Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky"

Transkript

1 Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení podle 27 zákona Název veřejné zakázky: Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem Zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO:

2 I. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: spisová značka zadavatele: CETON0816 (dále jen veřejná zakázka ) ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodávky alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO: (dále jen zadavatel ) II. Předmět části 2 veřejné zakázky Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky jsou dodávky alternativního spotřebního materiálu podrobně specifikovaného ve specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Dodávky alternativního spotřebního materiálu budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zadavatelů. Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky: Kód CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje Tonery pro fotokopírovací stroje Inkoustové náplně Inkoustové pásky Pásky do tiskáren III. Cena sjednaná ve smlouvě Nabídková cena za předpokládanou spotřebu činí ,- Kč bez DPH. Jednotkové ceny sjednané ve smlouvě jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu. 2

3 IV. Zvolený druh zadávacího řízení Veřejná zakázka byla zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona. V. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, plnění prostřednictvím subdodavatele VYBRANÝ UCHAZEČ: Uchazeč č. 5 RENOT s.r.o. Polná, B. Němcové 1051, okres Jihlava, PSČ IČO: ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: Způsob hodnocení: Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Nejnižší nabídkovou cenou pro účely hodnocení se rozumí nejnižší celková cena za předpokládanou spotřebu všech druhů alternativního spotřebního materiálu, tj. cena, která bude stanovena jako součet cen za předpokládanou spotřebu jednotlivých druhů alternativního spotřebního materiálu, v Kč bez DPH. Hodnocení nabídek proběhlo v souladu s 96 a 97 zákona formou elektronické aukce. O průběhu elektronické aukce byl pořízení Protokol o průběhu e-aukce, jenž je součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Při hodnocení nabídek bylo vycházeno z následujících aukčních hodnot (nabídkových cen rozhodných pro hodnocení) jednotlivých uchazečů nabídnutých v elektronické aukci: Uchazeč č. 1 COMP S spol, s.r.o. Husova 539, Smržovka IČO: ,- Kč bez DPH Uchazeč č. 2 PREMO s.r.o. Náměstí Svobody 284, Buchlovice IČO: ,- Kč bez DPH 3

4 Uchazeč č. 3 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava IČO: ,- Kč bez DPH Uchazeč č. 5 RENOT s.r.o. Polná, B. Němcové 1051, okres Jihlava, PSČ IČO: ,- Kč bez DPH Uchazeč č. 6 ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 2831/1, Předměstí, Opava IČO: ,- Kč bez DPH Bližší podrobnosti ke způsobu hodnocení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek prostým seřazením nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek: Komise vyhodnotila shora uvedeným způsobem nabídku uchazeče: RENOT s.r.o. jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Pořadí nabídek: 1. RENOT s.r.o. nabídková cena: ,- Kč bez DPH 2. COMP S spol. s r.o. nabídková cena: ,- Kč bez DPH 3. AutoCont CZ a.s nabídková cena: ,- Kč bez DPH 4. PREMO s.r.o. nabídková cena: ,- Kč bez DPH 5. ABEL-Computer s.r.o. nabídková cena: ,- Kč bez DPH Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče RENOT s.r.o. v souladu s 81 odst. 1 zákona. Z důvodu, že uchazeč RENOT s.r.o. neposkytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby mohla být smlouva uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek, 4

5 zadavatel v souladu s 82 odst. 4 zákona vyzval k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče COMP S spol. s r.o., který se v hodnocení umístil jako druhý v pořadí. Uchazeč COMP S spol. s r.o. neposkytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy, a proto zadavatel v souladu s 82 odst. 4 zákona vyzval k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče AutoCont CZ a.s., který se v hodnocení umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč AutoCont CZ a.s. poskytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy a dne uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky se zadavatelem. UCHAZEČ, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA: Uchazeč č. 3 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava IČO: ČÁSTI PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JEŽ MAJÍ BÝT PLNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE Žádná část předmětu části 2 veřejné zakázky nebude plněna prostřednictvím subdodavatele. VI. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny Uchazeč č. 1 COMP S spol, s.r.o. Husova 539, Smržovka IČO: ,- Kč bez DPH Uchazeč č. 2 PREMO s.r.o. Náměstí Svobody 284, Buchlovice IČO: ,- Kč bez DPH Uchazeč č. 3 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava IČO:

6 ,- Kč bez DPH Uchazeč č. 5 RENOT s.r.o. Polná, B. Němcové 1051, okres Jihlava, PSČ IČO: ,- Kč bez DPH Uchazeč č. 6 ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 2831/1, Předměstí, Opava IČO: ,- Kč bez DPH VII. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění Uchazeč č. 7 TONERSYSTEM s.r.o. Junácká 1077/110, Stará Bělá, Ostrava IČO: Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 1 písm. a) zákona. Dle odst. 4.2 Kvalifikační dokumentace splňuje technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel, který předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Dle odst. 4.3 Kvalifikační dokumentace přílohou seznamu významných dodávek musí být osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení vydané jinou osobou od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dle odst. 4.4 až 4.6 Kvalifikační dokumentace musí z předložených dokladů jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně 10 významných dodávek kancelářských potřeb pro nejméně 10 různých objednatelů, přičemž finanční objem významných dodávek činil nejméně ,- Kč bez DPH v součtu. K prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč v rámci své nabídky předložil pouze Seznam významných dodávek ze dne Uchazeč k prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu nepředložil osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osoby než veřejnému zadavateli, nebo smlouvy 6

7 s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění, není-li současně možné osvědčení vydané jinou osobou od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Na výzvu komise uchazeč ve stanovené lhůtě předložil k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 1 písm. a) zákona 10x osvědčení objednatele o realizaci významných dodávek, fakturu a dodací list. Z uchazečem předloženého Osvědčení č. 5 vystaveného objednatelem Městem Rožnov pod Radhoštěm, Osvědčení č. 6 vystaveného objednatelem Městem Vsetín a Osvědčení č. 10 vystaveného objednatelem Ministerstvem vnitra nevyplývá, zda společnost TONERSYSTEM s.r.o. vystupovala v rámci těchto významných dodávek v pozici dodavatele. Komise se rovněž pokusila telefonicky kontaktovat kontaktní osoby objednatelů uvedené v předmětných osvědčeních, avšak komisi se nepodařilo zkontaktovat žádnou z těchto uchazečem uvedených kontaktních osob. Uchazeč tedy nepředložil osvědčení objednatelů, z nichž jednoznačně vyplývá, že uchazeč v posledních 3 letech realizoval nejméně 10 významných dodávek kancelářských potřeb pro nejméně 10 různých objednatelů, přičemž finanční objem významných dodávek činil nejméně ,- Kč bez DPH v součtu. Na základě výše uvedeného komise konstatovala, že uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 1 písm. a) zákona, v důsledku čehož uchazeč neprokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl o vyloučení uchazeče. Přílohy: Příloha č. 1 - Jednotkové ceny V Brně dne CEJIZA, s.r.o. v. z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Mgr. Jan Tejkal, advokát společník a jednatel 7

8 Příloha č. 1 Jednotkové ceny POZNÁMKA ZNAČKA TISKÁRNY TISKOVÁ KAZETA KOMPATIBILNÍ S NÁSLEDUJÍCÍMI MODELY TISKÁREN OZNAČENÍ TISKOVÉ KAZETY (Barva: Bk - black, C - cyan, M - magenta, Y - yellow, GY - grey, LC - light cyan, LM - light magenta, MBk - matt black, PBk - photo black; VÝROBCE OZNAČENÍ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VÝROBCE CENA ZA 1 KUS V KČ BEZ DPH Kapacita: počet stran, ml, g) BROTHER HL-1110E, HL-1112E, DCP-1510E, DCP-1512E TN1030 Bk (1000 s) AC OB - TN ,46 BROTHER DCP-7010, HL-2032, MFC-7420 TN2000 Bk (2500 s) AC OB - TN ,44 BROTHER DCP-7010, HL-2032, MFC-7420 DR2000 Bk Drum (12000 s) AC OB - DR ,82 BROTHER DCP-7055, DCP-7055W, HL-2130 TN2010 Bk (1000 s) AC OB - TN ,05 BROTHER DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045, HL-2150N TN2120 Bk (2600 s) AC OB - TN ,1 BROTHER DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045, HL-2150N DR2100 Bk Drum (12000 s) AC OB ,5 BROTHER DCP-7060D, DCP-7065DN, HL-2240D, Fax 2845 TN2210 Bk (1200 s) AC OB - TN ,38 BROTHER DCP-7060(D), DCP-7065(DN), DCP-7070(DW), HL-2220, HL-2230, HL-2240(D), HL-2250(DN), MFC-7460(DN) TN2220 Bk (2600 s) AC OB - TN ,04 BROTHER BROTHER BROTHER DCP-7060(D), DCP-7065(DN), DCP-7070(DW), HL-2220, HL-2230, HL-2240(D), HL-2250(DN), MFC-7460(DN) DCP-L2540DN, DCP-L2520DW, HL-L2360DN, HL-L2340DW, HL- 2700DN DCP-L2540DN, DCP-L2520DW, HL-L2360DN, HL-L2340DW, HL- 2700DN DR2200 Bk Drum (12000 s) AC OB - DR ,44 TN2310 Bk (1200 s) AC OB - TN ,15 TN2320 Bk (2600 s) AC OB - TN ,08 BROTHER DCP-L2540DN, DCP-L2520DW, HL-L2360DN, HL-L2340DW, HL- 2700DN DR2300 Bk Drum (12000 s) AC OB - DR ,76 BROTHER DCP-9020CDW, HL-3140CW TN241BK Bk (2500 s) AC OB - TN241B 246,4

9 BROTHER DCP-9020CDW, HL-3140CW TN245C C (2200 s) AC OB -TN245C 248,41 BROTHER DCP-9020CDW, HL-3140CW TN245M M (2200 s) AC OB - TN245M 248,41 BROTHER DCP-9020CDW, HL-3140CW TN245Y Y (2200 s) AC OB -TN245Y 248,41 BROTHER DPC-9055CDN, HL-4570CDW, HL-4140CN TN325BK Bk (4000 s) AC OB - TN325BK 269,84 BROTHER DPC-9055CDN, HL-4570CDW, HL-4140CN TN325C C (3500 s) AC OB - TN325C 337,46 BROTHER DPC-9055CDN, HL-4570CDW, HL-4140CN TN325M M (3500 s) AC OB TN325M 337,46 BROTHER DPC-9055CDN, HL-4570CDW, HL-4140CN TN325Y Y (3500 s) AC OB - TN325Y 337,46 BROTHER DPC-9055CDN, HL-4570CDW, HL-4140CN DR320CL Bk Drum (25000 s) AC OB - DR320CL 2611,33 ir-c2225i, ir-c2020 C-EXV34Bk Bk (23000 s) AC OC - EXV34Bk 561,77 ir-c2225i, ir-c2020 C-EXV34C C (6000 s) AC OC - EXV34C 802,82 ir-c2225i, ir-c2020 C-EXV34M M (6000 s) AC OC -EXV34M 802,82 ir-c2225i, ir-c2020 C-EXV34Y Y (6000 s) AC OC - EXV34Y 802,82 Pixma ip3600, Pixma MP 640, MP 550 CLI-521BK Bk (9ml) AC OCC01 66,96 Pixma ip3600, Pixma MP 640, MP 550 CLI-521C C (9ml) AC OCC02 66,96 Pixma ip3600, Pixma MP 640, MP 550 CLI-521M M (9ml) AC OCC03 66,96 Pixma ip3600, Pixma MP 640, MP 550 CLI-521Y Y (9ml) AC OCC04 66,96 Pixma ip3600, Pixma MP 640, MP 550 PGI-520BK Bk (19 ml) AC OCC05 72,31 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 CLI-526BK Bk AC OCC37 66,96 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 CLI-526C C AC OCC38 66,96 CLI-526CMY CMY AC OMC03_C 111,82 CLI-526GY GY AC OCC44 66,96 CLI-526M M AC OCC39 66,96 CLI-526Y Y AC OCC40 66,96 9

10 Pixma ip4200, ip4300, ip5200, ip5300, MP 830, MX 850 CLI-8Bk Bk AC OCC06 67,63 Pixma ix4000, ip4200, ip4300, ip5200, ip5300, MP 830, MX 850 CLI-8C C AC OCC07 67,63 Pixma ix4000, ip4200, ip4300, ip5200, ip5300, MP 830, MX 850 CLI-8M M AC OCC08 67,63 Pixma ix4000, ip4200, ip4300, ip5200, ip5300, MP 830, MX 850 CLI-8Y Y AC OCC09 67,63 Pixma ix4000, ip4200, ip4300, ip5200, ip5300, MP 830, MX 850 PGI-5BK Bk (26 ml) AC OCC10 72,98 Pixma ix4000, ip4200, ip4300, ip5200, ip5300, MP 830, MX 850 PGI-5Bk/CLI- 8CMY CMYK AC OMC01 103,78 LBP-2900, LBP-3000 CRG-703 Bk (2500 s) AC OC ,99 i-sensys MF 8340cdn, MF 8540 (cdn), MF 8330cdn, LBP-7200 (cdn), LBP-7210cdn, LBP-7660cdn CRG-718Bk Bk (3400 s) AC OC-CRG718B 257,12 i-sensys MF 8340cdn, MF 8540 (cdn), MF 8330cdn, LBP-7200 (cdn), LBP-7210cdn, LBP-7660cdn i-sensys MF 8340cdn, MF 8540 (cdn), MF 8330cdn, LBP-7200 (cdn), LBP-7210cdn, LBP-7660cdn i-sensys MF 8340cdn, MF 8540 (cdn), MF 8330cdn, LBP-7200 (cdn), LBP-7210cdn, LBP-7660cdn CRG-718C C (2900 s) AC OC-CRG718C 257,12 CRG-718M M (2900 s) AC OC-CRG718M 257,12 CRG-718Y Y (2900 s) AC OC-CRG718Y 257,12 i-sensys LBP-6310dn, LBP-6300, MF 6140dn, LBP-6650dn, MF 5840dn, LBP-6670dn, MF 5880dn, MF 6180dw, MF 6100 Series CRG-719H Bk (6400 s) AC OC-CRG719HB 236,36 MF 6600 Series, MF 6680dn CRG-720 Bk (5000 s) AC OC-CRG ,15 LBP-6000, LBP-6020, LBP-6030, i-sensys MF 3010 CRG-725 Bk (1600 s) AC OC-CRG ,98 LBP-6200, LBP-6200d, LBP-6230 CRG-726 Bk (2100 s) AC OC-CRG ,98 10

11 i-sensys MF 4410, MF 4450d, mf 4550d, MF 4570 (dn), MF 4580, MF 4730, MF 4750, MF 4870dn, MF 4890dw CRG-728 Bk (2100 s) AC OC-CRG ,32 i-sensys MF 212w, MF226dn, MF229dw CRG-737 Bk (2400 s) AC OC-CRG ,91 MF 3110, MF 3200, MF 3220, MF 5650, MF 5730 EP-27 Bk (2500 s) AC OC-EP ,18 i-sensys MF 4010, MF 4120, MF 4320d, MF 4330d, 4350d, MF 4380dn, MF 4660pl, MF 4690pl, Fax L100, Fax L120 FX-10 Bk (2000 s) AC OC-FX10RO 151,32 Pixma MP 280, MP 282, MP 250 PG-512 Bk (15 ml) AC OCC36 238,37 Pixma MP 280, MP 282, MP 250 CL-513 CMY AC OCC35 318,72 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 Pixma ip4950, ip4850, Pixma MG 5150, MG 5250, MG 5350, MG 6150, MG 6250 PGI-525BK Bk AC OCC41 72,31 PGI-525BK Twin Bk Twin AC OCC41D 96,42 DEVELOP Ineo 161, Ineo 163, Ineo 210, Ineo 213, D-1531, D-1650iD TN 114 Bk (22000 s) AC OM - TN ,07 EPSON LQ 680, LQ 670 C13S (nahr. S015016) páska AC OE - C ,3 EPSON LQ 300, LQ 350, LQ 570, LQ 580 C13S (nahr. S015021) páska AC OE - C ,3 EPSON FX-880, LX 300, LX 350, MX 80 C13S (nahr. S015019) páska AC OE - C ,33 EPSON EPL-6200, EPL-3000 C13S Bk (6000 s) AC OE EPSON AcuLaser M2000, M2000DN C13S Bk (8000 s) AC OE ,63 EPSON AcuLaser M2400 C13S Bk (3000 s) AC OE ,38 EPSON WorkForce AL-M200DN, AL-MX200 C13S Bk (2500 s) AC OE ,28 EPSON EPL-6200 C13S Bk Drum (20000 s) AC OE - C ,48 EPSON M-160, M-180, M-190 ERC-09B páska AC OE - RC ,26 EPSON TM-300, U210 ERC-38B páska AC OE - RC ,28 DeskJet 670, 690C 51629A (29) Bk (41 ml) AC OCH29 143,29 DeskJet 690C, 656c 51649A (49) CMY (26 ml) AC OCH31 149,31 DeskJet 710C, 930c, 970cxi, 1215, 1600c, 6122, OfficeJet G A (45) Bk (43 ml) AC OCH30 147,98 11

12 DeskJet 920c, 930c, 970cxi, 1220, 6122, OfficeJet V40, V45, G55, Photosmart P1100 C6578A (78) CMY (38 ml) AC OCH18 234,35 DeskJet 920c, 930c, 970cxi, 1220, 6122, OfficeJet V40, V45, G55, Photosmart P1100 C6578D (78) CMY (19 ml) AC OCH18_C 234,35 DeskJet 816c, 845c, 920d, OfficeJet V40 C6615D (15) Bk (26 ml) AC OCH19 140,61 DeskJet 816c, 845c, 920d, OfficeJet V40 C6625A (17) CMY (17 ml) AC OCH27 177,44 LaserJet 1100, 1100a, 3200 C4092A (92A) Bk (2500 s) AC OH - 92ARO 189,49 LaserJet 2100, 2200, 2200d, 2200dn C4096A (96A) Bk (5000 s) AC OH - 96ARO 320,72 DeskJet 450, 5100, 5150, 5550, 5652, 5850, OfficeJet 4100, 5510, Photosmart 7100, PSC 1350 DeskJet 450, 5100, 5150, 5550, 5652, 5850, OfficeJet 4100, 5510, Photosmart 7100, PSC 1350 C6656A (56) Bk (20 ml) AC OCH07 132,58 C6657A (57) CMY (17 ml) AC OCH08 215,6 LaserJet 1000, 1000w, 1005, 1200, 1220, 3300 C7115A (15A) Bk (2500 s) AC OH -15ARO 185,47 LaserJet 1000, 1000w, 1005, 1200, 1220, 3300 C7115X (15X) Bk (3500 s) AC OH -15XRO 196,85 DeskJet 5740, 6540, H470, OfficeJet 6210, Photosmart C3180, PSC 1510, PSC 2355 DeskJet 5740, 6540, 5940, 460c, OfficeJet 6210, 6205, Photosmart C3180, C4180, 2575, PSC 1510, PSC 2355 C8765EE (338) Bk (11 ml) AC OCH21 117,84 C8766EE (343) CMY (7 ml) AC OCH34 155,34 DeskJet 5740, 6940, 6980, 6620, 6540, 5940, Photosmart 8150 C8767EE (339) Bk (21 ml) AC OCH22 107,8 DeskJet F380, F2180, 3920, D1415 C9351A (21) Bk (5 ml) AC OCH10 147,31 DeskJet F380, F2180, 3920, D1415 C9352A (22) CMY (5 ml) AC OCH11 244,39 DeskJet 5740, 6540, 6940, 6620, 6980, 5940, 460c, H470, OfficeJet 6210, 6205, Photosmart 8150, PSC 2355 C9363EE (344) CMY (14 ml) AC OCH35 149,98 DeskJet 5940, 6940, Photosmart 2575, 4180 C9364EE (337) Bk (11 ml) AC OCH50 116,51 Color LaserJet 5500, 5550dn C9730A (645A) Bk (13000 s) AC OH-730A 803,49 Color LaserJet 5500, 5550dn C9731A (645A) C (12000 s) AC OH-731A 803,49 Color LaserJet 5500, 5550dn C9732A (645A) Y (12000 s) AC OH-732A 803,49 Color LaserJet 5500, 5550dn C9733A (645A) M (12000 s) AC OH-733A 803,49 LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008 CB435A (35A) Bk (1500 s) AC OH-435A 152,66 12

13 LaserJet P1500, P1505, P1505n, P1506, M1120, M1120MFP, M1522n CB436A (36A) Bk (2000 s) AC OH-436A 151,99 Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1515 CB540A (125A) Bk (2200 s) AC OH-540A 261,13 Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1515 CB541A (125A) C (1400 s) AC OH-541A 261,13 Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1515 CB542A (125A) Y (1400 s) AC OH-542A 261,13 Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1515 CB543A (125A) M (1400 s) AC OH-543A 261,13 Color LaserJet CP2025, CM2320nf mfp, CM2320fxi CC530A (304A) Bk (3500 s) AC OH-530A 280,55 Color LaserJet CP2025, CM2320nf mfp, CM2320fxi CC531A (304A) C (2800 s) AC OH-531A 280,55 Color LaserJet CP2025, CM2320nf mfp, CM2320fxi CC532A (304A) Y (2800 s) AC OH-532A 280,55 Color LaserJet CP2025, CM2320nf mfp, CM2320fxi CC533A (304A) M (2800 s) AC OH-533A 280,55 OfficeJet 6000, 6500, 6500a, 7500a CD972A (920XL) C (700 s) AC OCH64 79,68 OfficeJet 6000, 6500, 6500a, 7500a CD973A (920XL) M (700 s) AC OCH65 79,68 OfficeJet 6000, 6500, 6500a, 7500a CD974A (920XL) Y (700 s) AC OCH66 79,68 OfficeJet 6000, 6500, 6500a, 7500a CD975A (920XL) Bk (1200 s) AC OCH63 79,68 LaserJet P3015, P3015dn CE255X (55X) Bk (12000 s) AC OH-2-255X 350,86 LaserJet P1566, P1600, P1606, P1606dn, Pro M1536dnf (mfp) CE278A (78A) Bk (2100 s) AC OH-278A 152,66 LaserJet M1132 (mfp), M1212 nf, P1002, P1102 (w), Pro M1132 mfp CE285A (85A) Bk (1600 s) AC OH-285A 152,66 Color LaserJet Pro CP1025, LaserJet Pro 100 Color MFP M175a CE310A (126A) Bk (1200 s) AC OH ,94 Color LaserJet Pro CP1025, LaserJet Pro 100 Color MFP M175a CE311A (126A) C (1000 s) AC OH ,91 Color LaserJet Pro CP1025, LaserJet Pro 100 Color MFP M175a CE312A (126A) Y (1000 s) AC OH ,91 Color LaserJet Pro CP1025, LaserJet Pro 100 Color MFP M175a CE313A (126A) M (1000 s) AC OH ,91 Color LaserJet Pro CP1025, LaserJet Pro 100 Color MFP M175a CE314A (126A) Bk Drum (14000 s) AC OH ,84 Color LaserJet Pro CM1415, CM1415fn, CP1525n CE320A (128A) Bk (2000 s) AC OH ,41 13

14 Color LaserJet Pro CM1415, CM1415fn, CP1525n CE321A (128A) C (1300 s) AC OH ,38 Color LaserJet Pro CM1415, CM1415fn, CP1525n CE322A (128A) Y (1300 s) AC OH ,38 Color LaserJet Pro CM1415, CM1415fn, CP1525n CE323A (128A) M (1300 s) AC OH ,38 LaserJet P2030, P2035, P2050, P2055, P2055d, P2055dn CE505A (05A) Bk (2300 s) AC OH-2-505A 192,84 LaserJet P2050, P2055, P2055d, P2055dn CE505X (05X) Bk (6500 s) AC OH-2-505X 235,69 LaserJet Pro 200 M251n, Pro 200 M276n CF210A (131A) Bk (1600 s) AC OH-CF210A 254,44 LaserJet Pro 200 M251n, Pro 200 M276n CF210X (131X) Bk (2400 s) AC OH-CF210X 268,5 LaserJet Pro 200 M251n, Pro 200 M276n CF211A (131A) C (1800 s) AC OH-CF211A 254,44 LaserJet Pro 200 M251n, Pro 200 M276n CF212A (131A) Y (1800 s) AC OH-CF212A 254,44 LaserJet Pro 200 M251n, Pro 200 M276n CF213A (131A) M (1800 s) AC OH-CF213A 254,44 LaserJet Pro 400 M401d, Pro 400 M401dn, Pro 400 M425dn CF280X (80X) Bk (6900 s) AC OH-2-280X 212,92 LaserJet Pro MFP M125a, M125nw, M127fn, M201n, M201dw, M225dn, M225dw CF283A (83A) Bk (1500 s) AC OH-CF283A 162,04 LaserJet Pro MFP M201n, M201dw, M225dn, M225dw CF283X (83X) Bk (2200 s) AC OH-CF283X 180,78 Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw CF350A (130A) Bk (1300 s) AC OH-CF350A 208,91 Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw CF351A (130A) C (1000 s) AC OH-CF351A 208,91 Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw CF352A (130A) Y (1000 s) AC OH-CF352A 208,91 Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw CF353A (130A) M (1000 s) AC OH-CF353A 208,91 LaserJet Pro MFP M476dw, MFP M476dn CF380X (312X) Bk (4400 s) AC OH-CF380X 288,59 LaserJet Pro MFP M476dw, MFP M476dn CF381A (312A) C (2700 s) AC OH-CF381A 272,52 LaserJet Pro MFP M476dw, MFP M476dn CF382A (312A) Y (2700 s) AC OH-CF382A 272,52 LaserJet Pro MFP M476dw, MFP M476dn CF383A (312A) M (2700 s) AC OH-CF383A 272,52 LaserJet 2300, 2300dn Q2610A (10A) Bk (6000 s) AC OH-10ARO 300,64 LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1022n, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005MFP Q2612A (12A) Bk (2000 s) AC OH-12ARO 153,33 LaserJet 1300, LaserJet 1300n Q2613A (13A) Bk (2500 s) AC OH-13ARO 192,84 LaserJet 1300, LaserJet 1300n Q2613X (13X) Bk (4000 s) AC OH-13XRO 227,65 LaserJet 1150 Q2624A (24A) Bk (2500 s) AC OH-24AR 210,25 LaserJet 4250, 4350 Q5942A (42A) Bk (10000 s) AC OH-42ARO 551,73 14

15 LaserJet 1320, 1320n, 3390 Q5949A (49A) Bk (2500 s) AC OH-49ARO 221,63 LaserJet 1320, 1320n, 3390 Q5949X (49X) Bk (6000 s) AC OH-49XRO 204,22 Color LaserJet 1600, 2600, 2600n, 2605, 2605dn Q6000A (124A) Bk (2500 s) AC OH-000ARO 341,48 Color LaserJet 1600, 2600, 2600n, 2605, 2605dn Q6001A (124A) C (2000 s) AC OH-001ARO 341,48 Color LaserJet 1600, 2600, 2600n, 2605, 2605dn Q6002A (124A) Y (2000 s) AC OH-002ARO 341,48 Color LaserJet 1600, 2600, 2600n, 2605, 2605dn Q6003A (124A) M (2000 s) AC OH-003ARO 341,48 LaserJet P3005, 3005d (dn, n), M3035 mfp Q7551X (51X) Bk (13000 s) AC OH-51X 346,84 LaserJet P2014, P2015, P2015d (dn), M2727nf Q7553A (53A) Bk (3000 s) AC OH-53A 192,17 LaserJet P2014, P2015, P2015d (dn), M2727nf Q7553X (53X) Bk (7000 s) AC OH-53XRO 222,3 PagePro 1300, 1300W, 1350, 1350W, 1390MF Bk (6000 s) AC OM-1300XR 312,69 Di 1611, Di B Bk (22000 s) AC OM ,31 Magicolor 4650 DN, 4690 MF A0DK152 Bk (8000 s) AC OM-DK ,12 Magicolor 4650 DN, 4690 MF A0DK252 Y (8000 s) AC OM-DK ,12 Magicolor 4650 DN, 4690 MF A0DK352 M (8000 s) AC OM-DK ,12 Magicolor 4650 DN, 4690 MF A0DK452 C (8000 s) AC OM-DK ,12 Magicolor 1680, 1690 MF, 1650 EN A0V301H Bk (2500 s) AC OM-A0V301H 272,52 Magicolor 1680, 1690 MF, 1650 EN A0V305H Y (1500 s) AC OM-A0V305H 312,69 Magicolor 1680, 1690 MF, 1650 EN A0V306H Y (2500 s) AC OM-A0V306H 320,72 Magicolor 1680, 1690 MF, 1650 EN A0V30AH M (1500 s) AC OM-A0V30AH 312,69 Magicolor 1680, 1690 MF, 1650 EN A0V30GH C (1500 s) AC OM-A0V30GH 312,69 Magicolor 1680, 1690 MF, 1650 EN A0V30HH C (2500 s) AC OM-A0V30HH 320,72 Magicolor 1680, 1690 MF, 1650 EN A0V30CH M (2500 s) AC OM-A0V30CH 320,72 15

16 Bizhub 223, 283 TN-217 Bk (17500 s) AC OM-TN ,48 OKI ML 5520, ML páska AC OO ,65 OKI C310, C310dn, MC351dn, MC Y (2000 s) AC OO ,91 OKI C310, C310dn, MC351dn, MC M (2000 s) AC OO ,91 OKI C310, C310dn, MC351dn, MC C (2000 s) AC OO ,91 OKI C310, C310dn, MC351dn, MC Bk (3500 s) AC OO ,32 OKI C510, C530dn, MC Y (5000 s) AC OO ,83 OKI C510, C530dn, MC M (5000 s) AC OO ,83 OKI C510, C530dn, MC C (5000 s) AC OO ,83 OKI C510, C530dn, MC Bk (5000 s) AC OO ,33 OKI B411dn, B431, B431d Bk (3000 s) AC OO ,27 OKI C301, C321dn, C332, C Y (1500 s) AC OO ,1 OKI C301, C321dn, C332, C M (1500 s) AC OO ,1 OKI C301, C321dn, C332, C C (1500 s) AC OO ,1 OKI C301, C321dn, C332, C Bk (2200 s) AC OO ,53 OKI B401d, MB441, MB451, MB451dn Bk (2500 s) AC OO ,39 PANASONIC KX-P 2130 KX-P160 páska AC OP-KX-P160 74,99 RICOH Ricoh Aficio MP 2000, Aficio 2015, MP 1600, Nashuatec DSm615, DSm 618, MP 2000, MP 1600, Gestetner MP 1600, MP 2000, MP 2200 DT42BLK / MP2000 / Ricoh 1230D (842015) Bk (260 g) AC OR-R ,84 SAMSUNG CLP-320, CLP-320N, CLX-3185 CLT-C4072S C (1000 s) AC OS-C ,52 SAMSUNG CLP-320, CLP-320N, CLX-3185 CLT-K4072S Bk (1500 s) AC OS-K ,06 SAMSUNG CLP-320, CLP-320N, CLX-3185 CLT-M4072S M (1000 s) AC OS-M ,52 SAMSUNG CLP-320, CLP-320N, CLX-3185 CLT-Y4072S Y (1000 s) AC OS-Y ,52 SAMSUNG CLP-315, CLP-3175 CLT-C4092S C (1000 s) AC OS-CLP310C 272,52 SAMSUNG CLP-315, CLP-3175 CLT-K4092S Bk (1500 s) AC OS-CLP310K 256,45 SAMSUNG CLP-315, CLP-3175 CLT-M4092S M (1000 s) AC OS-CLP310M 272,52 16

17 SAMSUNG CLP-315, CLP-3175 CLT-Y4092S Y (1000 s) AC OS-CLP310Y 272,52 SAMSUNG CLP-315, CLP-3175 CLT-P4092C CMYK (1500; 3x1000 s) AC OS-CLP310CMYK 835,63 SAMSUNG ML-2165, SCX-3405, SCX-3405FW MLT-D101S Bk (1500 s) AC OS ,61 SAMSUNG ML-1660, ML-1670, ML-1675, ML-1865 MLT-D1042S Bk (1500 s) AC OS ,72 SAMSUNG Xpress M2020, M2022, M2026, M2070, SL-M2070 MLT-D111S Bk (1000 s) AC OS-MLT ,5 SAMSUNG Xpress M2825ND, M2875ND, M2885FW, M2765, M2625 MLT-D116L Bk (3000 s) AC OS-116L 340,81 SAMSUNG ML-2855ND, SCX-4828FN MLT-D2092L Bk (5000 s) AC OS-4824X 304,66 STAR SP 200, SP 212 FC RC200B páska AC ORFSO35B 63,61 XEROX Phaser 3250, 3250 DN 106R01374 Bk (5000 s) AC OX-106R ,52 XEROX WorkCentre 3220, 3220 MFP 106R01487 Bk (4100 s) AC OX-106R ,69 XEROX Phaser 3010, WorkCentre 3045 VB, 3045 MFP 106R02182 Bk (2300 s) AC OX-106R ,03 XEROX Phaser 3260, WorkCentre 3225 DNI 106R02778 Bk (3000 s) AC OX-106R ,07 XEROX Phaser 3140, R00909 Bk (2500 s) AC OX-108R ,55 17

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou

Více

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model Brother / Printer model HL-3142, HL-3172 HL-3142, HL-3172 HL-8250, HL-8300 HL-8250, HL-8300 MFC-L 8600, MFC-L 8850 MFC-L 9550 DCP-1510,DCP-1512,HL-1110,HL-1112,MFC-1810E MFC-1810, DCP-1510 TN-242BK 20,-

Více

B100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL ,- 1,43 Pixma MP 240, MP 280, MP 460

B100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL ,- 1,43 Pixma MP 240, MP 280, MP 460 Brother / Printer model HL-L-2300 Series TN-2320 30,- 1,07 DR-2300 100,- 3,57 TN-3380 50,- 1,79 DR-3300 50,- 1,79 Canon / Printer model B100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL-511

Více

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model Brother / Printer model HL-8250, HL-8300 HL-8250, HL-8300 MFC-L 8600, MFC-L 8850 DCP-1510,DCP-1512,HL-1110,HL-1112,MFC-1810E MFC-1810, DCP-1510 TN-242BK 20,- 0,71 TN-242C 20,- 0,71 TN-242M 20,- 0,71 TN-242Y

Více

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model Brother / Printer model HL-8250, HL-8300 HL-8250, HL-8300 MFC-L 8600, MFC-L 8850 DCP-1510,DCP-1512,HL-1110,HL-1112,MFC-1810E MFC-1810, DCP-1510 TN-246BK 40,- 1,43 TN-246C 40,- 1,43 TN-246M 40,- 1,43 TN-246Y

Více

Ceník alternativních kazet

Ceník alternativních kazet Ceník alternativních kazet Platnost od: 16. 5. 2014 Typy tiskáren Typ kazety Kapacita (stran / ml) bez DPH cena za kus s DPH Brother - laserové tiskárny a faxy Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060,

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET Typy tiskáren Brother - laserové tiskárny a faxy Platnost od: 12.

Více

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Brother Tonery Cena bez DPH Cena s DPH 21% Brother TN-2000 442,- 535,- Brother TN-2120 495,- 599,- Brother TN-2220 619,- 749,- Brother TN-2010 495,- 599,-,-

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 Typy tiskáren CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET 0 Platnost od: 12. 8. 2015 Brother - laserové tiskárny

Více

CENÍK RENOVACE TONERŮ

CENÍK RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK RENOVACE TONERŮ Značka Brother HL 4040, Brother HL 4050, Brother DCP 9040, Brother DCP 9042, Brother DCP 9042 CDN, Brother

Více

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství Str.1 - Dárkové předměty, tisky, fotopotisky, návrhy, inkousty, tonery, papíry, spotřební materiál - Prodáreček CZ a MH Print CZ *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele.

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele. Barevné laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 5,- CMY TN 130CMY 1500 stran 5,- černá TN 135BK 5000 stran 20,- CMY TN 135CMY 4000 stran 20,- Laserové

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 zastoupený Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Více

Celková nabídková cena vč. DPH. 780 206,75 Kč. Specifikace uchazeče. Pozná mka. Nabídková cena bez DPH 11 367BC02M 589,52 19 36CE16 1776,08

Celková nabídková cena vč. DPH. 780 206,75 Kč. Specifikace uchazeče. Pozná mka. Nabídková cena bez DPH 11 367BC02M 589,52 19 36CE16 1776,08 Tonery Tonery a cartridge 017/2013 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Celková nab. cena: 644 799,00 Kč Celková nabídková cena vč. DPH 780 206,75 Kč Předp. hodn. 726 056,00 Kč Poř.

Více

Canon LBP 5300 / ,30 Canon LBP-7200cdn 0,30 Canon CRG-719 Canon MF 5840DN/5880DN 0,20 Canon CRG-719 H Canon MF 5840DN/5880DN 0,40

Canon LBP 5300 / ,30 Canon LBP-7200cdn 0,30 Canon CRG-719 Canon MF 5840DN/5880DN 0,20 Canon CRG-719 H Canon MF 5840DN/5880DN 0,40 Cenník výkupu platný od 12.01.2018 Druh prázdnej kazety typ tlačiarne / kopírky / faxu Cena s DPH Brother DR 1030 / 1050 Brother HL-1110E, HL-1112E, DCP-1510E, DCP-1512E, MFC-1810E Brother DR 2000 Brother

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Platnost od: 25.8.2011 Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060, 8065DN, MFC 8460N, MFC 8860DN TN 3170 black 1 310

Více

Cenník výkupu platný od Druh prázdnej kazety typ tlačiarne / kopírky / faxu Cena s DPH Brother DR 1030 / 1050 Brother HL-1110E, HL-1112E,

Cenník výkupu platný od Druh prázdnej kazety typ tlačiarne / kopírky / faxu Cena s DPH Brother DR 1030 / 1050 Brother HL-1110E, HL-1112E, Cenník výkupu platný od 11.1.2017 Druh prázdnej kazety typ tlačiarne / kopírky / faxu Cena s DPH Brother DR 1030 / 1050 Brother HL-1110E, HL-1112E, DCP-1510E, DCP-1512E, MFC-1810E 0,20 Brother DR 2000

Více

HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, DCP-8065DN 30k DR-3100 1250,-

HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, DCP-8065DN 30k DR-3100 1250,- Brother / Model tiskového zařízení HL-4040CN, HL-4050CDN, HP-4070CDW, DCP-9040CN, DCP-9045CDN, MFC- 9440CN, MFC-9840CDW DCP-9010CN, HL-3040CN, HL-3070CW, MFC-9120CN, MFC-9320CW HL-3140CW, HP-3170CW HL-4150CDN,

Více

Laserové náplně BROTHER

Laserové náplně BROTHER Laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 695,- CMY TN 130CMY 1500 stran 775,- černá TN 135BK 5000 stran 1100,- CMY TN 135CMY 4000 stran 1395,- HL 2030,2040,2070N,DCP

Více

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál HEVLETT PACKARD viz. srovnávací tabulka 92275A black 3500 595 Kč 695 Kč 2 313 Kč 92298A black 6800 795 Kč 895 Kč 2 478 Kč 92274A black

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Z+M servis, spol. s r.o. Platnost od: 1.2.2013 Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava ČSOB a.s., č.ú.: 9395993 / 0300 tel.: + 420 597 010 301, fax: + 420 597 010 315 e-mail: zmservis@zmservis.cz IČ: 41032004,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9,

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET Platnost od: 26.3.2012 Typy tiskáren Typ kazety Bez DPH S DPH Kazety

Více

Výkupní ceny duben 2012 25.00

Výkupní ceny duben 2012 25.00 Výkupní ceny duben 2012 25.00 Kurs Euro Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství Cena celkem 1 Brother DCP 145 C/ 165 C/ 185 C LC 980 / LC 1100 BK / C / M / Y InkJet Patronen 0.00 Kč 2 Canon BJ 10/ 20/

Více

Renovace černých tonerových kazet pro laserové tiskárny

Renovace černých tonerových kazet pro laserové tiskárny PC & Toner servis Ceník tonerových kazet platný od 01.01.2011 Hana Tomášová IČ: 49038630 Františkov 25, 378 06 Suchdol nad Lužnicí DIČ: CZ465805434 e-mail: tisknetelevneji@seznam.cz, mobil: 722913391 Renovace

Více

renovace kompatibil originál * typ tiskárny typ kazety specifikace

renovace kompatibil originál * typ tiskárny typ kazety specifikace * Ceny originálních kazet jsou pouze orientaèní, aktuální cenu ¾ádejte u svého obchodního zástupce nebo na telefonu 604 475 419. BROTHER HL 1030/1230/1240/1250/1270/1430/P2500, MFC9xx0 TN 6300 3 000 kopií

Více

Ceník tonerových kazet

Ceník tonerových kazet Ceník tonerových kazet Platnost od 1.4.2015-30.6.2015 Reference Kazeta Kč Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Kč Brother DR 2000

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Náměstí Dr. E. Beneše

Více

Technická specifikace části "2" - Toshiba

Technická specifikace části 2 - Toshiba Technická specifikace části "2" - Toshiba T 245 E pro Toshiba e- Studio 195 2 odpadní nádobky pro Toshiba studio 281c 3 TOSHIBA CMY sada tonerů pro Toshiba 281c 3 Toshiba studio 2050C 3 barevné tonery

Více

CITYPRINTING, Za Humny 3309/18C, 69701, Kyjov www.cityprinting.cz TEL: 734 158 809 Kód DB-11BK DB-11C DB-11M DB-11Y DB-200 DB-2100 DB-300 DB-3230 DB-4100 DB-5500 DB-DR200 DB-DR2000 DB-DR2005 DB-DR300 DB-DR3000

Více

C-EXV9 Toner modrý Konica Minolta, Magicolor 4600 Series A0DK152 2 tel.:

C-EXV9 Toner modrý Konica Minolta, Magicolor 4600 Series A0DK152 2 tel.: Nabídka přebytků Stává se, že na pracovištích UP, kde vyřadili nefunkční tiskárny, zbývají nové nepoužité tonery. Abychom se zachovali jako řádní hospodáři, pokoušíme se nabídnout tyto tonery těm střediskům,

Více

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ Canon Canon Inkoustová BC01 black 25ml Canon Inkoustová BC02 black 25ml

Více

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz , spol. s.r.o. uvádí na český trh: Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung Vysoká kvalita Trvalý a spolehlivý výkon Testováno v laboratoři Katun podle cert. STMC Výrobce s certifikací

Více

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 IČO: 729 01 110 DIČ: CZ6809300663 scart@email.cz www.s-cart.cz název typ poznámka cena bez DPH Laserové tiskárny - výměny OPC válců jsou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Věc: Výzva k podání

Více

Ceník tonerových kazet

Ceník tonerových kazet Ceník tonerových kazet Platnost od 1.7.2015-30.9.2015 Reference Kazeta Kč Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Kč Brother DR 2000

Více

Laserové tonerové kazety

Laserové tonerové kazety Laserové tonerové kazety BROTHER HL-6xx/Fax 5000 TN-100 3 000 890 Kč 1077 Kč HL 720,730,760, MFC 9000-9550, Fax 8000-8650 TN-200 2 200 650 Kč 787 Kč HL-820, 1040, 1050, 1060, 1070, HL-P2000 TN-300 2 400

Více

Zboží je možné zaslat i na dobírku! KAŽDÁ 10. RENOVACE ZDARMA!!! - VĚRNOST SE VYPLATÍ!!! Typ tiskárny / faxu / kopírovacího stroje

Zboží je možné zaslat i na dobírku! KAŽDÁ 10. RENOVACE ZDARMA!!! - VĚRNOST SE VYPLATÍ!!! Typ tiskárny / faxu / kopírovacího stroje REPASY Roháčova 419, 280 02 Kolín 3 tel.: 321 620 285, 774 170 123 repasy@repasy.cz www.repasy.cz CENÍK RENOVACÍ TONEROVÝCH KAZET pro laserové tiskárny, kopírovací stroje a faxy Renovace zahrnuje výměnu

Více

Technická specifikace části "2" - Toshiba

Technická specifikace části 2 - Toshiba Technická specifikace části "2" - Toshiba předpokládaná cena v Kč bez DPH TOSHIBA CMY sada tonerů pro Toshiba 281c 20 3807 Toshiba studio 281c black pro Toshiba studio 281c 34 515 Toshiba studio 2820C

Více

Tonery Tonery a cartridge 015-2015 Uchazeč: BossCan ComPrint spol.s r.o. Celková nabídková cena: 216.041,- Kč Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 234.571,- Pořadové číslo položky Název Popis Počet kusů

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 zastoupený doc. Ing. Ladislavem Janíčkem,

Více

Tonerové kazety 10.-12.2015

Tonerové kazety 10.-12.2015 Tonerové kazety 10.-12.2015 Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 77 Brother DR 1035 BROTHER 1110/1113 62 Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 77 Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Brother DR 2000 BROTHER 2040/2035

Více

Město Veselí nad Moravou odbor kancelář tajemníka Městského úřadu pracoviště park Petra Bezruče 697

Město Veselí nad Moravou odbor kancelář tajemníka Městského úřadu pracoviště park Petra Bezruče 697 Město Veselí nad Moravou odbor kancelář tajemníka Městského úřadu pracoviště park Petra Bezruče 697 váš dopis zn.: ze dne: náš PID: naše č.j.: naše sp.zn.: vyřizuje: tel.: e-mail: datum: místo odeslání:

Více

Technická specifikace části "1"

Technická specifikace části 1 Technická specifikace části "1" DRUH POPIS předpokládaný počet Maximální předpokládaná cena v Kč bez DPH HP Q6511X pro HP2420 8 4650 HP CE278A pro HP1536 24 1562 HP pack 51645A + C6578DF 11 1310 HP černý

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení

Více

Seznam inkoustů, které lze v rámci spolupráce se Slevomat.cz nakoupit

Seznam inkoustů, které lze v rámci spolupráce se Slevomat.cz nakoupit Seznam inkoustů, které lze v rámci spolupráce se Slevomat.cz nakoupit Art-Nr Produkt OEM Ref. Kompatibilita Inkoust pro použití v tiskárnách Brother 312185 Brother DCP-110C, black, LC-900bk, PEA, FW LC-900

Více

Tonery Tonery a cartridge 007/04 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 7, 7960 Prostějov Celková nabídk. cena: Před. hodnota v Kč bez DPH: 8 349,00 Kč Celková nabídková cena s DPH: 55 30,30 Kč 46 57,00

Více

Tonery Tonery a cartridge 005/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 79601 Prostějov Celková nabídk. cena: Předp hodnota 281 999,00 Kč 310 821.00 Kč Celková nabídková cena s DPH: 341 218,79 Kč Poř.

Více

Tonery Tonery a cartridge 002/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Celková nabíd. cena: Předp. hodnota 299 999,00 Kč 327 593,00 Kč Celková nab. cena s DPH: 362 998,82 Kč Poř.

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Seznam kompatibilních tiskáren:

Seznam kompatibilních tiskáren: Seznam kompatibilních tiskáren: Poznámka: Print Server podporuje sdílení tisku a skenování pro tiskárny, nebo multifunkční tiskárny, z níže uvedeného seznamu. Je doporučováno vždy upgradovat firmware routeru

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Petr Kulhánek Třebihošť 89 544 01 Dvůr Králové nad Labem pkservis@pkservis.net Tel.: 603976031 Platnost od: 3.12.2007

Více

Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou odbor kancelář tajemníka pracoviště park Petra Bezruče 697

Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou odbor kancelář tajemníka pracoviště park Petra Bezruče 697 Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou odbor kancelář tajemníka pracoviště park Petra Bezruče 697 náš PID: naše č.j.: naše sp.zn.: vyřizuje: tel.: e-mail: datum: místo odeslání: MVNMX006IG7C

Více

INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48

INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48 INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48 Canon BJ 10e /BJ 100/BJ 20/BJ 200/BJC 210/220/250/1000 Renovace zaslané kazety black 27 ml BC01/02 4011324903102 285,00 Kč Canon BJ 10e /BJ 100/BJ 20/BJ

Více

K Computer spol. s r.o.

K Computer spol. s r.o. K Computer spol. s r.o. Kubatova 20 37004 České Budějovice Tel.777 89 01 99 Email: info@kcomputer.net Bezkonkureční servis: V PŘÍPADĚ REKLAMACE - VÝMĚNA ZA NOVÝ TONER (ceny jsou uvedeny bez DPH) Renovace

Více

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Všem zájemcům o veřejnou zakázku Všem zájemcům o veřejnou zakázku Vyřizuje/tel. Mgr. Barbora Hnaníčková / 55 5 5 V Brně, dne 8. 8. 0 Věc: Veřejná zakázka: Rámcová smlouva tonery, náplně a další spotřební materiál Dodatečné informace k

Více

DOPORUČENÉ TISKÁRNY POMŮCKA PŘI VÝBĚRU TISKÁRNY 10/2017 BAREVNÉ INKOUSTOVÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY. HP Deskjet Ink Advantage INK ZDARMA

DOPORUČENÉ TISKÁRNY POMŮCKA PŘI VÝBĚRU TISKÁRNY 10/2017 BAREVNÉ INKOUSTOVÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY. HP Deskjet Ink Advantage INK ZDARMA DOPORUČENÉ TISKÁRNY POMŮCKA PŘI VÝBĚRU TISKÁRNY 10/2017 V nabídce tiskáren naleznete pouze prověřené a spolehlivé aktuální modely tiskáren nebo tiskárny s výborným poměrem cena - výkon. Tiskárny spolehlivé

Více

kód produktu Model EU D3 D2 D1

kód produktu Model EU D3 D2 D1 Print Support s.r.o. Na Okruhu 488/27 142 00 Praha IČ: 24147818, DIČ: CZ24147818 tel.: +420 EU Doporučená maloobchodní cena s DPH +420 D1 roční odběr 120 000 Kč bez DPH D2 roční odběr 60 000Kč bez DPH

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 2 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 2 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 2 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Písemná zpráva zadavatele (k části č. 3 veřejné zakázky)

Písemná zpráva zadavatele (k části č. 3 veřejné zakázky) Písemná zpráva zadavatele (k části č. 3 veřejné zakázky) dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku na dodávky: Kancelářské potřeby

Více

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ Brother Brother Inkoustová LC 125XLC cyan 15ml Brother Inkoustová LC125XLM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství 1. Canon BJ 10/ 20/ 100/200/1000 BC 01 / 02 InkJet Patronen 0 Kč 2. Canon BJC 210/ 240 BC 05 InkJet Patronen 0 Kč

Více

Tonery Tonery a cartridge 006/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Celková nabídková cena: 348 222,00 Kč Nabídková cena v Kč s DPH: 421348,59 Kč Vápenice 17, 79601 Předp. hodnota 333104,00 Kč Prostějov Poř.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu jež je zadávána jakožto veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 ve spojení s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01695_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola Cintorínska,

Více

Sbíráme pro Veroniku

Sbíráme pro Veroniku Sbíráme pro Veroniku Vážení rodiče a milí žáci, zapojte se do sběru starých a vypotřebovaných tonerů a cartridgí, a tím pomozte společně s námi hendikepované Veronice zajistit zdravotnické pomůcky. Příběh

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1 Preambule

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1 Preambule Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací

Více

KATA LO G DOPORUČENÝCH TISKÁREN. Výběr z více než 700 tiskáren na českém trhu. Využijte služby ActivePrint! DOVOZ ZDARMA

KATA LO G DOPORUČENÝCH TISKÁREN. Výběr z více než 700 tiskáren na českém trhu. Využijte služby ActivePrint! DOVOZ ZDARMA KATA LO G DOPORUČENÝCH TISKÁREN Výběr z více než 700 tiskáren na českém trhu KVALITA, SPOLEHLIVOST JEDNODUCHOST Černobílé laserové tiskárny a multifunkce Nyní za výhodnější ceny! Vyrobeno v Japonsku Využijte

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Protokol o výběru dodavatele

Protokol o výběru dodavatele POZOR! Data aktuálně zobrazené verze formuláře se liší od dat veřejné zakázky. Můžete si otevřít formulář k editaci s daty aktualizovanými dle VZ (nezapomeňte ho pak uložit). Zadavatel Úřední název zadavatele:

Více

Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy. PYROLINE Technology s.r.o.

Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy. PYROLINE Technology s.r.o. Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy PYROLINE Technology s.r.o. Náplně do tiskáren značky HEWLETT-PACKARD 1. CE505A 691679 HP 05A Black LJ Toner Cart, 2 300 str, CE505A 2. C9352CE#UUQ//

Více

DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013

DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013 DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 3/2013 1. Bytová správa Ministerstva vnitra IČO: 65737393 Na Pankráci 72/B, Praha 4, 140 00 Na Pankráci

Více

Č. j. MV /VZ-2015 Praha 26. července Písemná zpráva zadavatele. Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a 2017

Č. j. MV /VZ-2015 Praha 26. července Písemná zpráva zadavatele. Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a 2017 *MVCRX032JNDJ* MVCRX032JNDJ prvotní identifikátor Česká republika Ministerstvo vnitra odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38299-135/VZ-2015 Praha

Více

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ Hewlett-Packard 51625 ( 25) 26ml 51626 ( 26) 40ml 51629 ( 29) 40ml 51640A

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

DOPORUČENÉ TISKÁRNY BAREVNÉ INKOUSTOVÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY. 10/2016 (ceny platné k době vytisknutí a mohou se lišit, aktuální ceny na dotaz)

DOPORUČENÉ TISKÁRNY BAREVNÉ INKOUSTOVÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY. 10/2016 (ceny platné k době vytisknutí a mohou se lišit, aktuální ceny na dotaz) DOPORUČENÉ TISKÁRNY Přinášíme Vám přehled tiskáren, se kterými nešlápnete vedle. Víme, které tiskárny jsou spolehlivé a dobře se ovládají. Víme, jaké modely tiskáren obsahují tonery vhodné k renovaci (naplnění).

Více

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 53 38 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ Značka Brother LC 25XLC 5ml Brother LC25XLM 5ml Brother LC25XLY 5ml Brother LC25XLBk 28ml Brother

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě II. etapa EP, PD, IČ, BOZP, AD zadávaná v otevřeném

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO: 41693205 Sídlo/místo podnikání: Na břehu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014 Město MILOVICE V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D KY V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E N A V E Ř E J N O U Z A K Á Z K U M A L É H O R O Z S A H U podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ (rámcová kupní smlouva)

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ (rámcová kupní smlouva) SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ (rámcová kupní smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Město Znojmo se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 22 IČ: 00293881 DIČ: jednající: kontaktní osoba: CZ00293881

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace podle 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na

Více

997 308,57 Kč. Nabídková cena bez DPH. Pozná mka. 1 1033 8310 Útvar ředitele 59 367LC1100HCMYK 917,05 8310 Útvar ředitele

997 308,57 Kč. Nabídková cena bez DPH. Pozná mka. 1 1033 8310 Útvar ředitele 59 367LC1100HCMYK 917,05 8310 Útvar ředitele Tonery Tonery a cartridge 001/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Celková nabíd. cena: Předp. hodnota 824 222,00 Kč 908 830,00 Kč Celková nab. cena s DPH: 997 308,57 Kč Poř.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Centrální nákup, příspěvková organizace SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň IČ: 72046635 ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem NÁZEV ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Adresa: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Telefon/fax: 221 412 611/222 254 030 marek.bilej@ksd.

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Adresa: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Telefon/fax: 221 412 611/222 254 030 marek.bilej@ksd. ZPRÁVA ZADAVATELE O NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ČÁST II., III., V., VI., VII. A IX. Název zadavatele: Kraj Vysočina Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 IČO: 70890749 Název veřejné zakázky:

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ IČO:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ IČO: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského

Více