NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka: Pavla Smolíková Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu na zefektivnění procesu odkoupení státního majetku od organizační složky státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ), se zaměřením na druhy jednotlivých činností vůči třetím osobám. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje výchozí pojmy, které jsou důležité z hlediska nakládání majetku státu a postavení Úřadu. Dalším pojmem, který je v bakalářské práci definován, je procesní řízení a jeho charakteristika. Praktická část je zaměřena na vypracování konkrétního způsobu zefektivnění procesu odkoupení státního majetku. Zusammenfassung Den Gegenstand der vorliegenden Bachelor-Arbeit bildet die Erarbeitung des Entwurfes für effektiven Abkauf des Staatsvermögens von der organisatorischen Einheit des Staates, d.h.. von der Vertretungsbehörde des Staates für vermögensrechtliche Sachen (nachstehend nur Behörde genannt) mit Fokus auf einzelne Leistungen gegenüber der Dritten. Die Bachelor-Arbeit besteht aus dem theoretischen und praktischen Teil. Im theoretischen Teil werden die Grundbegriffe erläutert, die vom Gesichtspunkt der Staatsvermögensverwaltung und der Stellung der Behörde wichtig sind. Ferner wird in diesem Teil das Prozessverfahren erläutert und charakterisiert. Im praktischen Teil wird ein besonders großer Wert auf den effektiven Abkauf des Staatsvermögens gelegt.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh zefektivnění procesu odkoupení státního majetku z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D, a uvedla jsem v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo. Ve Znojmě dne 23.dubna vlastnoruční podpis autorky Poděkování Děkuji vedoucí práce Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D, za vedení mé bakalářské práce a současně také děkuji Mgr. Iloně Jeřábkové za odborné rady a poskytnutí potřebných informací pro mou práci.

4 OBSAH: ÚVOD...7 CÍL PRÁCE A METODIKA...8 I TEORETICKÁ ČÁST Definice, funkce a znaky státu Vlastnictví obecně Stát jako subjekt vlastnického práva Výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv státu Organizační složky státu Státní organizace Základní charakteristika Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Právní předpisy Úřadu Působnost Úřadu: Právní služby Úřadu Nabývání majetku Nabývání majetku do vlastnictví státu Majetek z odúmrtí, majetek propadlý a připadlý státu, přímá dědictví Majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří Dohledávání neznámého vlastníka v katastru nemovitostí Majetek s chybnou identifikací vlastníka v katastru nemovitostí Nabývání příslušnosti hospodařit Hospodaření s majetkem státu Způsob hospodaření s nabytým majetkem Pohledávky z individuální bytové výstavby (IBV) Procesní řízení Definice procesu Členění procesů Procesní pojetí řízení Model procesního řízení Totální řízení kvality (Total Quality Management TQM) Sledování procesů (Total Quality Management TQM) Teoretická východiska měření výkonnosti podnikových procesů...31 II PRAKTICKÁ ČÁST Struktura Úřadu Proces nakládání s majetkem propojení s informačními systémy Proces odkoupení státního majetku Převody specifických skupin majetku Bezúplatné převody Majetek v evidenci státních nemovitých kulturních památek Pozemky pod komunikacemi Majetek na silničních hraničních přechodech Veřejná zeleň Majetek z odúmrtí Změna příslušnosti hospodařit na organizační složky státu nebo státní organizace Analýza schvalovacího procesu odkoupení státního majetku....53

5 ZÁVĚR...65 POUŽITÉ ZDROJE...66 SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

6 ÚVOD V rámci reformy územní veřejné správy ukončily činnost okresní úřady a jejich působnost byla přenesena na územně samosprávné celky (kraje a obce s rozšířenou působností) a na orgány státní správy. V průběhu realizace příprav na ukončení činnosti okresních úřadů vláda schválila věcný záměr zákona o Finanční prokuratuře s tím, že Finanční prokuratura měla vzniknout jako organizační složka státu, jakož to specializovaná státní instituce. Tato by ve věcech, týkající se majetku státu, poskytovala odborné právní služby na úseku vystupování v řízení před soudy a jinými orgány a přispěla by tak ke zkvalitnění zejména procesně právní stránky hospodaření s majetkem státu. V původním věcném záměru bylo i založení její příslušnosti hospodařit s majetkem státu, který by bezprostředně potřebovala k zajištění svých odborných činností a dále hospodaření s majetkem státu, který nabude stát teprve v budoucnu na základě právních předpisů nebo na základě jiných skutečností. Ve věcném záměru zákona o Finanční prokuratuře bylo uvažováno i okrajově se vznikem příslušnosti hospodařit s majetkem po okresních úřadech s tím, že předpoklad byl, že se bude jednat pouze o zbytkový majetek, se kterým nebude naloženo ve prospěch územně samosprávných celků či jiných fyzických nebo právnických osob. V rámci projednávání věcného návrhu zákona o Finanční prokuratuře došlo v Poslanecké sněmovně ke změně názvu nově vznikající organizační složky státu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ), který byl zřízen na základě zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, s účinností od Přínos očekávaný od zřízení a fungování Úřadu má spočívat ve zkvalitnění hospodaření s majetkem státu z pohledu procesního zabezpečení, důsledného využívání právních prostředků ochrany majetku a minimalizace chybné aplikace právních předpisů při hospodaření s majetkem státu. Prvotní záměr, že Úřad bude příslušný hospodařit pouze ze zbytkovým majetkem po okresních úřadech, se naplnil v opačném slova smyslu, neboť Úřad se stal s účinností od organizační složkou státu hospodařící s majetkem v řádech miliard korun. 7

7 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je vytvoření návrhu na zefektivnění procesu odkoupení státního majetku od organizační složky státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ) se zaměřením na způsoby jednotlivých činností Úřadu vůči třetím osobám. Proces odkoupení státního majetku je zdlouhavá záležitost, kdy na konkrétní procesní postupy navazují jednotlivé činnosti, které vedou k realizaci majetku státu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na výchozí teoretické pojmy, které jsou důležité z hlediska nakládání majetku státu a postavení Úřadu. Dalším pojmem, který je v bakalářské práci definován, je procesní řízení a jeho charakteristika. Praktickou část jsem koncipovala tak, že na dvou konkrétních případech demonstruji dva základní procesy realizace majetku státu. Zaměřila jsem se na časové hledisko a na jednotlivé procesy, které vyplývají z právních předpisů a jsou konkrétními činnostmi převedeny do praktického života. S ohledem na takto zpracované případy a s přihlédnutím ke zjednodušení jednotlivých postupů včetně právních předpisů, které tyto postupy upravují, bude navržen konkrétní způsob pro zefektivnění procesu odkoupení státního majetku. 8

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Definice, funkce a znaky státu Stát je organizační uspořádání lidské společnosti. Svým společenským a státním zřízením je suverénní, svrchovanou, politickou, hospodářskou a společenskou institucí. Stát prostřednictvím řídících orgánů a institucí vykonává moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Každý stát má svůj historický vývoj, své státní zřízení, státní znaky a symboly. Stát organizuje obyvatelstvo pomocí státní moci, mocenského a administrativního aparátu, ozbrojené síly, policie a armády. 1 Stát má právní řád, soudy, státní zastupitelství, vězeňskou a justiční stráž, vydává závazné předpisy, právní normy a zákony, pomocí kterých usměrňuje jednání a chování obyvatelstva a jednání svého administrativního aparátu. Stát má své území, hranice, kulturu, občany a řídící orgány, které slouží veřejnosti k udržení životaschopnosti společnosti a k ochraně veřejných zájmů či občanů žijících ve státě. 2 Česká republika je právním státem s logicky uspořádaným souborem právních norem tvořících právní řád, který je v souladu s mezinárodně právními normami. 1.2 Vlastnictví obecně Vlastnictví je objektivní právo kvalifikované panství osoby nad věcí. Podstata tohoto právního panství nad věcí spočívá v tom, že vlastník ovládá věc ve svém zájmu a svou mocí, to znamená mocí, která je aktuálně nezávislá nad mocí někoho jiného. Mocí, která je jako takto nezávislá, zákonem uznaná a chráněná, je moc omezená. Vlastníkova moc je tedy při ovládání věci závislá zásadně jen na moci zákona a ne na moci někoho jiného. Tradiční způsob legálního vyjadřování vlastnického práva představuje vyjadřování analytické nebo-li podávání výčtu jednotlivých dílčích oprávnění vlastníka. Ustanovení 123 Občanského zákoníku je vymezuje jako oprávnění předmět svého vlastnictví držet, užívat a požívat jeho plody, užitky a nakládat s ním. Pokud tomu nebrání zákon, je vlastník 1 KÁŇA, P. Základy veřejné správy. Ostrava Mariánské Hory: Vydavatelství MONTANEX, a. s., s. ISBN tamtéž 9

9 dále oprávněn předmět svého vlastnictví např. zničit, opustit, ale také ho neužívat či vyloučit jiného z vlivu na tento předmět Stát jako subjekt vlastnického práva Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů, má postavení právnické osoby ( 6 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích). To znamená, že je subjektem způsobilým mít práva a povinnosti, jakož i způsobilým svým jménem jednat v právních vztazích, a to včetně a především ve vztazích majetkoprávních. 4 Stát je plnohodnotným právním subjektem, a tudíž i plnohodnotným subjektem vlastnického práva. Má tedy jako vlastník, principiálně v rovném postavení s jinými vlastníky všechna vlastnická oprávnění a je také v zásadě stejně omezován jako jiní vlastníci Výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv státu Výkon majetkových práv státu stál před 1. lednem 2001 na dvou základních pilířích. Šlo o institut práva hospodaření a institut státních organizací. Právo hospodaření s majetkem státu se během svého vývoje stále více osamostatňovalo. Jinými slovy, bylo postupem doby vnímáno jako méně závislé na vlastnickém právu státu. Subjekty předmětného práva mohly být pouze státní organizace včetně státních podniků, čili právnické osoby státem zřízené nebo založené. Státní organizace vykonávaly právo hospodaření svým jménem, přičemž závazky, které při tom vznikaly, nebyly závazky státu, ale závazky právě té organizace, která na základě práva hospodaření vykonávala vlastnické právo státu. 6 Hospodaření s majetkem státu je v současnosti primárně upraveno zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, který nabyl účinnosti k , a který změnil způsob výkonu vlastnického práva státu. 3 HAVLAN, P. Majetek státu. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., s. ISBN tamtéž 5 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN HAVLAN, P. Majetek státu. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., s. ISBN

10 1.2.3 Organizační složky státu Kategorie organizačních složek státu představovala nejvýznamnější novinku po účinnosti zákona č. 219/2000 Sb. (dále jen zákon o majetku státu ) v právní úpravě výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv státu. Zásadní odlišnost oproti dosavadnímu stavu u organizačních složek státu představuje vyloučení právní subjektivity, což znamená, že organizační složky státu nejsou právnickou osobou, tedy nemají způsobilost samostatně nabývat práv a zavazovat se. Jednají-li organizační složky v právních vztazích, které se týkají majetku státu, je jejich jednání jednáním státu. 7 Podle zákona o majetku státu existují tedy v českém právním řádu následující typy organizačních složek státu: složky zákonem vyjmenované např. ministerstva a jiné správní úřady, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelstva, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky; složky zákonem označené jako jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb.); složky zřízené po 1. lednu 2001 příslušným ministerstvem (např. Zemědělská vodohospodářská správa). Organizační složky státu jsou účetními jednotkami, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo zákon o majetku státu. Organizační složky státu mají zákonem nebo zřizovacím aktem příslušného ministerstva vymezenou působnost nebo stanovený předmět činnosti, kdy se organizační složky státu zásadně neorientují na podnikání Státní organizace Zákon o majetku státu ve svém ustanovení 54 přeměnil státní příspěvkové organizace zřízené, popř. řízené podle dosavadních předpisů ústředními orgány, okresními úřady a Školskými úřady a dále Konsolidační banku Praha, Státní peněžní ústav a jiné státní organizace zřízené a založené na základě zvláštního právního předpisu nebo zvláštním 7 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Finanční prokuratuře. Obecná část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 11

11 právním předpisem, které ve vztahu k majetku státu dosud vykonávaly právo hospodaření, na státní organizace, které mají postavení právnické osoby a hospodaří s majetkem státu. Státní organizace nemají vlastní majetek a za podmínek stanovených zákonem o majetku státu nabývají majetek pro stát. Na rozdíl od organizačních složek státu jednají v právních vztazích, týkající se majetku státu vlastním jménem Základní charakteristika Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Zákon č. 201/2002 Sb., bezmála po padesáti letech od zániku finanční prokuratury, konstituoval Úřad jako specializovanou státní instituci, orgán České republiky svého druhu, jejímž prvořadým úkolem je poskytování odborných právních služeb na úseku vystupování (jednání) v řízeních před soudními a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Už z toho je zřejmé, že jde o instituci, kterou lze vnímat jako advokáta státu v majetkoprávních věcech. 10 S účinností od byl zákonem č. 201/2002 Sb. zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ). Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou Právní předpisy Úřadu Úřad při výkonu své činnosti postupuje zejména na základě těchto právních předpisů: Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 202/2002 Sb., o změně zákonů z důvodu přijetí zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 9 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 10 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Finanční prokuratuře. Obecná část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne

12 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností; Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Dozor (odborný dohled) nad činností Úřadu je svěřen Ministerstvu financí. Tím není dotčena kontrolní působnost dalších orgánů podle zvláštních předpisů (např. Nejvyššího kontrolního úřadu) Působnost Úřadu: v oblasti právního zastupování a) výlučně vystupuje a jedná za stát v řízeních, jejichž předmětem je zejména určení vlastnického práva státu k některým zákonem vybraným věcem anebo vyklizení těchto věcí, jde-li o nemovitosti, či vydání těchto věcí, jde-li o movitosti, jakož i výše sporného peněžitého plnění (v obchodních i neobchodních věcech), před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány či zahraničními a mezinárodními soudy; b) vystupuje za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace, popř. ke kterému vykonává tzv. správu Pozemkový fond České republiky, a má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení; c) přímo se účastní občanského soudního řízení čili je sám účastníkem tohoto řízení to znamená, že Úřad má procesní způsobilost, pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu s občanským soudním řádem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, ale nestátní subjekt (např. obchodní společnost s majetkovou účastí státu); 13

13 v oblasti právního poradenství na žádost organizačních složek státu, státních organizací, popř. Pozemkového fondu České republiky zpracovává písemná právní stanoviska v jednotlivých věcech, týkajících se majetku státu; ve výkonné oblasti a) hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k zajišťování svých odborných činností a dále s majetkem, se kterým byly k příslušné hospodařit okresní úřady; b) hospodaří s majetkem, u něhož při jeho nabytí státem není patrno, které organizační složce přísluší hospodaření s ním, anebo, o němž se zjistí, že s ním žádná organizační složka ani státní organizace nehospodaří Právní služby Úřadu Výlučné jednání ( 2 až 5 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Úřad ze zákona za stát jedná: před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu, a to: k nemovité věci, jejíž ocenění přesahuje v době zahájení řízení částku 25 mil. Kč; k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku; ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu nebo k pozemku touto stavbou zastavěnému, anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené movité věci; před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení peněžitého plnění převyšujícího částku 50 mil. Kč a v obchodních věcech částku 250 mil. Kč; před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího částku 50 mil. Kč a v obchodní věcech 100 mil. Kč; před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 12 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 14

14 Dohodnuté jednání Úřadu ( 6 až 8 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad se může dohodnout s příslušnou organizační složkou státu, že bude jednat za stát v řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věci týkající se majetku státu namísto této příslušné organizační složky i v případech, které nesplňují zákonem stanovená kritéria pro výlučné jednání Úřadu. 13 Vedlejší účastenství ( 9 až 10 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad může v občanském soudním řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace anebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České republiky, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu. 14 Právní stanoviska ( 13 zákona č. 201/2002 Sb.) Ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku státu mohou organizační složky státu a státní organizace požádat Úřad o právní stanovisko ve smyslu 13 zákona č. 201/2002 Sb. 15 Zastupování obcí Úřad v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. ve znění po novele, provedené zákonem č. 120/2004 Sb., může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí před soudem ve sporech, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec dříve nabyla od státu. Tato právní pomoc je poskytována na základě vzájemné dohody a bezplatně. 16 Přímá účast v řízení Úřad vystupuje jako účastník řízení před soudy a obdobnými orgány ve sporech týkajících se majetku státu, se kterým je Úřad, jako organizační složka státu, příslušný hospodařit. Zastupuje stát i v tzv. nesporných řízeních, to je v dědických řízeních, kdy je pravděpodobné, že dědictví připadne jako tzv. odúmrť státu. Dále jedná za stát 13 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 14 tamtéž 15 tamtéž 16 tamtéž 15

15 ve správních řízeních, zejména stavebních, pokud se dotýkají majetku, se kterým je Úřad příslušný hospodařit Nabývání majetku Stát k plnění svých funkcí potřebuje majetek, resp. nevystačí pouze s majetkem, který v daném okamžiku má. Proto stát musí majetek nabývat. Podle důvodové zprávy k zákonu o majetku státu se přitom klade důraz zejména na hospodárnost a efektivnost při vynakládání prostředků státu na nabývání majetku. Pro smluvní nabývání majetku jsou dnes zejména v zákoně o majetku státu stanovena veřejnoprávní pravidla a omezení. 18 Významnou složkou činnosti Úřadu jsou úkony spojené s nabýváním státního majetku, případně s nabytím příslušnosti hospodařit. Jde jednak o majetek nově nabytý státem (zejména odúmrti a majetek propadlý státu v trestním řízení), jednak o majetek státu, o němž se zjistí, že s ním žádný subjekt nehospodaří (tedy majetek dohledaný ). Podle zákona o majetku státu je takový majetek veden v režimu operativní evidence a pokud s ním není naloženo ve dvouleté lhůtě, přechází ze zákona do účetnictví Nabývání majetku do vlastnictví státu Úřad počínaje nabytím účinnosti zákona č. 201/2002 Sb., je příslušný hospodařit s veškerým majetkem, s nímž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly příslušné hospodařit okresní úřady nebo Ministerstvo financí ČR podle ustanovení 11 odst. 2 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a se kterým do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenaložily, a s dalším majetkem podle tohoto zákona a dalších právních předpisů. Úřad je příslušný k hospodaření s majetkem, který stát nově získává do svého vlastnictví. Některé jeho druhy (například většina odúmrtí) představují převážně majetek bez větší hodnoty, spojený však s velkou pracností při jeho nabývání a realizaci, zatímco jiné (například majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří) jsou často zatíženy právními vadami 17 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 18 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aneb finanční prokuratura po česku 2.část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 16

16 a nejistotou nabývacích titulů. Významným přínosem pro stát je postupné odstraňování chyb, nejasností a právních vad v evidenci nemovitého majetku na území celé České republiky Majetek z odúmrtí, majetek propadlý a připadlý státu, přímá dědictví Tato agenda majetku přecházejícího na stát byla Úřadu zákonem předána z okresních úřadů a z Ministerstva financí. Nabývacím titulem může být rozhodnutí soudu, a to buď v trestním řízení o propadnutí věci nebo o zabrání věci nebo tzv. odúmrtí, tj. nabytí majetku státem podle ustanovení 462 Občanského zákoníku. Dále to jsou přímá darování státu nebo přímá dědictví ve prospěch státu. 20 Dědické řízení Po pravomocném rozhodnutí soudu o dědictví dochází k převzetí a následné realizaci majetku, jímž jsou věci movité i nemovitosti, peněžní prostředky na bankovních účtech, finanční hotovosti, cenné papíry a pohledávky, případně jiné hodnoty, například majetkové podíly v bytových družstvech. 21 Trestní řízení Tento majetek Úřad nabývá na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Jde o věci, které byly použity ke spáchání trestného činu nebo se jedná o věci, které byly pořízeny z trestné činnosti nebo získány po trestné činnosti; soudy často předávají Úřadu k realizaci majetek nepatrné ceny, jako kleště, nože, šroubováky. Dále Úřad přebírá ve velkém množství movité věci, u kterých došlo k porušení autorských práv nebo byly použity při páchání trestné činnosti (např. padělky textilního zboží, CD nosičů, obuvi apod.). Většinu z nich je Úřad nucen likvidovat Majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří Další skupinou nabývaného majetku jsou nemovitosti, u nichž je doposud v katastru nemovitostí na listu vlastnictví vedeno právo hospodaření okresních úřadů či ještě dokonce národních výborů nebo nemovitosti po státních organizacích a státních podnicích, které již zanikly a s uvedeným majetkem nenaložily právně relevantně nebo se tento majetek 20 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 21 tamtéž 22 tamtéž 17

17 nestal součástí privatizačního projektu (zpravidla jako nedostatečně zajímavý pro nabyvatele). 23 Agenda je náročná zejména rozsahem šetření kromě katastru je téměř vždy nutné provést šetření v archivu obchodního, popř. i bývalého podnikového rejstříku, v zemském či lokálních archivech. Jde o agendu dlouhodobou, neboť tento majetek státu je zjišťován průběžně, většinou na základě žádostí fyzických a právnických osob, které na zjištění skutečného vlastníka mají právní zájem Dohledávání neznámého vlastníka v katastru nemovitostí Mezi nemovitostmi, u kterých je v katastru nemovitostí uvedeno neznámý vlastník, je velký podíl nemovitostí, které jsou ve skutečnosti ve vlastnictví státu. Na základě dohody o dlouhodobé spolupráci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním byla zahájena systematická lustrace nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví s označením neznámý vlastník Majetek s chybnou identifikací vlastníka v katastru nemovitostí Tento majetek je součástí širšího problému neznámých vlastníků nemovitostí, kam patří listy vlastnictví osob, které nelze jednoznačně identifikovat, případně velmi pravděpodobně již zemřely a nejsou známi jejich dědicové, případně majetek není na listu vlastnictví zapsán vůbec. 25 Tento problém zásadně komplikuje práci Úřadu při realizaci podílů na nemovitostech, kde je třeba dohledat ostatní spoluvlastníky. V mnohem větší míře se však týká soukromých osob. Jednou z možných cest je podání určovací žaloby; zákonné nebo věcné podmínky jejího podání však takovou možnost v mnoha případech vylučují. Řešení je zde možné pouze cestou legislativní změny Nabývání příslušnosti hospodařit Nabývání příslušnosti hospodařit se týká majetku, který již majetkem České republiky je, avšak dosud s ním hospodařila jiná organizační složka státu nebo státní organizace. Zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, byla na Úřad k převedena příslušnost hospodařit 23 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 24 tamtéž 25 tamtéž 18

18 s majetkem v účetnictví, se kterým hospodařily okresní úřady, a který nebyl převeden na obce nebo kraje. Tento majetek představuje dosud největší podíl na majetku, s nímž Úřad hospodaří. O jeho charakteru do jisté míry vypovídá, že se jej okresním úřadům až do dne ukončení jejich činnosti nepodařilo zrealizovat (např. majetek na silničních hraničních přechodech). Naopak Úřadu nepřísluší hospodařit s majetkem, který připadl státu: porušením celně právních předpisů; s radioaktivními odpady; s věcmi propadlými státu z rozhodnutí územního finančního orgánu, s jedinci (exempláři) rostlin a živočichů odebraných podle zvláštních právních předpisů, se zbraněmi, střelivem, výbušninami, telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním řízení nebo v řízení o přestupku anebo při výkonu dozoru. S tímto majetkem přísluší hospodařit jiným organizacím, které jsou vyjmenovány v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku státu a v jeho prováděcí vyhlášce. 1.5 Hospodaření s majetkem státu Hospodaření s majetkem státu je činností, která zahrnuje právo věci a jiné majetkové hodnoty držet, užívat a využívat jej a na druhé straně povinnost pečovat o zachování majetku a jeho držbu, příp. o jeho zlepšení nebo rozmnožení, chránit před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Nakládat s majetkem státu mohou příslušné organizační složky hospodařící s majetkem státu jen způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. a dalších právních předpisů Způsob hospodaření s nabytým majetkem Při nakládání s majetkem státu je dle 10 zákona o majetku státu Úřad povinen bez zbytečného odkladu rozmístit nabytý majetek u státních organizací či organizačních složek (pokud to povaha majetku vyžaduje anebo jej tyto potřebují pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti) nebo si majetek, který sám potřebuje pro výkon své činnosti či ve veřejném zájmu, ponechá. 26 PLÍVA, S. Hospodaření s majetkem státu. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. ISBN

19 Při úplatném převodu movitých věcí se vychází z odhadní ceny na základě znaleckého posudku. Při úplatném převodu nemovitých věcí, nejedná-li se o přímý prodej vybrané osobě (uplatnění předkupního práva), se zjišťuje zájemce o koupi zejména na základě výběrového řízení. Při výběrovém řízení se vymezují základní kritéria pro výběr vhodného kupce a stanovuje se pořadí jejich důležitosti. Je-li předmětem prodeje majetek způsobilý ke komerčnímu využití, jako první v pořadí je výše kupní ceny (minimální kupní cena je cena stanovená znalcem) obvyklá v daném teritoriu. Bezúplatně lze převést movitou i nemovitou věc pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s tímto majetkem. Smlouvy o převodu vybraného okruhu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů, podléhají schválení Ministerstvem financí ČR, resp. jiným orgánem (viz 22, odst. 3 až 6 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), bez jehož udělení není smlouva platná. 27 Obr. č. 1: Vývoj celkového počtu majetkových položek za roky Vývoj počtu položek majetku do roku NEMOVITÝ MAJETEK MOVITÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK Zdroj: Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Příkaz č. 4/2006, vnitřní předpis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových postup při realizaci majetku. Praha 2006, 8 s. 20

20 1.5.2 Pohledávky z individuální bytové výstavby (IBV) Příspěvky na individuální bytovou výstavbu poskytoval stát od 1. ledna 1986 na základě vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků ve vlastnictví. Smysl spočíval ve státní finanční podpoře poskytované na základě smlouvy, kterou s občanem stavebníkem uzavíraly původně národní výbory, pak okresní úřady a orgány měst vykonávající působnost okresních úřadů. Státní příspěvky měly při dodržení smluvních podmínek nenávratný charakter. Povinnost příspěvek vrátit vzniká stavebníkovi pokud poruší podmínky uvedené ve smlouvě. Sledování smluv o poskytnutí příspěvku na IBV je tedy v první řadě zastupováním zájmu státu, teprve druhotně a pouze v některých případech vzniká pohledávka, s níž pak Úřad hospodaří jako s jiným finančním majetkem. Dle 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, může být v odůvodněných případech dluh (nebo jeho část), který vznikl nedodržením podmínek Smlouvy IBV, prominut. Prominutí dluhu se realizuje formou písemné dohody o prominutí dluhu, kterou uzavírá stavebník (jako dlužník) a za Českou republiku Úřad (jako věřitel). Důvody, které mohou vést k prominutí dluhu jsou např. tíživé sociální poměry nebo vážné zdravotní důvody stavebníka. Při posuzování vážnosti důvodů pro prominutí dluhu se zjišťuje skutkový stav životní situace dlužníka a objektivně se zvažují všechny zjištěné skutečnosti. 28 Úřad pro zastupování státu a obdobné instituce v evropských zemích a ve světě. Úřady s podobnou náplní činnosti, jakou má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České republice, existují nejen v zemích Evropské unie, ale také ve Spojených státech amerických. Většina zemí Evropské unie má dostatečné nástroje, jak chránit majetek státu a zastupovat zájmy státu v majetkové oblasti. V Holandsku, Dánsku a Švédsku centrální instituce tohoto typu neexistují a stát zastupují advokáti, se kterými jsou uzavřeny paušální smlouvy. Podobný systém jaký funguje v České republice má například Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko a Velká Británie. Ve Spojených státech amerických existuje Úřad pro nakládání s majetkem (Office of Property Disposal), který však nezastupuje stát v soudních řízeních. Úřad pro nakládání s majetkem poskytuje právní 28 Pohledávky Úřadu [online]. poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pohledavky-bytove-vystavby.php > 21

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schvaluje Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02 svým usnesením č. /ZMOb1014/22/14

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Nabývání majetku obcemi a kraji

Nabývání majetku obcemi a kraji Nabývání majetku obcemi a kraji Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více