ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA"

Transkript

1 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA KE SMÍCHOVU 22/139 PRAHA - SLIVENEC duben 2014

2 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, Praha 6 Objednatel: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - SLIVENEC K LOCHKOVU PRAHA - SLIVENEC zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka (a tajemnice úřadu) Název úkolu: ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA KE SMÍCHOVU 22/139 PRAHA - SLIVENEC Zpracovatel : RAEN spol. s r.o. Vypracoval: Ing. Michal Palečko číslo osvědčení energetického auditora 0018 Ing. Vladimír Hrubý Ředitel: Ing. Václav Šrámek Datum: duben 2014

3 OBSAH 1. Ú VOD POPIS VÝCHOZÍHO STAVU Lokalizace předmětu energetického auditu Předmět energetického auditu Podklady Popis objektu, řešení stavby Provoz areálu Energetické vstupy a výstupy Zásobování elektrickou energií Zásobování zemním plynem Zásobování teplem Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Vlastní energetické zdroje Významné spotřebiče energie Spotřebiče elektrické energie Plynové spotřebiče Teplo ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU Technický stav objektů Tepelná ztráta a charakteristika objektů Podmínky a předpoklady výpočtu Součinitelé prostupu tepla rozhodujících konstrukcí posuzovaných objektů Tepelná ztráta, průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (2013) Přepočet na klimatické podmínky. Porovnání skutečné a vypočtené spotřeby Energetická bilance areálu Základní technické ukazatele vlastních zdrojů Potenciál úspor energie Posouzení objektů z hlediska norem Oblasti potencionálních úspor Teoretická výše úspor NÁVRHY OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE Opatření 1 Zateplení vnějších obvodových stěn Opatření 2 Zateplení pultové části střechy Opatření 3 Výměna oken a dveří Varianty opatření Upravené energetické bilance Varianta I Varianta II EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ

4 5. 1 Úvod do hodnocení Vstupy do ekonomického hodnocení Prostá doba návratnosti Hodnocení variant Výsledky hodnocení Grafické znázornění výsledků ekonomického hodnocení VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Globální ekologické hodnocení Lokání ekologické hodnocení VÝBĚR DOPORUČENÉ VARIANTY ZÁVAZNÉ VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU Hodnocení stávající úrovně Celkový potenciál úspor energie Posouzení využití obnovitelných zdrojů Návrh optimální varianty Doporučení energetického auditora EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU SEZNAM TABULEK PŘÍLOHY

5 1. Ú VOD. Energetický audit vypracován na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem: Úřad městské části Praha - Slivenec a zhotovitelem: RAEN spol. s r.o. Buzulucká 548/4, Praha 6. Cílem tohoto energetického auditu objektu Slivenec, Ke Smíchovu 22/139 je zjistit a posoudit současný stav hospodaření s palivy a energiemi v objektu, navrhnout opatření na dosažení úspor v jejich spotřebě a provést ekonomické vyhodnocení těchto opatření. Stanovit varianty opatření a na základě vyhodnocení technického, ekologického a ekonomického doporučit variantu opatření vhodnou k realizaci. Zadavatel požaduje, aby opatření byla navržena tak, aby byly splněny podmínky Operačního programu Životní prostředí, tedy aby: - hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U N uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN (2011) a současně - budova splňovala minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em,n,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN (2011). Energetický audit (dále též EA) je zpracován ve smyslu zákona čís. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu čís. 480/2012 Sb. (platné znění) o energetickém posudku a energetickém auditu a čís. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 5

6 Identifikační údaje: Energetický audit Zelená kavárna, Praha-Slivenec 04/2014 Zadavatel: se sídlem: IČ: zastoupený: Úřad městské části Praha - Slivenec K Lochkovu 6, Praha - Slivenec RNDr Jana Plamínková, starostka (a tajemnice úřadu) Provozovatel předmětu auditu: Městská část Praha - Slivenec K Lochkovu 6, Praha - Slivenec IČ: Adresa předmětu auditu: Ke Smíchovu 22/ Praha - Slivenec Zpracovatel auditu: RAEN s.r.o. adresa: Buzulucká 548/ Praha 6 IČ: DIČ: telefon: fax: Auditor: Ing. Michal Palečko číslo osvědčení:

7 2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2. 1 Lokalizace předmětu energetického auditu Předmětem auditu je objekt Zelené kavárny, Ke Smíchovu 22/139, Praha - Slivenec. Lokalita Praha - Slivenec Klimatická stanice podle ČSN Praha Karlov Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu - 13,0 C Maximální venkovní teplota v topném období t em + 13,0 C Střední teplota venkovního vzduchu v otopném období t es + 4,4 C Počet dní v topné období 229 dní Nadmořská výška stanice 181 m n.m. Nadmořská výška posuzovaného objektu (± 0,0) 350 m n.m. Krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru ne 2. 2 Předmět energetického auditu Předmětem energetického auditu je objekt kavárny a kluboven Zelená kavárna, Ke Smíchovu 22/139, Praha - Slivenec. Předmět auditu je dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt. Přízemní část (1. NP) má půdorysné rozměry 22,0 x 11,0 m, 2. NP pak 13,9 x 11,0 m). 7

8 Budova, stejně jako pozemek, na kterém je postavena (kat. číslo 4) je v majetku Hlavního města Prahy a ve správě Městské části Praha Slivenec Podklady 1. Výkresová dokumentace v elektronické podobě Zakreslení skutečného stavu objektu bývalého zdravotního střediska Ke Smíchovu 22 (Ing. arch. Václav Panoch, 1999) půdorysy, pohledy, řez. 2. Fotodokumentace, pořízená auditorem, aktualizující dokumentaci ad 1 3. Prohlídky zpracovatelů na místě, ústní informace zaměstnanců provozovatele Popis objektu, řešení stavby Dvoupodlažní objekt, zhruba v polovině svého půdorysu podsklepený. Půdorysný tvar přízemí je obdélník, hlavní osa situována přibližně ve směru východ západ. Vnější půdorysný rozměr přízemí 22,0 x 11,0 m. Patro ustupuje oboustranně valbové střeše vždy o cca 4,05 m a má tedy půdorys 19,9 x 11,0 m. Nad částí stropu 2. NP (cca 55 %) je volný podstřešní prostor, zbývající část stropu je součástí pultové střechy mansardy. Valbová střecha je zateplena tepelnou izolací z minerální vlny tloušťky 200 mm, pultová střecha nad mansardami zateplena není. Podlaha 1. NP na zemině je tvořena betonovou deskou 120 mm na vrstvě dusané škváry. V jednotlivých místnostech jsou nášlapnými vrstvami keramické dlaždice, dřevo či přímo betonová vrstva. Okna objektu jsou zdvojená, dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné, prosklené. Konstrukční/světlá výška přízemí je 3,25/2,90 m, patra 2,97/2,67 m. Osvětlení: Přirozené osvětlení jednotlivých místností je okny. Umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly či úspornými žárovkami. Zapínání osvětlení uživateli místností z místa podle okamžité potřeby. Vytápění budovy ÚT, zdrojem tepla jsou kotle na zemní plyn Provoz areálu Provoz restaurace je denní, celodenní. Salónky a klubovny v patře jsou využívány kampaňovitě Energetické vstupy a výstupy Zásobování elektrickou energií Elektrická energie je odebírána z veřejné sítě společnosti Pražská energetika, a.s. Na Hroudě 4, Praha 10. Areál je připojen na síť 3x 0,4/0,23 kw. Dodavatelem elektřiny je Pražská energetika, a.s. Na Hroudě 4, Praha Zásobování zemním plynem Napojení kotelny je na nízkotlaký rozvod ZP Pražské plynárenské, a.s., Národní 37, Praha 1. Tato společnost je i dodavatelem plynu Zásobování teplem Objekt není zásobován teplem z vnějšího zdroje. 8

9 2. 7 Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Tab Tabulka energetických vstupů Pro rok: před realizací projektu (sezóna 2012/2013) Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Roční náklady v Kč Nákup el.energie MWh 18,40 3,6 66, Nákup tepla GJ 0,00 1 0,00 0 Zemní plyn MWh 70,98 3,24 229, Hnědé uhlí (brikety) t 0,00 0,00 0 Černé uhlí t 0,00 0,00 0 Koks t 0,00 0,00 0 Jiná pevná paliva dřevo t 0,00 0,00 0 TTO t 0,00 0,00 0 LTO t 0,00 0,00 0 Nafta t 0,00 0,00 0 Jiné plyny tis.m 3 0,00 0,00 0 Druhotná energie* GJ 0,00 0,00 0 Obnovitelné zdroje** GJ (MWh) 0,00 0,00 0 Jiná paliva GJ 0,00 0,00 0 Celkem vstupy paliv a energie 296, Změna stavu zásob paliv Celkem spotřeba paliv a energie 296, * Např. odpadní teplo ** Např. solární, vodní, větrná, geotermální energie Náklady jsou uvedeny včetně DPH. 9

10 2. 8 Vlastní energetické zdroje V objektu je kotelna ÚT. Zdrojem energie je zemní plyn Významné spotřebiče energie Spotřebiče elektrické energie Významnými spotřebiči elektrické energie jsou - elektrické osvětlení - ostatní procesy Plynové spotřebiče Významnými spotřebiči zemního plynu jsou - kotelna ÚT - spotřebiče v kuchyni restaurace Teplo Do objektu není dodáváno teplo z vnějších zdrojů. 10

11 3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 3. 1 Technický stav objektů Technický stav objektů odpovídá době výstavby, stáří a provedeným úpravám. Z hlediska tepelně izolačních vlastností nesplňuje většina prvků obvodového pláště budovy požadavky ČSN Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Výjimkou jsou valbová část střechy, která je opatřena tepelnou izolací z minerální vlny a její součinitel prostupu tepla splňuje normový požadavek na jeho požadovanou hodnotu a okna, která rovněž splňují požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Budova jako celek nesplňuje požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy U em,n,rq dle ČSN , resp. dle vyhlášky MPO 78/2013 Sb Tepelná ztráta a charakteristika objektů Podmínky a předpoklady výpočtu Tepelná ztráta byla vypočtena programem PROTECH - Tepelný výkon (CD 525). Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro celou vytápěnou zónu. Prostor sklepa je zónou pomocnou. V následujících tabulkách jsou pro auditované objekty uvedeny: hodnoty součinitelů prostupu tepla rozhodujících konstrukčních dílů a porovnání s hodnotami normovanými, současné tepelné ztráty (vypočtené), geometrická a tepelná charakteristiky budovy dle ČSN , průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em (stávající) a porovnání s požadovanou hodnotou součinitele podle ČSN (2011). Podrobněji jsou konstrukce a tepelně technické výpočty dokumentovány v přílohové části této zprávy. Přílohou zprávy je Energetický štítek obálky budovy. 11

12 Součinitelé prostupu tepla rozhodujících konstrukcí posuzovaných objektů Tab Porovnání požadovaných a skutečných součinitelů prostupu tepla konstrukcí Konstrukce Součinitel prostupu U (W.m -2.K -1 ) Požadovaný U NP20 Doporučený U ND20 skutečný vyhovuje požadované hodnotě Zdivo cihelné, 400 mm 0,30 0,25 1,470 ne Zdivo cihelné 500 mm 0,30 0,25 1,254 ne Zdivo cihelné 150 mm (do půdy) 0,30 0,25 1,784 ne Podlaha na zemině (restaurace) 0,45 0,30 1,797 ne Podlaha na zemině (suterén) 0,85 0,60 1,991 ne Strop nad suterénem 0,60 0,40 0,912 ne Střecha valbová část 0,30 0,20 0,244 ano Střecha pultová strop mansard 0,24 0,16 1,823 ne Výplň otvorů okno 1,5 1,2 1,3 ano Výplň otvorů - dveře 1,7 1,2 2,4 ne Tepelná ztráta, průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (2013) Převažující teplota o C 20 Tepelná ztráta (pro výpočtové klimatické podmínky) kw 31,82 z toho ztráta prostupem kw 26,38 výměnou vzduchu kw 5,44 Celková spotřeba tepla (pro výpočtové klimat. podmínky) MWh/r 57,75 Objem posuzované budovy m Objem posuzované zóny m Plocha systémové hranice zóny m Objemový faktor tvaru budovy A/V m 2.m -3 0,87 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em W.m -2.K -1 0,90 Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy U em,n dle ČSN (2011) W.m -2.K -1 0,47 Klasifikační ukazatel Cl -- 1,93 Objekt požadavek ČSN na hodnotu U em,n nesplňuje 12

13 3. 3 Přepočet na klimatické podmínky. Porovnání skutečné a vypočtené spotřeby Tab Skutečná a přepočtená potřeba tepla Skutečná potřeba tepla v sezoně 2012/ ,9 GJ/rok Elektřina na vytápění 0,0 GJ/rok Celková skutečná potřeba tepla 213,9 GJ/rok Přepočtená spotřeba tepla na klimatické podmínky 239,1 GJ/rok Ztráty v rozvodu tepla 0,5 % Skutečná spotřeba tepla - přepočtená 237,9 GJ/rok Vypočtená potřeba tepla na vytápění denostupňovou metodou 234,0 GJ/rok Vypočtená potřeba tepla pro TV - ohřívána lokálně 9,3 GJ/rok Vypočtená potřeba tepla celkem 243,3 GJ/rok Rozdíl mezi skutečnou spotřebou a vypočtenou potřebou tepla -5,4 GJ/rok Zvýšení spotřeby proti vypočtené potřebě -2,2 % Skutečná spotřeba je o 2,2 % nižší, než spotřeba vypočtená. 13

14 3. 4 Energetická bilance areálu Tab. 3-3 Základní energetická bilance Ukazatel GJ/r MWh/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie 296,2 82,3 194,5 2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 296,2 82,3 194,5 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 296,2 82,3 194,5 6 Ztráty v rozvodech (z ř.5) 16,1 4,5 6,0 7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 204,6 56,8 76,7 8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 9 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 10 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 11 Spotřeba energie na přípravu TV (z ř.5) 9,3 2,6 3,5 12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 8,0 2,2 12,9 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 58,2 16,2 95, Základní technické ukazatele vlastních zdrojů Tab. 3-4 Základní technické ukazatele ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ UKAZATELE TOPENÍ řádek Přímotopy, akumulace, ohřev TV Název ukazatele hodnota jednotka 1 Roční celková účinnost zdroje 90,5 % 2 Roční účinnost výroby elektrické energie --- % 3 Roční účinnost výroby tepla 90,5 % 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny --- GJ/MWh 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla 1,105 GJ/GJ 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu --- hod/rok 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu 660 hod/rok 14

15 Tab. 3-5 Výroba tepla v kotelně VÝROBA TEPLA V KOTELNĚ Pro rok: před realizací projektu (2010) ř. Ukazatel Jednotka Roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW 0 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0,090 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW 0 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW 0 5 Výroba elektřiny MWh 0,0 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh 0,0 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh 0,0 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 0,0 9 Výroba dodávkového tepla GJ 213,9 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ 0,0 11 Spotřeba tepla v palivu na výr. tepla GJ 237,7 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (ř.8 + ř.11) GJ 237, Potenciál úspor energie Posouzení objektů z hlediska norem Objekt nevyhovuje požadavkům ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů vnější obálky budovy (vytápěné zóny). Nevyhovuje tedy ani požadavku na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla U em, respektive na hodnotu kvalifikačního ukazatele Cl Oblasti potencionálních úspor Potenciál úspor lze hledat v následujících oblastech : Zateplení neprůsvitného vnějšího pláště objektu obvodových stěn. Zateplení pultové části střechy stropu nad mansardami Zvýšení tepelného odporu výplní okenních otvorů na hodnotu součinitele prostupu tepla nejméně 0,8 W. m -2. K -1 a otvorů dveří na 1,1 W. m -2. K

16 Teoretická výše úspor Energetický audit Zelená kavárna, Praha-Slivenec 04/2014 V jednotlivých oblastech potenciálních úspor byla stanovena dále uvedená teoretická výše úspor. Přehled teoretických úspor: Zateplením obvodového pláště se dosáhne teoretické úspory tepla v palivu ve výši až 74,9 GJ/rok. Zateplením pultové střechy se dosáhne teoretické úspory tepla v palivu ve výši až 13,8 GJ/rok. Výměnou oken a dveří ve vytápěné části objektu (bez střešních oken) se dosáhne teoretické úspory tepla v palivu ve výši až 21,3 GJ/rok. Celková teoretická úspora tepla v palivu v případě realizace popsaných opatření může v součtu činit až 99,0 GJ/rok. 16

17 4. NÁVRHY OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE Zateplení je ve všech případech navrhováno na hodnoty součinitele prostupu tepla nižší, než jsou hodnoty doporučené (U rec,20 ). Důvodem je snaha o dosažení požadované hodnoty průměrného součinitele budovy U em,n, respektive hodnoty klasifikačního ukazatele Cl < 1 a splnění podmínky pro přiznání dotace z programu OPŽP Opatření 1 Zateplení vnějších obvodových stěn Je navrhováno zateplení nadzemních částí vnějších obvodových stěn objektu vytápěných podlaží standardními technologickými postupy. Je navržena vnější izolace pěnovým polystyrenem (λ = 0,035 W. m -1. K -1 /nebo nižší/) tloušťky s = 200 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 74,9 GJ/rok. Náklady na zateplení byly odhadnuty na 582,5 tis. Kč. Prostá návratnost opatření je 20,5 roku Opatření 2 Zateplení pultové části střechy Je navrhováno zateplení pultových částí střešní konstrukce nad mansardami v 2. NP. Je navržena vnější tepelná izolace minerální vlny (λ = 0,033 W. m -1. K -1 /nebo nižší/ - např. Isomer Uničil Profi) tloušťky s = 220 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 13,8 GJ/rok. Náklady na zateplení byly odhadnuty na 135,5 tis. Kč. Prostá návratnost opatření je 25,9 roku Opatření 3 Výměna oken a dveří Je navrhována výměna oken a dveří ve vytápěné části objektu 1.NP a 2.NP bez výměny střešních oken za okna a dveře s trojitým zasklením (součinitel prostupu tepla pro okna U = 0,8 W. m -2. K -1 /nebo nižší/ a pro dveře U = 1,2 W. m -2. K -1 /nebo nižší/). Předpokládaná úspora tepla v palivu: 21,3 GJ/rok. Náklady na zateplení byly odhadnuty na 368,1 tis. Kč. Prostá návratnost opatření je 45,6 roku. Náklady jsou uváděny včetně DPH. 17

18 Tab Přehled opatření 1 3 Číslo opatření Název opatření Investiční náklad (vč. DPH) Kč Úspora energie Roční úspory Ostatní náklady Úspora celkem Doba návratnosti GJ/rok Kč/rok roky Doba návratnosti je menší než ¾ životnosti 1 Zateplení vnějších stěn (zdivo) , ,5 ano 2 Zateplení pultové střechy , ,9 ano 3 Výměna oken a dveří , ,6 ne Tab. 4-2 Stanovení nákladů na jednotlivá opatření Číslo opatření Opatření Plocha k zateplení Přirážka 1) Plocha celkem Jednotková cena Investiční náklad m 2 % m 2 Kč/m 2 tis. Kč tis. Kč 1 Zateplení vnějších stěn (zdivo) 255,0 18,0% 300, ,4 582,5 2 Zateplení pultové střechy 79,0 5,0% 83, ,1 135,5 3 Výměna oken a dveří 56,8 3,0% 58, ,2 368,1 1) Plochy ostění, nerovností, přesahů, atik, dalších nepravidelností zateplované plochy a plochy nadzemních částí základů včetně DPH 18

19 4. 4 Varianty opatření Z popsaných opatření byly sestaveny dvě varianty skupin opatření na snížení spotřeby energií v posuzovaném areálu. Pro každou z těchto variant byly stanoveny upravené energetické bilance a provedeno vyhodnocení ekonomické a posouzení z hlediska životního prostředí. Varianta I obsahuje opatření 1 a 3. Varianta II obsahuje všechna opatření (1 3) Upravené energetické bilance Upravené energetické bilance udávají spotřebu energií a nákladů na energie v případě realizace jednotlivých variant opatření. Výchozím stavem spotřeby energií a vstupů paliv a energií je spotřeba v sezóně 2011/2012 (Tab. 3-3 Základní energetická bilance, str. 14). Tabulky s upravenými bilancemi jsou na dalších stranách. 19

20 Varianta I Tab Upravená energetická bilance, varianta I Ukazatel Před realizací projektu Po realizaci projektu var. I GJ/r tis. Kč/r GJ/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie 296,2 194,5 207,6 164,6 2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 296,2 194,5 207,6 164,6 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 296,2 194,5 207,6 164,6 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) 16,1 6,0 7,2 6,0 7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 204,6 76,7 124,8 46,8 8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spotřeba energie na přípravu TV (z ř.5) 9,3 3,5 9,3 3,5 12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 8,0 12,9 8,0 12,9 13 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy 58,2 95,4 58,2 95,4 20

21 Varianta II Tab Upravená energetická bilance, varianta II Ukazatel Před realizací projektu Po realizaci projektu var. II GJ/r tis. Kč/r GJ/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie 296,2 194,5 186,3 157,4 2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 296,2 194,5 186,3 157,4 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 296,2 194,5 186,3 157,4 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) 16,1 6,0 5,1 6,0 7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 204,6 76,7 105,6 39,6 8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spotřeba energie na přípravu TV (z ř.5) 9,3 3,5 9,3 3,5 12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 8,0 12,9 8,0 12,9 13 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy 58,2 95,4 58,2 95,4 21

22 5. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 5. 1 Úvod do hodnocení Ekonomické hodnocení navržených opatření k úspoře energií je provedeno ve dvou krocích. Prvním krokem je stanovení prosté návratnosti jednotlivých opatření, které slouží k základní orientaci o ekonomické průchodnosti řešení a k vyloučení těch navrhovaných opatření, která jsou z ekonomických důvodů nepřijatelná. Pro podrobné ekonomické hodnocení opatření je použit programový produkt pro ekonomickou a finanční analýzu investic FINAL. Program FINAL umožňuje výběr ekonomicky optimální varianty podnikatelského záměru v daných nebo i prognózovaných podmínkách s respektováním jednak časové změny cen paliv, elektrické energie a ostatních nákladů v hodnoceném časovém období a zejména časovou hodnotu peněz. Hodnocení variant je provedeno jednak z hlediska projektu a jednak z hlediska investora. Hledisko projektu hodnotí záměr bez ohledu na způsob financování a bez vlivu daní. Jedná se o systémový (makroekonomický) pohled nezkreslený daňovým systémem. Hledisko investora je rozhodující pro investiční rozhodování subjektu, který chce záměr realizovat, neboť spočívá nejen ve výběru optimální varianty technického řešení investice, ale i v nalezení optimálního způsobu financování celé akce. Ekonomické hodnocení variant v programu FINAL je provedeno : pro určité časové hodnotící období pro dané roční náklady a tržby pro dané investiční náklady pro základní parametry ekonomického prostředí (diskontní sazba, sazba daně ze zisku, podíl vlastního a cizího kapitálu, doba splácení úvěru, úroková sazba) Ekonomické hodnocení opatření pomocí programu FINAL je prezentováno v souhrnných tabulkách a grafech Přehledy výsledných ukazatelů z hlediska projektu i investora Vstupy do ekonomického hodnocení Časové hodnotící období: 20 let (rok 2014 až 2033) Parametry ekonomického prostředí - diskontní sazba: 3,1 % - způsob financování: z vlastních prostředků - 1. rok hodnocení investice (diskontování): daň z příjmu: 19 %, - životnost: 30 let - typ odepisování: lineární - cenové prostředí : stálé ceny roku v prvním roce hodnocení (roce realizace investice) je uvažována úspora ZP ve výši 40 % roční úspory. 22

23 5. 3 Prostá doba návratnosti Energetický audit Zelená kavárna, Praha-Slivenec 04/2014 Prvním krokem při ekonomickém hodnocení je posouzení ekonomické efektivnosti jednotlivých opatření nejednodušší metodou - stanovením prosté návratnosti investice. Pokud je prostá návratnost navrhovaného opatření příliš dlouhá je zřejmé, že se nehodí pro realizaci a tento údaj se stává vodítkem pro výběr opatření při sestavování variant řešení energetického hospodářství objektu. Prostá doba návratnosti jednotlivých opatření je uvedena v tabulce Tab Přehled opatření 1 3 na straně

24 5. 4 Hodnocení variant Výsledky hodnocení Varianta I Název opatření Tab Prostá doba návratnosti, Varianta I Investiční náklad (bez DPH) Úspora energie Roční úspory Ostatní náklady Kč GJ/rok Kč/rok Úspora celkem Zateplení vnějších stěn (zdivo) , Výměna oken a dveří , Varianta I , Prostá doba návratnosti varianty I je 26,1 roku. Tab Vstupy do výpočtu ekonomické efektivnosti, Varianta I Délka hodnoceného období rok 20 Hodnocené období rok Rok hodnocení (diskontování) rok 2014 Diskontní sazba % 3,1 Daň z příjmů v 1. roce % 19,0 Vlastní prostředky tis. Kč 950,6 Cizí kapitál, dotace tis. Kč 0,0 Výše poskytnutých dotací tis. Kč 0,0 Podíl cizího kapitálu k celkovým investicím % 0,0 Tab Úplný výpočet ekonomické efektivnosti, Varianta I Způsob hodnocení PROJEKT INVESTOR Celkový diskontovaný zisk tis. Kč -154,82 50,49 Průměrný roční diskontovaný zisk tis. Kč -10,50 3,43 Celkový diskontovaný CF NPV tis. Kč -412,71-424,93 Průměrný roční diskontovaný CF tis. Kč -28,00-28,83 Vnitřní výnosové procento IRR % neexistuje neexistuje Doba návratnosti investice rok není defin. není defin. 24

25 Varianta II Název opatření Tab Prostá doba návratnosti, Varianta II Investiční náklad (bez DPH) Úspora energie Roční úspory Ostatní náklady Kč GJ/rok Kč/rok Úspora celkem Zateplení vnějších stěn (zdivo) , Zateplení pultové střechy , Výměna oken a dveří , Varianta II , Prostá doba návratnosti varianty II je 26,1 roku. Tab Vstupy do výpočtu ekonomické efektivnosti, Varianta II Délka hodnoceného období rok 20 Hodnocené období rok Rok hodnocení (diskontování) rok 2014 Diskontní sazba % 3,1 Daň z příjmů v 1. roce % 19,0 Vlastní prostředky tis. Kč 1 086,1 Cizí kapitál, dotace tis. Kč 0,0 Výše poskytnutých dotací tis. Kč 0,0 Podíl cizího kapitálu k celkovým investicím % 0,0 Tab Úplný výpočet ekonomické efektivnosti, Varianta II Způsob hodnocení PROJEKT INVESTOR Celkový diskontovaný zisk tis. Kč -176,72 57,82 Průměrný roční diskontovaný zisk tis. Kč -11,99 3,92 Celkový diskontovaný CF - NPV tis. Kč -471,36-485,36 Průměrný roční diskontovaný CF tis. Kč -31,98-32,93 Vnitřní výnosové procento - IRR % neexistuje neexistuje Doba návratnosti investice rok není defin. není defin. Přehled o ekonomickém vyhodnocení doporučené varianty je uveden v kapitole 7. (Tab Přehled o ekonomickém hodnocení navržených variant). 25

26 Grafické znázornění výsledků ekonomického hodnocení Varianta I tis. Kč Graf CF projektu roky Graf DCF projektu kumulovaný tis. Kč Graf CF investora roky Graf DCF investora kumulovaný tis. Kč roky tis. Kč roky Varianta II Graf CF projektu Graf CF investora tis. Kč roky tis. Kč roky Graf DCF projektu kumulovaný Graf DCF investora kumulovaný 0 0 tis. Kč roky tis. Kč roky

27 6. VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Emise v lokalitě předmětu EA byly spočteny z celkové spotřeby paliv (zemního plynu) a emisních faktorů stanovených Vyhláškou č.480/2012 Sb. a vyhláškou č.415/2012 Sb., resp. na tuto vyhlášku navazujícím nedatovaným Sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP. Emise ze systémových elektráren ve kterých je vyráběna spotřebovávaná elektřina byly vypočteny podle emisních faktorů, které poskytl SFŽP jako podklad pro výpočty emisí v rámci programu Zelená úsporám. V hodnocení jsou stanoveny rovněž hodnoty indikátoru EPS (Emise primárních a prekurzory sekundárních částic). Vzorec pro výpočet indikátoru EPS je: EPS = ((1 x TZL) + (0,88 x NOx) + (0,54 x SO2) + (0,64 x NH3)).!! Upozornění: Obvykle se indikátor EPS uvádí v t/rok, vzhledem k relativně nízkým hodnotám je v tomto EA indikátor EPS uváděn v kg/rok!!! Tab. 6-1 Použité emisní faktory Palivo/energie Jednotky TZL SO 2 NO x CO CO 2 kg/10 6 m3 0,000 0, ZP kg/mwh 200 Elektřina kg/mwh 0,0933 1,7402 1,4965 0, Tab. 6-2 Výchozí stav Znečišťující látka Lokální Externí Globální (kg/rok) (kg/rok) (kg/rok) Tuhé látky 0,000 1,716 1,716 SO 2 0,00 32,02 32,02 NO x 8,74 27,54 36,27 CO 2,070 2,603 4,673 CO , , , Globální ekologické hodnocení Globální ekologické hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. V tomto hodnocení jsou zahrnuty vlivy změn spotřeb všech druhů energií, tj. těch které jsou vyrobeny v lokalitě, ve které se nachází předmět energetického auditu i změn ostatních druhů energií, které jsou vyráběna v jiném místě. 27

28 Snížení emisí jednotlivých znečišťujících látek po provedení opatření podle variant I a II hodnocené z globálního hlediska je uvedeno v následujících tabulkách. Varianta I Tab. 6-3 Globální hodnocení varianty I Varianta II EMISE (kg/rok) Znečišťující látka Současný stav Stav po realizaci Rozdíl (snížení) tuhé látky 1,716 1,716 0,000 SO 2 32,02 32,02 0,00 NO x 36,27 32,62-3,65 CO 4,673 3,807-0,866 CO , , ,4 EPS 50,92 47,71-3,21 Investiční náročnost snížení CO 2 160,08 tis. Kč/t CO2 Investiční náročnost snížení EPS 296,14 mil.kč/t EPS Tab. 6-4 Globální hodnocení varianty II EMISE (kg/rok) Znečišťující látka Současný stav Stav po realizaci Rozdíl (snížení) tuhé látky 1,716 1,716 0,000 SO 2 32,02 32,02 0,00 NO x 36,27 32,09-4,18 CO 4,673 3,683-0,990 CO , , ,3 EPS 50,92 47,25-3,68 Investiční náročnost snížení CO 2 159,95 tis. Kč/t CO2 Investiční náročnost snížení EPS 295,14 mil.kč/t EPS 6. 2 Lokání ekologické hodnocení Lokální ekologické hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět hodnocení. V tomto hodnocení jsou zahrnuty vlivy změn spotřeb těch energií, které jsou vyráběny v lokalitě ve které se nachází předmět energetického auditu. Snížení emisí jednotlivých znečišťujících látek po provedení opatření podle variant I a II hodnocené z lokálního hlediska je uvedeno v následujících tabulkách. 28

29 Protože úsporná opatření spalovaného zemního plynu, jsou úspory realizovány pouze v místě. Proto jsou hodnoty snížení emisí a investičních náročností shodné v globálním i lokálním hodnocení. Varianta I Tab. 6-5 Lokální hodnocení varianty I EMISE (kg/rok) Znečišťující látka Současný stav Stav po realizaci Rozdíl (snížení) tuhé látky 0,00 0,00 0,00 SO 2 0,00 0,00 0,00 NO x 8,74 5,08-3,66 CO 2,070 1,204-0,866 CO , , ,4 EPS 7,69 4,47-3,22 Investiční náročnost snížení CO 2 160,08 tis. Kč/t CO2 Investiční náročnost snížení EPS 296,14 mil.kč/t EPS Varianta II Tab. 6-6 Lokální hodnocení varianty II EMISE (kg/rok) Znečišťující látka Současný stav Stav po realizaci Rozdíl (snížení) tuhé látky 0,00 0,00 0,00 SO 2 0,00 0,00 0,00 NO x 8,74 4,56-4,18 CO 2,070 1,080-0,990 CO , , ,3 EPS 7,69 4,01-3,68 Investiční náročnost snížení CO 2 159,95 tis. Kč/t CO2 Investiční náročnost snížení EPS 295,14 mil.kč/t EPS 29

30 7. VÝBĚR DOPORUČENÉ VARIANTY Výběr vhodné varianty akceptuje hlediska technicko-ekologická (nižší spotřeba paliv nižší emise škodlivin) i ekonomická (přiměřená návratnost vložených finančních prostředků). Z uvedených hledisek je ve střednědobém výhledu doporučena realizace varianty II, zahrnující všechna navrhovaná opatření. Při volbě uvedené varianty byla akcentována hlediska ekologická: snížení globálních a zejména lokálních exhalací a snížení celkové spotřeby energií. Opatření varianty II ( všechna sledují zejména požadavek Cl budovy < 1): Zateplení nadzemních částí vnějších obvodových stěn objektu vytápěných podlaží standardními technologickými postupy. Je navržena vnější izolace pěnovým polystyrenem (λ = 0,035 W. m -1. K -1 /nebo nižší/) tloušťky s = 200 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 74,9 GJ/rok. Zateplení pultových částí střešní konstrukce nad mansardami v 2. NP. Je navržena vnější tepelná izolace minerální vlny (λ = 0,033 W. m -1. K -1 /nebo nižší/ - např. Isomer Uničil Profi) tloušťky s = 220 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 13,8 GJ/rok. Výměna oken a dveří ve vytápěné části objektu 1.NP a 2.NP bez výměny střešních oken za okna a dveře s trojitým zasklením (součinitel prostupu tepla pro okna U = 0,8 W. m -2. K -1 /nebo nižší/ a pro dveře U = 1,2 W. m -2. K -1 /nebo nižší/). Předpokládaná úspora tepla v palivu: 21,3 GJ/rok. Celkové náklady na realizaci varianty II energeticky úsporného projektu jsou 1 086,1 tis. Kč, prostá doba návratnosti tohoto souboru opatření je 26,1 let, reálná doba návratnosti (výpočet investor ) je > 20 let. Součet diskontovaných finančních toků za dobu hodnocení projektu NPV = - 485,4 tis. Rentabilitu vložených finančních prostředků za dobu hodnocení IRR nelze stanovit, doba návratnosti je delší než doba hodnocení.. Realizací zvolené varianty energeticky úsporného projektu bude dosaženo celkové úspory tepla v nakupované energii ve výši 110,0 GJ/rok. Emise CO 2 se sníží lokálně i globálně o 6,79 t/rok. Indikátor EPS se jak lokálně, tak globálně sníží o 0,0037 t/rok. 30

31 Přehled o ekonomickém hodnocení navržených variant V následující tabulce jsou shrnuty všechny důležité vstupní a výstupní hodnoty a výsledky ekonomického hodnocení navrhovaných variant. U změny nákladů je snížení nákladů označeno znaménkem - a zvýšení nákladů znaménkem +. Tab Přehled o ekonomickém hodnocení navržených variant Parametr jednotka Var. I Var. II Investiční výdaje projektu (vč. DPH) Kč Změna nákladů na energii (vč. DPH) Kč/rok Změna ostatních provozních nákladů Kč/rok změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) Kč/rok změna ostatních provozních nákladů Kč/rok změna nákladů na emise a odpady Kč/rok 0 0 Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) Kč/rok 0 0 Přínosy projektu celkem Kč/rok Doba hodnocení let Roční růst cen energie % 0 0 Diskont % 3,1 3,1 Ts prostá doba návratnosti roky 26,1 26,1 Tsd reálná doba návratnosti NPV čistá současná hodnota Projekt roky > 20 > 20 Investor roky > 20 > 20 Projekt tis.kč - 417,7-471,4 Investor tis.kč - 424,9-485,4 IRR vnitřní výnosové procento Projekt % Investor % nelze stanovit nelze stanovit 31

32 8. ZÁVAZNÉ VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU 8. 1 Hodnocení stávající úrovně Z hlediska tepelně izolačních vlastností nesplňuje většina prvků obvodového pláště budovy požadavky ČSN Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Výjimkou jsou valbová část střechy, která je opatřena tepelnou izolací z minerální vlny a její součinitel prostupu tepla splňuje normový požadavek na jeho požadovanou hodnotu a okna, která rovněž splňují požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Budova jako celek nevyhovuje požadavku na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla U em, respektive na hodnotu kvalifikačního ukazatele Cl. Konkrétní hodnoty tepelně-technických vlastností budovy jsou popsány v kapitole Tepelná ztráta a charakteristika objektů. Osvětlovací tělesa vnitřního osvětlení odpovídají provozu v osvětlovaných prostorách Celkový potenciál úspor energie Reálný potenciál úspor energie na vstupu do areálu, kterých bude dosaženo realizací opatření uvedených ve zvolené variantě II je 110,0 GJ/rok, to je cca 37,1 % z celkové současné spotřeby energií v objektu Posouzení využití obnovitelných zdrojů Teoreticky i technicky by bylo možné využití tepelného čerpadla, nebo sluneční energie (kolektory nebo fotovoltaické články). V navrhovaných opatřeních není jejich využití navrhováno, s ohledem na navržený způsob zateplení budovy. Za daných podmínek by využití těchto zařízení bylo ekonomicky nevýhodné. 32

33 8. 4 Návrh optimální varianty Jako optimální byla vybrána varianta II, která zahrnuje zateplení vnějších stěn objektu, konstrukce pultové části střechy (která je současně stropem části 2. NP) a výměnu oken a dveří ve vytápěné části objektu. Doporučené řešení přináší u provozovatele roční úsporu nakupované energie ve výši 110,0 GJ/rok (30,56 MWh/rok), reprezentující roční finanční úsporu 41,66 tis Kč. Prostá doba návratnosti celé investice 26,1 roku, reálná doba návratnosti je delší než doba hodnocení. Rentabilitu vynaložených prostředků nelze stanovit Doporučení energetického auditora Auditor navrhuje realizaci úsporných opatření podle varianty II, tedy: Zateplení nadzemních částí vnějších obvodových stěn objektu vytápěných podlaží standardními technologickými postupy. Je navržena vnější izolace pěnovým polystyrenem (λ = 0,035 W. m -1. K -1 /nebo nižší/) tloušťky s = 200 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 74,9 GJ/rok. Zateplení pultových částí střešní konstrukce nad mansardami v 2. NP. Je navržena vnější tepelná izolace minerální vlny (λ = 0,033 W. m -1. K -1 /nebo nižší/ - např. Isomer Uničil Profi) tloušťky s = 220 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 13,8 GJ/rok. Výměna oken a dveří ve vytápěné části objektu 1.NP a 2.NP bez výměny střešních oken za okna a dveře s trojitým zasklením (součinitel prostupu tepla pro okna U = 0,8 W. m -2. K -1 /nebo nižší/ a pro dveře U = 1,2 W. m -2. K -1 /nebo nižší/). Předpokládaná úspora tepla v palivu: 21,3 GJ/rok. 33

34 9. EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU Evidenční číslo 007/ Část Identifikační údaje 1. Jméno (jména) a příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EA Úřad městské části Praha Slivenec 2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce K Lochkovu 6/2 Praha - Slivenec d) obec e) PSČ f) g) telefon Praha Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno Údaje o statutárním orgánu a) jméno b) kontakt RNDr. Jana Plamínková (starostka) 5. Předmět energetického auditu a) název Zelená kavárna Ke Smíchovu 22 b) adresa nebo umístění Ke Smíchovu 22/139 c) popis předmětu EA Praha - Slivenec Předmětem energetického auditu je objekt, v současnosti provozovaný jako kavárna a jako klubovny, využívané MČ. Dvoupodlažní objekt, v polovině půdorysu podsklepený, obdélníkového půdorysu. Zdivo obvodových zdí (včetně suterénních) je z cihel plných. Střecha valbová, na krajích střední části přecházející v pultovou. Podlahy jsou tvořeny betonovou deskou 120 mm na vrstvě dusané škváry. V jednotlivých místnostech jsou nášlapnými vrstvami keramické dlaždice, dřevo či přímo betonová vrstva. Okna plastová, s koeficientem prostupu vyhovujícím normě. Vchodové dveře jsou dřevěné, prosklené. Objekt je napojen na veřejnou elektrickou síť nn. Vytápění ÚT, zdrojem tepla je kotelna na zemní plyn. 34

35 2. Část Popis stávajícího stavu předmětu EA 1. Charakteristika hlavních činností V budově je umístěna kavárna a restaurace s celodenním provozem. V patře jsou salónky a klubovny, které jsou využívány pro nejrůznější účely podle potřeby. 2. Vlastní zdroje energie a) zdroje tepla b) zdroje elektřiny počet 2 ks počet 0 ks instalovaný výkon 0,090 MW instalovaný výkon 0,0 MW roční výroba 59,4 MWh roční výroba 0,0 MWh roční spotřeba paliva 237,7 GJ/r roční spotřeba paliva 0 GJ/r kombinovaná výroba elektřiny a tepla d) druhy primárního zdroje energie počet 0 ks druh OZE nejsou instal. elektrický instal. tepelný roční elektřiny výkon výkon výroba roční výroba tepla roční spotřeba paliva 0,0 MW druh DEZ nejsou 0,0 MW fosilní zdroje nejsou 0,0 MWh 0,0 MWh 0,0 GJ/r 3. Spotřeba energie Druh spotřeby Příkon Spotřeba energie Energonositel Vytápění 0,090 MW 61,3 MWh/r Zemní plyn Chlazení 0,000 MW 0,0 MWh/r - Větrání 0,000 MW 0,0 MWh/r - Úprava vlhkosti 0,000 MW 0,0 MWh/r - Příprava TV */ 0,000 MW 2,6 MWh/r Zemní plyn Osvětlení 0,018 MW 2,2 MWh/r Elektřina Technologie 0,012 MW 16,2 MWh/r Elektřina Celkem 0,120 MW 82,3 MWh/r Zemní plyn, elektřina */ Výkon zahrnut ve výkonu kotlů pro vytápění 35

36 3. Část Doporučená varianta navrhovaných opatření 1. Popis doporučených opatření Zateplení nadzemních částí vnějších obvodových stěn objektu vytápěných podlaží standardními technologickými postupy. Je navržena vnější izolace pěnovým polystyrenem (λ = 0,035 W. m -1. K -1 /nebo nižší/) tloušťky s = 200 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 74,9 GJ/rok. Zateplení pultových částí střešní konstrukce nad mansardami v 2. NP. Je navržena vnější tepelná izolace minerální vlny (λ = 0,033 W. m -1. K -1 /nebo nižší/ - např. Isomer Uničil Profi) tloušťky s = 220 mm. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 13,8 GJ/rok. Výměna oken a dveří ve vytápěné části objektu 1.NP a 2.NP bez výměny střešních oken za okna a dveře s trojitým zasklením (součinitel prostupu tepla pro okna U = 0,8 W. m -2. K -1 /nebo nižší/ a pro dveře U = 1,2 W. m -2. K -1 /nebo nižší/). Předpokládaná úspora tepla v palivu: 21,3 GJ/rok. 2. Úspory energie a nákladů Spotřeba a náklady na energii - celkem Stávající stav Navrhovaný stav Úspory Energie 82,3 MWh/r 51,7 MWh/r 30,6 MWh/r Náklady 194,5 tis. Kč/r 157,4 tis. Kč/r 37,1 tis. Kč/r Spotřeba energie Stávající stav Navrhovaný stav Úspory Vytápění */ 61,3 MWh/r 30,7 MWh/r 30,6 MWh/r Chlazení 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r Větrání 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r Úprava vlhkosti 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r Příprava TV 2,6 MWh/r 2,6 MWh/r 0,0 MWh/r Osvětlení 2,2 MWh/r 2,2 MWh/r 0,0 MWh/r Technologie 16,2 MWh/r 16,2 MWh/r 0,0 MWh/r 82,3 MWh/r 51,7 MWh/r 30,6 MWh/r */ včetně ztrát ve zdroji 36

37 3. Ekonomické hodnocení ( investor ) doba hodnocení 20 roků diskontní míra 3,1 % reálná doba návratnosti > 20 roků investiční náklady 1 086,1 tis. Kč prostá doba návratnosti 26,1 roků cash flow - 26,1 tis. Kč/r IRR nestanoveno % NPV - 485,36 tis. Kč rok realizace

38 4. Ekologické hodnocení Vzhledem k malému množství emisí jsou údaje v kg/r!! Znečišťující Stávající stav Navrhovaný stav Efekt látka lokálně globálně lokálně globálně lokálně globálně Tuhé látky 0,00 kg/r 1,716 kg/r 0,00 kg/r 1,716 kg/r 0,00 kg/r 0,00 kg/r SO 2 0,00 kg/r 32,02 kg/r 0,00 kg/r 32,02 kg/r 0,00 kg/r 0,00 kg/r NO x 8,74 kg/r 36,27 kg/r 4,56 kg/r 32,09 kg/r -4,18 kg/r -4,18 kg/r CO 2,070 kg/r 4,673 kg/r 1,080 kg/r 3,683 kg/r -0,990 kg/r -0,990 kg/r CO ,4 kg/r ,4 kg/r 7 406,1 kg/r ,1 kg/r ,3 kg/r ,3 kg/r 4. Část Údaje o energetickém specialistovi 1. Jméno (jména) a příjmení Titul Michal Palečko Ing. 2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialistů 3. Datum vydání oprávnění Datum posledního průběžného vzdělávání Podpis 6. Datum 28. dubna

39 10. SEZNAM TABULEK Tab Tabulka energetických vstupů... 9 Tab Porovnání požadovaných a skutečných součinitelů prostupu tepla konstrukcí Tab Skutečná a přepočtená potřeba tepla Tab. 3-3 Základní energetická bilance Tab. 3-4 Základní technické ukazatele Tab. 3-5 Výroba tepla v kotelně Tab Přehled opatření Tab. 4-2 Stanovení nákladů na jednotlivá opatření Tab Upravená energetická bilance, varianta I Tab Upravená energetická bilance, varianta II Tab Prostá doba návratnosti, Varianta I Tab Vstupy do výpočtu ekonomické efektivnosti, Varianta I Tab Úplný výpočet ekonomické efektivnosti, Varianta I Tab Prostá doba návratnosti, Varianta II Tab Vstupy do výpočtu ekonomické efektivnosti, Varianta II Tab Úplný výpočet ekonomické efektivnosti, Varianta II Tab. 6-1 Použité emisní faktory Tab. 6-2 Výchozí stav Tab. 6-3 Globální hodnocení varianty I Tab. 6-3 Globální hodnocení varianty II Tab. 6-5 Lokální hodnocení varianty I Tab. 6-6 Lokální hodnocení varianty II Tab Přehled o ekonomickém hodnocení navržených variant

40 11. PŘÍLOHY 1. Fotodokumentace 2. Energetický štítek obálky budovy ( ČSN ; 2011): Protokol k energetickému štítku (tři stránky) Energetický štítek graficky 40

41 41

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 12. září 2016,

VYHLÁŠKA. ze dne 12. září 2016, VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Zadavatel odborného posudku 1.2. Provozovatele předmětu energetického auditu 1.3. Zpracovatel odborného posudku 1.4. Předmět odborného posudku 1.5 Podklady 2. POPIS PŮVODNÍHO

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Energetický audit specifikace European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento materiál nemusí

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. Energetický audit

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. Energetický audit Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Energetický audit Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na SŠ,

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obsah energetického auditu

Obsah energetického auditu Obsah energetického auditu 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předmět energetického auditu... 4 1.2 Zadavatel auditu a majitel objektu... 4 1.3 Auditor... 4 1.4 Předkladatel energetického auditu... 4 2 Popis

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ŠKOLNÍ JÍDELNA JIZERSKÁ 840/ PRAHA - ČAKOVICE

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ŠKOLNÍ JÍDELNA JIZERSKÁ 840/ PRAHA - ČAKOVICE ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ŠKOLNÍ JÍDELNA JIZERSKÁ 840/21 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval Ing. Vojtěch Lexa, energetický specialista zapsaný

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

2012-003231-VacL. Zakázka číslo: Energetická studie. Bytový dům Radbuzská 597 599 Praha 9 - Čakovice

2012-003231-VacL. Zakázka číslo: Energetická studie. Bytový dům Radbuzská 597 599 Praha 9 - Čakovice Zakázka číslo: 2012003231VacL Energetická studie Bytový dům Radbuzská 597 599 Praha 9 Čakovice Zpracováno v období: březen 2012 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1 Zadavatel energetické studie...2 1.2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Lužnická 1586 PSČ, místo: 390 01

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) HASIČSKÁ ZBROJNICE KTOVÁ Č. P. 35, 512 63 ROVENSKO POD TROSKAMI

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) HASIČSKÁ ZBROJNICE KTOVÁ Č. P. 35, 512 63 ROVENSKO POD TROSKAMI ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) HASIČSKÁ ZBROJNICE KTOVÁ Č. P. 35, 512 63 ROVENSKO POD TROSKAMI Zpracoval Ing. Vojtěch Lexa, energetický specialista

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více