. Předmluva...13 O šéfredaktorovi...14 5 OBSAH Předmluva...13 O šéfredaktorovi...14 Úvod k vydání v USA...15 Základy...19 Jin-jang a pět prvků...21 Orgány a dráhy...25 Čtrnáct obecně užívaných drah a vybrané body...27 Vyživující energie (ying,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Platnost od 1. 7. 2008 OPO 173 01.10 Úvodní ustanovení Pro úrazové pojištění, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění Verze 04/01.05.2006

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění Verze 04/01.05.2006 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění Verze 04/01.05.2006 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití (dále

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení komplexní pojistné ochrany a investování volných finančních prostředků do podílových fondů. Jaké jsou hlavní

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny axiálního skeletu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Fraktury lebky 1 Fissury x impresivní zlomeniny Fissura: Není-li současné poranění mozku = fissura nevyžaduje zvláštní léčbu

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Název IČO Klatovská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Klatovská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 0 2 7 IČZ smluvního ZZ 4 3 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 3 N 0 0 2 Název IČO Klatovská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí hlavně koleno Karel Boček O b s a h 1. Stavba kolene a některé vlastnosti 4. Nejčastější úrazy kolen 6. Způsoby léčby Stavba kolenního kloubu Stavba kolene 2

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH

TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH Editoři: MUDr. Ivo Žvák, MUDr. Jan Brožík, MUDr. Jaromír Kočí, doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc. Autorský kolektiv: MUDr. Ivo Žvák, Katedra válečné chirurgie,

Více

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY: DOPRAVNÍ NEHODY MUDr. M. Šafr vs. osobní automobil Těžiště těla pánev těžištěm dospělý sražen pod těžištěm, dítě nad INTERVALY: 1. maska 2. přední kapota 3. čelní sklo + sloupky 4. střecha - pod autem

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. (účinná od 1. 1. 2015) Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

CARE MED ORTHO. > Nea International bv. More about Push

CARE MED ORTHO. > Nea International bv. More about Push > Nea International bv More about Push P.O. Box 05 699 ZN Maastricht-Airport The Netherlands T: + (0)4-407 9 0 www.push.eu info@push.eu CARE MED ORTHO care/med/ortho 5:45 h Getting back your active life

Více

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb.

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více