ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, Jihlava kraj Vysočina Ing. Miroslav Vítů Ing. Miroslav Vítů Telefon Web Kód a název oboru vzdělání L/01 Mechanik seřizovač Název ŠVP Dosažený stupeň vzdělání Mechanik seřizovač střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání 4 roky, denní studium Platnost ŠVP od počínaje prvním ročníkem

3 Obsah: 2. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Organizace výuky... 9 Tabulka kompetencí Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Učební plán Rozvržení týdnů ve školním roce Učební osnovy předmětů Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Ekologie a chemie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technická dokumentace Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technická mechanika CNC Automatizace Odborný výcvik Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP

4 2. Profil absolventa Základní identifikační údaje Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent ŠVP Mechanik seřizovač je připravován pro profese, jejichž pracovní náplní je seřizování obráběcích strojů a výrobních linek, samostatně obsluhovat, seřizovat, popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky. Může také pracovat ve výrobních podnicích při obsluze konvenčních obráběcích strojů jako obráběč kovů v typových pozicích soustružních kovů, frézař, brusič kovů, operátor NC strojů. Dále může pracovat v útvarech údržby a servisních firmách, působit ve střední technické funkci provozního charakteru. Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru. Náplň ŠVP je základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace Očekávané kompetence absolventa Odborné kompetence absolventa Absolvent ŠVP Mechanik seřizovač bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen: - správně a samostatně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, - vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech a provádět příslušné výpočty, - podle označení české státní normy rozlišovat běžné materiály, a má přehled o strojních součástech a mechanismech i o způsobech výroby a zpracování strojírenských materiálů, - zvládnout základy teorie obrábění, - samostatně měřit měřidly a měřicími přístroji používanými v dílnách a má základní vědomosti a dovednosti z technologie ručního zpracování kovů, - je seznámen se základními způsoby strojního třískového obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, resp. vrtáním, - seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené konvenční stroje (soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a vyvrtávačky) s tvrdým programem a číslicově řízené obráběcí stroje, - seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídící programy, navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí a má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění, - při práci dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením, 4

5 - orientovat se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách ochrany před případnými negativními vlivy, - vykonávat své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak, přispíval k jeho zlepšení, - seřizovat a obsluhovat nejmodernější obráběcí stroje s NC a CNC řízením, obráběcí centra a obráběcí linky, - využívat nekonvenční metody obrábění materiálů, - aplikovat nové metody obrábění materiálů a metody práce a je schopen přizpůsobit se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění v důsledku vědeckotechnického pokroku, - sestavovat složitější řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje, - navrhovat náročnější technologické postupy Klíčové kompetence absolventa Kompetence k učení: Žák je vzděláván tak, aby byl schopen: - efektivně se učit s využitím různých technik učení, - čerpat z dostupných informačních zdrojů - aktivně vyhledávat informace, vnímat je, zpracovávat a kriticky je hodnotit, - otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů: Žák je schopen na základě získaných vědomostí a dovedností: - samostatně či aktivně v týmu řešit problémy související s pracovními činnostmi i běžným životem, - při řešení problému umět využít vzorové i alternativní postupy, - pokusit se analyzovat příčiny problému, - objektivně vyhodnotit vlastní schopnosti pro daný problém. Komunikativní kompetence: Žák je schopen na základě výuky orientované na osvojení potřebných, produktivních i recepčních komunikativních kompetencí: - pracovat s odbornými a dalšími slovníky a informace z nich umět aplikovat, - zvládnout hlavní strategie efektivního čtení českého i cizojazyčného textu (přiměřeně náročného), - pracovat s textem, rozpoznat v něm základní informace; přeložit jednodušší text v cizím jazyce, který se vyučuje, - porozumět výkladům učitelů a získat z nich relevantní informace, - v cizím jazyce porozumět projevům rodilého mluvčího, - produkovat v českém i cizím jazyce různé typy písemných textů, včetně vhodné volby vyjadřovacích prostředků, - verbálně komunikovat v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný program, orientovat se v různých komunikativních situacích a v nich volit odpovídající způsob komunikace; dokázat vyjádřit své názory, pocity, nálady atd., a to jednoduše a věcně. Personální a sociální kompetence: Žák je vzděláván tak, aby byl: 5

6 - přesvědčen o potřebě péče o vlastní duševní a fyzický rozvoj v souladu se společenskými a kulturními hodnotami, - schopen se adaptovat podle svých schopností na proměnné podmínky, hodnotit své názory a postoje a být ekonomicky a sociálně nezávislý, - obeznámen s principy jako jsou tolerance, kooperace a asertivita při jednání s ostatními, - schopen naslouchat názorům druhých, uvažovat nad nimi a respektovat je. Občanské kompetence a kulturní povědomí: Vzdělávání absolventů směřuje k uznávání a dodržovaní hodnot a postojů člověka žijícího v demokratické společnosti, k tomu, aby jednali v duchu podpory kulturní hodnoty národní, evropské i světové, v duchu trvale se rozvíjející společnosti, a proto dovedou: - dodržovat zákony a respektovat lidská práva, - vystupovat proti negativním společenským jevům, - jednat odpovědně i samostatně ve vlastním i veřejném zájmu, - jednat v souladu s morálními principy a zásady společenského chování, - zajímat se o společenské a politické dění u nás i ve světě, uvědomovat si vlastní identitu, - chránit a zlepšovat životní prostřední, vážit si lidského života vlastního i druhých, - správně formulovat a vyjadřovat své názory, - mít přehled o kulturním dění místním, národním i celosvětovém, - uznávat tradice a hodnoty národa, chápat jeho minulost i současnost. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: Žák je schopen: - pracovat hospodárně, brát v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti; jednat ekonomicky v osobním i pracovním životě, - orientovat se v cenách a cenových předpisech, - utvořit si reálnou představu o platových podmínkách v oboru, o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a dokázat je srovnávat se svými představami, - znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, orientovat se na trhu práce a dokázat získat i vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, - být adaptabilní, zaujmout odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, - uvědomovat si význam celoživotního vzdělávaní, - dodržovat zásady BOZP, znát pracovní rizika spojená s výkonem vlastního povolání, - vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti, - dokázat pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit a korigovat své jednání se spolupracovníky (včetně problémových situací). Matematické kompetence: Matematické vzdělávání pomáhá rozvíjet abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci, vytváří kvantitativní a geometrickou gramotnost žáků. Směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 6

7 - využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, - aplikovat matematické poznatky a postupy v odborných předmětech, - zkoumat a řešit problémy a diskutovat o výsledcích jejich řešení, - číst s porozuměním matematický text, - vyhodnotit informace z grafů, tabulek, diagramů apod., - používat odbornou literaturu, internet, ale také kalkulátor, rýsovací potřeby apod. - naučit se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování i v ostatních činnostech. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT) a pracovat s informacemi: Vzdělávání v oblasti ICT umožňuje žákům dosáhnout potřebné úrovně informační gramotnosti a získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky (VT) a moderním informačních technologií, vede k orientaci ve světě informací, tvořivé práci s nimi, včetně jejich využití i v praktickém životě. Přispívá k uplatnění na trhu práce a dalšímu profesnímu rozvoji. Dovednosti získané v ICT umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech středního vzdělávání, což jim umožní: - porozumět toku informací, počínaje jejím vznikem, uložením, přenosem, zpracováváním, vyhledáváním a využitím, - porovnávat informace a poznatky z většího množství informačních zdrojů, a tím dosahovat jejich větší věrohodnosti, - využívat VT ke zvýšení efektivnosti své pracovní činnosti a organizace práce, - pochopit funkci VT jako prostředku simulace a modelování technologických procesů, - akceptovat nutnost respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru, - naučit se odpovědnému a etickému přístupu k nevhodným obsahům, které se vyskytují v médiích, - dodržovat zásady BOZP a hygieny při využívání VT Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou (konání MZ se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem) a doloženo vysvědčením o maturitní zkoušce, včetně protokolu o výsledcích maturitní zkoušky. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří: technologie (ústní forma), strojírenské předměty (ústní forma) a soubor odborných předmětů (praktická zkouška). 7

8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní studium Platnost ŠVP: od Popis celkového pojetí vzdělávání Studijní obor mechanik seřizovač je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, více profesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC. Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy (resp. postupně již během ní) do občanské společnosti, v profesní sféře pak schopného výkonu povolání převážně v průmyslových provozech. Nepominutelným cílem je také příprava absolventa, jehož prvotní profesionalizace je jak ve všeobecně vzdělávací, tak v odborné složce na úrovni, umožňující další vzdělávání v různých krátkodobých specializačních či rekvalifikačních kurzech, ale i studium, vedoucí k dosažení vyšších úrovní vzdělání. Výuka je složena z teoretické a praktické části, které mají diferencované organizační formy, ale obě směřují ke společné realizaci a rozvoje cílových kompetencí. Žáci získávají a aplikují poznatky, osvojují si a procvičují dovednosti, řeší pracovní úkoly a vytvářejí pracovní vztahy. Vyučovací metody umožňuji aktivní zapojení žáka do procesu vzdělávání jako partnera. K těmto metodám patří dialog, řízená diskuse, projektová práce, samostatná práce atd. Efektivně se využívá didaktické techniky, médií a učebních pomůcek. Pojetí všeobecně vzdělávací složky vzdělávacího programu vychází z potřeb žáka a z celospolečenských požadavků. V učebních osnovách jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů jsou formulovány obecné i specifické cíle, kterých má být dosaženo, aby byl naplněn profil absolventa. Všeobecné vzdělávání se skládá z těchto oblastí: - jazykové vzdělávání (realizuje se v předmětu český jazyk a literatura i v cizích jazycích), výuka cizích jazyků navazuje na vyučování cizím jazykům na škole, kde žák plnil povinnou školní docházku, jejím obecným cílem je vytvářet předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi příslušníky různých národů, - společenskovědní vzdělávání (realizuje se v předmětech občanská nauka a dějepis), - estetické vzdělávání (realizuje se v literární složce předmětu český jazyk a literatura), - matematické vzdělávání (realizuje se v předmětu matematika), - přírodovědné vzdělávání (realizuje se prostřednictvím předmětů fyzika a chemie), - ekologické vzdělání (realizuje se v předmětu především ekologie, avšak k ekologické výchově přispívají i další všeobecné a odborné předměty), - oblast tělesné kultury (zahrnuje tělesnou výchovu), 8

9 - vzdělání v informační technologii (realizuje se v předmětech ICT, TDok, CNC apod.). Pojetí výuky vychází jak z výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů daných pro 3. vzdělávací úroveň a příslušný směr vzdělávání Standardem středoškolského odborného vzdělávání a z cílů definovaných v profilu absolventa vzdělávacího programu. Je orientováno zejména na: vhodnou motivaci žáka vedoucí k zájmu o probírané učivo, zdůraznění praktických potřeb v osobním i profesním životě, upřednostňování aktivizujících metod práce žáka důraz je kladen na intelektuální dovednosti žáka, na ovlivňování jeho postojů, s čímž souvisí výběr vhodných a účelných vědomostí, které vedou k výše uvedenému cíli, vhodný výběr příkladů s ohledem na žákovy životní zkušenosti, což je předpokladem lepšího porozumění probírané problematice, důslednou zpětnou vazbu ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech, tedy neustálé sledování míry naplňování stanovených cílů. Specifiku osvojování učiva v odborném vzdělávání postihují postupy empirické a teoretické. V procesu výuky nelze oba postupy oddělovat, protože jedině spojením obou lze u žáků dosáhnout žádoucího rozvoje dovedností a postojů a přispět tak k formování jejich osobnosti. Za účelem realizace výchovně vzdělávacích cílů klíčových dovedností jsou od počátku přípravy aplikovány v jednotlivých předmětech diskusní metody, brainstorming, metody řešení problémových příkladů a situací, metody řešení konfliktních a mezních situací, inscenační metody. Vhodným způsobem realizace klíčových dovedností je projektové vyučování, které spočívá v zadávání a řešení komplexních praktických úkolů žákovských projektů, které integrují dílčí složky obsahu vzdělávacího programu. V jejich rámci mohou být navozovány přímé podmínky pro aktivní a intenzivní práci žáků, jako jsou např.: vědomí cíle společné činnosti učitele a žáků, zdůraznění motivačních předpokladů vyučování řešením praktických úkolů, navozováním problémových situací apod. Volba konkrétních vyučovacích postupů a metod je doporučena na úrovni jednotlivých vzdělávacích předmětů Organizace výuky Příprava ve vzdělávacím programu je organizována jako čtyřleté denní studium pro žáky či jiné uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku a řídí se platnými právními předpisy. Výuka ve třídách je doplněna praktickými činnostmi v laboratořích a školních dílnách a praxí ve vybraných podnicích regionu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. V 1. ročníku mají žáci čtyři dny v týdnu teoretickou výuku, jeden den odborný výcvik (daný poměr řeší rozvrh vyučovacích hodin, který je na škole připravován odlišně pro sudé a liché týdny, což platí i pro vyšší ročníky). Ve 2. až 4. ročníku zaujímá odborný výcvik tři dny ve 14denním cyklu. Teoretická výuka využívá předmětových i odborných učeben vybavených patřičnými pomůckami a didaktickou či výpočetní technikou Realizace praktického vyučování Praktické vyučování se realizuje v prostorách dílen odborného výcviku v areálu Polenská 2, a to nejprve v dílnách ručního obrábění, následně v dílnách strojního obrábění a od 2. ročníku také na pracovištích NC a CNC strojů v prostorách haly OV a vzdělávacím středisku firmy Bosch. Výuku mohou doplnit, ve vyšších ročnících, stáže v partnerských firmách (na základě smluv mezi školou a firmou) a odborné exkurze Realizace klíčových kompetencí Vzdělávací program vede žáky k dlouhodobému cílenému osvojování klíčových dovedností, které jsou zaměřeny na integraci a následnou praktickou aplikaci jak poznatků a vědomostí obecně i odborně teoretického charakteru, 9

10 tak i dílčích praktických dovedností, získaných v jednotlivých předmětech. Jde o komunikativní, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace, numerické aplikace a dovednosti pracovat s informacemi včetně základů práce s osobním počítačem. Již od 1. ročníku přípravy se směřuje k realizaci jednotlivých cílů klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech. Osvojování komunikativních dovedností probíhá především v českém jazyce a literatuře, kde je zvláštní důraz kladen na samostatné ústní i písemné projevy žáků. Stejně je tomu i ve výuce cizího jazyka. Samozřejmě i v odborných předmětech vyučující tyto dovednosti záměrně pěstují a zdokonalují. Sociální aspekty komunikativních dovedností, personální a interpersonální dovednosti jsou zohledněny především ve výchově k občanství (např. v tématech pojednávajících o sebepoznávání a sebevýchově, mezilidských vztazích, kde žáci aktivně a samostatně uvažují o této problematice - formou písemného zpracování vlastní úvahy na dané téma, v rámci různých skupinových diskusí, apod.). Obdobně probíhá realizace těchto dovedností i v tělesné a zdravotní výchově (např. při podrobném rozboru jednání jednotlivých žáků při kolektivní sportovní hře, rozboru chování drogově závislých atp.). Dovednost žáků řešit problémy a problémové situace rozvíjí vyučující zadáváním úloh způsobem, který vytváří problémové situace, přičemž žáky vede i k dovednosti a návyku pracovat s odbornou literaturou, s technickými normami apod., vyhledávat v nich informace, potřebné k řešení zadaného problému. Dovednosti pracovat s informacemi a pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem jsou realizovány především ve vyučovacím předmětu ICT. Vzhledem k uplatnění v profesi je od 2. ročníku přípravy zvláštní pozornost věnována dosažení výchovných a vzdělávacích cílů v oblasti numerických aplikací. Cíle numerických aplikací jsou realizovány průběžně při řešení komplexně koncipovaných praktických úkolů simulujících reálné pracovní situace. V úkolech jsou integrovány a aplikovány poznatky především z oblasti matematiky, fyziky, chemie a návazně také technického kreslení, strojírenské technologie, strojnictví, technologie a ekonomiky. Tabulka kompetencí Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence personální a sociální Kompetence občanské a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi Český jazyk a literatura o o o o o Cizí jazyk o o o Občanská nauka o o o o Dějepis o o o Matematika o o o o Fyzika o o o o o Ekologie a chemie o o o Tělesná výchova o o o ICT o o o o Ekonomika o o o o o 10

11 Technická dokumentace o o o o o Strojírenská technologie o o o o Strojnictví o o o Technologie o o o o o Technická mechanika o o o o o CNC o o o Automatizace o o o Odborný výcvik o o o 3.5. Realizace průřezových témat Průřezová témata jsou zařazována k učivu v rámci osnov jednotlivých předmětů v každém roce vzdělávání. Skupiny předmětů, které jednotlivá témata zastřešují, jsou proměnné v závislosti na charakteru tématu a zkušenostech, které vyplývají z jejich realizace. Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura o o o o Cizí jazyk o o o o Občanská nauka o o o Dějepis o o o Matematika o o Fyzika o o o Ekologie a chemie o o o Tělesná výchova o o ICT o Ekonomika o o Technická dokumentace o o o o Strojírenská technologie o o o o Strojnictví o o o Technologie o o o o Technická mechanika o o o o CNC o Automatizace o o Odborný výcvik o o o o 11

12 3.6. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit V 1. ročníku bývá organizován lyžařský výcvikový kurz, ve 2. ročníku jazyková stáž (pro žáky učící se AJ), ve 3. ročníku sportovní kurz. V průběhu celého studia bývají organizovány exkurze, návštěvy výstav, divadelní a filmová představení Způsob a kritéria hodnocení žáků Hodnocení je rámcově upraveno pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu. Využívají se běžné způsoby ověřování vědomostí a dovedností, a to ústní i písemnou formou, pomocí didaktických testů. V odborném výcviku je průběžně známkováno zvládnutí dovedností, které korespondují s odbornými kompetencemi. Při odborné praxi ve firmách se vychází z písemného hodnocení zaměstnavatelů Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do klasických tříd, pracuje se s nimi na základě vyjádření PPP, které žák odevzdá společně s přihláškou ke studiu nebo v průběhu školního roku. Nadaní žáci jsou motivováni k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Je snahou je zapojovat do různých soutěží a prezentačních akcí školy; firma Bosch nabízí žákům oboru Mechanik seřizovač zvláštní stipendium. Při práci s výše uvedenými žáky se postupuje podle Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů Podmínky přijímání ke vzdělávání, včetně předpokladů zdravotní způsobilosti - splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, - splnění podmínek přijímacího řízení, - splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o studium daného oboru. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Konkrétní kritéria pro přijetí jsou každoročně aktualizována a nejpozději 31. ledna nového kalendářního roku zveřejněna na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy ( Zdravotní způsobilost Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o studium daného oboru. Nelze přijmout žáka, u kterého byla zjištěna: - prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona, - prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona, - prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona. 12

13 Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oboru vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky zajišťované školou je uvedena v následné tabulce, škola bude připravovat žáky k volitelným předmětům matematika (německý jazyk, anglický jazyk). Technologie ústní Strojírenské předměty ústní kombinace předmětů tech. dokumentace, strojnictví a automatizace Soubor odborných předmětů praktická zkouška komplexní zkouška programování a obsluha CNC strojů a technické kreslení na počítači 13

14 4. Učební plán Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Kód a název oboru vzdělání L/01 Mechanik seřizovač Název ŠVP Mechanik seřizovač Délka a forma vzdělávání 4. roky, denní studium Datum platnosti ŠVP: od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Ekologie a chemie Tělesná výchova Technická dokumentace 2 2 1,5 1,5 7 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technická mechanika CNC - - 2,5 2 4,5 ICT Automatizace - 1,5 2 3,5 Ekonomika Odborný výcvik 6 10,5 10,5 10,5 37,5 Celkem hodin týdně , ,5 Nepovinné a volitelné vyučovací předměty

15 Rozvržení týdnů ve školním roce Počet týdnů Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Sportovní kurzy Jazykový kurz Maturitní zkouška Časová rezerva (exkurze, výchovněvzdělávací akce, apod.) Celkem Poznámky k učebnímu plánu: odborný výcvik je organizován dle rozvrhu učiva zvlášť pro liché a sudé týdny v roce, průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech, viz tabulka na str. 10 a 11, nepovinné a volitelné předměty se v tomto oboru nenabízí 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Počet hodin Společenskovědní vzdělávání 5 Přírodovědné vzdělávání 6 Vyučovací předmět ŠVP Počet hodin 5 Český jazyk Cizí jazyk německý, anglický 12 2 Občanská nauka 3 Dějepis 2 Fyzika 6 2 Ekologie a chemie 2 Matematické vzdělávání 10 Matematika 12 2 Estetické vzdělávání 5 Český jazyk 5 Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova 8 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4 ICT ( 1. roč.) 2 Technická dokumentace 3 CNC 1 Z toho disponibilní hodiny 15

16 Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika 3 Výrobní stroje a linky 10 Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek 32 Strojírenská technologie 3 Strojnictví 2 Automatizace 2 Odborný výcvik 3 Technologie 11 CNC 3,5 Technická dokumentace 4 Automatizace 1,5 Odborný výcvik 15,5 Disponibilní hodiny 30 Odborný výcvik Technická mechanika 3 3 Celkem 128 Celkem 133,5 35,5 3,5 6. Učební osnovy předmětů Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Český jazyk Pojetí vyučovacího předmětu: Obecné cíle: Jazykové vzdělání rozvíjí komunikační kompetenci žáků a to tak, že užívá českého jazyka jako prostředku pro dorozumívání, myšlení, dále pak k přijímání kritického hodnocení (ochrana proti snadné manipulaci a intoleranci), sdělování, výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Dalším cílem jazykového vzdělávání v českém jazyce je výchova ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji kladného vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám našeho dědictví. Charakteristika učiva: Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí (viz níže), jež se vzájemně prolínají, doplňují a podporují. Jazykové vzdělání (jazyk, komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí používat jazyka jako prostředku. To umožní vybudovat si schopnost jak pro tvorbu vlastních stylistických projevů psaných či mluvených, tak pro čtení s porozuměním a k hlubším zážitkům. Jazykové vzdělání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání, které prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje jazykový projev žáků. 16

17 Jazykové vědomosti a dovednosti jsou systémem, skládajícím se ze základních jazykových pojmů a kategorií. Žák musí chápat tyto pojmy a kategorie, aby je mohl správně používat v komunikaci. Je veden k poznání, že zvládnutí mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspěšného studia jazyků cizích. Dovede vysvětlit, proč se učí českému jazyku. Na ukázkách umí rozlišit spisovný i nespisovný jazyk. Ovládá jazykový a stylistický rozbor textu, umí pracovat s jazykovými příručkami. Komunikační a slohová výchova je chápe jako význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění. Žák je seznámen s technikou mluveného slova, učí se hlavním slohovým postupům veřejného projevu a jejich specifikům, dále se seznamuje se základními postupy běžné komunikace. Dovede prezentovat sám sebe a naslouchat druhému i vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko. Umí navázat kontakt a hovořit s osobami různého věku a postavení. Práce s textem je pro žáka základním předpokladem úspěšného studia. Žák získává zdroje všeobecných informací (internet aj.), osvojuje si zásady kulturního čtení a má přehled o denním tisku a seznamuje se se základy informatiky (knihovny a jejich činnost). Volí vhodný způsob zprostředkování informací a samostatně zpracovává informace formou zprávy, inzerátu, reklamy, plakátu, telefonního záznamu. Dovede u odborného textu pořídit výpisky a výtah. Žák je schopen zaznamenat bibliografické údaje, pracuje samostatně i v týmu. Literární a estetické vzdělání je zaměřeno na práci s uměleckým textem, dále na pochopení textu a hledání souvislostí v oblastech společenskovědních. V hodinách estetické výchovy se učí žáci témata, která jsou spojena s ochranou a využíváním kulturního dědictví lidstva. Pojetí výuky: Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí se směrem ke společenskému a profesnímu zaměření studentů. Cílem vyučování je prohloubit vědomosti a dovednosti ze základní školy a posunout je na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň. Ve shodě se strategií školy je jednoznačná preference takového pojetí výuky, která v maximální možné míře rozvíjí klíčové kompetence žáka, vytváří efektivní systém, umožňuje aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti. Literární vzdělávání vede, kromě četby, rozboru a interpretace uměleckých děl či jejich ukázek k celkovému přehledu o klíčových tématech české i světové literatury. Předpokládá se, že se žáci seznámí se základní tvorbou autora formou ukázky i s jeho zařazením do literárněhistorického kontextu a s jeho přínosem pro dobu, v které tvořil, a pro další generace. Metody výuky: Individuální, frontální, skupinová, párová i projektová výuka směřuje k danému konkrétnímu cíli. Přesně formulovaným cílem sledujeme to, aby žáci uměli pracovat a vyhodnocovat informační zdroje z různých publikací, učebních pomůcek i internetu. Při vyučovacím procesu se používají klasické i alternativní metody výuky (diskuse, panelová diskuse, brainstorming, hry, simulační a situační metody, řešení konfliktů, problémové vyučování, metody kritického myšlení). Tyto metody a formy výuky se zaměří na týmovou práci žáků, což znamená, že bude použit třífázový model učení (evokace uvědomění reflexe), kooperativní (skládankové) učení, projektové učení, formy praktické práce s jazykovými projevy mluvní cvičení (prezentace), čtení s porozuměním, čtení s předvídáním a s otázkami, volné psaní (popiš, porovnej, asociuj, praktikuj, analyzuj, argumentuj). Zvolené metody a formy práce přesunují roli vyučujícího směrem k pozici konzultanta a poradce. Hodnocení výsledků vzdělávání: V předmětu český jazyk a literatura je nutné vzhledem k použitým metodám a formám vyučovacího procesu uplatnit odděleně hodnocení a klasifikaci. Každý vyučující si musí uvědomit, že u jednotlivých žáků jsou dány odlišné předpoklady pro kompetenci k učení osobnostními vlastnostmi, charakterovými rysy, sociálním zázemím a rozdílnou zralostí. Klasifikace žáků musí obsahovat strukturované hodnocení žáků s uvedenými kritérii v oblasti komunikativní a slohové výchovy. Sloh zahrnuje lexikální zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a 17

18 interpunkci, plánování a koncept. Komunikativní dovednosti musí být klasifikovány formou mluvních cvičení (výslovnost, hlasitost, příprava, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího), rozvoj schopnosti žáka vlastního hodnocení. Kritéria pro klasifikaci jsou žákům veřejně přístupná, učí se je používat (hodnotí kladné a záporné stránky projevu spolužáka v průběhu mluvního cvičení). V každém ročníku píší žáci dvě slohové práce, podle výběru učitele buď obě školní, nebo jedna školní a jedna domácí. Na slohové práce se připravují studenti řadou pravopisných cvičení, dílčích stylistických úkolů, větných analýz a syntéz aj. Průběžně jsou žáci kontrolováni diktáty, testy a ústním zkoušením, kde jsou hodnoceny nejenom věcné znalosti, ale i úroveň vyjadřování. Estetická výchova je založena na dokonalém čtení s porozuměním, schopnost získávat při čtení informace, smysl pro hodnocení uměleckých a neuměleckých textů. Poznámka: u žáků se specifickými poruchami učení a chování hodnocení a klasifikace podléhá opatřením pedagogicko-psychologické poradny. Klíčové kompetence: Předmět český jazyk a literatura zásadně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto (níže popsanými způsoby): Kompetence k učení vytvořit vhodné studijní návyky žáků tak, aby si osvojili některé techniky učení (samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu jako přednášky, výklad, aktivní účast na vytváření zápisů z hodin apod.). Kompetence komunikativní jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem, neboť jsou těžištěm předmětu. Žák získává v průběhu čtyřletého cyklu nejenom teoretické znalosti o jazykových vědomostech, komunikační a slohové výchově, o práci s textem (s různými druhy textu, zejména pak s odborným textem) a o získávání informace. Kompetence personální mají vést žáky k práci v týmu. Dokážou spolupracovat ve skupině a vedou žáky k používání sady kritérií pro hodnocení práce a přijímání hodnocení. Kompetence sociální učí žáky pracovat ve skupině, aktivně se podílí na řešení zadaného úkolu, navrhuje postupy řešení. Kompetence řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu, stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou metodu, dokáže vypracovat strukturovaný text, zvolit vhodný slohový postup a útvar (v podobě domácích úkolů, seminárních písemných prací). Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s nimi a s určitými fakty rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů, kriticky zhodnotit a využít je pro dosažení výsledku v praktické odborné činnosti. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretací využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě vyjadřovat se srozumitelně a souvisle, formulovat a obhajovat své názory chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti chápat význam umění pro člověka přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí 18

19 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah získat přehled o kulturním dění uvědomit si vliv prostředí masové komunikace na utváření kultury Průřezová témata: Český jazyk a literatura přispívají k rozvoji průřezových témat takto prostřednictvím zpracování témat popsaných níže: Občan v demokratické společnosti o Žáci se dokážou orientovat v médiích, dokážou odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci díky mediální výchově. Jednají s lidmi i o různých tématech, umí efektivně pracovat a kriticky vyhodnocovat informace. o Žák se učí analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Člověk a životní prostředí o o Člověk a svět práce o Vedeme žáky pomocí komunikativní kompetence k rozvoji dovednosti správně vyjadřovat a zdůvodňovat své názory. Studenti se učí obhajovat své postoje, své názory např. na problematiku životního prostředí. Při estetickém vzdělání je žák směřován k tomu, aby dobře chápal při analýze literárních textů z přírody význam zdravého životního prostředí a nutnost jeho ochrany. Rozvoj komunikativní kompetence je zaměřen na posuzování informací o vzdělávací nabídce, orientaci se v ní, posuzování nabídky z hlediska svých předpokladů a profesních cílů. Žák se umí písemně i verbálně prezentovat při jednání s potencionálními zaměstnavateli. Dokáže samostatně řešit úkoly tak, aby zvolil vhodné prostředky a způsoby, které pak může uplatnit při veřejném vystupování nebo při týmové práci. Informační a komunikační technologie o V rámci vyučování je podle možností využívána moderní komunikační a informační technologie a žák je veden k jejímu aktivnímu používání, a to při zpracování nejrůznějších témat (referátů, mluvních cvičení, ročníkových a seminárních prací). Při tvorbě prezentací žák umí pracovat s textovým editorem, s dalšími programy i digitálním fotoaparátem atd. Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený. 1. ročník Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk a dialekty, stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Národní jazyk a jeho útvary Jazyková kultura obecné poznatky o jazyce čeština jazyk 8 hod. dovede pracovat se slovníky i s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka spisovné a nespisovné útvary orientuje se v soustavě jazyků slovníky Nauka o zvukové stránce jazyka 9 hod. 19

20 řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka Nauka o grafické stránce jazyka hlavní principy českého pravopisu lexikální pravopis syntaktický pravopis 10 hod. používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné slovo jiným ekvivalentem Nauka o slovní zásobě Tvoření slov, stylové rozvrstvení a změny slovního významu slova mnohoznačná, synonyma, antonyma 13 hod. má základní představu o slohotvorných činitelích, o kompozici textu, o slohových postupech a o základních slohových útvarech vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak klade otázky a vhodně formuluje odpovědi vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně 2 Komunikační a slohová výchova Stylistika Slovotvorní činitelé objektivní a subjektivní Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova, životopis, zápis z porady, pracovní hodnocení, inzerát a odpověď na něj, jednoduché úřední popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty) funkční styly mluvený projev komunikační situace, komunikační strategie kultura řeči, vypravování 10 hod. 10 hod. dokáže předvést krátký kultivovaný projev (připravený) a hodnotit jej podle sady kritérií zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčová slova při vyhledávání informací (informačních pramenů) rozlišuje závažné a podružné informace rozumí obsahu textu i jeho částem 3 Práce s textem a získávání informací Informatická výchova noviny, časopisy a jiná periodika knihovny a jejich služby, internet podrobná analýza textu pochopení práce s informacemi v textu, jejich zhodnocení zpětná reprodukce textu zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 5 hod. 20

21 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období má základní představu o literárních druzích a žánrech rozezná umělecký text od neuměleckého 1 Literatura a ostatní druhy umění Umění jako specifická výpověď práce s literárním textem základy teorie literatury (základy liter. teorie) literární druhy a žánry četba a interpretace literárního textu tvořivé aktivity (činnosti) při práci s textem 6 hod. rozumí hlavním literárním směrům a zná jejich představitele v české i světové literatuře čeština jazyk postihne význam textu zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl rozezná umělecký text od neuměleckého text interpretuje a vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl Česká a světová literatura od starověku do konce 19. st. starověk, středověk, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, realismus charakteristika období (některé představitele) a vysvětlení základních pojmů česká starověká kultura česká středověká kultura česká pobělohorská literatura 2 Práce s literárním textem Četba a interpretace vybraných děl ročníkové práce 14 hod. 10 hod. zná základní literárně historické pojmy vlastními slovy vypráví o knihách, filmech a divadelních představeních postihne význam textu charakterizuje specifika lidového umění 2. ročník 3 Kultura Lidové umění a užitá tvorba 4 hod. Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh rozumí základní terminologii znázorní stavbu slova a dokáže ji popsat ovládá způsoby tvoření slov a dokáže je využít v mluveném i psaném projevu rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního jazyka v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Nauka o tvoření slov obohacování slovní zásoby Pravopis zdokonalení jazykových a pravopisných vědomostí a dovedností hlavní principy českého pravopisu psaní velkých písmen interpunkce 6 hod. 5 hod. 21

22 v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví využívá emocionální a emotivní stránky vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary: zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka vystihne charakteristické znaky různých druhů textu mezi nimi Žák samostatně zpracovává informace vypracuje anotaci rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů vystihne a interpretuje vlastními slovy text debatuje o textu zná nejvýznamnější literární památky porovná českou a světovou literaturu z hlediska tematického zaměření vyjádří vlastní názor na dané skutečnosti, diskutuje o nich zhodnotí význam jednotlivého autora a díla vyjádří vlastní prožitky z daných děl dovede zdůvodnit význam umění pro osobnost člověka orientuje se v nabídce kulturních institucí porovnává typické znaky kultur hlavních národností na našem území popíše vhodné společenské chování v dané situaci nebo v textu při interpretaci ukázek vytvoří si představu o roli médií v každodenním životě hranice slov gramatické tvary a konstrukce jejich sémantická funkce Tvarosloví 2 Komunikační a slohová výchova Základy komunikace komunikace mediální výchova analýza textů vyjadřování: přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené publicistika a reklama 10 hod. 13 hod. 3 Práce s textem a získávání informací 5 hod. 1 Literatura a ostatní druhy umění Literární a estetické vzdělávání práce s uměleckým textem základy teorie literatury četba a interpretace literárního textu česká literatura 19. st. česká literatura 2. poloviny 19. století specifika českého vývoje v souvislostech se světovou literaturou světová a česká literatura 2 Práce s literárním textem Četba a interpretace vybraných děl na základě četby žáků 3 Kultura Kulturní instituce v ČR a v regionu, kultura národnosti na našem území Společenská kultura principy kulturního chování ve společnosti normy kulturního chování ve společnosti Mediální výchova 10 hod. 34 hod. 4 hod. 8 hod. 4 hod. 22

23 3. ročník Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh rozumí základní terminologii dovede se logicky ptát na větné členy a druhy vedlejších vět orientuje se ve výstavbě textu, ovládá a uplatňuje znalosti ze skladby ve svém logickém vyjadřování v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Syntax-větná skladba nauka o větě a souvětí větné členy a jejich vztahy souvětí souřadné a podřadné druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska stavba a tvorba komunikátu vztahy mezi větami hlavními Pravopis interpunkce zdokonalování jazykových a pravopisných vědomostí a dovedností hlavní principy českého pravopisu 2 Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova druhy řečnických projevů 10 hod. 5 hod. 8 hod. odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového formuluje základní nedostatky a opraví je zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je, umí pracovat s internetem orientuje se v denním tisku, rozlišuje závažné a podružné informace rozumí obsahu přiměřeného textu i jeho částem, dovede obsah vyjádřit vlastními slovy přednese krátký projev odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového pořizuje výpisky z odborného textu uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů odborný styl 3 Práce s textem a získávání informací komunikát a text členění textu techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientaci v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu druhy a žánry textu 1 Literatura a ostatní druhy umění práce s literárním textem umění jako specifická výpověď o skutečnosti aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradičního i mediální podobě tvořivé činnosti s textem světová literatura 20. století obraz 1. a 2. světové války v literatuře Česká literatura 20. století obraz první a druhé světové války v literatuře 8 hod. 6 hod. 6 hod. 23

24 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů je schopen na základě vlastních prožitků přiblížit oblíbeného autora text interpretuje a debatuje o něm zná vybraná díla světové a české literatury a dokáže je interpretovat své názory na tvorbu umí zdůvodnit, diskutuje o nich zhodnotí autora a díla pro dobu, v níž tvořil umí zhodnotit odkaz autora pro příští generaci orientuje se v oblasti kultury bydlení a odívání pozná typické znaky kultur hlavních národností na našem území chápe význam umění pro člověka váží si kulturních hodnot a je tolerantní k odlišným kulturám umí zhodnotit odkaz umělce pro příští generaci seznámí se s kulturními památkami v regionu 4. ročník Umělecké směry 20. století 2 Práce s literárním textem Četba a interpretace vybraných děl české a světové literatury projekty 3 Kultura kultura bydlení, odívání a vliv na principy kulturního chování ve společnosti Kultura dění v regionu 10 hod. 40 hod. 4 hod. 2 hod. Hodinová dotace 3 hodiny týdně celkem 84 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny dokáže vysvětlit klíčové fáze vývoje jazyka od staroslověnštiny má základní představu o podobě textů v jednotlivých etapách vývoje českého jazyka sestaví základní projevy administrativního stylu charakterizuje administrativní funkční styl získá základní orientaci v možnostech výběru jazykových prostředků administrativního stylu a chápe důležité zásady tvorby textů této povahy a dokáže je využít při tvorbě a hodnocení písemného projevu charakterizuje umělecký funkční styl a jeho funkce vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary má přehled o slohových postupech uměleckého stylu 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Historický vývoj češtiny kořeny historického vývoje vývojové tendence spisovné češtiny postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky Stylistika administrativní styl Stylistika umělecký styl vyprávění popis osoby 2 hod. 10 hod. 10 hod. 24

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl\vyučovacího předmětu V předmětu Počítačové sítě a komunikace mají žáci získat základní znalosti administrace stanice a a ekonomické povědomí o nárocích na

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání A/ Přehled onemocnění nebo zdravotních obtíží vylučujících nebo omezujících zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (dle Přílohy č.1 a č.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP... 11

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více