NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka: Pavla Smolíková Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu na zefektivnění procesu odkoupení státního majetku od organizační složky státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ), se zaměřením na druhy jednotlivých činností vůči třetím osobám. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje výchozí pojmy, které jsou důležité z hlediska nakládání majetku státu a postavení Úřadu. Dalším pojmem, který je v bakalářské práci definován, je procesní řízení a jeho charakteristika. Praktická část je zaměřena na vypracování konkrétního způsobu zefektivnění procesu odkoupení státního majetku. Zusammenfassung Den Gegenstand der vorliegenden Bachelor-Arbeit bildet die Erarbeitung des Entwurfes für effektiven Abkauf des Staatsvermögens von der organisatorischen Einheit des Staates, d.h.. von der Vertretungsbehörde des Staates für vermögensrechtliche Sachen (nachstehend nur Behörde genannt) mit Fokus auf einzelne Leistungen gegenüber der Dritten. Die Bachelor-Arbeit besteht aus dem theoretischen und praktischen Teil. Im theoretischen Teil werden die Grundbegriffe erläutert, die vom Gesichtspunkt der Staatsvermögensverwaltung und der Stellung der Behörde wichtig sind. Ferner wird in diesem Teil das Prozessverfahren erläutert und charakterisiert. Im praktischen Teil wird ein besonders großer Wert auf den effektiven Abkauf des Staatsvermögens gelegt.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh zefektivnění procesu odkoupení státního majetku z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D, a uvedla jsem v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo. Ve Znojmě dne 23.dubna vlastnoruční podpis autorky Poděkování Děkuji vedoucí práce Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D, za vedení mé bakalářské práce a současně také děkuji Mgr. Iloně Jeřábkové za odborné rady a poskytnutí potřebných informací pro mou práci.

4 OBSAH: ÚVOD...7 CÍL PRÁCE A METODIKA...8 I TEORETICKÁ ČÁST Definice, funkce a znaky státu Vlastnictví obecně Stát jako subjekt vlastnického práva Výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv státu Organizační složky státu Státní organizace Základní charakteristika Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Právní předpisy Úřadu Působnost Úřadu: Právní služby Úřadu Nabývání majetku Nabývání majetku do vlastnictví státu Majetek z odúmrtí, majetek propadlý a připadlý státu, přímá dědictví Majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří Dohledávání neznámého vlastníka v katastru nemovitostí Majetek s chybnou identifikací vlastníka v katastru nemovitostí Nabývání příslušnosti hospodařit Hospodaření s majetkem státu Způsob hospodaření s nabytým majetkem Pohledávky z individuální bytové výstavby (IBV) Procesní řízení Definice procesu Členění procesů Procesní pojetí řízení Model procesního řízení Totální řízení kvality (Total Quality Management TQM) Sledování procesů (Total Quality Management TQM) Teoretická východiska měření výkonnosti podnikových procesů...31 II PRAKTICKÁ ČÁST Struktura Úřadu Proces nakládání s majetkem propojení s informačními systémy Proces odkoupení státního majetku Převody specifických skupin majetku Bezúplatné převody Majetek v evidenci státních nemovitých kulturních památek Pozemky pod komunikacemi Majetek na silničních hraničních přechodech Veřejná zeleň Majetek z odúmrtí Změna příslušnosti hospodařit na organizační složky státu nebo státní organizace Analýza schvalovacího procesu odkoupení státního majetku....53

5 ZÁVĚR...65 POUŽITÉ ZDROJE...66 SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

6 ÚVOD V rámci reformy územní veřejné správy ukončily činnost okresní úřady a jejich působnost byla přenesena na územně samosprávné celky (kraje a obce s rozšířenou působností) a na orgány státní správy. V průběhu realizace příprav na ukončení činnosti okresních úřadů vláda schválila věcný záměr zákona o Finanční prokuratuře s tím, že Finanční prokuratura měla vzniknout jako organizační složka státu, jakož to specializovaná státní instituce. Tato by ve věcech, týkající se majetku státu, poskytovala odborné právní služby na úseku vystupování v řízení před soudy a jinými orgány a přispěla by tak ke zkvalitnění zejména procesně právní stránky hospodaření s majetkem státu. V původním věcném záměru bylo i založení její příslušnosti hospodařit s majetkem státu, který by bezprostředně potřebovala k zajištění svých odborných činností a dále hospodaření s majetkem státu, který nabude stát teprve v budoucnu na základě právních předpisů nebo na základě jiných skutečností. Ve věcném záměru zákona o Finanční prokuratuře bylo uvažováno i okrajově se vznikem příslušnosti hospodařit s majetkem po okresních úřadech s tím, že předpoklad byl, že se bude jednat pouze o zbytkový majetek, se kterým nebude naloženo ve prospěch územně samosprávných celků či jiných fyzických nebo právnických osob. V rámci projednávání věcného návrhu zákona o Finanční prokuratuře došlo v Poslanecké sněmovně ke změně názvu nově vznikající organizační složky státu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ), který byl zřízen na základě zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, s účinností od Přínos očekávaný od zřízení a fungování Úřadu má spočívat ve zkvalitnění hospodaření s majetkem státu z pohledu procesního zabezpečení, důsledného využívání právních prostředků ochrany majetku a minimalizace chybné aplikace právních předpisů při hospodaření s majetkem státu. Prvotní záměr, že Úřad bude příslušný hospodařit pouze ze zbytkovým majetkem po okresních úřadech, se naplnil v opačném slova smyslu, neboť Úřad se stal s účinností od organizační složkou státu hospodařící s majetkem v řádech miliard korun. 7

7 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je vytvoření návrhu na zefektivnění procesu odkoupení státního majetku od organizační složky státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ) se zaměřením na způsoby jednotlivých činností Úřadu vůči třetím osobám. Proces odkoupení státního majetku je zdlouhavá záležitost, kdy na konkrétní procesní postupy navazují jednotlivé činnosti, které vedou k realizaci majetku státu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na výchozí teoretické pojmy, které jsou důležité z hlediska nakládání majetku státu a postavení Úřadu. Dalším pojmem, který je v bakalářské práci definován, je procesní řízení a jeho charakteristika. Praktickou část jsem koncipovala tak, že na dvou konkrétních případech demonstruji dva základní procesy realizace majetku státu. Zaměřila jsem se na časové hledisko a na jednotlivé procesy, které vyplývají z právních předpisů a jsou konkrétními činnostmi převedeny do praktického života. S ohledem na takto zpracované případy a s přihlédnutím ke zjednodušení jednotlivých postupů včetně právních předpisů, které tyto postupy upravují, bude navržen konkrétní způsob pro zefektivnění procesu odkoupení státního majetku. 8

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Definice, funkce a znaky státu Stát je organizační uspořádání lidské společnosti. Svým společenským a státním zřízením je suverénní, svrchovanou, politickou, hospodářskou a společenskou institucí. Stát prostřednictvím řídících orgánů a institucí vykonává moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Každý stát má svůj historický vývoj, své státní zřízení, státní znaky a symboly. Stát organizuje obyvatelstvo pomocí státní moci, mocenského a administrativního aparátu, ozbrojené síly, policie a armády. 1 Stát má právní řád, soudy, státní zastupitelství, vězeňskou a justiční stráž, vydává závazné předpisy, právní normy a zákony, pomocí kterých usměrňuje jednání a chování obyvatelstva a jednání svého administrativního aparátu. Stát má své území, hranice, kulturu, občany a řídící orgány, které slouží veřejnosti k udržení životaschopnosti společnosti a k ochraně veřejných zájmů či občanů žijících ve státě. 2 Česká republika je právním státem s logicky uspořádaným souborem právních norem tvořících právní řád, který je v souladu s mezinárodně právními normami. 1.2 Vlastnictví obecně Vlastnictví je objektivní právo kvalifikované panství osoby nad věcí. Podstata tohoto právního panství nad věcí spočívá v tom, že vlastník ovládá věc ve svém zájmu a svou mocí, to znamená mocí, která je aktuálně nezávislá nad mocí někoho jiného. Mocí, která je jako takto nezávislá, zákonem uznaná a chráněná, je moc omezená. Vlastníkova moc je tedy při ovládání věci závislá zásadně jen na moci zákona a ne na moci někoho jiného. Tradiční způsob legálního vyjadřování vlastnického práva představuje vyjadřování analytické nebo-li podávání výčtu jednotlivých dílčích oprávnění vlastníka. Ustanovení 123 Občanského zákoníku je vymezuje jako oprávnění předmět svého vlastnictví držet, užívat a požívat jeho plody, užitky a nakládat s ním. Pokud tomu nebrání zákon, je vlastník 1 KÁŇA, P. Základy veřejné správy. Ostrava Mariánské Hory: Vydavatelství MONTANEX, a. s., s. ISBN tamtéž 9

9 dále oprávněn předmět svého vlastnictví např. zničit, opustit, ale také ho neužívat či vyloučit jiného z vlivu na tento předmět Stát jako subjekt vlastnického práva Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů, má postavení právnické osoby ( 6 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích). To znamená, že je subjektem způsobilým mít práva a povinnosti, jakož i způsobilým svým jménem jednat v právních vztazích, a to včetně a především ve vztazích majetkoprávních. 4 Stát je plnohodnotným právním subjektem, a tudíž i plnohodnotným subjektem vlastnického práva. Má tedy jako vlastník, principiálně v rovném postavení s jinými vlastníky všechna vlastnická oprávnění a je také v zásadě stejně omezován jako jiní vlastníci Výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv státu Výkon majetkových práv státu stál před 1. lednem 2001 na dvou základních pilířích. Šlo o institut práva hospodaření a institut státních organizací. Právo hospodaření s majetkem státu se během svého vývoje stále více osamostatňovalo. Jinými slovy, bylo postupem doby vnímáno jako méně závislé na vlastnickém právu státu. Subjekty předmětného práva mohly být pouze státní organizace včetně státních podniků, čili právnické osoby státem zřízené nebo založené. Státní organizace vykonávaly právo hospodaření svým jménem, přičemž závazky, které při tom vznikaly, nebyly závazky státu, ale závazky právě té organizace, která na základě práva hospodaření vykonávala vlastnické právo státu. 6 Hospodaření s majetkem státu je v současnosti primárně upraveno zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, který nabyl účinnosti k , a který změnil způsob výkonu vlastnického práva státu. 3 HAVLAN, P. Majetek státu. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., s. ISBN tamtéž 5 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN HAVLAN, P. Majetek státu. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., s. ISBN

10 1.2.3 Organizační složky státu Kategorie organizačních složek státu představovala nejvýznamnější novinku po účinnosti zákona č. 219/2000 Sb. (dále jen zákon o majetku státu ) v právní úpravě výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv státu. Zásadní odlišnost oproti dosavadnímu stavu u organizačních složek státu představuje vyloučení právní subjektivity, což znamená, že organizační složky státu nejsou právnickou osobou, tedy nemají způsobilost samostatně nabývat práv a zavazovat se. Jednají-li organizační složky v právních vztazích, které se týkají majetku státu, je jejich jednání jednáním státu. 7 Podle zákona o majetku státu existují tedy v českém právním řádu následující typy organizačních složek státu: složky zákonem vyjmenované např. ministerstva a jiné správní úřady, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelstva, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky; složky zákonem označené jako jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb.); složky zřízené po 1. lednu 2001 příslušným ministerstvem (např. Zemědělská vodohospodářská správa). Organizační složky státu jsou účetními jednotkami, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo zákon o majetku státu. Organizační složky státu mají zákonem nebo zřizovacím aktem příslušného ministerstva vymezenou působnost nebo stanovený předmět činnosti, kdy se organizační složky státu zásadně neorientují na podnikání Státní organizace Zákon o majetku státu ve svém ustanovení 54 přeměnil státní příspěvkové organizace zřízené, popř. řízené podle dosavadních předpisů ústředními orgány, okresními úřady a Školskými úřady a dále Konsolidační banku Praha, Státní peněžní ústav a jiné státní organizace zřízené a založené na základě zvláštního právního předpisu nebo zvláštním 7 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Finanční prokuratuře. Obecná část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 11

11 právním předpisem, které ve vztahu k majetku státu dosud vykonávaly právo hospodaření, na státní organizace, které mají postavení právnické osoby a hospodaří s majetkem státu. Státní organizace nemají vlastní majetek a za podmínek stanovených zákonem o majetku státu nabývají majetek pro stát. Na rozdíl od organizačních složek státu jednají v právních vztazích, týkající se majetku státu vlastním jménem Základní charakteristika Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Zákon č. 201/2002 Sb., bezmála po padesáti letech od zániku finanční prokuratury, konstituoval Úřad jako specializovanou státní instituci, orgán České republiky svého druhu, jejímž prvořadým úkolem je poskytování odborných právních služeb na úseku vystupování (jednání) v řízeních před soudními a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Už z toho je zřejmé, že jde o instituci, kterou lze vnímat jako advokáta státu v majetkoprávních věcech. 10 S účinností od byl zákonem č. 201/2002 Sb. zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ). Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou Právní předpisy Úřadu Úřad při výkonu své činnosti postupuje zejména na základě těchto právních předpisů: Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 202/2002 Sb., o změně zákonů z důvodu přijetí zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 9 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 10 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Finanční prokuratuře. Obecná část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne

12 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností; Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Dozor (odborný dohled) nad činností Úřadu je svěřen Ministerstvu financí. Tím není dotčena kontrolní působnost dalších orgánů podle zvláštních předpisů (např. Nejvyššího kontrolního úřadu) Působnost Úřadu: v oblasti právního zastupování a) výlučně vystupuje a jedná za stát v řízeních, jejichž předmětem je zejména určení vlastnického práva státu k některým zákonem vybraným věcem anebo vyklizení těchto věcí, jde-li o nemovitosti, či vydání těchto věcí, jde-li o movitosti, jakož i výše sporného peněžitého plnění (v obchodních i neobchodních věcech), před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány či zahraničními a mezinárodními soudy; b) vystupuje za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace, popř. ke kterému vykonává tzv. správu Pozemkový fond České republiky, a má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení; c) přímo se účastní občanského soudního řízení čili je sám účastníkem tohoto řízení to znamená, že Úřad má procesní způsobilost, pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu s občanským soudním řádem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, ale nestátní subjekt (např. obchodní společnost s majetkovou účastí státu); 13

13 v oblasti právního poradenství na žádost organizačních složek státu, státních organizací, popř. Pozemkového fondu České republiky zpracovává písemná právní stanoviska v jednotlivých věcech, týkajících se majetku státu; ve výkonné oblasti a) hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k zajišťování svých odborných činností a dále s majetkem, se kterým byly k příslušné hospodařit okresní úřady; b) hospodaří s majetkem, u něhož při jeho nabytí státem není patrno, které organizační složce přísluší hospodaření s ním, anebo, o němž se zjistí, že s ním žádná organizační složka ani státní organizace nehospodaří Právní služby Úřadu Výlučné jednání ( 2 až 5 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Úřad ze zákona za stát jedná: před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu, a to: k nemovité věci, jejíž ocenění přesahuje v době zahájení řízení částku 25 mil. Kč; k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku; ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu nebo k pozemku touto stavbou zastavěnému, anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené movité věci; před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení peněžitého plnění převyšujícího částku 50 mil. Kč a v obchodních věcech částku 250 mil. Kč; před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího částku 50 mil. Kč a v obchodní věcech 100 mil. Kč; před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 12 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 14

14 Dohodnuté jednání Úřadu ( 6 až 8 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad se může dohodnout s příslušnou organizační složkou státu, že bude jednat za stát v řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věci týkající se majetku státu namísto této příslušné organizační složky i v případech, které nesplňují zákonem stanovená kritéria pro výlučné jednání Úřadu. 13 Vedlejší účastenství ( 9 až 10 zákona č. 201/2002 Sb.) Úřad může v občanském soudním řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace anebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České republiky, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu. 14 Právní stanoviska ( 13 zákona č. 201/2002 Sb.) Ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku státu mohou organizační složky státu a státní organizace požádat Úřad o právní stanovisko ve smyslu 13 zákona č. 201/2002 Sb. 15 Zastupování obcí Úřad v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. ve znění po novele, provedené zákonem č. 120/2004 Sb., může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí před soudem ve sporech, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec dříve nabyla od státu. Tato právní pomoc je poskytována na základě vzájemné dohody a bezplatně. 16 Přímá účast v řízení Úřad vystupuje jako účastník řízení před soudy a obdobnými orgány ve sporech týkajících se majetku státu, se kterým je Úřad, jako organizační složka státu, příslušný hospodařit. Zastupuje stát i v tzv. nesporných řízeních, to je v dědických řízeních, kdy je pravděpodobné, že dědictví připadne jako tzv. odúmrť státu. Dále jedná za stát 13 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 14 tamtéž 15 tamtéž 16 tamtéž 15

15 ve správních řízeních, zejména stavebních, pokud se dotýkají majetku, se kterým je Úřad příslušný hospodařit Nabývání majetku Stát k plnění svých funkcí potřebuje majetek, resp. nevystačí pouze s majetkem, který v daném okamžiku má. Proto stát musí majetek nabývat. Podle důvodové zprávy k zákonu o majetku státu se přitom klade důraz zejména na hospodárnost a efektivnost při vynakládání prostředků státu na nabývání majetku. Pro smluvní nabývání majetku jsou dnes zejména v zákoně o majetku státu stanovena veřejnoprávní pravidla a omezení. 18 Významnou složkou činnosti Úřadu jsou úkony spojené s nabýváním státního majetku, případně s nabytím příslušnosti hospodařit. Jde jednak o majetek nově nabytý státem (zejména odúmrti a majetek propadlý státu v trestním řízení), jednak o majetek státu, o němž se zjistí, že s ním žádný subjekt nehospodaří (tedy majetek dohledaný ). Podle zákona o majetku státu je takový majetek veden v režimu operativní evidence a pokud s ním není naloženo ve dvouleté lhůtě, přechází ze zákona do účetnictví Nabývání majetku do vlastnictví státu Úřad počínaje nabytím účinnosti zákona č. 201/2002 Sb., je příslušný hospodařit s veškerým majetkem, s nímž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly příslušné hospodařit okresní úřady nebo Ministerstvo financí ČR podle ustanovení 11 odst. 2 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a se kterým do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenaložily, a s dalším majetkem podle tohoto zákona a dalších právních předpisů. Úřad je příslušný k hospodaření s majetkem, který stát nově získává do svého vlastnictví. Některé jeho druhy (například většina odúmrtí) představují převážně majetek bez větší hodnoty, spojený však s velkou pracností při jeho nabývání a realizaci, zatímco jiné (například majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří) jsou často zatíženy právními vadami 17 Právní služby Úřadu [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pravni-sluzby-uzsvm.php> 18 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aneb finanční prokuratura po česku 2.část poslední stav textu ASPI LC 356 ze dne Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 16

16 a nejistotou nabývacích titulů. Významným přínosem pro stát je postupné odstraňování chyb, nejasností a právních vad v evidenci nemovitého majetku na území celé České republiky Majetek z odúmrtí, majetek propadlý a připadlý státu, přímá dědictví Tato agenda majetku přecházejícího na stát byla Úřadu zákonem předána z okresních úřadů a z Ministerstva financí. Nabývacím titulem může být rozhodnutí soudu, a to buď v trestním řízení o propadnutí věci nebo o zabrání věci nebo tzv. odúmrtí, tj. nabytí majetku státem podle ustanovení 462 Občanského zákoníku. Dále to jsou přímá darování státu nebo přímá dědictví ve prospěch státu. 20 Dědické řízení Po pravomocném rozhodnutí soudu o dědictví dochází k převzetí a následné realizaci majetku, jímž jsou věci movité i nemovitosti, peněžní prostředky na bankovních účtech, finanční hotovosti, cenné papíry a pohledávky, případně jiné hodnoty, například majetkové podíly v bytových družstvech. 21 Trestní řízení Tento majetek Úřad nabývá na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Jde o věci, které byly použity ke spáchání trestného činu nebo se jedná o věci, které byly pořízeny z trestné činnosti nebo získány po trestné činnosti; soudy často předávají Úřadu k realizaci majetek nepatrné ceny, jako kleště, nože, šroubováky. Dále Úřad přebírá ve velkém množství movité věci, u kterých došlo k porušení autorských práv nebo byly použity při páchání trestné činnosti (např. padělky textilního zboží, CD nosičů, obuvi apod.). Většinu z nich je Úřad nucen likvidovat Majetek státu, s nímž nikdo nehospodaří Další skupinou nabývaného majetku jsou nemovitosti, u nichž je doposud v katastru nemovitostí na listu vlastnictví vedeno právo hospodaření okresních úřadů či ještě dokonce národních výborů nebo nemovitosti po státních organizacích a státních podnicích, které již zanikly a s uvedeným majetkem nenaložily právně relevantně nebo se tento majetek 20 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 21 tamtéž 22 tamtéž 17

17 nestal součástí privatizačního projektu (zpravidla jako nedostatečně zajímavý pro nabyvatele). 23 Agenda je náročná zejména rozsahem šetření kromě katastru je téměř vždy nutné provést šetření v archivu obchodního, popř. i bývalého podnikového rejstříku, v zemském či lokálních archivech. Jde o agendu dlouhodobou, neboť tento majetek státu je zjišťován průběžně, většinou na základě žádostí fyzických a právnických osob, které na zjištění skutečného vlastníka mají právní zájem Dohledávání neznámého vlastníka v katastru nemovitostí Mezi nemovitostmi, u kterých je v katastru nemovitostí uvedeno neznámý vlastník, je velký podíl nemovitostí, které jsou ve skutečnosti ve vlastnictví státu. Na základě dohody o dlouhodobé spolupráci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním byla zahájena systematická lustrace nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví s označením neznámý vlastník Majetek s chybnou identifikací vlastníka v katastru nemovitostí Tento majetek je součástí širšího problému neznámých vlastníků nemovitostí, kam patří listy vlastnictví osob, které nelze jednoznačně identifikovat, případně velmi pravděpodobně již zemřely a nejsou známi jejich dědicové, případně majetek není na listu vlastnictví zapsán vůbec. 25 Tento problém zásadně komplikuje práci Úřadu při realizaci podílů na nemovitostech, kde je třeba dohledat ostatní spoluvlastníky. V mnohem větší míře se však týká soukromých osob. Jednou z možných cest je podání určovací žaloby; zákonné nebo věcné podmínky jejího podání však takovou možnost v mnoha případech vylučují. Řešení je zde možné pouze cestou legislativní změny Nabývání příslušnosti hospodařit Nabývání příslušnosti hospodařit se týká majetku, který již majetkem České republiky je, avšak dosud s ním hospodařila jiná organizační složka státu nebo státní organizace. Zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, byla na Úřad k převedena příslušnost hospodařit 23 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Praha ÚZSVM 2009, 43 s. 24 tamtéž 25 tamtéž 18

18 s majetkem v účetnictví, se kterým hospodařily okresní úřady, a který nebyl převeden na obce nebo kraje. Tento majetek představuje dosud největší podíl na majetku, s nímž Úřad hospodaří. O jeho charakteru do jisté míry vypovídá, že se jej okresním úřadům až do dne ukončení jejich činnosti nepodařilo zrealizovat (např. majetek na silničních hraničních přechodech). Naopak Úřadu nepřísluší hospodařit s majetkem, který připadl státu: porušením celně právních předpisů; s radioaktivními odpady; s věcmi propadlými státu z rozhodnutí územního finančního orgánu, s jedinci (exempláři) rostlin a živočichů odebraných podle zvláštních právních předpisů, se zbraněmi, střelivem, výbušninami, telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním řízení nebo v řízení o přestupku anebo při výkonu dozoru. S tímto majetkem přísluší hospodařit jiným organizacím, které jsou vyjmenovány v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku státu a v jeho prováděcí vyhlášce. 1.5 Hospodaření s majetkem státu Hospodaření s majetkem státu je činností, která zahrnuje právo věci a jiné majetkové hodnoty držet, užívat a využívat jej a na druhé straně povinnost pečovat o zachování majetku a jeho držbu, příp. o jeho zlepšení nebo rozmnožení, chránit před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Nakládat s majetkem státu mohou příslušné organizační složky hospodařící s majetkem státu jen způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. a dalších právních předpisů Způsob hospodaření s nabytým majetkem Při nakládání s majetkem státu je dle 10 zákona o majetku státu Úřad povinen bez zbytečného odkladu rozmístit nabytý majetek u státních organizací či organizačních složek (pokud to povaha majetku vyžaduje anebo jej tyto potřebují pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti) nebo si majetek, který sám potřebuje pro výkon své činnosti či ve veřejném zájmu, ponechá. 26 PLÍVA, S. Hospodaření s majetkem státu. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. ISBN

19 Při úplatném převodu movitých věcí se vychází z odhadní ceny na základě znaleckého posudku. Při úplatném převodu nemovitých věcí, nejedná-li se o přímý prodej vybrané osobě (uplatnění předkupního práva), se zjišťuje zájemce o koupi zejména na základě výběrového řízení. Při výběrovém řízení se vymezují základní kritéria pro výběr vhodného kupce a stanovuje se pořadí jejich důležitosti. Je-li předmětem prodeje majetek způsobilý ke komerčnímu využití, jako první v pořadí je výše kupní ceny (minimální kupní cena je cena stanovená znalcem) obvyklá v daném teritoriu. Bezúplatně lze převést movitou i nemovitou věc pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s tímto majetkem. Smlouvy o převodu vybraného okruhu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů, podléhají schválení Ministerstvem financí ČR, resp. jiným orgánem (viz 22, odst. 3 až 6 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), bez jehož udělení není smlouva platná. 27 Obr. č. 1: Vývoj celkového počtu majetkových položek za roky Vývoj počtu položek majetku do roku NEMOVITÝ MAJETEK MOVITÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK Zdroj: Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Příkaz č. 4/2006, vnitřní předpis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových postup při realizaci majetku. Praha 2006, 8 s. 20

20 1.5.2 Pohledávky z individuální bytové výstavby (IBV) Příspěvky na individuální bytovou výstavbu poskytoval stát od 1. ledna 1986 na základě vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků ve vlastnictví. Smysl spočíval ve státní finanční podpoře poskytované na základě smlouvy, kterou s občanem stavebníkem uzavíraly původně národní výbory, pak okresní úřady a orgány měst vykonávající působnost okresních úřadů. Státní příspěvky měly při dodržení smluvních podmínek nenávratný charakter. Povinnost příspěvek vrátit vzniká stavebníkovi pokud poruší podmínky uvedené ve smlouvě. Sledování smluv o poskytnutí příspěvku na IBV je tedy v první řadě zastupováním zájmu státu, teprve druhotně a pouze v některých případech vzniká pohledávka, s níž pak Úřad hospodaří jako s jiným finančním majetkem. Dle 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, může být v odůvodněných případech dluh (nebo jeho část), který vznikl nedodržením podmínek Smlouvy IBV, prominut. Prominutí dluhu se realizuje formou písemné dohody o prominutí dluhu, kterou uzavírá stavebník (jako dlužník) a za Českou republiku Úřad (jako věřitel). Důvody, které mohou vést k prominutí dluhu jsou např. tíživé sociální poměry nebo vážné zdravotní důvody stavebníka. Při posuzování vážnosti důvodů pro prominutí dluhu se zjišťuje skutkový stav životní situace dlužníka a objektivně se zvažují všechny zjištěné skutečnosti. 28 Úřad pro zastupování státu a obdobné instituce v evropských zemích a ve světě. Úřady s podobnou náplní činnosti, jakou má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České republice, existují nejen v zemích Evropské unie, ale také ve Spojených státech amerických. Většina zemí Evropské unie má dostatečné nástroje, jak chránit majetek státu a zastupovat zájmy státu v majetkové oblasti. V Holandsku, Dánsku a Švédsku centrální instituce tohoto typu neexistují a stát zastupují advokáti, se kterými jsou uzavřeny paušální smlouvy. Podobný systém jaký funguje v České republice má například Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko a Velká Británie. Ve Spojených státech amerických existuje Úřad pro nakládání s majetkem (Office of Property Disposal), který však nezastupuje stát v soudních řízeních. Úřad pro nakládání s majetkem poskytuje právní 28 Pohledávky Úřadu [online]. poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.uzsvm.cz/pohledavky-bytove-vystavby.php > 21

ÚZSVM a převody majetku ve vlastnictví státu na obce. VIII. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje, Poděbrady 6.9.

ÚZSVM a převody majetku ve vlastnictví státu na obce. VIII. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje, Poděbrady 6.9. ÚZSVM a převody majetku ve vlastnictví státu na obce VIII. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje, Poděbrady 6.9.2012 Zákon č. 201/2002 Sb., od 1.7.2002 Organizační složka státu a účetní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 248 Statut regionálních dislokačních komisí Čl. I Úvodní ustanovení 1. Regionální dislokační komise (dále jen Komise ) jsou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1030 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky 11. listopad 2016 Ing. Eva Šobáňová Odbor řízení privatizace

Více

Nabývání majetku státem

Nabývání majetku státem Nabývání majetku státem Úvodem stát pro svou činnost nezbytně potřebuje majetek nabývat platná právní úprava nerozlišuje mezi subjekty, od kterých stát majetek nabývá o nabývání majetku státem v pravém

Více

Hospodaření s majetkem státu

Hospodaření s majetkem státu Hospodaření s majetkem státu Pojem hospodaření ZMS nedefinuje obecně se jedná o výkon majetkových práv státu lze rozlišit hospodaření s majetkem státu v širším slova smyslu zahrnuje i nakládání s majetkem

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství:

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: - Nejvyšší státní zastupitelství - Vrchní státní zastupitelství - Krajská státní zastupitelství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Účel organizačního řádu 1. Organizační řád jako základní norma zasahuje do všech oblastí a činností v procesu řízení

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Č. j.: VO/3455/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské části Brno-Slatina č. 3/1994 v úplném znění vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Změna: 492/2000 Sb. Změna: 229/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 280/2002

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTYSE OKŘÍŠKY

ZŘIZOVACÍ LISTINA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTYSE OKŘÍŠKY ZŘIZOVACÍ LISTINA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTYSE OKŘÍŠKY v úplném znění ve smyslu dodatků č. 1, 2 a 3 ke dni 18. 10. 2016 vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá Zřizovací listina Město Milovice na základě usnesení Zastupitelstva města č. xx/2012 ze dne 3. 12. 2012 podle ustanovení 35a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Mateřská škola Střítež, příspěvková organizace. Článek I. Zřizovatel

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Mateřská škola Střítež, příspěvková organizace. Článek I. Zřizovatel ZŘIZOVACÍ LISTINA Obec Střítež se sídlem Střítež 1, PSČ 588 11, okres Jihlava, v rámci samostatné působnosti obce stanovené 35 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

MĚSTO CHLUMEC MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, ZALUŽANSKÁ 297 CHLUMEC PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Článek I. Zřizovatel

MĚSTO CHLUMEC MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, ZALUŽANSKÁ 297 CHLUMEC PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Článek I. Zřizovatel Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, ZALUŽANSKÁ 297 CHLUMEC PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Článek I. Zřizovatel Úplný název zřizovatele: Město Chlumec Okres: Ústí nad Labem Adresa: Krušnohorská

Více

Obec Lesonice. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Obec Lesonice. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele Obec Lesonice Č. j.: ZO/29/2010 Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Lesonice vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Nabývání majetku obcemi a kraji

Nabývání majetku obcemi a kraji Nabývání majetku obcemi a kraji Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po Ochrana osobních údajů a informační systémy ve veřejné správě Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obec Nelahozeves. Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Nelahozeves. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Obec Nelahozeves. Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Nelahozeves. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele Obec Nelahozeves Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Nelahozeves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Obec Vážany nad Litavou

Obec Vážany nad Litavou Obec Vážany nad Litavou Č. j.: 618/2009/Hlo Zřizovací listina příspěvkové organizace Obce Vážany nad Litavou vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Městys Ostrovačice ZŘIZOVACÍ LISTINA. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov

Městys Ostrovačice ZŘIZOVACÍ LISTINA. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov Městys Ostrovačice náměstí Viléma Mrštíka 54 664 81 Ostrovačice ZŘIZOVACÍ LISTINA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov Městys Ostrovačice zřídil k datu

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k NÁVRH příloha č. 3 Z 18 Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy Struktura odboru majetkové správy OBSAH 1. Struktura odboru majetkové správy 1.1. Vedoucí odboru 1. 2. Referenti odboru 2. Náplň činnosti odboru 3. Majetkové převody 4. Evidence nemovitého majetku 5. Ostatní

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A příspěvkové organizace Obce Dvorce (úplné znění)

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A příspěvkové organizace Obce Dvorce (úplné znění) Č.j. OÚ-2223/2009-Kp Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A příspěvkové organizace Obce Dvorce (úplné znění) Obec Dvorce v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Č. j.: VO/04296/15/VO/Ja Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské části Brno-Slatina č. 1/1994 v úplném znění vydaná v souladu s ustanovením 35

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. Schválil: Funkce: Jan Vokoun, Tomáš Pokorný Jednatelé společnosti Datum schválení: 15. 12. 2016 Datum účinnosti: 1. 1. 2017 VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více