Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí"

Transkript

1 Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova Praha 6

2 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip, starosta města Sídlo : Komenského náměstí 201, Nové Strašecí IČ : DIČ : CZ Kontaktní osoba : Pavel Friebert, vedoucí odboru investic Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. č.ú.: /0800 Zpracovatel Název firmy : ISES, s.r.o. Právní forma : společnost s ručením omezeným Sídlo : M.J. Lermontova 25, Praha 6 IČ : DIČ : CZ Bank. spoj. : ČSOB Praha 1, č.ú.: /0300 Tel., fax : , Statutární zástupce : Ing. Vladimír Klatovský, CSc. Odborný garant : Ing. Karel Bursa Řešitel: : Mgr. Jitka Kluzová ISES, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez povolení zpracovatele. 2

3 OBSAH Kap. Název kapitoly Str. 1 Úvod Účel Plánu odpadového hospodářství obce Působnost a doba platnosti POH obce 5 2 Analytická část Všeobecné informace - stručná charakteristika obce Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Produkce odpadů Nakládání s odpady Zpětný odběr Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Prognóza vývoje Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech Vyhodnocení plnění cílů POH Způsob hodnocení plnění jednotlivých cílů Použité podklady Zhodnocení plnění cílů POH ( ) 40 3 Návrhová část Závazná část - strategické cíle a opatření krajského plánu odpadového hospodářství a vyhodnocení současného stavu odpadového 41 hospodářství původce vůči opatřením POH Středočeského kraje Zásady pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností Zásady pro vytváření integrovaného systému nakládání s odpady (bez konkrétních opatření) Obecné zásady Komunální odpady Biologicky rozložitelné odpady Nebezpečné odpady Ostatní odpady a použité výrobky Skládky, terénní úpravy a rekultivace Obecné cíle Indikované cíle Komunální odpady a biologicky rozložitelné odpady Nebezpečné odpady Ostatní odpady Skládkování 60 3

4 Kap. Název kapitoly Str. 3.2 Směrná část Technická a technologická opatření Směsný komunální odpad Separovaný sběr a výkup druhotných surovin Nakládání s objemnými odpady a použitelnými výrobky Nakládání s biologicky rozložitelnými a spalitelnými odpady Nakládání s nebezpečnými odpady Zpětný odběr výrobků, autovraky, elektrošrot Nakládání se stavebními a demoličními odpady Skládkování odpadů Sanace starých zátěží a prevence škod Technicko organizační opatření Administrativní opatření Management odpadového hospodářství Souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů POH města Nové Strašecí Průběžné cíle a opatření Střednědobé cíle a opatření (do roku 2013) Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství Administrativní nástroje řízení OH Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů Aktualizace POH Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn 5.1 Ekonomické řízení OH příjmy a výdaje Přílohy OZV Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků

5 1. Úvod 1.1 Účel Plánu odpadového hospodářství obce Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (dále jen POH) ukládá každému původci odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).. POH zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než t ostatního odpadu. Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad stanovený limit, je povinen zpracovat návrh POH do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh POH do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad stanovený limit. Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého POH nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh POH neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu POH sdělí původci odpadů své připomínky. Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek příslušného KÚ zaslat tomuto KÚ upravený POH se zapracovanými připomínkami. 1.2 Působnost a doba platnosti POH obce Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti. POH se zpracovává minimálně na dobu 5 let od data zpracování, tj. od roku 2011 do roku 2016 a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. 5

6 2. Analytická část 2.1 Všeobecné informace - stručná charakteristika obce Město Nové Strašecí spadá z hlediska územně správního pod Středočeský kraj (NUTS 3), okres Rakovník (NUTS 4: CZ020C). Středočeský kraj náleží do územní organizační jednotky Střední Čechy (NUTS 2). Město Nové Strašecí (Kód obce: CZ020C ) je obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Nové Strašecí úřadem obce s rozšířenou působností, pověřeným úřadem je Městský úřad Rakovník. Město Nové Strašecí se dělí na 2 městské části: Nové Strašecí a Pecínov. Dle ČSÚ mělo k město Nové Strašecí obyvatel. Nové Strašecí leží v nadmořské výšce 470 m na jihovýchodní straně Přírodního parku Džbán, který dále přechází do Křivoklátských lesů, po levé straně údolí Klíčavy (samotná říčka je od města vzdálená cca 4 km). Ve městě pramení Strašecký potok, na jehož výtoku z města najdeme městskou čističku odpadních vod a dále po proudu několik rybníků. Archeologické nálezy na území města poukazují na osídlení v mladší době kamenné. Obec byla založena pravděpodobně v době vlády Jana Lucemburského v souvislosti s osidlováním Křivoklátska emfyteutickými sídlišti. První písemná zmínka o osadě Strašice pochází z roku 1334, coby o obci náležící ke královskému panství Křivoklát, pochází z let 1334 až Vznik názvu obce (původně Strašice) není zcela jasný: buď je odvozen od výrazu strach/strašit, nebo od vlastního jména Strašata. V 15. století získávají Strašice některá privilegia a roku 1480 jsou povýšeny na městečko. V roce 1503 propůjčil král Vladislav II. Strašicím městská práva a městský znak. Ten který je tvořen královou bustou, českým lvem a stříbrnou případně zlatou iniciálou W v červeném poli. Od motivu znaku je odvozena také podoba městského praporu. Kolem roku 1500 získali řemeslníci a obchodníci ve městě právo svobodné činnosti. Roku 1553 bylo celé město zničeno požárem. Po požáru bylo město nově vybudováno, jeho výstavba byla dokončena pravděpodobně k počátku 17. století, a od té doby nese název Nové Strašecí. V roce 1610 byla založena městská kronika. Jelikož rada města byla evangelického vyznání, došlo ke sporům s pražským arcibiskupem. Během třicetileté války bylo město z asi pěti sty obyvatel několikrát vypleněno a roku 1639 zapáleno švédskými vojáky. Následkem zakoupením se roku 1685 novými správci panství Křivoklát a tím i města Nového Strašecí stali hrabata z Valdštejna a po nich Fürstenberkové. V letech 1811 a 1812 byly části města zničeny dvěma požáry. Po zrušení patrimoniálního panství se Nové Strašecí / Neu Straschitz roku 1848 stalo sídlem okresního soudu a v roce 1850 součástí správního okresu Slaný. Ve městě, k němuž již náležela i část Pecínov Strašecký, žilo v té době asi 2200 lidí. V roce 1871 byla uvedena do provozu trať Buštěhradské dráhy z Prahy do podkrušnohorských uhelných pánví. Roku 1949 se Nové Strašecí stalo samostatným okresem. V té době bylo poblíž Pecínova započato s těžbou lupku a někdejší ves sestávající ze dvou částí (Pecínov Strašecký a Pecínov Rynholecký) byla zbourána. Zachována zůstala jen osada Vobíralka (něm. Ober Petzinov). Roku 1960 byl okres Nové Strašecí opět zrušen a město bylo přiřazeno k rakovnickému okresu. Zdroj: ČSÚ, webové stránky, 6

7 Odpadové hospodářství - charakteristika Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství ve městě Nové Strašecí: V současné době jsou v platnosti dva vnitřní dokumenty, které se týkají odpadového hospodářství na území : Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nového Strašecí Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Systém nakládání s odpady Služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťují pro město společnosti: Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. Smečenská 381, Kladno - Rozdělov Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, Nové Strašecí Městský podnik služeb Kladno, zajišťuje pro město Nové Strašecí sběr a svoz směsného komunálního odpadu, využitelných složek komunálního odpadu a mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Technické služby Nové Strašecí zajišťují přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, provozují sběrný dvůr umístěný ve svém areálu Lipová 1172, Nové Strašecí, zajišťují údržbu zeleně na území města, obsluhu odpadkových košů a úklid kontejnerových stání na území města. Sběrný dvůr splňuje technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu. Sběrný dvůr je zdarma určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve městě Nové Strašecí, s výjimkou fyzických osob oprávněných k podnikání. Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy zpětného odběru: ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT. 7

8 NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADŮ Podle obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nového Strašecí, se na území města odpad třídí na: 1. tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, 2. nebezpečné složky komunálního odpadu (odpad minimálně s 1 nebezpečnou vlastností viz příloha č. 2 zákona o odpadech 3. objemný komunální odpad (nelze umístit do běžných odpadových nádob) 4. biologicky rozložitelný odpad 5. kovy 6. směsný komunální odpad (zbylý odpad po vytřídění předcházejících složek). Směsný komunální odpad Na území se nachází cca ks 120 l nebo 240 l sběrných nádob na směsný komunální odpad u rodinných domků popelnice, a cca 50 ks l sběrných nádob na sídlištích a v chatových oblastech kontejnery. Četnost svozu směsného komunálního odpadu je stanovena Kritérii pro přidělování odpadových nádob podle počtu uživatelů sběrných nádob 1x za 14 dnů, 1 x týdně a 2x týdně. Směsný odpad je ukládán na skládce Ekologie, s.r.o. Využitelné složky komunálního odpadu Sběr využitelných složek komunálního odpadu je zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál se shromažďuje odděleně, do speciálních sběrných nádob určených pro sběr dané komodity. Na území města se nachází 34 sběrných míst na tříděný odpad, z toho 31 míst je kompletních obslouží všechny komodity. Využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo a plasty včetně PET a nápojových kartonů) mohou obyvatelé města odkládat do l (případně 240 l) sběrných nádob. Na papír a plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů mají obyvatelé města k dispozici 2x 37 ks sběrných nádob o objemu l a 2x 2 ks sběrných nádob o objemu 240 l. Na sklo mají obyvatelé města k dispozici 31 ks sběrných nádob o objemu l. Nádoby na separovaný odpad jsou sváženy dle druhu separované komodity. Svoz papíru a plastu je prováděn s četností jedenkrát týdně, dvakrát týdně nebo jedenkrát za dva týdny. Využívání nádob je pravidelně monitorováno a četnost svážení je upravována dle potřeb. Biologicky rozložitelný odpad Biologicky rozložitelný odpad mohou občané města odkládat ve sběrném dvoře. Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, případně kompostejnerů, stejně jako odpady z jídelen a kuchyňský odpad z domácností nejsou odděleně sbírány. 8

9 Objemný odpad Na území města jsou v období dubna až července, září a říjnu na vybrané lokality přistavovány velkoobjemové kontejnery (VOK), do kterých mohou občané odkládat objemný odpad. Pravidelný sběr objemného odpadu je prováděn kontinuálně ve sběrném dvoře. Stavební odpad Ve městě Nové Strašecí se nenacházejí odložné plochy pro stavební a demoliční odpady. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob mohou občané odevzdávat ve sběrném dvoře v omezeném množství 0,5m 3 na osobu a měsíc. Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad mohou občané odkládat ve stanovených termínech, kdy je na SD přistaven speciální kontejner, ve sběrném dvoře. Informace o odpadovém hospodářství lze získat na těchto místech: a) Městský úřad Nové Strašecí; b) internetové stránky c) internetové noviny d) informační zpravodaj Novostrašecký měsíčník. 9

10 Způsoby nakládání s odpady na území města zachycuje následující schéma: papír a lepenka sběr ve školách třídící linky sklo plasty vč. NK bioodpad ostatní využitelné odpady kontejnerový sběr donáškový, odvozný sběrný dvůr místo zpětného odběru použitých výrobků materiálové využívání drtící zařízení nebezpečný odpad lékárny (léky) stavební odpad objemný odpad velkoobjemové kontejnery odstraňování spalováním směsný odpad sběrné nádoby (popelnice/kontejnery) odstraňování skládkováním 10

11 Rozmístění sběrných míst tříděného odpadu na území Zdroj: MÚ Nové Strašecí 11

12 2.2 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění PRODUKCE ODPADŮ Celkové množství vyprodukovaného odpadu v časové řadě je uvedeno v tabulce a. Souhrnná tabulka uvádí přehled množství odpadu, jejichž původcem je město Nové Strašecí v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce Celková produkce odpadů v letech mírně kolísá. Obecně lze konstatovat, že v celém sledovaném období byla produkce celkového množství odpadů vyrovnaná. Celková produkce odpadů je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1a. Tabulka 2.2.1b poskytuje přehled o produkci komunálních odpadů v časové řadě Tato tabulka zachycuje množství vyprodukovaných komunálních odpadů, jejichž původcem je město Nové Strašecí v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce Odpady produkované městem jsou dlouhodobě z více než 99 % odpady komunální, vývoj produkce komunálních odpadů je tedy shodný s vývojem celkové produkce odpadů. Z hlediska produkce komunálních odpadů je velká pozornost zaměřena na separaci využitelných složek. Na území se v současné době třídí papír, plast (včetně nápojových kartonů) a sklo. V roce 2010 byla průměrná výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast, sklo) v České republice na 1 obyvatele 35,8 kg. Občané města Nové Strašecí dle evidence vytřídili v roce 2009 v přepočtu na 1 obyvatele celkem 36,8 kg a v roce 2010 celkem 37,3 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Separace využitelných složek komunálních odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1c. Produkce nebezpečných odpadů v časové řadě je uvedena v tabulce 2.2.1f. Tabulka zobrazuje přehled množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů, jejichž původcem je město Nové Strašecí v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce Do roku 2005 se na celkové produkci nebezpečných odpadů největší měrou podílely použité výrobky podléhající zpětnému odběru (elektrické a elektronické zařízení, baterie a zářivky). Po roce 2006 produkce nebezpečných odpadů významně poklesla, což lze přisuzovat úspěšnému zavedení zpětného odběru do praxe (použité výrobky v režimu zpětného odběru nejsou evidovány u původce jako odpad). V roce 2010 byla celková evidovaná produkce nebezpečných odpadů 2,2 t. Produkce nebezpečných odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1e. 12

13 Tabulka 2.2.1a Celková produkce odpadů v období Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce [t/rok] Změna produkce /06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010* [kg/obyv] Papírové a lepenkové obaly O 2,240 x 0,00 x x 0, Kompozitní obaly O 0,573 0,772 0,694 0,835 0,00 x 0,90 1,20 0,16 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami N 0,020 0,071 0,118 0,025 0,085 3,55 1,66 0,21 3,40 0,02 znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné N 0,010 0,108 0,025 10,80 0,23 0,00 x 0,00 oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Pneumatiky O 2,260 6,160 6,000 8,320 7,350 2,73 0,97 1,39 0,88 1, Olejové filtry N 0,102 x x x 0,00 0, Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem O 0,040 x 0,00 x x 0, Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné N 0,001 x 0,00 x x 0,00 látky Olověné akumulátory N 0,120 1,596 0,733 0,526 0,630 13,30 0,46 0,72 1,20 0, Cihly O 105,530 0,00 x x x 0, Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,150 0,116 0,220 x 0,00 x 1,90 0, Zemina a kamení neuvedené pod číslem O 84,780 0,00 x x x 0, Izolační materiál s obsahem azbestu N 0,411 0,436 0,00 x x x 0, Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,468 x x x x 0, Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O 3,180 0,00 x x x 0,00 13

14 Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce [t/rok] Změna produkce /06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010* [kg/obyv] Papír a lepenka O 65,450 49,070 53,850 59,060 52,890 0,75 1,10 1,10 0,90 10, Sklo O 84,720 78,550 87,990 87, ,460 0,93 1,12 1,00 1,14 19, Textilní materiály O 10,782 x x x x 2, Rozpouštědla N 0,020 x 0,00 x x 0, Kyseliny N 0,032 x 0,00 x x 0, Fotochemikálie N 0,012 0,00 x x x 0, Pesticidy N 0,004 x 0,00 x x 0, Olej a tuk neuvedený pod číslem N 0,030 x 0,00 x x 0, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,058 0,487 0,239 0,239 0,353 8,40 0,49 1,00 1,48 0, Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory N 0,012 0,031 x x x 2,58 0,01 obsahující tyto baterie Plasty O 40,117 37,619 51,918 43,616 40,309 0,94 1,38 0,84 0,92 7, Biologicky rozložitelný odpad O 54,400 2,480 0,00 x x 0,00 0, Směsný komunální odpad O 1642, , , , ,259 0,98 1,02 1,03 0,99 322,13 Celkem 2084, , , , ,108 0,86 1,03 1,03 0,99 363,34 Zdroj dat: Evidence odpadů * vztaženo k počtu obyvatel obce k (5 218 obyvatel) x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce) 14

15 V evidenci odpadů nejsou evidovány některé druhy odpadů, přestože jsou ve sběrných dvorech pravidelně odebírány. Jedná se zejména o objemný odpad ( ), který je vykazován pod směsným komunálním odpadem ( ) a biologicky rozložitelný odpad ( ). Další komoditou, která není vykazována jsou kovy, které mají obyvatelé města, v souladu s obecně závaznou vyhláškou města, možnost ukládat na sběrném dvoře. Podle 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění, se odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) vždy, i v tom případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01; z tohoto důvodu by bylo vhodné do budoucna papír, sklo a plasty také zařadit do skupiny Jak vyplývá z Hlášení o produkci odpadů za rok 2006 byl odpad z čištění ulic, tržišť a odpadkových košů evidován jako Biologicky rozložitelný odpad ( ), vhodnější by bylo jej evidovat jako Odpad z tržišť ( ) případně Uliční smetky ( ). Graf 2.2.1a Celková produkce odpadů v období s vyznačením množství směsného komunálního odpadu (200301) a komunálního odpadu (skupiny 15 a 20 bez SKO ) Produkce [t/rok] Celková produkce - bez sk. 15 a sk. 20 KO - sk. 15 a sk 20 (bez ) Rok SKO Tabulka 2.2.1a a graf 2.2.1a poskytují přehled o celkové produkci všech odpadů produkovaných městem Nové Strašecí v období let 2006 až 2010, a to na základě údajů z Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Při analýze celkové produkce odpadů bylo zjištěno, že v letech byla produkce celkového množství vyrovnaná s významným poklesem produkce v roce 2007 (o 14 % odpadu méně proti roku 2006). Tento pokles mohl vzniknout změnou smluvních partnerů města a jiným způsobem vedení evidence odpadů. Celková produkce odpadů dosáhla v roce 2010 hodnoty 1 894,1 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele 363,34 kg odpadu. 15

16 Tabulka 2.2.1b Celková produkce komunálních odpadů v období Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce [t/rok] Změna produkce /06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010* [kg/obyv] Papírové a lepenkové obaly O 2,240 x 0,00 x x 0, Kompozitní obaly O 0,573 0,772 0,694 0,835 0,00 x 0,90 1,20 0,16 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami N 0,020 0,071 0,118 0,025 0,085 3,55 1,66 0,21 3,40 0,02 znečištěné Papír a lepenka O 65,450 49,070 53,850 59,060 52,890 0,75 1,10 1,10 0,90 10, Sklo O 84,720 78,550 87,990 87, ,460 0,93 1,12 1,00 1,14 19, Textilní materiály O 10,782 x x x x 2, Rozpouštědla N 0,020 x 0,00 x x 0, Kyseliny N 0,032 x 0,00 x x 0, Fotochemikálie N 0,012 0,00 x x x 0, Pesticidy N 0,004 x 0,00 x x 0, Olej a tuk neuvedený pod číslem N 0,030 x 0,00 x x 0, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,058 0,487 0,239 0,239 0,353 8,40 0,49 1,00 1,48 0, Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory N 0,012 0,031 x x x 2,58 0,01 obsahující tyto baterie Plasty O 40,117 37,619 51,918 43,616 40,309 0,94 1,38 0,84 0,92 7, Biologicky rozložitelný odpad O 54,400 2,480 0,00 x x 0,00 0, Směsný komunální odpad O 1642, , , , ,259 0,98 1,02 1,03 0,99 322,13 Celkem 1888, , , , ,004 0,95 1,04 1,03 0,99 361,60 Zdroj dat: Evidence odpadů * vztaženo k počtu obyvatel obce k x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce) 16

17 Graf 2.2.1b Celková produkce komunálních odpadů v období v členění: - směsný komunální odpad ( ) - komunální odpad (bez SKO) Produkce [t/rok] Rok Směsný komunální odpad Komunální odpad (bez SKO) Z hlediska množství tvoří největší položku směsný komunální odpad (kat. číslo ; dále jen SKO). Celková produkce SKO je v letech 2006 až 2010 vyrovnaná. Při porovnání údajů z různých míst naší republiky, ale i vyspělých zemí EU, je patrný trend postupného ročního nárůstu produkce směsného komunálního odpadu, tento trend lze očekávat i ve městě Nové Strašecí. V roce 2010 bylo vyprodukováno celkem 1 679,26 t SKO, což je v přepočtu na 1 obyvatele města 322,13 kg SKO. V množství vykazovaného SKO je však vykazován také objemný odpad, takže skutečná produkce SKO může být mnohem nižší řádově o tun. Tabulka 2.2.1c Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí. Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] objemného odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] separovaných složek 1) na produkci komunálního odpadu v [%] 1) Zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: , , , , , , , ,81 90,18 89,14 89,34 88, ,16 9,34 10,48 10,04 10,84 Zdroj dat: Evidence odpadů Z tabulky 2.2.1c je znatelný příznivý trend podíl využitelných složek vyseparovaných z KO na celkové produkci postupně roste. 17

18 Graf 2.2.1c Separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech Produkce [t/rok] Rok papír sklo plast vč. nápojového kartonu Ve městě Nové Strašecí se třídí papír, sklo a plasty (včetně nápojových kartonů). Celkové množství využitelných složek vyseparovaných z komunálního odpadu pomalu narůstá. V roce 2010 bylo celkem vytříděno 194,5 t těchto komodit. Z hlediska množství separují občané města nejvíce skla, jehož produkce je roku 2006 postupně narůstá. V roce 2010 občané vytřídili 100,5 t skla. Druhou nejčastěji separovanou komoditou je papír. U této komodity je ve sledovaném období patrná vyrovnaná produkce. Celkem bylo v roce 2010 vytříděno 52,9 t papíru. Třetí separovanou komoditou jsou plasty, které se ve městě třídí společně s nápojovým kartonem. Separace plastů je od roku 2006 vyrovnaná a v roce 2010 bylo celkem vytříděno 40,3 t plastů a 0,8 t nápojových kartonů. Tabulka 2.2.1d - Výtěžnost separovaného sběru dle počtu obyvatel. Produkce na 1 obyvatele [kg/rok] Komodita Česká republika Ø 2009 Papír 12,8 9,9 10,3 11,4 10,1 16,8 Plast 7,9 7,3 10,0 8,4 7,7 8,3 Sklo 16,6 15,2 16,9 16,9 19,3 10,4 Nápojový karton 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 Zdroj: Evidence, EKO-KOM a.s. 18

19 Graf 2.2.1d Nárůst výtěžnosti separovaného sběru v přepočtu na 1 obyvatele v letech Produkce [kg/obyvatele/rok] ,1 + 5,0-0,5 + 0, Rok papír sklo plast vč. nápojového kartonu Počet stanovišť sběrných nádob pro využitelné složky komunálního odpadu se od roku 2006 zvýšil o 4 místa. V roce 2010 připadalo na 1 sběrné místo tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu 153 obyvatel. Tabulka 2.2.1e Vývoj počtu nádob na odděleně shromážděné využitelné složky KO. Počet nádob Rok Papír Plast vč. NK Sklo barevné Sklo barevné / bílé (dvojsklo) Počet stanovišť Zdroj: Dotazník EKO-KOM, evidence města 19

20 Tabulka 2.2.1f Celková produkce nebezpečných odpadů v období Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce [t/rok] Změna produkce /06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010* [kg/obyv] Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 0,020 0,071 0,118 0,025 0,085 3,55 1,66 0,21 3,40 0,02 N 0,010 0,108 0,025 10,80 0,23 0,00 x 0, Olejové filtry N 0,102 x x x 0,00 0, Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,001 x 0,00 x x 0, Olověné akumulátory N 0,120 1,596 0,733 0,526 0,630 13,30 0,46 0,72 1,20 0, Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,150 0,116 0,220 x 0,00 x 1,90 0, Izolační materiál s obsahem azbestu N 0,411 0,436 0,00 x x x 0, Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,468 x x x x 0, Rozpouštědla N 0,020 x 0,00 x x 0, Kyseliny N 0,032 x 0,00 x x 0, Fotochemikálie N 0,012 0,00 x x x 0, Pesticidy N 0,004 x 0,00 x x 0, Olej a tuk neuvedený pod číslem N 0,030 x 0,00 x x 0, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,058 0,487 0,239 0,239 0,353 8,40 0,49 1,00 1,48 0,07 20

21 Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce [t/rok] Změna produkce /06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010* [kg/obyv] Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 0,012 0,031 x x x 2,58 0,01 Celkem 0,631 2,499 1,115 1,020 2,223 3,96 0,45 0,91 2,18 0,43 Zdroj dat: Evidence odpadů * vztaženo k počtu obyvatel obce k x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce) 21

22 Graf 2.2.1e Celková produkce nebezpečných odpadů v období ,50 2,00 Produkce [t/rok] 1,50 1,00 0,50 0, Nebezpečné odpady Rok Použité výrobky podléhající zpětnému odběru (evidované jako NO) Tabulka 2.2.1f a graf 2.2.1e poskytují přehled o produkci nebezpečných odpadů produkovaných městem Nové Strašecí v časové řadě 2006 až 2010, a to na základě údajů z Hlášení o produkci a nakládání s odpady města. V roce 2005 došlo k nabytí účinnosti novely zákona o odpadech, jejíž součástí bylo transponování ustanovení o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (dále jen EEZ) vycházející ze směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Byl stanoven konkrétní rozsah povinností, který zahrnoval mj. povinnost zajistit zpětný odběr EEZ pocházejících z domácností. Použité výrobky, které jsou sbírány v režimu zpětného odběru, již nejsou evidovány jako odpad u původce, ale až u zpracovatele. Od roku 2006 se tyto druhy odpadu v evidenci města, diky fungujícímu systému zpětného odběru u EEZ, nevyskytují. Jak je však patrné z grafu 2.2.1e, tak se na celkové produkci nebezpečných odpadů města výraznou měrou nadále podílejí baterie a akumulátory, které také podléhají dle 30 a násl. zákona o odpadech zpětnému odběru. V roce 2010 bylo celkem vyprodukováno 2,2 t nebezpečných odpadů, v přepočtu na 1 obyvatele bylo v roce 2010 vyprodukováno celkem 0,43 kg nebezpečných odpadů. 22

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností 2014 1 I. OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více