Zpravodaj města Cvikova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách určených dle Územního plánu města Cvikov k této výstavbě. Odborně se tyto lokality nazývají smíšené obytné území a každý, kdo má zájem, může do Územního plánu nahlédnout na MěÚ Cvikov a na internetových stránkách města /www.cvikov.cz/ a tyto lokality si najít. Územní plán byl po dlouhodobých jednáních včetně veřejných zasedání zastupitelstva města schválen v roce 2003 a každým rokem jsou schvalovány změny tohoto dokumentu. Všem, kteří mají o tuto problematiku zájem, doporučuji ÚP prostudovat. Město Cvikov se také nebrání změnám, které mají význam při jeho rozvoji. Tyto změny se týkají převážně rozšíření lokalit na výstavbu rodinných domů. Bez toho, že by se nestavěly nové domy, město by stárlo a nebylo by umožněno převážně mladým lidem přestěhovat se do našeho města. Mě osobně velice těší zájem o novou výstavbu a o možnost bydlet ve Cvikově. Dále bych se chtěl zmínit o pokračující rekonstrukci naší základní školy, která je zaměřená na hlavní budovu v parku. Všichni si jistě již všimli změn této budovy, kterou nám může závidět řada měst a obcí. V letošním roce bude dokončena rekonstrukce podlah, zaměřená tentokrát na chodby, a konečně se také dostane na školní hřiště. Budou zde položeny umělé povrchy na všech sportovních plochách včetně rozšíření sektoru na skok vysoký. To umožní kvalitnější výuku tělesné výchovy a také lepší tréninkové možnosti pro naše mladé atlety. O jejich úspěších včetně nejvyšších republikových soutěžích se můžeme pravidelně dočíst ve sportovní části Zpravodaje. Zároveň i sportující veřejnost bude moci vyzkoušet nové povrchy, protože školní hřiště je samozřejmě otevřeno i pro veřejnost. Rekonstrukce je hrazená převážně z dotací, čímž nezatíží rozpočet města. Závěrem bych chtěl pozvat všechny občany města, všechny bývalé i současné žáky a učitele, na oslavu 100 let od postavení hlavní školní budovy Sad 5. května 130, která se bude konat 28. června O podrobném programu a dalších náležitostech budete informováni v dalších číslech Zpravodaje. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání Rady města Cvikov 4. schůze dne 13. února /07 K usn. 21/07 nabídka pronájmu objektu č.p. 284 Československé armády bez podání nabídky. Rada doporučuje ZM prodej objektu (obálková metoda, odhadní cena 1,20 mil. Kč). (7 pro) 45/07 K usn. 36/07 přehled dlužníků - rada požaduje na příští zasedání rady od SMC: a) seznam nájemců bytů, které lze dle zákona vystěhovat k b) zpracovat možnosti zákonných podmínek vystěhování c) připravit seznam dlužníků na odpisy dlužních částek v případě úmrtí a nemožnosti vymáhání d) neprodleně vyzvat Společenství vlastníků bytových jednotek k uzavření nových smluv 46/07 Projednala žádost ve věci prodeje domu č.p. 214 Ústavní ulice rada trvá na usnesení ZM bez stanovení dalších podmínek. (7 pro) 49/07 Bere na vědomí návrh Služeb města Cvikov na zvyšování nájemného pro rok kategorie o 8,3 %, II. kategorie o 16,4 %. Návrh zpracován v intencích zákona č. 107/2006 Sb. Rada pověřuje ing. Brože zpracováním výhledu zvyšování nájemného do r dle jednotlivých roků. Termín (7pro) 52/07 Rada bere na vědomí žádosti na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu na části parcely č. 1261/14 v k.ú. Cvikov p. Jany Staré, bytem Sloup v Čechách, p. Petra Batelky, bytem Cvikov, p. Ivany Fürbacherové, bytem Cvikov. Žádosti budou zařazeny do seznamu náhradníků. 53/07 Kanalizace + vodovod Lindava SVIS požaduje provedení geologického průzkumu kolem vrtu pro umístění vodojemu. Rada doporučuje firmu BAUGEO, náklady na provedení průzkumu ,- Kč. Rada doporučuje ZM změnu rozpočtu úhrada z vráceného přebytku hospodaření příspěvkové organizace DDM (50 000,- Kč) za rok (7pro) 54/07 Souhlasí s prodloužením smlouvy na dobu neurčitou na pronájem pozemků dle seznamu. (7pro) 55/07 Cyklostezka Cvikov-Svor : bere na vědomí změnu trasy cyklostezky Cvikov-Svor a to v úseku od čerpací stanice podle trasy nové kanalizace (původní záměr po bývalém drážním tělese). (7pro) 56/07 Schvaluje rozbor hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006 dle návrhu, u příspěvkové organizace DDM Cvikováček - vrácení ,- Kč do rozpočtu města z celkového přebytku ,87 Kč. (6 pro, 1 zdržel) (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 57/07 Bere na vědomí rozbor hospodaření města za rok Dále rada projednala a - bere na vědomí informaci starosty o jednání se SVIS ve věci projektových prací kanalizace Drnovec, SVIS dá novou cenovou nabídku, kde budou čisté náklady na zpracování PD. Nový návrh bude předložen na jednání rady Rada současně odkládá na příští zasedání i rozhodnutí o typu kanalizace. - bere na vědomí žádost p. Fišery o dotaci na činnost SKST Cvikov stolní tenis. Dotace přidělena na jednání rady ukládá ved. správního odboru vypracovat seznam nemovitého majetku města, termín JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Infomace z jednání Rady města Cvikov 5. schůze dne 27. února /07 K usn. 24/07 návrh akcí zastupitelů souhrn zpracován, předložení na jednání zastupitelstva s návrhem na posouzení a připomínkování k výběru akcí. (6 pro, 1 nepřítomen) 59/07 Pohledávky města byty k usn. 45/07: Rada projednala stav pohledávek města za nájemné a služby spojené s užíváním bytu 60/07 Doporučuje ZM pověřit radu města projednáváním a rozhodováním o žádostech občanů o prominutí úhrady penále plynoucích z nezaplacených pohledávek městu a stanovuje prominutí penále maximálně do výše 80 % vyměřené částky, a to pouze při podání 1. žádosti, v případě vzniku dalších nedoplatků a tím vyměření penále, bude žádost o prominutí usnesením rady zamítána. Prominutí úhrady penále bude schváleno na žádost po úhradě dluhu včetně příslušenství (např. soudní výlohy). (6 pro, 1 nepřítomen) 61/07 Projednala petici občanů - žádost občanů o změnu územního plánu nezařazení pozemku p.č. 2363/5 na stavbu RD. Pozemek bude převeden na město od Pozemkového fondu ČR pro výstavbu rodinných domů. Dle územního plánu není určen pro zájmové a sportovní účely hřiště apod. Žádost se odkládá do doby převodu pozemku do majetku města. (5 pro, 2 nepřítomni) 62/07 Pronájem nebytového prostoru v č.p. 137 ul. Československé armády Cvikov I podána 1 obálka, nájemné 500,- Kč/m2/ rok, účel reklamní agentura, nájemce Miroslava Svobodová, bytem Česká Lípa. (6 pro, 1 nepřítomen) 63/07 Zvyšování nájemného v bytech : k usn. 49/07 doporučuje ZM schválit návrh zvýšení nájemného v bytech města na rok 2007 a dále na rok dle návrhu. (6 pro 1 nepřítomen) 64/07 Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Svor. (5 pro,2 nepřítomni) 65/07 Souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost občanského sdružení Pasant Česká Lípa, K- centrum ve výši 5 tis. Kč. (5 pro, 2 nepřítomni) 66/07 Doporučuje ZM schválit podpis smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec o spolupráci při zajištění akce humanizace přechodu a úpravy veřejného osvětlení silnice I/13 u čerpací stanice PHM. (5 pro, 2 nepřítomni) 67/07 Souhlasí s podpisem smlouvy mezi městem a a.s. Pivovar Svijany na zápočet nájemného z pronájmu nebytového prostoru objektu č.p. 73 Drnovec hospoda, na dobu 5 let, do 10 dnů od podpisu smlouvy převod částky 174 tis. na úpravy objektu. 68/07 Postup prodeje pozemků města na výstavbu rodinných domů rada doporučuje změnu postupu při prodeji pozemků pro výstavbu RD písemné návrhy (obálková metoda, dražba) budou předloženy členům ZM k připomínkování. 69/07 Po projednání žádostí občanů a vyjádření komise rozvoje doporučuje ZM schválit doplnění změny č. 2 Územního plánu města Cvikova a) nově vyměřené pozemky č. 508/1 a č. 508/2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem ekologických staveb dvou objektů pro rekreační účely (žadatel p. Marek Landa, bytem Česká Lípa, TGM. 131) b) stavební parcela č. 192, v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem možnosti výstavby, s podmínkou, že město Cvikov nebude zajišťovat přístupovou komunikaci.(žadatel p. Ing. Michal Bělohlávek, bytem Praha 3, Štítného 19) c) pozemky uvedené v žádosti k možnosti výstavby rodinných domů v k.ú. Lindava mimo oblasti v inundačním pásmu. (žadatel manž. Jandlovi, Lindava čp. 139 ) d) zařazení pozemkové parcely č. 2312/2 pro účely výstavby rodinných domků (viz přiložené žádosti s přílohami) změna pouze v rámci linie plánované výstavby na pozemkové parcele č. 2363/3 za ubytovnou DDM Cvikováček. (žadatel manž. Stránských, Česká Lípa, Střelnice 2287 ) e) pozemková parcela č. 655/1 ostatní plocha o výměře 2381 m2 do kategorie smíšené obytné území (žadatel Luděk Walter, K Beránku 3, Praha 4) f) pozemkové parcely dle zákresu pro zřízení cyklostezky a chodníku od ČS PHM na Svor (žadatel město Cvikov) g) p.č. 758/2 o výměře 1318 m 2 v k.ú. Naděje na výstavbu rodinných domů (žadatel město Cvikov z důvodu podání žádostí o odprodej pozemku na výstavbu RD) 70/07 Po projednání žádostí občanů a vyjádření komise rozvoje města doporučuje ZM a) schválit prodej pozemků z majetku města 1. pozemkové parcely č. 1376/17 zahrada o výměře 838 m2 v k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jana Horáková, bytem Cvikov 2. části pozemkových parcel č. 2272/1 a 1012/4 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby nové vodovodní přípojky pro Intedoor Cvikov, výměra dle geometrického plánu, kupující Ing. Lubomír Langer (INTEDOOR), Cvikov 3. p.p.č. 1352/15 o výměře 1324 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Marie Brychová, Sídliště 563,Cvikov, pro účely zahrady 4. p.p.č. 1352/39 o výměře 270 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Romana Šťastná, Vančurova 601, Cvikov, pro účely zahrady 5. p.p.č. 1352/40 o výměře 122 m2 a č. 1352/41 o výměře 31 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Pavel Průša, ČSA 212, Cvikov, pro účely zahrady 6. p.p.č. 1352/42 o výměře 6 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/ m2, kupující Zbyněk Silný, Mánesova 460, Cvikov, pro účely zahrady 7. p.p.č. 1352/43 o výměře 11 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/ (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) m2, kupující Jaroslav Houdek, Heroutova 1737, Česká Lípa, pro účely zahrady 8. p.p.č. 1352/44 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Štefan Gembec a Zdeňka Machačová, Sídliště 582, Cvikov, pro účely zahrady 9. p.p.č. 1352/23 o výměře 433 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jiří Špringl, Sídliště 554, Cvikov, pro účely zahrady 10. p.p.č. 1352/24 o výměře 646 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Václav Cankář, Peškova 509, Ústí nad Labem, pro účely zahrady 11. p.p.č. 1352/26 o výměře 717 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, pro účely zahrady, kupující Miroslav Zachariáš, Sídliště 581, Cvikov 12. p.p.č. 1352/27 o výměře 482 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Áres Pohorský, Sídliště 588, Cvikov, pro účely zahrady 13. p.p.č. 1352/49 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Irena Kunášková, Sídliště 580, Cvikov, pro účely zahrady 14. p. č. 165 o výměře 733 m2, k.ú. Lindava pro účely rozšíření zahrady, cena dle účelu stavby, kupující p. Jana Valouchová, bytem Lindava 142 b) neschválit prodej pozemků města 1. p. č o výměře 343 m2 k.ú. Lindava pro zajištění přístupové cesty, žadatelka Emilie Zaťková, Lindava 295 z důvodu zajištění přístupu na okolní pozemky 2. p. č. 758/2 k.ú. Naděje pro výstavbu RD, žadatel p. Liška,bytem Trávník. Po provedení změny územního plánu na stavební pozemek budou vyzváni žadatelé p. Liška a p. Jelínková a určen způsob prodeje. c) nabytí pozemků do majetku města bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 2974/2 zahrada o výměře 482 m2, č. 2975/1 zahrada o výměře 423 m2, č. 3744/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 3322 m2, č. 2883/18 trvalý travní porost o výměře 39 m2, vše v katastrálním území Cvikov, a č. 571/2 ostatní komunikace v katastrálním území Drnovec od Pozemkového fondu ČR. (5 pro 2 nepřítomni) 71/07 Souhlasí se zadáním zpracování PD k zasíťování pozemků pro výstavbu RD v lokalitě za bývalým internátem po převodu pozemku na město Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni) 73/07 Souhlasí s pronájmem pozemku č. 1021/7 v k.ú. Naděje pro účely zahrady, nájemce p. Kocourek, bytem Naděje části pozemku č. 846/5 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření přístupu ke garáži, nájemce p. Mišinská, bytem Cvikov (5 pro, 2 nepřítomni) 74/07 Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz psychologické poradny ve výši 5,50 Kč na obyvatele dle jednání Svazku obcí Novoborska. Dále rada projednala a vzala na vědomí - informaci o zveřejnění nabídky na prodej objektu č.p. 256 Nábřežní ulice Cvikov II odhad dům + stavební pozemek ,- Kč, další pozemek 30,- Kč/m2, podání obálek do u k l á d á stavebnímu odboru MěÚ prověřit stav bývalé fary v Lindavě vyzvání majitele k zabezpečení objektu - termín vzala na vědomí rozpočet Svazku obcí Novoborsko na r bude zveřejněn na úřední desce souhlasí s průjezdem koní na území města akce Minifarmy Sloup v Čechách (5 pro, 2 nepřítomni) - vzala na vědomí informaci o jednání a zpracovávání PD na světelný přechod u autobusového stanoviště, nesouhlasí se synchronizací světelných přechodů z důvodu navýšení hodnoty díla. Souhlasí pouze v případě, že navýšení nákladů vzniklé tímto požadavkem bude hrazeno navrhovatelem. - pověřuje komisi rozvoje města přehodnocením možnosti výstavby RD v lokalitě Pod Zeleným vrchem. - souhlasí se zakoupením turistické známky města a samolepek jako propagačního materiálu dle nabídky JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 8. března 2007 Přítomno z 21 členů zastupitelstva 19, 2 členové omluveni (p. Mgr. Krafková, p. Hanzlíček) Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a 1/ bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a u k l á d á referentce životního prostředí zajistit realizaci usnesení ve věci rozmístění košů, do podat informaci, jak bylo realizováno a na zasedání předložit zprávu s přehledem a finančním krytím. (hlasování: 19 pro) 2/ schvaluje zvýšení nájemného v bytech města na rok 2007 od 1. července 2007 a dále na léta (hlasování: 16 pro, 2 proti p. Vojtěch M., p. ing. Hokr, 1 zdržel p. Ing. Dr. Vojtěch D.) 3/ A/ Schvaluje doplnění změny č. 2 Územního plánu města Cvikova a) nově vyměřené pozemky č. 508/1 a č. 508/2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem ekologických staveb dvou objektů pro rekreační účely (žadatel p. Marek Landa, bytem Česká Lípa, TGM. 131) (hlasování 16 pro, 1 proti p. Kovalev, 2 zdrželi p. ing. Hokr, p. Jirák) b) stavební parcela č. 192, v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem možnosti výstavby, s podmínkou, že město Cvikov nebude zajišťovat přístupovou komunikaci. (žadatel p. Ing. Michal Bělohlávek, bytem Praha 3, Štítného 19) (hlasování 19 pro) c) pozemky uvedené v žádosti k možnosti výstavby rodinných domů v k.ú. Lindava mimo oblasti v inundačním pásmu. (žadatel manž. Jandlovi, Lindava čp. 139 ) ( hlasování 17 pro, 2 nepřítomni p. JUDr. Švehla, p. ing. Dostál) d) zařazení pozemkové parcely č. 2312/2 v k.ú. Cvikov pro účely výstavby rodinných domků (viz přiložená žádosti s přílohami) změna pouze v rámci linie plánované výstavby na pozemkové parcele č. 2363/3 za ubytovnou DDM Cvikováček. (žadatel manž. Stránských, Česká Lípa, Střelnice 2287) (hlasování 18 pro, 1 proti p. ing. Dr. Vojtěch) e) pozemková parcela č. 655/1 v k.ú. Trávník u Cvikova, ostatní plocha o výměře 2381 m2 do kategorie smíšené obytné území (žadatel Luděk Walter, K Beránku 3, Praha 4) (hlasování 19 pro) f) pozemkové parcely dle zákresu pro zřízení chodníku od (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) ČS PHM na Svor (žadatel město Cvikov) (hlasování 18 pro, 1 nepřítomen p. Vojtěch M.) B/ neschvaluje změnu územního plánu a) pozemku p.č. 758/2 o výměře 1318 m 2 v k.ú. Naděje na výstavbu rodinných domů (žadatel město Cvikov z důvodu podání žádostí o odprodej pozemku na výstavbu RD) (hlasování o souhlasu se změnou ÚP 10 pro, 3 proti p. Kovalev, p. PhDr. Sýkorová, p. Tuma, 6 zdrželi p. Kořínek, p. ing. Hokr, p. Jirák, p. Lupoměský, p. Tichý, p. Skopová) b) části pozemku p. č. 2363/5 dle GP - vyjmutí z výstavby rodinných domů (hlasování 17 pro, 2 nepřítomni p. Kořínek, p. Mgr. Jakobi) 4/ Schvaluje rozpočtovou změnu k rozpočtu města na r tis. Kč na geologický průzkum pozemků u vrtu v k.ú. Lindava. (hlasování 18 pro, 1 nepřítomen p. ing. Dostál) 5/ a) schvaluje prodej pozemků z majetku města 1. pozemkové parcely č. 1376/17 zahrada o výměře 838 m2 v k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jana Horáková, bytem Cvikov (hlasování 19 pro) 2. části pozemkových parcel č. 2272/1 a 1012/4 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby nové vodovodní přípojky pro Intedoor Cvikov, výměra dle geometrického plánu, cena 30,-Kč/ m2, kupující Ing. Lubomír Langer (INTEDOOR), Cvikov (hlasování 19 pro) 3. p.p.č. 1352/15 o výměře 1324 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Marie Brychová, Sídliště 563, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 4. p.p.č. 1352/39 o výměře 270 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Romana Šťastná, Vančurova 601, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 5. p.p.č. 1352/40 o výměře 122 m2 a č. 1352/41 o výměře 31 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Pavel Průša, ČSA 212, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 6. p.p.č. 1352/42 o výměře 6 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/ m2, kupující Zbyněk Silný, Mánesova 460, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 7. p.p.č. 1352/43 o výměře 11 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jaroslav Houdek, Heroutova 1737, Česká Lípa, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 8. p.p.č. 1352/44 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Štefan Gembec a Zdeňka Machačová, Sídliště 582, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 9. p.p.č. 1352/23 o výměře 433 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jiří Špringl, Sídliště 554, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 10. p.p.č. 1352/24 o výměře 646 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Václav Cankář, Peškova 509, Ústí nad Labem, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 11. p.p.č. 1352/26 o výměře 717 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, pro účely zahrady, kupující Miroslav Zachariáš, Sídliště 581, Cvikov (hlasování 19 pro) 12. p.p.č. 1352/27 o výměře 482 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Áres Pohorský, Sídliště 588, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 13. p.p.č. 1352/49 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Irena Kunášková, Sídliště 580, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 14. p. č. 165 o výměře 733 m2, k.ú. Lindava pro účely rozšíření zahrady u rod. domu, cena 30,-Kč/m2, kupující p. Jana Valouchová, bytem Lindava 142 (hlasování 19 pro) b) neschvaluje prodej pozemků města 1. p. č o výměře 343 m2 k.ú. Lindava pro zajištění přístupové cesty, žadatelka Emilie Zaťková, Lindava 295 z důvodu zajištění přístupu na okolní pozemky (hlasování 18 pro, 1 zdržel p. Kovalev) 2. p. č. 758/2 k.ú. Naděje pro výstavbu RD, žadatel p. Liška, bytem Trávník. (16 pro, 0 proti, 3 zdrželi p. ing. Dr. Vojtěch D., p. ing. Dostál, p. ing. Beránek) c) schvaluje nabytí pozemků do majetku města bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 2974/2 zahrada o výměře 482 m2, č. 2975/1 zahrada o výměře 423 m2, č. 3744/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 3322 m2, č. 2883/18 trvalý travní porost o výměře 39 m2, vše v katastrálním území Cvikov, a č. 571/2 ostatní komunikace v katastrálním území Drnovec od Pozemkového fondu ČR. (hlasování 19 pro) 6/ Schvaluje prodej objektu č.p. 284, ul. Československé armády Cvikov I, formou dražby, minimální vyvolávací cena objektu včetně pozemků dle návrhu 1200 tis. Kč. (hlasování 13 pro, 3 proti p. JUDr. Švehla, p. Mgr. Jakobi, p. Tichý, 3 zdrželi p. ing. Dr. Vojtěch D., p. Kovalev, p. ing. Beránek) 7/ Schvaluje podpis smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec na výstavbu akce humanizace přechodu u čerpací stanice. (hlasování 17 pro, 2 nepřítomni p. ing. Beránek, p. Tuma) 8/ Bere na vědomí návrh stanovení postupu prodeje pozemků města pro výstavbu domů a ukládá členům ZM a umožňuje občanům předložit případné podněty a připomínky k navrhovaným postupům v termínu do 20. dubna 2007 na MěÚ Cvikov. (hlasování 19 pro) 9/ Bere na vědomí návrhy investičních akcí a ukládá starostovi svolat pracovní schůzku členů zastupitelstva k projednání jednotlivých návrhů a provedení výběru akcí realizovatelných v období let (hlasování 15 pro, 2 proti p. Pech, p. Mgr. Čeřovský, 1 zdržel p. ing. Dostál, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová) 10/ a) pověřuje starostu města Mgr. Ivo Čeřovského zastupováním města na valné hromadě SVS Teplice dne (hlasování 17 pro, 1 zdržel p. ing. Hokr, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová) b) bere na vědomí přihlášení se k akci Vlajka pro Tibet dne c) pověřuje radu města projednáváním a rozhodováním o žádostech občanů o prominutí úhrady penále plynoucích z nezaplacených pohledávek městu a stanovuje prominutí penále maximálně ve výši 80 % vyměřené částky, a to pouze při podání 1. žádosti, v případě vzniku dalších nedoplatků a tím vyměření penále, bude žádost o prominutí usnesením rady zamítána. Prominutí úhrady penále bude schváleno na žádost po úhradě dluhu včetně příslušenství (např. soudní výlohy) (hlasování 16 pro, 2 zdrželi p. Kovalev, p. Neckař, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová) d) vzala na vědomí informaci a výpis ze zákona o střetu zájmů JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města 4

5 Informace z jednání Rady města Cvikov 6. schůze dne 13. března /07 Doporučuje ZM schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací DDM Cvikováček a Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka doplnění v názvu příspěvková organizace. Dodatek zřizovací listiny od (7 pro) 78/07 Vzala na vědomí žádost občanů p. Lubomíra Opletala a p. Jiřího Zelenky, bytem Cvikov, část Lindava, na přehodnocení rozhodnutí ve věci připojení jejich nemovitostí na veřejný vodovod, s žádostí o zohlednění celoročně obývaných nemovitostí a souhlasí s prověřením možnosti na SVIS o napojení těchto nemovitostí na vodovodní řád ze Cvikova. (7 pro) 79/07 Projednala žádost manž. Zagalských, bytem Cvikov o přehodnocení umístění retardéru u přechodu v Komenského ulici u sokolovny. Vzhledem k potřebě zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce, bude žádost řešena tak, že bude umístěn nižší typ retardéru, aby se snížila hlučnost projíždějících automobilů. (7 pro) 80/07 Uděluje výjimku k prodloužení hudební produkce a do hodin, akce Maškarní bál, organizátor Osadní výbor Drnovec a Jitka Štyndlová, vedoucí Drnovecké hospůdky Drnovec. (7 pro) 81/07 Doporučuje ZM schválit vyhlášku města o zrušení místního poplatku ze vstupného a místního poplatku z ubytovací kapacity. (7 pro) 82/07 Doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 27/2006 Drnovec odkanalizování, článku č a změna technického řešení, navýšení úhrady za zpracování PD gravitační kanalizace dle návrhu. Výše změny v rámci rozpočtu. (7 pro) 83/07 Souhlasí se zpracováním polohopisu a výškopisu doměření ve výši ,- Kč pro kanalizaci Drnovec. (7 pro) 84/07 Souhlasí s podpisem mandátní smlouvy s s.r.o STORMEN na zajištění dotace a přípravy umělého hřiště na FK ve výši 5900,- Kč. (7 pro) 85/07 Souhlasí s navýšením počtu pracovníků stavebního odboru MěÚ Cvikov na 1 vedoucí + 2 samostatní referenti (potřeba navýšení v souvislosti s novým stavebním zákonem, silniční a vodoprávní úřad). (7 pro) Dále rada projednala - nabídku příhraniční spolupráce z Polska město Wojcieszow, na základě nabídky pozvat na návštěvu města, starosta zkontaktuje starostu druhé strany (7 pro) - na příští jednání rady pozvat referentku životního prostředí úprava stromů, prověření majetkových vztahů k pozemkům a objektům Kalvárie. JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města V souladu s 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s v o l á v á m 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města CVIKOV na čtvrtek 3. května 2007 od 16,30 hodin v Lindavě Hostinec U hřiště Mgr. Ivo Č e ř o v s k ý starosta města Vážení spoluobčané, než Vás začnu informovat o probíhajících stavebních akcích města dovolte mi, abych se vrátil alespoň ve zkratce ke 4. veřejnému zasedání Zastupitelstva města Cvikov, které proběhlo dne v místní části Trávník. Jsem znechucen chováním některých občanů a hlavně rekreantů, kteří se tohoto zasedání účastnili. Vulgární gesta, neustálé narušování jednání, urážky na adresu zaměstnanců Městského úřadu, to bylo jediné, co tito návštěvníci po celou dobu konání předváděli. Jestliže jsou zvyklí se takto chovat v České Lípě nebo v Praze, ať se tam takto chovají. Všichni by si měli uvědomit, že výjezdní zasedání se dělají hlavně pro obyvatele těchto částí. Pokud bych já mohl v budoucnu rozhodovat o místě konání, tak po této zkušenosti má místní část Trávník smůlu, i když vím, že naštěstí v Trávníku žijí i slušní lidé. Jestliže má někdo opravdový zájem o dění ve městě, tak může pravidelně navštěvovat zasedání Zastupitelstva města v Kulturním domě. V současné době nejnáročnější akcí, co se týká otázky finanční i stavební, je provedení půdní vestavby ve stávající DPS ve Cvikově. Tato akce, na kterou se podařilo získat státní dotaci ve výši 8,8 mil. Kč, začala v září loňského roku a bude dokončena letos v červnu. Změny oproti původnímu stavu jsou patrné již na první pohled. V půdní vestavbě nám vzniká 11 nových bytů. Na celém objektu bude provedena nová zateplená fasáda, nová střecha, uvnitř objektu pro překonání stávajících stupňů bude osazena sklopná plošina, proběhly úpravy na výtahu atd. Věřím, že přes všechny problémy, které vyplynuly během této akce se naše DPS bude líbit nejen no- (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) vým nájemníkům, ale i ostatním občanům našeho města. Na objektu Školní jídelny a Městské knihovny probíhá II.etapa rekonstrukce, která spočívá v dokončení zateplení objektu v ul. Jiráskova. Pokud mohu dodat svůj názor, mrzí mne, že ne všichni si dokáží vážit našeho společného majetku a bohužel již musely proběhnout drobné opravy po ničení vandalů. Další akcí je rekonstrukce mostu v Lindavě u Fugase. Stavební stav původního mostu byl ohodnocen dle mostní prohlídky stupněm 7 chatrný. Docházelo k rozevírání klenby a vypadávání pískovcových kvádrů. Nová nosná konstrukce bude charakteru železobetonové desky. Dokončeno by vše mělo být v červnu letošního roku. Stavební a investiční technik města Petr Vrabec UPOZORNĚNÍ MĚSTO CVIKOV OZNAMUJE, ŽE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE MĚSTĚ A SPÁDOVÝCH OBCÍ MĚSTA CVIKOVA BUDE OD PROBÍHAT POUZE VE ČTVRTEK OD 6.00 HOD. DO HOD. Prosíme občany, aby nádoby k vývozu přistavovali nejdéle v 6.00 hod ve čtvrtek. Štěpánka Petrusová, finanční odbor Vážení spoluobčané, chtěl bych vás blíže v několika bodech seznámit s činností Městské policie, která je zaměřena právě pro vás, občany města Cvikova. 1) Městská policie úzce spolupracuje se Státní policií České republiky v různých činnostech, z nichž vybírám ty zásadní : pátrání po hledaných osobách řízení dopravy při automobilových nehodách kontroly nemovitostí (zabezpečení chatek, Pekelné jeskyně apod.) spolupráce při vyklízení bytů kontrola narušování veřejného pořádku v katastru města Cvikova a další činnosti 4) Jak jistě víte, město Cvikov pořídilo pro účely Městské policie za nemalé náklady radar laserový měřič rychlosti. Městská policie ještě jednou vyjadřuje poděkování manželům Skopovým ze Cvikova, kteří na nákup radaru přispěli značnou částkou ve výši 110 tis. Kč. Laserový měřič ProLaser umožňuje nastavení limitu rychlosti a nastavení vzdálenosti motorového vozidla. Při překročení rychlostního limitu, který máme nastaven na 60 km/h (tolerance 20% ve prospěch řidičů), je automaticky pořízena digitální fotografie se všemi údaji potřebnými k dokumentaci přestupku. Od doby pořízení radaru byla provedena řada měření na silnicích 1/13, Čs. armády, Komenského, v Lindavě. Dosud bylo zdokumentováno 114 přestupků neukázněných řidičů, které byly řešeny blokovými pokutami, jejichž výnos zůstává příjmem města. Na závěr s příchodem jarního a letního počasí bych rád upozornil rodiče, jejichž děti jezdí na kolech na cestách, silnicích nebo na pozemcích, aby jim pořídili příslušné vybavení především přilbu, a tím zabránili k docházení zbytečných úrazů. Přilbu jsou povinni mít dle zákona o silničním provozu všichni cyklisté do 18 let. Jaroslav M á s l í k velitel MP Cvikov 2) Kontrola bezpečnosti na komunikacích (např. u přechodů, kudy chodí žáci), kontrola parkování nejen na Sídlišti, kde se řidiči potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Pokud stojí na jiných místech a zabraňují tím např. průjezdu techniky Služeb města Cvikov při odklízení sněhu nebo popelářským vozům, jsou upozorňováni, aby místa uvolnili. Přesto značná část řidičů toto porušuje. 3) Městská policie provádí také odchyt volně pobíhajících psů v katastru Cvikov. Za první čtvrtletí r bylo odchyceno 6 psů, z toho pro dva se přihlásili majitelé a psi jim byli vráceni, zbylí čtyři psy byly odvezeni do útulku pro opuštěné psy v Dobranově. Takto vypadá záznam z radaru - tohoto řidiče stálo překročení rychlosti Kč + 3 trestné body. 6

7 AKCE MĚSTSKÉ POLICIE Chtěl bych pozvat řidiče motorových vozidel na den 11. dubna od hodin, kdy Městská policie umožní zkušební měření rychlosti. Řidiči si tak budou moci ověřit funkci tachometru u svého motorového vozidla pro srovnání s údaji naměřenými radarem. Sraz bude u INVY (Kalak), odkud by řidiči postupně jeli směrem na Sloup v Čechách. Jaroslav M á s l í k, velitel MP Cvikov Z komisařova zápisníku Vážení občané města Cvikova a okolí, dovolte, abych Vám na tomto místě představil policisty, sloužící na Obvodním oddělení policie ve Cvikově a kteří se starají o Vaši bezpečnost a dbají na dodržování právních norem na tomto teritoriu. Jmenuji se npor. Bc. Pachovský Jiří a bydlím v České Lípě. Do funkce Vedoucího tohoto oddělení jsem byl jmenován v březnu roku Mým zástupcem byl jmenován ppor. Janko Karel. Dále tu jsou policisté, kteří mají na starost jednotlivé části města a přilehlého okolí: Nejdéle sloužící prap. Andrle František, který spravuje úseky ulic náměstí Osvobození, ul. ČSA, Sad 5. května, Čechova, B. Němcové, Nová, Husova, Jiráskova, Nerudova, Alšova, Školní, Vančurova, Žitavská, Nemocniční, Ústavní, Sluneční, Nábřežní, Smetanova, Potoční, Sídliště, Mánesova, Komenského, Malá, Tyršova, Martinovo údolí, Slovanka, Na Skalce. Nprap. Ziguška spoludohlíží na náměstí Osvobození a ul. ČSA, ul. Nábřežní, Pivovarská, Palackého, Tovární, Nádražní, Dělnická, Pod Zeleným Vrchem, Na Svahu, Zahradní, Luční, Příčná, Březová, Sluneční, Ústavní, Vojanova, Žitavská, Kollárova, Mlýnská a Cvikov III - Drnovec. Prap. Ziml Petr a pprap. Haman David se společně starají o obce Kunratice u Cvikova, Lindavu, Svitavu a Záhořín. Prap. Štěpán Miroslav a pprap. Čermák Petr mají na starost nejrozsáhlejší a nejčlenitější úsek teritoria, v kterém se nachází obce Mařeničky, Mařenice, Trávník, Naděje, Krompach, Dolní Světlá, Horní Světlá, Nová Huť, Svor, Rousínov a kopec Šébr. V případě jakéhokoli problému či poznatku, nebo všimnete-li si jakéhokoli zvláštního či protiprávního jednání ze strany neukázněných osob, neváhejte zavolat na telefonní číslo Můžete nás i osobně navštívit na oddělení v ul. ČSA čp. 136/I. V případě nepřítomnosti policistů na oddělení, volejte prosím linku 158. Každý měsíc Vás také budeme informovat o zajímavých událostech, které námi nebo ve spolupráci s Městskou policií Cvikov byly řešeny v našem regionu. Z případů, ke kterým došlo v měsíci březnu 2007 vybíráme : Na nemocné uši se vymlouval řidič malého motocyklu zn. Babeta, který byl kontrolován hlídkou policie ve Cvikově a neměl na hlavě přilbu. Z přestupku, který mohl být vyřešen blokovou pokutou, se vyklubal trestný čin. Maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť následnou lustrací bylo zjištěno, že řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Bdělému oku městské policie ve Cvikově neuniklo podezřelé chování dvou návštěvníků restauračního zařízení Radnice ve Cvikově, kteří ve večerních hodinách silně společensky unaveni spadli před motorové vozidlo jednoho z nich. Po urputném úsilí se jim podařilo vozidlo odemknout, nasednout a nastartovat. Po uvedení vozidla do pohybu zakročila hlídka městské policie, která řidiče vozidla zastavila a provedla kontrolu. Vzhledem k podezření z požití alkoholických nápojů před jízdou byl řidič hlídkou městské policie předveden na Obvodní oddělení Policie k dalším administrativním úkonům, kdy bude za své snažení spravedlivě odměněn. Již na další číslo našeho zpravodaje se těší npor. Bc. Pachovský Jiří ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Březen ve škole Byť se zdálo, že zima je definitivně za námi, což pro naše sedmáky znamenalo zrušení lyžařského výcvikového kurzu a pro všechny ostatní děti, že si o jarních prázdninách příliš lyžování neužily, nemusí být ještě všemu sněhu konec. Věřím ale, že se zima vrátit nehodlá a že nic nezabrání tomu, aby na našem školním hřišti začaly stavební práce bez významnějších zdržení. Měla by tak začít již třetí etapa rekonstrukce školy, která bude o prázdninách pokračovat opravami podlah na chodbách budovy v parku. Jsme rádi, že představitelé města v čele s panem starostou projevují o školu neutuchající zájem, o čemž svědčí i pokračující oprava fasády na školní jídelně a knihovně. Dopadne-li vše podle plánu a najdou-li se síly a prostředky k následné úpravě okolí objektu, mohou cvikovští občané ve městě objevit další příjemné místo k odpočinku i zábavě. Pochopení zastupitelů města pro potřeby školy umožní i další obměnu školního vybavení, a to zejména na malé škole, kde je třeba za vynaložení nemalých finančních prostředků vybavit učebny židlemi a lavicemi, které mohou růst spolu se školáky. Rovněž je třeba postupně obměňovat a doplňovat počítačové vybavení učeben. Velký zájem vyučujících vzbudilo předvedení výukových možností interaktivní tabule, o jejímž případném nákupu ještě budeme jednat. Zapomínat nechceme ani na lindavské předškoláky, kteří by měli na loni oplocené zahradě najít nové dřevěné herní prvky. Materiální vybavení naší školy, které se k naší radosti stále zlepšuje, tak umožní zkvalitňování vzdělávacího 7 procesu. Věřím, že změny zapracovávané do nově tvořeného školního vzdělávacího programu přivítají i rodiče, kteří volali po posílení výuky výpočetní techniky a cizích jazyků. I proto jsme se rozhodli zavést výuku předmětu informatika pro všechny žáky druhého stupně a i proto usilujeme o prohlubování spolupráce s partnerskou školou v německém Jonsdorfu. Ta by se měla dostat na vyšší úroveň i s blížícím se podpisem smlouvy, která zakládá svazek škol: Schkola působící na trojmezí Německa, Polska a České republiky. Těší mne, že iniciativa vznikla na setkání zástupců zakládajících škol právě ve Cvikově. Přestože jsme se museli první měsíce tohoto roku potýkat s vysokou nemocností jak žáků, tak zejména zaměstnanců školy, podařilo se našim ko- (Pokračování na stránce 8)

8 (Pokračování ze stránky 7) legům připravit děti na školní a okresní kola soutěží (olympiády z dějepisu, českého a německého jazyka, Pythagoriádu, matematického Klokana, v recitaci ), zprostředkovat divadelní představení a zejména zrealizovat zápis do prvních tříd. Jeho výsledky umožní i příští školní rok otevřít dvě první třídy, byť nebudou tak početné jako ty letošní. Tento měsíc bude probíhat rovněž zápis do naší lindavské mateřské školy, kterou by měli opustit tři děti nastupující základní školní docházku. Zájem rodičů o služby tohoto předškolního zařízení tak rozhodne o jeho další existenci. V plném proudu jsou i přípravy na oslavy 100. výročí otevření budovy školy v Sadu 5. května, které chystáme na 28. červen a na něž bychom i touto cestou rádi pozvali všechny zájemce, zejména pak bývalé zaměstnance školy. Ti stávající pro ně s dětmi připravují program, který jim přiblíží život, jakým škola žije v současnosti. Přijďte, už teď se těšíme. Petr Jonáš, ředitel školy RECITAČNÍ SOUTĚŽ V úterý se na naší škole konala recitační soutěž žáků v kategorii a tříd. Organizátorem byla Mgr. I. Jakubová, v porotě usedli Mgr. J. Růžičková a Mgr. M. Novotný. Výsledky: kategorie 4.-5.tříd 1.místo Adéla Čermáková 5.B 2.místo Karin Balogová 5.A 3.místo Kateřina Henkeová 4.A kategorie 6.-7.třídy 1.místo Michal Machač 6.A 2.místo Michal Šťastný 6.A 3.místo Josef Káninský 7.B kategorie 8.-9.třídy 1.místo Veronika Leschingerová 9.C 2.místo Nikola Draškovičová 9.C 3.místo Dominika Flecková 9.B Do okresního kola, které se uskutečnilo v DDM Smetanka Nový Bor, byli nominováni a postupují Michal Machač, Veronika Leschingerová a Nikola Draškovičová. Všem žákům děkuji za účast, postupujícím držíme v okresním kole palce. Výsledky zveřejníme v dalším čísle zpravodaje. Žáci 7.tříd, kteří se zůčastnili PYTHAGORIÁDY - ve stojící řadě je druhá zprava Mgr.I.Knejflová - organizátor soutěže a třetí zprava vítěz Ondřej Jakub ze 7.B. PYTHAGORIÁDA Ve středu uspořádala Mgr. I. Knejflová matematickou soutěž pro žáky 7.tříd. Pythagoriády se zúčastnilo celkem 11 žáků. Jen o vlásek utekl postup do okresního kola Ondřeji Jakubovi. Výsledky: 1.místo Ondřej Jakub 7.B 2.místo Jana Čapková 7.B Denisa Jančarová 7.A 3.místo Klára Madarászová 7.B Školní kolo v recitaci Ve středu proběhlo na škole v Nerudově ulici školní kolo v recitaci. Tak jako každý rok, tak i letos se žáci na tuto soutěž pečlivě připravovali. V každé třídě proběhlo nejdříve třídní kolo a tři nejlepší recitátoři postoupili do kola školního. Celkem se školního kola zúčastnilo 31 žáků. Soutěžili ve třech kategoriích. I.kategorie první třídy 1. místo Klimešová Eliška 2. místo Hrubešová Marie 3. místo Šrédlová Tereza Úspěšní recitátoři - zleva Veronika Leschingerová, Nikola Draškovičová, Michal Machač a Adéla Čermáková. II. kategorie druhé a třetí třídy 1. místo Charvátová Jana 2. místo Lupoměský Martin 3. místo Funková Daniela (Pokračování na stránce 9) 8

9 (Pokračování ze stránky 8) III. kategorie čtvrté a páté třídy 1. místo Čermáková Adéla 2. místo Balogová Karin 3. místo Henkeová Kateřina Byli jsme v divadle Netradiční divadelní představení Teátru Víti Marčíka mohli zhlédnout i žáci naší základní školy, kteří se dobře bavili nad vtipně pojatým příběhem o Popelce. Vítězslav Marčík se svým synem získali řadu ocenění na divadelních festivalech ve Francii a ve Španělsku. To, že na většinu z návštěvníků představení, jež se uskutečnilo 22. února v místní Sokolovně, výkony živých i dřevěných herců skutečně zapůsobily, dokládají ohlasy žáků 5. ročníku. První dva z II. a III. kategorie nás reprezentovali v okresním kole v Novém Boru. Pro tuto soutěž si děti většinou vybírají básně samostatně, výběr pouze konzultují se svými učiteli. Nejen v hodinách čtení, ale mnohdy i mimo vyučování se žáci snaží o co možná nejlepší přednes, což není vždy právě to nejjednodušší. Vyučující coby porotci pak hodnotí výkony jednotlivých recitátorů. 15. března se postupujícími na cvikovské národce stali v kategorii třetích tříd Jana Charvátová a Martin Lupoměský, v kategorii čtvrtých a pátých tříd pak Adéla Čermáková a Karin Balogová. Se svými vrstevníky se v okresním kole utkali první jarní den v novoborském DDM Smetanka. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, kteří se zúčastnili soutěže, všem pí učitelkám a p. učiteli za čas věnovaný přípravě a průběhu školního kola s přáním co nejlepších výsledků našim soutěžícím. Nováková Růžena předsedkyně poroty které bych si mohla zlámat jazyk. Skoro jsem nic neviděla, jelikož děti před námi pořád stávaly. Představení bylo moc hezké a určitě bych si to zopakovala. Edita Horváthová: Nejvíce se mi divadle líbilo, jak tam ta Rolinda a Slizinda nadávaly Popelce a zvedaly se jim hlavy. Potom se mi líbilo, jak tam ti herci dělali srandy a jak tam hráli na klavír a tancovali tam u toho a zpívali: tančit, tančit, tančit, vrtět se, zpívat a tancovat. Pak oblíkali jedný holčičce střevíček, protože jednou šla Popelka šla za princem a neřekla mu svoje jméno a pak tam nechala střevíček.druhý den tam přišla její macecha a řekla, že jedna z nich tam včera byla a že s princem mluvila. Princ řekl, že když jedný z ní bude ten střevíček, tak si jí vezme za ženu. Slizinda si musela uříznout prsty, protože měla velkou nohu, krev jí netekla, protože byla ze dřeva. Nakonec ten pán řekl, že všechno není jen za peníze a že se nedá žít bez jakékoli lásky. Lukáš Špak: Nejvíc se mi líbili herci. Byli hodně srandovní. Jeden uměl hrát na klavír a ten druhy hrál na saxofon. Měli hodně hezké loutky: dvě dcery, macecha, otec, princ, holub. Divadlo bylo hezké z loutek se mi nejvíc líbily loutky otec, král, macecha a dcery. Chtěl bych ještě někdy jít na takové divadlo. Z prací žáků 5. tříd: Divadlo o Popelce Lenka Krátká: Dnes jsme byli v divadle. Moc se mi líbilo. Byli tam dva dobří herci (loutkáři) jeden z nich hrál na klavír a druhý na saxofon. Popelka jim umřela, sestry jí ubily. Otec Popelky někde pořád trajdal po městě a nakupoval. Pan král vyhnal prince ze dvou plesů a řekl mu vypadni. Je to pohádka od Bratří Grimmů. Loutkáři tam mluvili moc rychle že jsem jim moc nerozuměla.venku stála jejich dodávka byli tam legrační obrázky. Popelčiny sestry se jmenovali Slezinda a Rolinda. Takovéhle divadlo sem ještě neviděla bylo zvláštní bylo to spíš tak trochu divný. Na konci tam pán říkal, že bez lásky a bez snů se nedá žít. Eva Grančicová: Pohádka o Popelce byla podle bratří Grimmů. S sebou si loutkáři přivezli Popelčin střevíček. Holčička jménem Alenka si mohla střevíček vyzkoušet. Pan loutkař se jí zeptal, jestli jí je a Alenka řekla,,že jo. Ozývali se také různé dva nástroje, klávesy ze součástek a saxofon. Bylo hezké, když páni loutkáři mluvili stejně najednou, ale trochu jim nebylo rozumět. Také tam tančili, zpívali a hráli. Byla tam píseň na bál,,tančete, na 9

10 STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz CVIKOV A NÁŠ REGION Tento měsíc navážeme na zajímavou besedu o Cvikově pro základní školu, kterou připravil pan Jaroslav Kluch. V dubnu nás bude opět provázet minulostí i současností našeho města a to v pořadu určeném celé veřejnosti. Zveme vás na besedu Cvikov známý neznámý Vyprávění i obsáhlá fotografická prezentace. Kdy od Kde - hudebna ZŠ Sad 5. května Jako součást pozvánky uvádím i několik bezprostředních ohlasů dětí, cituji i se vším folklórem, který dětem jistě prominete. : Dne jsme měli besedu s panem Kluchem.Ukázal nám staré i nové fotografie Cvikova.Já jsem se dozvěděla spoustu zajímavích věcí,které jsem o Cvikově nevěděla..ve Cvikově dokonce stál i hotel Zlatý lev.panský dům už je zbourán ale ve Cvikově je ještě hodně památek.pan Kluch je člověk hodný a moudrý jako sova Cvikov je krásné malé město plné lesů, luk a polí.cvikov má zajímavé památky a přírodní úkazy i např.: kostel sv Alžběty, Morový pomníček, Smírčí kříž, Dutý kámen.. Pověsti o Cvikově sahají až do 13. století.velice se mi líbila pověst o Dutém kameni a ještě pověst o panském domě. Prostě celý Cvikov byl jiný než teď. Vůbec jsem nevěděl že přes Cvikov vedlo někdy kolejiště. Cvikov se dříve jmenoval Cwikaun. My teďka máme pohlednice natištěné a předtím se malovali ručně. Pan Kluch psal, pověsti o Cvikově. Zbíral fotky a fotil památky.viděli jsme fotky na plátně ledové jeskyně Pánský dům, který už byl zbourán. Pro inspiraci zkuste nahlédnout do některé z uvedených knih : SEDLÁČEK,A. GABRIEL,F. MODRÁ,J. - Hrady,zámky tvrze Království českého. 10.díl. V tomto svazku unikátního patnáctidílného souboru známého historika najdete mnohé údaje např. o Milštejně. - Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. Mnohé z těchto sborníků vlastní i naše knihovna.mezi jinými tu naleznete i řadu odborných příspěvků z nejrůznějších oblastí, které se týkají i našeho města. Doporučuji všem, kdo mají hlubší zájem o náš region. - Hrady okresu Česká Lípa. Publikace vás slovem i obrazem provede po památkách našeho regionu. - Lužické a Žitavské hory. Vlastivědný průvodce našimi přírodními památkami. - Poznáváme Lužické a Žitavské hory. Jedna z posledně vydaných knih je nejen průvodcem, ale pobaví vás i testy a hádankami, které můžete využít pro děti. Těšíme se na vás v v hudebně ZŠ. L.Sýkorová První výstava prací členů Svazu tělesně postižených v Městském klubu kultury ve Cvikově Výstava proběhla od do Již v pondělí v 9 hod. se sešlo asi sedm členů svazu v klubu kultury se svými výrobky a začali svá dílka instalovat. K vidění zde byly obrazy, pletené oblečky, vyšívané dečky, výrobky žen z ústavu v Mařenicích košíky z pediku, korálky, velikonoční zboží, vajíčka, věnečky. A také kameny a lahve oplétané drátkem z dílny paní Evy Tesárkové. Této výstavy se zúčastnili i žáci Základní a Mateřské školy Bohumila Hynka ve Cvikově s výtvory z keramické dílny a pracemi z hodin výtvarné výchovy. V úterý se na výstavě objevil i med a vyšívané obrázky. Zboží bylo dost a ceny velmi příznivé. Návštěvnost první den trochu pokulhávala, zato od úterý se vše rozeběhlo na plné obrátky. Je zřejmé, že mezi členy Svazu tělesně postižených občanů jsou velmi šikovní a pracovití lidičkové, kteří umí svůj čas vyplnit krásnou zručnou prací. To nakonec předvedl pan Bergman, který na místě obháčkovával velikonoční vajíčka. Velký dík patří všem, kteří se na této akci podíleli. Jsou to hlavně vystavovatelé svých dílek - jmenovitě: vyšívané obrázky, dečky a ubrusy - pí. J. Exnerová, A. Marková, A. Oberreiterová, pletené a háčkované výrobky - pí. J. Hanžlíková, (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) M. Marušáková, W. Matajová, Bižuterie - pí. H. Langhansová, malované obrazy - p. M. Novotný, fotografie - p. Z. Nigrin. keramika, drátkování - pí. E. Tesárková, ruční práce p. P. Bergman z České Lípy, keramický kroužek Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka ve Cvikově, ÚSP Mařenice, med - p. Nosek z Jablonného v Podještědí. Poděkování též patří paní Ireně Madaraszové za skvělou každodenní práci na výstavě a bezproblémové vybírání peněz za prodané výrobky, paní Nadě Mrnkové předsedkyni Svazu tělesně postižených za soustavnou starost o hladký průběh celé akce. První prodejní výstava skončila a lze se jen těšit příští rok na další. Strom Tisíciletí ve Cvikově Kdo ví, že v našem městě byl v roce 2000 vysazen strom Tisíciletí? Já jsem ho objevil čirou náhodou v parčíku u Klubu kultury. Většinou v každém městě v republice podle prospektů a turistických map naleznete Památný strom, Strom svobody, Chráněný strom a já nevím, jak ještě významným stromům kde říkají. Ve Cvikově nic. Až loni jsem čekal v parčíku u kulturáku na děcka a hle, tabulka a strom. Co je psáno na tabulce a jak stromek (je mu teprve sedm let) vypadá, jsem nafotil. Zdá se, že se mu na stanoviští daří dobře, leč by asi bylo dobré trochu podpořit jeho růst potřebným hnojivem a v letních měsících častější zálivkou. O jeho přítomnosti donedávna nevěděla ani paní Lucie Kolbabová, ekoložka města. Myslím si, že když v roce 2000 tehdejší pan starosta Hanzlíček a pánové Mareš a Jerie strom dali vysadit, určitě si přáli, aby byl více navštěvován a byl v povědomí lidí. Vyrobit cedulku s upoutávkou k bráně do vchodu dvora Klubu kultury by určitě nebyla drahá záležitost a osadit parčík několika lavičkami by stálo též za úvahu. Turisté či místní občané by zde mohli posedět, kochat se starobylou budovou a mladým památným stromkem, který má to štěstí a jako jediný byl vysazen ve zlomovém kalendářním roce. Stromy mají vůbec proti nám lidem možnost poznat za svůj život ne desetiletí, ale dvě, tři i více staletí. Proto je vhodné tyto dlouhodobě žijící poklady přírody chránit a opravdu pečlivě zvažovat, než se do jejich letitého dřeva zakousne pila. A to bych tomuto stromu moc přál. Aby dlouho stál a byl všem lidem, jak cvikovským, tak turistům, kteří naše krásné město navštíví, jen k radosti. Aby pod jeho korunou našli vždy blahodárný stín a odpočinek při toulkách a poznávání krás v okolí. Vždyť buky, byť jsou náchylné na houbové choroby, se dožívají kolem 200 let. V roce 2010 by bylo hezké vysadit v parku lípu, která by označovala prvních deset let druhého tisíciletí a byla by pod ochranou města. Aby další generace lidí věděly, že nás v roce 2007 zajímala i přítomnost přírody. Ve Cvikově je pár starých stromů, jsou tu i přírodní rarity. Třeba u bývalého letního kina je zvláštní stromový úkaz. Ale o tom až příště. Zdeněk Nigrin Výlet k meandrům řeky Ploučnice Když se vydáte jakýmkoli způsobem - autem, na kole či vlakem a pak pěšky do Zákup a dále na Božíkov a obec Brenná, kterou minete, u odbočky Brennský mlýn se dáte doprava směr Česká Lípa Manušice, dostanete se jednak k místu, kde se do Ploučnice vlévá říčka Svitávka, jednak se nacházíte u meandrů Ploučnice. Meandry - zákruty, zatáčky řeky, jak kdo chce, se zde táhnou několik kilometrů. Přes obec Heřmaničky, kde se pasou všude koně a je tam spousta srnčí zvěře, do Žíznikova a k České Lípě. Kolem řeky se rozkládají mokřady, oplývající starými stromy, které zde (Pokračování na stránce 12) 11

12 (Pokračování ze stránky 11) rostou bez zásahu člověka. Když strom umře, je hnojivem a potravou pro novou vegetaci. Dále zde najdete mnoho mokřadních květin, některé v tomto teplém předjaří již kvetou. Sasanky, petrklíče, křivatec žlutý. Z květu petrklíče se těžce odlepuje sluníčkem ohřátý čmelák Brumla. Líně odlétá na další trs květin a vydává zvuk jako nákladní tůčko před přistáním. A což, až začnou žáby vyvíjet svou virtuózní činnost a hledat partnery k páření. To bude u řeky teprve živo. Teď v předjaří se dá, když sejdete až vodě, obsáhnout očima i pět zákrut toku, ale až se vše olistí a zazelená, dají se zhlédnout tak dvě zatáčky. Ale to přece nevadí. Co chvíli vyplují z rákosí kachny, slunce hřeje a vůkol boží klid a ráj. A to mámivé zurčení a šplouchání vodního toku je též balzám na duši lidskou, která přišla odpočinout od světských starostí. Přes obec Vlčí Důl se dostanete k hlavní silnici Zákupy - Česká Lípa nebo na Dobranov, Písečnou, Sloup a zpět k domovu. Výlet je to úchvatný a turista si užije celým srdcem. Jen kdo chce vidět meandry vlnící se řeku Ploučnici v celé délce - jediná rada. Najměte si letadlo a uvidíte něco, co my ostatní obdivujeme pouze na plakátech. Zdeněk Nigrin OČKOVÁNÍ Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne 5. dubna 2007 provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině hod. Veterinární ordinace, Nábřežní ul. Cvikov hod. za hotelem Sever Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 120,- Kč 4. dubna 2007 bude provedeno ochranné očkování proti vzteklině hod. Lindava u Krsků hod. Lindava Mercedes (Lohr) hod. Lindava křižovatka na Sloup v Čechách hod. Svitava - náves Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 120,- Kč 7. dubna 2007 bude provedeno ochranné očkování proti vzteklině hod. Drnovec u hospůdky hod. Trávník u Cvikova autobusová zastávka Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 120,- Kč!!Oznámení zákazníkům České pošty!! Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás touto cestou upozornili na změnu otevíracích hodin na Vaší poště. S účinností od bude pošta Cvikov otevřena takto: dopoledne: 08:00 11:00 odpoledne: 13:00 17:00 Pro zákazníky, kteří nestihnou do hodin vyzvednout oznámené zásilky, je k dispozici několik řešení: 1/ Česká pošta nabízí možnost jednorázového přeposlání (doslání) konkrétní oznámené zásilky na jinou poštu, na níž máte možnost zásilku si vyzvednout během dne např. v blízkosti pracoviště. Zásilka se přeposílá bezplatně. Výjimkou tvoří doslání balíku, zde se platí dle platného ceníku. Jak na to? Stačí si přečíst Výzvu o vyzvednutí zásilky (např. doporučeného dopisu), kterou jste měli ve schránce, zavolat telefonem na svou poštu ve Cvikově, nahlásit číslo zásilky uvedené na Výzvě a poštu kam chcete zásilku přeposlat. Pracovnice pošty uloženou zásilku podle čísla nalezne, přepošle a současně Vám sdělí, kdy bude zásilka připravena k vyzvednutí na této Vámi určené poště. 2/ Žádost o jedno opakované doručení při pochůzce. Nestíháte vyzvednout dopis ani balík, ale jste druhý den doma? Můžete telefonicky požádat poštu Cvikov ještě jednou o doručení na bytovou adresu. Služba je bezplatná. 3/ Česká pošta nabízí zákazníkům i možnost dlouhodobého 12 přeposílání (dosílku) veškeré korespondence na jinou adresu - to znamená, že pošta každou zásilku, která přijde na Vaši původní adresu, ihned přepošle bez toho, aby ji doručovatel vzal na pochůzku. Tato služba je placená. Je hojně využívána např. v létě - dosílka pošty na chalupu, po odstěhování apod. 4/ Možnost písemně si zažádat o změnu ukládací pošty. Místo ve Cvikově Vám zajistíme ukládání Vašich oznámených zásilek na poště, na které si to přejete. Pokud nejste při doručování doma, zajistíme uložení Vaší oznámené zásilky automaticky již na Vámi určené poště (např. v Novém Boru, kde je otevřeno do hod. a v sobotu). Tuto službu poskytuje pošta zdarma. 5/ Možnost zmocnění důvěryhodné osoby k přebírání zásilek (s výjimkou zásilek určených výhradně do vlastních rukou adresáta). Na poště sdělíme podrobnosti a na počkání Vám vystavíme průkaz zmocněnce. Úhrada za službu činí 25,-Kč. Kromě telefonické žádosti lze využít i služeb elektronické podatelny ČP a zaslat jejím prostřednictvím požadavek na konkrétní službu.více informací o službách České pošty naleznete na našich internetových stránkách V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obracejte na vedoucí pošty slečnu Šťastnou Zdenku na tel.č Za Českou poštu,s.p., Ing.Huková Ivana, manažerka provozu Nový Bor

13 Mateřské centrum OVEČKA" Kdo jsem? Po příznivých ohlasech na lednovou Burzu nevhodných dárků jsme se rozhodli uspořádat jarní BURZU nejen oblečení. Vítané jsou funkční věci do domácnosti. Burza bude probíhat ve dnech od 12. do 14. dubna v prostorách sborového domu BJB ve Cvikově. Pro ty, kdo znají Mateřské centrum Ovečka, tak přímo tam, pro ostatní na adrese ČSLA 34, Cvikov. příjem Čt od 15:30 do 18:00 Pá od 15:30 do 18:00 prodej So od 09:00 do 11:00 od 14:00 do 17:00 A kdože tuto akci pořádá? o.s. Dětská zahrada Jana Kálecká Kdo jsem, jaké je moje založení, mám vůbec nějaké nadání? To jsou otázky, které si občas klademe. V sobotu 5. května 2007 v 17:00-18:30 v mateřském centru Ovečka proběhne seminář, který zájemcům může pomoci lépe poznat lépe své nadání a založení. Seminář povede Mgr. Milan Svoboda. Již staří Řekové říkali Poznej sám sebe Na semináři se seznámíme s metodou (tzv.sima interview), která pomáhá odhalit a analyzovat motivační vzorec, podle kterého nejlépe fungujeme. Test si provádí i vyhodnocuje každý účastník sám. V případě zájmu bude nabídnuta pomoc s analýzou výsledků. V případě dotazů můžete volat na číslo Pořádá Občanské sdružení Dětská zahrada. Informace z jednání výboru základní organizace ČSZ Cvikov Členská schůze ZO ČZS Cvikov se uskuteční v sobotu dne 19. května Místo konání a program upřesníme v příštím čísle Cvikovského zpravodaje. Úspěšnou realizací prodeje posledních jednotlivých zahrádek končí v letošním roce jejich nájemní vztah a zahrádkáři se tak stávají vlastníky svých zahrádek. Proto žádáme své členy, kteří i nadále chtějí zůstat členy ZO ČZS Cvikov, aby se přišli v průběhu měsíce dubna a května zaregistrovat do aktualizovaného seznamu, který bude uložen u paní Dvořákové, obchod Český textil, ulice Komenského nebo u pana Chalupníčka v prodejně zahrádkářských potřeb Beruška. S přáním pěkných Velikonoc všem zahrádkářům a milovníkům přírody Ivo Š k o l a předseda z.o. ČSZ Cvikov SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH INFORMUJE PRODEJ BATERIÍ DO SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Každé pondělí od hodin v 1. patře Zdravotnického střediska ve Cvikově na sesterně u Mudr. Maršáka si můžete zakoupit všechny druhy baterií do jakéhokoliv sluchadla. Činí Vám potíže špatná srozumitelnost mluvenému slovu při poslechu televize, špatně slyšíte budík či bytový zvonek nebo telefon? Ráda Vám předvedu různé typy kompenzačních pomůcek. Můžete si je nejprve vyzkoušet, jak by Vám která kompenzační pomůcka vyhovovala a teprve potom si ji zakoupit. Na tyto pomůcky lze získat příspěvek od odboru sociálních věcí s rozšířenou působností v Novém Boru někdy až do výše 100% ceny. Zároveň se každé pondělí odpoledne můžete přijít informovat, co nového chystá Svaz tělesně postižených ve Cvikově a přihlásit se mezi jeho členy. Přijďte se poradit, ráda Vám pomohu. Na Vaši návštěvu se těší Naďa Mrnková Pozvánka na další příjemné vyprávění Ve čtvrtek v 16 hodin v hudebně Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka ve Cvikově, Sad 5. května 130 (škola v parku), pořádá Ekologická poradna Orsej Česká Lípa a základní škola další setkání s vypravěčem, cestovatelem a fotografem, panem Václavem Sojkou. Vyprávění a promítání fotografií bude na téma: České Švýcarsko fauna a flora Kdo se zajímáte o cestování a pěkné fotografie jste srdečně vítáni. Za Ekologickou poradnu Orsej Koordinátor Jiří Stránský Tel Za Základní školu a Mateřskou školu Bohumila Hynka Cvikov školník Zdeněk Nigrin Tel

14 EKOPORADNA ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory Pro ty, kteří ještě nevědí o Ekoporadnách ORSEJ: Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Libereckém kraji. Projekt je ze 75% hrazen z Evropského sociálního fondu v ČR a z 25% z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. V rámci projektu vzniklo na území Libereckého kraje 8 ekologických poraden, které nabízejí ekologické poradenství a připravují osvětové a vzdělávací akce a materiály pro širokou veřejnost. Tato ekologická střediska či ekoporadny nevznikají na zelené louce, ale dochází k rozšíření činnosti organizací, které se ekologickou výchovou dlouhodobě zabývají. Ekovýchovná centra vznikla při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, při Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. v Liberci, při Společnosti pro Lužické hory o.s. v Jablonném v Podještědí, při DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou, při MDC Maják v Tanvaldě, při Středisku volného času ROROŠ v Novém Městě pod Smrkem, a při Středisku ekologické výchovy Český ráj v Turnově a Sedmihorkách. Nedílnou součásti je také podpora a rozvoj dobrovolnictví v oblasti ochrany životního prostředí. Tuto část má v patronátu obecně prospěšná společnost Suchopýr v Oldřichově v Hájích Ekoporadna ORSEJ v Jablonném v Podještědí spolu s ostatními partnery Ekoporaden Orsej má jako jednu z kampaní handicapované živočichy. Kampaň je zaměřena na problematiku pomoci handicapovaným živočichům. Mezi lidmi koluje o tomto tématu řada nesprávných informací. A přitom nesprávnou péčí mohou lidé poraněnému zvířeti velmi uškodit, až znemožnit jeho brzký návrat do přírody. Cílem kampaně je oslovit širokou veřejnost v celém kraji a zlepšením informovanosti v této oblasti, tak pomoci handicapovaným živočichům. Anketu naleznete na našem webu Tuto anketu můžete vyplnit na internetu i osobně v Ekoporadně ORSEJ Součástí kampaně jsou: exkurze do záchranných stanic a útulků přednášky a besedy na témata: činnost útulků pro zvířata, ochrana zvířat proti týrání, pomoc malým ježkům atd. anketa vydání osvětových materiálů putovní výstava Zvíře v nouzi Základní informace k pomoci handicapovaným živočichům: kontakty na útulky a stanice pro handicapovaná zvířata případy, kdy zvíře potřebuje pomoc první pomoc pro ježky krmení volně žijících ptáků, budky Akce pořádané Ekoporadnou ORSEJ v Jablonném v Podještědí v rámci kampaně: Květen návštěva v ZOO a záchytné stanice pro hand.zvířata Liberec návštěva Lesního koutku Ralsko (nachází se v přírodní rezervaci Hradčanských rybníků) Stanice pro handicapované zvířata Září Návštěva Záchranné stanice Hanička v Mimoni, která se stará o veverky Výtvarná soutěž pro žáky základních a mateřských škol Správa CHKO Lužické hory vyhlásila v rámci akce Den pro ekologii výtvarnou soutěž pro žáky základních a mateřských škol, tentokrát na téma BEZOBRATLÍ. Proč zrovna Bezobratlí? V minulých letech žáci kreslili ptactvo, savce, ryby, plazy, obojživelníky a letos bychom se měli zaměřit na živočichy možná méně známé, ale rozhodně neméně zajímavé. A jakou technikou má být výtvarná díla zpracována? Zaleží zcela na vás, zda zvolíte malbu, kresbu, fotografie, koláže, kašírování, výrobky z keramické hlíny či další techniky. Vyhlášení výsledků a slavnostní vernisáž proběhne v sobotu od 10 hodin na Bredovském letohrádku u Lemberka v Jablonném v Podještědí, při akci Vítání ptačího zpěvu. Všechny práce budou vystaveny po dobu jednoho roku v prostorách Bredovského letohrádku. Pro autory nejhezčích prací čeká řada hodnotných cen a 10 nejlepších prací bude zpracováno a vydáno jako pohlednice. Uzávěrka soutěže je Svá díla posílejte nebo osobně doručte na adresu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě paní Martě Knauerové. Na vaše výtvarná díla se velmi těšíme. Podrobnosti o této i dalších akcích pořádané Správou CHKO LH a OSPLH najdete na nebo Chráněné a ohrožené rostliny Lužických a Žitavských hor 14 Občanské sdružení přátel Lužických hor a Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory vyhlásili další ročník mezinárodní fotografické soutěže pro profesionální i amatérské fotografy, tentokrát na téma Chráněné a ohrožené rostliny Lužických a Žitavských hor. Své práce můžete zaslat či osobně doručit do na adresu: Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, Jablonné v Podještědí. Fotografie by měli být velikosti A4 nebo A3. Všechny snímky budou dne vystaveny u příležitosti konání akce Slavnosti lužickohorských luk v Horní Světlé, Myslivny. Na vernisáži bude návštěvníky vybráno 10 nejlepších prací. Jejich autoři budou odměněni a fotografie budou se souhlasem autorů prezentovány na internetových stránkách. Výstava bude trvat cca 1 rok a po ukončení výstavy budou práce vráceny autorům. Pořadatel si vyhrazuje právo nevystavit práce z důvodů velmi špatné technické kvality fotografie nebo pro nesplnění tématického zadání. Informace o této i dalších akcích pro veřejnost najdete na nebo

15 ÚSPĚŠNÉ ZÁJEZDY LOUTKÁŘŮ Loutkářský soubor Klubíčko trávil dva březnové víkendy na regionálních přehlídkách v tradiční baště loutkoherců v půvabném divadélku v Lounech a také na přehlídce Turnovský drahokam, konané v Městském divadle v Turnově. V Lounech se soubor prezentoval kratší, ale velmi působivou pohádkou o pařížském ševci nazvané krátce a výstižně Giňol. Už na začátku března sehrálo Klubíčko toto představení dvakrát pro 1. stupeň místní Základní školy a obě představení se mimořádně vyvedla, drtivá většina školáků se vracela do lavic s průvodní písní na rtech (jen někteří zaměnili v textu Madelon za Madonu). Obdobně Giňol zapůsobil na porotu v Lounech, a tak se Klubíčko dočkalo nejen doporučení na letošní Loutkářskou Chrudim, ale odvezlo si i dvě ocenění Kája Stehlík za herecký výkon v roli potulného loutkáře Jeana, Mirek Zachariáš převzal pravda, dodatečně a z rukou vedoucího souboru cenu za režii. Každý, kdo si vzpomene na kterékoliv představení ve cvikovské loutkárně, třeba ještě v minulém století, anebo viděl poslední Cvikovské dny loutek, jistě uzná, že obě ceny mají svá opodstatnění. V Turnově vystupovalo Klubíčko s osvědčenou pohádkou o dalším ševci Giňola vystřídal Švec Dratvička. Mezi soubory z Lomnice nad Popelkou, Liberce nebo Turnova nenašli cvikovští loutkoherci konkurenci, což se kuriózně dozvěděli někteří z členů souboru buď v neděli v podvečer (návrat z Turnova byl tentokrát naplánován po společné večeři všech zúčastněných už v sobotu), někteří dokonce až v pondělí. Symbolické převzetí putovního Turnovského drahokamu znamená pro Klubíčko tentokrát přímý postup na výše uvedenou celorepublikovou soutěž na začátku letních prázdnin. I přes tyto výrazné úspěchy by se soubor rád častěji představoval svému domácímu publiku, čemuž má mimo jiné pomoci zbrusu nová pohádka s tradičním loutkovým hrdinou Nechte se překvapit! Pavel S t e h l í k vedoucí souboru Lusatia consort Začátek roku vokálně instrumentálního souboru Lusatia consort V lednu 2007 obdržel umělecký vedoucí souboru Mgr. Štěpán Přenosil pozvání k účasti na 55. ročníku Evropského festivalu mládeže v belgickém Neerpeltu. Lusatia consort zde změří své síly s nejlepšími soubory z celé Evropy. Jak jsem se v lednovém čísle Zpravodaje již zmiňoval, vzniklo na podporu souboru stejnojmenné občanské sdružení. Jménem tohoto sdružení chci poděkovat všem, kteří pomohli s finančním zajištěním cesty do Neerpeltu. Na prvním místě je to MěÚ Cvikov, který schválil účelovou neinvestiční dotaci na uhrazení 80% zálohy startovného, ubytování a stravy. Dále MěÚ Česká Lípa, který poskytl dotaci na pokrytí části cestovních nákladů. Poděkování patří také osloveným sponzorům : Paní Mgr. Skopové z lékárny u Zlatého hada ve Cvikově Firmě Penta z Jablonného v Podještědí Panu Josefu Zahrádkovi Autoservis Cvikov Panu Langerovi Autobazar Cvikov Panu Beránkovi ze Cvikova Vokálně instrumentální soubor se bude snažit co nejlépe reprezentovat svoje město i zemi společně s dalšími třemi soubory z České republiky. V souvislosti s připravovaným odjezdem bych rád pozval všechny milovníky dobré hudby na koncert dne 25. dubna 2007 do Biberovy síně ambitu českolipského muzea. Koncert ponese symbolický název Ozvěny Neerpeltu a vystoupí na něm kromě souboru Lusatia consort i liberecký pěvecký sbor Gaudea a Českolipský dětský sbor (oba soubory se festivalu v Belgii loňského roku zúčastnily) Začátek koncertu bude od 16 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Lusatia consort při ZUŠ Cvikov Vokálně instrumentální soubor pod uměleckým vedením pana Mgr. Štěpána Přenosila působí při ZUŠ Cvikov od roku Za tu dobu prošel několika vývojovými etapami. Nejprve vystupoval jako pětičlenný flétnový soubor. Postupně se rozrůstal o zpěváky a hráče na další hudební nástroje. Z jednoduchých komorních skladeb se postupně propracoval k rozsáhlejším hudebním kompozicím na motivy lidových skladeb za použití moderních skladebních technik. V některých obdobích mělo hudební těleso až 50 členů. V současné době má soubor 20 členů ve věkovém rozpětí 10 18let. Od roku 2005 si členové souboru začali pořizovat kopie historických nástrojů (dudy,šalmaj, cornamusy, chalumeaux, kobza, gemshorny). S tímto nástrojovým obsazením nastudoval ansámbl víc jak dvacet skladeb staré, především renesanční hudby. Ve spolupráci s pěveckým sborem Lužánek ze Cvikova a Chlapeckým pěveckým sborem z České Lípy pak nastudoval rozsáhlý program Vánoce slovanských národů. V roce 2005 se soubor Lusatia consort vystoupil na následujících koncertech: 29. leden - Koncert pro Trojmezí Nisa v Hrádku nad Nisou 22. únor - Vystoupení při předávání sociálních cen Tilia 2005 v KD Česká Lípa 25. duben - Společný koncert se ZUŠ Mimoň v Mimoni 27. květen - Vystoupení v rámci Bambiriády ve Valdštejnské zahradě Senátu České republiky společně s 18 dalšími soubory 7. červen - Nultý ročník festivalu K o m o r n í H o u s k a 2005 (spolupořadatelství se ZUŠ Mimoň 17. červen - Koncert v KD Cvikov září - 7. Středověké dny Lublaň Slovinsko 25. říjen - Noc světel koncert v kapli (Pokračování na stránce 16) 15

16 (Pokračování ze stránky 15) Křížové cesty ve Cvikově 29. listopad - Společné vystoupení Lusatia consort, Lužánku a Chlapeckého sboru před koncertem Severočeského filharmonického sboru v českolipské bazilice všech Svatých 3. prosinec - Vánoční koncert v Ambitu českolipského muzea 11. prosinec - Vystoupení na koncertu Marie Rottrové v Kulturním domu v České Lípě 14. prosinec- Vánoční koncert v KD Cvikov 18. prosinec- Vánoční koncert na Vodním hradu v České Lípě Koncertní náplň v roce 2006: 21. leden - Česko polsko německý novoroční koncert v Ebersbachu (SRN) 1. únor - Koncert v KD Cvikov (společný se ZUŠ V.Snítila z Mimoně) 22. březen - Vystoupení na Světovém dni Vody v Dubé 1. květen - Koncert v letním kině na Májových oslavách ve Cvikově 24. květen - Koncert na hlavní venkovní scéně v Žitavě při oslavách města 1. červen - 1. ročník Festivalu Komorní Houska (spolupořadatelé se ZUŠ Mimoň) červen - VI. Baltic Medieval festival v lotyšské Valmieře 14. červen - Koncert v KD Cvikov VIII. Středověké dny v Lublani Slovinsko 14. říjen - Akademie ZUŠ Libereckého a Ústeckého kraje ve Šluknově 8. prosinec - Adventní koncert v Ambitu muzea v České Lípě 10. prosinec - Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru s programem Slovanské vánoce 13. prosinec - Vánoční koncert v KD Cvikov Pro rok 2007 má soubor Lusatia consort opět vydatně zaplněný kalendář. Z větších akcí jmenujme alespoň: 26. dubna - 1. května - soutěžní vystoupení na 55. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Belgii (pozvání na základě v loňském listopadu odeslaných nahrávek) 1.června - 2. ročník festivalu Komorní Houska (jehož máme tu čest být opět spolupořadateli) září - IX. Středověké dny ve Slovinské Lublani říjen - účast na celorepublikové soutěži komorních souborů mládeže Vidnava prosinec - Adventní a Vánoční koncerty v České Lípě, Novém Boru a Cvikově Kromě shora vyjmenovaných akcí se soubor připravuje na natočení prvního hudebního CD disku s průřezem tvorby z uplynulých pěti let. Od roku 2006 pomáhá při organizování činnosti souboru sdružení rodičů a přátel souboru Lusatia consort, o.s., IČO: , Partyzánská 1165, Česká Lípa Poděkování Poděkování MVDR. Tomášovi Mohylovi za obětavý přístup ve své profesi. Chtěla bych ještě jednou poděkovat tomuto veterináři, neboť i když neměl žádnou pohotovost, ochotně nám zachránil i se svou asistentkou čivaví fenku, které se nedařilo porodit a její život byl i se štěňaty vážně ohrožen. Veškerá snaha sehnat v pondělí 5. března ve dvě hodiny ráno veterináře i údajně nonstop službu byla marná. Po hodinovém obvolávání jsme začínali být zoufalí, neboť se ozýval buď záznamník, nebo byl volaný nedostupný. Od dvou dovolaných jsme se dočkali odpovědi, že musíme počkat do sedmé hodiny, až otevřou kliniku, nebo zajet do Liberce či Rumburku. Ovšem tady už rozhodoval boj s časem a jelikož jsme z Nového Boru, nevím jak by to dopadlo jet takovou dálku. Naší poslední záchranou se stal veterinář Tomáš Mohyla, když mi zvedl ve tři ráno telefon s naléhavou prosbou o pomoc. Výzvu ochotně přijal a ani se nezlobil, že jsem ho vytáhla z postele. Do jeho ordinace do Cvikova jsme přijeli během pár minut. Pan doktor provedl císařský řez a my jsme si odvezli spokojenou fenu se čtyřmi štěňátky. Klobouk dolů pane doktore a ještě jednou děkujeme. Lidmila Rožboudová Děkujeme touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově za blahopřání a milé dárky k našim 83. narozeninám. Manželé Hanžlíkovi Cvikov V měsíci dubnu 2007 oslaví svá významná jubilea tito občané: Drahota Josef Cvikov 86 let Houžvičková Jiřina Cvikov 85 let Kalitová Marie Cvikov 81 let Karešová Jaroslava Cvikov 86 let Lainerová Růžena Cvikov 83 let Nováková Marta Cvikov 94 let Plachta Josef Cvikov 81 let Ponc Emil Cvikov 82 let Svačinová Jiřina Cvikov 83 let Zagalský Tadeáš Cvikov 82 let Všem jubilantů přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á 16

17 Důchodci slaví MDŽ Počátkem března se konalo jako každý měsíc setkání důchodců v kulturním domě. Pravidelně se zde schází řada občanů, aby při hudební produkci skupiny Mladíci v tříhodinovém tanečním maratónu rozhýbala svá těla. V kruhu svých známých se nejenom dobře pobaví, ale oslaví společně i svá životní jubilea, takže mnohdy to u některých stolů vypadá jak na malé svatbě. Ve čtvrtek 8. března to však takto vypadalo v celém sále, jelikož byl přece svátek žen! Organizátorky akce připravily dobré pohoštění a všechny přítomné velmi potěšila návštěva zástupců Městského úřadu ve Cvikově. Pan tajemník ing. Zdeněk Peter s paní Pavlou Kovalevovou přišel popřát všem ženám k MDŽ a předal každé krásnou růžičku. Za všechny přítomné chci poděkovat, protože i těch několik vět, které pronesl, dokáží každého potěšit, zejména však ty ženy, které celý život ve Cvikově žily a pracovaly. Takže ještě jednou díky, protože i malá pozornost dovede zkrášlit mnohdy jednotvárné dny zejména těch starších občanů, kteří žijí osamoceně. Mgr. Drahoňovská Miroslava Společenské akce v Drnovci Jak jsem již informovala ve Zpravodaji, došlo v Drnovecké hospůdce koncem ledna ke změně ve vedení. Novou hostinskou je paní Jitka Štyndlová z Drnovce. Samozřejmě, že při znovuotevření hospody se musela z počátku "zabydlet", takže v lednu neproběhly žádné společenské akce, kromě veřejné schůze občanů organizované osadním výborem. Avšak od února je u nás již opět veselo. Sice se nekonal masopust, jako pár let předtím, ale proběhla velmi zdařilá akce - vepřové hody "Vency zabijáka", kterou pomáhala zajišťovat i paní Zdenka Midánková-Skotáková. V sobotu by se dalo říci, že od poledních hodin praskala hospoda ve švech. Chutné zabijačkové pochoutky sklidily úspěch a někteří občané setrvali na svých místech i několik hodin, aby si mohli dát "repete". K labužnickému zážitku přispěla specialita paní Zdenky - horká slivovice, na kterou vám za žádnou cenu neprozradí recept. Atmosféra byla dotvořena hudební produkcí pana Myslíka, který skutečně "umí". Dobře ví, že se lidé chodí do společnosti pobavit, to znamená popovídat si, a to nejen o přestávkách mezi jednotlivými skladbami, ale během celého jeho vystoupení si můžete povídat s přáteli. Měli jsme pocit, že jsme v kavárničce, kde nám někdo hraje příjemně, nevtíravě - prostě, pan Myslík vytvořil skvělou zvukovou kulisu k dobré náladě. kterých přišlo v doprovodu s rodinnými příslušníky téměř čtyřicet, vůbec nenudily. Téměř všechny měly krásné masky a zapojovaly se do soutěží spontánně. Samozřejmě, že byly po zásluze odměněny a po třech hodinách aktivní zábavy odcházely plné zážitků, s malými dárečky a asi i unavené domů. V sobotu 17. března se konal tentýž bál s bohatou tombolou pro dospělé, tentokrát za doprovodu skupiny KOP. Ve zcela zaplněném sále bylo mnoho masek, které byly velice netradiční, vtipné a bylo těžké určit ty, které by měly dostat ocenění. Týden poté, 24. února, se konal drnovecký ples a k tanci i poslechu hrál pan Kotyšev. Na této akci se sešla nezvykle různorodá společnost. Přišli starší občané, ale i poměrně hodně mladých lidí, avšak téměř netančících, což nebývá, zejména kolem půlnoci, zvykem.o tom, že se ale přesto dobře bavili, svědčí skutečnost, že se většina vytrácela domů kolem půl druhé. Že se jednalo o ples, to se projevilo zejména na oblečení přítomných, kdy pěkné večerní šaty přítomných dam a obleky pánů dotvářely slavnostní atmosféru. Pouze u jednoho stolu asi hosté ani netušili, že se jedná o společenský ples, a že i v tak malé obci jako je Drnovec, se chodí skutečně ve společenském oděvu. Na další akce, konané v březnu, tentokrát mohli přijít oblečeni všichni v čemkoli. Jednalo se totiž o maškarní bály. Tyto zábavy pořádal osadní výbor. 10. března se konal v odpoledních hodinách maškarní rej pro děti. DJ Charli /Karel Podlaha/ a oblíbený konferenciér Miloš Paul vytvořili atmosféru, při které se děti, Překvapením pro přítomné bylo jednak předtančení skupinky drnoveckých děvčat, které si říkají White Girls, ale šokující bylo vystoupení téže skupiny tak, jak budou tančit po čtyřiceti až šedesáti letech. Organizátorky akce, to znamená, všechny členky osadního výboru převlečené za berušky v čele s Ferdou mravencem /Milošem Paulem/ se přibelhaly s holí v ruce na parket. Za doprovodu písně Sluníčko, popojdi maličko.a za povzbuzujícího potlesku návštěvníků i těch, kteří se přišli pouze na vystoupení podívat, předvedly taneční kreaci přiměřenou věku tanečnic. Úspěch tohoto vystoupení se projevil i v hodnocení, jelikož skupina Berušky /viz foto/ vyhrála první místo. Na další fotografii můžete vidět ty masky, které obdržely další ocenění - druhá byla paní Kořínková jako vánoční stromeček, její manžel obsadil místo třetí jako břišní tanečnice /se skutečně výrazným bříškem!/, další byly Hašlerky /paní Paulová a Jakubová/ a pátý byl pan Hašek jako zdravotní sestra. Nálada byla skutečně skvělá a hosté se neradi začali rozcházet po půl třetí. U této příležitosti bych chtěla za osadní výbor poděkovat všem, kteří se podílejí finančně nebo věcnými dary na zajištění našich akcí. Sponzorů je celá řada nejen z Drnovce, ale i ze Cvikova a určitě bych při jmenování jednotlivců na někoho zapomněla, a proto tedy - díky vám všem, kteří sponzorujete naši činnost. O poslední akci, která se uskuteční koncem března - pyžamový večírek - vás budu informovat v dalším čísle Zpravodaje. Opravdu u nás bývá veselo a tak - přijďte pobejt do Drnovce! Mgr. Drahoňovská Miroslava 17

18 Dnes oslaví svátek Jiří, kam všichni míří? Nikam nepospíchejte, buďte doma jen vždyť hadi, žáby, štíři lezou ven. Raději doma připíjejte svátek svůj si oslavujte v kruhu rodinném. Hodně zdraví všem přeje čtenářka Zpravodaje. Pro všechny maminky! Svátek matek tady máme to už nám je dávno známé maminky své milujeme hodně zdraví jim přejeme ať jsou staré nebo mladé od dětí jsou milované. Dokud maminky svou máš můj domov stále znáš. Vše krásné všem maminkám přeje čtenářka Zpravodaje PORADNA PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu? Zajímá Vás nový zákon o sociálních službách? Vyřizujete se příspěvek na péči? Budete uzavírat Smlouvu o poskytování sociální služby? Potom jsme tu pro Vás. Na 76 místech České republiky jsme otevřeli poradenská pracoviště, která Vám bezplatně pomohou s výběrem vhodné sociální služby, poradíme jak postupovat při jednání s Vaším poskytovatelem a upozorním Vás na úskalí, která smlouva pro Vás může přinášet! Jste-li senior, občan se zdravotním postižením nebo kdokoliv, kdo užívá sociální služby, neváhejte a kontaktujte nás! Vaše nejbližší poradenské místo : Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje CVIKOV Městský úřad Návštěvní hodiny v měsíci: hodin POZOR! V měsíci dubnu je změna tel Velikonoční recepty JEHNĚČÍ KÝTA PO SLOVENSKU Jehněčí kýtu osolíme, opečeme do zlatova na tuku, vložíme do rendlíku, přidáme nakrájenou cibuli, mrkev, dva bobkové listy, trochu tymiánu, kousek zelené petrželové natě a dusíme pod poklicí do měkka. Zvlášť osmahneme na másle nakrájenou cibuli na kolečka, přidáme několik žampiónů, rajské jablíčko, vše zasypeme lžičkou sladké a špetkou pálivé papriky a dusíme. Šťávu z pečeně vysmahneme, zasypeme lžící hladké mouky, zalijeme vývarem a povaříme. Omáčku procedíme a přidáme do ní dušenou směs s houbami. Podáváme s rýží nebo s knedlíkem. ŽAMPIONOVÁ VEJCE 6 uvařených vajec oloupeme, rozřízneme na půlky a vyjmeme z nich žloutky. Žloutky, sardelovou pastu, tři žampióny dušené na másle a jemně nasekané, 5 dkg mleté šunky, lžičku hořčice, trochu oleje a octa utřeme a utvoříme nádivku. Touto nádivkou naplníme prázdné bílky. Zbylé máslo, ve kterém jsme dusily žampióny zalijeme smetanou, povaříme a přelijeme s ním na míse urovnaná vejce. SVÁTEČNÍ ŠÁTEČKY 500 g polohrubé mouky, špetka soli, kvásek z 1 sklenice mléka, 2 kostičky droždí (po 42 g) a 1 lžíce cukru, 2 vejce, 150 g sádla nebo másla, trochu mléka, vejce na potření, pečicí papír na plech, rum a moučkový cukr Náplň: maková, tvarohová nebo povidlová, drobenka ze 3 lžic hrubé mouky, 2 lžic cukru a 1 lžíce másla Mouku osolíme a promícháme. Z teplého mléka, rozdrobeného droždí a cukru necháme vzejít kvásek, vlijeme ho do mouky a promícháme. Přidáme vejce, změklý tuk a vypracujeme hladké těsto. Bude-li potřeba, přidáme trochu mléka. Těsto hned na pomoučeném vále vyválíme na plát, vykrájíme čtverečky, pokryjeme je náplní, růžky čtverečků mírně povytáhneme a svážeme do šátečků. Potřeme je vejcem a posypeme drobenkou. Dáme na plech pokrytý pečicím papírem a ve vyhřáté troubě upečeme. Horké šátečky můžeme obalit v moučkovém cukru nebo je pocukrujeme. Někde šátečky nepotírají vejcem a nezdobí drobenkou, ale po upečení je namáčejí do rumu a pak obalují v moučkovém cukru. Koláčky vydrží dlouho měkké a vláčné. Cvikovské miniaturky Milá Janinko, čtu si tvé momentky, drobné události všedního dne, kterým jen pohled vnímavého pozorovatele nechá vyniknout. Ale Janinko, dějí se to věci překračující náš cvikovský vesmír a já, obyčejná venkovanka, žasnu. Nejen válka růží, válka policajtů, ale dokonce válka spermií byla celkem nedávno zaznamenána a prý už byl zjištěn i jakýsi spermií kamikadze. Jsou ale pěkně zákeřní ti samečkové, což?! A považ, čtu v novinách, že pacientům s rakovinou bude dostupná veškerá péče. No to je přece neuvěřitelná blahosklonnost pana ministra. Tak mi jen táhne hlavou, jak to bylo dosud??? A Janinko, i letos zas rozkvetly kočičky. Lidunka 18

19 Liberecký kraj vyhlašuje v souladu s usnesením č. 68/04/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne a č. 69/06/ZK ze dne výzvu k předkládání přihlášek do soutěže Výrobek roku 2007 o udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z oblasti zemědělství potravinářství Nejlepší výrobky budou vyhlášeny na 6. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou dne 1. září 2007 v Jilemnici. Písemné přihlášky musí být podány na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, Liberec 2 v zalepené obálce s označením Výrobek roku Zásady pro udělení ocenění a podrobnější informace k soutěži, včetně přihlášky a povinných příloh naleznete na v odkazu výrobek roku. Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. května

20 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY FLORBALOVÉ LIGY BÍLÍ ČERNOŠI CVIKOVŠTÍ PANTEŘI 7:1 ( Onderčín 4, Strnad 3 Máslík 1 ) FC BŽ CVIKOVŠTÍ PANTEŘI 7:0 ( Kalina 4, Houžvička 2, Nýdrle 1 ) FC BŽ SHADOWS 6:3 ( Nýdrle - 3, Kalina - 2, Houžvička střelci nenahlášeni ) SHADOWS - POPELÁŘI BINEC 2:4 ( Moravec 2 Ullrich 3, Rudinský 1 ) FC BŽ POPELÁŘI BINEC 7:2 ( Kalina 4, Houžvička 2, Pohorský 1- Rudinský 1, Ullrich 1 ) BÍLÍ ČERNOŠI POPELÁŘI BINEC 2:3 ( Strnad 1, Onderčín 1 Ullrich 3 ) PANTEŘI OHNIVÍ PIRÁTI 0:2 ( Šmíd ) JZD ZÁŘE RYCHLÁ STŘELA 1:4 ( Houfek 1 Čuban 3, Štefan 1 ) BOHNICE - OHNIVÍ PIRÁTI 1:8 ( Štefan 1, Šmíd 4, Hübner 2, Hanuš 2 ) RYCHLÁ STŘELA OHNIVÍ PIRÁTI 0:3 ( Hanuš 2, Hübner 1 ) BOHNICE PANTEŘI 4:4 ( Ságner 3, Štefan 1 Pros 1, Máslík 1, Synek 2 ) Mgr. Miroslav Novotný,ZŘŠ Řádky z atletiky Přespolní běh Cvikováčku V neděli 11. března se za krásného počasí sjelo 112 běžců do Kynologického areálu ve Cvikově k prvnímu závodu Okresní běžecké ligy o pohár Českolipského deníku. Závod se běžel na technicky těžkých tratích. Pro některé závodníky byl závod posledním testem před MČR v přespolním běhu ve Frýdku-Místku. Výsledky : Dívky r a mladší 1. Reicheltová Ivana AC Č. Lípa 2. Tancošová Božena ZŠ Cvikov Chlapci r a mladší 1. Ramisch Richard Lira Cvikov 3. Kameník David ZŠ Cvikov Dívky r Mrázková Michaela AC Č. Lípa 5. Kotrčová Kateřina ZŠ Cvikov Chlapci r Cmunt Petr Jiskra Nový Bor 2. Pros Dominik ZŠ Cvikov 3. Salaba Tomáš ZŠ Cvikov Ml. žákyně r Süsnerová Veronika AC Č. Lípa 2. Madaraszová Klára ZŠ Cvikov Ml. žáci r Bárta Hynek AC Č. Lípa 3. Vacek Jakub ZŠ Cvikov St. žákyně r Nováková Jana AC Č. Lípa 6. Čapková Jana ZŠ Cvikov St. žáci r Charousek Jakub TJ Doksy Dorostenky r Svitáková Hana AC Č. Lípa Dorostenci r Nuska Matěj SK ZŠ Jablonné v Podj. Junioři r Schulhof Jan Slovan Liberec Mílaři r a starší 1. Ježek Přemysl Slovan Liberec Ženy r a starší 1. Müllerová Lucie Slovan Liberec 2. Loubková Ivana TT Cyklorenova Cvikov Muži vytrvalci 1. Rexa Martin Auto Tufo 20 Cvikovská kopaná zápasy našich družstev 1. dubna hod. Cvikov st. žáci Zákupy 7. dubna hod. Jestřebí Cvikov st. žáci 7. dubna hod. Cvikov dorost Loko Č. Lípa 8. dubna hod. Cvikov B Jestřebí B 8. dubna hod. Mšeno B Cvikov A 14. dubna hod. Cvikov ml. žáci Skalice 14. dubna hod. Cvikov A Bukovany 15. dubna hod. Cvikov st. žáci Doksy 15. dubna hod. Stráž nad Nisou Cvikov dorost 15. dubna hod. Nový Oldřichov Cvikov B 21. dubna hod. Cvikov dorost Chrastava 21. dubna hod. Nové Město Cvikov A 22. dubna hod. Brniště - Cvikov ml. žáci 22. dubna hod. Skalice Cvikov st. žáci 22. dubna hod. Cvikov B Velký Valtinov B 28. dubna hod. Cvikov ml. žáci Ralsko 28. dubna hod. Č. Lípa B Cvikov st. žáci 28. dubna hod. Cvikov A Kamenický Šenov 29. dubna hod. Nový Oldřichov Cvikov dorost 29. dubna hod. Cvikov B Jablonné v Podještědí 1. května 9.00 hod. Nový Bor B Cvikov ml. žáci Tučně vytištěno domácí zápasy Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 5. Jíra Jaroslav TT Cyklorenova Cvikov Muži veteráni 1. Charousek Petr TJ Doksy 6. Šrachta Vladimír Cyklosprint Cvikov Pořadatelé děkují firmě Lamps a Lukáši Pokornému za ceny pro nejlepší závodníky. Jarní běh sídlištěm Západ O týden později dne 18. března se v Novém Boru běžel druhý závod Okresní běžecké ligy. Mezi nejmladšími chlapci si nejlépe vedl Radek Stůj, který skončil na 2. místě a na třetím místě se umístil Fanta Jiří. Ve starších žácích doběhl na 3. místě Jarda Til. Ve starších žákyních byla nejlepší z našich závodnic Čapková Jana na 7. místě, v mladších byla Nikola Smidtová také sedmá, v nejmladších Káťa Kotrčová pátá. Čtvrté místo si vybojoval Pepa Tancoš v mladších žácích. V kategorii jedenáctiletých se Martin Turták umístil na 5. místě. Všem závodníků blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším pokračování Okresní běžecké ligy. Za oddíl atletiky Cvikováček Václav L i b i c h

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více