Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC ( / ) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011"

Transkript

1 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikaèní èíslo název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8

2 I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy , , ,69 Nedaòové pøíjmy , , ,95 Kapitálové pøíjmy , , ,00 Pøijaté transfery , , ,23 Pøíjmy celkem , , ,87 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož , , , Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti , , , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù , , , Danì z pøíjmù fyzických osob , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøíjmu právnických osob za obce , , , Danì z pøíjmù právnických osob , , ,47 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù , , , Daò z pøidané hodnoty , , , Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,65 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatky za zneèiš ování ovzduší 8 000, , , Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí , , , Poplatek ze psù , , , Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , , Poplatek za užívání veøejného prostranství 1 000, , , Poplatek ze vstupného 4 000, , , Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst 3 000, , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj , , , Místní poplatky z vybraných èinností a služeb , , , Odvod výtìžku z provozování loterií , , , Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb , , , Daò z nemovitostí , , , Danì z majetku , , ,58 15 Majetkové danì , , ,58 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z vlastní èinnosti , , , Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , , Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí , , , Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1 000,00 220, Pøíjmy z pronájmu majetku , , , Pøíjmy z úrokù (èást) , , , Výnosy z finanèního majetku , , ,35 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt , , , Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , , Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , , Pøijaté neinvestièní dary , , Neidentifikované pøíjmy , , h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8

3 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1 000,00 500, Ostatní nedaòové pøíjmy , ,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy , ,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) , , , Pøíjmy z prodeje pozemkù , , , Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) , , ,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù , , ,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) , , ,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) , , , Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.pøij.transf.ze státních fondù 4 462, , Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu , , Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì , , , Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì , , , Pøevody z rozpoètových úètù , Pøevody z vlastních fondù ,19 41 Neinvestièní pøijaté transfery , , , Inv.pøij.transf.ze státních fondù , , , Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu , , , Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì , , , Investièní pøijaté transfery od krajù , , Investièní pøijaté transfery od regionál.rad , , , Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì , , ,76 42 Investièní pøijaté transfery , , ,04 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) , , ,23 Pøíjmy celkem (tøídy ) , , , h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8

4 II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje , , ,14 Kapitálové výdaje , , ,57 Výdaje celkem , , ,71 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní platy , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , , Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , , Povinné pojistné placené zamìstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranné pomùcky , , , Prádlo, odìv a obuv 7 000, , , Knihy, uèební pomùcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 75, Nákup materiálu jinde nezaøazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , , Úroky a ostatní finanèní výdaje , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby penìžních ústavù , , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , , Pohoštìní , , , Úèastnické poplatky na konference 2 000, , , Ostatní nákupy , , , Zaplacené sankce 4 000, , Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Vìcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary , , ,36 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.obecnì prospìšným spoleènostem 5 000, , , Neinv.transf.obèanským sdružením , , , h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8

5 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským spoleè , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestièní transfery obcím , , , Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì , , , Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO , , , Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím , , , Pøev.jiným vl.fondùm a úètùm nem.char.veø.rozp , , , Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , Pøevody vlastním fondùm , , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , , Vratky veø.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi , , Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm , , ,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp , , , Náhrady mezd v dobì nemoci 6 000, , Náhrady placené obyvatelstvu 6 000, ,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 6 000, , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené , , Ostatní neinvestièní výdaje , , ,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje , , ,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, pøístroje a zaøízení , , , Poøízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , , , Pozemky , , ,00 61 Investièní nákupy a související výdaje , , , Nákup majetkových podílù , , Nákup akcií a majetkových podílù , ,00 62 Nákup akcií a majetkových podílù , ,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) , , ,57 Výdaje celkem (tøída 5+6) , , ,71 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) , , , h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) , ,00 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) ,00- Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) , , ,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) , , ,00 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) , , ,00- Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) ,16- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,84 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k Obrat Koneèný stav k Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet , , , ,72 Vkladový výdajový úèet X , ,28 Bìžné úèty penìžních fondù , , , ,00 Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek ,65 Pøíjmy celkem , ,00 Výdaje celkem , ,28 Obrat , ,28- Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) , ,37 Zmìna stavu , ,28 Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , ,40 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,20 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,77 Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rohodujícím vlivem , ,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,70- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,87- Materiál Materiál na skladì , , h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8

7 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm , ,70- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Pøevody z rozpoètových úètù , Investièní pøijaté transfery od krajù , , Investièní pøijaté transfery od regionálních rad , , , Neinvestièní transfery obcím , , , Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì , , , Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x ,00- x , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x ,00- x , Úp refundace , , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 9 710,00 x 9 710,00 x Opravy a udržování x 9 710,00- x 9 710, SDH Ruda dotace 9 710, , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,50 x ,50 x Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x ZŠ Ruda dotace ,50 0, ,50 0, Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu ,44 x ,44 x Budovy, haly a stavby x ,44- x , ZŠ Ruda dotace , , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 x ,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00- x , Nákup ostatních služeb x 1 120,00- x 1 120, Knihovna grant /Hrabenov/ , , , , Investièní pøijaté transfery od regionálních rad ,55 x ,55 x Budovy, haly a stavby x ,50- x , , , , , Investièní pøijaté transfery od regionálních rad ,21 x ,21 x Budovy, haly a stavby x ,33- x , , , , , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4 462,50 x 4 462,50 x Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 x ,00 x ZŠ Ruda dotace ,50 0, ,50 0, Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,84 x ,84 x Budovy, haly a stavby x ,84- x , ZŠ Ruda dotace , , , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Nákup materiálu j.n. x 1 000,00- x 1 000, Ol.kraj dotace , , , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 3 735,00- x 3 735, Nákup materiálu j.n. x 2 364,00- x 2 364, Pohonné hmoty a maziva x 220,00- x 220, Nákup ostatních služeb x ,80- x , Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 749,00- x 749, h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8

8 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) Pohoštìní x 3 660,00- x 3 660, Volby dotace , , , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 1 717,00- x 1 717, Nákup materiálu j.n. x 2 055,00- x 2 055, Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 250, Služby školení a vzdìlávání x 600,00- x 600, Služby zpracování dat x 6 279,60- x 6 279, Nákup ostatních služeb x 500,00- x 500, Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 681,00- x 681, Pohoštìní x 4 148,00- x 4 148, Volby do zastupitelstva , , , ,60 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Léharová Jana Léharová Oldøich Tanert h22m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více