Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005"

Transkript

1 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující. Letos jsme především dokončili plošnou plynofikací naší obce, včetně osad Cerhýnky a Radimek. Tuto akci jsme v říjnu uzavřeli s výraznou podporou státní dotace slavnostní kolaudací za účasti mi nistra Urbana. Dnes máme již okolo 170 aktiv ních přípojek, a tak s největší pravděpodobností nehrozí naší obci nějaký problém typu vrácení dotace tak, jak se s tím setkáváme v některých ji ných případech. Osobně si ale nejvíce cením toho, že konkrétně Cerhenice byly ministrem Urba nem vyzvednuty jako kladný příklad přímo v Sedmičce na TV Nova, kde nás významný člen vlády učinil příkladem i pro další samosprávy. Dojem na něj učinila především rozsáhlá inves tiční výstavba, která buď probíhá nebo je těsně před rozjezdem. Seznámil se jak s projektem vý stavby 24 chráněných bytových jednotek postup ně rostoucích vedle areálu OU a MŠ, tak i s byty pro mladé rodiny, do kterých by se zjara 2007 pokud vše půjde tak, jak má měli začít stěhovat první nájemníci. Tou dobou by již noví obyvatelé chráněného bydlení měli mít za sebou premiéro vé Vánoce. Mohl bych zde dále psát o tom, že v roce 2006 bude zahájena rozsáhlá oprava školy a chodníků, včetně tolikrát slibovaného chodníku Cerhýnky Cerhenice, ale nechci samozřejmě všechno lakovat na růžovo. Máme mnoho pro blémů, které postupně řešíme a které nás trápí. Sám se řídím heslem jednoho z otců francouzské revoluce Georgese Dantona: Odvahu, ještě jednou odvahu, vždy odvahu. Všechno však nelze změnit přes noc či pouhým mávnutím kou zelného proutku. Mně samotného se především nelíbí ne vždy utěšený vzhled naší obce, často nedůkladně zametené chodníky a ulice. Sami si uklidíme jen na zahrádce, a pak žehráme na obec, že její zaměstnanci neuklidí všude okolo. Chce me li však mít naši obec vhodně uklizenou dlou hodobě, je nutné tento přístup od základu změnit. Neříkám, že Obecní úřad toho v této věci nemůže udělat více je vždy se v čem zlepšovat avšak do samotného povznesení vzhledu Cerhenic se musíme zapojit opravdu všichni, a to společně. Na závěr bych Vás chtěl vyzvat k jedné věci: po kud se Vám v Cerhenicích cokoliv nelíbí, přijďte mi to otevřeně říci na Obecní úřad. Rád se to dozvím a pokusíme se s tím něco udělat. Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v Novém roce Váš starosta Marek Semerád Chráněné bydlení Říjen byl v obci slavným měsícem. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban spolu se sta rostou Markem Semerádem a zástupci dodavate le stavby poklepali na základní kámen chráněného bydlení, na kterém už stavební firma pilně pracuje na pozemku vedle obecního úřadu. Jedná se o jednu z největších akcí v obci. Ministerstvo pro místní rozvoj na ni přispělo dotací 19,2 milionu korun, o níž se zasloužil právě ministr Urban. Radnice si zároveň vzala úvěr, ze kterého zaplatí inženýrskou činnost, stavební dozor a výstavbu studně, na kterou současně napojí školu a školku. Projekt jako celek je samofinancovatelný. Cel kem vyjde na 25 milionů. Co nepokryje dotace, uhradí obec ze zmíněného úvěru, jenž se bude splácet z nájemného. Hotovo by mělo být ani ne za rok do konce listopadu 2007, takže příští Vánoce už by se mohli stěhovat první nájemníci. Dvaadvacet garsonek a dvě dvougarsonky jsou přednostně určené pro důchodce a osoby ZTP. V těchto místech vznikne vlastně celý areál, tedy Foto Jana Martinková, Kolínský deník Na základní kámen poklepal ministr Urban chráněné bydlení, zdravotní středisko, obecní úřad, škola, školka, ještě bychom rádi poblíž školy vybudovali byty či parcely, dodal starosta Ma rek Semerád. Děkuji panu starostovi i celému zastupitelstvu za to, co všechno se v Cerhenicích děje. Není obvyklé, aby se v obci velikosti Cerhe nic tolik investovalo. Štěstí přeje připraveným a tady připravení jsou, komentoval ministr Urban a dodal: Myslím, že starosta Semerád a celé ve dení obce vědí, co chtějí, a dokáží za tím jít tak, že je to tah na branku. Cerhenice se během poměrně krátké doby stávají moderní obcí srovnatelnou s vyspělými obcemi v Evropské unii. Starosta i ja kožto mladý člověk může být příklad pro mnohé starosty v České republice. Už dnes je o byty v právě budovaných do mech zájem z řad místních i přespolních občanů. Bez dotací ze státního rozpočtu bychom samo zřejmě žádné byty pro mladé lidi ani pro důchod ce nepostavili, připomněl starosta Marek Semerád.

2 Byty Na Palouku Ačkoli nedosáhnou na hypotéku, budou mít šanci získat byt Značný zájem projevili obyvatelé obce o plá novaných dvaatřicet bytů, které do jara 2007 vy rostou v lokalitě Na Palouku. Koncem října proběhlo mimořádné zastupitelstvo, na kterém byl projekt celé akce prezentován. Zájemců je ob rovské množství, přijímáme předběžné přihláš ky, ale ty jednoznačně převyšují nabídku, popsal starosta Marek Semerád s tím, že přednost při přidělování bytů budou mít místní lidé, kteří splní podmínky dané ministerstvem. Jedná se o byty pro mladé rodiny s dětmi, takže současné minis terské podmínky ukládají, že možnost získat byt má rodina, jejíž společný měsíční hrubý příjem nepřesahuje pětadvacet tisíc korun. V praxi to znamená, že šanci získat byt by měly mít i rodiny, kde je například žena na mateřské dovolené, tak že ani manželé dohromady nedosáhnou na hypo téku. Náklady na osm domů po čtyřech bytech budou činit pětačtyřicet milionů korun, z čehož zhruba dvacet milionů bude dotace státního fon du rozvoje bydlení. Na zbytek si bude obec brát dlouhodobý, přibližně dvacetiletý úvěr, který bude splácet z nájemného. Parcely Soukromník začne stavět byty na jaře Příprava parcel v lokalitě Na Štěpnici, kde soukromý investor chystá deset pozemků pro výstavbu rodinných domků a zhruba sedmdesát bytů, je ve fázi přípravy na územní rozhodnutí. Příští rok na jaře by se tedy mělo začít stavět,a to jak bytovky, tak případní soukromí stavebníci. Ti budou už zasíťované pozemky kupovat přibližně po šesti stech korunách za čtvereční metr. Městys Rozrosteme se na 2000 obyvatel Do deseti let by se obec díky masové vý stavbě bytů i vzniku desítek parcel pro rodinné domy měla stát městysem, a to nejen formálně, ale i fakticky. Radnice usiluje, aby se počet oby vatel Cerhenic a okolních obcí zvýšil ze součas ných sedmnácti set na dva tisíce. Mimo jiné i proto vyjednává dotaci na opravu školy, která kapacitně stejně jako školka nárůst obyvatel zvlád ne. Od září topíme plynem Kromě poklepání na základní kámen chrá něného bydlení ministr průmyslu a obchodu Mi lan Urban při příležitosti návštěvy Cerhenic také slavnostně zkolaudoval plošnou plynofikaci, ne jen Cerhenic, ale i sousedních Cerhýnek a Ra dimku, který je raritou v celé republice, protože je nejmenší plynofikovanou obcí v našem státě. Přestože trvale bydlících rodin je v Radimku málo, v jeho okolí jsou další parcely, na které radnice počítá, že se v budoucnu bydlení rozšíří. Z celko vého počtu 381 přípojek ve všech třech obcích je dnes aktivních zhruba třetina. Do roka radnice počítá, že to bude polovina. Plynofikovalo se v letech 2004 až 2005, akce stála bezmála 19 milio nů korun. Práce probíhaly s podporou státního fondu rozvoje bydlení, o což se ministr Urban zasloužil. Tento slib dal na veřejném zasedání zastupitelstva v březnu loňského roku a svému slovu dostál. Na rozdíl od jiných míst rostoucích ceny plynu Cerhenice a okolí kupodivu příliš ne zasáhly, percentuálně vyjádřeno zdražování od radilo tři až pět procent lidí. Jak to je a bude s cenou plynu? Zeptali jsme se ministra Milana Urbana: Cena plynu není v rukou vlády ani parla mentu. Tato cena se odvíjí od ceny ropy na světo vých trzích. Jsem rád, že máme nezávislý regulační úřad, který prověřuje, zda cena odpovídá mate matickým vzorcům, a tedy dodavatel nemůže pře dražovat plyn pro domácnosti. Snažíme se udr žovat rovnováhu mezi cenou plynu a elektřiny, abychom nevychýlili domácnosti některým smě rem, jako tomu bylo třeba v devadesátých letech, kdy se říkalo, že je výhodné zavést přímotopy, protože ceny elektřiny budou výhodné, realita pak ukázala něco jiného. Samozřejmě bychom si přá ly, aby cena ropy, a tudíž i zemního plynu, šla dolů, ale není to v možnostech našeho rozhodo vání a musíme se tomu přizpůsobit. Pro mě je důležité, aby cena plynu a elektřiny byla v České republice nižší než v okolních zemích, a bylo to tudíž trochu výhodné pro občany a podniky. Jakým způsobem vstupuje do hry regulač ní úřad? Mechanismus funguje tak, že pro domác nosti je cena hlídána právě regulačním ústavem, velké podniky mají možnost dohodnout si cenu s dodavatelem. Pokud se nedohodnou, vstupuje do hry regulační úřad. To se také nedávno stalo. Některé návrhy dodavatele totiž znamenaly zdra žení plynu až o čtyřicet procent. Podniky s tím nesouhlasily, a tak požádaly regulační úřad, aby vstoupil do celého procesu. Ten rozhodl, že náro ky dodavatele jsou skutečně neoprávněné a sta novil maximální cenu pro rok Změna územního plánu počítá s další výstavbou Jedním z hlavních cílů, které si klade nový územní plán obce, je zvýšit počet jejích obyvatel. Chceme, aby se k nám přistěhovalo co možná nejvíce lidí, říká místostarosta Milan Škopek. Plochy, které jsou vhodné k výstavbě a nebyly k tomuto účelu zanesené v územním plánu, tam nyní vedení obce změnou územního plánu zanáší. Část těchto ploch získá od pozemkového fondu. Vý stavbu hodláme řešit většinou prostřednictvím investora, dodává místostarosta s tím, nový územ ní plán vyšel vstříc také soukromým osobám, které již mají zakoupené parcely a chtějí stavět. Po no vém roce by měl být vyvěšen záměr změny územ ního plánu a obeslány dotčené osoby a organizace. Poté nový územní plán poputuje ke schválení na krajský úřad. strana 2 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

3 Sokolovna by měla přejít do rukou obce Letitý problém cerhenické sokolovny spěje k dobrému konci. Posvětí li záměr všechny do tčené složky České obce sokolské, přejde objekt bezúplatně do majetku obce, která podle příslibu starosty Marka Semeráda zajistí peníze na její opravu. Jakožto cerhenická jednota nemáme dost prostředků, abychom sokolovnu uvedli do tako vého stavu, aby odpovídala našim představám. Dostali jsme dotaci milion korun na opravu kabin na fotbalovém hřišti, takže s dalšími dotačními penězi už nelze příliš počítat. Sál v budově soko lovny by se dal krásně využívat ke cvičení, ale teď je v takovém stavu, že není možné provozovat tam ani cvičení, ani kino, nastínil Aleš Kobliha, starosta Sokola Cerhenice a zastupitel Cerhenic v jedné osobě s tím, že když přijde zima, nechce se Sokol s cvičením doprošovat jinde, tím spíš, že školní tělocvična je hodně vytížená. Mám li teď hovořit jako zastupitel, odpovím, že obec uvítá možnost využití sálu. Teď máme jen dvě zábavy a ještě k tomu se musí konat v létě. Objekt je navíc v centru obce a reprezentativní zrovna není, spíš, na rovinu řečeno, dělá ostudu, dodal. Pokud valná hromada cerhenické jednoty přijme převod sokolovny na obec jako svůj zá měr, poputuje tento plán k posouzení župě, tedy Sokolské župě Tyršově do Kolína. Ta má povin nost záměr prověřit a zkompletovat dokladovou dokumentaci. Pokud vše projde bez problémů, nevidím důvod, proč bychom to zdržovali nebo bojkotovali, uvedl jednatel Sokolské župy Tyr šovy Josef Těšitel. Z Kolína pak celá věc půjde na stůl předsednictvu výboru České obce sokolské, tedy do Tyršova domu v Praze. Takto složitý proces není bez opodstatnění. Stalo se, že starosta jednoty podepsal podobný kontrakt bez vědomí župy a vůbec členské základny. Výsledkem toho je trestní řízení, vysvětluje Josef Těšitel. Valná hromada cerhenické jednoty se ve věci převodu sokolovny sešla už jednou, v listopadu, ale přišla ani ne třetina z dvaačtyřiceti dospělých členů, proto se přítomní dohodli, že se schůze zopakuje ještě jednou v lednu. Domnívám se, že snaha o převod sokolovny obci je promyšlený krok a že radnice dokáže peníze na její opravu sehnat. Obecně mohu říct, že spolupráce Sokola s cerhenickou radnicí je dobrá, uzavřel Josef Těši tel. Stručně Nové asfaltové hřiště u základní školy stavěla obec s podporou Středočeského kraje, která činila půl milionu korun. Do celkové částky korun doplatila náklady radnice. Hřiště slou ží pro školní děti i pro veřejnost. Spojnice se silnicí I/12 se rýsuje. Do obce už zavítali pracovníci projekční kanceláře, aby si přímo na místě prohlédli terén. Státní fond dopravní infrastruktury hodlá celou investici za hrnout do svého rozpočtu pro příští rok. Před sokolovnou je od října nový pře chod pro chodce. Důvodem jeho zřízení byla hlav ně snaha o větší bezpečnost dětí. Obec má stavební povolení na rekulti vaci bývalé skládky. Radnice plánuje, že v těchto místech vznikne lesopark. Při této příležitosti ob noví i lesní cestu k unikátnímu stromu babyce. Osadní výbor Předsedkyně osadního výboru si pochvaluje spolupráci s radnicí Přijdou noví obyvatelé, přibudou děti do školky a školy, zkrátka jsem jednoznačně pro, říká na adresu výstavby bytů, kterou v Cerhýn kách chystá soukromý investor na pozemcích, jež koupil od obce, nová předsedkyně místního osadního výboru Romana Turková. I ta přispěje svou špetkou do mlýna k rozvoji a službám v obci tím, že zhruba do dvou měsíců otevře v pro najatých prostorách obchod smíšeným zbožím. Zkusím to. Vždyť lidé si tady na malé vsi ani nemají kde koupit pečivo, aniž by museli vyjet autem nebo autobusem, dodává. Ačkoli Cerhýnky a Radimek skutečně nejsou zrovna velkoměsty, neznamená to, že místní obyvatelé nemohou mít komfort jako ve větších sídlech. Důkazem toho je fakt, že obce jsou nejmenšími v republice, které mají plyn. Je o něj poměrně zájem, řada lidí už jím topí, upřesnila Romana Turková s tím, že na CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 pravidelných schůzkách se starostou Cerhenic Markem Semerádem padla i slova o pravděpo dobné výstavbě kanalizace, která by se mohla uskutečnit přibližně do pěti let. Je nám ale samo zřejmě jasné, že všechno závisí na penězích, do dala předsedkyně osadního výboru, která si spolupráci s cerhenickou radnicí pochvaluje. Ve funkci předsedkyně výboru jsem sice teprve od června, ale musím říct, že s čímkoli jsem na radni ci přišla, vždycky mi vyšli vstříc, uvedla Roma na Turková, členka ČSSD, která je obyvatelkou Cerhýnek pět let. Schůze osadního výboru v Cerhýnkách, který se mimo jiné podílel na orga nizaci Masopustu, Májů či mikulášské nadílky, se konají jednou měsíčně. V současné době má osadní výbor sedm členů, nemusí to ale být počet konečný. Pokud by se další lidé chtěli na jeho práci podílet, stačí přijít. Na křižovatce silnice směrem z Cerhe nic za dráhou a spojnice na Sokoleč stojí nový stožár veřejného osvětlení. Dvojstožár vyšel zhru ba na korun. Dosud v těchto místech, kde dříve došlo již k několika dopravním nehodám, žádné osvětlení nebylo. Budova knihovny se dočkala opravy. Lidé si již chodí půjčovat knížky do nově zrekon struovaných prostor, v jejichž sousedství vznikl i nový obchod. Dům také dostal kompletně novou fasádu. strana 3

4 Na pozvání poslance Evropského parlamentu za ČSSD z Kladna Libora Roučka se dva zástup ci kolínského okresu vypravili na podzimní ex kurzi do Evropského parlamentu. Byli jím starosta naší obce Marek Semerád a starosta nedalekých Ratenic Helena Škopková. Na oba i na jejich ko legy z jiných středočeských měst a obcí čekala náročná cesta autobusem i program. Navštívili Stálé zastoupení Středočeského kraje při Evrop ské unii, Stálé zastoupení Prahy a Velvyslanectví České republiky při Evropské unii. Středočeská budova není moc hezká, daleko reprezentativněj ší a asi i účelnější je objekt pražského zastoupení. Středočeši, složení vesměs z mladých lidí, se tepr ve zabíhají, popsal své dojmy starosta Semerád. Na půdě Evropské komise starostové dlouho dis kutovali s komisařem Vladimírem Špidlou. Ještě píšete historické články? ptal se Špidla hned na uvítanou našeho starosty. Každých 20 minut vzniká nová tepelná elektrárna Nejdéle se ale hovořilo například o zvažova ném přístupu Turecka do Evropské unie. Komi sař Špidla se kloní spíše k odpovědi ano, hlavně z důvodu, aby se ukázalo, že muslimský svět dokáže koexistovat s evropským. Podobného názoru je i cerhenický starosta. Nicméně nemělo by to asi být hned a hlavně by se podle mého názoru neměly Turecku dělat žádné ústupky, dodal Marek Semerád. Druhým okruhem disku se byl rozvoj Číny, odkud se Vladimír Špidla nedávno vrátil. Pekingu je jediné město, kde jsem neběhal, řekl a zdůvodnil to velmi špatným životním prostředím. Každých dvacet minut totiž v Číně vzniká jedna nová tepelná elektrárna. Šedesát sekund a dost! Středočeští starostové se zúčastnili také os trého zasedání Evropského parlamentu. Každý poslanec v něm má na svůj projev minutu a ani vteřinu navíc, pak mu jednoduše vypnou mikro fon. Je to Babylon národů, každý mluví o něčem jiném, slyšíte hovořit o Makedonii a pak hned o ptačí chřipce a každý mluví ve svém národním jazyce, všem ostatním se projevy překládají, tedy do všech pětadvaceti jazyků, popsal starosta Se merád. Nikoli nezajímavým zážitkem byla i ná vštěva kantýny Evropského parlamentu, která vypadá jako lepší bufet formou samoobsluhy. Starostové navštívili Evropský parlament Snad s tím rozdílem, že sedíte u jednoho stolu vedle Fina či Řekyně, zkrátka všech pětadvacet národů je tu vedle sebe tak, jako by se sedělo v české závodní jídelně, vylíčil starosta Marek Semerád. Sami bychom neobstáli my ani Německo Evropský parlament je svět sám pro sebe, pro mnoho lidí jsou to příliš odtažité problémy, ale faktem zůstává, že sdružení států do Evropské unie je nutností. Svět se globalizuje a Česká re publika by sama v politické a obchodní soutěži neobstála. A neobstála by sama ani Francie nebo Německo třeba versus Čína, obstojí jen Evropa. Lidé v rámci evropské mentality mají k sobě blíz ko, jsme jakoby jeden kmen, máme stejné hodno ty, shrnul starosta Semerád. Belgické pralinky s českým nápisem Příliš času na procházky po Bruselu středo čeští starostové na své pouti po evropských insti tucích neměli. Starosta Semerád to stíhal po chvilkách v noci nebo brzy ráno. Brusel jako město se mi příliš nelíbil, hlavně kvůli spoustě odpadků. Kdyby Brusel nebyl hlavou Evropské unie, ničím by podle mě nevynikl. S naší Prahou se nedá srovnat ani v nejmenším. Je to tím, že Praha nebyla hlavním městem v 19. století, kdy se razilo heslo Staré zbouráme, postavíme nové, takže v Praze se památky zachovaly, ale v Bruse lu je na mnoha místech architektura jak se říká každý pes jiná ves. Jinak kromě belgických prali nek je tam všechno stejné jako v českých obcho dech. A koneckonců, i ty pralinky jsem koupil s českým nápisem, čestné slovo, hned kousek od Čurajícího chlapečka, smál se cerhenický sta rosta. Poturčenec horší Turka Mezi starosty, kteří hlavní město Evropy a jeho instituce navštívili, byl i projektant, který učinil zajímavý poznatek. Když stoupal po vnitřních schodech v budově Evropského parlamentu, kon statoval, že český stavební úřad by na ně nevydal kolaudační rozhodnutí. Schody jsou totiž mimo jiné blízko u sebe a neoznačené signálními barva mi. Angličtina versus francouzština Když chcete být evropským poslancem, sta čí, když umíte anglicky, dorozumíte se mimo za sedání s každým a v plénu se vám projevy překládají do češtiny. Jinak hlavním jazykem v Bruselu je francouzština jako diplomatický jazyk. V evropské komisi se ale mluví anglicky, fran couzsky a také německy. Například i Vladimír Špidla tedy na rozdíl od poslanců musí mluvit v těchto třech jazycích. strana 4 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

5 Kanalizace Stavba II. etapy kanalizace v Cerhenicích byla zahájena! V říjnu 2005 byla zahájena výstavba II.etapy kanalizace v Cerhenicích.Tato etapa obsahuje vý stavbu jednotlivých kanalizačních stok z ulic při lehlých ke komunikaci, která tvoří průtah obcí. V ní je uložena páteřní stoka, začínající u ulice Zahradní s ukončením v čistírně odpadních vod za dráhou. Tato páteř kanalizace byla prováděna jako I. etapa již dříve. Součástí kanalizačního systému je i výstav ba kanalizačních přípojek po veřejných částech na hranice pozemků jednotlivých nemovitostí. Kanalizační systém je převážně gravitační, pouze v části Na Palouku a v ul. Polní jsou navrženy čerpací stanice, které přečerpávají splaškové vody z níže položených oblastí do spádové kanalizace. Výstavba byla zahájena v ul. Zahradní a bude dále pokračovat v ul. Na Vinici a B.Waleské.To je záměr pro letošní rok.v roce 2006 by výstavba pokračovala v ul. Školská, Zámecká, U Staré Školy, Pod Beránkem, Východní, U Štěpnice a ul. Polní. Vzpomínka na paní Šátkovou Uplynuly již dva roky, co jsme náhle a tra gicky ztratili naši maminku, paní Květoslavu Šát kovou. Zdá se nám skoro neskutečné, že žila v blízkosti zloděje, násilníka a svého vraha Petra Zápotockého. Měla tu smůlu, že si ji vyhlédl, bes tiálně odvlekl z domu a zavraždil. Nezbývá nám než věřit, že musela zemřít proto, aby již nikdy nikomu neublížil. Existuje li CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 Tak jako v září 2005 úspěšně ukončená ply nofikace obce, tak i stavba kanalizace se neobejde bez výrazného finančního přispění z veřejných finančních prostředků, neboť náklady na tuto stav bu převyšují částku 23 milionů korun. Vzhledem k tomu, že poptávka ze strany obcí v ČR po finančních dotacích na stavby podobné ho charakteru převyšuje současné možnosti kraj ských i státních institucí, zaslouží si velké uznání zastupitelstvo obce, zejména pak starosta Marek Semerád, který díky svým manažerským schop nostem dokázal tento finanční příspěvek z veřejných prostředků zajistit. Stavbu provádí firma VSK a.s. Kolín a do končení II. etapy kanalizace se předpokládá ve druhé polovině roku Uvedením kanalizace II. etapy do provozu bude zaznamenáno další plusové znaménko do kolonky ekologie a kvality životního prostředí v obci Cerhenice a jejím okolí. Jaroslav Musil technický dozor Obecní úřad Cerhenice, Školská 444, Cerhenice O Z N Á M E N Í STAVBA KANALIZACE II. ETAPA CERHENICE Vážení spoluobčané, v říjnu letošního roku byla zahájena výstavba kanalizace II.etapy v Cerhenicích. Výstavba byla zahájena v ul.zahradní a v ul.na Vinici a bude dále pokračovat v ulicích B.Waleské, Školská, Zámecká, U Staré Školy, Pod Beránkem, Východní, U Štěpnice a v ul.polní. Součástí výstavby kanalizačních stok v jednotlivých ulicích bude i výstavba kanalizačních přípo jek po veřejných pozemcích až na hranici soukromých pozemků majitelů nemovitostí.to zname ná, že od hlavní stoky bude otevřeným výkopem provedena kanalizační přípojka D150mm přes část ulice a chodník až k oplocení jednotlivých nemovitostí. Tyto práce budou provedeny na náklady investora, tj. obec Cerhenice. Majitel nemovitosti si na své náklady provede výstavbu kanalizační přípojky od oplocení do objektu. Kanalizační přípojka není považována ve smyslu zákona 274/2001Sb. za vodní dílo, ale podléhá stavebnímu řízení tzn., že na každou kanalizační přípojku musí být zpracovaná projekto vá dokumentace, vydané stavební povolení a provedené kolaudační řízení. Obec Cerhenice, jako investor výstavby kanalizačního systému, chce občanům, majitelům nemo vitostí, činnosti, které by měly vlastní výstavbě předcházet, pokud možno ulehčit a zjednodušit. Byla proto uzavřena smlouva o dílo mezi obcí Cerhenice a projektantem ing.stanislavem Bělkou, Havlíčkova 835, Kolín IV, tel na zpracování projektové dokumentace pro kanalizač ní přípojky. Projektant bude obcházet jednotlivé nemovitosti, dle postupu výstavby hlavních kanalizačních stok, aby získal informace a podklady pro zpracování této dokumentace. (Pokud si bude někdo chtít domluvit termín návštěvy, je nejlépe volat kolem osmé hodiny ranní). Na základě této dokumentace požádá obec příslušný stavební úřad v Pečkách o vydání stavební ho povolení. Cena projektové dokumentace za jednu kanalizační přípojku je 1.700, Kč a poplatek za vydání stavebního povolení je 300, Kč. Tyto částky (dohromady 2000 Kč) budou občané hradit na Obecním úřadě v Cerhenicích v úředních hodinách (tel: ). O vydání kolaudačního rozhodnutí si majitelé nemovitostí budou již žádat samostatně, protože výstavby přípojek nebudou ukončeny ve stejném čase. Děkuji za pochopení. Marek Semerád starosta obce Škola Rekonstrukce základní školy V roce 2006 proběhne rozsáhlá rekonstruk ce budovy základní školy. Po složitých jedná ních, která jsme s panem starostou Semerádem v loňském a letošním roce vedli, se nám podařilo prosadit dotaci z kapitoly Ministerstva financí Všeobecná pokladní správa. Tato dotace je pro obec zajímavá z několika hledisek. První a nejdůležitější je to, že dotace se poskytuje ve výši 100 %, a tudíž nevyžaduje žád nou spoluúčast obce. To je dobrá zpráva zvláště pro ty spoluobčany, kteří mají (podotýkám, že neopodstatněné) obavy ze zadlužování obce. Další hlediska jsou ta, že by obec stejně musela k rekonstrukci přikročit i za použití vlastních pro středků, protože technický stav budovy je po měrně špatný a pro moderní výuku je potřeba i budovu školy přizpůsobit současným požadav kům. Technický stav budovy odpovídá jejímu stá ří, ale vznikly i problémy, kterým se dalo bohužel předejít. Nejzávažnější je porušená statika svis lých konstrukcí křídla školy, kde byl původně byt školníka. Tam totiž rok a půl před uvolněním bytu docházelo k soustavnému podmačování zá kladů, protože všechna odpadní voda byla místo do septiku vypouštěna přímo do země pod budo vu. Na to jsem obecní úřad tehdy mnohokrát upo zorňoval, ovšem marně. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a ihned po schválení státního rozpočtu bude na zakázku vy psána veřejná soutěž a stavební práce budou za hájeny na jaře roku Rekonstrukce bude opravdu zásadní a bude se týkat výměny střešní krytiny a opravy krovů, opravy propadlých nosných konstrukcí podlah, včetně podlahové krytiny,výměny oken, dveří, zateplení fasády, zhotovení nových rozvodů elek třiny, vody a odpadů, oplocení areálu školy a pří stavba šaten se sociálním zázemím u tělocvičny. Součástí rekonstrukce bude samozřejmě i sanace popraskaných stěn části školní budovy. Vzhledem k bytové výstavbě, která se v Cerhenicích uskuteční, naroste počet žáků tak,že škola bude mít podstatně více žáků. To byl také jeden z argumentů,které jsme při zařizování dota ce s panem starostou Semerádem požívali a do kládali jsme ho podrobným demografickým rozborem. Přes mnohé problémy, se kterými jsme se potýkali, se podařilo náš záměr dotáhnout do úspěšného konce a od školního roku 2006/2007 budou naše děti navštěvovat prakticky úplně no vou školu. Rekonstrukce bude probíhat tak, aby vyučování nebylo narušeno a všechny práce, kte ré by mohly bránit vyučování, proběhnou o hlav ních prázdninách. Mgr.Jan Hranička 1.zástupce starosty nějaká spravedlnost, pak možná ta, že byl nezpo chybnitelně usvědčen, podle práva potrestán na doživotí, a také to, že maminku po roce a půl náhodně našel její spoluobčan, za což jsme mu nesmírně vděčni. Splnilo se nám alespoň to, co jsme si přáli mohli jsme ji křesťansky pohřbít. Tato tragédie poznamenala nejen naše rodiny, ale i ty, kteří ji měli rádi, na celý život. Nadále v nás zůstává mnoho bolesti. Lidé by neměli zapomínat, a proto prosíme, věnujte naší mamince vzpomínku. 16. listopadu 2005 by se dožila krásných 75 let. Zarmoucená rodina strana 5

6 Nově otevřené Vzdělávací centrum Pečecka Tř. J. Švermy 141, Pečky, Tel.: , e mail: JAZYKOVÉ KURZY: Nabídka kurzů od Kurz: Angličtina pro začátečníky PO, ST Délka kurzu: 3 měsíce 24 hod. /1x 2 hod. týdně/ (dopoledne, odpoledne, večer) Cena: 860, Kč Délka kurzu: 3 měsíce 48 hod. /2x 2 hod. týdně/ Cena: 1.650, Kč Kurz: Angličtina pro pokročilé PO, ST Délka kurzu: 3 měsíce 24 hod. /1x 2 hod. týdně/ (odpoledne, večer) Cena: 1.100, Kč Délka kurzu: 3 měsíce 48 hod. /2x 2 hod. týdně/ Cena: 2.160, Kč Kurz: Němčina pro začátečníky (večer + dle dohody) Délka kurzu: 3 měsíce 24 hod. /1x 2 hod. týdně/ Cena: 1.100, Kč Kurz: Němčina pro pokročilé (večer + dle dohody) Délka kurzu: 3 měsíce 48 hod. /2x 2 hod. týdně/ Cena: 2.160, Kč Časový harmonogram kurzů bude upřesněn. V průběhu dopoledních a odpoledních kurzů je možné zajistit hlídání dětí pro účastníky kurzů. V případě velkého zájmu zajistíme jazykové konzultace pro jednotlivce a dále kurzy AJ v sobotních dopoledních hodinách. Možnost prodloužení všech kur zů na 5 měsíců (01 06/2006) POČÍTAČOVÉ KURZY: (v počítačové učebně s bezbariérovým přístupem) Kurz: WORD základní ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ (dopoledne, odpoledne, večer) Cena: 650, Kč Kurz: WORD pokročilý ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 650, Kč Kurz: EXCEL základní ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 650, Kč Kurz: EXCEL pokročilý ÚT, ČT Délka kurzu: 2 týdny 12 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 650, Kč Kurz: INTERNET + OUTLOOK základní ÚT, ČT Délka kurzu: 2,5 týdne 15 hodin /2x 3 hod. týdně/ Cena: 790, Kč Časový harmonogram kurzů bude upřesněn. V průběhu dopoledních a odpoledních kurzů je možné zajistit hlídání dětí pro účastníky kurzů. KERAMICKÁ DÍLNA: Kurz s možností individuální docházky Délka kurzu: vždy v úterý 2 hod. Cena: 50, Kč za hodinu /tj. 100 Kč za každou lekci/ (dle zájmu 15:00 17:00 nebo 17:00 19:00) Otevírací doba VCP od do : PO 8:00 12:00 a ST 13:00 18:00 hod. V případě zájmu o kurzy je nutno doručit vyplněnou přihlášku. Sportovní hvězdička Naše obec vypustila do světa malou spor tovní hvězdičku. Jmenuje se Kristýna Sýkorová, je jí 8 let a navštěvuje 3. třídu místní základní školy. V pěti letech se stala členkou plaveckého oddílu v Kolíně, kde třikrát týdně trénuje pod ve dením trenéra Petra Černého a dosahuje výbor ných výsledků. Ten zatím nejcennější se jí podařil v sobotu v Kralupech nad Vltavou, kde probíhalo 4. závěrečné kolo závodu s názvem Pohár středočeského kraje mladšího žactva. I přesto, že nebyla díky prodělané nemoci v dobré formě, jako jediná z oddílu Kolín se umístila, a to přímo skvěle! Vybojovala zlatou medaili v plaveckém stylu motýlek na 50 m. Jejím dalším úspěchem bylo stříbro za polohový závod na 100 m. Stát na stupních vítězů je odměnou, ale i moti vací k dalšímu trénování. Kristýnko, k úspěchům gratulujeme a do dalších závodů držíme palce. (AH) Poděkování Snad vyjádřím názor většiny spoluobčanů, když si dovolím poděkovat kulturní komisi za jejich práci v letošním roce. Velké díky paní Chocholoušové a Pošíkové a dalším obětavým lidem za organizování řady úspěšných akcí: maškarní s Maxim Turbulenc dětský den s Petrem Rychlým lampiónový průvod mikulášská besídka atd. K tomu, aby především děti měly nějaké povyražení, musí obětovat spoustu volného času a leckdy i vlastní finanční prostředky. S radostí tedy budu vítat i jejich další aktivity a snažit se je podporovat, alespoň jako sponzor. Na závěr bych měla dva náměty do budouc na. Nezapomeňte prosím i na naše seniory. Za sloužili by si např. nějaký výlet po hradech českých, besedu s odborným lékařem či posezení rodáků. Teenagery by možná zaujal sportovní den. Děkuji, Soňa Dušková. strana 6 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

7 Kam za lidovými Vánoci, aneb kulturní tipy od sousedů Do 30. prosince probíhá v muzeu lidových staveb v Kouřimi výstava k předvánočnímu a vánočnímu období nazvaná Co se stalo, přiho dilo, v městě Betlémě. Návštěvníci se tu dozví, co například naše babičky a prababičky vařily v době od Martina až po Tři krále, jaké zvykoslovné před měty se v tomto období používaly či jaké advent ní postavy dohlížely na zlobivá dítka. Zájemci si prohlédnou betlémy, svátečně vyzdobené cha lupy v podobě mnoha způsobů krášlení vánoční ho stromku a naleznou možná inspiraci v řadě maličkostí, které, byť mnoho nestojí, dokáží vy kouzlit příjemnou atmosféru klidu a pokoje. A věřte, že když napadne sníh, jako na naší foto grafii, jsou místnosti roubených chalup se zamrz lými okny provoněné jehličím a vanilkou tím nejhezčím místem, kde má člověk chuť postát, zamyslet se a říct si, že ten dnešní shon možná není to pravé ořechové. Skanzen je veřejnosti pří stupný od úterý do neděle mezi devátou a třinác tou hodinou, v době od 26. do 30. prosince mezi desátou a šestnáctou hodinou. Poslední prohlíd ka začíná hodinu před zavírací dobou, tedy v pat náct hodin. Do předposledního prosincového dne je ote vřená také obdobná výstava ve skanzenu v Pře rově nad Labem. Kromě Štědrého dne vítá své návštěvníky denně mezi desátou a šestnáctou ho dinou, přičemž poslední prohlídka začíná v pat náct hodin. A co konkrétně v Přerově nad Labem návštěvníci uvidí? V chalupě z Chvalovic to je expozice s názvem Den se krátí, noc se dlouží, tedy upomínky na adventní čas s dračkami, přást kami a sousedským besedováním, svátky sv. Martina a Ondřeje se starodávnými zvyky a oby čeji. Chalupa z Draha připomene přípravy na Vánoce v polabské lidové kuchyni, cukroví z vá Rok 2005 byl z hlediska kvality akcí zcela mimořádný. Kulturní komise se při přípravě jed notlivých akcí více rozmáchla a rozhodla se je pojmout netradičně. Klíčovou osobou při pořá dání všech akcí byla Kateřina Chocholoušová, které jsme položili následující otázky. Mohla by jste v krátkosti popsat, co vše le tos Kulturní komise organizovala? Jednotlivé aktivity se setkaly s rozporuplnou reakcí v obci a tak bych vás ráda seznámila ze jména s vyúčtování všech akcí. První akcí roku byl dětský karneval, na kterém vystoupila mezi dětmi velice populární skupina MAXIM TUR BULENC. Na karnevalu vystoupily kolínské mažoretky Srdíčka. Karnevalu se zúčastnilo více než 150 lidí. Nejlepší masky byly odměněny. Ekonomicky akce dopadla následovně: Vystoupení MAXIM TURBULENC , Kč; Ozvučení hudební produkce 3.570, Kč; Pronájem sálu 1.900, Kč; Mažoret ky doprava 985, Kč; Celkem výdaje , Kč. Celá akce se mohla uskutečnit díky sponzor ským darům těchto občanů a firem: Paní Škop ková, pan Chocholouš (ALARM), Samoobsluha BALA, KG servis, firma SESON, pan Kraus, pan Kolařík, pan Kafka a pan Pošík (POSH). Celkem nám sponzoři darovali , Kč. Na vstupném se vybralo , Kč. Obec Cerhe nočního stolu našich prababiček či staré formy a formičky na pečení. Staročeská chalupa hostí výstavu s názvem Hoj, ty štědrý večere, která návštěvníkům ukáže staré zvyky, pověry a věšt by, devatero jídel na štědrovečerním stole a staré lidové betlémy z našeho kraje. Bednárna nabídne srovnání vánočních trhů před sto lety a dnes. Pod názvem Perníkové Vánoce představí staré a sou časné perníkářské formy od pečeckého řezbáře Jiřího Rückera, doplněné vším z muzejních sbí rek, co se vztahuje k medu a medovému pečivu. V přísálí a na chodbě Staré školy je připravena výstava historických i současných papírových vystřihovaných betlémů. Zavítáte li do kabinetu Staré školy, najdete tam inspiraci pro vánoční dekorace a ozdoby podle starých vzorů. Chalupy ze Střihova, Kovanic, Pojed a Dymokur tvůrci výstavy zasvětili koledám a koledování na Štědrý den, na Štěpána a na Nový rok, čili ukázkám toho, jak probíhal vánoční čas ve venkovských domác nostech kolem roku 1860, 1900 a Kulturní rok v Cerhenicích nice na tuto velice úspěšnou a rozsahem mimo řádnou akci přispěla částkou 4 505, Kč. Jak se podařila druhá akce v roce 2005? Druhou akcí byl dětský den s Petrem Rych lým. V letošním roce se Cerheničtí rozhodli uspo řádat dětský den 28. května od 14 hod. na fotbalovém hřišti. K jednotlivým atrakcím přilá kaly děti pohádkové postavičky. Nechyběla Zla tovláska, čarodejnice ani čert. Zlatým hřebem odpoledne byl Petr Rychlý, který provedl děti celým odpolednem. Ekonomicky akce dopadla následovně: Vystoupení Petr Rychlý , Kč; Občerstvení 797, Kč. Celkem výdaje , Kč. Celá akce se mohla uskutečnit díky sponzorským darům těchto občanů: Zdeněk Von dráček s.r.o. Kolín, pan Václav Zvěřina, pan Mi loslav Šmejkal, paní Soňa Dušková, paní Jindřiška Rychlíková a pan František Jahoda. Celkem nám sponzoři darovali , Kč. Na vstupném se vybralo 3.011, Kč. Obec Cerhenice na tuto zají mavou akci přispěla částkou 8.386, Kč. Jak se povedla oslava založení Českoslo venské republiky? Dne 28. října se konal klasický lampiónový průvod, který odcházel od památníku padlých na náměstí a pokračoval za dráhu, kde byl zakončen pochodem mažoretek. Zlatým hřebem večera se stal ohňostroj v ceně 8 tis. Kč, za který obec Cerhe Pojištění Rady a tipy Máte auto starší 10 let? Možná pro Vás bude cenově nejpříznivěji vycházet ČSOB pojišťovna Obáváte se živelních rizik a nechcete havarijní pojištění? Pak doporučuji Kooperativu, kde je toto riziko zdarma. Chcete auto pojistit i havarijně? Pak si nechte udělat nabídky od většiny pojišťoven. Dnes jsou již velké rozdíly jak cenově, tak po stránce krytí rizik a limitů. Jaké doklady patří k pojištění auta a které z nich musíte vozit s sebou? Při sjednání pojiště ní by jste měli obdržet pojistnou smlouvu, všeo becné pojistné podmínky, tiskopis záznamu o nehodě, doklad k povinnému ručení, kartičku asistenčních služeb (na určité máte nárok i bez sjednání havarijního pojištění), zelenou kartu. Policie bude kontrolovat nejspíše tyto doklady: doklad k povinnému ručení a doklad o zaplacení (složenku či výpis z účtu) Kromě pojistné smlouvy doporučuji vozit vše ostatní. Vaše auto pár papírů jistě uveze a v případě dopravní nehody či poruchy je budete potřebovat. Přešel bych k jiné pojišťovně, ale mám nastřá dané bonusy za bezeškodní průběh. Všechny pojišťovny uznávají bonusy za bezeškodní prů běh od jiných pojišťoven na povinném ručení i havarijním pojištění Mám 3 a více smluv na povinné ručení. Tzv. flotilové pojištění by pro Vás bylo výhodnější nižší cena, širší asistenční služby atd. Kde sjednat pojištění? Možností je jistě mnoho. V teple domova, přes internet či telefon, přímo na pobočce pojišťovny, ale nebojte se ani makléřů. Předloží Vám nabídku od několika pojišťoven a vy nemusíte nikde běhat. Soňa Dušková IMG a.s. tel.: nice zaplatila panu Polívkovi 4 tis. Kč, druhá část byla obci darována jako sponzorský dar. Poslední akcí letošního roku byla klasická mikulášská besídka. Jaká byla účast dětí? V sobotu 3. prosince se konala klasická mi kulášská, na kterou obce Cerhenice přispěla 1.000, Kč. V tělocvičně se sešlo okolo 50 dětí a všichni společně s rodiči si užili nejen bohatého mikuláše, ale i strašidelného čerta. Musím také poděkovat Honzovi Kosařovi za ozvučení tělo cvičny. Celkem se tedy podařily v roce 2005 akce za 68 tisíc Kč, za které zejména díky sponzorům a práci členek kulturní komise obec Cerhenice zaplatila necelých 18 tis. Kč. Ještě jednou chci na tomto místě poděkovat všem sponzorům, kteří nám umožnili akce usku tečnit, a také mým kamarádkám Martině Bartáko vé a Zuzaně Nykodýmové, které mi nejvíce pomáhaly. Musím přiznat, že celá organizace byla náročná, ale například při zdobení perníčků pro děti je i docela legrace a příjemný babinec. Budeme rády, pokud se nám ozvou mamin ky i slečny, které by nám s organizací podobných aktivit chtěly pomoci. Někdy nám dochází nápa dy i elán a nová krev je vždy přínos. Můj mobil je Na otázky odpovídala K. Chocholoušová CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 strana 7

8 Hezká obec? Asi se všichni shodneme na tom, že bychom chtěli, aby naše obec byla pěkně upravená a ne museli jsme tu a tam poslouchat řeči o Cerheni cích jako o obci, která je šedivá a neupravená. A je jedno, jestli naši obec takto hodnotí naši občané nebo někdo z venku. Mě osobně tako vé názory velmi mrzí, protože vím, že jsou v Cerhenicích, Cerhýnkách i Radimku místa a dokonce celé ulice, které jsou upravené a hezké. Rád bych se Vám nyní pokusil vysvětlit příčiny současného stavu. 1. Katastrofální stav veřejných komunikací i chodníků, který byl dlouhodobě z různých důvo dů neřešen. 2. Není v silách obce naší velikosti pravi delně udržovat všechny obecní pozemky. 3. Nezájem některých soukromých majitelů nemovitostí o jejich údržbu. 4. Neochota některých lidí udržovat a zlep šovat okolí svého domu. 5. Vandalové. Když začnu od prvního bodu, bude asi kaž dému jasné, že pokud se v posledních padesáti letech do komunikací a chodníků investovalo jen minimálně a navíc nejsou všude hotové sítě, je to problém, který si vyžádá řešení v delším čase, ale i na tom pracujeme a máme zažádáno o dotaci na chodník do Cerhýnek a další komunikace ve výši 11,4 miliónu Kč, o rekonstrukci hlavního průta hu Cerhenicemi atd. Druhý bod úzce souvisí s dalšími body, pro tože s tím, jak narůstá infrastruktura obce a opra vy obecního majetku, tak se zmenšuje prostor na úklid obce. Pokud k tomu přistoupí nezájem sou kromých majitelů o své nemovitosti, neochota některých lidí udržet a zlepšovat okolí svého domu a vandalové, je výsledek takový, jaký máme den ně možnost vidět. Vím, že je mezi námi většina lidí, kterým není lhostejné, jak jejich obec vypadá, a také urči tě nejsme všichni vandalové, kteří ničí odpadko vé koše, značky, lavičky a podobně, a proto by chtěl touto cestou poděkovat všem spoluobča nům, kteří se snaží udržovat pořádek, a zároveň apelovat na ostatní, aby se také připojili. Věřím, že se naším společným úsilím podaří z naší obce udělat příjemné místo pro život. Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci, obraťte se na mě nebo kohokoli z obecního úřadu. Mgr. Jan Hranička 1. zástupce starosty INZERCE Půjčovna čisticích strojů KÄRCHER (na čištění koberců) Adresa: Za Štěpnicí Cerhenice Telefon: (večer) Kužvart v Cerhenicích školil starosty V pondělí 11. července 2005 se v Cerheni cích v Síni Blanky Waleské uskutečnil seminář na téma: vládní politika v oblasti Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj pro období let , a to pod pat ronací poslance PSP ČR a bývalého ministra život ního prostředí pana RNDr. Miloše Kužvarta a starosty obce Cerhenice pana Marka Semerá da. Na semináři, kterého se zúčastnilo asi 40 sta rostů včetně nejvyšších představitelů Peček či Týnce nad Labem, dále přednášel RNDr. Alois Kopecký, vedoucí oddělení odboru řídícího or gánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj, nebo ing. Vladimír Valenta, poradce ná městka ministra životního prostředí ČR. Před mětem nejširší diskuse byla otázka dotačních možností pro obce, které si chtějí vybudovat či dobudovat kanalizaci, případně čističku odpad ních vod. Bylo konstatováno, že Státní fond život ního prostředí je v současné době absolutně bez finančních prostředků, a tak obcím nezbývá nic jiného, než se spoléhat na náhradní zdroje, a to buď krajského úřadu či jiné instituce. Možnosti, Od roku 2003 se v rámci některých českých mikroregionů začaly zakládat nové organizace, tzv. místní akční skupiny (MAS). Jejich vznik byl motivován programem LEADER, který je v součastné době financován ze strukturálních fondů EU. Tyto MAS nenahrazují ve své činnos ti svazky obcí. Zatímco svazky jsou spíše nosite lem myšlenek a koncepcí, MAS jsou realizátorem těchto koncepcí. Princip jejich činnosti spočívá v tom, že vypracují svůj vlastní program (který je užší a konkrétněji zaměřen než mikroregionální strategie) na jehož realizaci obdrží z programu LEADER finanční prostředky. Ty potom dále distribuují na základě výběrových řízení jednotli vým nositelům projektů. Jedná se tak o organiza ce, které lze přirovnat ke grantovým agenturám působící v rámci mikroregionů. Zakladateli MAS může být veřejný sektor z méně jak 33 %, většinu tvoří podnikatelé (33%) spolu s neziskovým sektorem (sportovci, hasiči, mateřská centra apod.) Činnost těchto agentur lze shrnout do těchto bodů: Tvorba grantového programu, včetně administrace a výběru projektů Publicita pro gramu Poradenství pro žadatele Výzva k předkládání projektů Hodnocení předlože které nabízí například Evropská unie, jsou pro obce menší velikosti víceméně nedostupné. Dále byla důkladně diskutována otázka reformy veřej né správy. Velké kritice byla podrobena přede vším příprava stavebního zákona, a to v souvislosti s případným rušením některých menších staveb ních úřadů. Starostové se shodli, že podobně jako v případě předchozího nahrazení okresních úřa dů krajskými, dojde jen k nárůstu byrokracie a k znesnadnění práce obecních samospráv. Po slanec Kužvart přislíbil, že tyto názory vezme v potaz při legislativním procesu, kterým dotyč ný zákon v Poslanecké sněmovně musí zákonitě projít. Odpoledne pak bylo zakončeno besedou s občany Cerhenic, které se zúčastnili všichni hosté a několik desítek místních obyvatel. Jsme rádi, že si na nás poslanec Kužvart udělal čas. Jeho přednáška byla zajímavá, a navíc nám přislíbil, že názory starostů vezme v potaz při tvorbě zákonů v oblasti regionálního rozvoje, na který se v Poslanecké sněmovně specializuje, uzavřel sta rosta Cerhenic Marek Semerád. Příležitost pro podnikatele i celý Pečecký region CLONÍCÍ TECHNIKA Dušek Adolf Na Kopì 465, Cerhenice Horizontální žaluzie Vertikální žaluzie Sítě proti hmyzu Objednávky GSM: Tel.: ných projektů Kontrola realizace vybraných projektů a monitoring výsledků. Obec Cerhenice, jako součást Pečeckého mikroregionu, je součástí nově založené Místní akční skupiny Podlipansko o.p.s., která v průběhu podzimu připravila rozvojovou strategii Pečecka, Kouřimska, Pod Chlumem a města Kostelec nad Černými lesy, se kterou bude usilovat o získání financí z programu LEADER ČR pro náš region. Zakládací listinu s popisem činnosti MAS Podlipansko stejně jako další informace o těchto aktivitách najdete na MAS Podlipansko vyhlásila soutěž o nej lepší logotyp, do které se přihlásilo 24 návrhů. Všichni zakladatelé hlasováním rozhodli o vítěz ství loga Jana Pošíka (POSH) z Cerhenic. Markéta Pošíková Vzhledem k naší péči o pojistnou smlouvu Obecního úřadu Cerhenice přiznáváme všem občanům s bydlištěm v Cerhenicích zvláštní 10 % slevu na pojištění rodinných domů a domácností u pojišťoven Generali a Kooperativa IMG a.s. Dušková Soňa Tel.: strana 8 CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005

9 Kovárna byla v č.p. 51 na městečku (v kronikách a dalších dokumentech se hovoří také o návsi nebo náměstí) už nejméně před dvěma sty lety. Po smrti Tomáše Cikána ji roku 1821 pře vzal jeho syn Jan za 500 zlatých. O osm let poz ději prodal Jan Cikán kovárnu se vším zařízením ( dejmající měch, kovadlo, rohatina, tři velká kla diva a velký šroub ) Matěji Čermákovi. Pak pat řila Františku Čermákovi, který vyráběl první secí stroje ještě dříve, než známý továrník Jouza z Peček. Zaměstnával až šest pomocníků, svého syna Jana však už kovářem nevyučil, ale začali hospodařit na zakoupeném statku. Od prosince 1873 byl majitelem kovárny Josef Černý s manželkou Kateřinou. Kateřina se za svobodna jmenovala Dusbábková a její otec Václav Dusbá bek pro ni kovárnu za 1600 zlatých koupil jako věno. Musel asi šetřit dlouho, byl totiž jen cha lupníkem a ševcem, ale také členem obecního za stupitelstva, kde si velmi zakládal na své nezávislosti. Jeho životním heslem bylo: Čiň správně a nemusíš se bát císaře ani krále. V dílně později pracoval ještě jeden dělník a učedník. V rodě Černých byli kováři snad od nepa měti. Poslední cerhenický kovář Jaroslav Černý ( ) se vyučil u otce Jana Černého, mis trovskou zkoušku složil v roce Na sklon ku života začal psát vzpomínky na své předky. Připomeňme alespoň stručně několik osudů ko vářského rodu. Vzpomínka začíná Františkem Černým, kte rý se narodil začátkem roku 1797 v Jindicích na kutnohorském okrese. Jeho otcem byl kovář Pa vel Černý, matka Barbora Kantůrková, dcera jin dického kováře. V roce svatby bylo Františkovi čtyřicet let, jeho nevěstě dvacet Vyženil kovár nu a současně s řemeslem hospodařil. Jednou vezli dříví z lesa, za vozem klesl a byl mrtev. Měli čtyři syny: Jan byl kovářem, Václav kolářem, Franti šek truhlářem a Josef Černý, náš děda, také ko vářem. Jan Černý byl snad trochu lehkomyslný, ale také ho postihly různé ztráty úhyn dobytka, neúroda a také manželka zemřela. Přišel o všech no a nakonec se ocitl v Cerhenicích ve Freindlo vě kovárně, ve stáří v obecní pastoušce. Měl dvě dcery, Marii a Annu, a syna Karla. Marie byla moc hezká. Jakmile dcery vychodily školu, muse ly jít sloužit do Vídně. Syn Karel se učil krejčím. Starší Marie si ve Vídni vzala kožešníka, děti ne měli. Své kožešinové výrobky rozprodávali ve Kovárna na městečku Ilustrace: Pohled na městečko z 50. let nám poslala paní R. Šustová (za svobodna Erbenová), kovárna č.p. 51 je vpravo Kresba JUDr. Miroslava Veverky je z roku 1941, tehdy mu bylo 14 let světových lázních a tím měli na pobyt v nich. Sama se naučila pět jazyků. U nás se objevila roku 1939 na jaře s výpravou na průmyslový veletrh v Praze. Bydlela v Linci, ke konci války byly na město velké nálety a v nich zahynula. Mladší Anna také sloužila ve Vídni a dostala se na scestí. Dva krát ji šupem dopravili na domovskou obec a pak zapadla ve velkoměstě, zaznamenává Jaroslav Černý. Dědečkův bratr František Černý byl truhlá řem ve Slaném. Jeho syn Karel se vyučil zámeč níkem. Pracoval dlouho v Německu, v přístavu v Hamburku. Byly tam dobré pracovní podmín ky.pak za ním přišli a řekli: Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Buď přijmeš německou národnost, nebo budeš propuštěn z práce. Odpověděl jim: Za poctivou práci ještě zapřít vlast? Nikdy. A odjel do Jižní Ameriky. V Brazílii si zabral farmu, vzal si ženu Portugalku. Měl dva syny, ti byli doktory a dcera se provdala za holandského diplomata. Bydleli v Sao Paulu. Václav Černý byl, jak už jsme zmínili, kolá řem. Vandrem se dostal ku Praze, pokračuje ve vzpomínkách Jaroslav Černý, sehnal místo ko lářské u vdovy v Bořanovicích. Měla dvě dcery. Vzal si vdovu, dcery provdal. Spolu měli tři syny. Josef zůstal doma v hospodářství. Se svým ot cem jezdil do Cerhenic na poutě a na posvícení. To hrávala hudba Františka Kmocha z Kolína. Měl zájem o dceru starosty Horela, ale z toho sešlo, měl málo. Pak se z lásky oženil s vyučenou švadlenou Již zmíněný děda Jaroslava Černého Josef se narodil v Jindicích roku 1845 a měl krušné mládí. Jako hoch zpíval v kostele na kůru. Při jedné příležitosti mu dal pan hrabě za odměnu brambory, které byly vzácné. Po vyučení praco val také v Praze. Pak byl pět let na vojně u dělo střelectva, hlavně v Besarábii, dnešním Rumunsku. Byl výborný vypravěč a když byla pohoda, vypravoval různé historky. Jednou se seznámil s dcerou majitele jakéhosi dvora a pro zradilo se, že ji líbal.hned mu odebrali všechny šarže a zavřeli ho.po pěti letech se dostal do Cerhenic k bratrovi, pak pracoval ve Velimi v cikorce, teď čokoládka.udělal si známost a 23. února 1873 vzal si babičku Kateřinu Dusbábko vou. Josef a Kateřina Černých měli celkem dva náct dětí, dospělého věku se však dožila jen polo vina. Jan, otec Jaroslava Černého, se narodil v roce I on musel kovárnu na dlouhých 12 let opustit a sloužil jako pěšák v rakousko uherské armádě. Nebyl pak v Cerhenicích kovářem jedi ným, například v dvacátých letech provozovali řemeslo ještě mistři Židlický a Pekárek. V roce 1904 přidal kovář Černý do čela své ho stavení na městečku střechu pro kování koní a hned začátkem následujícího roku žádal člen obecního zastupitelstva Jan Čermák, by mu byl vyměřen mírný poplatek co nájemné z toho místa a to deset haléřů ročně. Pod přístřeškem kovárny byla na zdi tabulka Jan Černý, kovář a zkoušený podkovář. Snad jsem měl už zkraje připomenout, že kovářské ře meslo se rozvíjelo ve vesnicích a menších měs tech již od středověku, ve větších městech se brzy rozdělilo na další obory, například zbrojířství, zámečnictví, kotlářství a cvočkařství. Kováři zho tovovali sekery a kladiva, kosy a srpy, lopaty a další nářadí, pánve a rošty, ozdobné ploty a mříže, panty dveří nebo celé dveře železem po bíjené, větrné korouhvičky, hřbitovní kříže. S kovářstvím bylo dlouho spojeno i podkovář ství a výroba podkov, samostatná živnost byla z kování koní utvořena až v roce Poslední kovář pan Černý pracoval samo zřejmě také s elektrickou svářečkou a jeho vý robky odpovídaly potřebám obyvatel poloviny 20. století. Kluky asi nejvíce zajímalo kování koní: pan mistr nejdříve sundal starou a opotřebenou pod kovu a opatrně koni seřezal šlapadlový roh. Pak vybral podkovu, která tvarem a velikostí odpoví dala kopytu, případně ji ještě nahřál a kopytu co nejlépe přizpůsobil. Podkovu připevnil hřebíky podkováky, které pak ohnul a zanýtoval. Zbý valo jen rašplí zaobroubit okraje kopyta. Potíže bývaly s neklidným koněm, muž přidržující mu nohu musel být velmi opatrný a včas uskočit. Takzvanou lisici (připomínající tělocvičná brad la) pro zvlášť vzpurné koně pan mistr snad ani nevyužil Pod přístřeškem kovárny se občas hospodá ři sešli i na kus řeči. Začátkem 50. let býval čas tým námětem hovorů vstup do družstva. Cerhenické noviny však 22. srpna 1957 na adre su hospodářů poznamenaly, že jiní malozemě dělci se neslízají pod kovárnou k planým debatám a nečekají až to praskne, ale plní státní dodávky a nákup. Kovář Jaroslav Černý odolával přesvědčo vání ke vstupu do JZD až do konce roku V srpnu 1959 dostal potvrzení, že vnesl do druž stva kovářského materiálu za Kč. Z tohoto materiálu pokud se hodí opravuje různé družstevní nářadí. Za materiál mu dosud nebyla žádná splát ka vyplacena. Dodejme, že to byla poměrně vy soká částka nejméně půlroční dělnická mzda. Škoda, že se při psaní vzpomínek nedostal ke svému životu. Na konci rukopisu zůstala jen nedokončená věta ( S použitím vzpomínek pana J. Černého připravil Břetislav Ditrych) Víte něco zajímavého z historie Cerhenic, nebo máte doma zajímavý dokument, dopis, fo tografii nebo pohlednici? Uvítali bychom i jaké koliv informace o židovských rodinách Bondyových č.p.33), Mautnerových (č.p. 204), které byly začátkem června 1942 odvezeny do Terezína a vzápětí do koncentračních táborů v Polsku. Nikdo z dospělých ani dětí nepřežil. Informace nám chybí i o rodině Krausových, kte rou stihl stejný osud. Kontaktujte, prosíme, Obec ní úřad. Rádi Vás zařadíme mezi ty, kteří přispěli do připravované publikace s pracovním názvem Paměť obce Cerhenice. A předem děkujeme. CERHENICKÉ ROZHLEDY PROSINEC 2005 strana 9

10 STAROSTA OBCE SE SETKAL S PREZIDENTEM REPUBLIKY Ve středu 5. října 2005 se starosta obce Cerhenice Marek Semerád setkal s prezidentem České republiky Václavem Klausem. Stalo se tak u příležitosti návštěvy prezidentského páru ve středních Čechách při plavbě lodí Král Jiří od poděbradského přístaviště na soutok Labe a Cid liny. Prezident spolu s první dámou popřáli všem občanům Cerhenic, Cerhýnek a Radimku hodně štěstí a pohody, což dokládá i toto věnování, kte ré bude založeno v kronice obce. Cvičení pro ženy Milé dámy, Jak jistě více, cvičení pro ženy probíhá již od 3. listopadu. Máme za sebou již 9 hodin a 3 před sebou. Hodinu máme většinou rozdělenu na dvě části nízkého aerobiku a jejich kombina ce 2 3 prvků. Nízký aerobik proto, že neděláme žádné poskoky či skoky. Posilovací část je vždy doplněna stretchingem, zaměřeným na celkové protažení. Občas zařadíme i cviky z kalanetiky. Protože ve škole nemusíme platit žádný ná jem, je cvičení zdarma. Moc děkuji všem, kteří se mnou cvičí pravi delně. Po čtyřleté přestávce, kdy jsem měla pro blémy s páteří, je pro mě obtížné se opět dostat do formy. Věřím, že jsme si všechny nejen malinko vylepšily kondici, ale i se příjemně odreagovaly od všedních starostí. Všem přeji hodně zdravíčka do nového roku. Soňa Dušková A co po novém roce? 12 hodinový kurz cvičení na gym ballech (velkých míčích) termín: od (12 cvi čebních hodin) cena: , Kč cena je pouze za gym ball, který vám po skončení kurzu zůstane. Cvičení je vhodné zejména pro ty, kteří mají problémy s páteří; nebaví je aerobní sestavy; po třebují intenzivní kondiční cvičení zaměřené na formování postavy; chtějí pouze návod, jak správ ně provádět na gym ballech cviky a poté si cvičit sami doma. Vzhledem k tomu, že prostory mají omeze nou kapacitu, prosím sdělte mi svůj zájem co nej dříve. (tel.: , ). Pokud si přinesete vlastní gym ball, neplatíte nic. Co myslíte, nebyl by to zajímavý dárek? Soňa Dušková Jako již tradičně se letošní Mikuláš vydařil a čert řádil více než kdy jindy Břišní tance se vracejí Na přání absolventek kurzu břišního tance v lednu pokračujeme!!! Dne 5. ledna od 18 hodin se budou opět konat v síni Blanky Waleské břiš ní tance pod vedením cvičitelky Pavlíny Švarco vé. Když se nás sejde dost, můžeme uspořádat kurz jak začátečníků, tak pokračovačky. Těším se na setkání Markéta Pošíková CERHENICKÉ ROZHLEDY občasník obce Cerhenice. Vydává OÚ Cerhenice, tel.: Redakčně připravili: p. Hranička, p. Jirušová, p. Pošíková, p. Semerád. Zlom a grafická úprava Jan Pošík POSH. Tiskne TISKÁRNA Petr Pošík Poděbrady. Náklad 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor. Dotazy, připomínky, náměty a inzerci adresujte OÚ Cerhenice pod heslem NOVINY nebo e mail: nebo

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 konané dne 18. 2. 2016 v 13:30 Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Zadání znaleckých posudků na odhady

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské VOLEBNÍ PROGRAM Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva v Sadské ----------------- 10. a 11. října 2014 ----------------- Vážení spoluobčané! Rozhodně nepatříme

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Rychnovské listy červenec - září 2013

Rychnovské listy červenec - září 2013 Rychnovské listy červenec - září 2013 Znak a vlajka obce Rychnov na Moravě Informace z 22. zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. 9. 2013 Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven) a 11 občanů Plnění rozpočtu

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-33-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.3.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více