SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK"

Transkript

1 SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů, výpůjční služby a vyhledávání v OPACu. S prvníma dvěma moduly se zpravidla začíná v každé knihovně v jakémkoliv systému a nebylo tomu jinak ani v případě Moravské zemské knihovny v Brně. Knihovna začala automatizovaně zpracovávat přírůstek knih od roku 1993 v systému TINLIB, který byl v rámci projektu CASLIN nahrazen v roce 1995 systémem ALEPH.Úspěšnějsmesizpracovalikonverzníprogram, 1 kterýmdosud převádímezáznamypřírůstkůnejenztinlibu,aleizisisuakimsu tedy ze šesti státních vědeckých knihoven, z nichž je průběžně tvořen soubornýkatalogkaks,kterýjekdispozicinainternetu. 2 Zavedení modulu výpůjčky je z pohledu čtenářů nejžádanější, z pohledu knihovníků nejnáročnější. V MZK byl modul uveden v život jako poloprovozvzáří1996avplnémrozsahuproabsenčnívýpůjčkyod 1.března Dosavadní praxe výpůjčního systému se vyznačovala dlouhodobě vyladěnou funkčností vyžadující disciplinovanou protokolovanou evidenci, svou složitostí však přinášející nemožnost odstranění chyb vzniklých i v procesech předcházejících výpůjčce. Bylo zřejmé, že jediné možné zkvalitnění služeb spočívalo ve využití počítačové evidence, jak ji nabízel v našem případě systém ALEPH. K jeho zavedení bylo třeba splnit dvě podmínky vytvořit evidenci uživatelů a všechny půjčované knihy uložit do počítače a označit čárovým kódem. Prvním krokem tedy bylovytvořeníbázedatčtenářů,kterýchmámzkasi30000.dodatabáze se zapisuje: rodné číslo čtenáře, příjmení, jméno, akademický titul, bydliště včetně přechodného, dosažené vzdělání a u studentů škola, kterou studují. V závislosti na dosaženém vzdělání nebo typu studia je 1 Škrla, David: Konverze katalogizačního záznamu mezi systému ALEPH, ISS/MAKS a TINLIB Infocus, 1, 1995, č.3, s NaWWW:http://www.mzk.cznebopomocíTELNETuopac.mzk.cz(login: visitor) 59

2 vystaven čtenářský průkaz příslušné čtenářské kategorie. Status uživatele Typ Kategorie 01 A vědečtí pracovníci, vysokoškolští učitelé 02 Ak zaměstnanci MZK i důchodci 03 B čtenáři s vysokoškolským vzděláním 04 Ba studenti humanitních oborů 05 Bb studenti užitých věd 06 C čtenáři se středoškolským nebo základním vzděláním 07 Dk, Do studenti středních škol 08 Z zahraniční studenti s čtenáři pro prezenční studium 09 AU organizace a ústavy 10 MVSUK 11 MVS TK 12 MVS PK 13 P jednorázové prezenční studium Průkazy jsou opatřeny čárovým kódem, typem čtenářské kategorie a jménem čtenáře. Modul evidence uživatelů umožňuje prolongovat čtenářské průkazy po zaplacení ročního poplatku kdykoliv ke konkrétnímu datu, vždy s roční platností. Umožňuje vyhledávat v databázi podle jména, rodného čísla a čárového kódu. Automatizace samotného výpůjčního procesu v knihovně, která má ve svých fondech několik miliónů svazků, ze kterých je jen nepatrná část zpracována automatizovaně, byla značně komplikovaná. Především bylo třeba najít řešení, jak rychle zaregistrovat půjčované dokumenty živého fondu, které nemají záznam v automatizovaném systému. Postupy retrokonverze jsou známé. Také jsme uvažovali o průběžném zpracovávání knih, které se vracejí z výpůjčního procesu, avšak tento přístup se nám jevil zdlouhavý a náročný na personální zajištění. Rozhodli jsme se pro retrospektivní zpracovávání žádaných knih před jejich zapůjčením, které má tři fáze. Na začátku jsou to pracovníci půjčovního oddělení, které s knihou v ruce vytváří zkrácený záznam, jenž obsahuje tyto údaje: název, signaturu, status exempláře a čárový kód. 60

3 Statusy exemplářů 31 výpůjční lhůta 1 měsíc 77 0 po revizi 88 probíhá retrokonverze 91 seriál 96 prezenční výpůjčka 99 ztráta Doplnění záznamu je již záležitostí druhé fáze, když oddělení retrokonverze podle katalogizačního lístku doplňuje další údaje: autor, rok vydání, jazyk, zemi a především doplní počet exemplářů stejného titulu vypsáním statusu 88 bez vyhledání knihy, tedy bez nalepení čárového kódu. Třetí fáze se předpokládá v doplnění minimálního záznamu využitím projektu RETROKON, tedy stahováním záznamů české produkce z báze bodované Národní knihovnou, na níž se kromě naší knihovny podílejí i další státní vědecké knihovny. Pro periodika byl zvolen jiný postup. Převážná většina je určena k prezenčnímu půjčování ve studovně a neprojde proto půjčovnou. Protože ve skladu jsou ponejvíce uložena podle vlastní lokace, byly jednotlivétitulypodlenázvuzapsánydopočítačeanajedensvazek(ufrekventovaných titulů na všechny) nalepen čárový kód. Tím lze titul najít v počítači a vyžádat. Již od počátku nám bylo zřejmé, že není možné půjčovat dvojím způsobem, klasicky a automatizovaně. Proto byl čtenářům zaslán dopis vysvětlující změny v půjčování, s požadavkem na vrácení půjčených dokumentů.rozeslalijsme4500dopisůavkrátkédoběsenámpodařilo téměř uzavřít tradiční lístkový výpůjční protokol. Absenční půjčování 61

4 Zavedením automatizovaného výpůjčního procesu došlo v zásadě ke zjednodušení administrativy z pohledu čtenáře i knihovníka. Automatizovaná evidence a tištěné výstupy automatizovaný proces 1) evidence výpůjček 2) retrokonverze nezpracovaného fondu tištěné výstupy 1) potvrzení o výpůjče(jednotlivě pro každý exemplář) 2) potvrzení o vrácení(souhrnný účet) 3) upomínky a rezervace Čtenář má dvě možnosti, jak si objednat požadovanou knihu: a) Elektronickou cestou pomocí účtu visitor. Čtenář si najde požadovanouknihuvopacuapřímosionipožádá.elektronickáobjednávka se po vytištění posílá přímo do skladiště, které požadovanou knihu expeduje na půjčovnu. Velkou výhodou je, že čtenář si nemusí knihu objednávat přímo v knihovně, ale tam, kde se může připojit na Internet. b) Čtenář si vyhledá požadovanou knihu klasickým způsobem a požádá o ni prostřednictvím zjednodušené žádanky. Žádané knihy se na půjčovně retrokonverzně zpracují a zapůjčí se na účet půjčovny. Teprve při návštěvě čtenáře jsou z účtu odepisovány a zapůjčeny na účet konkrétního čtenáře(tímto procesem se získává přehled o vyhledaných knihách ze skladiště, které dosud nejsou vydány čtenáři). Modul výpůjčního protokolu zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací výpůjčky, její prolongací, rezervací a upomínáním. Výpůjčka se realizuje sejmutím čárového kódu ze čtenářského průkazu a sejmutím čárového kódu půjčovaného dokumentu Vrácení dokumentu je ještě jednodušší, není potřeba čtenářský průkaz, po sejmutí čárového kódu vraceného dokumentu se vytiskne potvrzení o vrácení, které dostává čtenář. V případě, že si vracený dokument někdo rezervoval, vytiskne se oznámení o rezervaci, které má podobu korespondenčního lístku. Systém však automaticky nezruší evidenci o výpůjčkách, u nichž byla překročena výpůjční lhůta. Takové případyjetřebařešit individuálně,tedysečtenářemvyříditpoplatky z prodlení a prostřednictvím čárového kódy z průkazky čtenáře, zrušit záznamy o výpůjčkách s překročenou výpůjční lhůtou. Prolongaci si může čtenář provádět ve svých výpůjčkách sám za předpokladu, že má platný čtenářský průkaz a nemá překročeny výpůjční lhůty půjčených dokumentů. Je-li některá z jeho výpůjček re- 62

5 zervována, nedá se však tato prodloužit. Tiskový výstup o přehledu výpůjček vytiskne čtenáři na požádání půjčovna. Takto v podstatě s velkým pracovním nasazením pracovníků půjčovny při retrokonverzi živého fondu, probíhá automatizované absenční vypůjčování, které přineslo čtenářům značné výhody a časové úspory. Od letošního školního roku, respektive od srpna 1997 se přistoupilo k automatizaci prezenčních výpůjček. Prezenční výpůjčky se navážejí ze skladiště do studovny, kde se podle čárového kódu čtenářského průkazu uváděného na žádance ukládají, jak do databáze absenčních výpůjček, tak na volně přístupný regál, a to podle posledního dvojčíslí čárového kódu. Retrokonverzi v tomto případě zajišťuje skladiště, evidenci o vypůjčení a vracení pracovníci studoven. Prezenční půjčování Evidence o zapůjčení a vrácení dokumentů Retrokonverze nezpracovaného fondu Výpůjčníprocesmásvépožadavkyateprvevpraxiseobjevínedostatky automatizovaného systému. Ukazuje se, že Není dobře, když systém je otevřený daleko širšímu okruhu zaměstnanců než tomu bylo při klasickém způsobu půjčování, kdy výpůjčky zprostředkovávalo výpůjční oddělení a v současné době mají možnost vstupu do záznamů o výpůjčce i pracovníci MVS a studovny. 63

6 Abychom zkorigovali počet zaměstnanců vstupujících do modulu cirkulace, zřídili jsme Sub-library, která je sice přístupná přes modul cirkulace, ale veškerá činnost je ošetřena tak, že se odehrává mimo protokol absenčních výpůjček. Na tomto principu fungují prezenční výpůjčky. Čtenářské průkazy se jménem neposkytují dostatečnou ochranu čtenáře při zcizení, proto by bylo vhodné přistoupit k výměně čtenářských průkazů. Automatizovaný systém umožňuje čtenáři si rezervovat neomezené množství exemplářů jednoho titulu, ale systém již nezruší druhé rezervace, pokud jeden výtisk již čtenář dostal. Znamená to, že při negativně vyřízené objednávce se objednávaný titul automaticky zařadí do čtenářova účtu rezervací, ze kterého jsou při vrácení požadovaného titulu čerpána data pro tisk oznámení o rezervaci. Čtenář pak může stále dostávat oznámení na tituly, které již vlastně dostal. Po skončení fáze retrokonverze, kdy budou všechna data o knižních jednotkách uloženy v rozsáhlé databázi systému ALEPH, všechny výpůjčky a rezervace budou probíhat automatizovaně, se práce knihovníků zrychlí a zjednoduší. To samozřejmě pocítí také uživatelé knihovnyčtenáři. Jejich výpůjčky budou vyřízeny rychleji a administrativa(prodlužování, rezervace, vracení knih) se stane jednodušší a přehlednější. 64

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Oblastní nemocnice Náchod Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Obsah I...2 Základní ustanovení...2 Čl.1 Právní zakotvení...2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...2 Čl.3 Veřejné knihovnické

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Chodov Základní ustanovení čl. 1 1. Městská knihovna Chodov (dále též jen MK Chodov) je zřízena jako příspěvková organizace města Chodova Zřizovací listinou Městské knihovny

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Martin Svoboda, Jan Bayer: Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Výchozí podmínky V letech 1996 1999 kulminoval neutěšený stav v doplňování knihovních

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více