NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka: Pavla Smolíková Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu na zefektivnění procesu odkoupení státního majetku od organizační složky státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ), se zaměřením na druhy jednotlivých činností vůči třetím osobám. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje výchozí pojmy, které jsou důležité z hlediska nakládání majetku státu a postavení Úřadu. Dalším pojmem, který je v bakalářské práci definován, je procesní řízení a jeho charakteristika. Praktická část je zaměřena na vypracování konkrétního způsobu zefektivnění procesu odkoupení státního majetku. Zusammenfassung Den Gegenstand der vorliegenden Bachelor-Arbeit bildet die Erarbeitung des Entwurfes für effektiven Abkauf des Staatsvermögens von der organisatorischen Einheit des Staates, d.h.. von der Vertretungsbehörde des Staates für vermögensrechtliche Sachen (nachstehend nur Behörde genannt) mit Fokus auf einzelne Leistungen gegenüber der Dritten. Die Bachelor-Arbeit besteht aus dem theoretischen und praktischen Teil. Im theoretischen Teil werden die Grundbegriffe erläutert, die vom Gesichtspunkt der Staatsvermögensverwaltung und der Stellung der Behörde wichtig sind. Ferner wird in diesem Teil das Prozessverfahren erläutert und charakterisiert. Im praktischen Teil wird ein besonders großer Wert auf den effektiven Abkauf des Staatsvermögens gelegt.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh zefektivnění procesu odkoupení státního majetku z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D, a uvedla jsem v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo. Ve Znojmě dne 23.dubna vlastnoruční podpis autorky Poděkování Děkuji vedoucí práce Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D, za vedení mé bakalářské práce a současně také děkuji Mgr. Iloně Jeřábkové za odborné rady a poskytnutí potřebných informací pro mou práci.

4 OBSAH: ÚVOD...7 CÍL PRÁCE A METODIKA...8 I TEORETICKÁ ČÁST Definice, funkce a znaky státu Vlastnictví obecně Stát jako subjekt vlastnického práva Výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv státu Organizační složky státu Státní organizace Základní charakteristika Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Právní předpisy Úřadu Působnost Úřadu: Právní služby Úřadu Nabývání majetku Nabývání majetku do vlastnictví státu Majetek z odúmrtí, majetek propadlý a připadlý státu, přímá dědictví Majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří Dohledávání neznámého vlastníka v katastru nemovitostí Majetek s chybnou identifikací vlastníka v katastru nemovitostí Nabývání příslušnosti hospodařit Hospodaření s majetkem státu Způsob hospodaření s nabytým majetkem Pohledávky z individuální bytové výstavby (IBV) Procesní řízení Definice procesu Členění procesů Procesní pojetí řízení Model procesního řízení Totální řízení kvality (Total Quality Management TQM) Sledování procesů (Total Quality Management TQM) Teoretická východiska měření výkonnosti podnikových procesů...31 II PRAKTICKÁ ČÁST Struktura Úřadu Proces nakládání s majetkem propojení s informačními systémy Proces odkoupení státního majetku Převody specifických skupin majetku Bezúplatné převody Majetek v evidenci státních nemovitých kulturních památek Pozemky pod komunikacemi Majetek na silničních hraničních přechodech Veřejná zeleň Majetek z odúmrtí Změna příslušnosti hospodařit na organizační složky státu nebo státní organizace Analýza schvalovacího procesu odkoupení státního majetku....53

5 ZÁVĚR...65 POUŽITÉ ZDROJE...66 SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

6 ÚVOD V rámci reformy územní veřejné správy ukončily činnost okresní úřady a jejich působnost byla přenesena na územně samosprávné celky (kraje a obce s rozšířenou působností) a na orgány státní správy. V průběhu realizace příprav na ukončení činnosti okresních úřadů vláda schválila věcný záměr zákona o Finanční prokuratuře s tím, že Finanční prokuratura měla vzniknout jako organizační složka státu, jakož to specializovaná státní instituce. Tato by ve věcech, týkající se majetku státu, poskytovala odborné právní služby na úseku vystupování v řízení před soudy a jinými orgány a přispěla by tak ke zkvalitnění zejména procesně právní stránky hospodaření s majetkem státu. V původním věcném záměru bylo i založení její příslušnosti hospodařit s majetkem státu, který by bezprostředně potřebovala k zajištění svých odborných činností a dále hospodaření s majetkem státu, který nabude stát teprve v budoucnu na základě právních předpisů nebo na základě jiných skutečností. Ve věcném záměru zákona o Finanční prokuratuře bylo uvažováno i okrajově se vznikem příslušnosti hospodařit s majetkem po okresních úřadech s tím, že předpoklad byl, že se bude jednat pouze o zbytkový majetek, se kterým nebude naloženo ve prospěch územně samosprávných celků či jiných fyzických nebo právnických osob. V rámci projednávání věcného návrhu zákona o Finanční prokuratuře došlo v Poslanecké sněmovně ke změně názvu nově vznikající organizační složky státu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ), který byl zřízen na základě zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, s účinností od Přínos očekávaný od zřízení a fungování Úřadu má spočívat ve zkvalitnění hospodaření s majetkem státu z pohledu procesního zabezpečení, důsledného využívání právních prostředků ochrany majetku a minimalizace chybné aplikace právních předpisů při hospodaření s majetkem státu. Prvotní záměr, že Úřad bude příslušný hospodařit pouze ze zbytkovým majetkem po okresních úřadech, se naplnil v opačném slova smyslu, neboť Úřad se stal s účinností od organizační složkou státu hospodařící s majetkem v řádech miliard korun. 7

7 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je vytvoření návrhu na zefektivnění procesu odkoupení státního majetku od organizační složky státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ) se zaměřením na způsoby jednotlivých činností Úřadu vůči třetím osobám. Proces odkoupení státního majetku je zdlouhavá záležitost, kdy na konkrétní procesní postupy navazují jednotlivé činnosti, které vedou k realizaci majetku státu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na výchozí teoretické pojmy, které jsou důležité z hlediska nakládání majetku státu a postavení Úřadu. Dalším pojmem, který je v bakalářské práci definován, je procesní řízení a jeho charakteristika. Praktickou část jsem koncipovala tak, že na dvou konkrétních případech demonstruji dva základní procesy realizace majetku státu. Zaměřila jsem se na časové hledisko a na jednotlivé procesy, které vyplývají z právních předpisů a jsou konkrétními činnostmi převedeny do praktického života. S ohledem na takto zpracované případy a s přihlédnutím ke zjednodušení jednotlivých postupů včetně právních předpisů, které tyto postupy upravují, bude navržen konkrétní způsob pro zefektivnění procesu odkoupení státního majetku. 8

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Definice, funkce a znaky státu Stát je organizační uspořádání lidské společnosti. Svým společenským a státním zřízením je suverénní, svrchovanou, politickou, hospodářskou a společenskou institucí. Stát prostřednictvím řídících orgánů a institucí vykonává moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Každý stát má svůj historický vývoj, své státní zřízení, státní znaky a symboly. Stát organizuje obyvatelstvo pomocí státní moci, mocenského a administrativního aparátu, ozbrojené síly, policie a armády. 1 Stát má právní řád, soudy, státní zastupitelství, vězeňskou a justiční stráž, vydává závazné předpisy, právní normy a zákony, pomocí kterých usměrňuje jednání a chování obyvatelstva a jednání svého administrativního aparátu. Stát má své území, hranice, kulturu, občany a řídící orgány, které slouží veřejnosti k udržení životaschopnosti společnosti a k ochraně veřejných zájmů či občanů žijících ve státě. 2 Česká republika je právním státem s logicky uspořádaným souborem právních norem tvořících právní řád, který je v souladu s mezinárodně právními normami. 1.2 Vlastnictví obecně Vlastnictví je objektivní právo kvalifikované panství osoby nad věcí. Podstata tohoto právního panství nad věcí spočívá v tom, že vlastník ovládá věc ve svém zájmu a svou mocí, to znamená mocí, která je aktuálně nezávislá nad mocí někoho jiného. Mocí, která je jako takto nezávislá, zákonem uznaná a chráněná, je moc omezená. Vlastníkova moc je tedy při ovládání věci závislá zásadně jen na moci zákona a ne na moci někoho jiného. Tradiční způsob legálního vyjadřování vlastnického práva představuje vyjadřování analytické nebo-li podávání výčtu jednotlivých dílčích oprávnění vlastníka. Ustanovení 123 Občanského zákoníku je vymezuje jako oprávnění předmět svého vlastnictví držet, užívat a požívat jeho plody, užitky a nakládat s ním. Pokud tomu nebrání zákon, je vlastník 1 KÁŇA, P. Základy veřejné správy. Ostrava Mariánské Hory: Vydavatelství MONTANEX, a. s., s. ISBN tamtéž 9

9 dále oprávněn předmět svého vlastnictví např. zničit, opustit, ale také ho neužívat či vyloučit jiného z vlivu na tento předmět Stát jako subjekt vlastnického práva Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů, má postavení právnické osoby ( 6 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích). To znamená, že je subjektem způsobilým mít práva a povinnosti, jakož i způsobilým svým jménem jednat v právních vztazích, a to včetně a především ve vztazích majetkoprávních. 4 Stát je plnohodnotným právním subjektem, a tudíž i plnohodnotným subjektem vlastnického práva. Má tedy jako vlastník, principiálně v rovném postavení s jinými vlastníky všechna vlastnická oprávnění a je také v zásadě stejně omezován jako jiní vlastníci Výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv státu Výkon majetkových práv státu stál před 1. lednem 2001 na dvou základních pilířích. Šlo o institut práva hospodaření a institut státních organizací. Právo hospodaření s majetkem státu se během svého vývoje stále více osamostatňovalo. Jinými slovy, bylo postupem doby vnímáno jako méně závislé na vlastnickém právu státu. Subjekty předmětného práva mohly být pouze státní organizace včetně státních podniků, čili právnické osoby státem zřízené nebo založené. Státní organizace vykonávaly právo hospodaření svým jménem, přičemž závazky, které při tom vznikaly, nebyly závazky státu, ale závazky právě té organizace, která na základě práva hospodaření vykonávala vlastnické právo státu. 6 Hospodaření s majetkem státu je v současnosti primárně upraveno zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, který nabyl účinnosti k , a který změnil způsob výkonu vlastnického práva státu. 3 HAVLAN, P. Majetek státu. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., s. ISBN tamtéž 5 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN HAVLAN, P. Majetek státu. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., s. ISBN

10 1.2.3 Organizační složky státu Kategorie organizačních složek státu představovala nejvýznamnější novinku po účinnosti zákona č. 219/2000 Sb. (dále jen zákon o majetku státu ) v právní úpravě výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv státu. Zásadní odlišnost oproti dosavadnímu stavu u organizačních složek státu představuje vyloučení právní subjektivity, což znamená, že organizační složky státu nejsou právnickou osobou, tedy nemají způsobilost samostatně nabývat práv a zavazovat se. Jednají-li organizační složky v právních vztazích, které se týkají majetku státu, je jejich jednání jednáním státu. 7 Podle zákona o majetku státu existují tedy v českém právním řádu následující typy organizačních složek státu: složky zákonem vyjmenované např. ministerstva a jiné správní úřady, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelstva, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky; složky zákonem označené jako jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb.); složky zřízené po 1. lednu 2001 příslušným ministerstvem (např. Zemědělská vodohospodářská správa). Organizační složky státu jsou účetními jednotkami, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo zákon o majetku státu. Organizační složky státu mají zákonem nebo zřizovacím aktem příslušného ministerstva vymezenou působnost nebo stanovený předmět činnosti, kdy se organizační složky státu zásadně neorientují na podnikání Státní organizace Zákon o majetku státu ve svém ustanovení 54 přeměnil státní příspěvkové organizace zřízené, popř. řízené podle dosavadních předpisů ústředními orgány, okresními úřady a Školskými úřady a dále Konsolidační banku Praha, Státní peněžní ústav a jiné státní organizace zřízené a založené na základě zvláštního právního předpisu nebo zvláštním 7 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Finanční prokuratuře. Obecná část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 11

11 právním předpisem, které ve vztahu k majetku státu dosud vykonávaly právo hospodaření, na státní organizace, které mají postavení právnické osoby a hospodaří s majetkem státu. Státní organizace nemají vlastní majetek a za podmínek stanovených zákonem o majetku státu nabývají majetek pro stát. Na rozdíl od organizačních složek státu jednají v právních vztazích, týkající se majetku státu vlastním jménem Základní charakteristika Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Zákon č. 201/2002 Sb., bezmála po padesáti letech od zániku finanční prokuratury, konstituoval Úřad jako specializovanou státní instituci, orgán České republiky svého druhu, jejímž prvořadým úkolem je poskytování odborných právních služeb na úseku vystupování (jednání) v řízeních před soudními a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Už z toho je zřejmé, že jde o instituci, kterou lze vnímat jako advokáta státu v majetkoprávních věcech. 10 S účinností od byl zákonem č. 201/2002 Sb. zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ). Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou Právní předpisy Úřadu Úřad při výkonu své činnosti postupuje zejména na základě těchto právních předpisů: Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 202/2002 Sb., o změně zákonů z důvodu přijetí zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 9 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 10 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Finanční prokuratuře. Obecná část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne

12 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností; Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Dozor (odborný dohled) nad činností Úřadu je svěřen Ministerstvu financí. Tím není dotčena kontrolní působnost dalších orgánů podle zvláštních předpisů (např. Nejvyššího kontrolního úřadu) Působnost Úřadu: v oblasti právního zastupování a) výlučně vystupuje a jedná za stát v řízeních, jejichž předmětem je zejména určení vlastnického práva státu k některým zákonem vybraným věcem anebo vyklizení těchto věcí, jde-li o nemovitosti, či vydání těchto věcí, jde-li o movitosti, jakož i výše sporného peněžitého plnění (v obchodních i neobchodních věcech), před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány či zahraničními a mezinárodními soudy; b) vystupuje za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace, popř. ke kterému vykonává tzv. správu Pozemkový fond České republiky, a má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení; c) přímo se účastní občanského soudního řízení čili je sám účastníkem tohoto řízení to znamená, že Úřad má procesní způsobilost, pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu s občanským soudním řádem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, ale nestátní subjekt (např. obchodní společnost s majetkovou účastí státu); 13

13 v oblasti právního poradenství na žádost organizačních složek státu, státních organizací, popř. Pozemkového fondu České republiky zpracovává písemná právní stanoviska v jednotlivých věcech, týkajících se majetku státu; ve výkonné oblasti a) hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k zajišťování svých odborných činností a dále s majetkem, se kterým byly k příslušné hospodařit okresní úřady; b) hospodaří s majetkem, u něhož při jeho nabytí státem není patrno, které organizační složce přísluší hospodaření s ním, anebo, o němž se zjistí, že s ním žádná organizační složka ani státní organizace nehospodaří Právní služby Úřadu Výlučné jednání ( 2 až 5 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Úřad ze zákona za stát jedná: před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu, a to: k nemovité věci, jejíž ocenění přesahuje v době zahájení řízení částku 25 mil. Kč; k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku; ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu nebo k pozemku touto stavbou zastavěnému, anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené movité věci; před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení peněžitého plnění převyšujícího částku 50 mil. Kč a v obchodních věcech částku 250 mil. Kč; před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího částku 50 mil. Kč a v obchodní věcech 100 mil. Kč; před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 12 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 14

14 Dohodnuté jednání Úřadu ( 6 až 8 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad se může dohodnout s příslušnou organizační složkou státu, že bude jednat za stát v řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věci týkající se majetku státu namísto této příslušné organizační složky i v případech, které nesplňují zákonem stanovená kritéria pro výlučné jednání Úřadu. 13 Vedlejší účastenství ( 9 až 10 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad může v občanském soudním řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace anebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České republiky, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu. 14 Právní stanoviska ( 13 zákona č. 201/2002 Sb.) Ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku státu mohou organizační složky státu a státní organizace požádat Úřad o právní stanovisko ve smyslu 13 zákona č. 201/2002 Sb. 15 Zastupování obcí Úřad v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. ve znění po novele, provedené zákonem č. 120/2004 Sb., může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí před soudem ve sporech, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec dříve nabyla od státu. Tato právní pomoc je poskytována na základě vzájemné dohody a bezplatně. 16 Přímá účast v řízení Úřad vystupuje jako účastník řízení před soudy a obdobnými orgány ve sporech týkajících se majetku státu, se kterým je Úřad, jako organizační složka státu, příslušný hospodařit. Zastupuje stát i v tzv. nesporných řízeních, to je v dědických řízeních, kdy je pravděpodobné, že dědictví připadne jako tzv. odúmrť státu. Dále jedná za stát 13 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 14 tamtéž 15 tamtéž 16 tamtéž 15

15 ve správních řízeních, zejména stavebních, pokud se dotýkají majetku, se kterým je Úřad příslušný hospodařit Nabývání majetku Stát k plnění svých funkcí potřebuje majetek, resp. nevystačí pouze s majetkem, který v daném okamžiku má. Proto stát musí majetek nabývat. Podle důvodové zprávy k zákonu o majetku státu se přitom klade důraz zejména na hospodárnost a efektivnost při vynakládání prostředků státu na nabývání majetku. Pro smluvní nabývání majetku jsou dnes zejména v zákoně o majetku státu stanovena veřejnoprávní pravidla a omezení. 18 Významnou složkou činnosti Úřadu jsou úkony spojené s nabýváním státního majetku, případně s nabytím příslušnosti hospodařit. Jde jednak o majetek nově nabytý státem (zejména odúmrti a majetek propadlý státu v trestním řízení), jednak o majetek státu, o němž se zjistí, že s ním žádný subjekt nehospodaří (tedy majetek dohledaný ). Podle zákona o majetku státu je takový majetek veden v režimu operativní evidence a pokud s ním není naloženo ve dvouleté lhůtě, přechází ze zákona do účetnictví Nabývání majetku do vlastnictví státu Úřad počínaje nabytím účinnosti zákona č. 201/2002 Sb., je příslušný hospodařit s veškerým majetkem, s nímž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly příslušné hospodařit okresní úřady nebo Ministerstvo financí ČR podle ustanovení 11 odst. 2 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a se kterým do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenaložily, a s dalším majetkem podle tohoto zákona a dalších právních předpisů. Úřad je příslušný k hospodaření s majetkem, který stát nově získává do svého vlastnictví. Některé jeho druhy (například většina odúmrtí) představují převážně majetek bez větší hodnoty, spojený však s velkou pracností při jeho nabývání a realizaci, zatímco jiné (například majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří) jsou často zatíženy právními vadami 17 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 18 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aneb finanční prokuratura po česku 2.část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 16

16 a nejistotou nabývacích titulů. Významným přínosem pro stát je postupné odstraňování chyb, nejasností a právních vad v evidenci nemovitého majetku na území celé České republiky Majetek z odúmrtí, majetek propadlý a připadlý státu, přímá dědictví Tato agenda majetku přecházejícího na stát byla Úřadu zákonem předána z okresních úřadů a z Ministerstva financí. Nabývacím titulem může být rozhodnutí soudu, a to buď v trestním řízení o propadnutí věci nebo o zabrání věci nebo tzv. odúmrtí, tj. nabytí majetku státem podle ustanovení 462 Občanského zákoníku. Dále to jsou přímá darování státu nebo přímá dědictví ve prospěch státu. 20 Dědické řízení Po pravomocném rozhodnutí soudu o dědictví dochází k převzetí a následné realizaci majetku, jímž jsou věci movité i nemovitosti, peněžní prostředky na bankovních účtech, finanční hotovosti, cenné papíry a pohledávky, případně jiné hodnoty, například majetkové podíly v bytových družstvech. 21 Trestní řízení Tento majetek Úřad nabývá na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Jde o věci, které byly použity ke spáchání trestného činu nebo se jedná o věci, které byly pořízeny z trestné činnosti nebo získány po trestné činnosti; soudy často předávají Úřadu k realizaci majetek nepatrné ceny, jako kleště, nože, šroubováky. Dále Úřad přebírá ve velkém množství movité věci, u kterých došlo k porušení autorských práv nebo byly použity při páchání trestné činnosti (např. padělky textilního zboží, CD nosičů, obuvi apod.). Většinu z nich je Úřad nucen likvidovat Majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří Další skupinou nabývaného majetku jsou nemovitosti, u nichž je doposud v katastru nemovitostí na listu vlastnictví vedeno právo hospodaření okresních úřadů či ještě dokonce národních výborů nebo nemovitosti po státních organizacích a státních podnicích, které již zanikly a s uvedeným majetkem nenaložily právně relevantně nebo se tento majetek 20 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 21 tamtéž 22 tamtéž 17

17 nestal součástí privatizačního projektu (zpravidla jako nedostatečně zajímavý pro nabyvatele). 23 Agenda je náročná zejména rozsahem šetření kromě katastru je téměř vždy nutné provést šetření v archivu obchodního, popř. i bývalého podnikového rejstříku, v zemském či lokálních archivech. Jde o agendu dlouhodobou, neboť tento majetek státu je zjišťován průběžně, většinou na základě žádostí fyzických a právnických osob, které na zjištění skutečného vlastníka mají právní zájem Dohledávání neznámého vlastníka v katastru nemovitostí Mezi nemovitostmi, u kterých je v katastru nemovitostí uvedeno neznámý vlastník, je velký podíl nemovitostí, které jsou ve skutečnosti ve vlastnictví státu. Na základě dohody o dlouhodobé spolupráci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním byla zahájena systematická lustrace nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví s označením neznámý vlastník Majetek s chybnou identifikací vlastníka v katastru nemovitostí Tento majetek je součástí širšího problému neznámých vlastníků nemovitostí, kam patří listy vlastnictví osob, které nelze jednoznačně identifikovat, případně velmi pravděpodobně již zemřely a nejsou známi jejich dědicové, případně majetek není na listu vlastnictví zapsán vůbec. 25 Tento problém zásadně komplikuje práci Úřadu při realizaci podílů na nemovitostech, kde je třeba dohledat ostatní spoluvlastníky. V mnohem větší míře se však týká soukromých osob. Jednou z možných cest je podání určovací žaloby; zákonné nebo věcné podmínky jejího podání však takovou možnost v mnoha případech vylučují. Řešení je zde možné pouze cestou legislativní změny Nabývání příslušnosti hospodařit Nabývání příslušnosti hospodařit se týká majetku, který již majetkem České republiky je, avšak dosud s ním hospodařila jiná organizační složka státu nebo státní organizace. Zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, byla na Úřad k převedena příslušnost hospodařit 23 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 24 tamtéž 25 tamtéž 18

18 s majetkem v účetnictví, se kterým hospodařily okresní úřady, a který nebyl převeden na obce nebo kraje. Tento majetek představuje dosud největší podíl na majetku, s nímž Úřad hospodaří. O jeho charakteru do jisté míry vypovídá, že se jej okresním úřadům až do dne ukončení jejich činnosti nepodařilo zrealizovat (např. majetek na silničních hraničních přechodech). Naopak Úřadu nepřísluší hospodařit s majetkem, který připadl státu: porušením celně právních předpisů; s radioaktivními odpady; s věcmi propadlými státu z rozhodnutí územního finančního orgánu, s jedinci (exempláři) rostlin a živočichů odebraných podle zvláštních právních předpisů, se zbraněmi, střelivem, výbušninami, telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním řízení nebo v řízení o přestupku anebo při výkonu dozoru. S tímto majetkem přísluší hospodařit jiným organizacím, které jsou vyjmenovány v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku státu a v jeho prováděcí vyhlášce. 1.5 Hospodaření s majetkem státu Hospodaření s majetkem státu je činností, která zahrnuje právo věci a jiné majetkové hodnoty držet, užívat a využívat jej a na druhé straně povinnost pečovat o zachování majetku a jeho držbu, příp. o jeho zlepšení nebo rozmnožení, chránit před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Nakládat s majetkem státu mohou příslušné organizační složky hospodařící s majetkem státu jen způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. a dalších právních předpisů Způsob hospodaření s nabytým majetkem Při nakládání s majetkem státu je dle 10 zákona o majetku státu Úřad povinen bez zbytečného odkladu rozmístit nabytý majetek u státních organizací či organizačních složek (pokud to povaha majetku vyžaduje anebo jej tyto potřebují pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti) nebo si majetek, který sám potřebuje pro výkon své činnosti či ve veřejném zájmu, ponechá. 26 PLÍVA, S. Hospodaření s majetkem státu. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. ISBN

19 Při úplatném převodu movitých věcí se vychází z odhadní ceny na základě znaleckého posudku. Při úplatném převodu nemovitých věcí, nejedná-li se o přímý prodej vybrané osobě (uplatnění předkupního práva), se zjišťuje zájemce o koupi zejména na základě výběrového řízení. Při výběrovém řízení se vymezují základní kritéria pro výběr vhodného kupce a stanovuje se pořadí jejich důležitosti. Je-li předmětem prodeje majetek způsobilý ke komerčnímu využití, jako první v pořadí je výše kupní ceny (minimální kupní cena je cena stanovená znalcem) obvyklá v daném teritoriu. Bezúplatně lze převést movitou i nemovitou věc pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s tímto majetkem. Smlouvy o převodu vybraného okruhu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů, podléhají schválení Ministerstvem financí ČR, resp. jiným orgánem (viz 22, odst. 3 až 6 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), bez jehož udělení není smlouva platná. 27 Obr. č. 1: Vývoj celkového počtu majetkových položek za roky Vývoj počtu položek majetku do roku NEMOVITÝ MAJETEK MOVITÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK Zdroj: Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Příkaz č. 4/2006, vnitřní předpis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových postup při realizaci majetku. Praha 2006, 8 s. 20

20 1.5.2 Pohledávky z individuální bytové výstavby (IBV) Příspěvky na individuální bytovou výstavbu poskytoval stát od 1. ledna 1986 na základě vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků ve vlastnictví. Smysl spočíval ve státní finanční podpoře poskytované na základě smlouvy, kterou s občanem stavebníkem uzavíraly původně národní výbory, pak okresní úřady a orgány měst vykonávající působnost okresních úřadů. Státní příspěvky měly při dodržení smluvních podmínek nenávratný charakter. Povinnost příspěvek vrátit vzniká stavebníkovi pokud poruší podmínky uvedené ve smlouvě. Sledování smluv o poskytnutí příspěvku na IBV je tedy v první řadě zastupováním zájmu státu, teprve druhotně a pouze v některých případech vzniká pohledávka, s níž pak Úřad hospodaří jako s jiným finančním majetkem. Dle 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, může být v odůvodněných případech dluh (nebo jeho část), který vznikl nedodržením podmínek Smlouvy IBV, prominut. Prominutí dluhu se realizuje formou písemné dohody o prominutí dluhu, kterou uzavírá stavebník (jako dlužník) a za Českou republiku Úřad (jako věřitel). Důvody, které mohou vést k prominutí dluhu jsou např. tíživé sociální poměry nebo vážné zdravotní důvody stavebníka. Při posuzování vážnosti důvodů pro prominutí dluhu se zjišťuje skutkový stav životní situace dlužníka a objektivně se zvažují všechny zjištěné skutečnosti. 28 Úřad pro zastupování státu a obdobné instituce v evropských zemích a ve světě. Úřady s podobnou náplní činnosti, jakou má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České republice, existují nejen v zemích Evropské unie, ale také ve Spojených státech amerických. Většina zemí Evropské unie má dostatečné nástroje, jak chránit majetek státu a zastupovat zájmy státu v majetkové oblasti. V Holandsku, Dánsku a Švédsku centrální instituce tohoto typu neexistují a stát zastupují advokáti, se kterými jsou uzavřeny paušální smlouvy. Podobný systém jaký funguje v České republice má například Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko a Velká Británie. Ve Spojených státech amerických existuje Úřad pro nakládání s majetkem (Office of Property Disposal), který však nezastupuje stát v soudních řízeních. Úřad pro nakládání s majetkem poskytuje právní 28 Pohledávky Úřadu [online]. poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pohledavky-bytove-vystavby.php > 21

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Řízení rizik a financí

Řízení rizik a financí Řízení rizik a financí Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Jana Matochová a kolektiv Publikaci je možné získat

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více