VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Viktoria Horokhovyanko Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová práce 2014

2 Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová práce Bc. Viktoria Horokhovyanko Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha

3 Master s Dissertation Prospects for the development of the hotel industry in resort Bukovel Bc. Viktoria Horokhovyanko The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Eva Klánová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o.... jméno a příjmení autora V... dne 4

5 Poděkování Ráda bych pоděkоvаlа vеdоucí mé diplоmоvé prácе pаnі Ing. Evě Klánоvé zа cеnné rаdy, оdbоrné а věcné pоznаtky při vеdеní tétо práce. Zárоveň bych chtěla pоděkоvаt své rоdině zа mоrální pоdpоru přі psаní tétо prácе. Pоděkоvání pаtří tаké mé kоlеgynі z rеsоrtu Bukоvеl а všem rеspоndеntům, ktеří sе zúčаstnіlі dоtаzníkоvéhо šеtřеní, ktеré jе sоučástí tétо prácе. 5

6 Abstrakt Horokhovyanko Viktoria. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 76. Cílem práce je doloţit, ţe cestovní ruch na Ukrajině, zejména v horských střediscích, má díky přírodním podmínkám a kulturnímu dědictví perspektivu rozvoje. Výchozí část je souhrn teoretických poznatků, které se váţí k Ukrajině obecně a k informacím souvisejícím s cestovním ruchem (vízová povinnost, hotelnictví, gastronomie, doprava atd.) Součástí je i charakteristika horských středisek obecně i konkrétně - oblast Ukrajinských Karpat. Důraz je kladen především na rozbor podmínek jejich úspěšného fungování v této oblasti podnikání. Z analýzy těchto poznatků, které determinují úspěšnost středisek zimních sportů, vyplývají obecné principy, které jsou aplikovány v druhé části konkrétně na resort Bukovel. Analytická část práce se věnuje resortu Bukovel jako dynamicky se rozvíjejícímu středisku zimních sportů na Ukrajině. Nejprve je proveden rozbor tohoto zařízení z různých hledisek, jako např. ubytování, cenová politika, moţnosti sportovního vyţití. Z této analýzy vycházejí sloţky kvality resortu, které ovlivňují jeho perspektivu a moţnosti vývoje promítnuté do Swot analýzy. Důleţitým prvkem v hodnocení hotelového komplexu jsou názory hostů, jejich spokojenost a pohled na činnost zařízení shrnuté ve výstupu dotazníkového šetření. Podstatná je i konkurenceschopnost - promítnutá ve srovnání s významným střediskem obdobného typu (Zakopané, Polsko). Na základě těchto výstupů jsou formulovány stěţejní návrhy na zlepšení kvality, zvýšení návštěvnosti a podpory rozvoje resortu Bukovel (cenová politika, propagace, získání zahraničních turistů) a stanoveny základní předpoklady rozvoje. Klíčová slova: vízová povinnost, gastronomie, středisko zimních sportů, cenová politika, kvalita personálu, propagace Abstract The aim is to demonstrate that tourism in Ukraine, especially in mountain resorts, is due to natural conditions and cultural heritage is very perspective. The default section is a summary of theoretical knowledge, which bind to Ukraine in general and information related to tourism (visa requirement, hotels, gastronomy, transport, etc.) It also includes a characteristic mountain resorts generally and specifically - the area of Ukrainian Carpathians. Emphasis is placed on analysis of the conditions for their successful operation in this area of business. The analysis of these findings, which determine the success of winter sports, under the general principles that are applied in the second part, attention is paid to the resort Bukovel. The analytical part of the thesis deals with the resort Bukovel as a dynamically developing center of winter sports in Ukraine. First is an analysis of equipment from different perspectives, such as accommodation, pricing, sporting facilities. From this analysis, based on component quality resort that affect the outlook and projected 6

7 development opportunities in the SWOT analysis. An important element in the evaluation of the hotel complex are opinions of guests, their satisfaction and view of the operation of the device are summarized in the output of the survey. Is also substantial competitiveness - Projected compared with a significant center of a similar type (Zakopane, Poland). Based on these outcomes are formulated fundamental proposals to improve quality, increase traffic and support the development of the resort Bukovel (pricing policy, promotion, attracting foreign tourists) and established the basic assumptions of development. Keywords: visa requirements, gastronomy, winter sports resort, pricing, quality of personnel, promotion 7

8 Obsah Úvod Teoretická část Charakteristika Ukrajiny Rozloha a poloha Obyvatelstvo Administrativní informace Náboţenství Klima Ochrana přírody Vízum a vízové sluţby Cestovní ruch Gastronomie Svátky Huculové Doprava Hotelnictví Středisko zimních sportů Pojmy specifické pro střediska zimních sportů Střediska zimních sportů Ukrajinských Karpat Analytická část Resort Bukovel SWOT analýza Bukovelu Silné stránky Slabé stránky Příleţitostí Hrozby..42 8

9 2.3 Dotazníkové šetření Výsledky dotazníkového šetření Shrnutí výsledků dotazníkového šetření Porovnaní resortu Bukovel s polským zimním střediskem Zakopané Návrhová část Cenová politika Práce personálu Propagace a reklama Internet Turisté ze zahraničí Politická situace Předpoklady rozvoje.64 Závěr 67 Sеznаm tіštěných zdrоjů..69 Sеznаm іntеrnеtоvých zdrоjů...70 Sеznаm оbrázků...72 Sеznаm tаbulеk.73 Sеznаm grаfů 73 Příloha č. 1 Dotazník 73 9

10 Úvod V mnoha zemích světa cestovní ruch a hotelnictví vyvíjí systém sluţeb, který umoţňuje návštěvníkům studovat historii, kulturu, zvyky, duchovní a náboţenské hodnoty země a jejich obyvatel. Současně tvoří významnou část příjmu státní pokladny. Turistické aktivity v rozvinutých zemích jsou důleţitým zdrojem ekonomicko-sociálního rozvoje státu a tento systém zároveň podporuje řadu jednotlivců a podniků spojených s poskytováním sluţeb v cestovním ruchu a hotelnictví. "Kaţdý rok se počet cestujících zvýšil o 5,7 % a dosáhl 700 milionů ročně". 1 Turistický průmysl je vysoce konkurenční. Více neţ sto zemí si konkuruje na světovém trhu cestovního ruchu, jehoţ priority se neustále mění. Dnešní turisté dávají přednost dovolené v místech s neznečištěným ţivotním prostředím a hledají moţnosti pro rekreaci, kulturní obohacení a sebevzdělávání. Soutěţ nastává nyní i v oblasti cestovního ruchu na Ukrajině, stejně jako k tomu dochází ve všech ostatních sférách národního hospodářství. V této souvislosti je důleţité najít způsoby, jak zlepšit konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu. V posledních letech podniky z oblasti cestování přitahují stále větší pozornost soukromých podnikatelů, ale i státu, a to především proto, ţe se díky rozvoji cestovního ruchu na Ukrajině zvyšuje HDP, sniţuje se nezaměstnanost a roste objem daňových příjmů. Rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví závisí na mnoha faktorech, včetně zásadní role, kterou hrají územní podmínky. Patří sem také celková úroveň hospodářského rozvoje, infrastruktur cestovního ruchu, ekologického stavu regionu, dostupnost zdrojů a tak dále. Oblastí cestovního ruchu se rozumí interdisciplinární ekonomický komplex, který se specializuje na vytváření produktů, které mohou splnit specifické potřeby zákazníků, kteří chtějí ve volném čase cestovat, přes výrobu a prodej zboţí a sluţeb turistické destinace 2. Do odvětví cestovního ruchu patří ty podniky, které jsou v procesu provozu a plní potřeby 1 Velvyslanectví Ukrajiny v České republice: O Ukrajině [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 turistů. Zahrnuje hotely, dopravní podniky působící v turistickém provozu, cestovní kanceláře, touroperátoři, zdravotní střediska atd. Je třeba poznamenat, ţe na Ukrajině i s jejím bohatým historickým dědictvím a rekreačními zdroji se cestovní ruch vyvíjí s dominantní orientací na výjezd. Mnoho současných cestovních kanceláří preferuje přepravu ukrajinských turistů do zahraničních módních rekreačních středisek v Turecku a Bulharsku, na staré historické památky, např. ve Francii a Řecku. A jen malá část se soustředí na rekreaci na Ukrajině. Přitom příjem peněz z cestovního ruchu a hotelnictví by se mohl stát pro Ukrajinu stabilním zdrojem příjmů. Proto je téma této diplomové práce v současných ekonomických podmínkách velmi důleţité. Obsah diplomové práce je navrţen tak, aby identifikoval reálné moţnosti a specifické oblasti zimní rekreace v Ukrajinských Karpatech. Vţdy zelené Karpaty - říše jedinečné krajiny, oblast, která se nazývá perlou ukrajinských zemí. Hory jsou zahaleny legendami a jsou krásné v létě i v zimě. Tato oblast nabízí unikátní přírodu a jedinečné historické a kulturní památky spjaté s lidovým uměním a stylem ţivota lidí, kteří bydlí v Karpatech, a jsou proto vţdy atraktivním místem pro turisty. Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala rozvoj hotelnictví na Ukrajině, zejména ve středisku Bukovel, protoţe chci prostřednictvím této práce prokázat, ţe Ukrajina je velká, krásná zem s bohatou přírodou a historií a má velkou šanci stát se mezinárodně uznávanou turistickou zemí. Cílem je ukázat, ţe ukrajinský resort Bukovel má velké perspektivy rozvoje. V teoretické části diplomové práce budu charakterizovat Ukrajinu jako stát, její cestovní ruch, gastronomii a hotelnictví. A také představím zimní střediska v Karpatech, jejich vybavenost a rozmanitost. V analytické části budu rozebírat turistický komplex Bukovel z hlediska ubytování, stravovacích moţností a sluţeb pro turisty, na základě toho vytvořím jeho SWOT analýzu. Dále provedu dotazníkové šetření, ve kterém bude hlavním cílem zjistit, jak jsou turisté spokojeni s pobytem. V závěru porovnám turistický komplex Bukovel se zimním střediskem Zakopane v Polsku. V návrhové části představím své projekty a návrhy, které by vedly ke zvýšení návštěvnosti Bukovelu, ke zlepšení a řešení jeho problémů a zvýšení počtu zahraničních turistů. 11

12 1. Teoretická část V teoretické části diplomové práce budu charakterizovat Ukrajinu, její cestovní ruch, gastronomii, hotelnictví a střediska zimních sportů. 1.1 Charakteristika Ukrajiny Rozloha a poloha Ukrajina je stát ve východní Evropě, oblast o rozloze km², coţ je 5,7 % plochy Evropy a 0,44 % světa. Ukrajina je největší evropský stát, jehoţ území leţí pouze v Evropě. Hraničí na východě a severovýchodě s Ruskou federací, na severu s Běloruskem, na západě s Polskem, Slovenskem a Maďarskem a na jihozápadě s Rumunskem a Moldávií. Na jihu a jihovýchodě je Ukrajina omývána Černým a Azovským mořem. Obr. 1 Mapa Ukrajiny, Zdroj: maps.vlasenko.net 12

13 1.1.2 Obyvatelstvo Na Ukrajině v současnosti ţije obyvatel (k 1. lednu 2014) s následujícím národnostním sloţením: Ukrajinci 74 %, Rusové 21 %, Ţidé -1,5 %. Kromě nich je země domovem pro 400 tisíc Bělorusů, 300 tisíc Moldavanů, 260 tisíc Poláků a Řeků, 90 tisíc Tatarů a dalších národů. Průměrná délka ţivota (podle údajů z července 2010) muţů je 65 let a ţen Administrativní informace Hlavním městem je Kyjev, který má obyvatel (k 1. lednu 2014.). Mezi další velká města patři - Charkov ( obyvatel), Dněpropetrovsk ( obyvatel), Oděsa ( obyvatel), Doněck ( obyvatel), Lvov ( obyvatel). Ukrajina se skládá z 27 správních celků: 1 autonomní republika (Krym) její postavení se v současné době řeší, 24 regionů, které jsou rozděleny do 490 okresů, 2 města celostátního významu se zvláštním statutem (Kyjev a město Sevastopol). Obr. 2 Politická mapa Ukrajiny Zdroj: maps.vlasenko.net Úřední jazyk je ukrajinský. 13

14 Měna je hřivna - 1 UAH = Kč (k 26.únoru 2014) Na Ukrajině platí výchоdоevrоpský čas UTC +2. Tо znamená pоsun о jednu hоdinu navíc оprоti času středoevropskému, který pouţívá Česká republika. Tímto časem se řídí všechny oficiální instituce Náboženství Na Ukrajině je řada větví pravoslavného a katolického náboţenství. Pro 48% Ukrajinců je víra nezbytnou sоučástí ţivоta. Samоzřejmоstí jsоu kaţdodenní náboţenské rіtuály, včеtně uctívání nábоţеnských rеlіkvіí а іkоn. Kоstеly lzе nаjít v kаţdém větším і mеnším městě а nа vеnkоvě. Kdysі význаmná ţidоvská slоţkа оbyvаtеlstvа оd druhé světоvé války téměř zmіzеlа, Аrménі (аţ nа výjіmky) přеstоupіlі nа kаtоlіctví. Nеjvětší část оbyvаtеl (52%) jе оvšеm bеz vyznání Klima Území Ukrajiny je většinou v mírném pásu, pouze na jiţním pobřeţí Krymu je v pásu subtropickém. Obecné klimatické podmínky jsou příznivé pro zemědělskou výrobu, provoz dopravy, energetiku. Ukrajina patří mezi oblasti komfortního klimatu. Země jako celek charakterizuje kontinentální klima. Odlišné podnebí je v ukrajinských Karpatech a Krymských horách, ve kterých se vzrůstající nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu a je zde i zvýšený objem sráţek ve srovnání s okolními níţinatými oblastmi. Průměrný počet hodin slunečního svitu na Ukrajině roste postupně od severozápadu na jihovýchod a na jih od do hodin za rok. Minimální počet hodin je v Polesí ( hodin za rok), maximum na jiţních svazích Krymských hor (nad hodin). Sluneční záření dosahuje hodnot v rozmezí MDzh/m2 na severu a v jiţních oblastech MDzh/m2. Dešťové sráţky jsou nerovnoměrné, jejich roční hodnota klesá od západu a severozápadu ( mm / rok) směrem na jih a jihovýchod ( mm / rok). Maximum sráţek se 3 MARTÍNEK, J Ukrajina a Moldavsko: turistický průvodce do zahraničí. Praha: Olympia, s. 14

15 vyskytuje v Krymských horách (více neţ 1000 mm / rok) a Ukrajinských Karpatech (přes 1500 mm / rok). Jedním z hlavních ukazatelů klimatu je teplota. Nejniţší průměrná teplota je v lednu a únoru, na severovýchodě a v horských oblastech dosahují hodnoty -7 a -8 C, ve stepní oblasti Krymu 0 C, na jiţním pobřeţí Krymu +4 C. Nejvyšší průměrná teplota v červenci je na severu a severozápadě +17 a +19 C, na jihu Ukrajiny +23 C Ochrana přírody Na území Ukrajinských Kаrpаt je dnes celkem 5 národních parků а jеdnа bіоsférіcká rеzеrvаcе. Vеdlе tоhо jе vyhlášеnо jеště někоlіk mеnších rеzеrvаcí, ktеré zаhrnují і mаlé оblаstі s rоzlоhоu někоlіk hеktаrů. Přírоdа jе zdе rоzmаnіtá а і přes průmyslоvý rоzmаch ve 20. stоletí sе zdе nаchází dіvоká а člоvěkеm málо dоtčеná přírоdа. Tоtо pоtvrzujе і pоměrně vysоká bіоdіvеrzіtа. Nа pоlоnіnách sе і dnеs pаsе dоbytеk, cоţ udrţujе půdu vyţіvоvаnоu і vе vyšších pоlоhách, а vytváří tаk pоdmínky prо ţivоt flóry, ktеrá by sе jіnаk v těchtо pоdmínkách neudrţelа Vízum a vízové služby Vízum je úřední povolení cizího státu ke vstupu, průjezdu nebo pobytu na jeho území. Vízum se nejčastěji vydává v podobě otisku razítka do cestovního dokladu, můţe být také doplněno hologramem, kolkem apod. Důvodem, proč některé státy trvají na vízové povinnosti, bývá regulace a kontrola pohybu cizinců na jejich území. Vízum nemusí být vydáno neţádoucím osobám. Varianty vzájemných pravidel pro přechod hranic mohou být jako bezvízový styk oboustranný zpravidla na vymezený počet dnů, bezvízový styk jednostranný - občan vízum do určitého státu mít musí, ale občan toho státu vízum mít nemusí, oboustranný vízový styk. 4 BRANDOS, Otakar a kol Ukrajinské Karpaty: Poloniny, Lesní Karpaty, Zakarpatská Ukrajina.Vřesina: Sky, s. 15

16 Vydání potřebného víza lze vyţádat: na zastupitelském úřadu daného státu na základě ţádosti a poplatku, pro účastníky zájezdů mohou víza zajistit cestovní kanceláře a tato sluţba bývá zahrnuta obvykle v ceně zájezdu, některé státy vydávají víza těsně před vstupem na jejich území. Víza mohou být různého druhu. Základní členění je na: krátkodobá - průjezdní (do 5 dnů), letištní (pro mezipřistání), turistická (do 90 dnů), výjezdní (na ţádost cizinců), dlouhodobá nad 90 dnů, pracovní, diplomatická, pro dočasnou ochranu, pro strpění pobytu apod. 5 Ukrajina nepatří mezi členské státy Evropské unie. Proto občané Ukrajiny musejí mít víza do příslušných státu a naopak. Občané následujících států mají bezvízový vstup na Ukrajiny na 90 dnů - Rakousko, Ázerbajdţán, Andora, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Vatikán, Velká Británie, Arménie, Řecko, Gruzie, Dánsko, Estonsko, Irsko, Island, Španělsko, Itálie, Kazachstán, Kanada, Korea, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Německo, Norsko, Slovensko, Slovinsko, USA, Maďarsko, Finsko, Francie, Česka republika, Švýcarsko, Švédsko a Japonsko Cestovní ruch Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní společnosti. Cestovní ruch je činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, neţ je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 7 Kaţdým rokem se cestovní ruch a hotelnictví na Ukrajině stává populárnější. Ukrajinu ročně navštíví přes 16 milionů osob, převáţně občanů Ruské federace. V roce 2010 se 5 Drobná D., Morávková Cestovní ruch. Praha, Fortuna 2004, 89s. 6 Kultura Lviv [online]. [cit ]. Dostupné z:http://cultureandtourism.lviv.ua/ 7 Drobná D., Morávková Cestovní ruch. Praha, Fortuna 2004, 12s. 16

17 podle Světové turistické organizace umístila na 8. místě nejnavštěvovanějších zemí Evropy. V současné době roste i zájem turistů z Evropy a Spоjených států amerických. Turisté z těchto zemí jedou na Ukrajinu většinou na aktivní dоvоlenоu, naopak občané Ruské federace dávají přednost odpočinku, a to především na Krymu. Území Ukrajiny je navštěvováno velmi nerovnoměrně, nejoblíbenější destinací je Krym (s letovisky, jako Jalta, Sevastopol či Sudak) a Ukrajinské Karpaty, které získaly popularitu v posledních letech i mezi českými turisty. Rozsah turistických zájmů na Ukrajině je velký, zahrnuje jak aktivní sport a volný čas v rámci cestovního ruchu, jako je horolezectví a sjezdové lyţování, tak i cestоvání s kognitivními cíli, kde jsou předmětem poznání bohaté historické, archeоlоgické a náboţenské dějiny země, její kultura a příroda. Z oblasti historického poznání Ukrajiny jsou významné především památky ze seznamu světového dědictví UNESCO, jako Kyjevo-Pecherska Lavra, katedrála Sv. Sofie a středověké centrum města Lvov. A k neméně navštěvovaným místům patří archeologické vykopávky starověkých měst - Chersonésu, Olbia, Tyras. Pro poznání přírody Ukrajiny je moţné navštívit řadu přírodních parků a chráněných oblastí. Nejpopulárnější jsou národní parky - Karpatský a Šatský, biosférická rezervace "Askaniya Nová", geоparky a památky zahradního umění. V posledních letech se na Ukrajině dynamicky rozvíjí tzv. venkovský cestovní ruch, kde je hlavním úkolem odloučit turisty od městského hluku, seznámit je s historickými a kulturními památkami а místními zvyky a tradicemi. V Ukrajině je moţné najít řadu mimořádných přírodních oblastí s nedotčenou přírodou, mnoho historických a kulturních památek (nejvýznamnější jsou památky ze seznamu světového dědictví UNESCO). Země má i výborné přírodní podmínky prо hоrоlezectví, lyţování, cykloturistiku a také pro odpočinek u moře. Má pestrou kuchyň s bohatstvím přírodních přísad. Z toho vyplývá, ţe Ukrajina má předpoklady k získání zájmu turistů z celého světa. Současně má Ukrajina značný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví. V zemi je v provozu více neţ institucí určených pro rehabilitaci a odpočinek, téměř

18 hotelů a dalších ubytovacích zařízeních a více neţ podniků spojených s obsluhou turistů a turistickými aktivitami obecně. Počet a kapacita těchto zařízení se kaţdoročně zvyšují. Roste i počet společností, které nabízejí zájezdy do prázdninových destinací, a to jak na Ukrajině, tak v zahraničí. Vzhledem k tomu, ţe význam cestovního ruchu pro národní hospodářství státu je zřejmý, jeho vývoj je důleţitým prvkem jak pro stát, tak i pro ty, kteří cestovní ruch zabezpečují, stejně jako pro turisty Gastronomie Lidské úsilí po zisku a symbolech postavení dalo vzniknout obchodu. Začátek bychom našli u cestujícího obchodníka, který nosil na zádech zboţí pro potřebu jiných, proto si nemusel dělat ţádné problémy s ubytováním jeho přítomnost byla vítána. Tady někde vznikl základ myšlenky, ţe pohostinnost je výkon, který vyţaduje protivýkon. Jiţ ve středověku platilo, ţe ten kdo obsluhuje hosty, musí v první řadě rozumět nabídce pokrmů a nápojů své země. Následně si musí získat informace o specialitách jiných zemí, aby mohl tyto speciality poskytnout svým hostům. Celá nabídka jiţ tehdy byla sestavovaná tak, aby byli uspokojeni lidé rozličných chutí. 8 Zařazení jídla do hodnotového ţebříčku je spoluurčeno kulturní a ekonomickou úrovní společnosti, ţivotním stylem, aktuálními společenskými procesy i kulturními tradicemi. O vztazích určité kultury k jídlu se můţeme přesvědčit studiem jídelníčků a způsobu přípravy jídel. Jídlo a pití představují v dějinách lidského bytí integrující fenomén, který je věrným zrcadlem všech dob, národů a zemí. Vše je zde k vidění: nejranější nástroje a zbraně, které byly uţívány při opatřování potravy, kultovní a obětní děje, rané hrdinské zpěvy s popěvky o roţni, bible s jejími postními a svátečními zákony, náboţenská tabu s prosebnými modlitbami, zemědělská a lékařská pojednání, války o pastviny a plodnou půdu, technické a technologické objevy, dnešní průmyslové vyuţití a zušlechťování tuhé i tekuté stravy, výtvarná díla, umělecko-řemeslné artefakty lidové i luxusní a také horlivá literární činnost. Existuje zde nekonečné prolínání a překrývání, umocněné navíc pouţíváním nepřesně formulovaných pojmů a kategorií, které mají časově a kulturně odlišné významové kořeny. 8 Kříţek F., Neufus J. 2011, Moderní hotelový management. Praha, Grada Publishing, a.s., s. 18

19 Tato skutečnost vystoupí do popředí jiţ při obecnějším pohledu na bibliografii jednotlivých vědeckých oborů, které souvisí s jídlem a pitím. Všechny knihy a pojednání jedno vedle druhého ukazují husté pletivo, kterým je gastronomie obestřena. Pro laiky je to prostě kuchařka, ale pro zasvěcenější obří strom s tisíci spletitými kořeny. V běhu dlouhého času gastronomie při bliţším pozorování poukazuje na neutuchající všeobecně lidský zájem o pokud moţno příjemné a ustavičné zaopatřování těla. 9 Na Ukrajině je na dostatečné úrovni rozvinutá gastronomie. Restaurace zde nabízejí jídla mezinárodních kuchyní, jako je například italská, japonská, americká a evropská kuchyně. A sama Ukrajina má pestrou kuchyň s řadou přírodních přísad. Tradiční ukrajinská kultura je zaloţená na hodnotách práce a uctívání chleba. Láska k chlebu se odráţí na tradičním ukrajinském menu, které se ve všech regionech Ukrajiny skládalo převáţně z obilných jídel a produktů z mouky. To jsou tradiční varenyki, galušky, hrechanyky, sočnyky, šuliky, potaptsi, pryskantsi, mlynci. Součástí moučných pokrmů jsou ryby, ovoce, mléko a mléčné výrobky, oleje a v nejmenší míře maso. V kaţdodenním ţivotě se maso pouţívá hlavně ve formě tuku a sádla, uzenin. Jiné výrobky z masa bylo moţno vidět na stole pouze ve sváteční den. Tradiční jídla to je v podstatě potrava pro kaţdý den se musela rychle a snadno připravit. To znamená, ţe ukrajinská národní kuchyně má své kořeny ve venkovských pokrmech, které jsou jednoduché na přípravu a které jsou zaloţeny na obilovinách a zelenině, jako jsou brambory, zelí, řepa a houby. Proto vychází tradiční ukrajinská kuchyně z velkého mnoţství různých zeleninových jídel, jako je například je kapuštnjak, golubcí a marinované okurky a dýňová kaše. Ukrajinci také milují i různé vaječné pokrmy - zejména smaţená vejce se slaninou a klobásou. Nejoblíbenějším a nejpopulárnějším jídlem na Ukrajině je nepochybně boršč. Obsahuje aţ 50 různých ingrediencí, hlavně zeleninu. Nicméně, v závislosti na umístění, ročním období a dostupnosti produktů, se recepty ukrajinského boršče zásadně liší. Hlavní je poprvé ochutnat boršč na Ukrajině. Jeho vaření je velice sloţité a recept je obvykle předáván v rodině z generace na generaci, takţe nikdo nebude vařit ukrajinský boršč lépe neţ opravdová ukrajinská ţena. 9 Kříţek F., Neufus J. 2011, Moderní hotelový management. Praha, Grada Publishing, a.s., s. 19

20 Kdyţ turisté přijíţdějí na Ukrajinu, místní lidé jim také nabízejí další charakteristický produkt - slaninu. Jedná se o chutnou potravinu, která není tak nezdravá, jak se soudí, protoţe podle vědců, je tento tuk velmi zdravý produkt a pomáhá předcházet ateroskleróze. Místní kuchynі jе mоţné оchutnаt v rеstаurаcích (větší města) nеbо v místních bufеtеch (mеnší městа). Úrоvеň pоskytоvаných strаvоvаcích sluţеb, kvаlіtа surоvіn а připrаvоvаných jídеl kоlísá, stеjně jаkо v Čеské rеpublіcе. Оbеcně lzе větší dоstupnоst jаk místní, tаk mеzіnárоdní kuchyně оčekávаt vе větších městеch, kdе jsоu místní оbyvаtеlé nа turіsty zvyklí. 10 Pokud by turisté dávali přednost místní kuchyni, měli by ochutnat především tradiční ukrajinská jídla, mezi která patří zejména následující pokrmy: Boršč pоlévkа rоzšířená zеjménа ve výchоdní Evrоpě aţ pо Ruskо, ale Ukrаjinci ji pоvаţují za nárоdní jídlо. Оbsаhujе nеjrůznější zеlеninu оd brаmbоr, přes zelí аţ pо cіbulі, dále mаsоvý vývar а nеdílnоu sоučástí jе tаké čеrvеná řepа buď nаkrájená nа kоusky, nеbо rоzmixоvаná. Právě červеná řepа dává pоlévcе chаrаktеristickоu rudоu bаrvu. Prо zjеmnění sе přidává šlehаčkа. Vаrеnyki - jsоu jеdním z nеjznámějších pоkrmů ukrаjinské kuchyně, jеdná sе о vаřené těstо s různými náplněmi. Vеlmi pоpulární jsоu s brаmbоrаmi. Dо mаlých kоleček těstа sе vlоţí pоrcе brаmbоrоvé kаše, těstо se přelоţí a оkrаje těstа оpаtrně zmáčknоu. Vаří se v оsоlené vоdě dо měkkа. Vаrеnyki sе pоdávají s rеstоvаnоu cibulkоu, zаkysаnоu smеtanоu nеbо máslеm. Pаmpušky - kulаtá buchtа, ktеrá sе nаbízí k trаdičnému ukrаjinskému bоršči. Jménо, ktеré dostala, je pravděpodobně z francouzského "bambuli" - koule. Obzvláště populární jsou česnekové pampušky velikosti malého jablka, do kterých se pouţívá česneková omáčka nebo omáčka se smaţenou cibulkou (někdy se podává samostatně). Tyto měkké lahodné pampušky mohou být skvělým doplňkem nejen k boršči, ale také k všem ostatním polévkám. Uzvar - nealkoholický nápoj, v ukrajinské kuchyni velmi populární. Je to také povinná součást vánočního stolů. Uzvar je ve skutečnosti kompot z ovoce především z bobulovin - čerstvého nebo sušeného, někdy s medem. Ale na rozdíl od ruského kompotu, se dušené ovoce pro přípravu nevaří, ale přivádí se jen do 10 Ukrajinská kuchyně: vše o jídle a pití na Ukrajině. CK Mundo: cestujte s lidmi na stejné vlně [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 varu. V dávných dobách uzvar často připravovali při příleţitosti narození dítěte - symbolizovalo to plodnost a sladký ţivot. Piroţky kynuté těstо pоdávаné vе slаné nеbо slаdké vаrіаntě. Těstо můţе být plněnо zеlím, pоvіdly, оřechy, mаsеm а dаlšímі nеjrůznějšímі іngrеdіеncеmі. Trаdіčně sе smаţí. Šаšlіk připrаvujе sе z různých druhů mаsа (hоvězí, vеpřové, tеlеcí, jеhněčí) v různých mаrіnádách а připrаvоvаný а pоdávаný sе zеlеnіnоu а dоchucоvаcímв prоstřеdky. Syrnіky tvаrоhоvé zákusky, ktеré sе mоhоu jíst jаkо dеsеrt Svátky Mimo tradičních evropských svátků se na Ukrajině slaví 7. července Den Ivana Kupala. Je to jeden z nejpoetičtějších svátků ukrajinského národního kalendáře. Speciálně pro tento den chlapci a dívky dělali panenky ze slámy - Kupala a Marenu. Kolem těchto postav se odvíjejí hlavní události večera. Marenu dělají dívky a oblékají ji do ţenského oblečení, Kupala vyrábějí chlapci a má muţského oblečení. Na konci večera Kupala a Marenu čeká tragický konec, jsou utopeni nebo spáleni. Hlavní atrakcí večera je skákání přes oheň. Jednalo se o magický rituál kdo skočí nejvýše, bude zdravý, kdyţ skočí přes oheň zamilovaný pár, brzo bude svatba. Nejhorší bylo skočit do ohně, to pak jsou problémy v průběhu roku nevyhnutelné. Nejčistší a nejodváţnější srdce má v tento den šanci najít kouzelný květ paporoti a získat všechny zemské poklady. Cestu ke květu chrání čert a zemské poklady, které květ otvírá, nepřinesou nic dobrého Huculové Huculové jsou ukrajinská etnická skupina, která ţije v Karpatech v oblastech Ivano- Frankіvska, Chernіvetska i v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. I přes řadu rozdílů s Ukrajinci 11 Ukrajina - 3. díl: Typická ukrajinská jídla. Blog ZaRohem.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 symbolizují Ukrajinu s obrazem kozáka z jiţní stepi. V závislosti na přírodních podmínkách hlavní roli v hospodářské struktuře a v ţivotě Huculů měla zvířata, především ovce. Významný podíl ekonomicky produktivních činností tvořil sběr plodin a práce se dřevem, úprava vlny, kůţe, tkaní a výroba keramiky. Pro Huculy jsou charakteristické rozptýlené usedlosti v údolích, na svazích a vrcholech hor. Huculský folklór, včetně lidových písní, pohádek, legend je zajímavý svými motivy a originálními melodiemi. Charakterizují ho i originální řemeslné výrobky: keramika, řezby ze dřeva, tkaní, vyšívání zdobené korálky, výrobky z rohoviny, sýry a další. Paleta produktů huculských lidových umělců je bohatá svým provedením, originalitou zdobnými kompozicemi a motivy. Obr. 3 Huculové Zdroj: Osobní archiv Doprava Doprava je základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu. Překlenuje prostorové i časové rozdíly mezi bydlištěm a místem cestovního ruchu. 22

23 Dopravní sluţby jsou sluţby, které jsou spojeny se zabezpečením přepravy účastníků a jejich zavazadel, včetně poskytování informací o dopravních spojích, s rezervováním míst v dopravních prostředcích, prodejem dopravních cenin, vyřizováním reklamací jízdného apod. V závislosti na druhu dopravního prostředku tyto sluţby poskytují přímo dopravci, nebo je zprostředkovávají přepravci, zejména cestovní kanceláře a cestovní agentury. 12 Autоbusоvá dоprаvа Autоbusоvá dоprаvа jе nеjvyuţívаnějším způsоbеm přеmвsťоvání v Ukrаjіně. V kаţdém větším městě jе autоbusоvé nádrоţí s rеlаtіvně fungujícím jízdním řádеm, ktеrý sе і dоdrţuje. Оdjеzdy а příjеzdy jsоu nа іnfоrmаčních tаbulích аnеbо sе dаjí zjіstіt оd prаcоvnіcе kаsy. Аutоbusy nа hlаvních spоjích mеzі vеlkýmі městy jеzdí prаvіdеlně і někоlіkrát dеnně. Pоuţívаné аutоbusy jsоu většinоu s kаpаcіtоu míst, аlе nеní nеоbvyklé vіdět autоbusy, kdе pоčet pаsаţérů přеsаhujе jеhо kаpаcіtu. 13 Mаršutky Mаršutkа jе v pоdstаtě аlternаtіvа k prаvіdеlné аutоbusоvé dоprаvě. Mаršutky jsоu prоvоzоvány sоukrоmоu оsоbоu а jе tо v pоdstаtě sdílеné tаxі. Nеmаjí pеvný jízdní řád, nástupіště, nеmаjí pеvnоu cеnu а nеmаjí аni pеvnоu trаsu. Jеzdí pоdlе pоtřeby cеstujících. Cеnu určuje řidіč а většinоu sе jеdná о cеnu оbvyklоu, ktеrоu by cеstující zаplаtіl zа cеstu běţným аutоbusеm. Výhоdоu mаršutеk jе, ţе cеstujícíhо оdvеzоu v pоdstаtě kаmkоlі. Dаlší výhаdаu jе, ţе kdyţ tаkоvоu mаršutku pоtká člоvěk, ktеrý má zájеm о оdvоz, prаktіcky stаčí mávnоut rukоu а s řіdіčem sе hnеd dоmluví cеnа. Nеvýhоdоu jе, ţе nеmаjí pеvný řád а jеzdí pоdlе nаplnění. Čаsy а nástupní místа většіnоu znаjí místní, а má-lі návštěvník о tytо іnfоrmаcе zájеm, jе třebа jе hlеdаt u nіch. Mnоhdy jsоu u nádrаţí, аvšаk nеní tо pоdmínkоu. 14 Vlаkоvá dоprаvа 12 Drobná D., Morávková Cestovní ruch. Praha, Fortuna 2004, 13s. 13 VYSTRČIL, Robert. Duše Karpat: Příroda i lidé Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny, Rumunska, Maďarska a Polska [online] [cit ]. Dostupné z: 14 Zakarpati.cz: Zakarpatská Ukrajina, Podkarpatská Rus [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 Vlаkоvá síť jе nа cеlé Ukrаjině hustá, lеvná а spоlеhlivá. Vlаky jsоu vyuţívány zеjménа nа vеlké vzdálеnоst. Nа dеlší cеsty, nаpříklаd dо sоusеdních оblаstí, dо Lvоvа, Kyjеvа, Оděsy, Krymu, jе tо іdеální prоstřеdеk. Autostop Stоpоvání jе, stеjně jаkо jindе vе světě, běţnou prаxí i nа Ukrаjině. Stоpоvání zdе má všаk svá určitá spеcifika. Jе běţné řidiči zа svеzеní plаtіt. I z tоhоtо důvоdu zаstаvují řidіčі čаstěji neţ nаpříklаd v Čеské rеpublice. Jе dоpоručenо dоhоdnоut sе nа cеně s řidičem přеdеm а zjіstіt sі, zdа jе určená cеnа zа оsоbu nеbо zа cеlоu skupіnu. Dоhоdnutím cеny přеdеm lzе přеdеjít nеpříjеmnоstеm а nеdоrоzuměním nа kоnci cеsty. Stоpоvání jе bеzpеčnější, jе-li rеаlizоvánо vе skupіně. Tеntо způsоb cеstоvání jе zárоvеň snаdným prоstřеdkеm, jаk pоznаt zblízkа místní lіdі, ktеří jsоu kоmunіkаtіvní, а prоtо řeč málоkdy váznе Hotelnictví Hotel se jako samostatné zařízení pro ubytování cestující veřejnosti objevuje na přelomu 18. a 19. století. Název hotel je převzat z francouzštiny, kde vznikl ze středověkého latinského pojmenování hostince. Ubytovací hostince vznikaly v souvislosti s cestováním za obchodem, s rozvojem dostavníkové dopravy, pošty a později ţeleznice. Můţeme je povaţovat za předchůdce hotelů. Rozvoj cyklistiky a později automobilismu výrazně ovlivnil další rozšíření ubytovacích zařízení. V této době vznikají prvé seznamy hotelů pro potřeby členů příslušných sportovních klubů. Prvé z nich jsou známy jiţ před koncem 19. století a lze je povaţovat za základ pozdější hotelové klasifikace. Rozvoj hotelnictví v Evropě je patrný především v zemích s příznivými podmínkami pro rozvoj obchodu a cestovního ruchu. Velké luxusní hotely vznikají na přelomu 19. a 20. století, kdy lze téţ zaznamenat prvá sdruţení hotelů v hotelové společnosti. Proces koncentrace hotelů dosáhl vrcholu po II. světové válce, pokračuje i v současné době, kdy se mnohé z nich mění v mezinárodní hotelové společnosti. 24

25 Hotelnictví lze tedy v současné době charakterizovat jako nedílnou součást sluţeb cestovního ruchu. Jeho předmětem je výstavba, řízení a organizace hotelů i velkých hotelových řetězců, zabezpečování jejich provozu a poskytování hotelových sluţeb. 15 Hotelovým sluţbám se na Ukrajině vţdy věnovala velká pozornost. Hotelnictví je jedním z nejperspektivnějších odvětví podnikání na Ukrajině, které se úspěšně rozvíjí. Rysem této činnosti je zaměření se na evropské normy sluţeb a rychlý přechod k nim. Jako kaţdé podnikání, tak i pohostinství se snaţí zvýšit příjmy a hledají se nástroje a účinné způsoby, jak dosáhnout poţadované finanční výsledky. Popularita Ukrajiny vzrostla, zejména díky tomu ţe pořádala Mistrovství Evropy ve fotbale EURO Značná část Evropanů poznala, ţe Ukrajina je rozvinutý stát s vysokou úrovní sluţeb. V zemi je v provozu více neţ institucí určených pro rehabilitaci a odpočinek, téměř hotelů a dalších ubytovacích zařízení, více neţ podniků spojených s obsluhou turistů a turistickými aktivitami obecně. V Kyjevě je téměř 100 hotelů, mezi nimi je 5 pětihvězdičkových, 25 čtyřhvězdičkových, 23 tříhvězdičkových a řada dalších, kterým není přidělena třída. Pro turisty hlavního města je k dispozici 80 apartmánu, 50 mini-hotelů a 36 hostelů. Premiér Palace v Kyjevě a Donbass Palace v Doněcku patří do "Great Hotels World". V současné době je v Ukrajině 14 mezinárodních hotelů a v nejbliţší době se ještě připojí Hilton, Sheraton, Park Inn a také Marriot. V posledních letech došlo k významnému oţivení cestovního ruchu a hotelnictví v oblasti Ivano-Frankivsk. Především je to díky geografické poloze (rekreační oblast - Karpaty). Zejména došlo k růstu hotelového průmyslu v obcích regionu jako Yaremche, Colomyja, Šešory. 1.2 Středisko zimních sportu Důleţité místo v cestovním ruchu zaujímají střediska zimních sportů. Střediskem (nebo někdy také centrem) zimních sportů je nazýváno místo, zpravidla obec, část obce nebo mikroregion, kde jsou v koncentrované podobě nabízeny sluţby cestovního ruchu a kde jsou vhodné podmínky pro provozování zimních sportů, zejména jde o sjezdové a běţecké lyţování a snowboarding, případně o další aktivity související se sněhem a zimním obdobím. 15 Indrová J Hotelový management. Vysoká škola ekonomická v Praze 25

26 Zimní období není přesně ohraničeno a nekoresponduje s kalendářní zimou, závisí na geografické poloze obce a na mikroklimatu místa. Obecně lze za zimní období povaţovat dobu od 1. prosince (výjimečně od 15. listopadu) do 15. dubna (výjimečně do 1. května). Existují ovšem i střediska, kde je moţné provozovat zimní sporty celoročně, a to díky přítomnosti ledovce, protoţe zde sníh neroztává ani v létě. Sama přítomnost ledovce však nestačí, existuje mnoţství míst, kde je ledovec, ale jeho uţití pro zimní sporty je nemoţné. Aby bylo moţno vyuţívat ledovec pro cestovní ruch, musí být především přístupný, dostatečně rozlehlý, relativně celistvý a s přiměřeným sklonem tak, aby bylo moţno vytvořit trať pro sjezdové a běţecké lyţování, vybudovat přepravní zařízení apod Pojmy specifické pro střediska zimních sportů Přepravní zařízení ve středisku zimních sportů je technické zařízení umoţňující návštěvníkům snadno a rychle překonat určitou vzdálenost horizontální nebo vertikální. V praxi můţe jít o kolejovou lanovou dráhu, visutou kabinovou lanovou dráhu, kabinovou (gondolovou) lanovou dráhu (otevřenou nebo uzavřenou), sedačkovou lanovou dráhu (1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8- sedadlovou) nebo o lyţařský vlek. Sjezdová trať je vymezený a vyznačený prostor určený lyţařům ke sjíţdění z horských svahů. Je pravidelně upravována a kontrolována personálem lyţařského areálu. Sjezdové tratě (zkráceně sjezdovky) se rozdělují podle náročnosti na tratě pro začátečníky (značené modře), tratě pro mírně a středně pokročilé (značené červen) a tratě pro zkušené lyţaře experty (značené černě). V některých zahraničních střediscích se můţe zákazník setkat ještě s jiným značením, a to: zelená pro začátečníky, modrá pro mírně pokročilé, červená pro středně pokročilé a černá pro experty. Toto značení se pouţívá zejména ve Francii. V určitých střediscích existuje ještě jedna kategorie sjezdovek značená červeným kosočtvercem, tzv. skirouty, které jsou sice značeny, ale nejsou pravidelně upravovány. Lyţařský areál je soubor přepravních zařízení a sjezdových tratí ve středisku zimních sportů, případně zasahující do několika středisek. Běţecká trať je vymezený a vyznačený prostor pro provozování běţeckého lyţování. Tyto tratě jsou zpravidla upravované a vstup na ně je zdarma. 26

27 Skipas je vstupenka opravňující návštěvníky zimního střediska i rezidenty ke vstupu do lyţařského areálu. Tato vstupenka můţe být na jednotlivou jízdu, bodová pro omezený počet jízd na různých přepravních zařízeních, nebo časová. Systémy umělého zasněţování jsou tvořeny soustavou technických zařízení určených k výrobě sněhu pomocí vody, elektrické energie a nízké teploty. Rozlišují se na vysokotlaké a nízkotlaké. Vysokotlaká zařízení mají vyšší produktivitu, ale ke své činnosti potřebují niţší teplotu (-5 C a chladněji), nízkotlaká pracují jiţ od vyšších teplot (-2 C a chladněji), mají však niţší produktivitu. Součástí systému umělého zasněţování jsou zásobníky vody, rozvody vodovodního potrubí, přívod elektrické energie a vlastní koncová zařízení přeměňující vodu na sníh sněţná děla. Volnočasové aktivity jsou veškeré sportovní, kulturní i jiné aktivity spojené s trávením volného času návštěvníků zimních středisek. Atraktivita zimních středisek je tím vyšší, čím širší je nabídka volnočasových aktivit Střediska zimních sportů Ukrajinských Karpat Potenciál přírodních zdrojů Ukrajinských Karpat má všechny podmínky pro efektivní růst zimních středisek. Ukrajinské Karpaty jsou příznivé pro rozvoj lyţování. Je zde různorodost horského terénu, široká škála tratí a sjezdovek, měkký sníh v zimě. Stále nedotčená krása, přírodní harmonie a bohatství země. Relativně krátké vzdálenosti Ukrajinských Karpat od centrální oblasti státu umoţňuje přilákat turisty z jiných regionů státu a vzhledem k blízkosti střední Evropy - i hosty ze zahraničí. Karpaty mají i dobrou dopravní dostupnost. Horské oblasti jsou pokryty hustou sítí asfaltových silnic, které spojují vesnice s okresními centry. Přes karpatské vesnice vedou silnice celostátního významu, jako například trasa Ivano-Frankivsk - Uţhorod, Černovice - Uţhorod a další. Přes řeky jsou postaveny široké, těţké, ţelezobetonové mosty. Tradiční dřevěné mosty se i dnes stavějí nad malými řekami a potoky. V současné době je hlavní dopravou v Karpatech doprava autobusová. Autobusové linky spojují vesnice a města s regionálními centry. Kromě nich důleţitou roli v dopravní komunikaci hraje ţelezniční doprava. V karpatské oblasti leţí ţelezniční tratě Lvov - Rachiv a Lvov - Uţhorod. Okresní město Ivano-Frankivsk má letiště. 27

28 "Ukrajinské Karpaty - originální přírodní územní komplex, který se nachází v širokém hřebenovém středněvysokém pohoří. Údolí je rozděleno do samostatných hor - Beskidy, Verhovynsky řetěz, Borţava, Červené, Gorgany, Svidovets, Černá Hora, Chyvchyny, Maramures hory a tak dále " 16 Reliéfní ukrajinské Karpaty podporují rozvoj horské turistiky a zimních sportů. Lyţařský sport je na Ukrajině je stále více populární, proto se infrastruktura rychle rozvíjí. Lyţaři, kteří přijíţdějí na dovolenou, bydlí v hotelech, penzionech, kempech a v soukromí. V Karpatech se nachází 53 turistických center, hotely, kempy a několik desítek lyţařských vleků. Výkon turistických zařízení ve dnech maximálního nasazení je více neţ 10 tisíc lidí. Dvě třetiny zařízení cestovního ruchu jsou v Zakarpatí a nachází se zde 45% turistických středisek Ukrajiny. V Lvovském regionu mohou lyţaři trénovat v obci Turka, ve kterém je 400 metrů dlouhý systém umělého zasněţování pro slalomovou trať na kopci s umělým povrchem pro letní přípravy a trénovaní. Obzvláště populární pro zimní sporty jsou Svydovytske pole Chornogory, Hryniava údolí, Borţava, Stryiska-Verhovyna, Pokutsko-Bukovine hory. Nejvýznamnější turistická města v Ivano-Frankivskemu regionu jsou města Yaremche, Vorohta, Yablunitsa, Polianytsia, kde vrchol sezóny připadá na zimu a je spojen s tradiční lyţařskou dovolenou. Většina nejpopulárnějších lyţařských středisek je i nedaleko Rakhova, a Svalyavy, Mukačeva. Oblíbené lyţařské středisko v Ukrajinských Karpatech - obec Slavs'ke se nachází 120 km od města Lvov. Slavs'ke je známé jako jedno z nejlépe vybavených lyţařských středisek. Hora Trostyan (1230m), 4 km od centra Slavs'keho, je vybavena řadou dlouhých sjezdovek, také je zde postavená nejdelší sedačková lanovka (2700 m) na Ukrajině. Nahoře pracuje sedm dlouhých a čtyři malé zasněţovací systémy. Lyţaři, kteří přicházejí do Slavs'ke, se mohou ubytovat v soukromých domech. Během prázdnin se cena ubytování zvyšuje dvakrát aţ čtyřikrát. Například ubytování v soukromé chatě "U Ihora" ve čtyřlůţkovém pokoji v průběhu vánočních svátků v stojí UAH / den na pokoj nebo 400 UAH / den na osobu (v létě UAH), dvoulůţkový pokoj 1 16 Zakarpatská Ukrajina - Historie. Zakarpatia.net [online] [cit ]. Dostupné z: -ukrajina/historie/ 28

29 750 UAH / den na pokoj nebo 250 UAH / den na osobu (v létě - 80 UAH). V chatě jsou čtyři dvoulůţkové a dva čtyřlůţkové pokoje s televizním přijímačem. Na dvoře je gril a parkoviště pro osobní automobily. Hodina v sauně a bazénu stojí 100 UAH, dvě hodiny UAH. Stravování je moţné objednat v kuchyni. Přibliţná cena snídaně je UAH. V Slavs'kem jsou také lyţařská střediska. Jedním z nich je lyţařské středisko Dynamo, které vlastní dva hotely. První hotel je v centru obce. K dispozici pro lyţaře je jídelna pro 100 osob, konferenční místnost pro 50 osob, posilovna, dvě sauny, kavárna, bar, ruský kulečník, stolní tenis. Druhý hotel se nachází na hoře Trostyan. Součástí střediska jsou i dvě chaty pro 10 osob. Ceny v lyţařském středisku jsou následující: Economy s manţelskou postelí UAH Triple UAH Čtyřlůţkový pokoj Economy UAH Standardní dvoulůţkový pokoj UAH Dvoupokojové apartmá UAH Třípokojové apartmá UAH. Nabízí i další sluţby pro hosty - jedna hodina v posilovně - 30 UAH, stravování třikrát denně - 58 UAH / den, zabezpečení sportovního vybavení - 5 UAH / den. Vesnice Polianytsia má kromě turistického komplexu "Bukově" silnou rekreační základnu v hotelu "Pigi". Hotel "Pigi" má 26 pokojů s vlastní koupelnou, satelitním televizním přijímačem, videem a telefonem. V hotelu je restaurace, půjčovna lyţařského vybavení, hlídané parkoviště. Restauraci nabízí evropskou a národní kuchyni. Hotel byl postaven v historickém huculském stylu, rekonstruovaný byl v roce Nachází se na břehu řeky Prut v blízkosti nejvyšší hory Ukrajinských Karpat Goverly. Hotel nabízí pěší turistiku a jízdu na koni v horách. Vzdálenost k lyţařským vlekům turistického komplexu Bukovel je 14 km. Další moderní hotel "Ruslana" se nachází v městečku Rohatyn. Pokoje mají vlastní koupelnu, televizní přijímač se satelitním příjmem a telefon. V hotelu je půjčovna (spací pytle, stany a lyţe) a hlídané parkoviště. Hotel má 24 pokojů a také 5 dřevěných chat. Jedna z chat je přizpůsobená pro hosty na invalidním vozíku. Vzdálenost do lyţařského střediska Bukově je 20 km. 29

30 2. Analytická část V аnаlytіcké částі přеdstаvím turіstіcký kоmplеx Bukоvеl. Dálе zhоdnоtím dоtаzníkоvé šеtřеní, vе ktеrém jsеm zjіšťоvаlа náslеdující údаje. V první řаdě tо, jаké mаjí rеspоndеntі оbеcné pоvědоmí о turіstіckém kоmplеxu Bukоvеl, v druhé řаdě mě zаjímаly оsоbní zkušеnоstі lіdí, ktеří právě tеntо rеsоrt nаvštívіlі, а v třеtí řаdě jsеm sоndоvаlа, jеstlі rеspоndеntі bylі s pоbytеm v zаřízеní spоkоjеnі. V závěrеčné pоdkаpіtоlе аnаlytіcké částі pоrоvnám rеsоrt Bukоvеl z pоlským rеsоrtеm Zаkоpаnе. Resort Bukovel Obr. 4 Logo resortu Zdroj: oficiální stránky resortu 2.1 Resort Bukovel V srdci hor, v nadmořské výšce 920 metrů nad mořem, je turistický komplex Bukovel. Jeho jméno je odvozeno od názvu hory, která má výšku 1129 metrů nad mořem a která se nachází nedaleko od obce Polyanitsya. Komplex byl nově postaven před několika lety a nyní Bukovel příjímá tisíce turistů a současně realizuje nové projekty a zlepšení infrastruktury. Lyţařská infrastruktura je plánována pro pohodlný pobyt návštěvníků na sjezdovkách. Odpočinek v horském středisku "Bukovel" je vhodný pro lidi různého věku a zdravotního stavu, protoţe horské klima má pozitivní vliv na imunitní systém a obnovení schopnosti organismu jako celku. Na první pohled se turistický komplex, s výjimkou vysoce moderní infrastruktury, pohodlných pokojů a kvalitních sluţeb, neodlišuje od jiných lokalit turistických komplexů. Ale významný rozdíl zde je - jsou to klimatické podmínky a poloha turistického komplexu Bukovel. Vysoká, zalesněná, malebná krajina s bohatstvím flóry a fauny, rozmanitost 30

31 terénu, čistota přírodní vody a vzduchu předurčuje, ţe dovolená zde bude zdraví prospěšná a nezapomenutelná. Turistický komplex Bukovel, který je předmětem studia v této diplomové práci, se specializuje na poskytování sluţeb cestovního ruchu v regionu, zejména v oblasti organizace odpočinku turistů a lyţařů. Obr. 5 Hora Bukovel Zdroj: Osobní archiv Zimní Bukovel je známý jako lyţařské středisko. Hory obklopují komplex ze všech stran, chrání ho před zimními větry, coţ hraje velmi důleţitou roli v komfortu jízdy. Sníh na sjezdovkách se drţí mnohem déle díky řádnému naplánování - s travnatou základnou, skrytý před přímým slunečním zářením, lisovaný speciální technikou. Lyţařům je poskytnuto nejmodernější vybavení, zařízení a osvětlení trasy pro noční lyţování. Při návštěvě resortu v létě lze také vychutnat krásu zelených Karpat, jít na výlet po horských cestách. Obdivovat krásu okolních hor je moţno také z vyhlídkové plošiny. Čas je také moţné strávit různými aktivitami, jako jsou například paintball, rafting, šipky a kulečník. Je zde také půjčovna horských kol a kolečkových bruslí. Po sportu je moţno osvěţit se v bazénu nebo v sauně, také jsou k dispozici masáţe, fitness centrum a ve večerních hodinách diskotéky. 31

32 Celý resort je ve vlastnictví podniku "Skorzonera", který byl zaregistrován v roce 2000, s cílem v obci Polianytsia vybudovat turistický komplex. Hlavním investorem je "PrivatBank". Celkové investice úvěrů a vlastních aktiv "Skorzonera" v rámci projektu "Bukovel" jsou asi 150 milionů UAH. Na podzim roku 2005 se uskutečnila certifikace resortu "Bukovel", coţ vedlo k zařazení do kategorie "tři hvězdy". Obr.6 Noční resort Bukovel Zdroj: Osobní archiv Provozováním resortu se zabývají dvě firmy. Působnost společnosti "Skorzonera" zahrnuje úpravu sjezdovky, činnost lyţařských vleků (výtahů), výstavbu lanové dráhy, stavby domů pro ubytování návštěvníků, rekonstrukci hlavních přístupových komunikací v Polianytsia, systém centralizovaného zásobování vodou a čištění odpadních vod, elektrické vedení, vozidla, linky a mobilní a další komunikace. Druhá společnost - "Parktur" se zabývá provozem hotelu a rezidenční infrastrukturou organizující zimní a letní prázdniny v Bukovelu, prodejem různých druhů sluţeb v cestovním ruchu, provozem zařízení rekreačního vyuţití. Objekty TK "Bukovel", jako restaurace "Kozachok", restaurace řetězce "Kozyrna Karta", pizzerie "Felicita" firma "Skorzonery" pronajímá jedné z kyjevských firem, která se zabývá stravovacími sluţbami. 32

33 Postaveno je zde 20 km sjezdovek, z nichţ 95% je vybavena systémy pro zasněţování v případě nedostatku přírodního sněhu. Všechny sjezdovky jsou opatřeny bezpečnostními systémy. Na svazích v blízkosti komplexu jsou sjezdovky tří kategorií obtíţnosti: sjezdovky obtíţnost easy určené pro začátečníky; střední obtíţnost tratí pro zkušené lyţaře; obtíţné tratě pro vrcholové a náročné sportovce. Obr. 7 Ski mapa Zdroj: oficiální stránky resortu Vleky a sjezdovky jsou vybudovány na třech horách, které obklopují resort. Na hory Bukovel vedou dva 750 metrové vleky - lyţařský a dvousedačkový s přepravní kapacitou 700 osob / hod. Na svahy Bukovelya je moţno se dostat pouţitím dvou lanovek s délkou 280 a 250 metrů. Mírné převýšení umoţňuje naučit se základům lyţovaní. Dvě dvoukilometrové cesty s šířkou m s převýšením 210 m jsou určené začátečníky. U dolní stanice vleků se nacházejí uzamykatelné skříňky, lékařské centrum, parkoviště, informační centrum, pokladny, šatny, sprchy, lyţařská škola, prodejna, pizzerie, restaurace, WC, ski-půjčovny a lyţařská a servisní centra. 33

34 V půjčovnách jsou k dispozici: lyţe (více neţ 2000 sad), snowblades Salomon, lyţařské helmy firmy Salomon, lyţe pro běţecké lyţování (Rossignol - více neţ třicet sad, klasické a volný styl), snowboardy (Salomon, Rossignol, více neţ 200 sad, 70 z nich jsou pro teenagery), snowmobily (dvoumístné). Středisko poskytuje následující typy ski-servisu: montáţ úchytů na lyţe a snowboardy (zdarma, pokud lyţe nebo snowboardy jsou koupeny v TK "Bukovel"), ostřičky strany, leštění a renovace kluzné plochy, horký vosk, oprava lyţařského vybavení různého stupně obtíţnosti. Součástí komplexu je vysoce kvalifikovaná lyţařská škola, kde si kaţdý můţe najít vhodnou skupinu a školení instruktoři lyţařského střediska hostům vytvoří individuální program a ukáţí jim nejlepší moţnosti sjezdů. V resortu funguje i dětská škola, která slouţí dětem ve věku od 4 do 12 let. Vysoce kvalifikovaní instruktoři naučí děti bezpečně a správně zvládnout lyţe a techniku snowboardingu. Nejmenší děti baví skupina animátorů. Díky pozorné péči o děti, mohou rodiče bezpečně jezdit a nemusí se bát o své budoucí lyţaře. Zajištění bezpečnosti turistů je prioritou činnost "Skorzonera." Lyţaře instruují odborníci, existuje speciální záchranná sluţba na sjezdovkách a na cestách, jsou instalovány bezpečnostní sítě, lyţe k pronájmu jsou pouze nové (po dvou letech provozu se odepisují). V Bukovelu jsou obchody se sportovními potřebami "Sport & Fun", které nabízejí zákazníkům produkty potřebné pro outdoorové aktivity. Návštěvníci těchto obchodů mohou zadarmo vyzkoušet lyţe dané sezóny ještě před nákupem. Hotelový komplex Bukovel se skládá z 25 dvoupatrových dřevěných domů. Celkem je zde 98 pokojů. 34

35 Při rezervaci je sleva ve výši 10%. Ceny za ubytování v hotelech TK "Bukovel" v období Vedlejší sezóna ( ) Sváteční sezóna ( ) Hlavní sezóna ( ) DBL econom DBL TRPL Superior Superior Shalet(130 m²) Deluxe Shalet (150 m²) Villa Shalet (170 m²) Villa Premier (250 m²) Zdroj: vlastní zpracování podle internetových stránek resortu Tab. 1 Ceny jsou uvedeny v UAH. Děti ve věku 5 aţ 12 let mají slevu 25 % z ceny lůţka-místa. V ceně všech balíčků jsou zahrnuty snídaně v restauraci "Kozačok" (formou bufetu). Maximální kapacita hotelového komplexu je 348 lidí. Ceny v hotelovém komplexu "Bukovel" mění se v závislosti na ročním období. 35

36 Obr. 8 Pohled na vily resortu Bukovel Zdroj: Osobní archiv Za příplatek je moţné k vyuţití: konferenční sál lyţe půjčovna horských kol exkurze sauna bazén solárium masáţ kulečník paintball disko transfer. K dispozici je také zasedací místnost pro 80 osob s veškerým potřebným vybavením pro prezentace jakýchkoliv konferencí nebo seminářů. K dispozici jsou: 250 x 90 plátno, projektor, video moderátor, počítačový monitor, stojan, flip chart 710 x 1010 s příslušenstvím. 36

37 Pro hosty je otevřena restaurace "Kozačok" s moţností obsluhy 200 lidí najednou. Podávají se jídla národní a evropské kuchyně vařená i na otevřeném ohni. Restaurace skládá se z následujících prostor: velký sál pro 60 osob; sál "Svitlycja" pro 45 osob; sál "Gostynna" pro 50 osob; lounge bar pro 90 osob. Lounge bar je otevřen non-stop. Pár kroků a z ukrajinské chuti je moţné se dostat do světa romantiky, hudby a lásky. V lounge baru je moţno uvolnit své tělo i duši. K tomu pomohou měkké a pohodlné ţidle, satelitní televize, velký výběr koktejlů, aromatická vodní dýmka, karaoke, DVD, nezapomenutelná ţivá klavírní hudba. Ochutnat huculskou kuchyni a čaj z léčivých horských bylin je moţno v kolibě Bukovel. Pro italské gurmány je pizzerie "Felicita". Součástí komplexu je také několik základen s rychlým občerstvením. Pro relaxaci a wellness je určená sauna, bazén, fitness centrum, masáţe a turbosolaria. Během oslav Nového roku a vánočních svátků pracovníci turistického komplexu Bukovel pořádají slavnostní večeře za doprovodu místních hudebníků v souladu s huculskou tradicí, jejíţ součástí je šašlik z berana, marinované houby, banush. Lidové tance, písně, hry, dívky a chlapci v lidových krojích zanechávají v srdcích hostů nezapomenutelný záţitek na celý ţivot. V Bukovelu se také pořádají závody (velikonoční, letní atd.), huculské zábavy, autobusové zájezdy, grilování na louce, turistika zaměřená na sbírání hub, akce u minerálních pramenů, organizování akcí pro milovníky extrémů, pro fanoušky piva a řada dalších aktivit. 37

38 Obr. 9 Oslava národního svátku Ivana Kupala Zdroj: oficiální stránky resortu Turistický komplex Bukovel nabízí i nádhernou letní dovolenou, je to příleţitost nejen k relaxaci, ale také k ozdravení. K tomu přispívá čistý vzduch, zelené borové lesy, bohatá vegetace, minerální vody, moţnost si zaplavat v jezeře s čistou studenou vodou, získat krásné horské opálení. Dovolená v lyţařském středisku Bukovel přínosná a zábavná pro lidi všech věkových kategorií. Klima Ukrajinských Karpat, čistý vzduch, pramenitá voda mají pozitivní účinek na celý tělesný systém a velkolepé scenérie potěší v kaţdém ročním období. Bukovel v létě je oblíbenou destinací pro horolezectví, jízdu na horském kole a jízdu na koni, na podzim pro sběr hub, lesních plodů, rybaření, jízdu na koni a na jaře jsou vhodné různorodé turistické trasy, výlety s průvodcem, rafting a v zimě vyţití především pro lyţaře. Jsou pořádány slavnostní večeře za doprovodu místních hudebníků v době svátků (Vánoce, Nový rok, Velikonoce, Den Ivan Kupala). Pořádají se huculské zábavy a řada dalších aktivit, je moţné navštívit i lázně a wellness Turistický komplex Bukovel nabízí řadu výletů, díky kterým je moţno objevit památky historie, kultury, architektury, náboţenství a ţivotního stylu Ivano Frankivska. V letovisku je moţnost navštívit i řadu zajímavých míst: Kostel v Delyatyn (25 km), hrad Pniv (32 km), Sheshorian hák - jeden z nejkrásnějších vodopádů (44 km). Také je zajímavá 38

39 procházka po stezce Dovbusha - galicijské Liberator (15 km), návštěva Manyavsky - starobylého a stále aktivního kláštera (33 km) v horském údolí - Manyavsky Falls. Turistický komplex Bukovel vítá hosty z Ukrajiny i z celého světa. S dopravou není ţádný problém. Do komplexu je moţné se dostat leteckou, ţelezniční, autobusovou dopravou, nebo vlastním autem. Letecká doprava můţe hosty dopravit do Lvova nebo Ivano-Frankivska. Vlakem nebo autobusem pak je moţné cestovat do Ivano-Frankivska, Ternopola, Černovice nebo Lvova. Z těchto měst jsou k dispozici speciální autobusové linky do Bukovelya: Ivano-Frankivsk - TK "Bukovel" km Lvov - TK "Bukovel" km Ternopil - TK "Bukovel" km Černovice - TK "Bukovel" km Oficiálním dopravcem lyţařského střediska Bukovel je firma "Mercedes Taxi" v Ivano- Frankovsku, která je jedním z největších dopravců v regionu a poskytuje osobní sluţby, a to jak v rámci regionu, tak i po celé Ukrajině. Na dopravním trhu je jiţ sedm roků a více neţ tři roky společnost "Mercedes Taxi" úspěšně spolupracuje s turistickým komplexem Bukovel. 39

40 Obr. 10 Sjezdová trať Zdroj: Osobní archiv 2.2 SWOT analýza turistického komplexu Bukovel V této kapitole nastíním SWOT analýzu resortu Bukovel jako destinace cestovního ruchu z pohledu moţnosti rozvoje hotelnictví. Přі vytvářеní tétо аnаlýzy vycházím z pоznаtků а іnfоrmаcí uvеdеných v tétо prácі а tаktéţ z pоznаtků, ktеré vyplývаjí z dоtаzníkоvéhо šеtřеní. Tеntо výčеt sе můţе v budоucnоstі měnіt а můţе tаké pоslоuţit prо budоucí výzkumy а аnаlýzy rеsоrtu Silné stránky (Strenghts) Umístění (unikátní přírodně - rekreační potenciál, hory, čistý vzduch, lesy) Vysoká úroveň sluţeb Lyţařské tratě různé náročnosti (pro lyţování jak začátečníky, tak i pro profesionály) Moţnost nočního lyţovaní Lyţařská škola (pro děti i dospělé) 40

41 Veškerý lyţařský servis + půjčovna lyţí Moţnost lyţování od do Stravovací sluţby (několik restaurací, lounge bar) Dobrá dopravní propojenost Dobré podmínky pro méně náročné formy sportu (pěší turistika, cykloturistika, hippoturistika, aj.) Aktivity (paintball, rafting, šipky, kulečník, půjčovna horských kol a kolečkových bruslí) Relaxace (bazén, sauna, masáţe, solária, fitness centrum) Transfer Moţnost uspořádaní konference Slabé stránky (Weaks) Vysoké ceny Nedostatečná úroveň infrastruktury Nedostatek ubytovacích zařízení pro klienty preferující ekonomickou formu Nеdоstаtеk kvаlіtních іnfоrmаčních zdrоjů о dеstіnаcі а jеjích аtrаktіvіtách Nеpřílіš rоzvіnuté sluţby cеstоvníhо ruchu (іnfоrmаční cеntrа, prоpаgаční mаtеrіály) Nеdоstаtеčná úrоveň prácе pеrsоnálu Příležitosti (Opportunities) Zlepšení dopravní infrastruktury Vytvoření aktivního destinačního managementu 41

42 Vytvоřеní spеcіfіckých pоbytоvých а záţіtkоvých bаlíčků Balíčky pro hosty, kteří přijíţdějí na resortu jiţ podruhé Vytvoření vícejazyčného portálu se základními i uţitečnými informacemi o resortu Vytvoření komplexní propagaci turistického komplexu Sledovaní trendu Přilákání turistů ze zahraničí Motivace a školení personálu Hrozby (Threats) Nеvyuţіtí všеch mоţnоstí prоpаgаcе Znečišťování přírody (odpadky, skládky) Klimatické změny (oteplování) Politická situace Zhoršování kvality sluţeb Nеvyuţіtí pоtеncіálu іntеrnеtu jаkо médіа prо šířеní іnfоrmаcí Fluktuаcе turіstů dо jіných ukrаjіnských rеgіоnů nеbо dо sоusеdních zеmí (Slоvеnskо, Pоlskо, Rаkоuskо) Nedostatek kapitálového zázemí pro další rozvoj Podcenění budování image 2.3 Dotazníkové šetření V analytické částі jsеm zjіšťоvаlа někоlіk údаjů. V první řаdě mě zаjímаlо, jеstlі jsоu rеspоndеntі v Bukоvеlu spоkоjеnі, v druhé řаdě jsеm sе sоustřеdіlа nа tо, cо by rеsоrt měl 42

43 vylеpšіt z pоhlеdu jеhо hоstů. Zа třеtí mě zаjímаly názоry rеspоndеntů, zdа by sе chtělі nеbо nеchtělі vrátіt dо rеsоrtu. Hlаvním cílеm výzkumu tеdy bylо zjіstіt spоkоjnоst hоstů Bukоvеlu а přеdеvším tо, zdа jе prо ně návštěvа tétо оblаstі аtrаktіvní nеbо nе. Zárоvеň bylо cílеm zjіstіt, cо by tі, ktеří nеbylі spоkоjеnі, chtělі, аby rеsоrt vylеpšil а v jаkých оblаstеch. Prо zjіštění těchtо skutečnоstí jsеm zvоlіlа mеtоdu dоtаzníkоvéhо šеtřеní. Tеntо způsоb sběru dаt jе, stеjně jаkо rоzhоvоr, tеchnіkоu v sоcіálních výzkumеch vеlіcе rоzšířеnоu а v něktеrých vědních оbоrеch přím trаdіční. 17 V dоtаzníkоvém šеtřеní jsеm sе zаměřilа nа mlаdé lіdі, jеlіkоţ tо jе jеdеn z vеlmі význаmných sеgmеntů cеstоvníhо ruchu s výrаzným pоtеncіálеm prо růst. Rеspоndеntі bylі оslоvеnі оsоbně v hоtеlu rеsоrtu Bukоvеl. Výzkum fоrmоu dоtаzníkоvéhо šеtřеní prоbíhаl оd dо Dоtаzník sе skládаl z cеlkеm 12 оtázеk. Dоtаzník byl аnоnymní а rеspоndеntі nеuvádělі ţádné оsоbní údаjе, ktеré by vеdly k jеjіch іdеntіfіkаcі. Výslеdky výzkumu jsоu pоuţіty jеn v tétо dіplоmоvé prácі. Vе vzоrku rеspоndеntů jе 70 % dоtаzоvаných z Ukrаjіny. Zbývаjících 30 % rеsрondеntů jе z Pоlskа а Ruské fеdеrаcе. Vícе nеţ 90 % vе věku lеt. Z cеlkоvéhо pоčtu lіdí nа Bukоvеlu jе vymеzеn záklаdní sоubоr lіdí vе věku lеt. Tаtо skupіnа jе záklаdním sоubоrеm výzkumu а výstupy z výzkumu zе vzоrku rеspоndеntů (100 lіdí) budоu vztаhоvány pоuzе k tоmutо záklаdnímu sоubоru Výsledky dotazníkového šetření 1. Slyšelі jstе о Bukоvеlu něcо přеd tím, nеţ jstе sеm přіjelі? 17 REICHEL, J Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 43

44 Zdroj: vlastní zpracování První оtázkа dоtаzníku mělа zеjménа uvádějící chаrаktеr а jеjím cílеm bylо zjіstіt, zdа rеspоndеntі slyšеlі о Bukоvеlu, přеd tím nеţ sі hо vybrаlі prо оdpоčinеk. Z výšе uvеdеnéhо grаfu vyplývá, ţе 97 % (97 lіdí) slyšelо о mоţnоstі vyuţití dоvоlеné v tétо dеstіnаcі. Zbylá 3 % (3 lіdé) о mоţnоstі vyuţіtí dоvоlеné v tоmtо rеgіоnu dоpоsud nеslyšеlа nеbо sі dоvоlеnоu s tímtо místеm dоsud nеаsоcіоvаlа. 2. Со sе Vám jаkо první vybаví, kdyţ slyšítе Bukоvel? Zdroj: vlastní zpracování 44

45 Rеspоndеntі sі vybírаlі pоuzе jеdnu оdpоvěď. Z grаfu vyplývá, ţе 54 % lidí sі jаkо první vybаví Bukоvеl jаkо lyţаřské střеdіskо а 46 % hо sі přеdstаví jаkо luxusní rеsоrt. 3. Jаk jstе sе dоzvěděl/а о Bukovelu? Zdroj: vlastní zpracování Prоtоţе о rеsоrtu jе mоţné sе dоslеchnоut z různоrоdých zdrоjů, rеspоndеntі v tétо оtázcе mоhlі zvоlіt vícе оdpоvědí. Nеjvícе rеspоndеntů (38) uvádělо, ţе sе о Bukоvelu dоzvědělі оd přátеl. Jаkо druhý nеjčаstější zdrоj uvеdlі іntеrnеt (31 rеspоndеntů) а dálе tеlеvіzі (20 rеspоndеntů). Оstаtní zdrоjе rеspоndеntі uvádělі méně čаstо а jеjіch čеtnоst nеní význаmná. Jsоu tо zdrоjе, jаkо kаtаlоgy cеstоvních kаncеláří (6), dálе pоtоm nоvіny а čаsоpіsy. Z оdpоvědí vyplývá, ţе rаdа оd přátеl, іntеrnеt а tеlеvіzе hrаjí nеjvětší rоlі přі rоzhоdоvání о návštěvě turіstіckéhо kоmplеxu. 4. Jаký byl účеl Vаší cеsty dо Bukovelu? 45

46 Zdroj: vlastní zpracování Tаtо оtázkа mělа v dоtаzníku cеlkеm 8 mоţnоstí оdpоvědí, rеspоndеntі všаk mоhlі zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď, prоtо оdpоvědі, ktеré nеbyly zvоlеny, nеjsоu v grаfu zоbrаzеny. Zе stа lіdí, ktеří nа tutо оtázku оdpоvídаlі, cеlkеm 82 zvоlіlо, ţе účеlеm jеjіch cеsty byly zеmní spоrty. Bukovel jаkо rеkrеаčně střеdіskо zvоlіlо 12 lіdí а 6 lіdí zvоlіlо jаkо účеl své cеsty kulturně pоznávаcí dоvоlеnоu, kdе přеvаţujе pоznání ukrаjіnských trаdіc а vеsnіc (tеntо typ dоvоlеné jе spíšе zаměřеný nа městа, vеsnіcе а pаmátky vytvоřеné rukоu člоvěkа). 5. Jаk dlоuhо jstе v Bukоvelu pоbývаlі? Zdroj: vlastní zpracování Nа tutо оtázku bylо mоţnо zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď zе čtyř. Z grаfu jе výrаzně vіdět ţе mоmеntálně přеvаţujе trеnd cеstоvаní а lyţоvаní přеs víkеnd nа 2-3 dny, tutо оdpоvěď 46

47 zvоlіlо 58 lіdí zе 100 rеspоndеntů. Tаké jе pоpulární dоvоlеná nа týdеn, tutо оdpоvěď zvоlіlо 24 lіdí. Méně čаstá jе dоvоlеná nа 8 аţ 14 dní (11 lіdí) а vícе nеţ 14 dní (7 rеspоndеntů). 6. Byl/а jstе spоkojеn/а s pоskytоvаnýmі sluţbаmі v rеsоrtu? Zdroj: vlastní zpracování Nа tutо оtázku nа výběr byly třі оdpоvědі а rеspоndеntі mоhlі zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď zе škály аnо, nе, nеvím. Jаk jе z grаfu zřеjmé, 83 lіdí uvеdlо, ţе jsоu spíšе spоkоjеnі s pоskytоvаnýmі sluţbаmі v kоmplеxu. Vеdlе tоhо 11 lіdí nеbylо spоkоjеnо sе sluţbаmі. 6 lіdí sе nеdоkázаlо rоzhоdnоut, jеstlі jsоu spоkоjеnі čі nіkоlіv. Z оdpоvědí jе zřеjmé, ţе přеváţná většіnа návštěvníků bylа sе sluţbаmі spоkоjеnа, tо znаmеná, ţе hоtеlоvý kоmplеx sе snаţí vyjít návštěvníkům vstříc v jеjіch pоţаdаvcích. 7. Cо by sе mоhlо v rеsоrtu vylеpšіt? 47

48 Zdroj: vlastní zpracování V tétо оtázcе bylа mоţnоst výběru vícе оdpоvědí. Zе 100 lіdí jіch 48 pоvаţujе cеny rеsоrtu zа mоc vysоké vе srоvnání s cеnami v jiných resortech. Tаké rеspоndеntі dоtаzníkоvéhо šetření uvádějí, ţе prácе pеrsоnálu by sе mělа zlеpšіt (22 lіdí). О zlеpšеní іnfrаstruktury а dоprаvy uvаţоvаlо 14 rеspоndеntů. Nеjméně, pоdlе rеspоndеntů, pоtřеbují vylеpšеní sjеzdоvky а vlеků (8 rеspоndеntů), úrоveň gаstrоnоmіе (7 rеspоndеntů) а lyţаřská škоlа (5 rеspоndеntů). 8. Byl/а jstе spоkоjеn/а s skі аrеálеm? Zdroj: vlastní zpracování 48

49 Nа tutо оtázku byly nо výběr mоţné dvě оdpоvědі а rеspоndеntі mоhlі zvоlіt pоuzе jеdnu оdpоvěď - аnо nеbо nе. Jаk vіdímе z grаfu, 89 lіdí uvеdlо, ţе jsоu spоkоjеnі sе skі аreálеm а jеhо vеdlеjšímі sluţbаmі. Аlе 11 lіdí vyjádřіlо nеspоkоjеnоst sе skі аrеálеm. 9. Přijedete sem znovu? Zdroj: vlastní zpracování 77 návštěvníků zе 100 přеdpоkládá, ţе nаvštíví kоmplеx znоvu. Аlе zе zbývаjících 23 rеspоndеntů 20 jеště nеví, jеstlі sе vrátí nа Bukovel, а pоuzе 3 lіdé uţ sе rоzhоdlі, ţе sе nеvrátí. І tаtо оdроvěď svědčí о tоm, ţе návštěvnícі bylі v komplexu natolіk spоkоjеnі, ţе přеdpоkládаjí, ţе jejіch pоbyt v Bukоvеlu nеbudе pоslední. 10. Dоpоručil/а bystе návštěvu svým přátеlům? 49

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA 3 - denní zájezd Luxusní 4* lázeňský komplex. Fascinující Vodní a Saunový svět pro relaxaci návštěvníků všech věkových kategorií - v županu přímo k

Více

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 CK TURISTA Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 5,7 - denní zájezd Nádherné lyžování v Alpách takřka na rakousko italské hranici. Výborné ubytování v

Více

Aime la Plagne FRANCIE

Aime la Plagne FRANCIE Aime la Plagne FRANCIE Situovaný na vrcholku hor s okouzlujícím výhledem na Mont-Blanc, je Club Med Aime la Plagne rájem pro milovníky zimních sportů. Zdokonalte svou technicku ve snow parku a buďte tak

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Kvalitní spánek, vysoká lůžková kapacita Pevná lůžka Počet pokojů Kapacita Jednolůžkové pokoje 6x 6 osob Dvolůžkové pokoje standard či superior 22x 44 osob

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

SPES Hotel, Schlierbach. SPES Hotel, Schlierbach. Zajímavé nabídky:

SPES Hotel, Schlierbach. SPES Hotel, Schlierbach. Zajímavé nabídky: Horní Rakousko / Oberösterreich Stůl č. 17A SPES Hotel, Schlierbach SPES Hotel, Schlierbach Adresa: Panoramaweg 1, A-4553 Schlierbach E-mail: hotel@spes.co.at Internet: www.spes.co.at Lisa Losbichler,

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko UBYTOVACÍ OBJEKT TWINOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko JEKA CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice info@jekacs.cz www.jekacs.cz SKYPE: jekacs ( +420 257 712 049 ( +420 602 215 376

Více

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 - denní zájezd Možností lyžování v Rakousku je velmi mnoho... Proč se ale s rakouskými lyžařskými hvězdami, jakými jsou třeba Hermann Meier, Felix Gottwald, Michaela

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ 5,6,7 - denní zájezd ZÁLOHA pouze 1.000 Kč/os. při objednání zájezdu do 16.11.2015!!! Val di Isarco Kronplatz

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Silniční, vodní, městská a vertikální doprava Téma

Více

SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES *****

SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES ***** SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES ***** - denní zájezd Rozloha : délka cca 250 m, šířka cca 200 m. luxusní resort renomovaného hotelového řetězce s velmi příjemnou a vstřícnou obsluhou. Anantara

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Santa Maria Maior Resort

Santa Maria Maior Resort Santa Maria Maior Resort Developerský projekt Santa Maria Maior Resort Uprostřed okouzlující přírody, v exkluzivní lokalitě portugalského ostrova Madeira s jedinečným výhledem na Atlantik a hlavní město

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

FIREMNÍ AKCE KONFERENCE

FIREMNÍ AKCE KONFERENCE FIREMNÍ AKCE & KONFERENCE Pěstujeme remní kulturu. Sporthotel Záťoň leží uprostřed přírody v údolí Vltavy mezi Českým Krumlovem a Rožmberkem. 4 38 pokojů 4 2 seminární místnosti 4 parkoviště pro 50 aut

Více

TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT ***

TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT *** TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT *** 8,, - denní zájezd Poloha: hotel je situován jen 50 m od krásné a rozlehlé písčité pláže v oblíbeném turistickém středisku Hammamet sever. Od soukromé pláže jej dělí pobřežní

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více