Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1"

Transkript

1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

2 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro některé vybrané účetní jednotky České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky (ČÚS č ) dr. Malíková 2

3 Vyhláška 410/2009 Sb. V410 stanoví pro vedení účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu: Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky Uspořádání, označování a obsahové vymezení: - položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, - podrozvahových účtů, - nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v úč.z., - přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, - vysvětlujících a doplňujících informací včetně inf.o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtu ÚSC, - směrné účtové osnovy, - účetní metody: oceňování, tvorba a použití opravných položek, odpisování DM, tvorba a použití rezerv, dr. Malíková 3 - závazný vzor částí účetní závěrky

4 České účetní standardy pro vybrané ÚJ Číslo ČÚS Název Účinnost po novelách 701 Účty a zásady účtování na účtech Otevírání a uzavírání účetních knih Příloha k 702 Vzor převodového můstku k 1. lednu Transfery Fondy účetní jednotky Rezervy Opravné položky a vyřazení pohledávek Zásoby Odpisování dlouhodobého majetku Vlastní zdroje (nový) 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (nový) dr. Malíková 4

5 Transfer = Transfery Poskytnutí i přijetí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů včetně prostředků ze zahraničí Týká se zejména státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů Má formu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů. Transferem nejsou: poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu, daně, poplatky a obdobné dávky, pokuty, penále, odvody a obdobné platby a také dotace zřizovatele určené na pořízení DM. Průtokový transfer, investiční transfer dr. Malíková 5

6 Fondy ÚJ účtující dle V410 tvoří dle ČÚS 704 tyto FONDY: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy dr. Malíková 6

7 Směrná účtová osnova, účtové třídy ve vybraných ÚJ TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Dlouhodobý majetek 1 - Zásoby a opravné položky 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 3 - Zúčtovací vztahy 4 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování 5 - Náklady 6 - Výnosy Vnitroorganizační účetnictví 9 Podrozvahové účty dr. Malíková 7

8 Směrná účtová osnova, účtové třídy!!! ÚO dle V410 je závazná do úrovně syntetických účtů!!! Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek US Název 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 Nedokončený a pořizovaný DM 05 Poskytnuté zálohy na DNHM 06 Dlouhodobý finanční majetek 07 Oprávky k DNM 08 Oprávky k DHM dr. Malíková 8

9 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 1 Zásoby a opravné položky US Název 11 Materiál 12 Zásoby vlastní výroby 13 Zboží a ostatní zásoby 15 Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku 16 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku 17 Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 18 Opravné položky k zásobám 19 Opravné položky k pohledávkám dr. Malíková 9

10 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 2 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky US Název 22 Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů 23 Bankovní účty územních samosprávných celků 24 Ostatní bankovní účty 25 Krátkodobý finanční majetek 26 Peníze 28 Krátkodobé úvěry a půjčky dr. Malíková 10

11 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy US Název 31 Krátkodobé pohledávky 32 Krátkodobé závazky 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 35 Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení 36 Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací 37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 38 Přechodné účty aktiv a pasiv 39 Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty dr. Malíková 11

12 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování US Název 40 Jmění účetní jednotky a upravující položky 41 Fondy účetní jednotky 43 Výsledky hospodaření 44 Rezervy 45 Dlouhodobé závazky 46 Dlouhodobé pohledávky 49 Závěrkové účty a zvláštní zúčtování dr. Malíková 12

13 US Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 5 Náklady Název 50 Spotřebované nákupy 51 Služby 52 Osobní náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 58 Poskytnuté příspěvky 56 Finanční náklady 57 Náklady na transfery 58 Náklady ze sdílených daní 59 Daň z příjmů dr. Malíková 13

14 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 6 Výnosy US Název 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 61 Změny stavu zásob 62 Aktivace 63 Výnosy z daní a poplatků 64 Ostatní výnosy 66 Finanční výnosy 67 Výnosy z transferů 68 Výnosy ze sdílených daní dr. Malíková 14

15 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 9 Podrozvahové účty US Název 90 Majetek účetní jednotky 91 Odepsané pohledávky a závazky 92 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 96 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 99 Vyrovnávací účty dr. Malíková 15

16 Hlediska tvorby analytických účtů Analytická evidence k syntetickým účtům dle ČÚS 701 je vytvářena: Dle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob, míst uložení či umístění majetku, dle měny Dle zatížení majetku zástavním právem nebo věcným právem, popřípadě dle převedeného či poskytnutého zajištění Dle změny reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji Pohledávky dle jednotlivých dlužníků, závazky dle jednotlivých věřitelů Cenné papíry v umořovacím řízení Pro účely přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu Pro účely sestavení přílohy dle závazného vzoru v příloze V410 Členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě Pro oddělené sledování N, V a VH za hlavní a hospodářskou činnost Pro daňové účely dr. Dle Malíková potřeb externích uživatelů, pro potřeby zúčtování ZP a SZ 16

17 ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ některých vybraných účetních jednotek dr. Malíková 17

18 Účetní uzávěrka Postup uzávěrkových prací spojených s uzavřením účetního období 1. Ověření správnosti a úplnosti zaúčtovaných údajů. 2. Výpočet daňového základu, daně z příjmů a její zaúčtování. 3. Uzavření účetních knih. 4. Sestavení závěrky. 5. Zajištění bilanční kontinuity, tj. otevření účetních knih k 1.1. dr. Malíková 18

19 Účetní závěrka dle V410 Účetní závěrka některých vybraných ÚJ se skládá z částí: a) Rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, c) Příloha d) Přehled o peněžních tocích a e) Přehled o změnách vlastního kapitálu. - Vykazuje se v peněžní jednotkách české měny a s přesností na dvě desetinná místa. - Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést příspěvkové organizace (tj. neoceňují majetek reálnou hodnotou a nesestavují části závěrky dle písmen d) a e)). dr. Malíková 19

20 Výkazy dle V410 Účetní výkazy mají závazné vzory v přílohách k V410: Základní závazný vzor Závazný vzor pro organizační složky státu Závazný vzor pro ÚSC, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti Závazný vzor pro příspěvkové organizace Závazný vzor pro státní fondy Závazný vzor pro Pozemkový fond ČR dr. Malíková 20

21 Základní vzor rozvahy dle V410 (zjednodušený rozsah) Aktiva Rozvaha k DD.MM.RRRR Pasiva A. Stálá aktiva C. Vlastní kapitál I. Dlouhodobý nehmotný majetek I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje B. Oběžná aktiva I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření I. Zásoby II. Rezervy II. Krátkodobé pohledávky III. Příjmové účty rozpočtového hospodaření IV. Krátkodobý finanční majetek AKTIVA CELKEM = III. Dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky PASIVA CELKEM dr. Malíková 21

22 Výkaz Z/Z nevýdělečných organizací Uspořádán horizontálně dle druhu vynaložených N a V Úč.jednotky jsou povinny v úč.závěrce vykázat odděleně (tj. ve dvou sloupcích) N, V a VH za: Hlavní činnost Hospodářskou činnost. Hlavní činnost veškeré činnosti pro které byla ÚJ zřízena Hospodářská činnost činnosti stanovené zvl.práv.předpisem nebo stanovené ve zřizovací listině, statutu nebo zakládací listině (např. činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná) dr. Malíková 22

23 Výkaz Z/Z dle V410 (zjednodušený rozsah) Náklady Výkaz zisku a ztráty k DD.MM.RRRR Výnosy A. Náklady B. Výnosy I. Náklady z činnosti I. Výnosy z činnosti II. Finanční náklady III. Náklady na transfery IV. Náklady ze sdílených daní = II. Finanční výnosy III. Výnosy z daní a poplatků IV. Výnosy z transferů V. Výnosy ze sdílených daní VI. Výsledek hospodaření před zdaněním - Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění dr. Malíková 23

24 Příloha k účetní závěrce dle V410 Vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. Uspořádání a označování položek přílohy stanoví V410 a závazný vzor tabulkových částí stanoví příloha č. 5 V410 a skládá se z těchto tabulek: E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (ve formě TEXT) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) dr. Malíková 24

25 Příloha k účetní závěrce dle V410 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Příloha č. 5 vyhlášky - Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo A.I. A.II. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Položka Název Stav k 1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z 2. fondu 3. Peněžní a jiné dary určené do fondu A.III. Užití fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní 7. připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní 8. pojištění dr. 9. Malíková Ostatní užití fondu 25 A.IV. Konečný stav fondu

26 Příloha k účetní závěrce dle V410 Příloha č. 5 vyhlášky - Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Položka Číslo Název Stav k C.I. Počáteční stav fondu C.II. Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 6. Peněžní dary - účelové 7. Peněžní dary - neúčelové 8. Ostatní tvorba C.III. Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 6. Peněžní dary - účelové 7. Ostatní čerpání C.IV. dr. Malíková Konečný stav fondu 26

27 Příloha k účetní závěrce dle V410 Příloha č. 5 vyhlášky - Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v tis. Kč) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo E.I. Počáteční stav fondu Položka Název Stav k E.II. Tvorba fondu 1. Zlepšený hospodářský výsledek E.III. 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Čerpání fondu 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 4. dr. Malíková Úhrada přijatých úvěrů 27 E.IV. Konečný stav fondu

28 Příloha k účetní závěrce dle V410 Příloha č. 5 vyhlášky - Stavby ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo položky Název položky G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. G.6. Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Příloha č. 5 vyhlášky - Pozemky ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. dr. Zastavěná Malíková plocha 28 H.5. Ostatní pozemky

29 Účetnictví státu Vznik: (v souvislosti s reformou veřejných financí). ČR nebyla a nebude samostatnou ÚJ, za ČR budou sestavovány konsolidované účetní výkazy pověřeno MFČR. Centrální systém účetních informací státu Akceptovány systémy mezinárodních pravidel (mezinárodní úč.standardy IPSAS a IFRS, evropský statistický systém ESA 95) Cílem bylo: Zkvalitnění používání účetních metod ve veřejném sektoru (tj. přiblížení těchto metod pravidlům vedení účetnictví podnikatelů, tj. na akruálním principu) Získání informací pro řízení na státní úrovni i na úrovních nižších, zejména o potenciálních pohledávkách a závazcích Zajištění důvěryhodných informací pro účely vykazování na úrovni státu i správců kapitol státního rozpočtu Zvýšit důvěryhodnost účetních výkazů za ČR vůči EU a mezinárodním subjektům vč.zahraničních investorů. Odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů ÚJ propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu. dr. Malíková 29 Důsledná elektronizace a digitalizace účetních záznamů.

30 Hospodaření obcí Financování obce se řídí rozpočtem (= základní finanční plán) tvořen vždy na 1 rozpočtové období (shodné s kalendářním rokem) Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Pokud nastane jako přebytkový či schodkový, nutno dodržet zákonné podmínky. Přebytkový může být jen, jsou-li příjmy určeny k použití v následujících letech či jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z přechozích let. Schodkový může být jen, když ho bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, výnosem z prodeje komunálních dluhopisů atd. Rozpočtový výhled - povinnost obce sestavit rámcový výhled finančního hospodaření na 2-5 let Příjmy rozpočtu: z vlastního majetku; z výsledku vlastní činnosti; z výnosu z místních poplatků; výnosy daní; dotace ze SR, SF či z rozpočtu kraje; přijaté peněžité dary a příspěvky; atd. Výdaje rozpočtu: z plnění povinností obce dle zákonů; na vlastní činnost v její samostatné působnosti; na výkon státní správy dle zákona; z uzavřených smluvních závazků, z přijatých půjček a úvěrů; poskytnuté dary; atd. Závěrečný účet: informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby, o tvorbě a použití fondů, o hospodaření PO a založených společností, o vyúčtování vztahů k ostatním rozpočtům. dr. Malíková 30 Kontrola hospodaření: kontrola krajskými úřady, audit, monitoring MFČR.

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den 31.12.2013 Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : 312. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více