Právní aspekty poskytování zdravotní péče. MLUVČÍ: Jolana Těšinová, 1. LF UK PROJEKT: Akademie pacientských organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aspekty poskytování zdravotní péče. MLUVČÍ: Jolana Těšinová, 1. LF UK PROJEKT: Akademie pacientských organizací"

Transkript

1 Právní aspekty poskytování zdravotní péče MLUVČÍ: Jolana Těšinová, 1. LF UK PROJEKT: Akademie pacientských organizací

2 Právní rámec Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb. m. s. Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.

3 Základní principy Respekt k autonomii vůle člověka a jeho osobnosti Zákaz komercionalizace těla Postmortální ochrana osobnosti Ochrana slabší strany Ochrana dobré víry

4 ,,Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.'' Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem. Úmluva o lidských právech a biomedicíně

5 ,,Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. 81 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

6 Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nezpůsobí bezdůvodně újmu druhým. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7 Princip nedotknutelnosti člověka Nelze zasáhnout do integrity jiného bez jeho souhlasu (princip informovaného souhlasu). Základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody (např. infekční choroby, duševní poruchy). Nelze souhlasit s ublížením na zdraví či usmrcením.

8 Zákaz komercionalizace těla Lidské tělo ani jeho část nesmí být jako takové zdrojem majetkového prospěchu. Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.

9 Lidské tělo Člověk může přenechat část svého těla jinému jen za podmínek stanovených jiným právním předpisem (např. transplantační zákon). To neplatí, jedná-li se o vlasy nebo podobné části lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují; ty lze přenechat jinému i za odměnu a hledí se na ně jako na věc movitou.

10 Postmortální ochrana Tělo člověka je pod právní ochranou i po jeho smrti. Člověk má právo rozhodnout, jak bude naloženo s jeho tělem po smrti.

11 Ochrana slabší strany Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu. Ochrana nezletilých, osob omezených ve svéprávnosti, osob jednajících v duševní poruše Ochrana osob v důsledku závislosti jejichpostavení abstraktně slabší strana (zaměstnanec, spotřebitel) konkrétně slabší strana

12 Dobrá víra Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Presumpce poctivosti (není-li dokázána nepoctivost, je třeba vycházet z toho, že člověk jednal poctivě).

13 Informovaný souhlas

14 Rozhodování pacientů SVÉPRÁVNÝ pacient Pacient OMEZENÝ ve svéprávnosti NEZLETILÝ pacient Pacient jednající v DUŠEVNÍ PORUŠE

15 Informovaný souhlas Poskytovatel je povinen zajistit, aby byl pacient informován o zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.

16 Informovaný souhlas Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

17 Informovaný souhlas Poučení pacienta srozumitelné a kvalifikované Projev vůle pacienta svobodný projev, bez tísně, nátlaku a bez podmínek Formální náležitosti datum, podpis!

18 Souhlas pacienta Svobodný Srozumitelný Kvalifikovaný Informovaný

19 Svéprávnost Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může právním styku důvodně očekávat.

20 Poučení pacienta Příčina a původ nemoci (stadium, předpokládaný vývoj) Účel, povaha, předpokládaný přínos, možné důsledky a rizika Jiné možnosti poskytnutí zdravotních služeb (vhodnost, přínos, rizika) Další potřebná léčba Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav

21 Poučení pacienta Možnost vzdát se podání informace o zdravotním stavu Možnost určit osoby, kterým budou informace podány Možnost vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu

22 Právo vzdát se podání informace Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána Záznam součást zdravotnické dokumentace Nelze akceptovat v případě infekční nemoci nebo jiné nemoci ohrožující zdraví nebo život jiných osob

23 Právo pacienta Pacient nebo osoba určená pacientem má právo klást otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu, které musí být srozumitelně zodpovězeny

24 Forma souhlasu Konkludentní (mlčky) Ústní Písemná

25 Ústní souhlas Ošetřující zdravotnický pracovník provede záznam do zdravotnické dokumentace o tom, že byla informace o zdravotním stavu pacientovi podána

26 Písemný souhlas Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb určí poskytovatel

27 Písemný souhlas jiný právní předpis Transplantační zákon odběr tkání nebo orgánů od žijícího dárce Zákon o specifických zdravotních službách asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví Zákon o umělém přerušení těhotenství interrupce Lékařský pokus ověřování nových poznatků, klinické hodnocení Genetická vyšetření

28 Občanský zákoník Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví Písemnou formu vyžaduje i souhlas k zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje; to neplatí, jedná-li se o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné následky

29 Odvolání souhlasu Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat Odvolání není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta Při nejistotě, zda byl souhlas odolán v jiné než písemné formě, se má za to, že k odolání nedošlo

30 Terapeutické privilegium Zadržení informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze Pouze po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu Existence důvodného předpokladu způsobení závažné újmy na zdraví pacienta při jejím sdělení

31 Zástupný souhlas

32 Zástupný souhlas osob určených Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a zda tyto osoby mohou v případech vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. záznam podepsaný pacientem a zdravotnickým pracovníkem je součástí zdravotnické dokumentace

33 Podmínky zástupného souhlasu Pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb a nejde o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu

34 Zástupný souhlas dalších osob Není-li osoba určená pacientem nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas manžela nebo registrovaného partnera, rodiče, jiné osoby blízké způsobilé k právním úkonům, pokud je známa

35 Osoby blízké Příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

36 Odmítnutí zdravotní péče

37 Diagnóza není více než právo právo pacienta nebýt léčen je silnější než povinnost lékaře léčit (nález ÚS sp.zn.iv. 639/2000)

38 Dříve vyslovené přání Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového stavu, ve kterém nebude schopen vylovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit

39 Dříve vyslovené přání Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas, má písemnou forma, je opatřeno úředně ověřeným podpisem,

40 Poučení pacienta Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bude učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí

41 Dříve vyslovené přání Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče nebo v průběhu hospitalizace pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných poskytovatelem záznam do zdravotnické dokumentace, podpis pacienta, zdravotnického pracovníka a svědka

42 Dříve vyslovené přání Není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím

43 Dříve vyslovené přání Nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům,jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti

44 Dříve vyslovené přání Nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby Nelze uplatnit u nezletilých osob a osob omezených ve svéprávnosti

45 Negativní revers

46 Písemné prohlášení o odmítnutí zdravotních služeb (revers) Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu, a který odmítá vyslovit souhlas (nejde-li o případ péče bez souhlasu) je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život

47 Písemné prohlášení o odmítnutí (revers) Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers)

48 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers) údaj o zdravotním stavu pacienta údaj o možných následcích odmítnutí záznam vyjádření pacienta, že mu údaje byly vysvětleny, písemné prohlášení o odmítnutí místo, datum, podpisy

49 Záznam za přítomnosti svědka Pacient se nemůže vzhledem k zdravotnímu stavu podepsat Pacient odmítá revers podepsat Záznam s uvedením důvodu, pro který se pacient nepodepsal Podpisy svědka a zdravotnického pracovníka

50 Svévolné opuštění zdravotnického zařízení Poskytovatel je povinen informovat osobu určenou pacientem (případně další stanovené osoby), že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče a Policii České republiky, a to v případech, kdy přerušením poskytování zdravotních služeb je vážně ohroženo zdraví nebo život pacienta nebo třetích osob

51 Odmítnutí nebo ukončení zdravotních služeb poskytovatelem

52 Odmítnutí přijetí pacienta do péče Překročení únosného pracovního zatížení Provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení Není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu

53 Odmítnutí přijetí pacienta do péče nelze uplatnit Neodkladná péče Porod Ochrana veřejného zdraví nebo ochrana zdraví při práci Krizové situace Ochranné léčení nařízené soudem Návaznost zdravotní péče Vězeňskou službou

54 Ukončení péče o pacienta Prokazatelné předání pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele Pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb (vyrozumění osoby zajišťující další péči) Pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb

55 Ukončení péče o pacienta Pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, neřídí se vnitřním řádem Přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb Nelze uplatnit pokud by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta!

56 Povinnost poskytovatele Poskytovatel vydá o odmítnutí přijetí do péče nebo o ukončení péče pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení Stejně se postupuje v případě odmítnutí z důvodu tzv. výhrady svědomí

57 Výhrada svědomí Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání

58 Poskytování zdravotní péče bez souhlasu

59 Souhlas s hospitalizací Souhlas s hospitalizací musí být vždy v písemné formě!

60 Hospitalizace bez souhlasu Pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče Nařízeno vyšetření zdravotního stavu podle trestního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních Nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví

61 Hospitalizace bez souhlasu Pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak

62 Stav nouze Pacienta lze hospitalizovat a bez jeho souhlasu mu poskytnout neodkladnou péči, a to v případě kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve vyslovené přání přání

63 Omezovací prostředky Úchop pacienta Omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty Umístění pacienta v síťovém lůžku Uzavření v místnosti Ochranný kabátek nebo vesta zamezující pohybu horních končetin Psychofarmaka, popř. jiná léčiva podávána parenterálně vhodná k omezení pohybu

64 Omezovací prostředky Účelem použití odvracení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob Použití pouze po dobu, po kterou trvají důvody jejich užití Srozumitelná informace pacientovi o důvodech použití Dohled zdravotnických pracovníků, indikace lékařem nebo dodatečné potvrzení indikace Záznam do zdravotnické dokumentace

65 Oznamovací povinnost soudu Poskytovatel oznámí soudu do 24 hodin hospitalizaci pacienta bez souhlasu, odvolání souhlasu pacientem při existenci důvodů pro hospitalizaci bez souhlasu, dodatečné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základě souhlasu, ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení (vyjma úchopu)

66 Oznamovací povinnost soudu Hospitalizace pacienta a dodatečné omezení pacienta se soudu neoznamuje, jestliže byl souhlas ve lhůtě do 24 hodin prokazatelným způsobem dodatečně vysloven Detenční řízení (řízení o přípustnosti převzetí ve zdravotním ústavu; řízení o přípustnosti dalšího držení ve zdravotním ústavu)

67 Nezletilé osoby

68 Zletilost a přiznání svéprávnosti Plně svéprávným se člověk stává zletilostí - zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství

69 Názor nezletilého Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta.

70 Informovaný souhlas nezletilého Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující způsobilost fyzických osob k právním úkonům s tím, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku.

71 Souhlas soudu Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil 14 let a nenabyl plné svéprávnosti zákroku vážně odporuje a zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nesouhlasí-li zákonný zástupce a nezletilý si zásah přeje, lze zákrok provést jen se souhlasem soudu.

72 Souhlas zákonných zástupců Je-li zákonných zástupců více, postačí, projevíli vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li jeden z rodičů záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

73 Rodičovská odpovědnost Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče.

74 Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním důvodem pro zásah do rodičovských práv nelze připustit, aby rodiče přijímali opatření škodlivá pro zdraví nebo rozvoj dítěte (nález ÚS sp.zn.iii. 459/03)

75 Péče bez souhlasu zákonného zástupce Neodkladná péče jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, v případě léčby vážné duševní poruchy ohrožující zdraví pacienta, pokud je podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání, zdravotní služby podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

76 Osoby s omezenou svéprávností

77 Omezení svéprávnosti Omezit svéprávnost člověka může jen soud (nejdéle na pět let). Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

78 Omezení svéprávnosti Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka.

79 Informovaný souhlas osob omezených ve svéprávnosti Informovaný souhlas uděluje soudem ustanovený opatrovník. Výjimkou jsou případy poskytování zdravotních služeb bez souhlasu. Poučení pacienta způsobem zohledňujícím rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět.

80 Informovaný souhlas osob omezených ve svéprávnosti Má-li být zasaženo do integrity osoby, která není plně svéprávná, a která zákroku vážně odporuje, třebaže opatrovník se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu.

81 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu Právo na náležité vysvětlení právního postavení, zákonného důvodu učiněného opatření a možností jeho právní ochrany bez zbytečného odkladu. Právo na projednání vlastní záležitosti se svým zástupcem při osobním rozhovoru a bez přítomnosti třetích osob. Právo na přezkoumání zdravotního stavu nezávislým lékařem.

82 Specifická práva a povinnosti pacienta

83 Práva pacienta Právo na volbu poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb odpovídající zdravotním potřebám. Právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění jejich kvality a bezpečí.

84 Práva pacienta Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, než který mu poskytuje zdravotní služby. Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.

85 Práva pacienta Právo znát jména zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb. Odmítnout přítomnost osob přímo nezúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon povolání.

86 Práva pacienta Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. Právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem. Přijímat duchovní péči a duchovní podporu. Přijímat návštěvy.

87 Omezení práv pacientů vnitřní řád Řádný chod poskytování zdravotních služeb Respektování práv ostatních pacientů Vybavení zdravotnického zařízení

88 Povinnosti pacienta Dodržovat navržený individuální léčebný postup Řídit se vnitřním řádem Uhradit cenu poskytnutých zdrav. služeb Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o zdravotním stavu, včetně infekčních nemocí, užívání léčiv aj skutečnostech Nepožívat alkohol nebo jiné návykové látky

89 Ochrana soukromí a poskytování informací ve zdravotnictví

90 Povinná mlčenlivost Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

91 Prolomení povinné mlčenlivosti Předávání informací v rámci zajištění návaznosti zdravotních služeb Zproštění pacientem nebo zákonným zástupcem Plnění oznamovací povinnosti Sdělování údajů pro potřeby trestního řízení Ochrana vlastních práv

92 Osoby určené pacientem Záznam o souhlasu s poskytováním informací Kdo, v jakém rozsahu, jakým způsobem Zákaz podávání informací Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené Záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník

93 Záznam o souhlasu s poskytováním informací Určení osob, kterým (ne)lze informace sdělit Rozsah informace, kterou lze sdělit Sdělení, zda má určená osoba právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení kopie nebo výpisu Sdělení, zda má určená osoba právo vyslovit (ne)souhlas se zdravotní péčí Sdělení, jakým způsobem mohou být informace poskytovány (písemně, ústně, telefonicky, faxem, e- mailem, SMS) včetně kontaktního spojení Místo, datum, podpisy pacienta a zdravotnického pracovníka, který záznam zpracoval

94 Zákaz podávání informací Pacient může vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče. Zákaz podávání informací o zdravotním stavu vyslovený pacientem se nepoužije na podávání informací, které mohou být sděleny bez souhlasu pacienta. Vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu může kdykoliv odvolat.

95 Osoby blízké pacientovi Pacient nemůže s ohledem na zdravotní stav určit osoby, které mohou být informovány Právo na informace o aktuálním zdravotním stavu pacienta mají osoby blízké Právo na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace

96 Osoby blízké zemřelému pacientovi popř. osoby určené Právo na informace o zdravotním stavu zemřelého pacienta Právo na informace o výsledku pitvy (byla-li provedena) Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace (právo pořizovat výpisy nebo kopie)

97 Ochrana zdraví osob blízkých Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

98 Prokázání totožnosti Osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu pacienta má povinnost prokázat se občanským průkazem.

99 Čestné prohlášení V případě pochybností zdravotnického pracovníka, zda jde o osobu blízkou, osvědčí tato osoba tuto skutečnost čestným prohlášením. Čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace.

100 Oznamovací povinnost Aktivní oznamování údajů zákonná povinnost Na základě žádosti oprávněného subjektu pasivní povinnost

101 Orgány činné v trestním řízení Souhlas soudce pro účely trestního řízení Informace o hledané nebo pohřešované osobě Oznamovací povinnost ve vztahu k tr. činům Úmrtí v důsledku trestného činu nebo sebevraždy (pitva) Souhlas pacienta

102 Ochrana vlastních práv V trestním řízení, občanskoprávním řízení, rozhodčím řízení a ve správním řízení nebo sdělování skutečností soudu nebo jinému orgánu Předmětem řízení spor mezi poskytovatelem (zaměstnancem) a pacientem (jinou osobou) Lze předat kopii zdrav. dokumentace za účelem zpracování posudku (znaleckého, odborného)

103 Nakládání a vedení zdravotnické dokumentace

104 Nahlížení do zdravotnické dokumentace Pacient nebo zákonný zástupce pacienta Osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta Osoby blízké zemřelému pacientovi

105 Nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta Přímá souvislost s poskytováním zdravotních služeb - zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele Další zaměstnanci poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále z důvodu splnění úkolů podle zákona o zdrav. službách nebo jiných právních předpisů a při hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb

106 Nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta Osoby podílející se na výkonu působnosti správního orgánu v souvislosti s přezkoumáním lékařského posudku Osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené příslušným správním orgánem vypracováním odborného stanoviska k návrhu na přezkoumání lékařského posudku

107 Osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání Oprávněné k výkonu kontroly v rámci působnosti správních orgánů Pověřené zdravotními pojišťovnami v rozsahu stanoveném zákonem o veř. zdrav. pojištění Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu státního dozoru Pověřené SÚKL k výkonu kontroly Lékaři SÚJB

108 Osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání Provádějící hodnocení kvality a bezpečí podle zákona o zdravotních službách Provádějící externí klinické audity lékařského ozáření podle zákona o specifických zdravotních službách

109 Zdravotničtí pracovníci Příslušní k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení (zejména nemocenského nebo důchodového pojištění, státní sociální podpory, zaměstnanosti, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a úrazového pojištění)

110 Další osoby Osoby podílející se evidenci údajů nebo kontrole sdělování údajů do NZIS Soudní znalci a osoby pověřené vypracováním znaleckého posudku Veřejný ochránce práv Členové delegace Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení

111 Osoby získávající způsobilost k výkonu povolání Nahlížení do zdravotnické dokumentace jen v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky Neplatí v případě, jestliže pacient nahlížení prokazatelně zakázal

112 Záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení výpisů či kopií se do dokumentace zaznamená Sejně se postupuje při poskytnutí informací na základě zákona bez souhlasu pacienta

113 Pořízení kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace Osoba oprávněná k nahlížení vlastními prostředky na místě Jinak poskytovatel (výpis pouze je-li to účelnější než kopie po dohodě s oprávněnou osobou) Lhůta 30 dnů nebo bez zbytečného odkladu (pacient) a 15 dnů (osoby bez souhlasu) Úhrada vynaložených nákladů

114 Ochrana údajů Záznamy autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů Ochrana údajů o třetí osobě

115 Zdravotnická dokumentace Povinnost poskytovatele vést, uchovávat a chránit zdravotnickou dokumentaci! Soubor informací vztahujících se k poskytovateli a pacientovi (osobní, citlivé údaje) Listinná, elektronická podoba nebo kombinace

116 Zdravotnická dokumentace Dokumentace vedena průkazně, pravdivě, čitelně! Zápisy bez zbytečného odkladu, s aktuálním zhodnocením zdravotního stavu, s časovým údajem a identifikací zdravotnického pracovníka Opravy se provádí novým zápisem Doplnění na žádost pacienta

117 Archivace zdravotnické dokumentace Bez skartace nelze zlikvidovat! Skartační lhůta Skartační řízení odborný dohled komise pro posouzení potřebnosti zdravotnické dokumentace Vyřazovací znak Zničení nemožnost rekonstrukce a identifikace obsahu

118 Zdravotnická dokumentace Odborná část Souhlasová část SOUHLAS s HOSPITALIZACÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS NEGATIVNÍ REVERZ (ZÁZNAM za přítomnosti svědka) ZÁZNAM o SOUHLASU S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ ZÁZNAM o ZÁSTUPNÉM SOUHLASU POUČENÍ PACIENTA O PRÁVECH

119 Právní odpovědnost Právní odpovědnost za záznamy ve zdravotnické dokumentaci je odpovědností zdravotnického pracovníka, který pacientovi poskytl zdravotní službu!

120 Náležitá odborná úroveň (lege artis)

121 Náležitá odborná úroveň Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

122 Norma doporučujícího charakteru Lékař se v zájmu pacienta může odchýlit od stanovených doporučení, pokud je takový postup odůvodněn zájmem pacienta a jeho náležité léčby! Písemné odůvodnění ve zdravotnické dokumentaci je nezbytnou podmínkou takového postupu!

123 Stížnosti, právní odpovědnost

124 Pacient Podání stížnosti Zákonný zástupce pacienta Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel Osoba zmocněná pacientem

125 Podání stížnosti Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje Tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu

126 Podání stížnosti Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

127 Právní odpovědnost zdravotnického pracovníka TRESTNĚPRÁVNÍ trestní řízení DISCIPLINÁRNÍ disciplinární řízení PRACOVNĚPRÁVNÍ odpovědnost podle zákoníku práce

128 Právní odpovědnost zdravotních služebnost poskytovatele TRESTNĚPRÁVNÍ SPRÁVNÍ správní řízení (pokuty) CIVILNÍ (soukromoprávní) žaloba na náhradu újmy na zdraví žaloba na ochranu osobnosti

129 Smlouva o péči Poskytovatel odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka; k ujednáním, která to vylučují nebo omezují, se nepřihlíží. Poskytovatel odpovídá za odbornost výkonu, nikoli za dosažení výsledku!

130 Děkuji za pozornost. MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. Všehrdova 560/2, Praha 1 Malá Strana, PSČ

Novinky ve zdravotnické legislativě. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Novinky ve zdravotnické legislativě. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Novinky ve zdravotnické legislativě JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Práva pacienta ( 28) - Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zdravotničtí pracovníci v rámci FN Plzeň Červen 2016 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je střechovým zákonem, který

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

Práva a povinnosti pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění

Práva a povinnosti pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění Práva pacienta pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Více

Vnitřní řád NNB. Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8 Řád

Vnitřní řád NNB. Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8   Řád Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 5 Řád Strana 2 z 5 1. Účel dokumentu Vnitřní řád Nemocnice Na Bulovce (dále jen NNB) vymezuje základní pravidla provozu zdravotnických

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘIPRAVOVANÁ TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 1 PŘIPRAVOVANÁ TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHA Č. 1 PŘIPRAVOVANÁ TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ 31 (1) Poskytovatel je povinen a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečm rozsahu informován

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií Předpis určuje postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování jejich výpisů a kopií a vychází z platných právních předpisů.

Více

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ Článek č. I - Úvod V Revmatologickém ústavu při komunikaci s pacienty a jejich blízkými respektujeme práva pacienta, která vychází z Listiny práv a svobod pacienta (Tato práva

Více

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach Nový občanský zákoník a zdravotnictví JUDr. Jan Mach Změny dotýkající se zdravotnictví Nová úprava náhrady škody na zdraví Nová úprava náhrady osobnostní újmy Nová úprava odškodnění pozůstalých, ale též

Více

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zákonný rámec Zákon č.372/2011 Sb. - Zákon o zdravotnických službách ruší mj. Zákon 20/1962 Sb., - O zdraví lidu, vyhlášku č. 385/2006 Sb. O zdravotnické dokumentaci a

Více

Psychiatrická nemocnice Písek 25. 11. 2015. JUDr. Magdalena Mikulová

Psychiatrická nemocnice Písek 25. 11. 2015. JUDr. Magdalena Mikulová Psychiatrická nemocnice Písek 25. 11. 2015 JUDr. Magdalena Mikulová Zdravotnické právo Zdravotnické právo nové právní odvětví definice zdravotnického práva: soubor právních předpisů vydávaných k tomu cíli,

Více

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Zákon č. 372/2011 Sb. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH technická novela Petr Šustek 34 / 3 ČÁST ČTVRTÁ POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDR. SLUŽEB Poskytování zdravotních služeb

Více

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Práva a povinnosti pacienta a lékaře Právní ochrana pacienta (řízení o snížení způsobilosti k právním úkonům) Práva

Více

NOVINKY VE ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVĚ. Lukáš Prudil

NOVINKY VE ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVĚ. Lukáš Prudil NOVINKY VE ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVĚ Lukáš Prudil TÉMATA přeregistrace poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele ekonomicky náročnější péče náležitá odborná úroveň pacientská

Více

Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči

Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči Obsah I. Pojem osoba blízká II. Zastupování pacienta III. Informovaný souhlas IV. Poskytování zdravotní péče dětem V. Občanskoprávní odpovědnost

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby JAKÉ JSOU LIMITY PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB? Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? JAKÉ JSOU LIMITY PŘI POSKYTOVÁNÍ? 2 základní pravidla poskytování zdravotních služeb ve světle základních práv

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Vnitřní řád zdravotnického zařízení

Vnitřní řád zdravotnického zařízení Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Stod, IČ 26361086 Schválil : Jméno : Funkce : Ověřil : Jméno : Funkce : Zpracoval : Jméno : Funkce : MUDr. Jiří SUDA ředitel MUDr.Roman TYTL zástupce ředitele pro

Více

Dříve vyslovené přání

Dříve vyslovené přání NEMOCNICE SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 576, 27401 SLANÝ, IČO: 00875295 Dříve vyslovené přání Zpracoval: Schválil: Jiřina Sirová hlavní sestra nemocnice MUDr. Jiří Šimák ředitel nemocnice Platnost od: 1.9.2014

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Právní minimum pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty

Právní minimum pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty Právní minimum pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty MUDr. Pavel Maršálek Stav k 1.10.2016 Úmluva o lidských právech a biomedicíně: Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti

Více

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE Anna Hořínová, 2012 PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOVÝ OZ ZSPOD (z.

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka

Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka Práva a povinnosti Poskytovatel Zdravotnický pracovník Práva a povinnosti Poskytovatel Povinnosti poskytovatele dle ZOZS poskytovat zdravotní služby na náležité

Více

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta Postup při úmrtí a pitvy - 2014 Tomáš Vojtíšek Právní prameny Provádění pitev v ČR je regulováno právními předpisy Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb., od 1. 1. 2014 (NOZ) Zákon o zdravotních službách, č.

Více

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory V současné době prochází Parlamentem České republiky a budou patrně schváleny a přijaty nové zdravotnické zákony.

Více

Vybrané otázky medicínského práva. Radek Halouzka

Vybrané otázky medicínského práva. Radek Halouzka Vybrané otázky medicínského práva Radek Halouzka Základní předpisy ve zdravotnictví Ústava ČR, Listina Úmluva o lidských právech a biomedicíně Souhlas Dříve vyslovená přání Ochrana soukromí Vědecký výzkum

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S,

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Kirovova 11, Karviná Ústav soudního

Více

Právo na poučení o zákroku a informovaný souhlas

Právo na poučení o zákroku a informovaný souhlas Právo na poučení o zákroku a informovaný souhlas JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M in Health Law Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelář JUDr. B. Holubové Poučení a IS: K čemu je to dobré?

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČ:

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČ: FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU CPr_1 Civilní právo 1 ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Právní osobnost člověka způsobilost

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Existuje jedna kletba. Říká se: Zajímavé časy na vás! Terry Pratchett, Úžasná zeměplocha, 1994 Inspirace: Holandské reformy Technické vybavení

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Zdravotnická dokumentace se uchovává pouze po určitou dobu. Postupu při skartaci dokumentace se zabývá poslední část tohoto textu.

Zdravotnická dokumentace se uchovává pouze po určitou dobu. Postupu při skartaci dokumentace se zabývá poslední část tohoto textu. 1 Úvod Obsah zdravotnické dokumentace určuje vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci v návaznosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zdravotnická dokumentace

Více

Zdravotnické právo 2015 Právní problematika anestézie a intenzivní péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Zdravotnické právo 2015 Právní problematika anestézie a intenzivní péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Zdravotnické právo 2015 Právní problematika anestézie a intenzivní péče JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a intenzivní medicína Rozhodování lékaře: jen medicína? Otázka medicínská

Více

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Strana: 1/5 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Platí od: Ověřil: Schválil: Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Datum: 16. 8. 2015 16. 8. 2015 Strana: 2/5 Obsah: 1. Účel 2. Platnost směrnice.

Více

Lege artis a standard péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. FHS UK Praha, D&D Health s.r.o.

Lege artis a standard péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. FHS UK Praha, D&D Health s.r.o. Lege artis a standard péče JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. FHS UK Praha, D&D Health s.r.o. Právo a intenzivní medicína Selhává mnoho reformních konceptů Pacient často nezpůsobilý, autonomie de facto

Více

Právní aktuality a časté dotazy na právní kancelář ČLK

Právní aktuality a časté dotazy na právní kancelář ČLK Právní aktuality a časté dotazy na právní kancelář ČLK Přednáší Mgr. Miloš Máca právní kancelář ČLK advokátní kancelář se zaměřením na medicínské právo pravni@clkcr.cz maca@akzlamal.cz Pojištění praxe

Více

Zdravotnická dokumentace povinnost, která chrání i obviňuje

Zdravotnická dokumentace povinnost, která chrání i obviňuje Zdravotnická dokumentace povinnost, která chrání i obviňuje 10. října 2017 INMED Pardubice Zdeňka Salcman Kučerová předsedkyně Společnosti revizního lékařství ČLS JEP vedoucí Subkatedry revizního lékařství

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Příloha č.3: Podmínky pro poskytování domácí zdravotní péče (NSS-DZP) Platné od 1.ledna 2015 Tento dokument upravuje podmínky poskytování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh. ke sněmovnímu tisku 874

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh. ke sněmovnímu tisku 874 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2017 VII. volební období Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 874 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Aplikace vyhlášky č. 385/2006 Sb. na standardy SAK ČR

Aplikace vyhlášky č. 385/2006 Sb. na standardy SAK ČR Aplikace vyhlášky č. 385/2006 Sb. na standardy SAK ČR MUDr. David Marx, Ph.. D. SAK ČR JUDr. Petr Šustek Univerzita Karlova, Právnická fakulta Centrum zdravotnického práva; Advokátní kancelář Šustková

Více

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Zdravotnická dokumentace nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Obsah Osobní údaje pacienta Informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Pr{vní r{mec pro rozhodov{ní o odstoupení od marné léčby. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze

Pr{vní r{mec pro rozhodov{ní o odstoupení od marné léčby. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze Pr{vní r{mec pro rozhodov{ní o odstoupení od marné léčby Helena Peterková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze Pojem marná léčba 4 odst. 5 ZZS: Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Třetí část. Zdravotnictví. Hlava první. Zdravotní péče. Oddíl 1 Poskytování zdravotní péče

Třetí část. Zdravotnictví. Hlava první. Zdravotní péče. Oddíl 1 Poskytování zdravotní péče Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými změnami (tučně - nový text, dvojité přeškrtnutí - zrušovaný text) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

Právní informace pro lékaře. JUDr. Jan Mach ředitel právní kanceláře ČLK advokát

Právní informace pro lékaře. JUDr. Jan Mach ředitel právní kanceláře ČLK advokát Právní informace pro lékaře JUDr. Jan Mach ředitel právní kanceláře ČLK advokát Hlavní právní problémy lékařů Dočasné smlouvy poskytovatelů a ZP Snaha snížit počet lékařů i nemocnic, příslib růstu mezd

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

Postup při úmrtí, druhy pitev volný výběr z 79 až 92. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr.

Postup při úmrtí, druhy pitev volný výběr z 79 až 92. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Postup při úmrtí, druhy pitev volný výběr z 79 až 92 Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Matěj Bílek 79 (1) Na těle zemřelého lze provádět pouze tyto úkony a) prohlídku

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Zákon č. 373/2011 Sb. k

Zákon č. 373/2011 Sb. k 5.17.9.3. Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017 http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovnelekarskesluzby/zakon-c-373-slash-2011-sb-k-1-11-2017 Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb.

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování 7. 12. 2015 Sekce pro státní službu MV Praha Právní rámec Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání

Více

Předpis č. 373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách

Předpis č. 373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách Předpis č. 373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Díl 1 Posudková péče a lékařské posudky 41 Součástí

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

Informační systémy jako nástroje efektivního zdravotnictví

Informační systémy jako nástroje efektivního zdravotnictví Informační systémy jako nástroje efektivního zdravotnictví Právní regulace ochrany osobních údajů Jolana Těšinová INMED 2015 Právní regulace Listina základních práv a svobod Úmluva o lidských právech a

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Příloha č. 1 Etický kodex práv pacientů

Příloha č. 1 Etický kodex práv pacientů Příloha č. 1 Etický kodex práv pacientů Etický kodex Práv pacientů 1 Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Věc: Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (Listina),

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Osoby ( 15-435 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní osobnost ( 15/1 NOZ) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (dříve tzv. způsobilost

Více

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a zdravotnická dokumentace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Úvod prameny práva, právní úkony pacienta Zdravotnická dokumentace dle zákona 372/2011 Sb. Povinnost mlčenlivosti

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE ZÁKON č. 372/2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Tento zákon nabyl účinnosti prvním dnem čtvrtého

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne ,

N á v r h ZÁKON. ze dne , III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č.

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená Strana 3506 Sbírka zákonů č. 276 / 2015 Částka 113 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

Viamedica spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2330, IČ: 258 15 695, Vnitřní řád

Viamedica spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2330, IČ: 258 15 695, Vnitřní řád Vnitřní řád nestátního zdravotnického zařízení Viamedica spol. s r.o. upravující práva a povinnosti pacientů dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ. MLUVČÍ: Mgr. Denisa Kopková PROJEKT: Akademie pacientských organizací MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Praha,

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ. MLUVČÍ: Mgr. Denisa Kopková PROJEKT: Akademie pacientských organizací MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Praha, PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ MLUVČÍ: Mgr. Denisa Kopková PROJEKT: Akademie pacientských organizací MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Praha, 17. 18. 6. 2016 Právní úprava práv a povinností pacientů Mezinárodní prameny

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Havlíčkův Brod Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Havlíčkův Brod Den podání žádosti (vyplní podatelna) 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní) 2. Narozen den, měsíc, rok 3. Trvalé bydliště,

Více

PRÁVO. 5. přednáška NOZ. Úvod, fyzické osoby. Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

PRÁVO. 5. přednáška NOZ. Úvod, fyzické osoby. Mgr. Ing. Jiří Tobíšek PRÁVO 5. přednáška NOZ Úvod, fyzické osoby Mgr. Ing. Jiří Tobíšek Nový občanský zákoník NOZ více než 10 let příprav základem je návrh OZ z roku 1937 a četné zahraniční inspirace (Rakousko, Švýcarsko, Německo,

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více