STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Opava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava Název ŠVP Zámečník Kód a název oboru H/01 Strojní mechanik Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia 3 roky denní studium Ředitel Koordinátor Ing. Josef Vondál Ing. Blanka Burdová Mgr. Pavlína Doleželová Kontakty na školu Platnost od Zřizovatel: Název Moravskoslezský kraj IČ Kontakt Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava Adresa Ostrava, 28. října 117 Telefon Fax www ředitel předseda školské rady 2

3 2. OBSAH Střední škola technická, Opava,... 1 Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH PROFIL ABSOLVENTA POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI KOMPETENCE ABSOLVENTA ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKACE A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŽEK ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ORGANIZACE VÝUKY METODICKÉ PŘÍSTUPY STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU TABULKA SOULADU RVP A ŠVP UČEBNÍ OSNOVY

4 7.1. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Ekologická výchova Fyzika Matematika Tělesná výchova Ekonomika Informační a komunikační technologie Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HYGIENU PRÁCE A POŽÁRNÍ PŘEDPISY MATERIÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

5 3. PROFIL ABSOLVENTA Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Zámečník Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Strojní mechanik Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent školního vzdělávacího programu Zámečník disponuje kompetencemi pro činnost ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích. Absolvent ovládá základní výrobní operace, provádí údržbu, popř. opravy, funkčních celků strojů, zařízení a konstrukcí a jejich jednotlivých součástí, opravy technologických zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod. Absolvent Školního vzdělávacího programu Zámečník se uplatní při výkonu povolání na pozici kvalifikovaného pracovníka daného oboru, který je schopen samostatně vykonávat práci související se sestavováním částí strojů a zařízení. Po nezbytné praxi v oboru je rovněž připraven k podnikání jednotlivce či kolektivu. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů apod. 5

6 3.2. KOMPETENCE ABSOLVENTA Absolvent v oblasti výkonu profese prakticky využívá znalostí o různých druzích surovin či zpracovávaných materiálů, používaných nástrojů, strojů a zařízení, technologických postupů orientuje se v technické dokumentaci konstrukční, technologické a soustav, pořídí náčrt součástí pro úpravy či zhotovení náhradních součástí připraví materiál podle předepsaného technologického postupu, proměří polotovar, rozměří a orýsuje pracovní předmět používá k diagnostikování stavu strojů a zařízení příslušných nástrojů a měřidel, ke sledování průběhu pracovních činností a k posuzování jejich výsledků vhodné měřící a kontrolní prostředky a zařízení, posoudí vhodnost maziv a dalších provozních látek pro zajištění provozuschopnosti zařízení měří a kontroluje rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu součástí a jejich vlastnosti, nutných pro správnou funkci v sestavě zhotovuje různé nosné konstrukce a kryty, ošetřuje a udržuje stroje a zařízení ovládá svařovací práce potřebné pro danou pozici, případně vzhledem k plánům svařování zhotoví a namontuje strojní součásti a prvky konstrukce volí a připravuje plošné, tyčové a profilové materiály a spojovací části pro opravy strojů a zařízení, vytváří rozebíratelné a nerozebíratelné spoje a díly provádí nenáročné povrchové úpravy součástí (např. nanášení nátěrových hmot), popřípadě menších celků tepelně zpracuje malé, pro funkci zařízení nepříliš důležité, součásti, části strojů, nářadí apod. ovládá výrobu jednoduchých dílů potřebných pro operativní provedení opravy (ruční, popřípadě strojní obrábění a zpracování) ovládá opravy strojů a zařízení tak, aby je mohl prakticky řešit, chápe principy a technologie konstrukcí ovládá zásady obsluhy strojů a zařízení v rámci svého zaměření 6

7 Žák je veden tak, aby znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesionální dráhy měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě, pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, znal svou cenu na trhu práce a dokázal zohlednit náklady k dosažení výnosů a zisku každé činnosti, snažil se o loajálnost ke svému zaměstnavateli byl připraven rozvíjet vlastní ekonomické aktivity a orientoval se v základní finanční gramotnosti dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, seznámil se s pracovními riziky spojenými s výkonem svého povolání rozvíjel svůj tvůrčí přístup ve svém oboru Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském a dalším životě čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy) atd. dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti má základní znalosti v oblasti právního vědomí, vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích uvědomuje si důležitost fungující rodiny 7

8 zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká, hledat způsoby jejich řešení, a tak odolávat vypjatým či stresovým životním situacím Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského, a k řešení problémů snažil se jednat a komunikovat slušně a zodpovědně respektoval lidská práva chránil životní prostředí jednal hospodárně aktivně se zajímal o rozvoj v našem regionu, o rozvoj oboru, v němž nalezne uplatnění vzhledem k jeho kvalifikaci, i o rozvoj příbuzných oborů pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti používal cizí jazyk k efektivnímu dorozumívání a získávání informací o oboru 3.3. ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKACE A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, a tím získat střední vzdělání 8

9 s maturitou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 9

10 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Zámečník Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Strojní mechanik Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. Podmínkou přijetí ke zkrácenému studiu je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST Pro studium učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: poruchami funkce horních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže 10

11 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to při praktické výuce a předpokladu práce s mechanizací prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami zorného pole Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. Škola umožňuje vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení(spu). Možnost vzdělávání žáků s SPU v učebním oboru zámečník se odvíjí od konkrétního druhu SPU tak, aby absolvent vyhověl podmínkám stanoveným v profilu absolventa pro daný obor. Tento učební obor klade vysoké nároky na vizuomotorické schopnosti žáka. V ostatních druzích SPU je brán zřetel na stupeň postižení a ve spolupráci s PPP, školním speciálním pedagogem, popř. školním psychologem a výchovným poradcem, je postupováno podle konkrétních potřeb žáka tak, aby vyhověl požadavkům a cílům stanoveným v profilu absolventa. Odborný výcvik je u daných žáků maximálně zaměřen na získávání a rozvoj praktických dovedností vzhledem k jejich uplatnitelnosti na trhu práce POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy do občanské společnosti. Aby bylo možno absolventy oboru připravit k výkonu povolání, je obsah přípravy koncipován jako systém, poskytující na počátku základní vědomosti a dovednosti společné řadě strojírenských povolání. Další fáze přípravy pak tento základ dále rozšiřují. Postupná orientace umožňuje přípravu na konkrétní povolání a v závěrečné fázi posléze i specializaci přípravy uvnitř těchto povolání. Neopomenutelným cílem je také příprava absolventa, jehož prvotní profesionalizace je jak ve všeobecně vzdělávací, tak v odborné složce na úrovni, umožňující další vzdělávaní v různých krátkodobých specializačních či rekvalifikačních kurzech, ale i studium, vedoucí k dosažení vyššího stupně vzdělání. 11

12 Výchova absolventa, schopného uvedených cílů dosáhnout, je charakterizována vyšším podílem všeobecně vzdělávací složky, rozsáhlou profilovanou odbornou složkou vzdělávání, cíleným pěstováním klíčových dovedností, které prolínají mezipředmětově celý výchovněvzdělávací proces CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŽEK Všeobecné vzdělávání Všeobecné vzdělávání se skládá z oblastí vycházejících z RVP pro daný obor: jazykové vzdělávání se realizuje v předmětech Český jazyk a literatura a v cizím jazyce. Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je vyjadřovat se ústně i písemně a pracovat s textem jako se zdrojem informací. Učí žáky vstupovat do vzájemných kontaktů, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní hodnoty. Výuka cizímu jazyku ve vzdělávacích programech oborech druhé vzdělávací úrovně navazuje zpravidla na vyučování cizím jazykům v základní škole. Jejím obecným cílem je vytvářet předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi příslušníky různých národů. Protože jazyk je nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností žáků a jejich logického myšlení, přispívá k jazykovému a estetickému cítění a celkové kultivaci osobnosti. V neposlední řadě přispívá k lepšímu dorozumění mezi lidmi společenskovědní vzdělávání se realizuje v předmětech Občanská nauka, Ekonomika a v některých odborných předmětech. Připravuje žáky na život v současné společnosti, učí je hlouběji porozumět společenským jevům a fungování společnosti. Podněcuje historické, právní a ekonomické vědomí žáků, pozitivně ovlivňuje jejich hodnotovou orientaci, učí je odpovědnému přístupu k životu, vede k preferenci demokratických hodnot, tolerantnosti a solidárnosti estetické vzdělávání se uskutečňuje zejména v literární složce Českého jazyka a literatury a v Občanské nauce, přispívá ke kultivaci osobnosti žáků v oblasti estetické, emocionální a sociální. Formuje jejich vztah k uměleckým hodnotám, podílí se na rozvoji duchovního života 12

13 matematické vzdělávání se realizuje v předmětu Matematika a je dále rozvíjeno v ostatních odborných předmětech. Jeho obecným cílem je výchova přemýšlivého člověka, který využije matematiku v různých životních situacích. Pomáhá rozvoji myšlení, usuzování a učí věcné argumentaci. Těžiště výuky spočívá v řešení praktických úloh a problémů v rámci daného oboru vzdělávání ekonomické vzdělávání je zahrnuto v předmětu Ekonomika a v některých odborných předmětech. Cílem tohoto vzdělávání je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principům hospodaření. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru a získají základní znalosti o možnostech vlastních podnikatelských aktivit přírodovědné a ekologické vzdělávání se realizuje v předmětech Základy ekologie a Fyzika. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování kladných vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům pochopit děje probíhající v živé i neživé přírodě. Důraz je kladen také na rozvoj ekologického myšlení a chování žáků v osobním i profesním životě a na výchovu žáka k péči o zdraví a zdravému životnímu stylu vzdělávání pro zdraví se realizuje v předmětu Tělesná výchova. Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je naučit žáky zdravému způsobu života a odpovědnosti za své zdraví, učit je vyrovnávat se s jednostrannou pracovní zátěží a nedostatkem pohybu. Důraz je kladen na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a chápali význam pohybu pro zdraví vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích se realizuje v předmětu Informační a komunikační technologie, ale prakticky se prolíná celým vzdělávacím procesem v podobě vyhledávání a třídění informací získaných prostřednictvím internetu. Cílem vzdělávání je podpora počítačové gramotnosti žáků, jejich příprava na efektivní využívání informačních a komunikačních prostředků v běžném osobním i profesním životě. 13

14 Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání je strukturováno do tří etap. první etapa, realizována v úvodu přípravy, má obecnější charakter a tvoří základ z větší části všem strojírenským oborům. Jejím hlavním cílem je seznámení žáků s cíli přípravy, se základními prostředky technické komunikace, zejména však s pracovním prostředím, s obsahem a charakterem činností vykonávaných ve strojírenství druhou etapou je rozsáhle koncipovaná základní příprava na strojírenská povolání, jejichž obsahem jsou především činnosti vyskytující se převážně při zpracování kovových materiálů ve třetí etapě, realizované převážně ve třetím ročníku, se vědomosti a dovednosti žáků dále prohlubují, lze je však rozšiřovat konkrétním směrem, což představuje první fázi profesní specializace. Odborný výcvik se v tomto období realizuje na provozních pracovištích, kde jsou žákovy dosavadní dovednosti aplikovány na výkon specifických činností, které se vyskytují při výrobě a opravách konkrétních výrobků. Součástí vzdělávacího programu jsou svářečské kurzy. Po úspěšném zakončení před zkušebním komisařem získají absolventi svářečské oprávnění v rozsahu kurzu. ZK 311 W01, ZK 111 W01, ZK 135 W01, ZK 141 W01 a zaškolení na řezání ZP 311 2W ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata Jedná se o témata, která mají mimořádný společenský význam, pro který zaujímají nezastupitelné místo v celkovém rozvoji osobnosti žáka. Mají výrazně formativní charakter, a proto je vhodné začleňovat je v odpovídajících souvislostech do výuky. Občan v demokratické společnosti Realizace tohoto tématu spočívá: ve vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu 14

15 v promýšlení a stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství, opírající se o znalost osobnosti žáků, jejich názorů a postojů ve volbě metod a forem výuky, které napomáhají rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí a hodnot žáků (zejména besedy a diskuse) Je třeba, aby si žáci uvědomili, že demokracie je možná jen tehdy, jestliže občané mají kvality a předpoklady pro její fungování. Proto je nezbytné vychovávat žáky ke zdvořilosti a slušnosti. Člověk a životní prostředí, EVVO Realizace tohoto tématu spočívá: v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka v povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu v budování postojů a hodnotových orientací žáků, na jejichž základě budou utvářet svůj životní styl Je třeba vést žáky k odpovědnosti za životní prostředí, utvářet v nich úctu k živé i neživé přírodě a respektovat život. Žáci by se měli aktivně zapojit do ochrany a zlepšování životního prostředí a jednat hospodárně. Jedním z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje je enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty. EVVO klade důraz především na poznávání životního ( přírodního i umělého ) prostředí člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života. V rámci metodického pokynu má EVVO stejný význam jako tradičně používaný pojem ekologická výchova, tudíž realizací tohoto tématu dochází k všestrannému rozvíjení klíčových kompetencí, především v oblasti kompetencí řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, oblasti pracovních kompetencí v rámci odborných kompetencí a v neposlední řadě i v oblasti kompetencí občanských. Základním dokumentem EVVO na naší škole je školní program EVVO, který je přílohou ŠVP, je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument a je dle potřeb školy aktualizován v rámci ročního realizačního programu. 15

16 Člověk a svět práce Nedílnou součástí vzdělávání je příprava na aktivní uplatnění na trhu práce. Absolvent získává odborné kompetence uplatnitelné při vstupu na trh práce. Žák je veden k tomu, aby mu nebyl lhostejný jeho profesní růst a celoživotní vzdělávání. Škola poskytuje žákům základní orientaci ve světě práce a vzdělávání. V rámci ekonomického vzdělávání jsou žákům poskytnuty informace a rady týkající se zaměstnávání, možností samostatného podnikání a možností sociálního zabezpečení. V rámci odborného výcviku se žáci seznámí s konkrétními podmínkami na pracovištích sociálních partnerů. Informační a komunikační technologie Realizace tohoto tématu spočívá ve zdokonalování efektivně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií v profesním i běžném životě. Žáci se naučí využívat tyto technologie při řešení úloh i při přípravě na vyučování a vytvoří si tak základ pro jejich využití při dalším sebevzdělávání i při výkonu povolání. Důležité je osvojení práce s informacemi, jejich získávání z většího počtu zdrojů, následné třídění a posuzování z hlediska kvality a věrohodnosti. Získané informace se žáci naučí dále obsahově a graficky zpracovávat. Ochrana člověka za mimořádných událostí Realizací této tématiky je příprava žáků na dopad možných následků živelných pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku. Žáci se naučí uvědomovat, že ačkoliv průběh většiny mimořádných událostí nemusí být plně pod kontrolou člověka, tak jejich ničivé následky mohou být minimalizovány účinnými opatřeními připraveností záchranných složek i občanů. Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. 16

17 Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení jsou integrováni do běžné třídy. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu ORGANIZACE VÝUKY Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Tento je stěžejním dokumentem pro organizaci přípravy vzdělávacího programu. Učební plán je zpracován v souladu s požadavky RVP a s požadavky sociálních partnerů a hospodářské komory. Odborný výcvik je organizován v dílnách SŠT i na reálných pracovištích firem. Ve třetím ročníku jsou žáci v odborném výcviku zařazeni na provozní pracoviště, kde se pod vedením instruktorů seznamují s reálným pracovním prostředím, organizací práce, pracovním tempem, nároky na zaměstnance, ale i s kontaktem s jinými zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni k závěrečným zkouškám, ve spolupráci s hospodářskou komorou a dalšími subjekty se žáci školy účastní různých prezentačních a jiných akcí. Závěrečná zkouška se organizuje v souladu s platnými předpisy METODICKÉ PŘÍSTUPY Metody a formy vzdělávání jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého dosáhneme s maximálním využitím materiálně didaktických prostředků a strojního vybavení školy (ICT učebny, interaktivní tabule, metrologické pracoviště, CNC technika, soustružna, frézovna, brusírna, svářečská škola). Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetickému cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou součástí výchovy je vyučování v odborném výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou a hospodářskou komorou. Kvůli odbornému rozvoji jsou žáci třetího ročníku zařazováni přímo do reálného pracovního prostředí. 17

18 V odborné složce vzdělávání preferují vyučující činnostní pojetí výuky. Toto pojetí naprosto převládá ve vyučovacích předmětech Informační a komunikační technologie, Technická dokumentace a Odborný výcvik. Vyučující jej však uplatňují v největší možné míře i v ostatních teoretických předmětech, např. zadáváním úloh, které žáci samostatně (popř. v týmech) řeší. Tímto způsobem jsou žáci připravováni k samostatnému výkonu příslušného povolání, tedy i k řešení problémových situací, jež se při tomto výkonu běžně vyskytují. Jednotícím prvkem obou vzdělávacích složek je cílevědomé působení všech vyučujících, směřující k tomu, aby si žáci osvojili klíčové dovednosti, zabezpečující jejich žádoucí profesní mobilitu STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejich obsah je vymezen rámcově zpracovanými učebními osnovami. Rozdělení učiva do ročníků je orientační a je plně v kompetenci školy. V učebních osnovách jsou kromě učiva vymezeny také očekávané výstupy HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Hodnocení žáků je prováděno na základě klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběžného sledování a posouzení znalostí žáka za příslušné klasifikační období. Požadované výsledky vzdělávání jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. V teoretických předmětech, nebo v předmětech s převahou teorie, je učitel povinen hodnotit proporcionálně jak ústní, tak písemný projev a výkony žáka. 18

19 5. UČEBNÍ PLÁN Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Zámečník Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Strojní mechanik Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem Disponibilní hodiny Základní Jazykové vzdělávání Český jazyk+estetická výchova ČJ Cizí jazyk CJ Společenskovědní vzdělávání ON Přírodovědné vzdělávání EV 1 F Matematické vzdělávání M Estetické vz. začleněno do ČJ 0 Vzdělávání pro zdraví TV Ekonomické vzdělávání E 2 2 Vzdělávání v ICT ICT Předměty specializace Strojírenské výrobky ST 2 1 S 2 TD 2 1,5 1 11,5 3,5 Výroba, opravy a provoz strojírenských výrobků SZ 2 T ,5 14,5 Ový ,5 Celkem 31 32,5 32, Teoretické vyučování 16 17,5 15 Odborný výcvik ,5 Celkem 31 32,5 32,

20 5.1. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvik Sportovně-turistický kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovněvzdělávací akce) Celkem

21 6. TABULKA SOULADU RVP A ŠVP Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Zámečník Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Strojní mechanik Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od

22 Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání: Střední škola technická TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP H/ 01 STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK RVP Minimální počet vyuč. hodin za studium Vyučovací předmět ŠVP Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání 3 96 Občanská nauka Ekologická vých vvvvvýchova Fyzika Matematika Estetické vzdělávání 2 64 Začleněno do Čj 0 0 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Vzdělávání v ICT 3 96 Informační komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 64 Strojírenské výrobky Strojírenská technologie Výroba a opravy nástrojů a nářadí Disponibilní hodiny Strojírenství Technická dok. Stroje a zařízení Technologie Odb. výcvik Celkem Odborná praxe Odborná praxe Kurzy 0 týdnů Kurzy 2 týdny Pozn. disponibilní hodiny využity v odborných předmětech strojírenských ( 3,5 ) 3 2 4, ,5 v odborném výcviku a technologii ( 14,5 )

23 7. UČEBNÍ OSNOVY 7.1. Český jazyk a literatura Název ŠVP: Zámečník Platnost: od Obecný cíl předmětu Základním cílem je rozvoj komunikačních schopností žáka, naučit ho užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. V rámci estetického vzdělávání se prohlubují jazykové znalosti žáka a přispívá se tak ke kultivovanosti jejich jazykového projevu. Získané vědomosti a dovednosti se podílí se na rozvoji jejich duchovního života, na utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám, pomáhají formovat jejich postoje a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Výchovně-vzdělávací cíle Žák má : číst jazykový text s porozuměním, reprodukovat ho a interpretovat vyhledat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovede je používat a předávat, dokáže srozumitelně a souvisle formulovat svá stanoviska, obhájit své názory pochopit funkci spisovného jazyka, znát jazykové pojmy a kategorie, využít získaných znalostí pro výuku cizích jazyků pochopit rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, na ukázkách rozlišit spisovný jazyk, obecnou češtinu, dialekty a vědět, kdy je vhodné/nevhodné kterého útvaru užít/neužít pochopit význam umění pro člověka, rozlišovat mezi hodnotnou a brakovou literaturou, porozumět uměleckým textům, orientovat se v různých druzích a žánrech literatury být tolerantní ke vkusu jiných 23

24 umět pracovat v týmu i samostatně Charakteristika učiva a pojetí výuky Předmět se skládá ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí. Jazykové vzdělání a komunikační výchova rozvíjejí komunikační a sociální kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, literární vzdělávání a literární výchova vede k práci s uměleckým textem, prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Estetická výchova seznamuje s kulturou v širším slova smyslu žák navštěvuje divadelní a filmová představení, výstavy, kulturní památky, dokáže rozlišit jednotlivé stavební slohy, malířské styly a hudební žánry, zná významné představitele. Žák umí číst jazykový text s porozuměním, reprodukovat ho a interpretovat, je veden ke čtenářství, využívá znalostí a dovedností jazykových, slohových i literárních v praktickém životě, srozumitelně a souvisle se vyjadřuje, formuluje svá stanoviska, aplikuje pravopisné znalosti. Jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjí komunikační a sociální kompetenci žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Těžištěm výuky předmětu je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovednosti přijímat text včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. V literární výuce převažují četba a interpretace konkrétních uměleckých děl nebo ukázek, doplněné poznatky z literární historie a teorie literatury. Texty se stanou východiskem komplexních jazykových rozborů, prostředkem nácviku kultivovaného čtení, jakož i simulací a řešením komunikačních situací. Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým situacím. Hodnocení výsledků žáků Vyučující se soustředí na rozbory nedostatků ve vyjadřování žáků, problémové skupinové i individuální úkoly, situační komunikační hry a soutěže. V každém ročníku se píše jedna rozsáhlejší slohová práce za rok, tyto kontrolní práce se připravují soustavou cvičných prací a dílčích úkolů. Průběžně jsou zařazovány i jiné druhy kontrolních činností (diktáty, testy), ústní zkoušení. 24

25 Hodnocení je prováděno těmito metodami: písemné zkoušení samostatné práce hodnocení aktivity sebehodnocení studenta hodnocení skupiny, třídy Realizace průřezových témat Při realizaci průřezového tématu OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI se dbá na vytváření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu, zapojení žáků do školních aktivit, v posilování mediální gramotnosti a k vytváření pozitivní hodnotové orientace. Předmět se podílí zásadním způsobem na rozvoji komunikačních kompetencí žáků a rozvíjí personální a sociální kompetence.žák se naučí vhodně prezentovat na veřejnosti a používat jazykové prostředky přiměřené situaci, dovede pracovat samostatně i v týmu, vytvářet vlastní texty,dovede hodnotit výsledky své i ostatních. Předmět přispívá k realizaci průřezového tématu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Žáci se naučí vytvořit strukturovaný životopis, odpověď na inzerát, žádost o pracovní místo, budou seznámeni se základními náležitostmi a úpravou nejfrekventovanějších a nejdůležitějších útvarů administrativního stylu. Při vytváření písemných podob těchto jazykových projevů využívají vědomostí a dovedností získaných v rámci průřezového tématu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGII. Zde se v mluveném projevu se dokáží prezentovat a společně s ITC se učí pracovat s informacemi. Materiálně didaktické vybavení učebnice audiovizuální technika internet školní knihovna 25

26 Výsledky vzdělávání a kompetence 1. ročník Žák: Učivo: Hodiny: zařadí češtinu v rámci indoevropských jazyků rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního jazyka vyhledá v textu slova nářeční, obecně česká, spisovná, rozpozná jazyk spisovný a nespisovný v písemném projevu používá znalosti českého pravopisu, pracuje s Pravidly českého pravopisu řídí se zásadami správné výslovnosti rozeznává slova stylově příznaková v textu a zařazuje je do příslušné vrstvy slovní zásoby nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak pozná slova spisovná, nespisovná, neutrální, citově zabarvená objasní význam slov, pracuje se slovníky, objasní rozdíl mezi homonymy, synonymy a antonymy rozdělí slovo na nejmenší slovotvorné části, odvozuje nová slova, vytváří složeniny, objasňuje zkratky používá k ověření správnosti Pravidla českého pravopisu vystihne zásadní rozdíly mezi mluveným a psaným projevem je schopen přednést krátký projev zná a umí v praxi použít základní zásady grafické úpravy textů (okraje, vhodný formát, písmo, řádkování) 1. Čeština a útvary národního jazyka čeština v rámci evropských jazyků čeština jazyk národní, jazyk mateřský národní jazyk a jeho útvary principy pravopisu zvukové prostředky 2. Lexikologie českého slovo a slovní zásoba význam slov rozvrstvení zásoby obohacování zásoby způsoby tvoření slov slovní slovní 3. Jazyková komunikace projevy mluvené a psané práce s textem grafická a formální úprava písemných projevů

27 vyjadřuje se věcně, správně a jasně umí argumentovat, vyjádřit kritiku pozitivní i negativní využívá znalosti o správné výslovnosti charakterizuje jednotlivé slohové postupy a funkční styly vystihne charakteristické znaky a rozdíly mezi jednotlivými druhy textů, zařadí je do správné oblasti, rozpozná užitý slohový postup rozpozná řeč vypravěče a postav rozlišuje různé formy promluv (řeč přímá, nepřímá) zvládne grafickou úpravu osobního dopisu tvoří vlastní texty na zadané téma je schopen krátce vyprávět prožitou příhodou napíše slohovou práci na zadané téma základní znaky mluveného a psaného projevu kultura projevu mluveného monolog, dialog, nonverbální komunikace mluvní cvičení 4. Úvod do slohu slohové postupy a útvary funkční styly a jejich vymezení vypravování charakteristika a využití útvaru, jazykové prostředky sdělovací styl osobní dopis, zpráva, oznámení, plakát 12 objasní základní charakteristické znaky jednotlivých literárních druhů a žánrů vystihne a vlastními slovy interpretuje obsah a význam textu debatuje o textu, zaujímá vlastní postoj a názor navštíví školní knihovnu 5. Obecná charakteristika literatury základní literárněvědné pojmy literární druhy a žánry četba a interpretace textu 6 zná biblické příběhy v podání současných autorů zná témata z řecké mytologie zpracovaná autory v různých obdobích a v různých žánrech rozliší jednotlivé žánry lidové slovesnosti pracuje s ukázkami textů, vlastními slovy interpretuje obsah 6. Jak si lidé vykládali svět nejstarší literární památky Bible báje a mýty v literatuře lidová slovesnost 10 27

28 orientuje se v literatuře i jiných druzích umění zařadí autory do daného literárního směru a orientuje se v jednotlivých uměleckých směrech, dokáže je charakterizovat a rozlišit pracuje s ukázkami textů a dokáže je vlastními slovy interpretovat popíše vhodné společenské chování v dané situaci zaujímá postoj ke konfliktním situacím vyplývajícím z jednání literárních postav 7. Lidské vztahy v literatuře konfliktní vztahy ve společnosti a v literatuře milenecké dvojice v literatuře mezigenerační konflikty sociální konflikty, intolerance, xenofobie, rasismus ročník Žák: Učivo: Hodiny: vytváří správné tvary slov ohebných tyto poznatky uplatňuje v psaném i písemném projevu určuje mluvnické kategorie rozlišuje jednotlivé slovní druhy vytváří správné tvary slov ohebných tyto poznatky uplatňuje v psaném i mluveném projevu určuje mluvnické kategorie, aplikuje znalost na písemný projev zvládá psaní tečky za číslovkou rozlišuje různé druhy popisu vhodně užívá správnou terminologii daného oboru odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru uspořádá správně informace a vytvoří soudržný text napíše slohovou práci na zadané téma 1. Tvarosloví tvarosloví morfologické členění tvaru slova jednotlivé slovní druhy jejich rozdělení mluvnické kategorie při skloňování a časování 2. Odborný styl popis odborný

29 vyhledává potřebné informace s potřebných zdrojů má přehled o knihovnách a jejich službách rozumí obsahu textu i jeho částí samostatně zpracovává informace pořizuje z odborného textu výpisky a konspekty srovnává typické znaky kultur hlavních národností na našem území orientuje s e v nabídce kulturních institucí v rámci ČR i v rámci regionu dodržuje normy kulturního chování, dodržuje principy zdravého životního stylu stává se kosmopolitním a tolerantním k jiným kulturám zná významné české cestovatele vytváří si vztah k historickým a kulturním tradicím regionu na základě znalostí dějepisných vysvětlí souvislosti mezi historií a literaturou zná významné historické událost a data české i světové historie zná významné osobnosti české historie rozlišuje různé jazykové vrstvy zásoby v citovaných literárních dílech 3. ročník slovní 3. Práce s informacemi zdroje informací, jejich shromažďování, evidování a využívání knihovna - její služby, návštěva knihovny 4. Člověk a země v literatuře cestopisy a tradice jiných zemí kultura národností na našem území kulturní instituce v ČR láska k rodné zemi životní prostředí a zdraví člověka, vztah ke zvířatům 5. Pohledy do historie historické události v literatuře díla o životě historických osobností války 20. století v literatuře Žák: Učivo: Hodiny: rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího ke sdělované skutečnosti rozpozná větu oznamovací, tázací i žádací v textu i mluveném projevu rozebírá větu - rozpozná a určí jednotlivé větné členy, zakreslí graf věty rozpozná souvětí souřadné a podřadné, znázorní graf souvětí zná pravidla pro psaní čárky ve větě jednoduché a souvětí 1. Větná stavba druhy vět z komunikačního a gramatického hlediska větné členy souvětí podřadná souvětí souřadná 6 29

30 zná základní náležitosti projevů administrativních stylů vytvoří strukturovaný životopis sestaví vlastní texty na základě zadaného téma zejména žádost, plnou moc, odpověď na inzerát napíše slohovou práci na zadané téma 2. Administrativní styl životopis, plná moc, úřední dopis, úřední korespondence, odpověď na inzerát struktura útvarů, podstatné náležitosti 10 vnímá literaturu jako široký zdroj inspirace pro vlastní život zhlédne některou adaptaci literárního díla a porovná s předlohou vnímá literaturu jako zdroj poznání i zábavy nachází ve čtených, zpívaných i poslechových textech poučení pro sebe 3. Lidská práce a záliby v literatuře práce jako zdroj štěstí a dobrodružství smích je koření života písňové texty dobrodružná literatura 8 uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele (v české i světové literatuře), objasní hlavní principy tvorby jednotlivých směrů má přehled o základních literárních dílech daného období dokáže jednotlivé směry charakterizovat chronologicky řadí jednotlivé autory a díla zhlédne některou adaptaci literárního díla 4. Systematizace literárního vzdělávání a výchovy hlavní literární směry a jejich představitelé středověk, renesance, období husitské, pobělohorské, národního obrození, romantismus a realismus moderní směry 20. století představitelé naší kultury známí ve světě 8 30

31 7.2. Anglický jazyk Název ŠVP: Zámečník Platnost: od Obecný cíl předmětu Obecným cílem předmětu je vybavit žáky dovednostmi pro účinnou interakci v cizojazyčném prostředí na výstupní úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok, z toho odborná terminologie tvoří minimálně 20%, což mu umožní vyjadřovat se v cizím jazyce v každodenním a pracovním životě. Výchovně-vzdělávací cíle Cílem předmětu je upozornit na odlišnosti mezi mateřskou a cizojazyčnou kulturou, vést žáky k samostatné práci s moderními informačními a cizojazyčnými zdroji a motivovat je k dalšímu vzdělávání. Učivo navazuje na výuku předmětu cizího jazyka na základní škole, doplňuje a rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, gramatiku a pravopis. Upevňuje a rozvíjí základní produktivní dovednosti formou ústní interakce a písemného vyjádření k běžným společenským tématům, spolu s receptivními dovednostmi porozumění čtenému a slyšenému. Charakteristika učiva a pojetí výuky Výuka se dělí do čtyřech oblastí řečové dovednosti, jazykové prostředky, tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce a poznatky o zemích studovaného jazyka a je rozdělena do tří let. Součástí učiva je odborná terminologie, odborné texty a reálie vybraných zemí.základem výuky je práce s učebnicemi, při které si žák pod vedením učitele osvojuje novou slovní zásobu a nové gramatické jevy a upevňuje již získané znalosti. Pravidelnou součástí výuky jsou poslechová cvičení a práce s odbornou terminologií a texty. Výuka je doplňována dalšími audiovizuálními programy, zejména počítačovými programy a internetem. Postup výuky Výuka anglického jazyka probíhá podle tématických plánů vypracovaných na základě požadavků daných ŠVP a v souladu s RVP. Tematické plány jsou pravidelně upravovány a 31

32 doplňovány. Jednotlivá témata jsou rozpracována do tematických celků s ohledem na návaznost a náročnost učiva. Materiálně didaktické vybavení Výuka předmětu Anglický jazyk probíhá ve standardně vybavených učebnách a dvou jazykových učebnách. Učitel využívá audiovizuální techniku (CD přehrávače, video a DVD přehrávače), má k dispozici také počítačové učebny k multimediální výuce anglického jazyka. Hodnocení výsledků žáků Hodnotí se zvládnutí jednotlivých částí lekce, pak celá lekce, následuje souhrnné opakování za celé pololetí. Hodnocení probíhá formou písemného zkoušení, ústního zkoušení a pololetní písemné práce. Žák je veden k sebehodnocení. Realizace průřezových témat Realizací průřezového tématu OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI vytvořit demokratické prostředí ve třídě, založené na přátelské atmosféře, na vzájemném respektování a spolupráci, vést k toleranci a respektování odlišných kultur, společenských konvencí a tradic nejen v anglicky mluvících zemích. Cílem zařazení průřezového tématu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE je zprostředkovat žákům základní slovní zásobu související s jejich uplatněním na trhu práce (např. psaní životopisu, vyplnění žádosti o zaměstnání, pracovní pohovor, psaní formálního dopisu a u, bezpečnost práce ). V průřezovém tématu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE žáci využijí počítač a internet při výuce anglického jazyka k získání potřebných informací, k napsání formálního dopisu či u, strukturovaného životopisu apod Téma ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EVVO se projevuje v tématech bydlení (šetření vodou a energií, třídění odpadu, nákup ekologických výrobků, péče o okolí, úklid), jídlo, zdraví (nemoci způsobené špatným životním prostředím a životosprávou a jejich předcházení), vzdělání (vliv vzdělání na ekologické chování člověka a jeho postoj k závažným celosvětovým ekologickým problémům jako je životní prostředí ve velkých městech, plýtvání surovinami, doprava, znečišťování vzduchu, vody, půdy, elektrárny, průmysl, ozonová díra - vliv na změny klimatu země, zánik živočišných a rostlinných druhů), volný čas a koníčky (chování v přírodě). 32

33 Výsledky vzdělávání a kompetence ročník rozumí přiměřeným souvislým projevům rodilých mluvčích odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu čte s porozuměním přiměřené texty včetně jednoduchých odborných textů používá překladové i odborné výkladové slovníky v tištěné i elektronické podobě dovede sdělit myšlenku, stanovisko či informaci, komunikuje v běžných životních situacích a jednoduchých pracovních situacích dovede písemně zformulovat krátký text (popis, vyprávění, dopis, ) vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti má dostatečnou slovní zásobu včetně odborné v souladu s výstupní úrovní A2 podle SERR používá gramatické prostředky vymezené úrovní A2 dodržuje základní pravopisné normy 1. Řečové dovednosti receptivní řečové dovednosti (poslech s porozuměním, čtení a práce s textem) produktivní řečové dovednost ústní i písemná (vyjadřování tématicky zaměřené, písemné zpracování textů, jednoduchý překlad) interaktivní řečové dovednosti (rozhovory a korespondence) 2. Jazykové prostředky výslovnost slovní zásoba gramatika pravopis vyjadřuje se ústně i písemně k daným tématům domluví se v nejběžnějších situacích, umí získat i podat informace řeší jednoduché situace týkající se pracovní činnosti 3. Tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce tématické okruhy Rodina, Domov, Kultura, Sport, Zdraví, Jídlo a pití, Evropa, Cestování, Doprava, Nakupování komunikační situace seznamování, rozhovory, návrhy a organizování, sdělení názoru jazykové funkce pozdravy, prosba, poděkování apod. má základní znalosti o geografických, demografických, hospodářských a kulturních faktorech některých anglicky mluvících zemích 4. Poznatky o zemích studovaného jazyka vybrané informace všeobecného 33

34 zná základní společenské zvyklosti vybraných anglicky mluvících zemí a dokáže je porovnat se zvyklostmi v České republice charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti (kultura, umění, tradice) informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice Rozpis učiva po ročnících 1.ročník 64 hodin Tématické okruhy: Rodina a přátelé Škola rozvrh hodin Zájmy a volný čas Sport Situace všedního dne Charakteristika osob a věcí Reálie anglicky mluvících zemí Odborná témata: Strojírenství Materiály 2.ročník 64 hodin Tématické okruhy: Město a bydlení Stravování Péče o zdraví Cestování a prázdniny Životní prostředí Odborná témata: Výroba 34

35 Instrukce Bezpečnost práce Hygiena Přístroje a pracovní pomůcky 3.ročník 64 hodin Tématické okruhy: Nákupy Oblékání a móda Povolání Plány do budoucna Reálie anglicky mluvících zemí Londýn Praha Odborná témata: Stavitelství Strukturovaný životopis Vyplňování žádosti o zaměstnání 35

36 7.3. Německý jazyk Název ŠVP: Zámečník Platnost: od Obecný cíl předmětu Obecným cílem předmětu je vybavit žáky dovednostmi pro účinnou interakci v cizojazyčném prostředí na výstupní úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok, z toho odborná terminologie tvoří minimálně 20%, což mu umožní vyjadřovat se v cizím jazyce v každodenním a pracovním životě. Výchovně-vzdělávací cíle Cílem předmětu je upozornit na odlišnosti mezi mateřskou a cizojazyčnou kulturou, vést žáky k samostatné práci s moderními informačními a cizojazyčnými zdroji a motivovat je k dalšímu vzdělávání. Učivo navazuje na výuku předmětu cizího jazyka na základní škole, doplňuje a rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, gramatiku a pravopis. Upevňuje a rozvíjí základní produktivní dovednosti formou ústní interakce a písemného vyjádření k běžným společenským tématům, spolu s receptivními dovednostmi porozumění čtenému a slyšenému. Charakteristika učiva a pojetí výuky Výuka se dělí do čtyřech oblastí řečové dovednosti, jazykové prostředky, tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce a poznatky o zemích studovaného jazyka a je rozdělena do tří let. Součástí učiva je odborná terminologie, odborné texty a reálie vybraných zemí.základem výuky je práce s učebnicemi, při které si žák pod vedením učitele osvojuje novou slovní zásobu a nové gramatické jevy a upevňuje již získané znalosti. Pravidelnou součástí výuky jsou poslechová cvičení a práce s odbornou terminologií a texty. Výuka je doplňována dalšími audiovizuálními programy, počítačovými programy a internetem. 36

37 Materiálně didaktické vybavení Pro výuku němčiny je k dispozici odborná jazyková učebna s množstvím didaktických materiálů a audiovizuální technikou. Při výuce je používána učebnice se schvalovací doložkou MŠMT, ale i další doplňující materiály, např. časopisy a německo-český a českoněmecký slovník. Využíváme CD-přehrávač, videorekordér, geografické mapy, odborné nástěnné materiály, příp. počítače připojené k internetové síti Hodnocení výsledků žáků Studenti jsou pravidelně hodnocení pomocí známek. Posuzován je: proces průběžného plnění praktických úkolů z učebnice, opakovací cvičení po ukončení výuky jednotlivých lekcí, ústní zkoušení (gramatická a lexikální správnost), písemné zkušení, pololetní písemná práce a celková aktivita a snaha v hodinách. Rovněž jsou studenti vedeni k hodnocení sami sebe. ŠVP je vždy přizpůsoben aktuálním schopnostem každého studenta. Realizace průřezových témat Průřezové téma ČLOVĚK V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI vychází ze specifik, která má výuka cizího jazyka. Výuka probíhá ve skupině s menším počtem studentů. Probíraná témata se týkají způsobu života, využívání volného času, kultury, tradic, zvyklostí a reálií zemí studovaného jazyka. Konverzace na tato témata umožňuje žákům projevit svůj názor a zároveň je učí respektovat názor jiných. Cílem zařazení průřezového tématu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE je zvyšovat předpoklady pro úspěšné uplatnění na trhu práce a kvalifikační předpoklady prakticky ve všech profesích. V hodinách cizího jazyka se studenti učí představit se, sdělit důležité údaje z osobního života, napsat jednoduchý dopis, sestavit jednoduchý jídelní lístek, napsat životopis. Cvičení a texty zaměřené na povolání a vzdělávání motivují k zamyšlení se nad svým budoucím životem. Téma ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EVVO se projevuje v tématech bydlení (šetření vodou a energií, třídění odpadu, nákup ekologických výrobků, péče o okolí, úklid), jídlo, zdraví (nemoci způsobené špatným životním prostředím a životosprávou a jejich předcházení), vzdělání (vliv vzdělání na ekologické chování člověka a jeho postoj k závažným celosvětovým ekologickým problémům jako je životní prostředí ve velkých městech, plýtvání surovinami, doprava, znečišťování vzduchu, vody, půdy, elektrárny, průmysl, ozonová díra - 37

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

23-45-M/01 Silniční doprava

23-45-M/01 Silniční doprava Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 23-45-M/01 Silniční doprava platný od: 1.9.2009 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy str. 0

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7. Způsob ukončení

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7 3 Charakteristika

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Operátor skladování

Školní vzdělávací program Operátor skladování Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Operátor skladování Varianta N 1 Dle RVP 66-51-H/01 v.3

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BIŽUTERNÍ VÝROBA OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-E/01 BIŽUTERNÍ VÝROBA Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j.

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kominík Obor vzdělání: 36-56-H/01 Kominík RVP 36-56 H / 01 Kominík s platností od 1. září 2011 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Kuchař číšník 65 51 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Kuchař číšník 65 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Kuchař číšník 65 51 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: Identifikační údaje...5 Profil absolventa školního vzdělávacího programu...6 Pracovní

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313. Školní vzdělávací program. Aranžér - 1 -

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313. Školní vzdělávací program. Aranžér - 1 - Školní vzdělávací program Aranžér - 1 - 1. Úvodní identifikační údaje Název školy: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 Adresa: Blatenská 313, 341 01 Horažďovice Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Odborný profil absolventa... 6. Cíle středního odborného vzdělávání v oboru tesař... 7.. Uplatnění absolventa v praxi... 7.. Očekávané

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 verze 1.0 platná od 1.9.2009 Schváleno ředitelem školy dne 26.6.2009, č.j. SOU/892/2009 s platností od 1.9.2009 počínaje

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Elektrotechnika - specialista vzdušných sil 26-41-M/01 Elektrotechnika 1. Úvodní identifikační

Více

školní vzdělávací program Zámečnické práce

školní vzdělávací program Zámečnické práce školní vzdělávací program Zámečnické práce Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Mechanik strojů a zařízení Kód a obor

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE

Více

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA OBSAH 1. Identifikační údaje...1 2. Profil absolventa...2 2.1 Pracovní uplatnění absolventa...2 2.2 Výsledky vzdělávání...2 2.3 Způsob ukončení vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK

Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa ŠVP... 5 2.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 2.2 Výsledky vzdělání... 5 2.3 Způsob ukončení vzdělávání,

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-54-H / 01 Cukrář "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" 29-54-H/01Cukrář Verze z 09. 01. 2009 Platnost od

Více

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství St ř ední odborná škola a St ř ední odborné u č ilišt ě Jind ř ich ů v Hradec Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program INOVOVANÝ ZÁMEČNÍK Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Školní vzdělávací program. Kuchař-číšník

Školní vzdělávací program. Kuchař-číšník Školní vzdělávací program Kuchař-číšník Obsah 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika vzdělávacího programu...6 2.1 Identifikační údaje oboru...6 2.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...6

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Popis očekávaných výsledků vzdělávání... 4 Dosažený stupeň vzdělání... 5 Způsob ukončení

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Tesařské práce 36-64-E/01 Tesařské práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika školy 3 3 Profil

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283 N Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Obor: 64-41-L/51 Podnikání Zřizovatel školy: Moravskoslezský

Více

školní vzdělávací program Stavební výroba

školní vzdělávací program Stavební výroba školní vzdělávací program Stavební výroba Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství školní vzdělávací program Spojový mechanik 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2012 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A HOTELOVÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Číšník barman, servírka barmanka Kód a název oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Praha 9, Podkovářská 4

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Praha 9, Podkovářská 4 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Praha 9, Podkovářská 4 Školní vzdělávací program Zlatník a klenotník Obor vzdělání 82-51-H/03 Zlatník a klenotník Platnost ŠVP : od 1.září 2009 počínaje 1.ročníkem

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

školní vzdělávací program Malíř - 3.verze

školní vzdělávací program Malíř - 3.verze školní vzdělávací program Malíř - 3.verze Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 128) Strana 2 (celkem 128) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 128) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost verze 2009/1 (platnost od 1. 9. 2009) č. j. 60/2/2009/SOŠPDY

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 33-56-E/01 Truhlářská výroba 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

školní vzdělávací program Obkladač - 3.verze

školní vzdělávací program Obkladač - 3.verze školní vzdělávací program Obkladač - 3.verze Obsah Obkladač... 1 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

AUTOMECHANIK. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program

AUTOMECHANIK. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa...

Více

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Autoelektrikář Kód a obor vzdělání: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36-66-H/01 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6 UČEBNÍ PLÁN...14 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více