Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255)"

Transkript

1 Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) USNESENÍ č. 233/19-13 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 I. kat. v přízemí domu s pečovatelskou službou v Bechyni, xxxxxxxxxxxxxxx, jehož posledním nájemcem byla paní xxxxxxxxxxxxxxx, do společného nájmu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, a Marii Slavíkové, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku za podmínky, že xxxxxxxxxxxxxx současně ukončí dohodou nájem bytu č. 6 o velikosti 2+1 II. kat. v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši. II. u r č u j e náhradníka manžele xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, oba trvale bytem Sudoměřice u Bechyně čp. xx. Smlouva o nájmu bytu bude s oběma manželi jako společnými nájemci uzavřena na dobu určitou jednoho roku. V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 2 Pravidel pro pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou, nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 234/19-13 R I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+1 II. kat. v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou. Pro případ, že by paní xxxxxxxxxx nabídku na uzavření nové nájemní smlouvy k předmětnému bytu nepřijala do , požaduje město Bechyně vyklizení bytu. vedoucí odboru VaSV informovat o rozhodnutí rady žadatelku. Pro případ, že by paní xxxxxxxxxx nepřijala nabídku na uzavření nové nájemní smlouvy do , vedoucí odboru VaSV zajistí podání žaloby na vyklizení bytu u soudu. USNESENÍ č. 235/19-13 R přidělit xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, namísto přístřeší náhradní byt č. 6 o velikosti 3+1 II. kat. ve druhém patře domu čp. xx v Bechyni, místní části Senožaty, jehož posledním nájemcem byla paní xxxxxxxxx. Smlouva o nájmu náhradního bytu bude uzavřena na dobu určitou šesti měsíců.

2 vedoucí odboru VaSV oznámit nájemci toto rozhodnutí rady. USNESENÍ č. 236/19-13 R 1. přidělit xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, nám. T.G.M. x, pokoj č. 3 v ubytovně pro muže v domě čp. xx v Bechyni, místní části Senožaty, na dobu tří měsíců. Bude-li xxxxxxxxxxx užívat ubytovací jednotku řádně a bude-li platit za ubytování řádně a včas, může být smlouva o ubytování prodlužována i opakovaně, vždy však maximálně na dobu tří měsíců. 2. odeslat xxxxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 2 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, výstrahu na porušování dobrých mravů v domě s upozorněním na možnost výpovědi z nájmu bytu, pokud nezajistí do , aby sklepní prostory přináležející k bytu, jehož je nájemcem, byly užívány výhradně ke svému účelu a nikoliv k bydlení. vedoucí odboru VaSV postupovat v souladu s tímto usnesením. USNESENÍ č. 237/19-13 R uzavřít s xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, novou smlouvu o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím, první kategorie, v přízemí domu čp. xxx v Bechyni, sídl. Obránců míru, na dobu určitou tří měsíců, za podmínky, že návrh na uzavření nové nájemní smlouvy přijme do sedmi dnů od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady. Nájemní smlouva může být prodlužována, a to i opakovaně, vždy však maximálně o tři měsíce za podmínky, že paní xxxxxxx bude řádně a včas platit nájemné a zálohy na služby a bude byt řádně užívat. Pro případ, že by paní xxxxxxx nepřistoupila na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu tří měsíců a ve lhůtě sedmi dnů od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady smlouvu neuzavřela nebo by v kterékoliv době trvání nájmu zaplatila byť jen jednu platbu v nižší částce nebo po datu splatnosti, naposledy sjednaný nájem jí již nebude prodloužen za žádných podmínek a rada města se nebude vůbec zabývat ani žádostí ani důvody paní xxxxxxx pro opožděnou nebo neúplnou platbu. BYTENES Bechyně spol. s r.o. bude v případě byť jen jedné opožděné či neúplné platby požadovat vyklizení bytu. vedoucí odboru VaSV oznámit žadatelce rozhodnutí rady. 2

3 USNESENÍ č. 238/19-13 R přidělit byt č. 13 o velikosti 2+1 I. kat. v pátém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož posledním nájemcem byl pan xxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx xxxx, trvale bytem Bechyně, Písecká xxxx Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši 2.210,- Kč za podlahovou plochu bytu. K tomuto nájemnému bude připočítáno nájemné za vybavení bytu základními zařizovacími předměty. II. u r č u j e náhradníka pana xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši 2.210,- Kč za podlahovou plochu bytu. K tomuto nájemnému bude připočítáno nájemné za vybavení bytu základními zařizovacími předměty. V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení rady města č. 261/14-11 R z , nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 239/19-13 R přidělit byt č. 7 o velikosti 2+1 I. kat. ve druhém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož posledním nájemcem byla paní xxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne II. u r č u j e náhradníka pana xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení rady města č. 261/14-11 R z , nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 240/19-13 R přidělit byt č. 8 o velikosti 0+1 I. kat. ve druhém podlaží domu čp. 7 v Bechyni na nám. T.G. Masaryka, jehož posledním nájemcem byla slečna xxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 3

4 xxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne II. u r č u j e náhradníka pana xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Dobronice u Bechyně xx. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení rady města č. 261/14-11 R z , nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 241/19-13 R prodej vybourané betonové dlažby z veřejných ploch okolo bytových domů č.p. 207 a 208 v Písecké ulici o rozměrech 50x50 cm za cenu 15,- Kč za kus a o rozměrech 30x30 cm za cenu 8,- Kč za kus. investičnímu odboru zajistit prodej v souladu s tímto usnesením. USNESENÍ č. 242/19-13 R uzavření smlouvy o umístění, způsobu užití a vyúčtování finančního příspěvku č.ev. 261/2013-sml. na opravu ohradní zdi židovského hřbitova v Michalské ulici s Židovskou obcí v Praze se sídlem Maiselova 250/18, Praha 1 zastoupená společností MATANA a.s. se sídlem Malá Štupartská 1/646, Praha 1. investičnímu odboru zajistit uzavření smlouvy. USNESENÍ č. 243/19-13 R I. s o u h l a s í se zatížením pozemku města Bechyně par.č. 1990/1 v k.ú. Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění a realizaci kanalizační a vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na par.č. 828/2 v k.ú. Bechyně, které budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Skalou, Purkyňova 493/1, Písek, investorem stavby je pan 4

5 xxxxxxxxxx, trvale bytem Písecká xxx, Bechyně za jednorázovou náhradu ve výši 3.750,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. II. p o v ě ř u j e starostu města Bechyně uzavřením: a) smlouvy o právu provést stavbu b) smlouvy o zřízení věcného břemene I 1. investičnímu odboru zajistit uzavření smlouvy dle odstavce II. a) 2. odboru MaP zajistit uzavření smlouvy dle odstavce II. b) po realizaci stavby. USNESENÍ č. 244/19-13 R uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.ev. 269/2013-sml. v rámci stavby "Bechyně - rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí, 3. etapa" se společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, IČ: investičnímu odboru zajistit uzavření smlouvy. USNESENÍ č. 245/19-13 R čerpání rezervního fondu do výše ,- Kč u Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859. finančnímu odboru seznámit Mateřskou školu Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 s usnesením rady. USNESENÍ č. 246/19-13 R umístění dvou lavic se stoly vedle předzahrádky před provozovnou Penzion U Pichlů s.r.o., IČ , nám. T.G. Masaryka 141, Bechyně na dobu do finančnímu odboru seznámit Penzion u Pichlů s.r.o. s usnesením rady a vyměřit poplatek v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou města Bechyně. 5

6 USNESENÍ č. 247/19-13 R Rozpočtové opatření č. 31/2013 snížení výdajů na: par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 4.200,- Kč par.2143 cestovní ruch, pol.5139 nákup materiálu ve výši 8.400,- Kč par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 2.500,- Kč JSDH Hvožďany par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.335,- Kč JSDH Bechyně par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.6125 výpočetní technika ve výši 5.332,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 5.368,- Kč, pol.5151 studená voda ve výši 6.200,- Kč par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3.000,- Kč par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.000,- Kč par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol.5019 ostatní platy ve výši 8.000,- Kč par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 8.000,- Kč, pol.5141 úroky vlastní ve výši 5.000,- Kč par.6171 činnost místní správy, pol.5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 5.702,- Kč navýšení výdajů na: par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 4.200,- Kč malířské práce ve věži kostela na nám. T.G. Masaryka par.2143 cestovní ruch, pol.5138 nákup zboží ve výši 8.400,- Kč publikace Bechyně par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.500,- Kč materiál a opravy hasičské techniky JSDH Hvožďany par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 2.335,- Kč školení JSDH Bechyně par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5361 nákup kolků ve výši 300,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši ,- Kč kolek, rozšíření kamerového systému - městská policie par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 3.000,- Kč silniční daň a soudní poplatky par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5139 nákup materiálu ve výši 7.000,- Kč materiál na dopravní značení par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol.5493 účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 5.000,- Kč příspěvek na odstranění následků povodní 2013, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 3.000,- Kč dohody úklid povodně par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč stavební práce a údržba na sběrném dvoře v Bechyni par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5139 nákup materiálu ve výši 8.000,- Kč materiál na opravy v Senožatech, pol.5361 nákup kolků ve výši 5.000,- Kč kolky par.6171 činnost místní správy, pol.5153 plyn ve výši 5.702,- Kč plyn na městském úřadě 6

7 vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením č. 31/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok USNESENÍ č. 248/19-13 R smlouvu č. 270/2013 s JUDr. Evou Šimkovou, Chelčického 95/15, České Budějovice, insolvenční správkyní majetku DUO-reklama s.r.o., IČ: , Chelčického 95/13a, České Budějovice na koupi reklamní tabule ve výši 1.000,- Kč + DPH 210,- Kč, celkem 1.210,- Kč. odboru VaŽP zajistit uzavření smlouvy USNESENÍ č. 249/19-13 R smlouvu č. 271/2013 se společností F.I.I. s.r.o., Pacovská 961/7, Praha 4, IČO na odběr vytříděného papíru a plastů ze sběrného dvora. odboru VaŽP zajistit uzavření smlouvy. USNESENÍ č. 250/19-13 R I. m ě n í usnesení č. 353/22-12 R ze dne týkající smluv o zřízení práva věcného břemene s xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takto: - smlouva č.ev. 230/2012-sml xxxxxxxxxxxxxxxx, Obránců míru xxx, cena 6.750,- Kč, - smlouva č.ev. 231/2012-sml xxxxxxxxxxxx, Písecká xxx, Bechyně, cena 4.162,50 Kč, - smlouva č.ev. 232/2012-sml xxxxxxxxxxxx, Pod Schody xxx, Bechyně, cena ,50 Kč, - smlouva č.ev. 233/2012-sml xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dittrichova xxxxx, Praha 2, cena 2.250,- Kč. odboru MaP zajistit uzavření smluv. 7

8 USNESENÍ č. 251/19-13 R I. s o u h l a s í, aby Kulturní středisko města Bechyně uzavřelo nájemní smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Libušina xxx, Bechyně, IČO Předmětem nájmu je reklamní plocha a to konkrétně stojna (její část) nacházející se na křižovatce u rybníka Trubný o výměře plochy 2 m2. řediteli KSMB zajistit uzavření smlouvy. USNESENÍ č. 252/19-13 R odpis sbírkových předmětů ze sbírkové evidence Městského muzea (viz příloha zápisu). řediteli KSMB zajistit odpis sbírkových předmětů. USNESENÍ č. 253/19-13 R umístění dvou lavic se stoly vedle předzahrádky před provozovnou Bar Ferko, Písecká 198, Bechyně dne finančnímu odboru seznámit Bar Ferko s usnesením rady a vyměřit poplatek v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou města Bechyně. USNESENÍ č. 254/19-13 R uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 275/2013-sml s xxxxxxxx xxxxxxxx, Libušina xxx, Bechyně ve výši 3.500,- Kč na pořádání tenisového turnaje smíšených tenisových párů "SaZe 2013". odboru MaP zajistit uzavření smlouvy oběma smluvními stranami. 8

9 USNESENÍ č. 255/19-13 R I. s o u h l a s í s proplacením příspěvku na spotřebu elektřiny panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, Zářečí xxx ve výši 2.053,- Kč. finančnímu odboru zajistit vyplacení příspěvku. 9

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více