Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005"

Transkript

1 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující. Letos jsme především dokončili plošnou plynofikací naší obce, včetně osad Cerhýnky a Radimek. Tuto akci jsme v říjnu uzavřeli s výraznou podporou státní dotace slavnostní kolaudací za účasti mi nistra Urbana. Dnes máme již okolo 170 aktiv ních přípojek, a tak s největší pravděpodobností nehrozí naší obci nějaký problém typu vrácení dotace tak, jak se s tím setkáváme v některých ji ných případech. Osobně si ale nejvíce cením toho, že konkrétně Cerhenice byly ministrem Urba nem vyzvednuty jako kladný příklad přímo v Sedmičce na TV Nova, kde nás významný člen vlády učinil příkladem i pro další samosprávy. Dojem na něj učinila především rozsáhlá inves tiční výstavba, která buď probíhá nebo je těsně před rozjezdem. Seznámil se jak s projektem vý stavby 24 chráněných bytových jednotek postup ně rostoucích vedle areálu OU a MŠ, tak i s byty pro mladé rodiny, do kterých by se zjara 2007 pokud vše půjde tak, jak má měli začít stěhovat první nájemníci. Tou dobou by již noví obyvatelé chráněného bydlení měli mít za sebou premiéro vé Vánoce. Mohl bych zde dále psát o tom, že v roce 2006 bude zahájena rozsáhlá oprava školy a chodníků, včetně tolikrát slibovaného chodníku Cerhýnky Cerhenice, ale nechci samozřejmě všechno lakovat na růžovo. Máme mnoho pro blémů, které postupně řešíme a které nás trápí. Sám se řídím heslem jednoho z otců francouzské revoluce Georgese Dantona: Odvahu, ještě jednou odvahu, vždy odvahu. Všechno však nelze změnit přes noc či pouhým mávnutím kou zelného proutku. Mně samotného se především nelíbí ne vždy utěšený vzhled naší obce, často nedůkladně zametené chodníky a ulice. Sami si uklidíme jen na zahrádce, a pak žehráme na obec, že její zaměstnanci neuklidí všude okolo. Chce me li však mít naši obec vhodně uklizenou dlou hodobě, je nutné tento přístup od základu změnit. Neříkám, že Obecní úřad toho v této věci nemůže udělat více je vždy se v čem zlepšovat avšak do samotného povznesení vzhledu Cerhenic se musíme zapojit opravdu všichni, a to společně. Na závěr bych Vás chtěl vyzvat k jedné věci: po kud se Vám v Cerhenicích cokoliv nelíbí, přijďte mi to otevřeně říci na Obecní úřad. Rád se to dozvím a pokusíme se s tím něco udělat. Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v Novém roce Váš starosta Marek Semerád Chráněné bydlení Říjen byl v obci slavným měsícem. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban spolu se sta rostou Markem Semerádem a zástupci dodavate le stavby poklepali na základní kámen chráněného bydlení, na kterém už stavební firma pilně pracuje na pozemku vedle obecního úřadu. Jedná se o jednu z největších akcí v obci. Ministerstvo pro místní rozvoj na ni přispělo dotací 19,2 milionu korun, o níž se zasloužil právě ministr Urban. Radnice si zároveň vzala úvěr, ze kterého zaplatí inženýrskou činnost, stavební dozor a výstavbu studně, na kterou současně napojí školu a školku. Projekt jako celek je samofinancovatelný. Cel kem vyjde na 25 milionů. Co nepokryje dotace, uhradí obec ze zmíněného úvěru, jenž se bude splácet z nájemného. Hotovo by mělo být ani ne za rok do konce listopadu 2007, takže příští Vánoce už by se mohli stěhovat první nájemníci. Dvaadvacet garsonek a dvě dvougarsonky jsou přednostně určené pro důchodce a osoby ZTP. V těchto místech vznikne vlastně celý areál, tedy Foto Jana Martinková, Kolínský deník Na základní kámen poklepal ministr Urban chráněné bydlení, zdravotní středisko, obecní úřad, škola, školka, ještě bychom rádi poblíž školy vybudovali byty či parcely, dodal starosta Ma rek Semerád. Děkuji panu starostovi i celému zastupitelstvu za to, co všechno se v Cerhenicích děje. Není obvyklé, aby se v obci velikosti Cerhe nic tolik investovalo. Štěstí přeje připraveným a tady připravení jsou, komentoval ministr Urban a dodal: Myslím, že starosta Semerád a celé ve dení obce vědí, co chtějí, a dokáží za tím jít tak, že je to tah na branku. Cerhenice se během poměrně krátké doby stávají moderní obcí srovnatelnou s vyspělými obcemi v Evropské unii. Starosta i ja kožto mladý člověk může být příklad pro mnohé starosty v České republice. Už dnes je o byty v právě budovaných do mech zájem z řad místních i přespolních občanů. Bez dotací ze státního rozpočtu bychom samo zřejmě žádné byty pro mladé lidi ani pro důchod ce nepostavili, připomněl starosta Marek Semerád.

2 Byty Na Palouku Ačkoli nedosáhnou na hypotéku, budou mít šanci získat byt Značný zájem projevili obyvatelé obce o plá novaných dvaatřicet bytů, které do jara 2007 vy rostou v lokalitě Na Palouku. Koncem října proběhlo mimořádné zastupitelstvo, na kterém byl projekt celé akce prezentován. Zájemců je ob rovské množství, přijímáme předběžné přihláš ky, ale ty jednoznačně převyšují nabídku, popsal starosta Marek Semerád s tím, že přednost při přidělování bytů budou mít místní lidé, kteří splní podmínky dané ministerstvem. Jedná se o byty pro mladé rodiny s dětmi, takže současné minis terské podmínky ukládají, že možnost získat byt má rodina, jejíž společný měsíční hrubý příjem nepřesahuje pětadvacet tisíc korun. V praxi to znamená, že šanci získat byt by měly mít i rodiny, kde je například žena na mateřské dovolené, tak že ani manželé dohromady nedosáhnou na hypo téku. Náklady na osm domů po čtyřech bytech budou činit pětačtyřicet milionů korun, z čehož zhruba dvacet milionů bude dotace státního fon du rozvoje bydlení. Na zbytek si bude obec brát dlouhodobý, přibližně dvacetiletý úvěr, který bude splácet z nájemného. Parcely Soukromník začne stavět byty na jaře Příprava parcel v lokalitě Na Štěpnici, kde soukromý investor chystá deset pozemků pro výstavbu rodinných domků a zhruba sedmdesát bytů, je ve fázi přípravy na územní rozhodnutí. Příští rok na jaře by se tedy mělo začít stavět,a to jak bytovky, tak případní soukromí stavebníci. Ti budou už zasíťované pozemky kupovat přibližně po šesti stech korunách za čtvereční metr. Městys Rozrosteme se na 2000 obyvatel Do deseti let by se obec díky masové vý stavbě bytů i vzniku desítek parcel pro rodinné domy měla stát městysem, a to nejen formálně, ale i fakticky. Radnice usiluje, aby se počet oby vatel Cerhenic a okolních obcí zvýšil ze součas ných sedmnácti set na dva tisíce. Mimo jiné i proto vyjednává dotaci na opravu školy, která kapacitně stejně jako školka nárůst obyvatel zvlád ne. Od září topíme plynem Kromě poklepání na základní kámen chrá něného bydlení ministr průmyslu a obchodu Mi lan Urban při příležitosti návštěvy Cerhenic také slavnostně zkolaudoval plošnou plynofikaci, ne jen Cerhenic, ale i sousedních Cerhýnek a Ra dimku, který je raritou v celé republice, protože je nejmenší plynofikovanou obcí v našem státě. Přestože trvale bydlících rodin je v Radimku málo, v jeho okolí jsou další parcely, na které radnice počítá, že se v budoucnu bydlení rozšíří. Z celko vého počtu 381 přípojek ve všech třech obcích je dnes aktivních zhruba třetina. Do roka radnice počítá, že to bude polovina. Plynofikovalo se v letech 2004 až 2005, akce stála bezmála 19 milio nů korun. Práce probíhaly s podporou státního fondu rozvoje bydlení, o což se ministr Urban zasloužil. Tento slib dal na veřejném zasedání zastupitelstva v březnu loňského roku a svému slovu dostál. Na rozdíl od jiných míst rostoucích ceny plynu Cerhenice a okolí kupodivu příliš ne zasáhly, percentuálně vyjádřeno zdražování od radilo tři až pět procent lidí. Jak to je a bude s cenou plynu? Zeptali jsme se ministra Milana Urbana: Cena plynu není v rukou vlády ani parla mentu. Tato cena se odvíjí od ceny ropy na světo vých trzích. Jsem rád, že máme nezávislý regulační úřad, který prověřuje, zda cena odpovídá mate matickým vzorcům, a tedy dodavatel nemůže pře dražovat plyn pro domácnosti. Snažíme se udr žovat rovnováhu mezi cenou plynu a elektřiny, abychom nevychýlili domácnosti některým smě rem, jako tomu bylo třeba v devadesátých letech, kdy se říkalo, že je výhodné zavést přímotopy, protože ceny elektřiny budou výhodné, realita pak ukázala něco jiného. Samozřejmě bychom si přá ly, aby cena ropy, a tudíž i zemního plynu, šla dolů, ale není to v možnostech našeho rozhodo vání a musíme se tomu přizpůsobit. Pro mě je důležité, aby cena plynu a elektřiny byla v České republice nižší než v okolních zemích, a bylo to tudíž trochu výhodné pro občany a podniky. Jakým způsobem vstupuje do hry regulač ní úřad? Mechanismus funguje tak, že pro domác nosti je cena hlídána právě regulačním ústavem, velké podniky mají možnost dohodnout si cenu s dodavatelem. Pokud se nedohodnou, vstupuje do hry regulační úřad. To se také nedávno stalo. Některé návrhy dodavatele totiž znamenaly zdra žení plynu až o čtyřicet procent. Podniky s tím nesouhlasily, a tak požádaly regulační úřad, aby vstoupil do celého procesu. Ten rozhodl, že náro ky dodavatele jsou skutečně neoprávněné a sta novil maximální cenu pro rok Změna územního plánu počítá s další výstavbou Jedním z hlavních cílů, které si klade nový územní plán obce, je zvýšit počet jejích obyvatel. Chceme, aby se k nám přistěhovalo co možná nejvíce lidí, říká místostarosta Milan Škopek. Plochy, které jsou vhodné k výstavbě a nebyly k tomuto účelu zanesené v územním plánu, tam nyní vedení obce změnou územního plánu zanáší. Část těchto ploch získá od pozemkového fondu. Vý stavbu hodláme řešit většinou prostřednictvím investora, dodává místostarosta s tím, nový územ ní plán vyšel vstříc také soukromým osobám, které již mají zakoupené parcely a chtějí stavět. Po no vém roce by měl být vyvěšen záměr změny územ ního plánu a obeslány dotčené osoby a organizace. Poté nový územní plán poputuje ke schválení na krajský úřad. strana 2 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

3 Sokolovna by měla přejít do rukou obce Letitý problém cerhenické sokolovny spěje k dobrému konci. Posvětí li záměr všechny do tčené složky České obce sokolské, přejde objekt bezúplatně do majetku obce, která podle příslibu starosty Marka Semeráda zajistí peníze na její opravu. Jakožto cerhenická jednota nemáme dost prostředků, abychom sokolovnu uvedli do tako vého stavu, aby odpovídala našim představám. Dostali jsme dotaci milion korun na opravu kabin na fotbalovém hřišti, takže s dalšími dotačními penězi už nelze příliš počítat. Sál v budově soko lovny by se dal krásně využívat ke cvičení, ale teď je v takovém stavu, že není možné provozovat tam ani cvičení, ani kino, nastínil Aleš Kobliha, starosta Sokola Cerhenice a zastupitel Cerhenic v jedné osobě s tím, že když přijde zima, nechce se Sokol s cvičením doprošovat jinde, tím spíš, že školní tělocvična je hodně vytížená. Mám li teď hovořit jako zastupitel, odpovím, že obec uvítá možnost využití sálu. Teď máme jen dvě zábavy a ještě k tomu se musí konat v létě. Objekt je navíc v centru obce a reprezentativní zrovna není, spíš, na rovinu řečeno, dělá ostudu, dodal. Pokud valná hromada cerhenické jednoty přijme převod sokolovny na obec jako svůj zá měr, poputuje tento plán k posouzení župě, tedy Sokolské župě Tyršově do Kolína. Ta má povin nost záměr prověřit a zkompletovat dokladovou dokumentaci. Pokud vše projde bez problémů, nevidím důvod, proč bychom to zdržovali nebo bojkotovali, uvedl jednatel Sokolské župy Tyr šovy Josef Těšitel. Z Kolína pak celá věc půjde na stůl předsednictvu výboru České obce sokolské, tedy do Tyršova domu v Praze. Takto složitý proces není bez opodstatnění. Stalo se, že starosta jednoty podepsal podobný kontrakt bez vědomí župy a vůbec členské základny. Výsledkem toho je trestní řízení, vysvětluje Josef Těšitel. Valná hromada cerhenické jednoty se ve věci převodu sokolovny sešla už jednou, v listopadu, ale přišla ani ne třetina z dvaačtyřiceti dospělých členů, proto se přítomní dohodli, že se schůze zopakuje ještě jednou v lednu. Domnívám se, že snaha o převod sokolovny obci je promyšlený krok a že radnice dokáže peníze na její opravu sehnat. Obecně mohu říct, že spolupráce Sokola s cerhenickou radnicí je dobrá, uzavřel Josef Těši tel. Stručně Nové asfaltové hřiště u základní školy stavěla obec s podporou Středočeského kraje, která činila půl milionu korun. Do celkové částky korun doplatila náklady radnice. Hřiště slou ží pro školní děti i pro veřejnost. Spojnice se silnicí I/12 se rýsuje. Do obce už zavítali pracovníci projekční kanceláře, aby si přímo na místě prohlédli terén. Státní fond dopravní infrastruktury hodlá celou investici za hrnout do svého rozpočtu pro příští rok. Před sokolovnou je od října nový pře chod pro chodce. Důvodem jeho zřízení byla hlav ně snaha o větší bezpečnost dětí. Obec má stavební povolení na rekulti vaci bývalé skládky. Radnice plánuje, že v těchto místech vznikne lesopark. Při této příležitosti ob noví i lesní cestu k unikátnímu stromu babyce. Osadní výbor Předsedkyně osadního výboru si pochvaluje spolupráci s radnicí Přijdou noví obyvatelé, přibudou děti do školky a školy, zkrátka jsem jednoznačně pro, říká na adresu výstavby bytů, kterou v Cerhýn kách chystá soukromý investor na pozemcích, jež koupil od obce, nová předsedkyně místního osadního výboru Romana Turková. I ta přispěje svou špetkou do mlýna k rozvoji a službám v obci tím, že zhruba do dvou měsíců otevře v pro najatých prostorách obchod smíšeným zbožím. Zkusím to. Vždyť lidé si tady na malé vsi ani nemají kde koupit pečivo, aniž by museli vyjet autem nebo autobusem, dodává. Ačkoli Cerhýnky a Radimek skutečně nejsou zrovna velkoměsty, neznamená to, že místní obyvatelé nemohou mít komfort jako ve větších sídlech. Důkazem toho je fakt, že obce jsou nejmenšími v republice, které mají plyn. Je o něj poměrně zájem, řada lidí už jím topí, upřesnila Romana Turková s tím, že na CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 pravidelných schůzkách se starostou Cerhenic Markem Semerádem padla i slova o pravděpo dobné výstavbě kanalizace, která by se mohla uskutečnit přibližně do pěti let. Je nám ale samo zřejmě jasné, že všechno závisí na penězích, do dala předsedkyně osadního výboru, která si spolupráci s cerhenickou radnicí pochvaluje. Ve funkci předsedkyně výboru jsem sice teprve od června, ale musím říct, že s čímkoli jsem na radni ci přišla, vždycky mi vyšli vstříc, uvedla Roma na Turková, členka ČSSD, která je obyvatelkou Cerhýnek pět let. Schůze osadního výboru v Cerhýnkách, který se mimo jiné podílel na orga nizaci Masopustu, Májů či mikulášské nadílky, se konají jednou měsíčně. V současné době má osadní výbor sedm členů, nemusí to ale být počet konečný. Pokud by se další lidé chtěli na jeho práci podílet, stačí přijít. Na křižovatce silnice směrem z Cerhe nic za dráhou a spojnice na Sokoleč stojí nový stožár veřejného osvětlení. Dvojstožár vyšel zhru ba na korun. Dosud v těchto místech, kde dříve došlo již k několika dopravním nehodám, žádné osvětlení nebylo. Budova knihovny se dočkala opravy. Lidé si již chodí půjčovat knížky do nově zrekon struovaných prostor, v jejichž sousedství vznikl i nový obchod. Dům také dostal kompletně novou fasádu. strana 3

4 Na pozvání poslance Evropského parlamentu za ČSSD z Kladna Libora Roučka se dva zástup ci kolínského okresu vypravili na podzimní ex kurzi do Evropského parlamentu. Byli jím starosta naší obce Marek Semerád a starosta nedalekých Ratenic Helena Škopková. Na oba i na jejich ko legy z jiných středočeských měst a obcí čekala náročná cesta autobusem i program. Navštívili Stálé zastoupení Středočeského kraje při Evrop ské unii, Stálé zastoupení Prahy a Velvyslanectví České republiky při Evropské unii. Středočeská budova není moc hezká, daleko reprezentativněj ší a asi i účelnější je objekt pražského zastoupení. Středočeši, složení vesměs z mladých lidí, se tepr ve zabíhají, popsal své dojmy starosta Semerád. Na půdě Evropské komise starostové dlouho dis kutovali s komisařem Vladimírem Špidlou. Ještě píšete historické články? ptal se Špidla hned na uvítanou našeho starosty. Každých 20 minut vzniká nová tepelná elektrárna Nejdéle se ale hovořilo například o zvažova ném přístupu Turecka do Evropské unie. Komi sař Špidla se kloní spíše k odpovědi ano, hlavně z důvodu, aby se ukázalo, že muslimský svět dokáže koexistovat s evropským. Podobného názoru je i cerhenický starosta. Nicméně nemělo by to asi být hned a hlavně by se podle mého názoru neměly Turecku dělat žádné ústupky, dodal Marek Semerád. Druhým okruhem disku se byl rozvoj Číny, odkud se Vladimír Špidla nedávno vrátil. Pekingu je jediné město, kde jsem neběhal, řekl a zdůvodnil to velmi špatným životním prostředím. Každých dvacet minut totiž v Číně vzniká jedna nová tepelná elektrárna. Šedesát sekund a dost! Středočeští starostové se zúčastnili také os trého zasedání Evropského parlamentu. Každý poslanec v něm má na svůj projev minutu a ani vteřinu navíc, pak mu jednoduše vypnou mikro fon. Je to Babylon národů, každý mluví o něčem jiném, slyšíte hovořit o Makedonii a pak hned o ptačí chřipce a každý mluví ve svém národním jazyce, všem ostatním se projevy překládají, tedy do všech pětadvaceti jazyků, popsal starosta Se merád. Nikoli nezajímavým zážitkem byla i ná vštěva kantýny Evropského parlamentu, která vypadá jako lepší bufet formou samoobsluhy. Starostové navštívili Evropský parlament Snad s tím rozdílem, že sedíte u jednoho stolu vedle Fina či Řekyně, zkrátka všech pětadvacet národů je tu vedle sebe tak, jako by se sedělo v české závodní jídelně, vylíčil starosta Marek Semerád. Sami bychom neobstáli my ani Německo Evropský parlament je svět sám pro sebe, pro mnoho lidí jsou to příliš odtažité problémy, ale faktem zůstává, že sdružení států do Evropské unie je nutností. Svět se globalizuje a Česká re publika by sama v politické a obchodní soutěži neobstála. A neobstála by sama ani Francie nebo Německo třeba versus Čína, obstojí jen Evropa. Lidé v rámci evropské mentality mají k sobě blíz ko, jsme jakoby jeden kmen, máme stejné hodno ty, shrnul starosta Semerád. Belgické pralinky s českým nápisem Příliš času na procházky po Bruselu středo čeští starostové na své pouti po evropských insti tucích neměli. Starosta Semerád to stíhal po chvilkách v noci nebo brzy ráno. Brusel jako město se mi příliš nelíbil, hlavně kvůli spoustě odpadků. Kdyby Brusel nebyl hlavou Evropské unie, ničím by podle mě nevynikl. S naší Prahou se nedá srovnat ani v nejmenším. Je to tím, že Praha nebyla hlavním městem v 19. století, kdy se razilo heslo Staré zbouráme, postavíme nové, takže v Praze se památky zachovaly, ale v Bruse lu je na mnoha místech architektura jak se říká každý pes jiná ves. Jinak kromě belgických prali nek je tam všechno stejné jako v českých obcho dech. A koneckonců, i ty pralinky jsem koupil s českým nápisem, čestné slovo, hned kousek od Čurajícího chlapečka, smál se cerhenický sta rosta. Poturčenec horší Turka Mezi starosty, kteří hlavní město Evropy a jeho instituce navštívili, byl i projektant, který učinil zajímavý poznatek. Když stoupal po vnitřních schodech v budově Evropského parlamentu, kon statoval, že český stavební úřad by na ně nevydal kolaudační rozhodnutí. Schody jsou totiž mimo jiné blízko u sebe a neoznačené signálními barva mi. Angličtina versus francouzština Když chcete být evropským poslancem, sta čí, když umíte anglicky, dorozumíte se mimo za sedání s každým a v plénu se vám projevy překládají do češtiny. Jinak hlavním jazykem v Bruselu je francouzština jako diplomatický jazyk. V evropské komisi se ale mluví anglicky, fran couzsky a také německy. Například i Vladimír Špidla tedy na rozdíl od poslanců musí mluvit v těchto třech jazycích. strana 4 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

5 Kanalizace Stavba II. etapy kanalizace v Cerhenicích byla zahájena! V říjnu 2005 byla zahájena výstavba II.etapy kanalizace v Cerhenicích.Tato etapa obsahuje vý stavbu jednotlivých kanalizačních stok z ulic při lehlých ke komunikaci, která tvoří průtah obcí. V ní je uložena páteřní stoka, začínající u ulice Zahradní s ukončením v čistírně odpadních vod za dráhou. Tato páteř kanalizace byla prováděna jako I. etapa již dříve. Součástí kanalizačního systému je i výstav ba kanalizačních přípojek po veřejných částech na hranice pozemků jednotlivých nemovitostí. Kanalizační systém je převážně gravitační, pouze v části Na Palouku a v ul. Polní jsou navrženy čerpací stanice, které přečerpávají splaškové vody z níže položených oblastí do spádové kanalizace. Výstavba byla zahájena v ul. Zahradní a bude dále pokračovat v ul. Na Vinici a B.Waleské.To je záměr pro letošní rok.v roce 2006 by výstavba pokračovala v ul. Školská, Zámecká, U Staré Školy, Pod Beránkem, Východní, U Štěpnice a ul. Polní. Vzpomínka na paní Šátkovou Uplynuly již dva roky, co jsme náhle a tra gicky ztratili naši maminku, paní Květoslavu Šát kovou. Zdá se nám skoro neskutečné, že žila v blízkosti zloděje, násilníka a svého vraha Petra Zápotockého. Měla tu smůlu, že si ji vyhlédl, bes tiálně odvlekl z domu a zavraždil. Nezbývá nám než věřit, že musela zemřít proto, aby již nikdy nikomu neublížil. Existuje li CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 Tak jako v září 2005 úspěšně ukončená ply nofikace obce, tak i stavba kanalizace se neobejde bez výrazného finančního přispění z veřejných finančních prostředků, neboť náklady na tuto stav bu převyšují částku 23 milionů korun. Vzhledem k tomu, že poptávka ze strany obcí v ČR po finančních dotacích na stavby podobné ho charakteru převyšuje současné možnosti kraj ských i státních institucí, zaslouží si velké uznání zastupitelstvo obce, zejména pak starosta Marek Semerád, který díky svým manažerským schop nostem dokázal tento finanční příspěvek z veřejných prostředků zajistit. Stavbu provádí firma VSK a.s. Kolín a do končení II. etapy kanalizace se předpokládá ve druhé polovině roku Uvedením kanalizace II. etapy do provozu bude zaznamenáno další plusové znaménko do kolonky ekologie a kvality životního prostředí v obci Cerhenice a jejím okolí. Jaroslav Musil technický dozor Obecní úřad Cerhenice, Školská 444, Cerhenice O Z N Á M E N Í STAVBA KANALIZACE II. ETAPA CERHENICE Vážení spoluobčané, v říjnu letošního roku byla zahájena výstavba kanalizace II.etapy v Cerhenicích. Výstavba byla zahájena v ul.zahradní a v ul.na Vinici a bude dále pokračovat v ulicích B.Waleské, Školská, Zámecká, U Staré Školy, Pod Beránkem, Východní, U Štěpnice a v ul.polní. Součástí výstavby kanalizačních stok v jednotlivých ulicích bude i výstavba kanalizačních přípo jek po veřejných pozemcích až na hranici soukromých pozemků majitelů nemovitostí.to zname ná, že od hlavní stoky bude otevřeným výkopem provedena kanalizační přípojka D150mm přes část ulice a chodník až k oplocení jednotlivých nemovitostí. Tyto práce budou provedeny na náklady investora, tj. obec Cerhenice. Majitel nemovitosti si na své náklady provede výstavbu kanalizační přípojky od oplocení do objektu. Kanalizační přípojka není považována ve smyslu zákona 274/2001Sb. za vodní dílo, ale podléhá stavebnímu řízení tzn., že na každou kanalizační přípojku musí být zpracovaná projekto vá dokumentace, vydané stavební povolení a provedené kolaudační řízení. Obec Cerhenice, jako investor výstavby kanalizačního systému, chce občanům, majitelům nemo vitostí, činnosti, které by měly vlastní výstavbě předcházet, pokud možno ulehčit a zjednodušit. Byla proto uzavřena smlouva o dílo mezi obcí Cerhenice a projektantem ing.stanislavem Bělkou, Havlíčkova 835, Kolín IV, tel na zpracování projektové dokumentace pro kanalizač ní přípojky. Projektant bude obcházet jednotlivé nemovitosti, dle postupu výstavby hlavních kanalizačních stok, aby získal informace a podklady pro zpracování této dokumentace. (Pokud si bude někdo chtít domluvit termín návštěvy, je nejlépe volat kolem osmé hodiny ranní). Na základě této dokumentace požádá obec příslušný stavební úřad v Pečkách o vydání stavební ho povolení. Cena projektové dokumentace za jednu kanalizační přípojku je 1.700, Kč a poplatek za vydání stavebního povolení je 300, Kč. Tyto částky (dohromady 2000 Kč) budou občané hradit na Obecním úřadě v Cerhenicích v úředních hodinách (tel: ). O vydání kolaudačního rozhodnutí si majitelé nemovitostí budou již žádat samostatně, protože výstavby přípojek nebudou ukončeny ve stejném čase. Děkuji za pochopení. Marek Semerád starosta obce Škola Rekonstrukce základní školy V roce 2006 proběhne rozsáhlá rekonstruk ce budovy základní školy. Po složitých jedná ních, která jsme s panem starostou Semerádem v loňském a letošním roce vedli, se nám podařilo prosadit dotaci z kapitoly Ministerstva financí Všeobecná pokladní správa. Tato dotace je pro obec zajímavá z několika hledisek. První a nejdůležitější je to, že dotace se poskytuje ve výši 100 %, a tudíž nevyžaduje žád nou spoluúčast obce. To je dobrá zpráva zvláště pro ty spoluobčany, kteří mají (podotýkám, že neopodstatněné) obavy ze zadlužování obce. Další hlediska jsou ta, že by obec stejně musela k rekonstrukci přikročit i za použití vlastních pro středků, protože technický stav budovy je po měrně špatný a pro moderní výuku je potřeba i budovu školy přizpůsobit současným požadav kům. Technický stav budovy odpovídá jejímu stá ří, ale vznikly i problémy, kterým se dalo bohužel předejít. Nejzávažnější je porušená statika svis lých konstrukcí křídla školy, kde byl původně byt školníka. Tam totiž rok a půl před uvolněním bytu docházelo k soustavnému podmačování zá kladů, protože všechna odpadní voda byla místo do septiku vypouštěna přímo do země pod budo vu. Na to jsem obecní úřad tehdy mnohokrát upo zorňoval, ovšem marně. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a ihned po schválení státního rozpočtu bude na zakázku vy psána veřejná soutěž a stavební práce budou za hájeny na jaře roku Rekonstrukce bude opravdu zásadní a bude se týkat výměny střešní krytiny a opravy krovů, opravy propadlých nosných konstrukcí podlah, včetně podlahové krytiny,výměny oken, dveří, zateplení fasády, zhotovení nových rozvodů elek třiny, vody a odpadů, oplocení areálu školy a pří stavba šaten se sociálním zázemím u tělocvičny. Součástí rekonstrukce bude samozřejmě i sanace popraskaných stěn části školní budovy. Vzhledem k bytové výstavbě, která se v Cerhenicích uskuteční, naroste počet žáků tak,že škola bude mít podstatně více žáků. To byl také jeden z argumentů,které jsme při zařizování dota ce s panem starostou Semerádem požívali a do kládali jsme ho podrobným demografickým rozborem. Přes mnohé problémy, se kterými jsme se potýkali, se podařilo náš záměr dotáhnout do úspěšného konce a od školního roku 2006/2007 budou naše děti navštěvovat prakticky úplně no vou školu. Rekonstrukce bude probíhat tak, aby vyučování nebylo narušeno a všechny práce, kte ré by mohly bránit vyučování, proběhnou o hlav ních prázdninách. Mgr.Jan Hranička 1.zástupce starosty nějaká spravedlnost, pak možná ta, že byl nezpo chybnitelně usvědčen, podle práva potrestán na doživotí, a také to, že maminku po roce a půl náhodně našel její spoluobčan, za což jsme mu nesmírně vděčni. Splnilo se nám alespoň to, co jsme si přáli mohli jsme ji křesťansky pohřbít. Tato tragédie poznamenala nejen naše rodiny, ale i ty, kteří ji měli rádi, na celý život. Nadále v nás zůstává mnoho bolesti. Lidé by neměli zapomínat, a proto prosíme, věnujte naší mamince vzpomínku. 16. listopadu 2005 by se dožila krásných 75 let. Zarmoucená rodina strana 5

6 Nově otevřené Vzdělávací centrum Pečecka Tř. J. Švermy 141, Pečky, Tel.: , e mail: JAZYKOVÉ KURZY: Nabídka kurzů od Kurz: Angličtina pro začátečníky PO, ST Délka kurzu: 3 měsíce 24 hod. /1x 2 hod. týdně/ (dopoledne, odpoledne, večer) Cena: 860, Kč Délka kurzu: 3 měsíce 48 hod. /2x 2 hod. týdně/ Cena: 1.650, Kč Kurz: Angličtina pro pokročilé PO, ST Délka kurzu: 3 měsíce 24 hod. /1x 2 hod. týdně/ (odpoledne, večer) Cena: 1.100, Kč Délka kurzu: 3 měsíce 48 hod. /2x 2 hod. týdně/ Cena: 2.160, Kč Kurz: Němčina pro začátečníky (večer + dle dohody) Délka kurzu: 3 měsíce 24 hod. /1x 2 hod. týdně/ Cena: 1.100, Kč Kurz: Němčina pro pokročilé (večer + dle dohody) Délka kurzu: 3 měsíce 48 hod. /2x 2 hod. týdně/ Cena: 2.160, Kč Časový harmonogram kurzů bude upřesněn. V průběhu dopoledních a odpoledních kurzů je možné zajistit hlídání dětí pro účastníky kurzů. V případě velkého zájmu zajistíme jazykové konzultace pro jednotlivce a dále kurzy AJ v sobotních dopoledních hodinách. Možnost prodloužení všech kur zů na 5 měsíců (01 06/2006) POČÍTAČOVÉ KURZY: (v počítačové učebně s bezbariérovým přístupem) Kurz: WORD základní ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ (dopoledne, odpoledne, večer) Cena: 650, Kč Kurz: WORD pokročilý ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 650, Kč Kurz: EXCEL základní ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 650, Kč Kurz: EXCEL pokročilý ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 650, Kč Kurz: INTERNET + OUTLOOK základní ÚT, ČT Délka kurzu: 2,5 týdne 15 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 790, Kč Časový harmonogram kurzů bude upřesněn. V průběhu dopoledních a odpoledních kurzů je možné zajistit hlídání dětí pro účastníky kurzů. KERAMICKÁ DÍLNA: Kurz s možností individuální docházky Délka kurzu: vždy v úterý 2 hod. Cena: 50, Kč za hodinu /tj. 100 Kč za každou lekci/ (dle zájmu 15:00 17:00 nebo 17:00 19:00) Otevírací doba VCP od do : PO 8:00 12:00 a ST 13:00 18:00 hod. V případě zájmu o kurzy je nutno doručit vyplněnou přihlášku. Sportovní hvězdička Naše obec vypustila do světa malou spor tovní hvězdičku. Jmenuje se Kristýna Sýkorová, je jí 8 let a navštěvuje 3. třídu místní základní školy. V pěti letech se stala členkou plaveckého oddílu v Kolíně, kde třikrát týdně trénuje pod ve dením trenéra Petra Černého a dosahuje výbor ných výsledků. Ten zatím nejcennější se jí podařil v sobotu v Kralupech nad Vltavou, kde probíhalo 4. závěrečné kolo závodu s názvem Pohár středočeského kraje mladšího žactva. I přesto, že nebyla díky prodělané nemoci v dobré formě, jako jediná z oddílu Kolín se umístila, a to přímo skvěle! Vybojovala zlatou medaili v plaveckém stylu motýlek na 50 m. Jejím dalším úspěchem bylo stříbro za polohový závod na 100 m. Stát na stupních vítězů je odměnou, ale i moti vací k dalšímu trénování. Kristýnko, k úspěchům gratulujeme a do dalších závodů držíme palce. (AH) Poděkování Snad vyjádřím názor většiny spoluobčanů, když si dovolím poděkovat kulturní komisi za jejich práci v letošním roce. Velké díky paní Chocholoušové a Pošíkové a dalším obětavým lidem za organizování řady úspěšných akcí: maškarní s Maxim Turbulenc dětský den s Petrem Rychlým lampiónový průvod mikulášská besídka atd. K tomu, aby především děti měly nějaké povyražení, musí obětovat spoustu volného času a leckdy i vlastní finanční prostředky. S radostí tedy budu vítat i jejich další aktivity a snažit se je podporovat, alespoň jako sponzor. Na závěr bych měla dva náměty do budouc na. Nezapomeňte prosím i na naše seniory. Za sloužili by si např. nějaký výlet po hradech českých, besedu s odborným lékařem či posezení rodáků. Teenagery by možná zaujal sportovní den. Děkuji, Soňa Dušková. strana 6 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

7 Kam za lidovými Vánoci, aneb kulturní tipy od sousedů Do 30. prosince probíhá v muzeu lidových staveb v Kouřimi výstava k předvánočnímu a vánočnímu období nazvaná Co se stalo, přiho dilo, v městě Betlémě. Návštěvníci se tu dozví, co například naše babičky a prababičky vařily v době od Martina až po Tři krále, jaké zvykoslovné před měty se v tomto období používaly či jaké advent ní postavy dohlížely na zlobivá dítka. Zájemci si prohlédnou betlémy, svátečně vyzdobené cha lupy v podobě mnoha způsobů krášlení vánoční ho stromku a naleznou možná inspiraci v řadě maličkostí, které, byť mnoho nestojí, dokáží vy kouzlit příjemnou atmosféru klidu a pokoje. A věřte, že když napadne sníh, jako na naší foto grafii, jsou místnosti roubených chalup se zamrz lými okny provoněné jehličím a vanilkou tím nejhezčím místem, kde má člověk chuť postát, zamyslet se a říct si, že ten dnešní shon možná není to pravé ořechové. Skanzen je veřejnosti pří stupný od úterý do neděle mezi devátou a třinác tou hodinou, v době od 26. do 30. prosince mezi desátou a šestnáctou hodinou. Poslední prohlíd ka začíná hodinu před zavírací dobou, tedy v pat náct hodin. Do předposledního prosincového dne je ote vřená také obdobná výstava ve skanzenu v Pře rově nad Labem. Kromě Štědrého dne vítá své návštěvníky denně mezi desátou a šestnáctou ho dinou, přičemž poslední prohlídka začíná v pat náct hodin. A co konkrétně v Přerově nad Labem návštěvníci uvidí? V chalupě z Chvalovic to je expozice s názvem Den se krátí, noc se dlouží, tedy upomínky na adventní čas s dračkami, přást kami a sousedským besedováním, svátky sv. Martina a Ondřeje se starodávnými zvyky a oby čeji. Chalupa z Draha připomene přípravy na Vánoce v polabské lidové kuchyni, cukroví z vá Rok 2005 byl z hlediska kvality akcí zcela mimořádný. Kulturní komise se při přípravě jed notlivých akcí více rozmáchla a rozhodla se je pojmout netradičně. Klíčovou osobou při pořá dání všech akcí byla Kateřina Chocholoušová, které jsme položili následující otázky. Mohla by jste v krátkosti popsat, co vše le tos Kulturní komise organizovala? Jednotlivé aktivity se setkaly s rozporuplnou reakcí v obci a tak bych vás ráda seznámila ze jména s vyúčtování všech akcí. První akcí roku byl dětský karneval, na kterém vystoupila mezi dětmi velice populární skupina MAXIM TUR BULENC. Na karnevalu vystoupily kolínské mažoretky Srdíčka. Karnevalu se zúčastnilo více než 150 lidí. Nejlepší masky byly odměněny. Ekonomicky akce dopadla následovně: Vystoupení MAXIM TURBULENC , Kč; Ozvučení hudební produkce 3.570, Kč; Pronájem sálu 1.900, Kč; Mažoret ky doprava 985, Kč; Celkem výdaje , Kč. Celá akce se mohla uskutečnit díky sponzor ským darům těchto občanů a firem: Paní Škop ková, pan Chocholouš (ALARM), Samoobsluha BALA, KG servis, firma SESON, pan Kraus, pan Kolařík, pan Kafka a pan Pošík (POSH). Celkem nám sponzoři darovali , Kč. Na vstupném se vybralo , Kč. Obec Cerhe nočního stolu našich prababiček či staré formy a formičky na pečení. Staročeská chalupa hostí výstavu s názvem Hoj, ty štědrý večere, která návštěvníkům ukáže staré zvyky, pověry a věšt by, devatero jídel na štědrovečerním stole a staré lidové betlémy z našeho kraje. Bednárna nabídne srovnání vánočních trhů před sto lety a dnes. Pod názvem Perníkové Vánoce představí staré a sou časné perníkářské formy od pečeckého řezbáře Jiřího Rückera, doplněné vším z muzejních sbí rek, co se vztahuje k medu a medovému pečivu. V přísálí a na chodbě Staré školy je připravena výstava historických i současných papírových vystřihovaných betlémů. Zavítáte li do kabinetu Staré školy, najdete tam inspiraci pro vánoční dekorace a ozdoby podle starých vzorů. Chalupy ze Střihova, Kovanic, Pojed a Dymokur tvůrci výstavy zasvětili koledám a koledování na Štědrý den, na Štěpána a na Nový rok, čili ukázkám toho, jak probíhal vánoční čas ve venkovských domác nostech kolem roku 1860, 1900 a Kulturní rok v Cerhenicích nice na tuto velice úspěšnou a rozsahem mimo řádnou akci přispěla částkou 4 505, Kč. Jak se podařila druhá akce v roce 2005? Druhou akcí byl dětský den s Petrem Rych lým. V letošním roce se Cerheničtí rozhodli uspo řádat dětský den 28. května od 14 hod. na fotbalovém hřišti. K jednotlivým atrakcím přilá kaly děti pohádkové postavičky. Nechyběla Zla tovláska, čarodejnice ani čert. Zlatým hřebem odpoledne byl Petr Rychlý, který provedl děti celým odpolednem. Ekonomicky akce dopadla následovně: Vystoupení Petr Rychlý , Kč; Občerstvení 797, Kč. Celkem výdaje , Kč. Celá akce se mohla uskutečnit díky sponzorským darům těchto občanů: Zdeněk Von dráček s.r.o. Kolín, pan Václav Zvěřina, pan Mi loslav Šmejkal, paní Soňa Dušková, paní Jindřiška Rychlíková a pan František Jahoda. Celkem nám sponzoři darovali , Kč. Na vstupném se vybralo 3.011, Kč. Obec Cerhenice na tuto zají mavou akci přispěla částkou 8.386, Kč. Jak se povedla oslava založení Českoslo venské republiky? Dne 28. října se konal klasický lampiónový průvod, který odcházel od památníku padlých na náměstí a pokračoval za dráhu, kde byl zakončen pochodem mažoretek. Zlatým hřebem večera se stal ohňostroj v ceně 8 tis. Kč, za který obec Cerhe Pojištění Rady a tipy Máte auto starší 10 let? Možná pro Vás bude cenově nejpříznivěji vycházet ČSOB pojišťovna Obáváte se živelních rizik a nechcete havarijní pojištění? Pak doporučuji Kooperativu, kde je toto riziko zdarma. Chcete auto pojistit i havarijně? Pak si nechte udělat nabídky od většiny pojišťoven. Dnes jsou již velké rozdíly jak cenově, tak po stránce krytí rizik a limitů. Jaké doklady patří k pojištění auta a které z nich musíte vozit s sebou? Při sjednání pojiště ní by jste měli obdržet pojistnou smlouvu, všeo becné pojistné podmínky, tiskopis záznamu o nehodě, doklad k povinnému ručení, kartičku asistenčních služeb (na určité máte nárok i bez sjednání havarijního pojištění), zelenou kartu. Policie bude kontrolovat nejspíše tyto doklady: doklad k povinnému ručení a doklad o zaplacení (složenku či výpis z účtu) Kromě pojistné smlouvy doporučuji vozit vše ostatní. Vaše auto pár papírů jistě uveze a v případě dopravní nehody či poruchy je budete potřebovat. Přešel bych k jiné pojišťovně, ale mám nastřá dané bonusy za bezeškodní průběh. Všechny pojišťovny uznávají bonusy za bezeškodní prů běh od jiných pojišťoven na povinném ručení i havarijním pojištění Mám 3 a více smluv na povinné ručení. Tzv. flotilové pojištění by pro Vás bylo výhodnější nižší cena, širší asistenční služby atd. Kde sjednat pojištění? Možností je jistě mnoho. V teple domova, přes internet či telefon, přímo na pobočce pojišťovny, ale nebojte se ani makléřů. Předloží Vám nabídku od několika pojišťoven a vy nemusíte nikde běhat. Soňa Dušková IMG a.s. tel.: nice zaplatila panu Polívkovi 4 tis. Kč, druhá část byla obci darována jako sponzorský dar. Poslední akcí letošního roku byla klasická mikulášská besídka. Jaká byla účast dětí? V sobotu 3. prosince se konala klasická mi kulášská, na kterou obce Cerhenice přispěla 1.000, Kč. V tělocvičně se sešlo okolo 50 dětí a všichni společně s rodiči si užili nejen bohatého mikuláše, ale i strašidelného čerta. Musím také poděkovat Honzovi Kosařovi za ozvučení tělo cvičny. Celkem se tedy podařily v roce 2005 akce za 68 tisíc Kč, za které zejména díky sponzorům a práci členek kulturní komise obec Cerhenice zaplatila necelých 18 tis. Kč. Ještě jednou chci na tomto místě poděkovat všem sponzorům, kteří nám umožnili akce usku tečnit, a také mým kamarádkám Martině Bartáko vé a Zuzaně Nykodýmové, které mi nejvíce pomáhaly. Musím přiznat, že celá organizace byla náročná, ale například při zdobení perníčků pro děti je i docela legrace a příjemný babinec. Budeme rády, pokud se nám ozvou mamin ky i slečny, které by nám s organizací podobných aktivit chtěly pomoci. Někdy nám dochází nápa dy i elán a nová krev je vždy přínos. Můj mobil je Na otázky odpovídala K. Chocholoušová CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 strana 7

8 Hezká obec? Asi se všichni shodneme na tom, že bychom chtěli, aby naše obec byla pěkně upravená a ne museli jsme tu a tam poslouchat řeči o Cerheni cích jako o obci, která je šedivá a neupravená. A je jedno, jestli naši obec takto hodnotí naši občané nebo někdo z venku. Mě osobně tako vé názory velmi mrzí, protože vím, že jsou v Cerhenicích, Cerhýnkách i Radimku místa a dokonce celé ulice, které jsou upravené a hezké. Rád bych se Vám nyní pokusil vysvětlit příčiny současného stavu. 1. Katastrofální stav veřejných komunikací i chodníků, který byl dlouhodobě z různých důvo dů neřešen. 2. Není v silách obce naší velikosti pravi delně udržovat všechny obecní pozemky. 3. Nezájem některých soukromých majitelů nemovitostí o jejich údržbu. 4. Neochota některých lidí udržovat a zlep šovat okolí svého domu. 5. Vandalové. Když začnu od prvního bodu, bude asi kaž dému jasné, že pokud se v posledních padesáti letech do komunikací a chodníků investovalo jen minimálně a navíc nejsou všude hotové sítě, je to problém, který si vyžádá řešení v delším čase, ale i na tom pracujeme a máme zažádáno o dotaci na chodník do Cerhýnek a další komunikace ve výši 11,4 miliónu Kč, o rekonstrukci hlavního průta hu Cerhenicemi atd. Druhý bod úzce souvisí s dalšími body, pro tože s tím, jak narůstá infrastruktura obce a opra vy obecního majetku, tak se zmenšuje prostor na úklid obce. Pokud k tomu přistoupí nezájem sou kromých majitelů o své nemovitosti, neochota některých lidí udržet a zlepšovat okolí svého domu a vandalové, je výsledek takový, jaký máme den ně možnost vidět. Vím, že je mezi námi většina lidí, kterým není lhostejné, jak jejich obec vypadá, a také urči tě nejsme všichni vandalové, kteří ničí odpadko vé koše, značky, lavičky a podobně, a proto by chtěl touto cestou poděkovat všem spoluobča nům, kteří se snaží udržovat pořádek, a zároveň apelovat na ostatní, aby se také připojili. Věřím, že se naším společným úsilím podaří z naší obce udělat příjemné místo pro život. Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci, obraťte se na mě nebo kohokoli z obecního úřadu. Mgr. Jan Hranička 1. zástupce starosty INZERCE Půjčovna čisticích strojů KÄRCHER (na čištění koberců) Adresa: Za Štěpnicí Cerhenice Telefon: (večer) Kužvart v Cerhenicích školil starosty V pondělí 11. července 2005 se v Cerheni cích v Síni Blanky Waleské uskutečnil seminář na téma: vládní politika v oblasti Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj pro období let , a to pod pat ronací poslance PSP ČR a bývalého ministra život ního prostředí pana RNDr. Miloše Kužvarta a starosty obce Cerhenice pana Marka Semerá da. Na semináři, kterého se zúčastnilo asi 40 sta rostů včetně nejvyšších představitelů Peček či Týnce nad Labem, dále přednášel RNDr. Alois Kopecký, vedoucí oddělení odboru řídícího or gánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj, nebo ing. Vladimír Valenta, poradce ná městka ministra životního prostředí ČR. Před mětem nejširší diskuse byla otázka dotačních možností pro obce, které si chtějí vybudovat či dobudovat kanalizaci, případně čističku odpad ních vod. Bylo konstatováno, že Státní fond život ního prostředí je v současné době absolutně bez finančních prostředků, a tak obcím nezbývá nic jiného, než se spoléhat na náhradní zdroje, a to buď krajského úřadu či jiné instituce. Možnosti, Od roku 2003 se v rámci některých českých mikroregionů začaly zakládat nové organizace, tzv. místní akční skupiny (MAS). Jejich vznik byl motivován programem LEADER, který je v součastné době financován ze strukturálních fondů EU. Tyto MAS nenahrazují ve své činnos ti svazky obcí. Zatímco svazky jsou spíše nosite lem myšlenek a koncepcí, MAS jsou realizátorem těchto koncepcí. Princip jejich činnosti spočívá v tom, že vypracují svůj vlastní program (který je užší a konkrétněji zaměřen než mikroregionální strategie) na jehož realizaci obdrží z programu LEADER finanční prostředky. Ty potom dále distribuují na základě výběrových řízení jednotli vým nositelům projektů. Jedná se tak o organiza ce, které lze přirovnat ke grantovým agenturám působící v rámci mikroregionů. Zakladateli MAS může být veřejný sektor z méně jak 33 %, většinu tvoří podnikatelé (33%) spolu s neziskovým sektorem (sportovci, hasiči, mateřská centra apod.) Činnost těchto agentur lze shrnout do těchto bodů: Tvorba grantového programu, včetně administrace a výběru projektů Publicita pro gramu Poradenství pro žadatele Výzva k předkládání projektů Hodnocení předlože které nabízí například Evropská unie, jsou pro obce menší velikosti víceméně nedostupné. Dále byla důkladně diskutována otázka reformy veřej né správy. Velké kritice byla podrobena přede vším příprava stavebního zákona, a to v souvislosti s případným rušením některých menších staveb ních úřadů. Starostové se shodli, že podobně jako v případě předchozího nahrazení okresních úřa dů krajskými, dojde jen k nárůstu byrokracie a k znesnadnění práce obecních samospráv. Po slanec Kužvart přislíbil, že tyto názory vezme v potaz při legislativním procesu, kterým dotyč ný zákon v Poslanecké sněmovně musí zákonitě projít. Odpoledne pak bylo zakončeno besedou s občany Cerhenic, které se zúčastnili všichni hosté a několik desítek místních obyvatel. Jsme rádi, že si na nás poslanec Kužvart udělal čas. Jeho přednáška byla zajímavá, a navíc nám přislíbil, že názory starostů vezme v potaz při tvorbě zákonů v oblasti regionálního rozvoje, na který se v Poslanecké sněmovně specializuje, uzavřel sta rosta Cerhenic Marek Semerád. Příležitost pro podnikatele i celý Pečecký region CLONÍCÍ TECHNIKA Dušek Adolf Na Kopì 465, Cerhenice Horizontální žaluzie Vertikální žaluzie Sítě proti hmyzu Objednávky GSM: Tel.: ných projektů Kontrola realizace vybraných projektů a monitoring výsledků. Obec Cerhenice, jako součást Pečeckého mikroregionu, je součástí nově založené Místní akční skupiny Podlipansko o.p.s., která v průběhu podzimu připravila rozvojovou strategii Pečecka, Kouřimska, Pod Chlumem a města Kostelec nad Černými lesy, se kterou bude usilovat o získání financí z programu LEADER ČR pro náš region. Zakládací listinu s popisem činnosti MAS Podlipansko stejně jako další informace o těchto aktivitách najdete na MAS Podlipansko vyhlásila soutěž o nej lepší logotyp, do které se přihlásilo 24 návrhů. Všichni zakladatelé hlasováním rozhodli o vítěz ství loga Jana Pošíka (POSH) z Cerhenic. Markéta Pošíková Vzhledem k naší péči o pojistnou smlouvu Obecního úřadu Cerhenice přiznáváme všem občanům s bydlištěm v Cerhenicích zvláštní 10 % slevu na pojištění rodinných domů a domácností u pojišťoven Generali a Kooperativa IMG a.s. Dušková Soňa Tel.: strana 8 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

9 Kovárna byla v č.p. 51 na městečku (v kronikách a dalších dokumentech se hovoří také o návsi nebo náměstí) už nejméně před dvěma sty lety. Po smrti Tomáše Cikána ji roku 1821 pře vzal jeho syn Jan za 500 zlatých. O osm let poz ději prodal Jan Cikán kovárnu se vším zařízením ( dejmající měch, kovadlo, rohatina, tři velká kla diva a velký šroub ) Matěji Čermákovi. Pak pat řila Františku Čermákovi, který vyráběl první secí stroje ještě dříve, než známý továrník Jouza z Peček. Zaměstnával až šest pomocníků, svého syna Jana však už kovářem nevyučil, ale začali hospodařit na zakoupeném statku. Od prosince 1873 byl majitelem kovárny Josef Černý s manželkou Kateřinou. Kateřina se za svobodna jmenovala Dusbábková a její otec Václav Dusbá bek pro ni kovárnu za 1600 zlatých koupil jako věno. Musel asi šetřit dlouho, byl totiž jen cha lupníkem a ševcem, ale také členem obecního za stupitelstva, kde si velmi zakládal na své nezávislosti. Jeho životním heslem bylo: Čiň správně a nemusíš se bát císaře ani krále. V dílně později pracoval ještě jeden dělník a učedník. V rodě Černých byli kováři snad od nepa měti. Poslední cerhenický kovář Jaroslav Černý ( ) se vyučil u otce Jana Černého, mis trovskou zkoušku složil v roce Na sklon ku života začal psát vzpomínky na své předky. Připomeňme alespoň stručně několik osudů ko vářského rodu. Vzpomínka začíná Františkem Černým, kte rý se narodil začátkem roku 1797 v Jindicích na kutnohorském okrese. Jeho otcem byl kovář Pa vel Černý, matka Barbora Kantůrková, dcera jin dického kováře. V roce svatby bylo Františkovi čtyřicet let, jeho nevěstě dvacet Vyženil kovár nu a současně s řemeslem hospodařil. Jednou vezli dříví z lesa, za vozem klesl a byl mrtev. Měli čtyři syny: Jan byl kovářem, Václav kolářem, Franti šek truhlářem a Josef Černý, náš děda, také ko vářem. Jan Černý byl snad trochu lehkomyslný, ale také ho postihly různé ztráty úhyn dobytka, neúroda a také manželka zemřela. Přišel o všech no a nakonec se ocitl v Cerhenicích ve Freindlo vě kovárně, ve stáří v obecní pastoušce. Měl dvě dcery, Marii a Annu, a syna Karla. Marie byla moc hezká. Jakmile dcery vychodily školu, muse ly jít sloužit do Vídně. Syn Karel se učil krejčím. Starší Marie si ve Vídni vzala kožešníka, děti ne měli. Své kožešinové výrobky rozprodávali ve Kovárna na městečku Ilustrace: Pohled na městečko z 50. let nám poslala paní R. Šustová (za svobodna Erbenová), kovárna č.p. 51 je vpravo Kresba JUDr. Miroslava Veverky je z roku 1941, tehdy mu bylo 14 let světových lázních a tím měli na pobyt v nich. Sama se naučila pět jazyků. U nás se objevila roku 1939 na jaře s výpravou na průmyslový veletrh v Praze. Bydlela v Linci, ke konci války byly na město velké nálety a v nich zahynula. Mladší Anna také sloužila ve Vídni a dostala se na scestí. Dva krát ji šupem dopravili na domovskou obec a pak zapadla ve velkoměstě, zaznamenává Jaroslav Černý. Dědečkův bratr František Černý byl truhlá řem ve Slaném. Jeho syn Karel se vyučil zámeč níkem. Pracoval dlouho v Německu, v přístavu v Hamburku. Byly tam dobré pracovní podmín ky.pak za ním přišli a řekli: Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Buď přijmeš německou národnost, nebo budeš propuštěn z práce. Odpověděl jim: Za poctivou práci ještě zapřít vlast? Nikdy. A odjel do Jižní Ameriky. V Brazílii si zabral farmu, vzal si ženu Portugalku. Měl dva syny, ti byli doktory a dcera se provdala za holandského diplomata. Bydleli v Sao Paulu. Václav Černý byl, jak už jsme zmínili, kolá řem. Vandrem se dostal ku Praze, pokračuje ve vzpomínkách Jaroslav Černý, sehnal místo ko lářské u vdovy v Bořanovicích. Měla dvě dcery. Vzal si vdovu, dcery provdal. Spolu měli tři syny. Josef zůstal doma v hospodářství. Se svým ot cem jezdil do Cerhenic na poutě a na posvícení. To hrávala hudba Františka Kmocha z Kolína. Měl zájem o dceru starosty Horela, ale z toho sešlo, měl málo. Pak se z lásky oženil s vyučenou švadlenou Již zmíněný děda Jaroslava Černého Josef se narodil v Jindicích roku 1845 a měl krušné mládí. Jako hoch zpíval v kostele na kůru. Při jedné příležitosti mu dal pan hrabě za odměnu brambory, které byly vzácné. Po vyučení praco val také v Praze. Pak byl pět let na vojně u dělo střelectva, hlavně v Besarábii, dnešním Rumunsku. Byl výborný vypravěč a když byla pohoda, vypravoval různé historky. Jednou se seznámil s dcerou majitele jakéhosi dvora a pro zradilo se, že ji líbal.hned mu odebrali všechny šarže a zavřeli ho.po pěti letech se dostal do Cerhenic k bratrovi, pak pracoval ve Velimi v cikorce, teď čokoládka.udělal si známost a 23. února 1873 vzal si babičku Kateřinu Dusbábko vou. Josef a Kateřina Černých měli celkem dva náct dětí, dospělého věku se však dožila jen polo vina. Jan, otec Jaroslava Černého, se narodil v roce I on musel kovárnu na dlouhých 12 let opustit a sloužil jako pěšák v rakousko uherské armádě. Nebyl pak v Cerhenicích kovářem jedi ným, například v dvacátých letech provozovali řemeslo ještě mistři Židlický a Pekárek. V roce 1904 přidal kovář Černý do čela své ho stavení na městečku střechu pro kování koní a hned začátkem následujícího roku žádal člen obecního zastupitelstva Jan Čermák, by mu byl vyměřen mírný poplatek co nájemné z toho místa a to deset haléřů ročně. Pod přístřeškem kovárny byla na zdi tabulka Jan Černý, kovář a zkoušený podkovář. Snad jsem měl už zkraje připomenout, že kovářské ře meslo se rozvíjelo ve vesnicích a menších měs tech již od středověku, ve větších městech se brzy rozdělilo na další obory, například zbrojířství, zámečnictví, kotlářství a cvočkařství. Kováři zho tovovali sekery a kladiva, kosy a srpy, lopaty a další nářadí, pánve a rošty, ozdobné ploty a mříže, panty dveří nebo celé dveře železem po bíjené, větrné korouhvičky, hřbitovní kříže. S kovářstvím bylo dlouho spojeno i podkovář ství a výroba podkov, samostatná živnost byla z kování koní utvořena až v roce Poslední kovář pan Černý pracoval samo zřejmě také s elektrickou svářečkou a jeho vý robky odpovídaly potřebám obyvatel poloviny 20. století. Kluky asi nejvíce zajímalo kování koní: pan mistr nejdříve sundal starou a opotřebenou pod kovu a opatrně koni seřezal šlapadlový roh. Pak vybral podkovu, která tvarem a velikostí odpoví dala kopytu, případně ji ještě nahřál a kopytu co nejlépe přizpůsobil. Podkovu připevnil hřebíky podkováky, které pak ohnul a zanýtoval. Zbý valo jen rašplí zaobroubit okraje kopyta. Potíže bývaly s neklidným koněm, muž přidržující mu nohu musel být velmi opatrný a včas uskočit. Takzvanou lisici (připomínající tělocvičná brad la) pro zvlášť vzpurné koně pan mistr snad ani nevyužil Pod přístřeškem kovárny se občas hospodá ři sešli i na kus řeči. Začátkem 50. let býval čas tým námětem hovorů vstup do družstva. Cerhenické noviny však 22. srpna 1957 na adre su hospodářů poznamenaly, že jiní malozemě dělci se neslízají pod kovárnou k planým debatám a nečekají až to praskne, ale plní státní dodávky a nákup. Kovář Jaroslav Černý odolával přesvědčo vání ke vstupu do JZD až do konce roku V srpnu 1959 dostal potvrzení, že vnesl do druž stva kovářského materiálu za Kč. Z tohoto materiálu pokud se hodí opravuje různé družstevní nářadí. Za materiál mu dosud nebyla žádná splát ka vyplacena. Dodejme, že to byla poměrně vy soká částka nejméně půlroční dělnická mzda. Škoda, že se při psaní vzpomínek nedostal ke svému životu. Na konci rukopisu zůstala jen nedokončená věta ( S použitím vzpomínek pana J. Černého připravil Břetislav Ditrych) Víte něco zajímavého z historie Cerhenic, nebo máte doma zajímavý dokument, dopis, fo tografii nebo pohlednici? Uvítali bychom i jaké koliv informace o židovských rodinách Bondyových č.p.33), Mautnerových (č.p. 204), které byly začátkem června 1942 odvezeny do Terezína a vzápětí do koncentračních táborů v Polsku. Nikdo z dospělých ani dětí nepřežil. Informace nám chybí i o rodině Krausových, kte rou stihl stejný osud. Kontaktujte, prosíme, Obec ní úřad. Rádi Vás zařadíme mezi ty, kteří přispěli do připravované publikace s pracovním názvem Paměť obce Cerhenice. A předem děkujeme. CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 strana 9

10 STAROSTA OBCE SE SETKAL S PREZIDENTEM REPUBLIKY Ve středu 5. října 2005 se starosta obce Cerhenice Marek Semerád setkal s prezidentem České republiky Václavem Klausem. Stalo se tak u příležitosti návštěvy prezidentského páru ve středních Čechách při plavbě lodí Král Jiří od poděbradského přístaviště na soutok Labe a Cid liny. Prezident spolu s první dámou popřáli všem občanům Cerhenic, Cerhýnek a Radimku hodně štěstí a pohody, což dokládá i toto věnování, kte ré bude založeno v kronice obce. Cvičení pro ženy Milé dámy, Jak jistě více, cvičení pro ženy probíhá již od 3. listopadu. Máme za sebou již 9 hodin a 3 před sebou. Hodinu máme většinou rozdělenu na dvě části nízkého aerobiku a jejich kombina ce 2 3 prvků. Nízký aerobik proto, že neděláme žádné poskoky či skoky. Posilovací část je vždy doplněna stretchingem, zaměřeným na celkové protažení. Občas zařadíme i cviky z kalanetiky. Protože ve škole nemusíme platit žádný ná jem, je cvičení zdarma. Moc děkuji všem, kteří se mnou cvičí pravi delně. Po čtyřleté přestávce, kdy jsem měla pro blémy s páteří, je pro mě obtížné se opět dostat do formy. Věřím, že jsme si všechny nejen malinko vylepšily kondici, ale i se příjemně odreagovaly od všedních starostí. Všem přeji hodně zdravíčka do nového roku. Soňa Dušková A co po novém roce? 12 hodinový kurz cvičení na gym ballech (velkých míčích) termín: od (12 cvi čebních hodin) cena: , Kč cena je pouze za gym ball, který vám po skončení kurzu zůstane. Cvičení je vhodné zejména pro ty, kteří mají problémy s páteří; nebaví je aerobní sestavy; po třebují intenzivní kondiční cvičení zaměřené na formování postavy; chtějí pouze návod, jak správ ně provádět na gym ballech cviky a poté si cvičit sami doma. Vzhledem k tomu, že prostory mají omeze nou kapacitu, prosím sdělte mi svůj zájem co nej dříve. (tel.: , ). Pokud si přinesete vlastní gym ball, neplatíte nic. Co myslíte, nebyl by to zajímavý dárek? Soňa Dušková Jako již tradičně se letošní Mikuláš vydařil a čert řádil více než kdy jindy Břišní tance se vracejí Na přání absolventek kurzu břišního tance v lednu pokračujeme!!! Dne 5. ledna od 18 hodin se budou opět konat v síni Blanky Waleské břiš ní tance pod vedením cvičitelky Pavlíny Švarco vé. Když se nás sejde dost, můžeme uspořádat kurz jak začátečníků, tak pokračovačky. Těším se na setkání Markéta Pošíková CERHENICKÉ ROZHLEDY občasník obce Cerhenice. Vydává OÚ Cerhenice, tel.: Redakčně připravili: p. Hranička, p. Jirušová, p. Pošíková, p. Semerád. Zlom a grafická úprava Jan Pošík POSH. Tiskne TISKÁRNA Petr Pošík Poděbrady. Náklad 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor. Dotazy, připomínky, náměty a inzerci adresujte OÚ Cerhenice pod heslem NOVINY nebo e mail: nebo

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ Když nemáte investice, tak by Vám je půjčili investoři jako banka. A Vy jim to budete z nájmů splácet a pak to jednou bude Vaše. Za seniory se inkasuje 20.000 Kč měsíčně a v

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

U S N E S E N Í z veřejného zasedání konaného dne 21.09.2011

U S N E S E N Í z veřejného zasedání konaného dne 21.09.2011 U S N E S E N Í z veřejného zasedání konaného dne 21.09.2011 Městské zastupitelstvo po projednání schvaluje: 1.Ověřovatelé zápisu p.haka V. a O.Machačku 2.Výzvu majitelům opuštěných věcí: Torzo městské

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více