SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY"

Transkript

1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními stranami (dále jen Smlouva ) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, státní příspěvková organizace, IČ: se sídlem: Štěpánská 567/15, , Praha 2, jejímž jménem jedná: Ing. Petr Očko, Ph.D., pověřen řízením, na straně jedné (dále jen Agentura CzechInvest ) a se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, IČ:, zastoupena/ jejímž jménem jedná, Kontaktní osoba/ na straně druhé (dále jen Účastník ) (dále společně jen Smluvní strany ) Preambule Agentura CzechInvest v rámci svého hlavního cíle posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podniků, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic, mimo jiné z oblasti vyspělých technologií, realizuje projekt Ekosystém pro rizikový kapitál, jehož cílem je poskytnutí podpory především začínajícím technologickým malým a středním podnikům pro zvýšení připravenosti firem především v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rizikového kapitálu (dále také jen CzechEkoSystem ). 1/8

2 Účastník byl vybrán v rámci výběrového řízení realizovaného Agenturou CzechInvest, a prohlašuje, že je jediným vlastníkem produktu, uvedeným v žádosti do CzechEkoSystem (dále také jen Produkt ). Formulář žádosti podaný Účastníkem jako žadatelem o účast v projektu CzechEkoSystem pro rizikový kapitál tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Agentura CzechInvest spolupracuje se smluvními partnery, kteří byli vybráni na základě výběrových řízení v souladu s pravidly Operačního programu Podnikání a inovace (dále také jen OPPI ), zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění, a příslušnými interními předpisy Agentury CzechInvest a kteří jsou schopni zajistit požadované poradenské, informační a vzdělávací služby, networkingové a další doplňkové služby, jako mentoring, coaching a jiné služby obdobného charakteru. V případě této Smlouvy se jedná o: Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, IČ:, (dále také jen Poradce ) a JIC, zájmové sdružení právnických osob se sídlem U vodárny 2, , Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, IČ: nebo VŠE v Praze se sídlem nám.w.churchilla 4, , Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, IČ: (dále také jen Kouč ) Projekt CzechEkoSystem pro rizikový kapitál je dotován z OPPI, prioritní osa 6, program 6.1 Poradenství na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Agentuře CzechInvest č /6.1 RIPI/ZCI-1/11/0820, které vešlo v platnost , vydaného Ing. Petrem Očkem, Ph.D., ředitelem sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO. 2/8

3 I. Předmět Smlouvy 1.1 Předmětem Smlouvy je stanovení základních práv a povinností Smluvních stran a úprava jejich vzájemné spolupráce vedoucí k úspěšnému naplnění cílů projektu Účastníka (dále také jen Projekt ). Projekt a Produkt jsou popsány ve Formuláři žádosti o účast v CzechEkoSystem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 1.2 Veškerá podpora poskytnutá přímo nebo zprostředkovaně v podobě služeb od Agentury CzechInvest (tj. služby poradce a kouče) a ve formě finančního plnění je poskytována v rámci Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (dále také jen režim de minimis ). 1.3 Dodavatele zprostředkovaných služeb zajistí Agentura CzechInvest v souladu s pravidly OPPI, zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách, v platném znění, a příslušnými interními předpisy Agentury CzechInvest. Jedná se o Pravidla pro výběr dodavatelů v platném znění k datu, kdy vstoupilo v platnost Rozhodnutí o poskytnutí dotace. II. Práva a povinnosti Smluvních stran 2.1 Smluvní strany se zavazují si poskytnout vzájemnou součinnost v souvislosti s plněním cílů Projektu a práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 2.2 Agentura CzechInvest se zavazuje v rámci Projektu zajistit Účastníkovi poskytování služeb uvedených v Rozvojovém plánu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a to v období od do. Maximální doba poskytování služeb je stanovena na 2 roky od uzavření této Smlouvy, maximálně však do Termín ukončení Projektu nelze měnit bez písemného souhlasu Agentury CzechInvest; 2.3 Účastník je povinen před započetím poskytování služeb Poradce dle odstavce 2.2 tohoto článku uhradit zálohu ve výši 20% (slovy dvacet procent) předpokládané ceny takové služby (dále také jen Záloha ) na základě dílčí objednávky služby potvrzené Agenturou CzechInvest. Zálohu Účastník poukáže na bankovní účet č., vedený u Komerční banky, a.s., do 10 pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky (viz vzor příloha č. 5) dle této Smlouvy oběma smluvními stranami. Jako variabilní symbol uvede své IČ. Služba bude Agenturou CzechInvest objednána až po poukázání zálohy na účet CzechInvestu. Záloha bude vyúčtována dle skutečně poskytnutého poradenství dle fakturace tohoto poradenství Agentuře CzechInvest. Při převzetí objednané služby bude vyhotoven akceptační protokol dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Akceptační protokol vyhotovuje Účastník. Akceptační protokol bude podepsán oběma smluvními stranami a Poradcem. Akceptační protokol bude Účastníkem předán na Agenturu CzechInvest neprodleně. Účastník se zavazuje účelně využívat všech poskytnutých služeb uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy a komunikovat se zástupci Agentury CzechInvest v míře nezbytné k úspěšnému naplnění cílů Projektu, zejména poskytovat zpětnou vazbu a informace z důležitých pracovních schůzek. 2.4 Účastník je oprávněn objednat a čerpat služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této Smlouvy, které se váží k úspěšnému naplnění cíle Projektu. Náklady spojené s čerpáním těchto služeb budou hrazeny Agenturou CzechInvest ve výši 80% nebo 100% podle charakteru služby, viz příloha č. 2 této Smlouvy. Maximální výše finanční úhrady služeb, specifikovaných v bodech přílohy č. 2 této Smlouvy Agenturou CzechInvest je stanovena na,- Kč (slovy korun českých). 3/8

4 Celková výše poskytnuté podpory v rámci de minimis činí,- Kč (slovy korun českých). 2.5 Účastník se zavazuje předem konzultovat s určeným zástupcem Agentury CzechInvest jakoukoli potřebu čerpání dotovaných služeb. Seznam poskytnutých dotovaných služeb včetně jejich popisu a ceny bude Účastníkem zřetelně uveden v závěrečné zprávě, kterou Účastník předá Agentuře CzechInvest k datu ukončení projektu. Účastník se zavazuje během doby trvání Projektu nečerpat podporu de minimis nebo veřejnou podporu na stejné výdaje obdobného projektu od jiných subjektů. 2.6 Účastník se zavazuje využívat služeb Agentury CzechInvest, Poradce a Kouče po dobu nutnou k nalezení investora, příp. k zajištění nezbytných kroků k budoucí spolupráci s investorem, maximálně však v termínech uvedených v odst. 2.2 této Smlouvy. Investorem se pro účel této Smlouvy rozumí fyzická nebo právnická osoba, která poskytne Účastníkovi své finanční prostředky za účelem rozvoje podnikatelských aktivit Účastníka a získá za to majetkový podíl na Účastníkovi. V případě, že Účastník nalezne investora nebo zajistí budoucí spolupráci s investorem dříve než za dobu uvedenou v odst. 2.2 této Smlouvy, je oprávněn po dohodě s Agenturou CzechInvest ukončit Projekt. Účastník není oprávněn ukončit projekt svévolně, bezdůvodně a bez předchozího souhlasu Agentury CzechInvest. 2.7 Za účelem nalezení vhodného investora je Účastník povinen vyvinout přiměřené úsilí. 2.8 Účastník uděluje Agentuře CzechInvest souhlas s používáním jeho identifikačních údajů a jím předem odsouhlasených detailů Produktu a podnikatelského záměru pro účely a potřeby Agentury CzechInvest, tak jak vyplývají z oznamovací povinnosti při použití veřejných zdrojů. 2.9 Účastník je povinen po celou dobu realizace Projektu a nejméně tří (3) let od data jeho ukončení umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům správce programu OPPI (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1, ) a Agentury CzechInvest k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Účastník je povinen těmto zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem kontroly dodržování podmínek programu OPPI a účelového využití prostředků z poskytnuté podpory, jakož i kontroly finanční situace a účetnictví Účastníka nebo daňové evidence Účastníka, a to jak na místě realizace Projektu, tak ve svém sídle Účastník je povinen uchovat ke kontrole veškeré výstupy hrazené z Projektu. Účastník je povinen zabezpečit, že Projekt bude zachován po dobu nejméně tří (3) let od data ukončení realizace Projektu na území regionu NUTS 2, kde byla zahájena realizace Projektu, k níž byla poskytnuta podpora, a to bez ohledu na rozsah podpory. Podmínka se nevztahuje na případy konkursu nebo likvidace Účastníka či jiného způsobu ukončení jeho podnikatelské činnosti Účastník je povinen o způsobilých výdajích Projektu (viz příloha č. 3 této Smlouvy) a použití podpory určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v této Smlouvě, a uchovat je po dobu deseti (10) let ode dne ukončení Projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky OPPI Účastník je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky: a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu ust. 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci; b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 4/8

5 c) při kontrole Účastník poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu; 2.13 Účastník je povinen účtovat o výdajích souvisejících s Projektem (např. na zvláštních analytických účtech, se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů Projektu, na samostatné hospodářské středisko či zakázku popř. jiným vhodným způsobem), aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na Projekt. Pokud Účastník vede daňovou evidenci, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt Účastník je povinen dodržovat ustanovení politiky Evropského společenství (dále také jen ES ) v oblasti ochrany životního prostředí (zabránit poškozování životního prostředí nad únosnou mez především plněním požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a v oblasti rovných příležitostí (tj. především zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) Při realizaci Projektu nesmí Účastník použít podporu přímo ani nepřímo k výrobě, zpracování, propagaci nebo uvádění na trh komodit uvedených v Příloze I Smlouvy o ES, dále do odvětví zemědělství, rybolovu, akvakultury, lesnictví, uhelného průmyslu, průmyslu oceli, průmyslu stavby lodi a průmyslu výroby syntetických vláken Účastník je povinen splňovat po celou dobu trvání Projektu definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/ Agentura CzechInvest je oprávněna odmítnout proplacení finanční podpory, popř. poskytnutí nefinanční podpory Účastníkovi v případě, kdy Účastník přestane v průběhu trvání Projektu splňovat kritéria přijatelnosti platná ke dni vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do CzechEkoSystem nebo ke dni podpisu této Smlouvy (tj. např. přestal splňovat definici MSP) Účastník je povinen písemně informovat Agenturu CzechInvest o změnách svého majetkoprávního či formálně-právního postavení, jako je např. přeměna společnosti dle zvláštního zákona (spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy), snížení základního kapitálu, zrušení a vstup do likvidace. Dále je Účastník povinen písemně informovat Agenturu CzechInvest, že bylo insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku, příslušným soudem o výkonu rozhodnutí, apod. Není-li možno podat takovou informaci předem, je Účastník povinen informovat Agenturu CzechInvest dodatečně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od doby, kdy nastala taková skutečnost. Účastník je povinen informovat o výše uvedených skutečnostech Agenturu CzechInvest do uplynutí doby pro předkládání monitorovacích údajů Účastník je povinen předávat Agentuře CzechInvest údaje nezbytné pro sledování hodnot monitorovacích ukazatelů a umožnit tak průběžné sledování přínosů Projektu: a) k datu ukončení Projektu předloží Účastník Závěrečnou monitorovací zprávu včetně vyhodnocení ukazatelů v rozsahu stanoveném Agenturou CzechInvest. Porušení této povinnosti není porušením rozpočtové kázně; b) Účastník předloží Agentuře CzechInvest po ukončení Projektu údaje o vývoji monitorovacích ukazatelů (viz příloha č. 3 této Smlouvy), a to v průběhu druhého roku následujícího po vykazovaném období, pokud Agentura CzechInvest nestanoví termín jiný. Prvním vykazovaným rokem (účetním obdobím) při sledování monitorovacích ukazatelů je rok (účetní období), v němž je plánováno zahájení Projektu. Posledním vykazovaným rokem (účetním obdobím) je druhý rok (účetní období) následující po roce, kdy došlo k ukončení realizace Projektu; 5/8

6 c) monitorovací zprávy jsou podávány za kalendářní čtvrtletí v termínu do 10 pracovních dnů od ukončení čtvrtletí kalendářního roku Prvním dnem vzniku způsobilých výdajů je den uzavření této Smlouvy dle ustanovení odstavce 2.3 této Smlouvy. Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo neschválit výdaje Účastníka, které nebyly vynaloženy v souladu s právními předpisy ES nebo ČR, nebo neodpovídají předmětu a účelu Projektu Účastník bere na vědomí, že na podporu není právní nárok Účastník bere na vědomí, že v případě získání podpory v režimu de minimis, je Agentura CzechInvest povinna dle zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění zákon č, 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zanést informace o takto poskytnuté podpoře a jejím příjemci do Centrálního registru de minimis Účastník se zavazuje sledovat, zda u něj nedochází po sečtení hodnot všech přijatých podpor de minimis v období tří (3) po sobě jdoucích účetních období k překročení limitu ,- EUR (slovy dvě stě tisíc eur). V případě, že by vyplacením poskytované podpory hrozilo překročení daného limitu, se Účastník zavazuje neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře CzechInvest Účastník se zavazuje účastnit setkání investorů realizovaného Agenturou CzechInvest a předložit k termínu ukončení Projektu Agentuře CzechInvest svůj finální podnikatelský plán, svoji prezentaci pro potenciální investory a dále doložit výstupy služeb poskytnutých na základě této Smlouvy (kalkulace, studie, průzkum, návrh strategie, aj.). O setkání s investory Účastník může požádat ještě před stanoveným termínem. Termín je standardně stanoven v blízkosti data ukončení Projektu. III. Sankce 3.1 Smluvní strany sjednávají pro případ porušení jakékoliv z povinností Účastníka uvedených v odst. 2.1, 2.3, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16 a 2.20 této Smlouvy smluvní pokutou ve výši celkové poskytnuté částky podpory za každé jednotlivé porušení povinnosti. 3.2 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě porušení kterékoliv z povinností uvedené v odst. 2.6, 2.11, 2.13 a 2.18 této Smlouvy Účastníkem, je Agentura CzechInvest oprávněna snížit Účastníkovi podporu o jedno procento (1%) z celkové částky podpory uvedené v této Smlouvě za každé jednotlivé porušení povinnosti. 3.3 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna požadovat v souvislosti s plněním této Smlouvy po druhé Smluvní straně jiné než v této Smlouvě výslovně popsané plnění. 3.4 Součet udělených sankcí nemůže převýšit celkovou částku podpory. 3.5 Případné vzniklé neuznatelné výdaje způsobené ze strany Účastníka plynoucí z nedodržení podmínek Smlouvy hradí Účastník v plné výši. IV. Doba trvání Smlouvy 4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami na dobu trvání projektu, nejpozději však do /8

7 V. Odstoupení od Smlouvy 5.1 Od této Smlouvy je kterákoliv Smluvní strana oprávněna odstoupit, jestliže dojde podstatným způsobem k porušení povinnosti sjednané v této Smlouvě druhou Smluvní stranou. Odstoupením zaniká nárok Účastníka na poskytnutí podpory. 5.2 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně. 5.3 V případě odstoupení, pokud již Účastník čerpal podporu nebo i její část, je Účastník povinen Agentuře CzechInvest vrátit takto čerpanou částku podpory v plné výši v termínu určeném Agenturou CzechInvest a na účet určený Agenturou CzechInvest. Toto ustanovení se vztahuje na čerpání všech poskytovaných služeb (tj. čerpání podpory de minimis dle této Smlouvy). 5.4 Pokud Účastník nalezl vhodného investora, ustanovení odst. 5.3 této Smlouvy se na Klienta nevztahuje. Povinnost předkládat monitorovací zprávy dle odst této Smlouvy tím není dotčena. Výše takové investice je stanovena na minimálně ,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Investice musí mít charakter majetkového vstupu, tzn. nesmí se jednat např. o půjčku. Účastník musí provést transformaci na obchodní společnost typu společnosti s ručením omezeným nebo akciovou společnost, pokud takovou formu již nemá. 5.5 Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Účastník zásadním způsobem porušuje účel Projektu a jeho jednání je v rozporu s pravidly OPPI. Agentura CzechInvest je oprávněna odstoupit od Smlouvy také v případě, že Klient neodstranil bez zbytečného odkladu závady v plnění svých povinností této Smlouvy, na které byl Agenturou CzechInvest upozorněn. Dále lze odstoupit od Smlouvy pouze v případech, které stanoví Smlouva nebo zákon č. 513/1999 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. VI. Závěrečná ujednání 6.1 Záhlaví článků a částí v této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost a v žádném ohledu neomezují nebo neslouží k výkladu pojmů a ustanovení Smlouvy. 6.2 Účastník není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jiný subjekt. 6.3 Účastník je povinen realizovat Projekt v souladu se žádostí o účast v Projektu CzechEkoSystem. 6.4 Jakékoli změny nebo dodatky Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou a musí být podepsány oběma Smluvními stranami. 6.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy. 6.7 V případě, že celé či jakákoli část ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatným nebo neúčinným, ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou platná a účinná. Smluvní strany se zavazují, že v dobré víře projednají a dohodnou se na nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení ustanovením, které bude platné a účinné a bude odrážet záměr Smluvních stran zamýšlený v původním ustanovení. 6.8 Ve všech otázkách výslovně neupravených Smlouvou, se postupuje dle ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a Smlouva se jako celek řídí českým právním řádem. 7/8

8 6.9 Agentura CzechInvest i Účastník prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí podpory Příloha č. 2: Rozvojový plán Příloha č. 3: Seznam monitorovacích ukazatelů pro Účastníka CzechEkoSystem Příloha č. 4: Oznámení o výši veřejné podpory Příloha č. 5: Povinné náležitosti Objednávky Příloha č. 6 Vzor akceptačního protokolu Příloha č. 7 Vzor monitorovací zprávy Příloha č. 8 Vzor závěrečné monitorovací zprávy V dne: 2013 Za Agenturu CzechInvest: V dne: 2013 Za Účastníka: na základě Pověření č. 227/13 Ing. Michal Vodrážka Ing. Petr Očko, Ph.D., pověřen řízením 8/8

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více