číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč"

Transkript

1 číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč Vážení a milí spoluobčané, Rok se sešel s rokem a je tedy čas na další roční bilancování práce zastupitelstva tohoto volebního období. Jsem přesvědčen, že po celá tři léta zastupitelstvo pracuje ku prospěchu Vás, občanů města, a že je to v našem městě vidět. Dobrým počinem bylo jistě schválení řádného rozpočtu na letošní rok. Po dva minulé roky jsme pracovali s rozpočtovým provizoriem, což mělo za následek čerpání vždy pouze 1/12 rozpočtu za minulý rok v daném měsíci a tím pádem i nemožnost ze začátku roku třeba více investovat. Řádný rozpočet se pak schvaloval až na konci února či března. Především v zimním období, si myslím, je každý rok více a více vidět, že naše technické služby nezahálejí a při velkých nadílkách sněhu se můžeme více méně bez obav vydat hned ráno na cesty, ať pěšky nebo vozem. Jistě na to má velký vliv pořízení stroje Reform Mounty, který je nedílnou součástí strojního vybavení našich technických služeb již téměř tři roky. Nákup tohoto stroje byl schválen na konci roku 2010 a pořízen v roce 2011 na leasing, který se nám bez jakýchkoli problémů daří splácet a již příští rok bude kompletně splacen. Za obrovský úspěch považuji také získání dotace na revitalizaci naší mateřské školy. Tato dotace již byla schválena v minulém roce a letos jsme ji ke svému účelu také plně využili. Školka byla revitalizována v období letních prázdnin a naši předškoláci se po prázdninách vrátili do krásně opravené budovy. Byla vyměněna kompletně okna a došlo i k celkovému zateplení budovy. Věřím, že nám bude takto opravená sloužit mnoho dalších let. Již loni bylo avizováno dokončení opravy silnice druhé třídy v úseku Hoffmannova Bouda zatáčka nad Černým Dolem. V letošním roce se tato oprava dokončila a návštěvníci Janských Lázní se k nám nyní dostanou po krásně rovném asfaltu, za který se už nemusíme stydět. S tím také souvisí další část opravy, která letos proběhla. A to úsek silnice třetí třídy vedoucí přes naše město křižovatka u břízy hotel Omnia. Pevně věřím, že na tento úsek budou navazovat další úseky přes město a dále do Svobody nad Úpou. Stavební povolení na opravu této silnice již bylo v letošním roce vydáno. Nicméně je stále na královehradeckém kraji, kdy budou uvolněny finanční prostředky na opravu této komunikace. 2

2 Pro pokračování dalšího zvelebování našeho města byla zpracována studie pro revitalizaci parčíku u Lesního domu. V příštím roce bychom chtěli vyčlenit v rozpočtu finance na tuto revitalizaci. Práce již byly zahájeny vytěžením přerostlých stromů a vyfrézováním pařezů. Nyní je tedy parčík připraven ke kompletní úpravě. Letos také zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr výstavby unikátní atrakce Stezka v korunách stromů v našem městě. Uděláme tedy vše pro to, aby zde tato atrakce vyrostla. Bude to teprve čtvrtá stavba tohoto typu v Evropě. Výstavba by měla začít již v příštím roce. Věříme, že díky tomu se do našeho města podívá ještě více návštěvníků, což bude mít jistě pozitivní vliv na další rozvoj služeb, zejména v pohostinství, ubytování, apod. Jistě by našlo několik dalších věci, ale o těch zase někdy příště. Přeji Vám, milí spoluobčané, krásný zbytek podzimu. Váš 1. místostarosta Michal Honzík Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 7. října 2013 Zastupitelstvo města schválilo: zápis z 32. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení rozpočtové opatření č. 9/2013, kterým se zvyšují příjmy o Kč ,30 a výdaje o Kč ,- prodej pozemku p.p.č. 120/2 v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších o výměře 170 m 2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. s přičtením nákladů za zpracování znaleckého posudku, podání návrhu na vklad do KN uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,,iv /VB1 Janské Lázně, Školní knn, p.p.č. 4/14 Vojtěch se společností ČEZ Distribuce, a.s. doplnění Opatření obce č. 1/2013 v čl. 2 odst. a) 100 Kč/bm minimálně však Kč s účinností od věcné břemeno pro právo přístupu a příjezdu přes pozemek st.p.č. 3 v k.ú. J.L. ve prospěch paní Brokešové a manželů Noskových dle GP č /2013 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,,iv Janské Lázně, KNN na p.p.č. 172/1 BLACKW se společností ČEZ Distribuce, a.s. za 3 jednorázovou úhradu 300 Kč zvýšení počtu zaměstnanců odboru technických služeb Městského úřadu Janské Lázně ze 4 na 5, a to na přechodnou dobu od do Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: záměr vybudovat v Janských Lázní,,Stezku v korunách stromů zadání zpracování projektových dokumentací na opravu místních komunikací poškozených povodněmi firmou TENET s.r.o. v souladu s čl. 2 odst pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu časové tísně bez výběrového řízení záměr umístit na čp. 60 penzion Zelené údolí FVE Zastupitelstvo města rozhodlo: o přidělení veřejné zakázky,,oprava místních komunikací poškozených povodněmi v Janských Lázních stavební práce uchazeči společnosti STRABAG a.s., IČ: a zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo Zastupitelstvo města souhlasí: s udělením licence pro dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s. na linku Ledeč nad Sázavou Havlíčkův Brod Chotěboř Chrudim Pardubice - Hradec Králové Trutnov - Janské Lázně Zastupitelstvo města nesouhlasí: se zřízením věcného břemene přístupové komunikace na pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. J.L. ve prospěch vlastníka p.p.č. 278/4 a st.p.č. 175 v k.ú. J.L. (MV) POZVÁNKA STAROSTA MĚSTA NA ZÁKLADĚ 92 ZÁKONA č. 128/2000 Sb. svolává na pondělí 11. listopadu 2013 od 18 hodin DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU 34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JANSKÉ LÁZNĚ PROGRAM: - Zahájení - Schválení programu jednání, ověřovatelů zápisu a zapisovatele 1. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10/ Projednání výroční zprávy a hospodaření za šk. rok 2012/ Projednání vyřazení movitého majetku města 4. Projednání nařízení tržní řád (zákaz podomního prodeje) 4

3 5. Projednání plánu zimní údržby 2013/ Projednání žádosti o prodej p.p.č. 272/3, 275/3, části 275/4 a 275/5 Č.H. 7. Projednání uzavření smlouvy o výpůjčce (nádoby na odpad) 8. Výbor pro rozvoj města: 8.1 Projednání žádosti o vyjádření k umístění nosiče reklam na p.p.č. 32/2 J.L Projednání žádosti o vyjádření k umístění nosiče reklam na p.p.č. 38/4 J.L. a 324/1 Č.H. 8.3 Projednání žádosti o vyjádření licence na linku Pec p. S. Praha 8.4 Projednání žádosti o souhlas k napojení na MK a k uložení sítí a žádost o vyjádření k novostavbě penzionu Jestřáb čp Projednání žádosti o vyjádření k záměru akce Janský potok v km 0,400-4, Projednání žádosti o vyjádření licence na linku Pec p.s. Klášterec n. O. 8.7 Projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (listopad 2011 listopad 2013) - Diskuse a různé - Závěr Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Janské Lázně, včetně elektronické dne Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne výsledek hlasování v okrsku Janské Lázně Celkový počet oprávněných voličů zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů Počet vydaných úředních obálek Počet platných hlasů celkem = 63,81 % 521 Počet získaných hlasů dle jednotlivých stran č. 1 Česká strana sociálně demokratická 82 = 15,73 % č. 2 Strana svobodných občanů 11 = 2,11 % č. 3 Česká pirátská strana 19 = 3,64 % č. 4 TOP = 23,99 % č. 5 Hlavu vzhůru volební blok 1 = 0,19 % č. 6 Občanská demokratická strana 44 = 8,44 % č. 9 Politické hnutí Změna 5 = 0,95 % č. 10 Strana soukromníků ČR 0 č. 11 KDU- ČSL 33 = 6,33 % č. 13 Suverenita Strana zdravého rozumu 0 č. 14 Aktiv nezávislých občanů 1 = 0,19 % č. 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4 = 0,76 % č. 17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 26 = 4,99 % č. 18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 4 = 0,76 % č. 20 ANO = 16,12 % č. 21 Komunistická strana Čech a Moravy 55 = 10,55 % č. 22 LEV 21 Národní socialisté 0 č. 23 Strana zelených 27 = 5,18 % MĚSTO Janské Lázně HLEDÁ NOVÉHO KRONIKÁŘE/KU Kdo by měl o tuto činnost z občanů Janských Lázní zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. Činnost obsahuje průběžné zpracovávání událostí během roku, zapisování do kroniky, spolupráci se sdělovacími prostředky, získávání dokumentace, účast na metodických srazech. Za práci bude poskytována odměna. (MV) VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Městský úřad Trutnov, oddělení dopravně správních agend registr řidičů vyzývá veřejnost, aby včas přistoupili k další etapě výměn řidičských průkazů. U řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 byly jejich držitelé povinni učinit nejpozději do 31. prosince 2012, u řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni učinit nejpozději do 31. prosince Ve správním obvodu Městského úřadu Trutnov zbývá k povinné výměně do konce roku 2013 cca řidičských průkazů! 6

4 Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu není možné řídit motorové vozidlo. Z toho pramení i heslo NEVYMĚNÍŠ NEPOJEDEŠ. Rozhodující pro povinnost výměny je právě datum jeho vydání nikoli typ řidičského průkazu. Výměna je osvobozena od správního poplatku. Sebou je nutné vzít platný doklad totožnosti, jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměna probíhá na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu pro správní obvod Městského úřadu Trutnov je tímto místem Horská 932, Trutnov (areál Autostylu). Nový řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů od podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč). Další informace můžete získat na internetových stránkách CO JE NOVÉHO V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE? Čas plyne jako voda a už máme za sebou dva měsíce školního roku. A co je u nás nového? Během měsíců září a října jsme zažili nejen spoustu práce, ale i kupu zábavy. S některými akcemi bychom se rádi pochlubili. Dožínky V pátek jsme se jako každoročně zajeli podívat do Hradce Králové na dožínky neboli Den zemědělství. Přidaly se k nám i starší děti z mateřské školy společně s paní učitelkou Stránskou a dvěma maminkami. Autobus nás vyzvedl v 9.00 u základní školy a bezpečně nás dovezl až pod tzv. lízátka, kde celá akce probíhala. Děti si nejprve prohlédly různé druhy ovcí, koz, králíků, slepic, dále plnily rozličné úkoly, za jejich správné splnění dostaly na své lístečky razítko. Při odjezdu z akce děti své lístky odevzdaly a už jistě netrpělivě čekají, kdo z nich bude vylosován a dostane nějakou pěknou cenu. V loňském roce byli takto úspěšní dva naši žáci. Samozřejmě si děti také odvezly nějaké dobroty, které si na jarmarku s naší malou pomocí nakoupily. Už se těšíme na příští rok. 7 Hudební pohádka Ve středu k nám do ZŠ a MŠ přijel Mgr. Pavel Josef Macků,Ph.D. Prý, že to bude něco o hudebních nástrojích. Děti s očima navrch hlavy hned na začátku hleděly na velké množství po stolech rozložených převážně starých hudebních nástrojů, z nichž některé viděly poprvé. Děti, máte rády pohádky?, ozvala se otázka z úst pana Macků. Anó, volaly děti. Tak si jednu povíme,... A byla o tom, jak se hudební nástroje potkávaly, s kým se kamarádí a s kým se nekamarádí, jaké písničky umí zahrát a kupodivu většinu z nich děti znaly. A tak se hrálo, zpívalo, povídalo a ani jsme se nenadáli a hodina utekla jako voda. Mnohým to bylo docela líto, že už je tu konec. Ale máme slíbeno, že hudební nástroje s dalším krásným povídáním k nám zase někdy dojedou. Možná přijde i kouzelník Náš kouzelník ale oproti známému pořadu opravdu přišel. Ve středu nás doopravdy navštívil světoznámý kouzelník RENO. V nově opravené budově MŠ se setkaly všechny děti z naší mateřské i základní školy. Celé vystoupení všichni napjatě sledovali. Ty menší děti s otevřenými ústy a vytřeštěnýma očima a ty starší s upřeným výrazem, aby se jim podařilo odhalit některý z mnoha triků. To se jim samozřejmě stejně nepodařilo. A tak se čarovaly mince, kouzlilo s kartami, předměty levitovaly a došlo i na králíka z klobouku, kterého si děti nakonec mohly i pohladit. Doufáme, že za rok zase možná přijde i kouzelník. A už zase plaveme Sešel se rok s rokem a už jsme zase ve vodě. Prvňáčci poprvé, druháčci, ti už věděli, na co se mají těšit. Jako každoročně spolupracujeme s Plaveckou školou LOKOMOTIVY Trutnov a každý čtvrtek místo klasické výuky odjíždíme na dvouhodinové lekce plavání. Celý kurz je veden proškolenými instruktorkami. Během první hodiny plavání děti předvedou, jestli jsou ve vodě tzv. jako doma a co už samostatně dokáží. Některé umějí již plavat, některé splývají, jiné děti se vody ještě bojí a hloubka jim nahání hrůzu. Dle svého umění jsou děti ozdobeny různými pásky, kolečky a dalšími pomůckami, které jim mají umožnit bezpečný pobyt ve vodě, ale v pohybu je 8

5 neomezují - (na rozdíl od klasického nafukovacího kruhu). Během deseti lekcí se děti ve svých dovednostech postupně zdokonalují. Poslední závěrečný den bývá u dětí nejoblíbenější. Čekají na ně napínavé závěrečné závody. Děti také předvedou, co se za celou dobu naučily, v čem se zlepšily, kdo se naučil splývat, kdo uplave víc, než když do hodin plavání přišel poprvé. Dle toho dostanou vítězové závodů nejen Diplomy, ale všechny děti i tzv. Mokré vysvědčení, ze kterého se dozvědí, o kolik se absolvováním plaveckých lekcí zlepšily. A co je u nás ve škole ještě nového? Využili jsme nabídku k odkoupení školního nábytku z uzavřené základní školy v Horní Malé Úpě. Tímto je tedy naše škola již plně vybavena výškově nastavitelným nábytkem. Zároveň jsme použili zbývající peníze z projektu EU Peníze školám a zakoupili interaktivní tabuli. Tato moderní technologie, kterou používá většina škol, tedy bude k dispozici i našim dětem. Poslední novinkou začátku školního roku jsou naše webové stránky. Ty jsou sice teprve v plenkách, ale i tak jsme na ně pyšní. Doufáme, že se vám budou také líbit. Až budete mít tedy někdy čas, podívejte se i vy na Ze Základní školy zdraví Mgr. Zdeňka Hrnčířová a Mgr. Marie Kučerová. V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci LISTOPADU 2013 oslaví životní výročí: paní BERANOVÁ Jarmila pan BURDA Josef paní HAINIŠOVÁ Božena pan KOŘÍNEK Josef pan NOVÁK Josef pani PATOČKOVÁ Veronika paní MUDr. PETKÓVÁ Věra paní RYBÁŘOVÁ Jaroslava paní TOMŠOVÁ Eva pan URBAN Ladislav paní URBANOVÁ Eva Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! 9 LISTOPAD 2013 Telefon a záznamník : e- mail : lazne.cz Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. 1. pátek SEDM SAMURAJŮ Japonsko tit. v 19:30 Režie: Akira Kurosawa Hrají: T. Mifune, T. Šimura, S. Mijaguči, M. Čiaki, Slavný historický film ukazuje rytířskost a hrdinství samurajů - příslušníků staré japonské válečnické šlechty. Sedm hrdinů Kurosawova filmu bez ohledu na zisk a slávu se dalio do služeb ohrožených vesničanů, aby zachránilo obec před nájezdy početné lupičské bandy. Snímek byl zařazen na 12. místo mezi 20 nejlepšími filmy všech dob. Přístupný 6. středa FARMA ZVÍŘAT VB tit. v 19:30 Režie: John Halas, Joy Batchelorová Nadčasový animovaný snímek je adaptací slavné stejnojmenné bajky George Orwella o nebezpečí totalitních systémů, jenž se stal ostrou kritikou stalinského režimu. Ačkoliv Orwell dopsal román v roce 1944, předpověděl řadu poválečných událostí. Jak řekl jeho tvůrce, je to film o svobodě. A ta se stává v době pozdního kapitalismu stejně nedostatková, jako v době nedávno minulé. Přístupný 8. pátek DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM Švédsko tit. v 19:30 Režie: Daniel Alfredson Hrají: M. Nyqvist, N. Rapaceová, L. Endreová, P. Andersson,... Novinář a jeho partnerka jsou zavražděni krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem. Na zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Lisbeth Salanderové, která se vrátila zahraničí, aby svému poručníkovi připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy nalezen mrtvý a Lisbeth je i v tomto případě podezřelou číslo jedna. Policie po Lisbeth zahajuje celostátní pátrání, podporované mediální kampaní. Jeden člověk je ale přesvědčen o její nevině Vstupné 60,- Do 15 let nevhodný 13. středa KVÍLENÍ USA tit. v 19:30 Režie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman Hrají: J. Franco, 10

6 M.- L. Parker, J. Daniels, D. Strathairn, San Francisco, rok Báseň Allena Ginsberga Kvílení se stává předmětem soudního líčení pro údajnou obscénnost. Děj filmu se skládá z několika vzájemně propletených linií, v nichž se odráží nejen reakce americké společnosti na nejslavnější dílo beatnické generace, ale i bouřlivý Ginsbergův život a jeho snaha najít co nejautentičtější umělecké vyjádření bez ohledu na konformní morálku a touha uniknout halucinogenní realitě. Film je vhodným a inspirativním doplňkem kapitoly světová literatura. Do 12 let nevhodný 15. pátek ODCHÁZENÍ ČR tit. v 19:30 Režie: Václav Havel Hrají: J. Abrhám, D. Havlová Veškrnová, V. Chramostová, E. Holubová,... Filmová podoba divadelní hry, kterou natočil bývalý, ve světě uznávaný prezident a čtyřiasedmdesátiletý debutant. Děj se odehrává na zahradě před vládní vilou, kterou obývá bývalý kancléř Rieger se svou matkou a mladší dcerou a také se svou dlouholetou milenkou Irenou a její přítelkyní Monikou. Do událostí, točících se kolem nuceného vystěhování bývalého politika výrazně zasahuje nový mocipán, lstivý Vlastík Klein. Autor nijak nezastírá divadelnost předlohy, v níž kromě tradičního akcentu na absurdnost, grotesknost a existenciální přesah uplatňuje ve značné míře sebeironii. Vstupné 60,- Přístupný 20. středa RIDDICK USA, VB tit. v 19:30 Režie: David Twohy Hrají: V. Diesel, K. Urban, K. Sackhoffová,... Drsné hlášky, zabijácké nestvůry, lovci hlav nejnovější pokračování sci- fi hitu slibuje dynamické scény, tvrdé souboje a poctivou akci. Nebezpečný trestanec Riddick se ocitá na nehostinné planetě zrazený svými druhy. Aby přežil útoky nelítostných predátorů, aktivuje záchranný signál, který k němu přivede i jeho nepřátele. Po příletu dvou lodí začíná boj na život a na smrt. Nemilosrdní žoldáci chtějí Riddickovu hlavu jako tu nejcennější trofej. Ale ten, který vidí v černočerné tmě, prahne po krvavé pomstě! Do 12 let nevhodný 22. pátek PAN NIKDO Kan.,Be.,Fr.,Něm tit. v 19:30 Režie: Jaco Van Dormael Hrají: J. Leto, D. Krugerová, S. Polleyová, L. Dan Pham, V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody 117letý muž, který je posledním smrtelníkem v době, kdy díky vědeckým poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři životy, které možná prožil se třemi různými ženami. 11 Experimentální film o mnoha různých životech, které může prožít jeden člověk. Záleží jen na rozhodnutích, která v průběhu života učiníme. Každý má nekonečně mnoho možností a činí jak dobrá, tak špatná rozhodnutí. Všichni stále znovu volíme, jestli sednout na vlak, anebo zůstat na nádraží. Do 12 let nevhodný 27. středa REVIVAL ČR v 19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: B. Polívka, M. Krobot, K- Heřmánek, M. Geišberg, Z. Bydžovská,... Nová komedie nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Hlavními aktéry jsou dávní kamarádi, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Každý má k tomu své důvody a každý z nich si stačil nastřádat své vlastní osobní průšvihy. Ve středu dění proto není jen návrat kapely na pódia a s tím spojená zábava, ale i život všech jejích členů. Do 12 let nevhodný 29. pátek NEZVANÝ HOST USA tit. v 19:30 Režie: Tom McCarthy Hrají: R. Jenkins, H.Sleiman, D. Gurira, H. Abbass,... Film o lásce, afrických bubnech, přátelství napříč rozdílnými kulturami a o problémech imigrantů v Americe. Walterovi Valeovi je více než 60 a život ho moc nebaví. Jednoho dne ho pošle kolega na konferenci na Manhattan a Walter objeví ve svém bytě, který již dlouho nenavštívil, mladý pár. Syřan Tarek a Senegalka Zainab se stali obětí realitního podvodu a najednou nemají kam jít. Walter poprvé otvírá své srdce a poskytne mladé dvojici dočasný azyl. Tarek je dojatý Walterovou laskavostí a nabídne mu, že ho naučí hrát na africký buben a Walter začíná objevovat nový svět Přístupný Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. Autor fotografie na titulní straně: E.Hronešová 12

7 LANOVKA - OMEZENÍ PROVOZU: Lanovka je v provozu ve dnech: , , UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A POROSTŮ Ve smyslu ust. 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen zásah ). ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15.LISTOPADU TOHOTO ROKU. Zásah prove dte tak, aby byla zachována nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů nadzemního vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN a na internetových stránkách Pokud v uvedené lhůtě nebude proveden zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, a.s. na dotčené pozemky a provede zásah stím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena na okrajích ochranného pásma. ČEZ Distribuce, a.s. děkuje za pochopení 13 14

8 Dlouhodobě PRONAJMU GARÁŽ u Lesního domu, tel

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

Kde začíná a kde skončí lidská blbost?

Kde začíná a kde skončí lidská blbost? 461 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 24. října 4,- Kč Čtvrtek 10. října Za měsíc si krásnolipští turisté připomenou třicet dva let svého trvání. Po celou tu dobu se vedle sportovní

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD Měsíčník obyvatel města Otrokovice Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008 ČESTNÉ UZNÁNÍ Společnost Westminster a Asociace

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více