12. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne / ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty, 337/ ZM V s c h v a l u j e zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2007 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2007, 338/ ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů projednání závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2007 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2007 bude provedena způsobem a opatřeními popsanými v důvodové zprávě k materiálu ke Zprávě o výsledku hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2007, 339/ ZM V s c h v a l u j e nákup osobního motorového vozidla pro potřebu Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem, 340/ ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2008 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2008 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: na straně příjmů zvyšuje o ,46 tis. Kč na straně výdajů zvyšuje o ,11 tis. Kč ve financování upravuje o 3.819,65 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2008 na straně příjmů ,39 tis. Kč na straně výdajů ,76 tis. Kč 1

2 financování ,37 tis. Kč 341/ ZM V s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí a využití dotace - finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro HZS Královéhradeckého kraje ve výši 400 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 342/ ZM V schvaluje veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice v Podkrkonoší, 343/ ZM V schvaluje a) dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vítězná na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Den obce pořádané na území obce Vítězná dne a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, b) dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Kohoutov na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Lidová řemesla pořádané na území obce Kohoutov dne a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, 344/ ZM V neschvaluje změnu obecně závazné vyhlášky města č. 3/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, spočívající v rozšíření míst určených k provozování VHP o adresu Benešovo nábřeží čp Dvůr Králové nad Labem, 345/ ZM V a) ověři l o, že změna č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, b) vydává změnu č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy, 346/ ZM V s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1961/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 347/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1599/134 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a č.p na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece a st.p.č a 1804 za celkovou kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 3.000,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 2

3 zbytek ve výši Kč ,- navýšený o 10% tj. Kč ,- bude uhrazen formou měsíčních splátek po Kč 4.100,- po dobu 36 měsíců, s tím, že poslední 36 splátka bude ve výši Kč 3.914,-, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, v kupní smlouvě bude uplatněna možnost ztráty výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek, a dále ZM s c h v a l u j e v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 348/ ZM V s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1073/223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 349/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1599/151 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu s č.p a č.p a st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1599/152 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu s č.p a č.p a st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 350/ ZM V schvaluje převod zbývajícího podílu ve výši 37% k bytové jednotce č. 2960/12 v domě č.p včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, a doplacení kupní ceny v částce Kč ,- a schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 351/ ZM V schvaluje částečnou změnu svého usnesení č. 651a)/ ZM ze dne v části určení kupujícího a schvaluje předložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města jejich podpisem, 352/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem žadatelům, 353/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č. 1497/25 v k.ú.dvůr Králové nad Labem, 3

4 354/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej pozemkových parcel č. 4559, 4560, 4561 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 355/ ZM V s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č. 52/1 v k.ú. Verdek za celkovou kupní cenu ,- Kč a schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující, 356/ ZM V s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č. 2532/2 o výměře 583 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,-, schvaluje v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující, 357/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č.1071/2 o výměře 160 m 2 v k.ú.dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,-, b) s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č.1071/3 o výměře 153 m 2 v k.ú.dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,-, c) s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č.1071/4 o výměře 79 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,-, d) s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č.1071/5 o výměře 84 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,-, e) s c h v a l u j e prodej pozemkové parcely č.1071/6 o výměře 242 m 2 v k.ú.dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,-, f) schvaluje předložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města jejich podpisem. Náklady spojené s prodejem výše uvedených pozemků hradí strany kupující v jednotlivých kupních smlouvách uvedené, 358/ ZM V n e s c h v a l u j e splácení dlužné částky ve výši ,50 Kč s příslušenstvím, za užívání a vyklizení bytu č. 11 v č.p. 1531, Raisova, Dvůr Králové nad Labem a bere na vědomí skutečnost, že žádost o splátky podává výhradně paní Ježková, 359/ ZM V n e s c h v a l u j e splácení dlužné částky ve výši ,- Kč s příslušenstvím, za užívání bytu č. 22 v čp,. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, 360/ ZM V n e s c h v a l u j e splácení dlužné částky ve výši ,- Kč s příslušenstvím za užívání a opravu bytu č. 22 v č.p. 867, Bezručova, Dvůr Králové nad Labem, měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, 361/ ZM V schvaluje záměr města prodat nemovitosti č.p. 39 na st.p.č. 4, kolny na st.p.č. 71, st.p.č. 4 a st.p.č. 71, vše v k.ú. Zboží u Dvora Králové, 4

5 362/ ZM V a) neschvaluje prodej částí pozemkové parcely č. 1085/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1085/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 363/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej pozemků p.p.č. 975/2, p.p.č. 80/3 a p.p.č. 80/5 v k.ú. Verdek, 364/ ZM V s c h v a l u j e odkoupení pozemkové parcely č. 1942/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ,- Kč a pozemkové parcely č. 1942/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ,- Kč, schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 365/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 302/13, p.p.č. 302/14, p.p.č. 302/15, p.p.č. 587/1, st.p.č. 166/2, st.p.č. 170/2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové za kupní cenu 75,- Kč/m 2 pozemkové parcely a za kupní cenu 150,- Kč/m 2 stavební parcely, schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 366/ ZM V s c h v a l u j e odkoupení kanalizačního a vodovodního řadu vybudovaného v p.p.č. 3631/2, p.p.č. 4154, p.p.č. 894/4, p.p.č. 894/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ,- Kč, v tomto smyslu schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 367/ ZM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na pozemkovou parcelu č. 673/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy, 368/ ZM V s c h v a l u j e prodej části pozemkové parcely č o výměře cca 27 m 2 a části p.p.č o výměře cca 26 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, které budou upřesněny geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2, za podmínky zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes část pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující výše uvedené obligatorní náležitosti, 369/ ZM V schvaluje částečnou změnu usnesení č. 319/ ZM ze dne , která spočívá ve vypuštění textu za kupní cenu 500,- Kč/m 2 a nahrazení textem za kupní cenu 500,- Kč/m 2 za stavební parcelu č a za kupní cenu 150,- Kč/m 2 za pozemkovou parcelu č. 787/39 a část pozemkové parcely č. 787/15 o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem a doplněním textu zaměření a vyhotovení geometrického plánu na část pozemkové parcely č. 787/15 uhradí strana kupující. 5

6 370/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatné nabytí úseku stavby komunikace II/299 od 33,730 km do 34,265 km v délce 0,535 km a nabytí úseku stavby komunikace II/300 od 18,216 km do 18,845 km v délce 0,629 km v obci a katastrálním území Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 371/ ZM V neschvaluje směnu pozemkové parcely č. 3716/2 za pozemkovou parcelu č. 1539/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 372/ ZM V neschvaluje prodej pozemkových parcel č. 241/1, 241/2, 242 v k.ú. Verdek, 373/ ZM V neschvaluje prodej části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 374/ ZM V schvaluje finanční spoluúčast města Dvůr Králové nad Labem na vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě Městská Podstráň ve výši ,- Kč na materiál a finanční spoluúčast ve výši ,- Kč na projektovou dokumentaci, 375/ ZM V a) schvaluje částečnou změnu usnesení č. 180/ ZM ze dne , která spočívá v nahrazení textu nově označenou jako p.p.č. 4733/1 a část označenou písmenem s o výměře 7 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 810,- Kč/m 2, celkem tedy za kupní cenu za nové znění přisloučeného do nově vzniklé p.p.č. 4733/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu, b) s c h v a l u j e kupní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy, 376/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1688/7 a části st.p.č. 863 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměrách, které budou upřesněny geometrickým plánem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 pozemkové parcely a 300,- Kč/m 2 stavební parcely a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující tyto obligatorní náležitosti. Náklady spojené s prodejem částí pozemků bude hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), b) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem do podílového, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující tyto obligatorní náležitosti. Náklady spojené s prodejem části pozemku budou hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 6

7 377/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2294/36 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle 5 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky Pozemkového fondu ČR, 378/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej pozemků st.p.č. 130/2, st.p.č. 2001/2, p.p.č. 4781, p.p.č a p.p.č. 49/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 2.500,- Kč/m 2, schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy, b) s c h v a l u j e budoucí kupní smlouvu na část p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy, c) s c h v a l u j e dohodu o užívání pozemků k provozování placeného parkoviště a budovy garáží k parkování a pověřuje starostu města podpisem dohody, d) schvaluje vyřazení PD na akci: Rekonstrukce parkoviště J. Hory v celkové částce ,- Kč z nedokončeného hmotného dlouhodobého majetku, 379/ ZM V s c h v a l u j e v usnesení č. 174e)/ ZM ze dne opravu ceny infrastruktury z ,- Kč na cenu ,- Kč, 380/ ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání ze dne , b) schvaluje záměr vykoupení nemovitostí domu č.p. 830 se st.p.č a p.p.č. 808/2 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, rodinného domu bez č.p. a trvalých porostů v obci, části obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem za maximální kupní cenu ve výši Kč 6, ,-, 381/ ZM V s c h v a l u j e úplatný převod (prodej) plynárenského zařízení zrealizovaného v rámci akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD a BD, lokalita Alešova ulice ve Dvoře Králové nad labem mezi městem Dvůr Králové nad Labem, jako prodávajícím, a VČP Net s.r.o., jako kupujícím, za dohodnutou částku ,- Kč, schvaluje kupní smlouvu č. 61/P/08 a pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy, 382/ ZM V s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě číslo: s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 na připojení nového odběrného místa s rezervovaným příkonem 300 KW v lokalitě Dvůr Králové nad Labem, ČOV (p.p.č. 2654, p.p.č. 2651, p.p.č. 2650/4 a p.p.č. 2649/1) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 383/ ZM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace na obnovu fasády objektu čp. 36, náměstí T. G. Masaryka st.p.č. 70/1, ve výši ,- Kč, 7

8 b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace na obnovu fasády žadateli a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace na rehabilitaci parteru, objektu čp. 39, nám. T. G. Masaryka st. p. č. 67, ve výši ,- Kč, d) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace na obnovu fasády žadateli a pověřuje starostu města jejím podpisem, 384/ ZM V n e s c h v a l u j e poskytnutí pomoci při odklizení osobních věcí a černé skládky z budovy a pozemku v Sylvárově č.p. 2519, 385/ ZM V a) bere na vě d o m í zprávu o řešení situace ve věci uvedení komunikací dotčených stavbou Lipnice vodovod a Lipnice kanalizace do původního stavu, b) u k l á d á RM navrhnout opatření k odstranění závad na komunikacích dotčených stavbou Lipnice- vodovod a Lipnice kanalizace, T: / ZM V bere na vě d o m í podnět občanů k systému CZT ze dne a předložené stanovisko města k němu, 387/ ZM V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru ZM ze dne Daniel Lukeš starosta města Jan Bém místostarosta 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

18. VÝPIS Z USNESENÍ

18. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 18. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 10.06.2009 534/2009 18. ZM V bere na vě d o m í Zápis z jednání finančního výboru

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 15.04.2010 685/2010 22. ZM V bere na vě d o m í informace o aktuálním stavu ve

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 14.06.2007 129/2007 6. ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm.

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 23.04.2007 105/2007 5. ZM V s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku města č.

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.06.2006 731/2006 29. ZM V s c h v a l u j e Smlouvu o finančním příspěvku mezi Městem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

113. VÝPIS Z USNESENÍ

113. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 113. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.09.2006 713/2006 113. RM V s c h v a l u j e Dodatek o změně služby ČSOB Homebanking 24 č.3 a pověřuje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.2011 Z/160/2011-8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1. je hluboce

Více

24. VÝPIS Z USNESENÍ

24. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 24. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 23.09.2010 769/2010 24. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis ze schůze kontrolního

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

26. VÝPIS Z USNESENÍ

26. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 26. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 11.09.2014 Z/600/2014-26. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. plnění

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

106. VÝPIS Z USNESENÍ

106. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 106. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.01.2010 1/2010 106. RM V a) s c h v a l u j e stanovisko odboru ŠKS jako odpověď na žádost a pověřuje

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 13.09.2012 Z/293/2012-14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.7.2016 75/10/ZM/2016 Jednací řád zastupitelstva města jednací řád zastupitelstva

Více

44. VÝPIS Z USNESENÍ

44. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 44. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.04.2008 296/2008-44. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. l Smlouvy o dílo ev. č. 05/2007 Zpracování

Více

84. VÝPIS Z USNESENÍ

84. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 84. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.05.2009 1588/2009 84. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.04.2008 388/2008-47. RM V s c h v a l u j e realizaci GIS dle cenové nabídky firmy T-Mapy, 389/2008-47.

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

114. VÝPIS Z USNESENÍ

114. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 114. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.04.2010 326/2010 114. RM V a) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-16/2017 Datum jednání: 23.03.2017 2) Program jednání (USN-Z3-339/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 4. Kontrola plnění usnesení

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.09.2005 556/2005 21. ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 20.06.2019 Z/40/2019-5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. plnění

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 16.12.2010 Z/10/2010-2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem V 1. bere na

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 110 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 769/29 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, od V. R. a spoluvlastníků, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2, tj. celkem za 12.200,- Kč.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení z 14. jednání dne 22.05.2013 UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA 1. Projekt

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.02.2005 107/2005 67. RM - V schvaluje zpětvzetí žalobního návrhu na vyklizení bytu proti žalované za podmínky,

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 14.09.2017 Z/357/2017-16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1. mění 1.1.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 07.02.2011 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 54 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.12.2010

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 25.4.2018 Z/31/2018-25. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

38. VÝPIS Z USNESENÍ

38. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 38. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.02.2008 81/2008-38. RM V a) schvaluje ve smyslu 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

Výpis usnesení z 45. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 45. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018 Výpis usnesení z 45. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018 které se konalo v pondělí dne 18. 6. 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně 1/45/2018-ZM

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 5440/2017 č. j.: 8385/2017 z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2017 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2016 které se konalo dne 16. 5. 2016 v 16:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/19/2016-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 26.06.2007 624/2007 22. RM V a) s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu s Obcí Stanovice na vyřizování

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.01.2010 68/2010 107. RM V a) s c h v a l u j e žádost o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-42/2016 Datum jednání: 15.06.2016 Program jednání (USN-R3-930/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více