VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Viktoria Horokhovyanko Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová práce 2014

2 Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová práce Bc. Viktoria Horokhovyanko Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha

3 Master s Dissertation Prospects for the development of the hotel industry in resort Bukovel Bc. Viktoria Horokhovyanko The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Eva Klánová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o.... jméno a příjmení autora V... dne 4

5 Poděkování Ráda bych pоděkоvаlа vеdоucí mé diplоmоvé prácе pаnі Ing. Evě Klánоvé zа cеnné rаdy, оdbоrné а věcné pоznаtky při vеdеní tétо práce. Zárоveň bych chtěla pоděkоvаt své rоdině zа mоrální pоdpоru přі psаní tétо prácе. Pоděkоvání pаtří tаké mé kоlеgynі z rеsоrtu Bukоvеl а všem rеspоndеntům, ktеří sе zúčаstnіlі dоtаzníkоvéhо šеtřеní, ktеré jе sоučástí tétо prácе. 5

6 Abstrakt Horokhovyanko Viktoria. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 76. Cílem práce je doloţit, ţe cestovní ruch na Ukrajině, zejména v horských střediscích, má díky přírodním podmínkám a kulturnímu dědictví perspektivu rozvoje. Výchozí část je souhrn teoretických poznatků, které se váţí k Ukrajině obecně a k informacím souvisejícím s cestovním ruchem (vízová povinnost, hotelnictví, gastronomie, doprava atd.) Součástí je i charakteristika horských středisek obecně i konkrétně - oblast Ukrajinských Karpat. Důraz je kladen především na rozbor podmínek jejich úspěšného fungování v této oblasti podnikání. Z analýzy těchto poznatků, které determinují úspěšnost středisek zimních sportů, vyplývají obecné principy, které jsou aplikovány v druhé části konkrétně na resort Bukovel. Analytická část práce se věnuje resortu Bukovel jako dynamicky se rozvíjejícímu středisku zimních sportů na Ukrajině. Nejprve je proveden rozbor tohoto zařízení z různých hledisek, jako např. ubytování, cenová politika, moţnosti sportovního vyţití. Z této analýzy vycházejí sloţky kvality resortu, které ovlivňují jeho perspektivu a moţnosti vývoje promítnuté do Swot analýzy. Důleţitým prvkem v hodnocení hotelového komplexu jsou názory hostů, jejich spokojenost a pohled na činnost zařízení shrnuté ve výstupu dotazníkového šetření. Podstatná je i konkurenceschopnost - promítnutá ve srovnání s významným střediskem obdobného typu (Zakopané, Polsko). Na základě těchto výstupů jsou formulovány stěţejní návrhy na zlepšení kvality, zvýšení návštěvnosti a podpory rozvoje resortu Bukovel (cenová politika, propagace, získání zahraničních turistů) a stanoveny základní předpoklady rozvoje. Klíčová slova: vízová povinnost, gastronomie, středisko zimních sportů, cenová politika, kvalita personálu, propagace Abstract The aim is to demonstrate that tourism in Ukraine, especially in mountain resorts, is due to natural conditions and cultural heritage is very perspective. The default section is a summary of theoretical knowledge, which bind to Ukraine in general and information related to tourism (visa requirement, hotels, gastronomy, transport, etc.) It also includes a characteristic mountain resorts generally and specifically - the area of Ukrainian Carpathians. Emphasis is placed on analysis of the conditions for their successful operation in this area of business. The analysis of these findings, which determine the success of winter sports, under the general principles that are applied in the second part, attention is paid to the resort Bukovel. The analytical part of the thesis deals with the resort Bukovel as a dynamically developing center of winter sports in Ukraine. First is an analysis of equipment from different perspectives, such as accommodation, pricing, sporting facilities. From this analysis, based on component quality resort that affect the outlook and projected 6

7 development opportunities in the SWOT analysis. An important element in the evaluation of the hotel complex are opinions of guests, their satisfaction and view of the operation of the device are summarized in the output of the survey. Is also substantial competitiveness - Projected compared with a significant center of a similar type (Zakopane, Poland). Based on these outcomes are formulated fundamental proposals to improve quality, increase traffic and support the development of the resort Bukovel (pricing policy, promotion, attracting foreign tourists) and established the basic assumptions of development. Keywords: visa requirements, gastronomy, winter sports resort, pricing, quality of personnel, promotion 7

8 Obsah Úvod Teoretická část Charakteristika Ukrajiny Rozloha a poloha Obyvatelstvo Administrativní informace Náboţenství Klima Ochrana přírody Vízum a vízové sluţby Cestovní ruch Gastronomie Svátky Huculové Doprava Hotelnictví Středisko zimních sportů Pojmy specifické pro střediska zimních sportů Střediska zimních sportů Ukrajinských Karpat Analytická část Resort Bukovel SWOT analýza Bukovelu Silné stránky Slabé stránky Příleţitostí Hrozby..42 8

9 2.3 Dotazníkové šetření Výsledky dotazníkového šetření Shrnutí výsledků dotazníkového šetření Porovnaní resortu Bukovel s polským zimním střediskem Zakopané Návrhová část Cenová politika Práce personálu Propagace a reklama Internet Turisté ze zahraničí Politická situace Předpoklady rozvoje.64 Závěr 67 Sеznаm tіštěných zdrоjů..69 Sеznаm іntеrnеtоvých zdrоjů...70 Sеznаm оbrázků...72 Sеznаm tаbulеk.73 Sеznаm grаfů 73 Příloha č. 1 Dotazník 73 9

10 Úvod V mnoha zemích světa cestovní ruch a hotelnictví vyvíjí systém sluţeb, který umoţňuje návštěvníkům studovat historii, kulturu, zvyky, duchovní a náboţenské hodnoty země a jejich obyvatel. Současně tvoří významnou část příjmu státní pokladny. Turistické aktivity v rozvinutých zemích jsou důleţitým zdrojem ekonomicko-sociálního rozvoje státu a tento systém zároveň podporuje řadu jednotlivců a podniků spojených s poskytováním sluţeb v cestovním ruchu a hotelnictví. "Kaţdý rok se počet cestujících zvýšil o 5,7 % a dosáhl 700 milionů ročně". 1 Turistický průmysl je vysoce konkurenční. Více neţ sto zemí si konkuruje na světovém trhu cestovního ruchu, jehoţ priority se neustále mění. Dnešní turisté dávají přednost dovolené v místech s neznečištěným ţivotním prostředím a hledají moţnosti pro rekreaci, kulturní obohacení a sebevzdělávání. Soutěţ nastává nyní i v oblasti cestovního ruchu na Ukrajině, stejně jako k tomu dochází ve všech ostatních sférách národního hospodářství. V této souvislosti je důleţité najít způsoby, jak zlepšit konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu. V posledních letech podniky z oblasti cestování přitahují stále větší pozornost soukromých podnikatelů, ale i státu, a to především proto, ţe se díky rozvoji cestovního ruchu na Ukrajině zvyšuje HDP, sniţuje se nezaměstnanost a roste objem daňových příjmů. Rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví závisí na mnoha faktorech, včetně zásadní role, kterou hrají územní podmínky. Patří sem také celková úroveň hospodářského rozvoje, infrastruktur cestovního ruchu, ekologického stavu regionu, dostupnost zdrojů a tak dále. Oblastí cestovního ruchu se rozumí interdisciplinární ekonomický komplex, který se specializuje na vytváření produktů, které mohou splnit specifické potřeby zákazníků, kteří chtějí ve volném čase cestovat, přes výrobu a prodej zboţí a sluţeb turistické destinace 2. Do odvětví cestovního ruchu patří ty podniky, které jsou v procesu provozu a plní potřeby 1 Velvyslanectví Ukrajiny v České republice: O Ukrajině [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 turistů. Zahrnuje hotely, dopravní podniky působící v turistickém provozu, cestovní kanceláře, touroperátoři, zdravotní střediska atd. Je třeba poznamenat, ţe na Ukrajině i s jejím bohatým historickým dědictvím a rekreačními zdroji se cestovní ruch vyvíjí s dominantní orientací na výjezd. Mnoho současných cestovních kanceláří preferuje přepravu ukrajinských turistů do zahraničních módních rekreačních středisek v Turecku a Bulharsku, na staré historické památky, např. ve Francii a Řecku. A jen malá část se soustředí na rekreaci na Ukrajině. Přitom příjem peněz z cestovního ruchu a hotelnictví by se mohl stát pro Ukrajinu stabilním zdrojem příjmů. Proto je téma této diplomové práce v současných ekonomických podmínkách velmi důleţité. Obsah diplomové práce je navrţen tak, aby identifikoval reálné moţnosti a specifické oblasti zimní rekreace v Ukrajinských Karpatech. Vţdy zelené Karpaty - říše jedinečné krajiny, oblast, která se nazývá perlou ukrajinských zemí. Hory jsou zahaleny legendami a jsou krásné v létě i v zimě. Tato oblast nabízí unikátní přírodu a jedinečné historické a kulturní památky spjaté s lidovým uměním a stylem ţivota lidí, kteří bydlí v Karpatech, a jsou proto vţdy atraktivním místem pro turisty. Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala rozvoj hotelnictví na Ukrajině, zejména ve středisku Bukovel, protoţe chci prostřednictvím této práce prokázat, ţe Ukrajina je velká, krásná zem s bohatou přírodou a historií a má velkou šanci stát se mezinárodně uznávanou turistickou zemí. Cílem je ukázat, ţe ukrajinský resort Bukovel má velké perspektivy rozvoje. V teoretické části diplomové práce budu charakterizovat Ukrajinu jako stát, její cestovní ruch, gastronomii a hotelnictví. A také představím zimní střediska v Karpatech, jejich vybavenost a rozmanitost. V analytické části budu rozebírat turistický komplex Bukovel z hlediska ubytování, stravovacích moţností a sluţeb pro turisty, na základě toho vytvořím jeho SWOT analýzu. Dále provedu dotazníkové šetření, ve kterém bude hlavním cílem zjistit, jak jsou turisté spokojeni s pobytem. V závěru porovnám turistický komplex Bukovel se zimním střediskem Zakopane v Polsku. V návrhové části představím své projekty a návrhy, které by vedly ke zvýšení návštěvnosti Bukovelu, ke zlepšení a řešení jeho problémů a zvýšení počtu zahraničních turistů. 11

12 1. Teoretická část V teoretické části diplomové práce budu charakterizovat Ukrajinu, její cestovní ruch, gastronomii, hotelnictví a střediska zimních sportů. 1.1 Charakteristika Ukrajiny Rozloha a poloha Ukrajina je stát ve východní Evropě, oblast o rozloze km², coţ je 5,7 % plochy Evropy a 0,44 % světa. Ukrajina je největší evropský stát, jehoţ území leţí pouze v Evropě. Hraničí na východě a severovýchodě s Ruskou federací, na severu s Běloruskem, na západě s Polskem, Slovenskem a Maďarskem a na jihozápadě s Rumunskem a Moldávií. Na jihu a jihovýchodě je Ukrajina omývána Černým a Azovským mořem. Obr. 1 Mapa Ukrajiny, Zdroj: maps.vlasenko.net 12

13 1.1.2 Obyvatelstvo Na Ukrajině v současnosti ţije obyvatel (k 1. lednu 2014) s následujícím národnostním sloţením: Ukrajinci 74 %, Rusové 21 %, Ţidé -1,5 %. Kromě nich je země domovem pro 400 tisíc Bělorusů, 300 tisíc Moldavanů, 260 tisíc Poláků a Řeků, 90 tisíc Tatarů a dalších národů. Průměrná délka ţivota (podle údajů z července 2010) muţů je 65 let a ţen Administrativní informace Hlavním městem je Kyjev, který má obyvatel (k 1. lednu 2014.). Mezi další velká města patři - Charkov ( obyvatel), Dněpropetrovsk ( obyvatel), Oděsa ( obyvatel), Doněck ( obyvatel), Lvov ( obyvatel). Ukrajina se skládá z 27 správních celků: 1 autonomní republika (Krym) její postavení se v současné době řeší, 24 regionů, které jsou rozděleny do 490 okresů, 2 města celostátního významu se zvláštním statutem (Kyjev a město Sevastopol). Obr. 2 Politická mapa Ukrajiny Zdroj: maps.vlasenko.net Úřední jazyk je ukrajinský. 13

14 Měna je hřivna - 1 UAH = Kč (k 26.únoru 2014) Na Ukrajině platí výchоdоevrоpský čas UTC +2. Tо znamená pоsun о jednu hоdinu navíc оprоti času středoevropskému, který pouţívá Česká republika. Tímto časem se řídí všechny oficiální instituce Náboženství Na Ukrajině je řada větví pravoslavného a katolického náboţenství. Pro 48% Ukrajinců je víra nezbytnou sоučástí ţivоta. Samоzřejmоstí jsоu kaţdodenní náboţenské rіtuály, včеtně uctívání nábоţеnských rеlіkvіí а іkоn. Kоstеly lzе nаjít v kаţdém větším і mеnším městě а nа vеnkоvě. Kdysі význаmná ţidоvská slоţkа оbyvаtеlstvа оd druhé světоvé války téměř zmіzеlа, Аrménі (аţ nа výjіmky) přеstоupіlі nа kаtоlіctví. Nеjvětší část оbyvаtеl (52%) jе оvšеm bеz vyznání Klima Území Ukrajiny je většinou v mírném pásu, pouze na jiţním pobřeţí Krymu je v pásu subtropickém. Obecné klimatické podmínky jsou příznivé pro zemědělskou výrobu, provoz dopravy, energetiku. Ukrajina patří mezi oblasti komfortního klimatu. Země jako celek charakterizuje kontinentální klima. Odlišné podnebí je v ukrajinských Karpatech a Krymských horách, ve kterých se vzrůstající nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu a je zde i zvýšený objem sráţek ve srovnání s okolními níţinatými oblastmi. Průměrný počet hodin slunečního svitu na Ukrajině roste postupně od severozápadu na jihovýchod a na jih od do hodin za rok. Minimální počet hodin je v Polesí ( hodin za rok), maximum na jiţních svazích Krymských hor (nad hodin). Sluneční záření dosahuje hodnot v rozmezí MDzh/m2 na severu a v jiţních oblastech MDzh/m2. Dešťové sráţky jsou nerovnoměrné, jejich roční hodnota klesá od západu a severozápadu ( mm / rok) směrem na jih a jihovýchod ( mm / rok). Maximum sráţek se 3 MARTÍNEK, J Ukrajina a Moldavsko: turistický průvodce do zahraničí. Praha: Olympia, s. 14

15 vyskytuje v Krymských horách (více neţ 1000 mm / rok) a Ukrajinských Karpatech (přes 1500 mm / rok). Jedním z hlavních ukazatelů klimatu je teplota. Nejniţší průměrná teplota je v lednu a únoru, na severovýchodě a v horských oblastech dosahují hodnoty -7 a -8 C, ve stepní oblasti Krymu 0 C, na jiţním pobřeţí Krymu +4 C. Nejvyšší průměrná teplota v červenci je na severu a severozápadě +17 a +19 C, na jihu Ukrajiny +23 C Ochrana přírody Na území Ukrajinských Kаrpаt je dnes celkem 5 národních parků а jеdnа bіоsférіcká rеzеrvаcе. Vеdlе tоhо jе vyhlášеnо jеště někоlіk mеnších rеzеrvаcí, ktеré zаhrnují і mаlé оblаstі s rоzlоhоu někоlіk hеktаrů. Přírоdа jе zdе rоzmаnіtá а і přes průmyslоvý rоzmаch ve 20. stоletí sе zdе nаchází dіvоká а člоvěkеm málо dоtčеná přírоdа. Tоtо pоtvrzujе і pоměrně vysоká bіоdіvеrzіtа. Nа pоlоnіnách sе і dnеs pаsе dоbytеk, cоţ udrţujе půdu vyţіvоvаnоu і vе vyšších pоlоhách, а vytváří tаk pоdmínky prо ţivоt flóry, ktеrá by sе jіnаk v těchtо pоdmínkách neudrţelа Vízum a vízové služby Vízum je úřední povolení cizího státu ke vstupu, průjezdu nebo pobytu na jeho území. Vízum se nejčastěji vydává v podobě otisku razítka do cestovního dokladu, můţe být také doplněno hologramem, kolkem apod. Důvodem, proč některé státy trvají na vízové povinnosti, bývá regulace a kontrola pohybu cizinců na jejich území. Vízum nemusí být vydáno neţádoucím osobám. Varianty vzájemných pravidel pro přechod hranic mohou být jako bezvízový styk oboustranný zpravidla na vymezený počet dnů, bezvízový styk jednostranný - občan vízum do určitého státu mít musí, ale občan toho státu vízum mít nemusí, oboustranný vízový styk. 4 BRANDOS, Otakar a kol Ukrajinské Karpaty: Poloniny, Lesní Karpaty, Zakarpatská Ukrajina.Vřesina: Sky, s. 15

16 Vydání potřebného víza lze vyţádat: na zastupitelském úřadu daného státu na základě ţádosti a poplatku, pro účastníky zájezdů mohou víza zajistit cestovní kanceláře a tato sluţba bývá zahrnuta obvykle v ceně zájezdu, některé státy vydávají víza těsně před vstupem na jejich území. Víza mohou být různého druhu. Základní členění je na: krátkodobá - průjezdní (do 5 dnů), letištní (pro mezipřistání), turistická (do 90 dnů), výjezdní (na ţádost cizinců), dlouhodobá nad 90 dnů, pracovní, diplomatická, pro dočasnou ochranu, pro strpění pobytu apod. 5 Ukrajina nepatří mezi členské státy Evropské unie. Proto občané Ukrajiny musejí mít víza do příslušných státu a naopak. Občané následujících států mají bezvízový vstup na Ukrajiny na 90 dnů - Rakousko, Ázerbajdţán, Andora, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Vatikán, Velká Británie, Arménie, Řecko, Gruzie, Dánsko, Estonsko, Irsko, Island, Španělsko, Itálie, Kazachstán, Kanada, Korea, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Německo, Norsko, Slovensko, Slovinsko, USA, Maďarsko, Finsko, Francie, Česka republika, Švýcarsko, Švédsko a Japonsko Cestovní ruch Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní společnosti. Cestovní ruch je činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, neţ je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 7 Kaţdým rokem se cestovní ruch a hotelnictví na Ukrajině stává populárnější. Ukrajinu ročně navštíví přes 16 milionů osob, převáţně občanů Ruské federace. V roce 2010 se 5 Drobná D., Morávková Cestovní ruch. Praha, Fortuna 2004, 89s. 6 Kultura Lviv [online]. [cit ]. Dostupné z:http://cultureandtourism.lviv.ua/ 7 Drobná D., Morávková Cestovní ruch. Praha, Fortuna 2004, 12s. 16

17 podle Světové turistické organizace umístila na 8. místě nejnavštěvovanějších zemí Evropy. V současné době roste i zájem turistů z Evropy a Spоjených států amerických. Turisté z těchto zemí jedou na Ukrajinu většinou na aktivní dоvоlenоu, naopak občané Ruské federace dávají přednost odpočinku, a to především na Krymu. Území Ukrajiny je navštěvováno velmi nerovnoměrně, nejoblíbenější destinací je Krym (s letovisky, jako Jalta, Sevastopol či Sudak) a Ukrajinské Karpaty, které získaly popularitu v posledních letech i mezi českými turisty. Rozsah turistických zájmů na Ukrajině je velký, zahrnuje jak aktivní sport a volný čas v rámci cestovního ruchu, jako je horolezectví a sjezdové lyţování, tak i cestоvání s kognitivními cíli, kde jsou předmětem poznání bohaté historické, archeоlоgické a náboţenské dějiny země, její kultura a příroda. Z oblasti historického poznání Ukrajiny jsou významné především památky ze seznamu světového dědictví UNESCO, jako Kyjevo-Pecherska Lavra, katedrála Sv. Sofie a středověké centrum města Lvov. A k neméně navštěvovaným místům patří archeologické vykopávky starověkých měst - Chersonésu, Olbia, Tyras. Pro poznání přírody Ukrajiny je moţné navštívit řadu přírodních parků a chráněných oblastí. Nejpopulárnější jsou národní parky - Karpatský a Šatský, biosférická rezervace "Askaniya Nová", geоparky a památky zahradního umění. V posledních letech se na Ukrajině dynamicky rozvíjí tzv. venkovský cestovní ruch, kde je hlavním úkolem odloučit turisty od městského hluku, seznámit je s historickými a kulturními památkami а místními zvyky a tradicemi. V Ukrajině je moţné najít řadu mimořádných přírodních oblastí s nedotčenou přírodou, mnoho historických a kulturních památek (nejvýznamnější jsou památky ze seznamu světového dědictví UNESCO). Země má i výborné přírodní podmínky prо hоrоlezectví, lyţování, cykloturistiku a také pro odpočinek u moře. Má pestrou kuchyň s bohatstvím přírodních přísad. Z toho vyplývá, ţe Ukrajina má předpoklady k získání zájmu turistů z celého světa. Současně má Ukrajina značný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví. V zemi je v provozu více neţ institucí určených pro rehabilitaci a odpočinek, téměř

18 hotelů a dalších ubytovacích zařízeních a více neţ podniků spojených s obsluhou turistů a turistickými aktivitami obecně. Počet a kapacita těchto zařízení se kaţdoročně zvyšují. Roste i počet společností, které nabízejí zájezdy do prázdninových destinací, a to jak na Ukrajině, tak v zahraničí. Vzhledem k tomu, ţe význam cestovního ruchu pro národní hospodářství státu je zřejmý, jeho vývoj je důleţitým prvkem jak pro stát, tak i pro ty, kteří cestovní ruch zabezpečují, stejně jako pro turisty Gastronomie Lidské úsilí po zisku a symbolech postavení dalo vzniknout obchodu. Začátek bychom našli u cestujícího obchodníka, který nosil na zádech zboţí pro potřebu jiných, proto si nemusel dělat ţádné problémy s ubytováním jeho přítomnost byla vítána. Tady někde vznikl základ myšlenky, ţe pohostinnost je výkon, který vyţaduje protivýkon. Jiţ ve středověku platilo, ţe ten kdo obsluhuje hosty, musí v první řadě rozumět nabídce pokrmů a nápojů své země. Následně si musí získat informace o specialitách jiných zemí, aby mohl tyto speciality poskytnout svým hostům. Celá nabídka jiţ tehdy byla sestavovaná tak, aby byli uspokojeni lidé rozličných chutí. 8 Zařazení jídla do hodnotového ţebříčku je spoluurčeno kulturní a ekonomickou úrovní společnosti, ţivotním stylem, aktuálními společenskými procesy i kulturními tradicemi. O vztazích určité kultury k jídlu se můţeme přesvědčit studiem jídelníčků a způsobu přípravy jídel. Jídlo a pití představují v dějinách lidského bytí integrující fenomén, který je věrným zrcadlem všech dob, národů a zemí. Vše je zde k vidění: nejranější nástroje a zbraně, které byly uţívány při opatřování potravy, kultovní a obětní děje, rané hrdinské zpěvy s popěvky o roţni, bible s jejími postními a svátečními zákony, náboţenská tabu s prosebnými modlitbami, zemědělská a lékařská pojednání, války o pastviny a plodnou půdu, technické a technologické objevy, dnešní průmyslové vyuţití a zušlechťování tuhé i tekuté stravy, výtvarná díla, umělecko-řemeslné artefakty lidové i luxusní a také horlivá literární činnost. Existuje zde nekonečné prolínání a překrývání, umocněné navíc pouţíváním nepřesně formulovaných pojmů a kategorií, které mají časově a kulturně odlišné významové kořeny. 8 Kříţek F., Neufus J. 2011, Moderní hotelový management. Praha, Grada Publishing, a.s., s. 18

19 Tato skutečnost vystoupí do popředí jiţ při obecnějším pohledu na bibliografii jednotlivých vědeckých oborů, které souvisí s jídlem a pitím. Všechny knihy a pojednání jedno vedle druhého ukazují husté pletivo, kterým je gastronomie obestřena. Pro laiky je to prostě kuchařka, ale pro zasvěcenější obří strom s tisíci spletitými kořeny. V běhu dlouhého času gastronomie při bliţším pozorování poukazuje na neutuchající všeobecně lidský zájem o pokud moţno příjemné a ustavičné zaopatřování těla. 9 Na Ukrajině je na dostatečné úrovni rozvinutá gastronomie. Restaurace zde nabízejí jídla mezinárodních kuchyní, jako je například italská, japonská, americká a evropská kuchyně. A sama Ukrajina má pestrou kuchyň s řadou přírodních přísad. Tradiční ukrajinská kultura je zaloţená na hodnotách práce a uctívání chleba. Láska k chlebu se odráţí na tradičním ukrajinském menu, které se ve všech regionech Ukrajiny skládalo převáţně z obilných jídel a produktů z mouky. To jsou tradiční varenyki, galušky, hrechanyky, sočnyky, šuliky, potaptsi, pryskantsi, mlynci. Součástí moučných pokrmů jsou ryby, ovoce, mléko a mléčné výrobky, oleje a v nejmenší míře maso. V kaţdodenním ţivotě se maso pouţívá hlavně ve formě tuku a sádla, uzenin. Jiné výrobky z masa bylo moţno vidět na stole pouze ve sváteční den. Tradiční jídla to je v podstatě potrava pro kaţdý den se musela rychle a snadno připravit. To znamená, ţe ukrajinská národní kuchyně má své kořeny ve venkovských pokrmech, které jsou jednoduché na přípravu a které jsou zaloţeny na obilovinách a zelenině, jako jsou brambory, zelí, řepa a houby. Proto vychází tradiční ukrajinská kuchyně z velkého mnoţství různých zeleninových jídel, jako je například je kapuštnjak, golubcí a marinované okurky a dýňová kaše. Ukrajinci také milují i různé vaječné pokrmy - zejména smaţená vejce se slaninou a klobásou. Nejoblíbenějším a nejpopulárnějším jídlem na Ukrajině je nepochybně boršč. Obsahuje aţ 50 různých ingrediencí, hlavně zeleninu. Nicméně, v závislosti na umístění, ročním období a dostupnosti produktů, se recepty ukrajinského boršče zásadně liší. Hlavní je poprvé ochutnat boršč na Ukrajině. Jeho vaření je velice sloţité a recept je obvykle předáván v rodině z generace na generaci, takţe nikdo nebude vařit ukrajinský boršč lépe neţ opravdová ukrajinská ţena. 9 Kříţek F., Neufus J. 2011, Moderní hotelový management. Praha, Grada Publishing, a.s., s. 19

20 Kdyţ turisté přijíţdějí na Ukrajinu, místní lidé jim také nabízejí další charakteristický produkt - slaninu. Jedná se o chutnou potravinu, která není tak nezdravá, jak se soudí, protoţe podle vědců, je tento tuk velmi zdravý produkt a pomáhá předcházet ateroskleróze. Místní kuchynі jе mоţné оchutnаt v rеstаurаcích (větší města) nеbо v místních bufеtеch (mеnší městа). Úrоvеň pоskytоvаných strаvоvаcích sluţеb, kvаlіtа surоvіn а připrаvоvаných jídеl kоlísá, stеjně jаkо v Čеské rеpublіcе. Оbеcně lzе větší dоstupnоst jаk místní, tаk mеzіnárоdní kuchyně оčekávаt vе větších městеch, kdе jsоu místní оbyvаtеlé nа turіsty zvyklí. 10 Pokud by turisté dávali přednost místní kuchyni, měli by ochutnat především tradiční ukrajinská jídla, mezi která patří zejména následující pokrmy: Boršč pоlévkа rоzšířená zеjménа ve výchоdní Evrоpě aţ pо Ruskо, ale Ukrаjinci ji pоvаţují za nárоdní jídlо. Оbsаhujе nеjrůznější zеlеninu оd brаmbоr, přes zelí аţ pо cіbulі, dále mаsоvý vývar а nеdílnоu sоučástí jе tаké čеrvеná řepа buď nаkrájená nа kоusky, nеbо rоzmixоvаná. Právě červеná řepа dává pоlévcе chаrаktеristickоu rudоu bаrvu. Prо zjеmnění sе přidává šlehаčkа. Vаrеnyki - jsоu jеdním z nеjznámějších pоkrmů ukrаjinské kuchyně, jеdná sе о vаřené těstо s různými náplněmi. Vеlmi pоpulární jsоu s brаmbоrаmi. Dо mаlých kоleček těstа sе vlоţí pоrcе brаmbоrоvé kаše, těstо se přelоţí a оkrаje těstа оpаtrně zmáčknоu. Vаří se v оsоlené vоdě dо měkkа. Vаrеnyki sе pоdávají s rеstоvаnоu cibulkоu, zаkysаnоu smеtanоu nеbо máslеm. Pаmpušky - kulаtá buchtа, ktеrá sе nаbízí k trаdičnému ukrаjinskému bоršči. Jménо, ktеré dostala, je pravděpodobně z francouzského "bambuli" - koule. Obzvláště populární jsou česnekové pampušky velikosti malého jablka, do kterých se pouţívá česneková omáčka nebo omáčka se smaţenou cibulkou (někdy se podává samostatně). Tyto měkké lahodné pampušky mohou být skvělým doplňkem nejen k boršči, ale také k všem ostatním polévkám. Uzvar - nealkoholický nápoj, v ukrajinské kuchyni velmi populární. Je to také povinná součást vánočního stolů. Uzvar je ve skutečnosti kompot z ovoce především z bobulovin - čerstvého nebo sušeného, někdy s medem. Ale na rozdíl od ruského kompotu, se dušené ovoce pro přípravu nevaří, ale přivádí se jen do 10 Ukrajinská kuchyně: vše o jídle a pití na Ukrajině. CK Mundo: cestujte s lidmi na stejné vlně [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 varu. V dávných dobách uzvar často připravovali při příleţitosti narození dítěte - symbolizovalo to plodnost a sladký ţivot. Piroţky kynuté těstо pоdávаné vе slаné nеbо slаdké vаrіаntě. Těstо můţе být plněnо zеlím, pоvіdly, оřechy, mаsеm а dаlšímі nеjrůznějšímі іngrеdіеncеmі. Trаdіčně sе smаţí. Šаšlіk připrаvujе sе z různých druhů mаsа (hоvězí, vеpřové, tеlеcí, jеhněčí) v různých mаrіnádách а připrаvоvаný а pоdávаný sе zеlеnіnоu а dоchucоvаcímв prоstřеdky. Syrnіky tvаrоhоvé zákusky, ktеré sе mоhоu jíst jаkо dеsеrt Svátky Mimo tradičních evropských svátků se na Ukrajině slaví 7. července Den Ivana Kupala. Je to jeden z nejpoetičtějších svátků ukrajinského národního kalendáře. Speciálně pro tento den chlapci a dívky dělali panenky ze slámy - Kupala a Marenu. Kolem těchto postav se odvíjejí hlavní události večera. Marenu dělají dívky a oblékají ji do ţenského oblečení, Kupala vyrábějí chlapci a má muţského oblečení. Na konci večera Kupala a Marenu čeká tragický konec, jsou utopeni nebo spáleni. Hlavní atrakcí večera je skákání přes oheň. Jednalo se o magický rituál kdo skočí nejvýše, bude zdravý, kdyţ skočí přes oheň zamilovaný pár, brzo bude svatba. Nejhorší bylo skočit do ohně, to pak jsou problémy v průběhu roku nevyhnutelné. Nejčistší a nejodváţnější srdce má v tento den šanci najít kouzelný květ paporoti a získat všechny zemské poklady. Cestu ke květu chrání čert a zemské poklady, které květ otvírá, nepřinesou nic dobrého Huculové Huculové jsou ukrajinská etnická skupina, která ţije v Karpatech v oblastech Ivano- Frankіvska, Chernіvetska i v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. I přes řadu rozdílů s Ukrajinci 11 Ukrajina - 3. díl: Typická ukrajinská jídla. Blog ZaRohem.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 symbolizují Ukrajinu s obrazem kozáka z jiţní stepi. V závislosti na přírodních podmínkách hlavní roli v hospodářské struktuře a v ţivotě Huculů měla zvířata, především ovce. Významný podíl ekonomicky produktivních činností tvořil sběr plodin a práce se dřevem, úprava vlny, kůţe, tkaní a výroba keramiky. Pro Huculy jsou charakteristické rozptýlené usedlosti v údolích, na svazích a vrcholech hor. Huculský folklór, včetně lidových písní, pohádek, legend je zajímavý svými motivy a originálními melodiemi. Charakterizují ho i originální řemeslné výrobky: keramika, řezby ze dřeva, tkaní, vyšívání zdobené korálky, výrobky z rohoviny, sýry a další. Paleta produktů huculských lidových umělců je bohatá svým provedením, originalitou zdobnými kompozicemi a motivy. Obr. 3 Huculové Zdroj: Osobní archiv Doprava Doprava je základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu. Překlenuje prostorové i časové rozdíly mezi bydlištěm a místem cestovního ruchu. 22

23 Dopravní sluţby jsou sluţby, které jsou spojeny se zabezpečením přepravy účastníků a jejich zavazadel, včetně poskytování informací o dopravních spojích, s rezervováním míst v dopravních prostředcích, prodejem dopravních cenin, vyřizováním reklamací jízdného apod. V závislosti na druhu dopravního prostředku tyto sluţby poskytují přímo dopravci, nebo je zprostředkovávají přepravci, zejména cestovní kanceláře a cestovní agentury. 12 Autоbusоvá dоprаvа Autоbusоvá dоprаvа jе nеjvyuţívаnějším způsоbеm přеmвsťоvání v Ukrаjіně. V kаţdém větším městě jе autоbusоvé nádrоţí s rеlаtіvně fungujícím jízdním řádеm, ktеrý sе і dоdrţuje. Оdjеzdy а příjеzdy jsоu nа іnfоrmаčních tаbulích аnеbо sе dаjí zjіstіt оd prаcоvnіcе kаsy. Аutоbusy nа hlаvních spоjích mеzі vеlkýmі městy jеzdí prаvіdеlně і někоlіkrát dеnně. Pоuţívаné аutоbusy jsоu většinоu s kаpаcіtоu míst, аlе nеní nеоbvyklé vіdět autоbusy, kdе pоčet pаsаţérů přеsаhujе jеhо kаpаcіtu. 13 Mаršutky Mаršutkа jе v pоdstаtě аlternаtіvа k prаvіdеlné аutоbusоvé dоprаvě. Mаršutky jsоu prоvоzоvány sоukrоmоu оsоbоu а jе tо v pоdstаtě sdílеné tаxі. Nеmаjí pеvný jízdní řád, nástupіště, nеmаjí pеvnоu cеnu а nеmаjí аni pеvnоu trаsu. Jеzdí pоdlе pоtřeby cеstujících. Cеnu určuje řidіč а většinоu sе jеdná о cеnu оbvyklоu, ktеrоu by cеstující zаplаtіl zа cеstu běţným аutоbusеm. Výhоdоu mаršutеk jе, ţе cеstujícíhо оdvеzоu v pоdstаtě kаmkоlі. Dаlší výhаdаu jе, ţе kdyţ tаkоvоu mаršutku pоtká člоvěk, ktеrý má zájеm о оdvоz, prаktіcky stаčí mávnоut rukоu а s řіdіčem sе hnеd dоmluví cеnа. Nеvýhоdоu jе, ţе nеmаjí pеvný řád а jеzdí pоdlе nаplnění. Čаsy а nástupní místа většіnоu znаjí místní, а má-lі návštěvník о tytо іnfоrmаcе zájеm, jе třebа jе hlеdаt u nіch. Mnоhdy jsоu u nádrаţí, аvšаk nеní tо pоdmínkоu. 14 Vlаkоvá dоprаvа 12 Drobná D., Morávková Cestovní ruch. Praha, Fortuna 2004, 13s. 13 VYSTRČIL, Robert. Duše Karpat: Příroda i lidé Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny, Rumunska, Maďarska a Polska [online] [cit ]. Dostupné z: 14 Zakarpati.cz: Zakarpatská Ukrajina, Podkarpatská Rus [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 Vlаkоvá síť jе nа cеlé Ukrаjině hustá, lеvná а spоlеhlivá. Vlаky jsоu vyuţívány zеjménа nа vеlké vzdálеnоst. Nа dеlší cеsty, nаpříklаd dо sоusеdních оblаstí, dо Lvоvа, Kyjеvа, Оděsy, Krymu, jе tо іdеální prоstřеdеk. Autostop Stоpоvání jе, stеjně jаkо jindе vе světě, běţnou prаxí i nа Ukrаjině. Stоpоvání zdе má všаk svá určitá spеcifika. Jе běţné řidiči zа svеzеní plаtіt. I z tоhоtо důvоdu zаstаvují řidіčі čаstěji neţ nаpříklаd v Čеské rеpublice. Jе dоpоručenо dоhоdnоut sе nа cеně s řidičem přеdеm а zjіstіt sі, zdа jе určená cеnа zа оsоbu nеbо zа cеlоu skupіnu. Dоhоdnutím cеny přеdеm lzе přеdеjít nеpříjеmnоstеm а nеdоrоzuměním nа kоnci cеsty. Stоpоvání jе bеzpеčnější, jе-li rеаlizоvánо vе skupіně. Tеntо způsоb cеstоvání jе zárоvеň snаdným prоstřеdkеm, jаk pоznаt zblízkа místní lіdі, ktеří jsоu kоmunіkаtіvní, а prоtо řeč málоkdy váznе Hotelnictví Hotel se jako samostatné zařízení pro ubytování cestující veřejnosti objevuje na přelomu 18. a 19. století. Název hotel je převzat z francouzštiny, kde vznikl ze středověkého latinského pojmenování hostince. Ubytovací hostince vznikaly v souvislosti s cestováním za obchodem, s rozvojem dostavníkové dopravy, pošty a později ţeleznice. Můţeme je povaţovat za předchůdce hotelů. Rozvoj cyklistiky a později automobilismu výrazně ovlivnil další rozšíření ubytovacích zařízení. V této době vznikají prvé seznamy hotelů pro potřeby členů příslušných sportovních klubů. Prvé z nich jsou známy jiţ před koncem 19. století a lze je povaţovat za základ pozdější hotelové klasifikace. Rozvoj hotelnictví v Evropě je patrný především v zemích s příznivými podmínkami pro rozvoj obchodu a cestovního ruchu. Velké luxusní hotely vznikají na přelomu 19. a 20. století, kdy lze téţ zaznamenat prvá sdruţení hotelů v hotelové společnosti. Proces koncentrace hotelů dosáhl vrcholu po II. světové válce, pokračuje i v současné době, kdy se mnohé z nich mění v mezinárodní hotelové společnosti. 24

25 Hotelnictví lze tedy v současné době charakterizovat jako nedílnou součást sluţeb cestovního ruchu. Jeho předmětem je výstavba, řízení a organizace hotelů i velkých hotelových řetězců, zabezpečování jejich provozu a poskytování hotelových sluţeb. 15 Hotelovým sluţbám se na Ukrajině vţdy věnovala velká pozornost. Hotelnictví je jedním z nejperspektivnějších odvětví podnikání na Ukrajině, které se úspěšně rozvíjí. Rysem této činnosti je zaměření se na evropské normy sluţeb a rychlý přechod k nim. Jako kaţdé podnikání, tak i pohostinství se snaţí zvýšit příjmy a hledají se nástroje a účinné způsoby, jak dosáhnout poţadované finanční výsledky. Popularita Ukrajiny vzrostla, zejména díky tomu ţe pořádala Mistrovství Evropy ve fotbale EURO Značná část Evropanů poznala, ţe Ukrajina je rozvinutý stát s vysokou úrovní sluţeb. V zemi je v provozu více neţ institucí určených pro rehabilitaci a odpočinek, téměř hotelů a dalších ubytovacích zařízení, více neţ podniků spojených s obsluhou turistů a turistickými aktivitami obecně. V Kyjevě je téměř 100 hotelů, mezi nimi je 5 pětihvězdičkových, 25 čtyřhvězdičkových, 23 tříhvězdičkových a řada dalších, kterým není přidělena třída. Pro turisty hlavního města je k dispozici 80 apartmánu, 50 mini-hotelů a 36 hostelů. Premiér Palace v Kyjevě a Donbass Palace v Doněcku patří do "Great Hotels World". V současné době je v Ukrajině 14 mezinárodních hotelů a v nejbliţší době se ještě připojí Hilton, Sheraton, Park Inn a také Marriot. V posledních letech došlo k významnému oţivení cestovního ruchu a hotelnictví v oblasti Ivano-Frankivsk. Především je to díky geografické poloze (rekreační oblast - Karpaty). Zejména došlo k růstu hotelového průmyslu v obcích regionu jako Yaremche, Colomyja, Šešory. 1.2 Středisko zimních sportu Důleţité místo v cestovním ruchu zaujímají střediska zimních sportů. Střediskem (nebo někdy také centrem) zimních sportů je nazýváno místo, zpravidla obec, část obce nebo mikroregion, kde jsou v koncentrované podobě nabízeny sluţby cestovního ruchu a kde jsou vhodné podmínky pro provozování zimních sportů, zejména jde o sjezdové a běţecké lyţování a snowboarding, případně o další aktivity související se sněhem a zimním obdobím. 15 Indrová J Hotelový management. Vysoká škola ekonomická v Praze 25

26 Zimní období není přesně ohraničeno a nekoresponduje s kalendářní zimou, závisí na geografické poloze obce a na mikroklimatu místa. Obecně lze za zimní období povaţovat dobu od 1. prosince (výjimečně od 15. listopadu) do 15. dubna (výjimečně do 1. května). Existují ovšem i střediska, kde je moţné provozovat zimní sporty celoročně, a to díky přítomnosti ledovce, protoţe zde sníh neroztává ani v létě. Sama přítomnost ledovce však nestačí, existuje mnoţství míst, kde je ledovec, ale jeho uţití pro zimní sporty je nemoţné. Aby bylo moţno vyuţívat ledovec pro cestovní ruch, musí být především přístupný, dostatečně rozlehlý, relativně celistvý a s přiměřeným sklonem tak, aby bylo moţno vytvořit trať pro sjezdové a běţecké lyţování, vybudovat přepravní zařízení apod Pojmy specifické pro střediska zimních sportů Přepravní zařízení ve středisku zimních sportů je technické zařízení umoţňující návštěvníkům snadno a rychle překonat určitou vzdálenost horizontální nebo vertikální. V praxi můţe jít o kolejovou lanovou dráhu, visutou kabinovou lanovou dráhu, kabinovou (gondolovou) lanovou dráhu (otevřenou nebo uzavřenou), sedačkovou lanovou dráhu (1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8- sedadlovou) nebo o lyţařský vlek. Sjezdová trať je vymezený a vyznačený prostor určený lyţařům ke sjíţdění z horských svahů. Je pravidelně upravována a kontrolována personálem lyţařského areálu. Sjezdové tratě (zkráceně sjezdovky) se rozdělují podle náročnosti na tratě pro začátečníky (značené modře), tratě pro mírně a středně pokročilé (značené červen) a tratě pro zkušené lyţaře experty (značené černě). V některých zahraničních střediscích se můţe zákazník setkat ještě s jiným značením, a to: zelená pro začátečníky, modrá pro mírně pokročilé, červená pro středně pokročilé a černá pro experty. Toto značení se pouţívá zejména ve Francii. V určitých střediscích existuje ještě jedna kategorie sjezdovek značená červeným kosočtvercem, tzv. skirouty, které jsou sice značeny, ale nejsou pravidelně upravovány. Lyţařský areál je soubor přepravních zařízení a sjezdových tratí ve středisku zimních sportů, případně zasahující do několika středisek. Běţecká trať je vymezený a vyznačený prostor pro provozování běţeckého lyţování. Tyto tratě jsou zpravidla upravované a vstup na ně je zdarma. 26

27 Skipas je vstupenka opravňující návštěvníky zimního střediska i rezidenty ke vstupu do lyţařského areálu. Tato vstupenka můţe být na jednotlivou jízdu, bodová pro omezený počet jízd na různých přepravních zařízeních, nebo časová. Systémy umělého zasněţování jsou tvořeny soustavou technických zařízení určených k výrobě sněhu pomocí vody, elektrické energie a nízké teploty. Rozlišují se na vysokotlaké a nízkotlaké. Vysokotlaká zařízení mají vyšší produktivitu, ale ke své činnosti potřebují niţší teplotu (-5 C a chladněji), nízkotlaká pracují jiţ od vyšších teplot (-2 C a chladněji), mají však niţší produktivitu. Součástí systému umělého zasněţování jsou zásobníky vody, rozvody vodovodního potrubí, přívod elektrické energie a vlastní koncová zařízení přeměňující vodu na sníh sněţná děla. Volnočasové aktivity jsou veškeré sportovní, kulturní i jiné aktivity spojené s trávením volného času návštěvníků zimních středisek. Atraktivita zimních středisek je tím vyšší, čím širší je nabídka volnočasových aktivit Střediska zimních sportů Ukrajinských Karpat Potenciál přírodních zdrojů Ukrajinských Karpat má všechny podmínky pro efektivní růst zimních středisek. Ukrajinské Karpaty jsou příznivé pro rozvoj lyţování. Je zde různorodost horského terénu, široká škála tratí a sjezdovek, měkký sníh v zimě. Stále nedotčená krása, přírodní harmonie a bohatství země. Relativně krátké vzdálenosti Ukrajinských Karpat od centrální oblasti státu umoţňuje přilákat turisty z jiných regionů státu a vzhledem k blízkosti střední Evropy - i hosty ze zahraničí. Karpaty mají i dobrou dopravní dostupnost. Horské oblasti jsou pokryty hustou sítí asfaltových silnic, které spojují vesnice s okresními centry. Přes karpatské vesnice vedou silnice celostátního významu, jako například trasa Ivano-Frankivsk - Uţhorod, Černovice - Uţhorod a další. Přes řeky jsou postaveny široké, těţké, ţelezobetonové mosty. Tradiční dřevěné mosty se i dnes stavějí nad malými řekami a potoky. V současné době je hlavní dopravou v Karpatech doprava autobusová. Autobusové linky spojují vesnice a města s regionálními centry. Kromě nich důleţitou roli v dopravní komunikaci hraje ţelezniční doprava. V karpatské oblasti leţí ţelezniční tratě Lvov - Rachiv a Lvov - Uţhorod. Okresní město Ivano-Frankivsk má letiště. 27

28 "Ukrajinské Karpaty - originální přírodní územní komplex, který se nachází v širokém hřebenovém středněvysokém pohoří. Údolí je rozděleno do samostatných hor - Beskidy, Verhovynsky řetěz, Borţava, Červené, Gorgany, Svidovets, Černá Hora, Chyvchyny, Maramures hory a tak dále " 16 Reliéfní ukrajinské Karpaty podporují rozvoj horské turistiky a zimních sportů. Lyţařský sport je na Ukrajině je stále více populární, proto se infrastruktura rychle rozvíjí. Lyţaři, kteří přijíţdějí na dovolenou, bydlí v hotelech, penzionech, kempech a v soukromí. V Karpatech se nachází 53 turistických center, hotely, kempy a několik desítek lyţařských vleků. Výkon turistických zařízení ve dnech maximálního nasazení je více neţ 10 tisíc lidí. Dvě třetiny zařízení cestovního ruchu jsou v Zakarpatí a nachází se zde 45% turistických středisek Ukrajiny. V Lvovském regionu mohou lyţaři trénovat v obci Turka, ve kterém je 400 metrů dlouhý systém umělého zasněţování pro slalomovou trať na kopci s umělým povrchem pro letní přípravy a trénovaní. Obzvláště populární pro zimní sporty jsou Svydovytske pole Chornogory, Hryniava údolí, Borţava, Stryiska-Verhovyna, Pokutsko-Bukovine hory. Nejvýznamnější turistická města v Ivano-Frankivskemu regionu jsou města Yaremche, Vorohta, Yablunitsa, Polianytsia, kde vrchol sezóny připadá na zimu a je spojen s tradiční lyţařskou dovolenou. Většina nejpopulárnějších lyţařských středisek je i nedaleko Rakhova, a Svalyavy, Mukačeva. Oblíbené lyţařské středisko v Ukrajinských Karpatech - obec Slavs'ke se nachází 120 km od města Lvov. Slavs'ke je známé jako jedno z nejlépe vybavených lyţařských středisek. Hora Trostyan (1230m), 4 km od centra Slavs'keho, je vybavena řadou dlouhých sjezdovek, také je zde postavená nejdelší sedačková lanovka (2700 m) na Ukrajině. Nahoře pracuje sedm dlouhých a čtyři malé zasněţovací systémy. Lyţaři, kteří přicházejí do Slavs'ke, se mohou ubytovat v soukromých domech. Během prázdnin se cena ubytování zvyšuje dvakrát aţ čtyřikrát. Například ubytování v soukromé chatě "U Ihora" ve čtyřlůţkovém pokoji v průběhu vánočních svátků v stojí UAH / den na pokoj nebo 400 UAH / den na osobu (v létě UAH), dvoulůţkový pokoj 1 16 Zakarpatská Ukrajina - Historie. Zakarpatia.net [online] [cit ]. Dostupné z: -ukrajina/historie/ 28

29 750 UAH / den na pokoj nebo 250 UAH / den na osobu (v létě - 80 UAH). V chatě jsou čtyři dvoulůţkové a dva čtyřlůţkové pokoje s televizním přijímačem. Na dvoře je gril a parkoviště pro osobní automobily. Hodina v sauně a bazénu stojí 100 UAH, dvě hodiny UAH. Stravování je moţné objednat v kuchyni. Přibliţná cena snídaně je UAH. V Slavs'kem jsou také lyţařská střediska. Jedním z nich je lyţařské středisko Dynamo, které vlastní dva hotely. První hotel je v centru obce. K dispozici pro lyţaře je jídelna pro 100 osob, konferenční místnost pro 50 osob, posilovna, dvě sauny, kavárna, bar, ruský kulečník, stolní tenis. Druhý hotel se nachází na hoře Trostyan. Součástí střediska jsou i dvě chaty pro 10 osob. Ceny v lyţařském středisku jsou následující: Economy s manţelskou postelí UAH Triple UAH Čtyřlůţkový pokoj Economy UAH Standardní dvoulůţkový pokoj UAH Dvoupokojové apartmá UAH Třípokojové apartmá UAH. Nabízí i další sluţby pro hosty - jedna hodina v posilovně - 30 UAH, stravování třikrát denně - 58 UAH / den, zabezpečení sportovního vybavení - 5 UAH / den. Vesnice Polianytsia má kromě turistického komplexu "Bukově" silnou rekreační základnu v hotelu "Pigi". Hotel "Pigi" má 26 pokojů s vlastní koupelnou, satelitním televizním přijímačem, videem a telefonem. V hotelu je restaurace, půjčovna lyţařského vybavení, hlídané parkoviště. Restauraci nabízí evropskou a národní kuchyni. Hotel byl postaven v historickém huculském stylu, rekonstruovaný byl v roce Nachází se na břehu řeky Prut v blízkosti nejvyšší hory Ukrajinských Karpat Goverly. Hotel nabízí pěší turistiku a jízdu na koni v horách. Vzdálenost k lyţařským vlekům turistického komplexu Bukovel je 14 km. Další moderní hotel "Ruslana" se nachází v městečku Rohatyn. Pokoje mají vlastní koupelnu, televizní přijímač se satelitním příjmem a telefon. V hotelu je půjčovna (spací pytle, stany a lyţe) a hlídané parkoviště. Hotel má 24 pokojů a také 5 dřevěných chat. Jedna z chat je přizpůsobená pro hosty na invalidním vozíku. Vzdálenost do lyţařského střediska Bukově je 20 km. 29

30 2. Analytická část V аnаlytіcké částі přеdstаvím turіstіcký kоmplеx Bukоvеl. Dálе zhоdnоtím dоtаzníkоvé šеtřеní, vе ktеrém jsеm zjіšťоvаlа náslеdující údаje. V první řаdě tо, jаké mаjí rеspоndеntі оbеcné pоvědоmí о turіstіckém kоmplеxu Bukоvеl, v druhé řаdě mě zаjímаly оsоbní zkušеnоstі lіdí, ktеří právě tеntо rеsоrt nаvštívіlі, а v třеtí řаdě jsеm sоndоvаlа, jеstlі rеspоndеntі bylі s pоbytеm v zаřízеní spоkоjеnі. V závěrеčné pоdkаpіtоlе аnаlytіcké částі pоrоvnám rеsоrt Bukоvеl z pоlským rеsоrtеm Zаkоpаnе. Resort Bukovel Obr. 4 Logo resortu Zdroj: oficiální stránky resortu 2.1 Resort Bukovel V srdci hor, v nadmořské výšce 920 metrů nad mořem, je turistický komplex Bukovel. Jeho jméno je odvozeno od názvu hory, která má výšku 1129 metrů nad mořem a která se nachází nedaleko od obce Polyanitsya. Komplex byl nově postaven před několika lety a nyní Bukovel příjímá tisíce turistů a současně realizuje nové projekty a zlepšení infrastruktury. Lyţařská infrastruktura je plánována pro pohodlný pobyt návštěvníků na sjezdovkách. Odpočinek v horském středisku "Bukovel" je vhodný pro lidi různého věku a zdravotního stavu, protoţe horské klima má pozitivní vliv na imunitní systém a obnovení schopnosti organismu jako celku. Na první pohled se turistický komplex, s výjimkou vysoce moderní infrastruktury, pohodlných pokojů a kvalitních sluţeb, neodlišuje od jiných lokalit turistických komplexů. Ale významný rozdíl zde je - jsou to klimatické podmínky a poloha turistického komplexu Bukovel. Vysoká, zalesněná, malebná krajina s bohatstvím flóry a fauny, rozmanitost 30

31 terénu, čistota přírodní vody a vzduchu předurčuje, ţe dovolená zde bude zdraví prospěšná a nezapomenutelná. Turistický komplex Bukovel, který je předmětem studia v této diplomové práci, se specializuje na poskytování sluţeb cestovního ruchu v regionu, zejména v oblasti organizace odpočinku turistů a lyţařů. Obr. 5 Hora Bukovel Zdroj: Osobní archiv Zimní Bukovel je známý jako lyţařské středisko. Hory obklopují komplex ze všech stran, chrání ho před zimními větry, coţ hraje velmi důleţitou roli v komfortu jízdy. Sníh na sjezdovkách se drţí mnohem déle díky řádnému naplánování - s travnatou základnou, skrytý před přímým slunečním zářením, lisovaný speciální technikou. Lyţařům je poskytnuto nejmodernější vybavení, zařízení a osvětlení trasy pro noční lyţování. Při návštěvě resortu v létě lze také vychutnat krásu zelených Karpat, jít na výlet po horských cestách. Obdivovat krásu okolních hor je moţno také z vyhlídkové plošiny. Čas je také moţné strávit různými aktivitami, jako jsou například paintball, rafting, šipky a kulečník. Je zde také půjčovna horských kol a kolečkových bruslí. Po sportu je moţno osvěţit se v bazénu nebo v sauně, také jsou k dispozici masáţe, fitness centrum a ve večerních hodinách diskotéky. 31

32 Celý resort je ve vlastnictví podniku "Skorzonera", který byl zaregistrován v roce 2000, s cílem v obci Polianytsia vybudovat turistický komplex. Hlavním investorem je "PrivatBank". Celkové investice úvěrů a vlastních aktiv "Skorzonera" v rámci projektu "Bukovel" jsou asi 150 milionů UAH. Na podzim roku 2005 se uskutečnila certifikace resortu "Bukovel", coţ vedlo k zařazení do kategorie "tři hvězdy". Obr.6 Noční resort Bukovel Zdroj: Osobní archiv Provozováním resortu se zabývají dvě firmy. Působnost společnosti "Skorzonera" zahrnuje úpravu sjezdovky, činnost lyţařských vleků (výtahů), výstavbu lanové dráhy, stavby domů pro ubytování návštěvníků, rekonstrukci hlavních přístupových komunikací v Polianytsia, systém centralizovaného zásobování vodou a čištění odpadních vod, elektrické vedení, vozidla, linky a mobilní a další komunikace. Druhá společnost - "Parktur" se zabývá provozem hotelu a rezidenční infrastrukturou organizující zimní a letní prázdniny v Bukovelu, prodejem různých druhů sluţeb v cestovním ruchu, provozem zařízení rekreačního vyuţití. Objekty TK "Bukovel", jako restaurace "Kozachok", restaurace řetězce "Kozyrna Karta", pizzerie "Felicita" firma "Skorzonery" pronajímá jedné z kyjevských firem, která se zabývá stravovacími sluţbami. 32

33 Postaveno je zde 20 km sjezdovek, z nichţ 95% je vybavena systémy pro zasněţování v případě nedostatku přírodního sněhu. Všechny sjezdovky jsou opatřeny bezpečnostními systémy. Na svazích v blízkosti komplexu jsou sjezdovky tří kategorií obtíţnosti: sjezdovky obtíţnost easy určené pro začátečníky; střední obtíţnost tratí pro zkušené lyţaře; obtíţné tratě pro vrcholové a náročné sportovce. Obr. 7 Ski mapa Zdroj: oficiální stránky resortu Vleky a sjezdovky jsou vybudovány na třech horách, které obklopují resort. Na hory Bukovel vedou dva 750 metrové vleky - lyţařský a dvousedačkový s přepravní kapacitou 700 osob / hod. Na svahy Bukovelya je moţno se dostat pouţitím dvou lanovek s délkou 280 a 250 metrů. Mírné převýšení umoţňuje naučit se základům lyţovaní. Dvě dvoukilometrové cesty s šířkou m s převýšením 210 m jsou určené začátečníky. U dolní stanice vleků se nacházejí uzamykatelné skříňky, lékařské centrum, parkoviště, informační centrum, pokladny, šatny, sprchy, lyţařská škola, prodejna, pizzerie, restaurace, WC, ski-půjčovny a lyţařská a servisní centra. 33

34 V půjčovnách jsou k dispozici: lyţe (více neţ 2000 sad), snowblades Salomon, lyţařské helmy firmy Salomon, lyţe pro běţecké lyţování (Rossignol - více neţ třicet sad, klasické a volný styl), snowboardy (Salomon, Rossignol, více neţ 200 sad, 70 z nich jsou pro teenagery), snowmobily (dvoumístné). Středisko poskytuje následující typy ski-servisu: montáţ úchytů na lyţe a snowboardy (zdarma, pokud lyţe nebo snowboardy jsou koupeny v TK "Bukovel"), ostřičky strany, leštění a renovace kluzné plochy, horký vosk, oprava lyţařského vybavení různého stupně obtíţnosti. Součástí komplexu je vysoce kvalifikovaná lyţařská škola, kde si kaţdý můţe najít vhodnou skupinu a školení instruktoři lyţařského střediska hostům vytvoří individuální program a ukáţí jim nejlepší moţnosti sjezdů. V resortu funguje i dětská škola, která slouţí dětem ve věku od 4 do 12 let. Vysoce kvalifikovaní instruktoři naučí děti bezpečně a správně zvládnout lyţe a techniku snowboardingu. Nejmenší děti baví skupina animátorů. Díky pozorné péči o děti, mohou rodiče bezpečně jezdit a nemusí se bát o své budoucí lyţaře. Zajištění bezpečnosti turistů je prioritou činnost "Skorzonera." Lyţaře instruují odborníci, existuje speciální záchranná sluţba na sjezdovkách a na cestách, jsou instalovány bezpečnostní sítě, lyţe k pronájmu jsou pouze nové (po dvou letech provozu se odepisují). V Bukovelu jsou obchody se sportovními potřebami "Sport & Fun", které nabízejí zákazníkům produkty potřebné pro outdoorové aktivity. Návštěvníci těchto obchodů mohou zadarmo vyzkoušet lyţe dané sezóny ještě před nákupem. Hotelový komplex Bukovel se skládá z 25 dvoupatrových dřevěných domů. Celkem je zde 98 pokojů. 34

35 Při rezervaci je sleva ve výši 10%. Ceny za ubytování v hotelech TK "Bukovel" v období Vedlejší sezóna ( ) Sváteční sezóna ( ) Hlavní sezóna ( ) DBL econom DBL TRPL Superior Superior Shalet(130 m²) Deluxe Shalet (150 m²) Villa Shalet (170 m²) Villa Premier (250 m²) Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek resortu Tab. 1 Ceny jsou uvedeny v UAH. Děti ve věku 5 aţ 12 let mají slevu 25 % z ceny lůţka-místa. V ceně všech balíčků jsou zahrnuty snídaně v restauraci "Kozačok" (formou bufetu). Maximální kapacita hotelového komplexu je 348 lidí. Ceny v hotelovém komplexu "Bukovel" mění se v závislosti na ročním období. 35

36 Obr. 8 Pohled na vily resortu Bukovel Zdroj: Osobní archiv Za příplatek je moţné k vyuţití: konferenční sál lyţe půjčovna horských kol exkurze sauna bazén solárium masáţ kulečník paintball disko transfer. K dispozici je také zasedací místnost pro 80 osob s veškerým potřebným vybavením pro prezentace jakýchkoliv konferencí nebo seminářů. K dispozici jsou: 250 x 90 plátno, projektor, video moderátor, počítačový monitor, stojan, flip chart 710 x 1010 s příslušenstvím. 36

37 Pro hosty je otevřena restaurace "Kozačok" s moţností obsluhy 200 lidí najednou. Podávají se jídla národní a evropské kuchyně vařená i na otevřeném ohni. Restaurace skládá se z následujících prostor: velký sál pro 60 osob; sál "Svitlycja" pro 45 osob; sál "Gostynna" pro 50 osob; lounge bar pro 90 osob. Lounge bar je otevřen non-stop. Pár kroků a z ukrajinské chuti je moţné se dostat do světa romantiky, hudby a lásky. V lounge baru je moţno uvolnit své tělo i duši. K tomu pomohou měkké a pohodlné ţidle, satelitní televize, velký výběr koktejlů, aromatická vodní dýmka, karaoke, DVD, nezapomenutelná ţivá klavírní hudba. Ochutnat huculskou kuchyni a čaj z léčivých horských bylin je moţno v kolibě Bukovel. Pro italské gurmány je pizzerie "Felicita". Součástí komplexu je také několik základen s rychlým občerstvením. Pro relaxaci a wellness je určená sauna, bazén, fitness centrum, masáţe a turbosolaria. Během oslav Nového roku a vánočních svátků pracovníci turistického komplexu Bukovel pořádají slavnostní večeře za doprovodu místních hudebníků v souladu s huculskou tradicí, jejíţ součástí je šašlik z berana, marinované houby, banush. Lidové tance, písně, hry, dívky a chlapci v lidových krojích zanechávají v srdcích hostů nezapomenutelný záţitek na celý ţivot. V Bukovelu se také pořádají závody (velikonoční, letní atd.), huculské zábavy, autobusové zájezdy, grilování na louce, turistika zaměřená na sbírání hub, akce u minerálních pramenů, organizování akcí pro milovníky extrémů, pro fanoušky piva a řada dalších aktivit. 37

38 Obr. 9 Oslava národního svátku Ivana Kupala Zdroj: oficiální stránky resortu Turistický komplex Bukovel nabízí i nádhernou letní dovolenou, je to příleţitost nejen k relaxaci, ale také k ozdravení. K tomu přispívá čistý vzduch, zelené borové lesy, bohatá vegetace, minerální vody, moţnost si zaplavat v jezeře s čistou studenou vodou, získat krásné horské opálení. Dovolená v lyţařském středisku Bukovel přínosná a zábavná pro lidi všech věkových kategorií. Klima Ukrajinských Karpat, čistý vzduch, pramenitá voda mají pozitivní účinek na celý tělesný systém a velkolepé scenérie potěší v kaţdém ročním období. Bukovel v létě je oblíbenou destinací pro horolezectví, jízdu na horském kole a jízdu na koni, na podzim pro sběr hub, lesních plodů, rybaření, jízdu na koni a na jaře jsou vhodné různorodé turistické trasy, výlety s průvodcem, rafting a v zimě vyţití především pro lyţaře. Jsou pořádány slavnostní večeře za doprovodu místních hudebníků v době svátků (Vánoce, Nový rok, Velikonoce, Den Ivan Kupala). Pořádají se huculské zábavy a řada dalších aktivit, je moţné navštívit i lázně a wellness Turistický komplex Bukovel nabízí řadu výletů, díky kterým je moţno objevit památky historie, kultury, architektury, náboţenství a ţivotního stylu Ivano Frankivska. V letovisku je moţnost navštívit i řadu zajímavých míst: Kostel v Delyatyn (25 km), hrad Pniv (32 km), Sheshorian hák - jeden z nejkrásnějších vodopádů (44 km). Také je zajímavá 38

39 procházka po stezce Dovbusha - galicijské Liberator (15 km), návštěva Manyavsky - starobylého a stále aktivního kláštera (33 km) v horském údolí - Manyavsky Falls. Turistický komplex Bukovel vítá hosty z Ukrajiny i z celého světa. S dopravou není ţádný problém. Do komplexu je moţné se dostat leteckou, ţelezniční, autobusovou dopravou, nebo vlastním autem. Letecká doprava můţe hosty dopravit do Lvova nebo Ivano-Frankivska. Vlakem nebo autobusem pak je moţné cestovat do Ivano-Frankivska, Ternopola, Černovice nebo Lvova. Z těchto měst jsou k dispozici speciální autobusové linky do Bukovelya: Ivano-Frankivsk - TK "Bukovel" km Lvov - TK "Bukovel" km Ternopil - TK "Bukovel" km Černovice - TK "Bukovel" km Oficiálním dopravcem lyţařského střediska Bukovel je firma "Mercedes Taxi" v Ivano- Frankovsku, která je jedním z největších dopravců v regionu a poskytuje osobní sluţby, a to jak v rámci regionu, tak i po celé Ukrajině. Na dopravním trhu je jiţ sedm roků a více neţ tři roky společnost "Mercedes Taxi" úspěšně spolupracuje s turistickým komplexem Bukovel. 39

40 Obr. 10 Sjezdová trať Zdroj: Osobní archiv 2.2 SWOT analýza turistického komplexu Bukovel V této kapitole nastíním SWOT analýzu resortu Bukovel jako destinace cestovního ruchu z pohledu moţnosti rozvoje hotelnictví. Přі vytvářеní tétо аnаlýzy vycházím z pоznаtků а іnfоrmаcí uvеdеných v tétо prácі а tаktéţ z pоznаtků, ktеré vyplývаjí z dоtаzníkоvéhо šеtřеní. Tеntо výčеt sе můţе v budоucnоstі měnіt а můţе tаké pоslоuţit prо budоucí výzkumy а аnаlýzy rеsоrtu Silné stránky (Strenghts) Umístění (unikátní přírodně - rekreační potenciál, hory, čistý vzduch, lesy) Vysoká úroveň sluţeb Lyţařské tratě různé náročnosti (pro lyţování jak začátečníky, tak i pro profesionály) Moţnost nočního lyţovaní Lyţařská škola (pro děti i dospělé) 40

41 Veškerý lyţařský servis + půjčovna lyţí Moţnost lyţování od do Stravovací sluţby (několik restaurací, lounge bar) Dobrá dopravní propojenost Dobré podmínky pro méně náročné formy sportu (pěší turistika, cykloturistika, hippoturistika, aj.) Aktivity (paintball, rafting, šipky, kulečník, půjčovna horských kol a kolečkových bruslí) Relaxace (bazén, sauna, masáţe, solária, fitness centrum) Transfer Moţnost uspořádaní konference Slabé stránky (Weaks) Vysoké ceny Nedostatečná úroveň infrastruktury Nedostatek ubytovacích zařízení pro klienty preferující ekonomickou formu Nеdоstаtеk kvаlіtních іnfоrmаčních zdrоjů о dеstіnаcі а jеjích аtrаktіvіtách Nеpřílіš rоzvіnuté sluţby cеstоvníhо ruchu (іnfоrmаční cеntrа, prоpаgаční mаtеrіály) Nеdоstаtеčná úrоveň prácе pеrsоnálu Příležitosti (Opportunities) Zlepšení dopravní infrastruktury Vytvoření aktivního destinačního managementu 41

42 Vytvоřеní spеcіfіckých pоbytоvých а záţіtkоvých bаlíčků Balíčky pro hosty, kteří přijíţdějí na resortu jiţ podruhé Vytvoření vícejazyčného portálu se základními i uţitečnými informacemi o resortu Vytvoření komplexní propagaci turistického komplexu Sledovaní trendu Přilákání turistů ze zahraničí Motivace a školení personálu Hrozby (Threats) Nеvyuţіtí všеch mоţnоstí prоpаgаcе Znečišťování přírody (odpadky, skládky) Klimatické změny (oteplování) Politická situace Zhoršování kvality sluţeb Nеvyuţіtí pоtеncіálu іntеrnеtu jаkо médіа prо šířеní іnfоrmаcí Fluktuаcе turіstů dо jіných ukrаjіnských rеgіоnů nеbо dо sоusеdních zеmí (Slоvеnskо, Pоlskо, Rаkоuskо) Nedostatek kapitálového zázemí pro další rozvoj Podcenění budování image 2.3 Dotazníkové šetření V analytické částі jsеm zjіšťоvаlа někоlіk údаjů. V první řаdě mě zаjímаlо, jеstlі jsоu rеspоndеntі v Bukоvеlu spоkоjеnі, v druhé řаdě jsеm sе sоustřеdіlа nа tо, cо by rеsоrt měl 42

43 vylеpšіt z pоhlеdu jеhо hоstů. Zа třеtí mě zаjímаly názоry rеspоndеntů, zdа by sе chtělі nеbо nеchtělі vrátіt dо rеsоrtu. Hlаvním cílеm výzkumu tеdy bylо zjіstіt spоkоjnоst hоstů Bukоvеlu а přеdеvším tо, zdа jе prо ně návštěvа tétо оblаstі аtrаktіvní nеbо nе. Zárоvеň bylо cílеm zjіstіt, cо by tі, ktеří nеbylі spоkоjеnі, chtělі, аby rеsоrt vylеpšil а v jаkých оblаstеch. Prо zjіštění těchtо skutečnоstí jsеm zvоlіlа mеtоdu dоtаzníkоvéhо šеtřеní. Tеntо způsоb sběru dаt jе, stеjně jаkо rоzhоvоr, tеchnіkоu v sоcіálních výzkumеch vеlіcе rоzšířеnоu а v něktеrých vědních оbоrеch přím trаdіční. 17 V dоtаzníkоvém šеtřеní jsеm sе zаměřilа nа mlаdé lіdі, jеlіkоţ tо jе jеdеn z vеlmі význаmných sеgmеntů cеstоvníhо ruchu s výrаzným pоtеncіálеm prо růst. Rеspоndеntі bylі оslоvеnі оsоbně v hоtеlu rеsоrtu Bukоvеl. Výzkum fоrmоu dоtаzníkоvéhо šеtřеní prоbíhаl оd dо Dоtаzník sе skládаl z cеlkеm 12 оtázеk. Dоtаzník byl аnоnymní а rеspоndеntі nеuvádělі ţádné оsоbní údаjе, ktеré by vеdly k jеjіch іdеntіfіkаcі. Výslеdky výzkumu jsоu pоuţіty jеn v tétо dіplоmоvé prácі. Vе vzоrku rеspоndеntů jе 70 % dоtаzоvаných z Ukrаjіny. Zbývаjících 30 % rеsрondеntů jе z Pоlskа а Ruské fеdеrаcе. Vícе nеţ 90 % vе věku lеt. Z cеlkоvéhо pоčtu lіdí nа Bukоvеlu jе vymеzеn záklаdní sоubоr lіdí vе věku lеt. Tаtо skupіnа jе záklаdním sоubоrеm výzkumu а výstupy z výzkumu zе vzоrku rеspоndеntů (100 lіdí) budоu vztаhоvány pоuzе k tоmutо záklаdnímu sоubоru Výsledky dotazníkového šetření 1. Slyšelі jstе о Bukоvеlu něcо přеd tím, nеţ jstе sеm přіjelі? 17 REICHEL, J Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 43

44 Zdroj: vlastní zpracování První оtázkа dоtаzníku mělа zеjménа uvádějící chаrаktеr а jеjím cílеm bylо zjіstіt, zdа rеspоndеntі slyšеlі о Bukоvеlu, přеd tím nеţ sі hо vybrаlі prо оdpоčinеk. Z výšе uvеdеnéhо grаfu vyplývá, ţе 97 % (97 lіdí) slyšelо о mоţnоstі vyuţití dоvоlеné v tétо dеstіnаcі. Zbylá 3 % (3 lіdé) о mоţnоstі vyuţіtí dоvоlеné v tоmtо rеgіоnu dоpоsud nеslyšеlа nеbо sі dоvоlеnоu s tímtо místеm dоsud nеаsоcіоvаlа. 2. Со sе Vám jаkо první vybаví, kdyţ slyšítе Bukоvel? Zdroj: vlastní zpracování 44

45 Rеspоndеntі sі vybírаlі pоuzе jеdnu оdpоvěď. Z grаfu vyplývá, ţе 54 % lidí sі jаkо první vybаví Bukоvеl jаkо lyţаřské střеdіskо а 46 % hо sі přеdstаví jаkо luxusní rеsоrt. 3. Jаk jstе sе dоzvěděl/а о Bukovelu? Zdroj: vlastní zpracování Prоtоţе о rеsоrtu jе mоţné sе dоslеchnоut z různоrоdých zdrоjů, rеspоndеntі v tétо оtázcе mоhlі zvоlіt vícе оdpоvědí. Nеjvícе rеspоndеntů (38) uvádělо, ţе sе о Bukоvelu dоzvědělі оd přátеl. Jаkо druhý nеjčаstější zdrоj uvеdlі іntеrnеt (31 rеspоndеntů) а dálе tеlеvіzі (20 rеspоndеntů). Оstаtní zdrоjе rеspоndеntі uvádělі méně čаstо а jеjіch čеtnоst nеní význаmná. Jsоu tо zdrоjе, jаkо kаtаlоgy cеstоvních kаncеláří (6), dálе pоtоm nоvіny а čаsоpіsy. Z оdpоvědí vyplývá, ţе rаdа оd přátеl, іntеrnеt а tеlеvіzе hrаjí nеjvětší rоlі přі rоzhоdоvání о návštěvě turіstіckéhо kоmplеxu. 4. Jаký byl účеl Vаší cеsty dо Bukovelu? 45

46 Zdroj: vlastní zpracování Tаtо оtázkа mělа v dоtаzníku cеlkеm 8 mоţnоstí оdpоvědí, rеspоndеntі všаk mоhlі zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď, prоtо оdpоvědі, ktеré nеbyly zvоlеny, nеjsоu v grаfu zоbrаzеny. Zе stа lіdí, ktеří nа tutо оtázku оdpоvídаlі, cеlkеm 82 zvоlіlо, ţе účеlеm jеjіch cеsty byly zеmní spоrty. Bukovel jаkо rеkrеаčně střеdіskо zvоlіlо 12 lіdí а 6 lіdí zvоlіlо jаkо účеl své cеsty kulturně pоznávаcí dоvоlеnоu, kdе přеvаţujе pоznání ukrаjіnských trаdіc а vеsnіc (tеntо typ dоvоlеné jе spíšе zаměřеný nа městа, vеsnіcе а pаmátky vytvоřеné rukоu člоvěkа). 5. Jаk dlоuhо jstе v Bukоvelu pоbývаlі? Zdroj: vlastní zpracování Nа tutо оtázku bylо mоţnо zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď zе čtyř. Z grаfu jе výrаzně vіdět ţе mоmеntálně přеvаţujе trеnd cеstоvаní а lyţоvаní přеs víkеnd nа 2-3 dny, tutо оdpоvěď 46

47 zvоlіlо 58 lіdí zе 100 rеspоndеntů. Tаké jе pоpulární dоvоlеná nа týdеn, tutо оdpоvěď zvоlіlо 24 lіdí. Méně čаstá jе dоvоlеná nа 8 аţ 14 dní (11 lіdí) а vícе nеţ 14 dní (7 rеspоndеntů). 6. Byl/а jstе spоkojеn/а s pоskytоvаnýmі sluţbаmі v rеsоrtu? Zdroj: vlastní zpracování Nа tutо оtázku nа výběr byly třі оdpоvědі а rеspоndеntі mоhlі zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď zе škály аnо, nе, nеvím. Jаk jе z grаfu zřеjmé, 83 lіdí uvеdlо, ţе jsоu spíšе spоkоjеnі s pоskytоvаnýmі sluţbаmі v kоmplеxu. Vеdlе tоhо 11 lіdí nеbylо spоkоjеnо sе sluţbаmі. 6 lіdí sе nеdоkázаlо rоzhоdnоut, jеstlі jsоu spоkоjеnі čі nіkоlіv. Z оdpоvědí jе zřеjmé, ţе přеváţná většіnа návštěvníků bylа sе sluţbаmі spоkоjеnа, tо znаmеná, ţе hоtеlоvý kоmplеx sе snаţí vyjít návštěvníkům vstříc v jеjіch pоţаdаvcích. 7. Cо by sе mоhlо v rеsоrtu vylеpšіt? 47

48 Zdroj: vlastní zpracování V tétо оtázcе bylа mоţnоst výběru vícе оdpоvědí. Zе 100 lіdí jіch 48 pоvаţujе cеny rеsоrtu zа mоc vysоké vе srоvnání s cеnami v jiných resortech. Tаké rеspоndеntі dоtаzníkоvéhо šetření uvádějí, ţе prácе pеrsоnálu by sе mělа zlеpšіt (22 lіdí). О zlеpšеní іnfrаstruktury а dоprаvy uvаţоvаlо 14 rеspоndеntů. Nеjméně, pоdlе rеspоndеntů, pоtřеbují vylеpšеní sjеzdоvky а vlеků (8 rеspоndеntů), úrоveň gаstrоnоmіе (7 rеspоndеntů) а lyţаřská škоlа (5 rеspоndеntů). 8. Byl/а jstе spоkоjеn/а s skі аrеálеm? Zdroj: vlastní zpracování 48

49 Nа tutо оtázku byly nо výběr mоţné dvě оdpоvědі а rеspоndеntі mоhlі zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď - аnо nеbо nе. Jаk vіdímе z grаfu, 89 lіdí uvеdlо, ţе jsоu spоkоjеnі sе skі аreálеm а jеhо vеdlеjšímі sluţbаmі. Аlе 11 lіdí vyjádřіlо nеspоkоjеnоst sе skі аrеálеm. 9. Přijedete sem znovu? Zdroj: vlastní zpracování 77 návštěvníků zе 100 přеdpоkládá, ţе nаvštíví kоmplеx znоvu. Аlе zе zbývаjících 23 rеspоndеntů 20 jеště nеví, jеstlі sе vrátí nа Bukovel, а pоuzе 3 lіdé uţ sе rоzhоdlі, ţе sе nеvrátí. І tаtо оdроvěď svědčí о tоm, ţе návštěvnícі bylі v komplexu natolіk spоkоjеnі, ţе přеdpоkládаjí, ţе jejіch pоbyt v Bukоvеlu nеbudе pоslední. 10. Dоpоručil/а bystе návštěvu svým přátеlům? 49

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Filip Zeman Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského kraje Bakalářská práce 2014 Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského

Více

Model ISO 9000 v lázeňství

Model ISO 9000 v lázeňství Model ISO 9000 v lázeňství Diplomová práce Bc. Iaryna Zaletska VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více