ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, Jihlava kraj Vysočina Ing. Miroslav Vítů Ing. Miroslav Vítů Telefon Web Kód a název oboru vzdělání L/01 Mechanik seřizovač Název ŠVP Dosažený stupeň vzdělání Mechanik seřizovač střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání 4 roky, denní studium Platnost ŠVP od počínaje prvním ročníkem

3 Obsah: 2. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Organizace výuky... 9 Tabulka kompetencí Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Učební plán Rozvržení týdnů ve školním roce Učební osnovy předmětů Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Ekologie a chemie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technická dokumentace Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technická mechanika CNC Automatizace Odborný výcvik Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP

4 2. Profil absolventa Základní identifikační údaje Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent ŠVP Mechanik seřizovač je připravován pro profese, jejichž pracovní náplní je seřizování obráběcích strojů a výrobních linek, samostatně obsluhovat, seřizovat, popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky. Může také pracovat ve výrobních podnicích při obsluze konvenčních obráběcích strojů jako obráběč kovů v typových pozicích soustružních kovů, frézař, brusič kovů, operátor NC strojů. Dále může pracovat v útvarech údržby a servisních firmách, působit ve střední technické funkci provozního charakteru. Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru. Náplň ŠVP je základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace Očekávané kompetence absolventa Odborné kompetence absolventa Absolvent ŠVP Mechanik seřizovač bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen: - správně a samostatně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, - vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech a provádět příslušné výpočty, - podle označení české státní normy rozlišovat běžné materiály, a má přehled o strojních součástech a mechanismech i o způsobech výroby a zpracování strojírenských materiálů, - zvládnout základy teorie obrábění, - samostatně měřit měřidly a měřicími přístroji používanými v dílnách a má základní vědomosti a dovednosti z technologie ručního zpracování kovů, - je seznámen se základními způsoby strojního třískového obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, resp. vrtáním, - seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené konvenční stroje (soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a vyvrtávačky) s tvrdým programem a číslicově řízené obráběcí stroje, - seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídící programy, navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí a má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění, - při práci dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením, 4

5 - orientovat se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách ochrany před případnými negativními vlivy, - vykonávat své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak, přispíval k jeho zlepšení, - seřizovat a obsluhovat nejmodernější obráběcí stroje s NC a CNC řízením, obráběcí centra a obráběcí linky, - využívat nekonvenční metody obrábění materiálů, - aplikovat nové metody obrábění materiálů a metody práce a je schopen přizpůsobit se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění v důsledku vědeckotechnického pokroku, - sestavovat složitější řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje, - navrhovat náročnější technologické postupy Klíčové kompetence absolventa Kompetence k učení: Žák je vzděláván tak, aby byl schopen: - efektivně se učit s využitím různých technik učení, - čerpat z dostupných informačních zdrojů - aktivně vyhledávat informace, vnímat je, zpracovávat a kriticky je hodnotit, - otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů: Žák je schopen na základě získaných vědomostí a dovedností: - samostatně či aktivně v týmu řešit problémy související s pracovními činnostmi i běžným životem, - při řešení problému umět využít vzorové i alternativní postupy, - pokusit se analyzovat příčiny problému, - objektivně vyhodnotit vlastní schopnosti pro daný problém. Komunikativní kompetence: Žák je schopen na základě výuky orientované na osvojení potřebných, produktivních i recepčních komunikativních kompetencí: - pracovat s odbornými a dalšími slovníky a informace z nich umět aplikovat, - zvládnout hlavní strategie efektivního čtení českého i cizojazyčného textu (přiměřeně náročného), - pracovat s textem, rozpoznat v něm základní informace; přeložit jednodušší text v cizím jazyce, který se vyučuje, - porozumět výkladům učitelů a získat z nich relevantní informace, - v cizím jazyce porozumět projevům rodilého mluvčího, - produkovat v českém i cizím jazyce různé typy písemných textů, včetně vhodné volby vyjadřovacích prostředků, - verbálně komunikovat v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný program, orientovat se v různých komunikativních situacích a v nich volit odpovídající způsob komunikace; dokázat vyjádřit své názory, pocity, nálady atd., a to jednoduše a věcně. Personální a sociální kompetence: Žák je vzděláván tak, aby byl: 5

6 - přesvědčen o potřebě péče o vlastní duševní a fyzický rozvoj v souladu se společenskými a kulturními hodnotami, - schopen se adaptovat podle svých schopností na proměnné podmínky, hodnotit své názory a postoje a být ekonomicky a sociálně nezávislý, - obeznámen s principy jako jsou tolerance, kooperace a asertivita při jednání s ostatními, - schopen naslouchat názorům druhých, uvažovat nad nimi a respektovat je. Občanské kompetence a kulturní povědomí: Vzdělávání absolventů směřuje k uznávání a dodržovaní hodnot a postojů člověka žijícího v demokratické společnosti, k tomu, aby jednali v duchu podpory kulturní hodnoty národní, evropské i světové, v duchu trvale se rozvíjející společnosti, a proto dovedou: - dodržovat zákony a respektovat lidská práva, - vystupovat proti negativním společenským jevům, - jednat odpovědně i samostatně ve vlastním i veřejném zájmu, - jednat v souladu s morálními principy a zásady společenského chování, - zajímat se o společenské a politické dění u nás i ve světě, uvědomovat si vlastní identitu, - chránit a zlepšovat životní prostřední, vážit si lidského života vlastního i druhých, - správně formulovat a vyjadřovat své názory, - mít přehled o kulturním dění místním, národním i celosvětovém, - uznávat tradice a hodnoty národa, chápat jeho minulost i současnost. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: Žák je schopen: - pracovat hospodárně, brát v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti; jednat ekonomicky v osobním i pracovním životě, - orientovat se v cenách a cenových předpisech, - utvořit si reálnou představu o platových podmínkách v oboru, o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a dokázat je srovnávat se svými představami, - znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, orientovat se na trhu práce a dokázat získat i vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, - být adaptabilní, zaujmout odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, - uvědomovat si význam celoživotního vzdělávaní, - dodržovat zásady BOZP, znát pracovní rizika spojená s výkonem vlastního povolání, - vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti, - dokázat pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit a korigovat své jednání se spolupracovníky (včetně problémových situací). Matematické kompetence: Matematické vzdělávání pomáhá rozvíjet abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci, vytváří kvantitativní a geometrickou gramotnost žáků. Směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 6

7 - využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, - aplikovat matematické poznatky a postupy v odborných předmětech, - zkoumat a řešit problémy a diskutovat o výsledcích jejich řešení, - číst s porozuměním matematický text, - vyhodnotit informace z grafů, tabulek, diagramů apod., - používat odbornou literaturu, internet, ale také kalkulátor, rýsovací potřeby apod. - naučit se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování i v ostatních činnostech. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT) a pracovat s informacemi: Vzdělávání v oblasti ICT umožňuje žákům dosáhnout potřebné úrovně informační gramotnosti a získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky (VT) a moderním informačních technologií, vede k orientaci ve světě informací, tvořivé práci s nimi, včetně jejich využití i v praktickém životě. Přispívá k uplatnění na trhu práce a dalšímu profesnímu rozvoji. Dovednosti získané v ICT umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech středního vzdělávání, což jim umožní: - porozumět toku informací, počínaje jejím vznikem, uložením, přenosem, zpracováváním, vyhledáváním a využitím, - porovnávat informace a poznatky z většího množství informačních zdrojů, a tím dosahovat jejich větší věrohodnosti, - využívat VT ke zvýšení efektivnosti své pracovní činnosti a organizace práce, - pochopit funkci VT jako prostředku simulace a modelování technologických procesů, - akceptovat nutnost respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru, - naučit se odpovědnému a etickému přístupu k nevhodným obsahům, které se vyskytují v médiích, - dodržovat zásady BOZP a hygieny při využívání VT Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou (konání MZ se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem) a doloženo vysvědčením o maturitní zkoušce, včetně protokolu o výsledcích maturitní zkoušky. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří: technologie (ústní forma), strojírenské předměty (ústní forma) a soubor odborných předmětů (praktická zkouška). 7

8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní studium Platnost ŠVP: od Popis celkového pojetí vzdělávání Studijní obor mechanik seřizovač je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, více profesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC. Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy (resp. postupně již během ní) do občanské společnosti, v profesní sféře pak schopného výkonu povolání převážně v průmyslových provozech. Nepominutelným cílem je také příprava absolventa, jehož prvotní profesionalizace je jak ve všeobecně vzdělávací, tak v odborné složce na úrovni, umožňující další vzdělávání v různých krátkodobých specializačních či rekvalifikačních kurzech, ale i studium, vedoucí k dosažení vyšších úrovní vzdělání. Výuka je složena z teoretické a praktické části, které mají diferencované organizační formy, ale obě směřují ke společné realizaci a rozvoje cílových kompetencí. Žáci získávají a aplikují poznatky, osvojují si a procvičují dovednosti, řeší pracovní úkoly a vytvářejí pracovní vztahy. Vyučovací metody umožňuji aktivní zapojení žáka do procesu vzdělávání jako partnera. K těmto metodám patří dialog, řízená diskuse, projektová práce, samostatná práce atd. Efektivně se využívá didaktické techniky, médií a učebních pomůcek. Pojetí všeobecně vzdělávací složky vzdělávacího programu vychází z potřeb žáka a z celospolečenských požadavků. V učebních osnovách jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů jsou formulovány obecné i specifické cíle, kterých má být dosaženo, aby byl naplněn profil absolventa. Všeobecné vzdělávání se skládá z těchto oblastí: - jazykové vzdělávání (realizuje se v předmětu český jazyk a literatura i v cizích jazycích), výuka cizích jazyků navazuje na vyučování cizím jazykům na škole, kde žák plnil povinnou školní docházku, jejím obecným cílem je vytvářet předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi příslušníky různých národů, - společenskovědní vzdělávání (realizuje se v předmětech občanská nauka a dějepis), - estetické vzdělávání (realizuje se v literární složce předmětu český jazyk a literatura), - matematické vzdělávání (realizuje se v předmětu matematika), - přírodovědné vzdělávání (realizuje se prostřednictvím předmětů fyzika a chemie), - ekologické vzdělání (realizuje se v předmětu především ekologie, avšak k ekologické výchově přispívají i další všeobecné a odborné předměty), - oblast tělesné kultury (zahrnuje tělesnou výchovu), 8

9 - vzdělání v informační technologii (realizuje se v předmětech ICT, TDok, CNC apod.). Pojetí výuky vychází jak z výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů daných pro 3. vzdělávací úroveň a příslušný směr vzdělávání Standardem středoškolského odborného vzdělávání a z cílů definovaných v profilu absolventa vzdělávacího programu. Je orientováno zejména na: vhodnou motivaci žáka vedoucí k zájmu o probírané učivo, zdůraznění praktických potřeb v osobním i profesním životě, upřednostňování aktivizujících metod práce žáka důraz je kladen na intelektuální dovednosti žáka, na ovlivňování jeho postojů, s čímž souvisí výběr vhodných a účelných vědomostí, které vedou k výše uvedenému cíli, vhodný výběr příkladů s ohledem na žákovy životní zkušenosti, což je předpokladem lepšího porozumění probírané problematice, důslednou zpětnou vazbu ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech, tedy neustálé sledování míry naplňování stanovených cílů. Specifiku osvojování učiva v odborném vzdělávání postihují postupy empirické a teoretické. V procesu výuky nelze oba postupy oddělovat, protože jedině spojením obou lze u žáků dosáhnout žádoucího rozvoje dovedností a postojů a přispět tak k formování jejich osobnosti. Za účelem realizace výchovně vzdělávacích cílů klíčových dovedností jsou od počátku přípravy aplikovány v jednotlivých předmětech diskusní metody, brainstorming, metody řešení problémových příkladů a situací, metody řešení konfliktních a mezních situací, inscenační metody. Vhodným způsobem realizace klíčových dovedností je projektové vyučování, které spočívá v zadávání a řešení komplexních praktických úkolů žákovských projektů, které integrují dílčí složky obsahu vzdělávacího programu. V jejich rámci mohou být navozovány přímé podmínky pro aktivní a intenzivní práci žáků, jako jsou např.: vědomí cíle společné činnosti učitele a žáků, zdůraznění motivačních předpokladů vyučování řešením praktických úkolů, navozováním problémových situací apod. Volba konkrétních vyučovacích postupů a metod je doporučena na úrovni jednotlivých vzdělávacích předmětů Organizace výuky Příprava ve vzdělávacím programu je organizována jako čtyřleté denní studium pro žáky či jiné uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku a řídí se platnými právními předpisy. Výuka ve třídách je doplněna praktickými činnostmi v laboratořích a školních dílnách a praxí ve vybraných podnicích regionu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. V 1. ročníku mají žáci čtyři dny v týdnu teoretickou výuku, jeden den odborný výcvik (daný poměr řeší rozvrh vyučovacích hodin, který je na škole připravován odlišně pro sudé a liché týdny, což platí i pro vyšší ročníky). Ve 2. až 4. ročníku zaujímá odborný výcvik tři dny ve 14denním cyklu. Teoretická výuka využívá předmětových i odborných učeben vybavených patřičnými pomůckami a didaktickou či výpočetní technikou Realizace praktického vyučování Praktické vyučování se realizuje v prostorách dílen odborného výcviku v areálu Polenská 2, a to nejprve v dílnách ručního obrábění, následně v dílnách strojního obrábění a od 2. ročníku také na pracovištích NC a CNC strojů v prostorách haly OV a vzdělávacím středisku firmy Bosch. Výuku mohou doplnit, ve vyšších ročnících, stáže v partnerských firmách (na základě smluv mezi školou a firmou) a odborné exkurze Realizace klíčových kompetencí Vzdělávací program vede žáky k dlouhodobému cílenému osvojování klíčových dovedností, které jsou zaměřeny na integraci a následnou praktickou aplikaci jak poznatků a vědomostí obecně i odborně teoretického charakteru, 9

10 tak i dílčích praktických dovedností, získaných v jednotlivých předmětech. Jde o komunikativní, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace, numerické aplikace a dovednosti pracovat s informacemi včetně základů práce s osobním počítačem. Již od 1. ročníku přípravy se směřuje k realizaci jednotlivých cílů klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech. Osvojování komunikativních dovedností probíhá především v českém jazyce a literatuře, kde je zvláštní důraz kladen na samostatné ústní i písemné projevy žáků. Stejně je tomu i ve výuce cizího jazyka. Samozřejmě i v odborných předmětech vyučující tyto dovednosti záměrně pěstují a zdokonalují. Sociální aspekty komunikativních dovedností, personální a interpersonální dovednosti jsou zohledněny především ve výchově k občanství (např. v tématech pojednávajících o sebepoznávání a sebevýchově, mezilidských vztazích, kde žáci aktivně a samostatně uvažují o této problematice - formou písemného zpracování vlastní úvahy na dané téma, v rámci různých skupinových diskusí, apod.). Obdobně probíhá realizace těchto dovedností i v tělesné a zdravotní výchově (např. při podrobném rozboru jednání jednotlivých žáků při kolektivní sportovní hře, rozboru chování drogově závislých atp.). Dovednost žáků řešit problémy a problémové situace rozvíjí vyučující zadáváním úloh způsobem, který vytváří problémové situace, přičemž žáky vede i k dovednosti a návyku pracovat s odbornou literaturou, s technickými normami apod., vyhledávat v nich informace, potřebné k řešení zadaného problému. Dovednosti pracovat s informacemi a pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem jsou realizovány především ve vyučovacím předmětu ICT. Vzhledem k uplatnění v profesi je od 2. ročníku přípravy zvláštní pozornost věnována dosažení výchovných a vzdělávacích cílů v oblasti numerických aplikací. Cíle numerických aplikací jsou realizovány průběžně při řešení komplexně koncipovaných praktických úkolů simulujících reálné pracovní situace. V úkolech jsou integrovány a aplikovány poznatky především z oblasti matematiky, fyziky, chemie a návazně také technického kreslení, strojírenské technologie, strojnictví, technologie a ekonomiky. Tabulka kompetencí Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence personální a sociální Kompetence občanské a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi Český jazyk a literatura o o o o o Cizí jazyk o o o Občanská nauka o o o o Dějepis o o o Matematika o o o o Fyzika o o o o o Ekologie a chemie o o o Tělesná výchova o o o ICT o o o o Ekonomika o o o o o 10

11 Technická dokumentace o o o o o Strojírenská technologie o o o o Strojnictví o o o Technologie o o o o o Technická mechanika o o o o o CNC o o o Automatizace o o o Odborný výcvik o o o 3.5. Realizace průřezových témat Průřezová témata jsou zařazována k učivu v rámci osnov jednotlivých předmětů v každém roce vzdělávání. Skupiny předmětů, které jednotlivá témata zastřešují, jsou proměnné v závislosti na charakteru tématu a zkušenostech, které vyplývají z jejich realizace. Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura o o o o Cizí jazyk o o o o Občanská nauka o o o Dějepis o o o Matematika o o Fyzika o o o Ekologie a chemie o o o Tělesná výchova o o ICT o Ekonomika o o Technická dokumentace o o o o Strojírenská technologie o o o o Strojnictví o o o Technologie o o o o Technická mechanika o o o o CNC o Automatizace o o Odborný výcvik o o o o 11

12 3.6. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit V 1. ročníku bývá organizován lyžařský výcvikový kurz, ve 2. ročníku jazyková stáž (pro žáky učící se AJ), ve 3. ročníku sportovní kurz. V průběhu celého studia bývají organizovány exkurze, návštěvy výstav, divadelní a filmová představení Způsob a kritéria hodnocení žáků Hodnocení je rámcově upraveno pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu. Využívají se běžné způsoby ověřování vědomostí a dovedností, a to ústní i písemnou formou, pomocí didaktických testů. V odborném výcviku je průběžně známkováno zvládnutí dovedností, které korespondují s odbornými kompetencemi. Při odborné praxi ve firmách se vychází z písemného hodnocení zaměstnavatelů Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do klasických tříd, pracuje se s nimi na základě vyjádření PPP, které žák odevzdá společně s přihláškou ke studiu nebo v průběhu školního roku. Nadaní žáci jsou motivováni k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Je snahou je zapojovat do různých soutěží a prezentačních akcí školy; firma Bosch nabízí žákům oboru Mechanik seřizovač zvláštní stipendium. Při práci s výše uvedenými žáky se postupuje podle Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů Podmínky přijímání ke vzdělávání, včetně předpokladů zdravotní způsobilosti - splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, - splnění podmínek přijímacího řízení, - splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o studium daného oboru. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Konkrétní kritéria pro přijetí jsou každoročně aktualizována a nejpozději 31. ledna nového kalendářního roku zveřejněna na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy ( Zdravotní způsobilost Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o studium daného oboru. Nelze přijmout žáka, u kterého byla zjištěna: - prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona, - prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona, - prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona. 12

13 Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oboru vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky zajišťované školou je uvedena v následné tabulce, škola bude připravovat žáky k volitelným předmětům matematika (německý jazyk, anglický jazyk). Technologie ústní Strojírenské předměty ústní kombinace předmětů tech. dokumentace, strojnictví a automatizace Soubor odborných předmětů praktická zkouška komplexní zkouška programování a obsluha CNC strojů a technické kreslení na počítači 13

14 4. Učební plán Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Kód a název oboru vzdělání L/01 Mechanik seřizovač Název ŠVP Mechanik seřizovač Délka a forma vzdělávání 4. roky, denní studium Datum platnosti ŠVP: od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Ekologie a chemie Tělesná výchova Technická dokumentace 2 2 1,5 1,5 7 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technická mechanika CNC - - 2,5 2 4,5 ICT Automatizace - 1,5 2 3,5 Ekonomika Odborný výcvik 6 10,5 10,5 10,5 37,5 Celkem hodin týdně , ,5 Nepovinné a volitelné vyučovací předměty

15 Rozvržení týdnů ve školním roce Počet týdnů Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Sportovní kurzy Jazykový kurz Maturitní zkouška Časová rezerva (exkurze, výchovněvzdělávací akce, apod.) Celkem Poznámky k učebnímu plánu: odborný výcvik je organizován dle rozvrhu učiva zvlášť pro liché a sudé týdny v roce, průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech, viz tabulka na str. 10 a 11, nepovinné a volitelné předměty se v tomto oboru nenabízí 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Počet hodin Společenskovědní vzdělávání 5 Přírodovědné vzdělávání 6 Vyučovací předmět ŠVP Počet hodin 5 Český jazyk Cizí jazyk německý, anglický 12 2 Občanská nauka 3 Dějepis 2 Fyzika 6 2 Ekologie a chemie 2 Matematické vzdělávání 10 Matematika 12 2 Estetické vzdělávání 5 Český jazyk 5 Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova 8 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4 ICT ( 1. roč.) 2 Technická dokumentace 3 CNC 1 Z toho disponibilní hodiny 15

16 Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika 3 Výrobní stroje a linky 10 Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek 32 Strojírenská technologie 3 Strojnictví 2 Automatizace 2 Odborný výcvik 3 Technologie 11 CNC 3,5 Technická dokumentace 4 Automatizace 1,5 Odborný výcvik 15,5 Disponibilní hodiny 30 Odborný výcvik Technická mechanika 3 3 Celkem 128 Celkem 133,5 35,5 3,5 6. Učební osnovy předmětů Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Český jazyk Pojetí vyučovacího předmětu: Obecné cíle: Jazykové vzdělání rozvíjí komunikační kompetenci žáků a to tak, že užívá českého jazyka jako prostředku pro dorozumívání, myšlení, dále pak k přijímání kritického hodnocení (ochrana proti snadné manipulaci a intoleranci), sdělování, výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Dalším cílem jazykového vzdělávání v českém jazyce je výchova ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji kladného vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám našeho dědictví. Charakteristika učiva: Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí (viz níže), jež se vzájemně prolínají, doplňují a podporují. Jazykové vzdělání (jazyk, komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí používat jazyka jako prostředku. To umožní vybudovat si schopnost jak pro tvorbu vlastních stylistických projevů psaných či mluvených, tak pro čtení s porozuměním a k hlubším zážitkům. Jazykové vzdělání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání, které prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje jazykový projev žáků. 16

17 Jazykové vědomosti a dovednosti jsou systémem, skládajícím se ze základních jazykových pojmů a kategorií. Žák musí chápat tyto pojmy a kategorie, aby je mohl správně používat v komunikaci. Je veden k poznání, že zvládnutí mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspěšného studia jazyků cizích. Dovede vysvětlit, proč se učí českému jazyku. Na ukázkách umí rozlišit spisovný i nespisovný jazyk. Ovládá jazykový a stylistický rozbor textu, umí pracovat s jazykovými příručkami. Komunikační a slohová výchova je chápe jako význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění. Žák je seznámen s technikou mluveného slova, učí se hlavním slohovým postupům veřejného projevu a jejich specifikům, dále se seznamuje se základními postupy běžné komunikace. Dovede prezentovat sám sebe a naslouchat druhému i vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko. Umí navázat kontakt a hovořit s osobami různého věku a postavení. Práce s textem je pro žáka základním předpokladem úspěšného studia. Žák získává zdroje všeobecných informací (internet aj.), osvojuje si zásady kulturního čtení a má přehled o denním tisku a seznamuje se se základy informatiky (knihovny a jejich činnost). Volí vhodný způsob zprostředkování informací a samostatně zpracovává informace formou zprávy, inzerátu, reklamy, plakátu, telefonního záznamu. Dovede u odborného textu pořídit výpisky a výtah. Žák je schopen zaznamenat bibliografické údaje, pracuje samostatně i v týmu. Literární a estetické vzdělání je zaměřeno na práci s uměleckým textem, dále na pochopení textu a hledání souvislostí v oblastech společenskovědních. V hodinách estetické výchovy se učí žáci témata, která jsou spojena s ochranou a využíváním kulturního dědictví lidstva. Pojetí výuky: Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí se směrem ke společenskému a profesnímu zaměření studentů. Cílem vyučování je prohloubit vědomosti a dovednosti ze základní školy a posunout je na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň. Ve shodě se strategií školy je jednoznačná preference takového pojetí výuky, která v maximální možné míře rozvíjí klíčové kompetence žáka, vytváří efektivní systém, umožňuje aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti. Literární vzdělávání vede, kromě četby, rozboru a interpretace uměleckých děl či jejich ukázek k celkovému přehledu o klíčových tématech české i světové literatury. Předpokládá se, že se žáci seznámí se základní tvorbou autora formou ukázky i s jeho zařazením do literárněhistorického kontextu a s jeho přínosem pro dobu, v které tvořil, a pro další generace. Metody výuky: Individuální, frontální, skupinová, párová i projektová výuka směřuje k danému konkrétnímu cíli. Přesně formulovaným cílem sledujeme to, aby žáci uměli pracovat a vyhodnocovat informační zdroje z různých publikací, učebních pomůcek i internetu. Při vyučovacím procesu se používají klasické i alternativní metody výuky (diskuse, panelová diskuse, brainstorming, hry, simulační a situační metody, řešení konfliktů, problémové vyučování, metody kritického myšlení). Tyto metody a formy výuky se zaměří na týmovou práci žáků, což znamená, že bude použit třífázový model učení (evokace uvědomění reflexe), kooperativní (skládankové) učení, projektové učení, formy praktické práce s jazykovými projevy mluvní cvičení (prezentace), čtení s porozuměním, čtení s předvídáním a s otázkami, volné psaní (popiš, porovnej, asociuj, praktikuj, analyzuj, argumentuj). Zvolené metody a formy práce přesunují roli vyučujícího směrem k pozici konzultanta a poradce. Hodnocení výsledků vzdělávání: V předmětu český jazyk a literatura je nutné vzhledem k použitým metodám a formám vyučovacího procesu uplatnit odděleně hodnocení a klasifikaci. Každý vyučující si musí uvědomit, že u jednotlivých žáků jsou dány odlišné předpoklady pro kompetenci k učení osobnostními vlastnostmi, charakterovými rysy, sociálním zázemím a rozdílnou zralostí. Klasifikace žáků musí obsahovat strukturované hodnocení žáků s uvedenými kritérii v oblasti komunikativní a slohové výchovy. Sloh zahrnuje lexikální zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a 17

18 interpunkci, plánování a koncept. Komunikativní dovednosti musí být klasifikovány formou mluvních cvičení (výslovnost, hlasitost, příprava, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího), rozvoj schopnosti žáka vlastního hodnocení. Kritéria pro klasifikaci jsou žákům veřejně přístupná, učí se je používat (hodnotí kladné a záporné stránky projevu spolužáka v průběhu mluvního cvičení). V každém ročníku píší žáci dvě slohové práce, podle výběru učitele buď obě školní, nebo jedna školní a jedna domácí. Na slohové práce se připravují studenti řadou pravopisných cvičení, dílčích stylistických úkolů, větných analýz a syntéz aj. Průběžně jsou žáci kontrolováni diktáty, testy a ústním zkoušením, kde jsou hodnoceny nejenom věcné znalosti, ale i úroveň vyjadřování. Estetická výchova je založena na dokonalém čtení s porozuměním, schopnost získávat při čtení informace, smysl pro hodnocení uměleckých a neuměleckých textů. Poznámka: u žáků se specifickými poruchami učení a chování hodnocení a klasifikace podléhá opatřením pedagogicko-psychologické poradny. Klíčové kompetence: Předmět český jazyk a literatura zásadně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto (níže popsanými způsoby): Kompetence k učení vytvořit vhodné studijní návyky žáků tak, aby si osvojili některé techniky učení (samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu jako přednášky, výklad, aktivní účast na vytváření zápisů z hodin apod.). Kompetence komunikativní jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem, neboť jsou těžištěm předmětu. Žák získává v průběhu čtyřletého cyklu nejenom teoretické znalosti o jazykových vědomostech, komunikační a slohové výchově, o práci s textem (s různými druhy textu, zejména pak s odborným textem) a o získávání informace. Kompetence personální mají vést žáky k práci v týmu. Dokážou spolupracovat ve skupině a vedou žáky k používání sady kritérií pro hodnocení práce a přijímání hodnocení. Kompetence sociální učí žáky pracovat ve skupině, aktivně se podílí na řešení zadaného úkolu, navrhuje postupy řešení. Kompetence řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu, stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou metodu, dokáže vypracovat strukturovaný text, zvolit vhodný slohový postup a útvar (v podobě domácích úkolů, seminárních písemných prací). Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s nimi a s určitými fakty rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů, kriticky zhodnotit a využít je pro dosažení výsledku v praktické odborné činnosti. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretací využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě vyjadřovat se srozumitelně a souvisle, formulovat a obhajovat své názory chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti chápat význam umění pro člověka přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí 18

19 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah získat přehled o kulturním dění uvědomit si vliv prostředí masové komunikace na utváření kultury Průřezová témata: Český jazyk a literatura přispívají k rozvoji průřezových témat takto prostřednictvím zpracování témat popsaných níže: Občan v demokratické společnosti o Žáci se dokážou orientovat v médiích, dokážou odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci díky mediální výchově. Jednají s lidmi i o různých tématech, umí efektivně pracovat a kriticky vyhodnocovat informace. o Žák se učí analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Člověk a životní prostředí o o Člověk a svět práce o Vedeme žáky pomocí komunikativní kompetence k rozvoji dovednosti správně vyjadřovat a zdůvodňovat své názory. Studenti se učí obhajovat své postoje, své názory např. na problematiku životního prostředí. Při estetickém vzdělání je žák směřován k tomu, aby dobře chápal při analýze literárních textů z přírody význam zdravého životního prostředí a nutnost jeho ochrany. Rozvoj komunikativní kompetence je zaměřen na posuzování informací o vzdělávací nabídce, orientaci se v ní, posuzování nabídky z hlediska svých předpokladů a profesních cílů. Žák se umí písemně i verbálně prezentovat při jednání s potencionálními zaměstnavateli. Dokáže samostatně řešit úkoly tak, aby zvolil vhodné prostředky a způsoby, které pak může uplatnit při veřejném vystupování nebo při týmové práci. Informační a komunikační technologie o V rámci vyučování je podle možností využívána moderní komunikační a informační technologie a žák je veden k jejímu aktivnímu používání, a to při zpracování nejrůznějších témat (referátů, mluvních cvičení, ročníkových a seminárních prací). Při tvorbě prezentací žák umí pracovat s textovým editorem, s dalšími programy i digitálním fotoaparátem atd. Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený. 1. ročník Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk a dialekty, stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Národní jazyk a jeho útvary Jazyková kultura obecné poznatky o jazyce čeština jazyk 8 hod. dovede pracovat se slovníky i s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka spisovné a nespisovné útvary orientuje se v soustavě jazyků slovníky Nauka o zvukové stránce jazyka 9 hod. 19

20 řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka Nauka o grafické stránce jazyka hlavní principy českého pravopisu lexikální pravopis syntaktický pravopis 10 hod. používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné slovo jiným ekvivalentem Nauka o slovní zásobě Tvoření slov, stylové rozvrstvení a změny slovního významu slova mnohoznačná, synonyma, antonyma 13 hod. má základní představu o slohotvorných činitelích, o kompozici textu, o slohových postupech a o základních slohových útvarech vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak klade otázky a vhodně formuluje odpovědi vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně 2 Komunikační a slohová výchova Stylistika Slovotvorní činitelé objektivní a subjektivní Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova, životopis, zápis z porady, pracovní hodnocení, inzerát a odpověď na něj, jednoduché úřední popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty) funkční styly mluvený projev komunikační situace, komunikační strategie kultura řeči, vypravování 10 hod. 10 hod. dokáže předvést krátký kultivovaný projev (připravený) a hodnotit jej podle sady kritérií zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčová slova při vyhledávání informací (informačních pramenů) rozlišuje závažné a podružné informace rozumí obsahu textu i jeho částem 3 Práce s textem a získávání informací Informatická výchova noviny, časopisy a jiná periodika knihovny a jejich služby, internet podrobná analýza textu pochopení práce s informacemi v textu, jejich zhodnocení zpětná reprodukce textu zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 5 hod. 20

21 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období má základní představu o literárních druzích a žánrech rozezná umělecký text od neuměleckého 1 Literatura a ostatní druhy umění Umění jako specifická výpověď práce s literárním textem základy teorie literatury (základy liter. teorie) literární druhy a žánry četba a interpretace literárního textu tvořivé aktivity (činnosti) při práci s textem 6 hod. rozumí hlavním literárním směrům a zná jejich představitele v české i světové literatuře čeština jazyk postihne význam textu zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl rozezná umělecký text od neuměleckého text interpretuje a vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl Česká a světová literatura od starověku do konce 19. st. starověk, středověk, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, realismus charakteristika období (některé představitele) a vysvětlení základních pojmů česká starověká kultura česká středověká kultura česká pobělohorská literatura 2 Práce s literárním textem Četba a interpretace vybraných děl ročníkové práce 14 hod. 10 hod. zná základní literárně historické pojmy vlastními slovy vypráví o knihách, filmech a divadelních představeních postihne význam textu charakterizuje specifika lidového umění 2. ročník 3 Kultura Lidové umění a užitá tvorba 4 hod. Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh rozumí základní terminologii znázorní stavbu slova a dokáže ji popsat ovládá způsoby tvoření slov a dokáže je využít v mluveném i psaném projevu rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního jazyka v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Nauka o tvoření slov obohacování slovní zásoby Pravopis zdokonalení jazykových a pravopisných vědomostí a dovedností hlavní principy českého pravopisu psaní velkých písmen interpunkce 6 hod. 5 hod. 21

22 v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví využívá emocionální a emotivní stránky vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary: zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka vystihne charakteristické znaky různých druhů textu mezi nimi Žák samostatně zpracovává informace vypracuje anotaci rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů vystihne a interpretuje vlastními slovy text debatuje o textu zná nejvýznamnější literární památky porovná českou a světovou literaturu z hlediska tematického zaměření vyjádří vlastní názor na dané skutečnosti, diskutuje o nich zhodnotí význam jednotlivého autora a díla vyjádří vlastní prožitky z daných děl dovede zdůvodnit význam umění pro osobnost člověka orientuje se v nabídce kulturních institucí porovnává typické znaky kultur hlavních národností na našem území popíše vhodné společenské chování v dané situaci nebo v textu při interpretaci ukázek vytvoří si představu o roli médií v každodenním životě hranice slov gramatické tvary a konstrukce jejich sémantická funkce Tvarosloví 2 Komunikační a slohová výchova Základy komunikace komunikace mediální výchova analýza textů vyjadřování: přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené publicistika a reklama 10 hod. 13 hod. 3 Práce s textem a získávání informací 5 hod. 1 Literatura a ostatní druhy umění Literární a estetické vzdělávání práce s uměleckým textem základy teorie literatury četba a interpretace literárního textu česká literatura 19. st. česká literatura 2. poloviny 19. století specifika českého vývoje v souvislostech se světovou literaturou světová a česká literatura 2 Práce s literárním textem Četba a interpretace vybraných děl na základě četby žáků 3 Kultura Kulturní instituce v ČR a v regionu, kultura národnosti na našem území Společenská kultura principy kulturního chování ve společnosti normy kulturního chování ve společnosti Mediální výchova 10 hod. 34 hod. 4 hod. 8 hod. 4 hod. 22

23 3. ročník Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh rozumí základní terminologii dovede se logicky ptát na větné členy a druhy vedlejších vět orientuje se ve výstavbě textu, ovládá a uplatňuje znalosti ze skladby ve svém logickém vyjadřování v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Syntax-větná skladba nauka o větě a souvětí větné členy a jejich vztahy souvětí souřadné a podřadné druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska stavba a tvorba komunikátu vztahy mezi větami hlavními Pravopis interpunkce zdokonalování jazykových a pravopisných vědomostí a dovedností hlavní principy českého pravopisu 2 Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova druhy řečnických projevů 10 hod. 5 hod. 8 hod. odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového formuluje základní nedostatky a opraví je zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je, umí pracovat s internetem orientuje se v denním tisku, rozlišuje závažné a podružné informace rozumí obsahu přiměřeného textu i jeho částem, dovede obsah vyjádřit vlastními slovy přednese krátký projev odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového pořizuje výpisky z odborného textu uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů odborný styl 3 Práce s textem a získávání informací komunikát a text členění textu techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientaci v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu druhy a žánry textu 1 Literatura a ostatní druhy umění práce s literárním textem umění jako specifická výpověď o skutečnosti aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradičního i mediální podobě tvořivé činnosti s textem světová literatura 20. století obraz 1. a 2. světové války v literatuře Česká literatura 20. století obraz první a druhé světové války v literatuře 8 hod. 6 hod. 6 hod. 23

24 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů je schopen na základě vlastních prožitků přiblížit oblíbeného autora text interpretuje a debatuje o něm zná vybraná díla světové a české literatury a dokáže je interpretovat své názory na tvorbu umí zdůvodnit, diskutuje o nich zhodnotí autora a díla pro dobu, v níž tvořil umí zhodnotit odkaz autora pro příští generaci orientuje se v oblasti kultury bydlení a odívání pozná typické znaky kultur hlavních národností na našem území chápe význam umění pro člověka váží si kulturních hodnot a je tolerantní k odlišným kulturám umí zhodnotit odkaz umělce pro příští generaci seznámí se s kulturními památkami v regionu 4. ročník Umělecké směry 20. století 2 Práce s literárním textem Četba a interpretace vybraných děl české a světové literatury projekty 3 Kultura kultura bydlení, odívání a vliv na principy kulturního chování ve společnosti Kultura dění v regionu 10 hod. 40 hod. 4 hod. 2 hod. Hodinová dotace 3 hodiny týdně celkem 84 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny dokáže vysvětlit klíčové fáze vývoje jazyka od staroslověnštiny má základní představu o podobě textů v jednotlivých etapách vývoje českého jazyka sestaví základní projevy administrativního stylu charakterizuje administrativní funkční styl získá základní orientaci v možnostech výběru jazykových prostředků administrativního stylu a chápe důležité zásady tvorby textů této povahy a dokáže je využít při tvorbě a hodnocení písemného projevu charakterizuje umělecký funkční styl a jeho funkce vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary má přehled o slohových postupech uměleckého stylu 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Historický vývoj češtiny kořeny historického vývoje vývojové tendence spisovné češtiny postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky Stylistika administrativní styl Stylistika umělecký styl vyprávění popis osoby 2 hod. 10 hod. 10 hod. 24

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŘEZNÍK - UZENÁŘ 29-56-H/01 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství školní vzdělávací program Spojový mechanik 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o.

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, 747 05 Opava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

23-45-M/01 Silniční doprava

23-45-M/01 Silniční doprava Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 23-45-M/01 Silniční doprava platný od: 1.9.2009 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy str. 0

Více

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Praha 9, Podkovářská 4

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Praha 9, Podkovářská 4 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Praha 9, Podkovářská 4 Školní vzdělávací program Zlatník a klenotník Obor vzdělání 82-51-H/03 Zlatník a klenotník Platnost ŠVP : od 1.září 2009 počínaje 1.ročníkem

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu strojírenská technologie Obor vzdělání: 23-41- M/O1 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky denní studium Ce1kový počet hodin za studium: 14 Platnost: od 1.9.2009 Pojetí vyučovacího

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Instalatér - Pilotáž 36-52-H/01 Instalatér Instalatér - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 36-52-H/01 Instalatér

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Management je seznámit žáky s řízením podnikatelských subjektů, pracovních týmů v oblasti cestovního a s využíváním

Více

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace. Inženýrské stavby. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace. Inženýrské stavby. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Inženýrské stavby Školní vzdělávací program Obor vzdělávání: 36-47-M/01 Stavebnictví Denní forma vzdělávání Délka

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví Denní studium Obor vzdělání: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno,

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Č. j.: SPŠ 73/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Chrudim 2016 Identifikační údaje Předkladatel: Kontakty pro

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2012 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A

Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A Školní vzdělávací program Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Elektrotechnika - specialista vzdušných sil 26-41-M/01 Elektrotechnika 1. Úvodní identifikační

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kominík Obor vzdělání: 36-56-H/01 Kominík RVP 36-56 H / 01 Kominík s platností od 1. září 2011 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 verze 1.0 platná od 1.9.2009 Schváleno ředitelem školy dne 26.6.2009, č.j. SOU/892/2009 s platností od 1.9.2009 počínaje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BIŽUTERNÍ VÝROBA OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-E/01 BIŽUTERNÍ VÝROBA Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j.

Více

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Mechatronika:... 3 Zaměření Automatizace a zabezpečení budov:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY PRACOVNÍCH POZIC...

Více

školní vzdělávací program Zámečnické práce

školní vzdělávací program Zámečnické práce školní vzdělávací program Zámečnické práce Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

školní vzdělávací program Stavební výroba

školní vzdělávací program Stavební výroba školní vzdělávací program Stavební výroba Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program KOMERČNÍ GRAFIKA A FOTOGRAFIE. 34-53-H/01 Reprodukční grafik

Školní vzdělávací program KOMERČNÍ GRAFIKA A FOTOGRAFIE. 34-53-H/01 Reprodukční grafik Školní vzdělávací program KOMERČNÍ GRAFIKA A FOTOGRAFIE RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik č.j. SSPTP/602/2013 2013 Obsah 1 Identifikační údaje... - 3-1.1 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Více

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Vodohospodářské stavby PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje

Více

PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH

PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLAVIČÍN Školní 822 763 21 Slavičín Útvar: Střední odborná škola Slavičín, Divnice 119, Slavičín Soustava oborů vzdělání: Obor vzdělání: 64 PODNIKÁNÍ V OBORECH

Více

Kompletní ŠVP2. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP2. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 2011 Tesař Kompletní ŠVP2 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název ŠVP 2011 Tesař Verze I/2009

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1/16 2/16 OBSAH Profil absolventa... 5 Identifikační údaje... 5 Uplatnění ţáka:...

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 33-56-E/01 Truhlářská výroba 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více