ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU"

Transkript

1 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013

2 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, Praha 6 Objednatel: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE K RADONICŮM 81, PRAHA - SATALICE zastoupený: kontaktní osoba: PhDr. František Jenčík, starosta Mgr. Milada Voborská místostarostka Název úkolu: ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU TRABANTSKÁ 268/ PRAHA - SATALICE Zpracovatel : RAEN spol. s r.o. Vypracoval: Ing. Michal Palečko číslo osvědčení energetického auditora 0018 Ing. Vladimír Hrubý Ředitel: Ing. Václav Šrámek Datum: listopad 2013

3 OBSAH 1. ÚVOD Identifikační údaje POPIS VÝCHOZÍHO STAVU Lokalizace předmětu energetického auditu Předmět energetického auditu Podklady Popis objektu, řešení stavby Provoz areálu Energetické vstupy a výstupy Zásobování elektrickou energií Zásobování zemním plynem Zásobování teplem...8 Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Vlastní energetické zdroje Kotelna ústředního vytápění Topná soustava TV Významné spotřebiče energie Spotřebiče elektrické energie Plynové spotřebiče Teplo ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU Technický stav objektů Tepelná ztráta a charakteristika objektů Podmínky a předpoklady výpočtu Součinitelé prostupu tepla rozhodujících konstrukcí posuzovaných objektů Tepelná ztráta, průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (2013) Přepočet na klimatické podmínky. Porovnání skutečné a vypočtené spotřeby Energetická bilance objektu Potenciál úspor energie Posouzení objektů z hlediska norem Oblasti potencionálních úspor Teoretická výše úspor NÁVRHY OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE Opatření 1 Zateplení obvodových stěn 120 a 160 mm EPC Opatření 2 Výměna výplní okenních otvorů - okna Opatření 3 Výměna vstupních dveří Opatření 4 Zateplení plochých střech Varianty opatření Upravené energetické bilance

4 Varianta I Varianta II EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ Úvod do hodnocení Vstupy do ekonomického hodnocení Prostá doba návratnosti Hodnocení variant Výsledky hodnocení Grafické znázornění výsledků ekonomického hodnocení VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Globální ekologické hodnocení Lokání ekologické hodnocení VÝBĚR DOPORUČENÉ VARIANTY ZÁVAZNÉ VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU Hodnocení stávající úrovně Celkový potenciál úspor energie Posouzení využití obnovitelných zdrojů Návrh optimální varianty Doporučení energetického auditora EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU SEZNAM TABULEK PŘÍLOHY

5 1. ÚVOD. Energetický audit vypracován na základě Smlouvy o dílo mezi objednatelem: Úřad Městské části Praha - Satalice a zhotovitelem: RAEN spol. s r.o. Buzulucká 548/4, Praha 6. Cílem tohoto energetického auditu objektu Satalice čp. 268 je zjistit a posoudit současný stav hospodaření s palivy a energiemi v objektu, navrhnout opatření na dosažení úspor v jejich spotřebě a provést ekonomické vyhodnocení těchto opatření. Stanovit varianty opatření a na základě vyhodnocení technického, ekologického a ekonomického doporučit variantu opatření vhodnou k realizaci. Zadavatel požaduje, aby opatření byla navržena tak, aby alespoň u převažující části opatření byly splněny podmínky Operačního programu Životní prostředí, tedy aby: - hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U N uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN (znění duben 2007) a současně - budova splňovala minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em,n,rq uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN (2011). Energetický audit (dále též EA) je zpracován ve smyslu zákona čís. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu čís. 480/2012 Sb. (platné znění) o energetickém posudku a energetickém auditu a čís. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 5

6 Identifikační údaje: Zadavatel: se sídlem: IČ: zastoupený: Úřad městské části Praha - Satalice K Radonicům 81, Praha - Satalice PhDr. František Jenčík, starosta Provozovatel předmětu auditu: Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, Praha - Satalice, IČ: Adresa předmětu auditu: Trabantská 268/ Praha - Satalice Zpracovatel auditu: RAEN s.r.o. adresa: Buzulucká 548/ Praha 6 IČ: DIČ: telefon: fax: , Auditor: číslo osvědčení: 0018 Ing. Michal Palečko 6

7 2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2. 1 Lokalizace předmětu energetického auditu Předmětem auditu je objekt Trabantská, čp. 268, Praha - Satalice. Lokalita Praha-Satalice Klimatická stanice podle ČSN Praha (Karlov) Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu - 13,0 C Maximální venkovní teplota v topném období t em + 13,0 C Střední teplota venkovního vzduchu v otopném období t es + 4,4 C Počet dní v topné období 229 dní Nadmořská výška stanice 181 m n.m. Nadmořská výška posuzovaného objektu (± 0,0) 280 m n.m. Krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru ne 2. 2 Předmět energetického auditu Předmětem energetického auditu je objekt Trabantská čp. 268, Praha - Satalice. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt. Hlavní část je z pálených cihel, přístavba z plynosilikátových tvárnic. V objektu jsou umístěny dvě ordinace (praktický a zubní lékaři) se zázemím a jeden byt. Objekt, stejně jako pozemek, na kterém stojí (kat. číslo 654), je v majetku Hlavního města Prahy a ve správě Městské části Praha Satalice Podklady 1. Studie Zdravotní středisko Satalice adaptace (PÚ VHMP, 01/1983) 2. Výkresová část JP Zdravotní středisko Satalice adaptace (PÚ VHMP, 01/1983) 3. Dokumentace ZT, a PO JP ad Prohlídky zpracovatelů na místě Popis objektu, řešení stavby Objekt byl postaven původně jako obytná vila v první třetině minulého století. Později byl postupně adaptován, nejprve na MŠ, následně na zdravotní středisko. Vždy byl ponechán byt ve 2. NP se samostatným vstupem. Součástí objektu je garáž. Objekt je z cihelného zdiva s = 450 mm (schodiště s = 300 mm), přístavba, postavená při adaptaci v roce 1983 má stěny z plynosilikátu. Střecha je dřevěná, trámová, u přístavby z panelů PZD. Okna jsou dřevěná, zdvojená. Vstupní dveře jsou dřevěné, částečně prosklené. Okenní otvory schodišť jsou vyplněny luxfery. 7

8 Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,20 m a 2,95 m, světlá výška 2,95 m a 2,60 m. Nášlapné plochy v přízemí jsou převážně PVC. Chodby a pomocné prostory keramické dlaždice. Osvětlení: Přirozené osvětlení jednotlivých místností je okny. Umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly. Zapínání osvětlení uživateli místností z místa podle okamžité potřeby. Vytápění budovy ústřední. Zdrojem tepla je kotelna se dvěma kotli na ZP. Příprava TV lokální, elektrickými ohříváky Provoz areálu Objekt ( s výjimkou bj.) je provozován v pracovní dny šest až osm hodin denně Energetické vstupy a výstupy Zásobování elektrickou energií Elektrická energie je odebírána z veřejné sítě společnosti Pražská energetika, a.s. Na Hroudě 4, Praha 10. Areál je připojen na síť 3x 0,4/0,23 kw. Dodavatelem elektřiny pro všechny tři samostatné odběry je rovněž Pražská energetika Zásobování zemním plynem Objekt je zásobován zemním plynem z veřejné nízkotlaké plynovodní sítě společnosti Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4. Dodavatelem ZP ČEZ, a.s Zásobování teplem Objekt není zásobován teplem z vnějšího zdroje. Ústřední vytápění je zajištěno z kotelny, která je umístěna v podzemním podlaží objektu. 8

9 Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Tab Tabulka energetických vstupů Pro rok: před realizací projektu (2012/2013) Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost Přepočet Roční GJ/jednotku na GJ náklady v Kč Nákup el.energie MWh 8,25 3,6 29, Nákup tepla GJ 0,00 1 0,0 0 Zemní plyn MWh 58,49 3,24 189, Hnědé uhlí (brikety) t 0,00 0,00 0 Černé uhlí t 0,00 0,0 0 Koks t 0,00 0,0 0 Jiná pevná paliva dřevo t 0,00 0,0 0 TTO t 0,00 0,0 0 LTO t 0,00 0,0 0 Nafta t 0,00 0,0 0 Jiné plyny tis.m 3 0,00 0,0 0 Druhotná energie* GJ 0,00 0,0 0 Obnovitelné zdroje** GJ (MWh) 0,00 0,0 0 Jiná paliva GJ 0,00 0,0 0 Celkem vstupy paliv a energie 219, Změna stavu zásob paliv Celkem spotřeba paliv a energie 219, * Např. odpadní teplo ** Např. solární, vodní, větrná, geotermální energie Náklady jsou uvedeny včetně DPH. 9

10 2. 7 Vlastní energetické zdroje Kotelna ústředního vytápění Jedinými vlastními energetickým zdroji jsou dva kotle ústředního topení Viadrus 25. Regulace topné vody ekvitermní. Tab Výroba tepla Pro rok: před realizací projektu (2012/2013) ř. Ukazatel Jednotka Roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW 0 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0,050 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW 0 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW 0 5 Výroba elektřiny MWh 0,0 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh 0,0 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh 0,0 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 0,0 9 Výroba dodávkového tepla */ GJ 170,5 10 Prodej tepla (z ř.9) GJ 0,0 11 Spotřeba tepla v palivu na výr. tepla GJ 189,5 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (ř.8 + ř.11) GJ 189,5 */ Výroba dodávkového tepla stanovena ze spotřeby paliv a odhadované účinnosti kotelny Topná soustava Otopná soustava je teplovodní, s projektovaným teplotním spádem 90/70 o C. Topná tělesa článková TV Ohřev teplé vody je lokální, v elektrických ohřívácích. 10

11 2. 8 Významné spotřebiče energie Spotřebiče elektrické energie Významnými spotřebiči elektrické energie jsou - elektrické osvětlení - zařízení bytu - technologie ordinací - kancelářská a výpočetní technika Plynové spotřebiče Spotřebičem ZP jsou kotle ÚT Teplo Do objektu není dodáváno teplo z vnějších zdrojů. 11

12 3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 3. 1 Technický stav objektů Technický stav objektů odpovídá době výstavby, stáří a provedeným úpravám. Z hlediska tepelně izolačních vlastností nesplňují žádné prvky obvodového pláště budovy požadavky ČSN Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Budova jako celek nesplňuje požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy U em,n,rq dle ČSN , resp. dle vyhlášky MPO 78/2013 Sb Tepelná ztráta a charakteristika objektů Podmínky a předpoklady výpočtu Tepelná ztráta byla vypočtena programem PROTECH - Tepelný výkon (CD 522). Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro celou vytápěnou zónu tedy pro MŠ i byt. Nevyužívaný sklep je počítán jako zóna pomocná. V následujících tabulkách jsou pro auditované objekty uvedeny: hodnoty součinitelů prostupu tepla rozhodujících konstrukčních dílů a porovnání s hodnotami normovanými, současné tepelné ztráty (vypočtené), geometrická a tepelná charakteristiky budovy dle ČSN , průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em (stávající) a porovnání s požadovanou hodnotou součinitele podle ČSN (2011). Podrobněji jsou konstrukce a tepelně technické výpočty dokumentovány v přílohové části této zprávy. Přílohou zprávy je Energetický štítek obálky budovy. 12

13 Součinitelé prostupu tepla rozhodujících konstrukcí posuzovaných objektů Tab Porovnání požadovaných a skutečných součinitelů prostupu tepla konstrukcí Konstrukce Součinitel prostupu U (W.m -2.K -1 ) Požadovaný U NP20 Doporučený U ND20 skutečný vyhovuje požadované hodnotě Stěna cihla plná, 450 mm 0,30 0,25 1,369 ne Stěna cihla plná, 300 mm 0,30 0,25 1,817 ne Stěna plynosilikát 300 mm 0,30 0,25 1,080 ne Podlaha nad nevytápěným sklepem 0,60 0,40 1,367 ne Podlaha na zemině 0,45 0,30 1,403 ne Střecha (= strop), původní 0,24 0,16 1,948 ne Střecha (= strop), přístavba 0,24 0,16 0,484 ne Výplň otvorů - okno 1,5 1,2 2,40 ne Výplň otvorů okno LUXFER 1,5 1,2 2,60 ne Výplň otvorů - dveře 1,7 1,2 2,60 ne Tepelná ztráta, průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (2013) Převažující teplota o C 20 Tepelná ztráta (pro výpočtové klimatické podmínky) kw 38,911 z toho ztráta prostupem kw 33,355 výměnou vzduchu kw 5,556 Celková spotřeba tepla (pro výpočtové klimat. podmínky) MWh/r 55,35 Objem posuzované budovy m 3 785,25 Plocha systémové hranice zóny m ,30 Objemový faktor tvaru budovy A/V m 2.m -3 0,64 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em W.m -2.K -1 1,36 Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy U em,n dle ČSN (2011) W.m -2.K -1 0,38 Klasifikační ukazatel Cl -- 3,55 Objekt požadavek ČSN na hodnotu U em,n nesplňuje 13

14 3. 3 Přepočet na klimatické podmínky. Porovnání skutečné a vypočtené spotřeby Tab Skutečná spotřeba tepla 1. NP Skutečná potřeba (výroba) tepla 2012/ ,5 GJ/rok Elektřina na vytápění 0,0 GJ/rok Celková skutečná potřeba tepla 170,5 GJ/rok Přepočtená spotřeba tepla na klimatické podmínky 188,1 GJ/rok Ztráty v rozvodu tepla 2,0 % Skutečná spotřeba tepla - přepočtená 184,3 GJ/rok Vypočtená potřeba tepla na vytápění denostupňovou metodou 199,0 GJ/rok Vypočtená potřeba tepla pro TV - lokální 0,0 GJ/rok Vypočtená potřeba tepla celkem 199,0 GJ/rok Rozdíl mezi skutečnou spotřebou a vypočtenou potřebou tepla -14,7 GJ/rok Zvýšení spotřeby proti vypočtené potřebě -8,0 % Skutečná spotřeba tepla bylo o 8,0 % nižší, než potřeba vypočtená 3. 4 Energetická bilance objektu Tab Energetická bilance Ukazatel GJ/r MWh/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie 219,18 60,88 109,5 2 Změna zásob paliv 0,00 0,00 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 219,18 60,88 109,5 4 Prodej energie cizím 0,00 0,00 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 219,18 60,88 109,5 6 Ztráty ve vlastním zdroji a v rozvodech energie 0,00 0,00 0,0 7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 189,49 52,64 73,7 8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,00 0,00 0,0 9 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,00 0,00 0,0 10 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,00 0,00 0,0 11 Spotřeba energie na přípravu TV (z ř.5) 21,70 6,03 26,2 12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 5,00 1,39 6,0 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 2,99 0,83 3,6 14

15 Tab Základní technické ukazatele zdroje Kotle (2012/2013) řádek Název ukazatele Hodnota Jednotka 1 Roční celková účinnost zdroje 90,0 % 2 Roční účinnost výroby elektrické energie --- % 3 Roční účinnost výroby tepla 90,0 % 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny --- GJ/MWh 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla 1,111 GJ/GJ 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu --- hod/rok 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu 950 hod/rok 15

16 3. 5 Potenciál úspor energie Posouzení objektů z hlediska norem Objekt nevyhovuje požadavkům ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů vnější obálky budovy (vytápěné zóny). Nevyhovuje tedy ani požadavku na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla U em, respektive na hodnotu kvalifikačního ukazatele Cl Oblasti potencionálních úspor Potenciál úspor lze hledat v následujících oblastech : Potenciál úspor lze hledat v následujících oblastech: Zateplení neprůsvitného vnějšího pláště objektu obvodových stěn. Zateplení plochých střech (stropů 2. NP). Zvýšení tepelného odporu výplní otvorů na hodnotu součinitele prostupu tepla nejméně 0,9 W. m -2. K -1 (dveře 1,2 W. m -2. K -1 ) Teoretická výše úspor V jednotlivých oblastech potenciálních úspor byla stanovena dále uvedená teoretická výše úspor. Přehled teoretických úspor: Zateplením obvodového pláště se dosáhne teoretické úspory tepla v palivu ve výši až 75,5 GJ/rok. Zateplením plochých střech (stropů 2. NP) se dosáhne teoretické úspory tepla v palivu ve výši až 57,0 GJ/rok. Teoretická úspora tepla v palivu výměnou výplní okenních a dveřních otvorů činí až 10,0 GJ/rok. Celková teoretická úspora tepla v palivu v případě realizace popsaných opatření může v součtu činit až 142,5 GJ/rok. 16

17 4. NÁVRHY OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE 4. 1 Opatření 1 Zateplení obvodových stěn 120 a 160 mm EPC Je navrhováno zateplení nadzemních částí vnějších obvodových stěn objektu standardními technologickými postupy. Je navržena vnější izolace pěnovým polystyrenem (λ = 0,033 W. m -1. K -1 /nebo nižší/) tloušťky s = 160 mm. U takto zateplených stěn bude dosaženo doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stěnou U << 0,25 W. m -2. K -1. Izolace je dimenzována zejména tak, aby byl splněn požadavek na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Cl 1,0. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 75,4 GJ/rok. Náklady na zateplení byly odhadnuty na 618,0 tis. Kč (747,8 tis. Kč). Prostá návratnost opatření je 20,9 roku Opatření 2 Výměna výplní okenních otvorů - okna Je navržena výměna výplní okenních otvorů osazením plastových oken se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W. m -2. K -1. Předpokládaná úspora tepla v palivu 8,6 GJ/rok. Náklady na výměnu byly odhadnuty na 147,0 tis. Kč (177,9 tis. Kč). Prostá návratnost opatření je 43,5 roku Opatření 3 Výměna vstupních dveří Je navržena výměna vnějších dveří za nové, se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W. m -2. K -1. Předpokládaná úspora tepla v palivu 1,3 GJ/rok. Náklady na výměnu byly odhadnuty na 23,1 tis. Kč (28,0 tis. Kč). Prostá návratnost opatření je 45,2 roku Opatření 4 Zateplení plochých střech Je navrhováno zateplení stropu 2. NP respektive střechy objektu. Návrh zateplení se liší pro obě konstrukce střechy: - u původní střechy navržena úprava její střechy z místnosti: sádrokartonová deska (12,5 mm), vrstva minerální vlny 160 mm, minerální vlna vložená do prostoru mezi krokvemi (s = 160 mm), dřevěná prkna. Minerální vlna teoretické λ = 0,041 W. m -1. K -1 (nebo nižší); - u přístavku je uvažováno zateplení střechy polystyrenem s = 240 mm, tepelná vodivost λ = 0,033 W. m -1. K -1 (nebo nižší); výpočet neuvažuje ponechání hydrofobního zásypu střechy. Předpokládaná úspora tepla v palivu: 56,8 GJ/rok. Náklady na zateplení byly odhadnuty na 377,4 tis. Kč (456,7 tis. Kč). Prostá návratnost opatření je 16,9 roku. Náklady jsou uvádě ny bez DPH (v závorce včetně DPH). 17

18 Tab Přehled opatření 1 5 Název opatření Investiční náklad Roční úspory bez DPH Kč včetně DPH Úspora energie Ostatní náklady Úspora celkem Doba návratnosti GJ/rok Kč/rok roky Doba návratnosti je menší než 3/4 životnosti Zateplení vnějších stěn objektu , ,9 ano Výměna výplní okenních otvorů , ,5 ne Výměna vstupních dveří , ,2 ne Zateplení plochých střech , ,9 ano Tab. 4-2 Stanovení nákladů na jednotlivá opatření Číslo opatření Opatření Plocha k zateplení 1 Zateplení vnějších stěn objektu 339,0 2 Výměna výplní okenních otvorů 35,0 3 Výměna vstupních dveří 5,5 4 Zateplení plochých střech 200,0 1) Plochy ostění, nerovností, přesahů, atik, a dalších nepravidelností zateplované plochy Přirážka 1) Plocha celkem Jednotková cena Investiční náklad včetně DPH m 2 % m 2 Kč/m 2 tis. Kč tis. Kč 6,0% 359, ,0 747,8 0,0% 35, ,0 177,9 0,0% 5, ,1 28,0 2,0% 204, ,4 456,7 18

19 4. 5 Varianty opatření Z popsaných opatření byly sestaveny dvě varianty skupin opatření na snížení spotřeby energií v posuzovaném areálu. Pro každou z těchto variant byly stanoveny upravené energetické bilance a provedeno vyhodnocení ekonomické a posouzení z hlediska životního prostředí. Varianta I obsahuje opatření 1, 2, 4. Varianta II obsahuje všechna opatření (1 4) Upravené energetické bilance Upravené energetické bilance udávají spotřebu energií a nákladů na energie v případě realizace jednotlivých variant opatření. Výchozím stavem spotřeby energií a vstupů paliv a energií je spotřeba v sezóně 2012/2013. V energetických bilancích byla doplněna předpokládaná spotřeba bytové jednotky. Výchozí energetická bilance je v Tab. 3-3 na straně 14. Tabulky s upravenými bilancemi jsou na dalších stranách. 19

20 Varianta I Tab Upravená energetická bilance, varianta I Ukazatel Před realizací projektu Po realizaci projektu var. I GJ/r tis. Kč/r GJ/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie 219,2 109,5 78,4 54,2 2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 219,2 109,5 78,4 54,2 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3-ř.4) 219,2 109,5 78,4 54,2 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 189,5 73,7 48,7 18,4 8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spotřeba energie na přípravu TV (z ř.5) 21,7 26,2 21,7 26,2 12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 5,0 6,0 5,0 6,0 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 3,0 3,6 3,0 3,6 20

21 Varianta II Tab Upravená energetická bilance, varianta II Ukazatel Před realizací projektu Po realizaci projektu var. II GJ/r tis. Kč/r GJ/r tis. Kč/r 1 Vstupy paliv a energie 219,2 109,5 77,1 53,7 2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 219,2 109,5 77,1 53,7 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3-ř.4) 219,2 109,5 77,1 53,7 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 189,5 73,7 47,4 17,9 8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spotřeba energie na přípravu TV (z ř.5) 21,7 26,2 21,7 26,2 12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 5,0 6,0 5,0 6,0 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 3,0 3,6 3,0 3,6 21

22 5. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 5. 1 Úvod do hodnocení Ekonomické hodnocení navržených opatření k úspoře energií je provedeno ve dvou krocích. Prvním krokem je stanovení prosté návratnosti jednotlivých opatření, které slouží k základní orientaci o ekonomické průchodnosti řešení a k vyloučení těch navrhovaných opatření, která jsou z ekonomických důvodů nepřijatelná. Pro podrobné ekonomické hodnocení opatření je použit programový produkt pro ekonomickou a finanční analýzu investic FINAL. Program FINAL umožňuje výběr ekonomicky optimální varianty podnikatelského záměru v daných nebo i prognózovaných podmínkách s respektováním jednak časové změny cen paliv, elektrické energie a ostatních nákladů v hodnoceném časovém období a zejména časovou hodnotu peněz. Hodnocení variant je provedeno jednak z hlediska projektu a jednak z hlediska investora. Hledisko projektu hodnotí záměr bez ohledu na způsob financování a bez vlivu daní. Jedná se o systémový (makroekonomický) pohled nezkreslený daňovým systémem. Hledisko investora je rozhodující pro investiční rozhodování subjektu, který chce záměr realizovat, neboť spočívá nejen ve výběru optimální varianty technického řešení investice, ale i v nalezení optimálního způsobu financování celé akce. o o o o Ekonomické hodnocení variant v programu FINAL je provedeno : pro určité časové hodnotící období pro dané roční náklady a tržby pro dané investiční náklady pro základní parametry ekonomického prostředí (diskontní sazba, sazba daně ze zisku, podíl vlastního a cizího kapitálu, doba splácení úvěru, úroková sazba) Ekonomické hodnocení opatření pomocí programu FINAL je prezentováno v souhrnných tabulkách a grafech Přehledy výsledných ukazatelů z hlediska projektu i investora Vstupy do ekonomického hodnocení Časové hodnotící období: 20 let (rok 2014 až 2033) Parametry ekonomického prostředí - diskontní sazba: 3,1 % - způsob financování: z vlastních prostředků - 1. rok hodnocení investice (diskontování): daň z příjmu: 19 %, - životnost: 30 let - typ odepisování: lineární - cenové prostředí : stálé ceny roku v prvním roce hodnocení (roce realizace investice) je uvažována úspora ZP ve výši 40 % roční úspory. 22

23 5. 3 Prostá doba návratnosti Prvním krokem při ekonomickém hodnocení je posouzení ekonomické efektivnosti jednotlivých opatření nejednodušší metodou - stanovením prosté návratnosti investice. Pokud je prostá návratnost navrhovaného opatření příliš dlouhá je zřejmé, že se nehodí pro realizaci a tento údaj se stává vodítkem pro výběr opatření při sestavování variant řešení energetického hospodářství objektu. Prostá doba návratnosti jednotlivých opatření je uvedena v tabulce Tab Přehled opatření 1 5 na straně

24 5. 4 Hodnocení variant Výsledky hodnocení Varianta I Tab Prostá doba návratnosti, Varianta I Název opatření Investiční náklad Úspora energie Roční úspory Ostatní náklady Úspora celkem Kč GJ/rok Kč/rok Zateplení vnějších stěn objektu , Výměna výplní okenních otvorů , Zateplení plochých střech , Varianta I , Prostá doba návratnosti varianty I je 20,7 roku. Tab Vstupy do výpočtu ekonomické efektivnosti, Varianta I Délka hodnoceného období rok 20 Hodnocené období rok Rok hodnocení (diskontování) rok 2014 Diskontní sazba % 3,1 Daň z příjmů v 1. roce % 19,0 Vlastní prostředky tis. Kč 1 382,4 Cizí kapitál, dotace tis. Kč 0,0 Výše poskytnutých dotací tis. Kč 0,0 Podíl cizího kapitálu k celkovým investicím % 0,0 24

25 Tab Úplný výpočet ekonomické efektivnosti, Varianta I Způsob hodnocení PROJEKT INVESTOR Celkový diskontovaný zisk tis. Kč - 200,77 93,17 Průměrný roční diskontovaný zisk tis. Kč - 13,62 6,32 Celkový diskontovaný CF NPV tis. Kč - 575,05-597,59 Průměrný roční diskontovaný CF tis. Kč - 39,01-40,54 Vnitřní výnosové procento IRR % neexistuje neexistuje Doba návratnosti investice rok není defin. není defin. Varianta II Tab Prostá doba návratnosti, Varianta II Název opatření Investiční náklad Úspora energie Roční úspory Ostatní náklady Úspora celkem Kč GJ/rok Kč/rok Zateplení vnějších stěn objektu , Výměna výplní okenních otvorů , Výměna vstupních dveří , Zateplení plochých střech , Varianta II , Prostá doba návratnosti varianty II je 20,9 roku. Tab Vstupy do výpočtu ekonomické efektivnosti, Varianta II Délka hodnoceného období rok 20 Hodnocené období rok Rok hodnocení (diskontování) rok 2014 Diskontní sazba % 3,1 Daň z příjmů v 1. roce % 19,0 Vlastní prostředky tis. Kč 1 410,4 Cizí kapitál, dotace tis. Kč 0,0 Výše poskytnutých dotací tis. Kč 0,0 Podíl cizího kapitálu k celkovým investicím % 0,0 25

26 Tab Úplný výpočet ekonomické efektivnosti, Varianta II Způsob hodnocení PROJEKT INVESTOR Celkový diskontovaný zisk tis. Kč - 213,47 88,06 Průměrný roční diskontovaný zisk tis. Kč - 14,48 5,97 Celkový diskontovaný CF - NPV tis. Kč - 595,60-616,90 Průměrný roční diskontovaný CF tis. Kč - 40,40-41,85 Vnitřní výnosové procento - IRR % neexistuje neexistuje Doba návratnosti investice rok není defin. není defin. Přehled o ekonomickém vyhodnocení doporučené varianty je uveden v kapitole 7. (Tab Přehled o ekonomickém hodnocení navržených variant). 26

27 Grafické znázornění výsledků ekonomického hodnocení Varianta I tis. Kč Graf CF projektu roky Graf DCF projektu kumulovaný tis. Kč Graf CF investora roky Graf DCF investora kumulovaný 0 0 tis. Kč roky tis. Kč roky Varianta II tis. Kč Graf CF projektu roky Graf DCF projektu kumulovaný tis. Kč Graf CF investora roky Graf DCF investora kumulovaný 0 0 tis. Kč roky tis. Kč roky

28 6. VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Emise v lokalitě předmětu EA byly spočteny z celkové spotřeby paliv (zemního plynu) a emisních faktorů stanovených Vyhláškou č.480/2012 Sb. a vyhláškou č.415/2012 Sb., resp. na tuto vyhlášku navazujícím nedatovaným Sdělením odboru ochrany ovzduší. Emise ze systémových elektráren ve kterých je vyráběna spotřebovávaná elektřina byly vypočteny podle emisních faktorů, které poskytl SFŽP jako podklad pro výpočty emisí v rámci programu Zelená úsporám. V hodnocení jsou stanoveny rovněž hodnoty indikátoru EPS (Emise primárních a prekurzory sekundárních částic). Vzorec pro výpočet indikátoru EPS je: EPS = ((1 x TZL) + (0,88 x NO x ) + (0,54 x SO 2 ) + (0,64 x NH 3 )).!! Upozornění: Obvykle se indikátor EPS uvádí v t/rok, vzhledem k relativně nízkým hodnotám je v tomto EA indikátor EPS uváděn v kg/rok!!! Tab. 6-1 Výchozí stav Znečišťující látka Lokální Externí Globální (kg/rok) (kg/rok) (kg/rok) Tuhé látky 0,000 0,769 0,769 SO 2 0,00 14,35 14,35 NO x 7,20 12,34 19,54 CO 1,705 1,167 2,872 CO , , , Globální ekologické hodnocení Globální ekologické hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. V tomto hodnocení jsou zahrnuty vlivy změn spotřeb všech druhů energií, tj. těch které jsou vyrobeny v lokalitě, ve které se nachází předmět energetického auditu i změn ostatních druhů energií, které jsou vyráběna v jiném místě. Snížení emisí jednotlivých znečišťujících látek po provedení opatření podle variant I až II hodnocené z globálního hlediska je uvedeno v následujících tabulkách. 28

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta 493 54 1 Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY

ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12052. Ing. Karel Srdečný Ing. Jan Truxa Mgr. František Macholda, MBA Ing. Jiří Beranovský,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

Energetický audit ZŠ Pelechovská v Železném Brodě

Energetický audit ZŠ Pelechovská v Železném Brodě Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti

Více

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ

BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ srpen 2009 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 1. 1. Identifikační údaje zadavatele auditu... 5 1. 2. Identifikační údaje

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY Foto: Origis, www.origis.cz EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY ISBN: 978-80-87333-10-5 Autoři Jiří Beranovský Odborná spolupráce Ing. Jan Pokorný Ing. Martina Kozelková Ing. Petr Vogel Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA 2006 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR k projektu: Sníţení energetické náročnosti výroby Název programu: Název žadatele: Zpracovatel: Eko-energie Dotace - Výzva II Ladislav Zíma PPServis, s.r.o. Datum zpracování: duben květen

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Ing. David

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více