ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU"

Transkript

1 UDRŽITELNÁ ENERGETIKA (Sustainable Energy) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

2 Obsah Použité zkratky... 3 Stručně o projektu Úvod Historie projektu Cíle projektu Struktura a obsah projektu budovaná infrastruktura... 14

3 Použité zkratky EERA European Energy Research Alliance - mezinárodní aliance výzkumných institucí v energetice LVR-15 experimentální jaderný lehkovodní reaktor LR-O experimentální jaderný lehkovodní reaktor nulového výkonu FERDA Fluoride Experimental Research and Development Assembly F4E Fusion for Energy - mezinárodní konsorcium pro fúzní technologie GII Generation II - jaderný reaktor II. generace GIII Generation III - jaderný reaktor III. generace GIV Generation IV - jaderný reaktor IV. generace GIF Generation IV International Forum - mezinárodní konsorcium pro výzkum v oblasti jaderných technologií nové generace HTHR High Temperature Helium Reactor - vysokoteplotní heliem chlazený reaktor JE jaderná elektrárna JPC Jaderný palivový cyklus (výzkumný program projektu SUSEN) LOCA Loss-Of-Coolant Accident - havárie únikem chladicího media MAT Materiálový výzkum (výzkumný program projektu SUSEN) MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii ALLEGRO mezinárodní projekt rychlého plynem chlazeného reaktoru (představitel GIV) ITER mezinárodní projekt vývoje prototypu termonukleárního (fúzního) reaktoru MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR MSR Molten Salt Reactor - reaktor chlazený roztavenými solemi NDE Nondestructive Examination - nedestruktivní zkoušení NEA Nuclear Energy Agency - agentura při OECD NULIF Nuclear Plant Life Prediction OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace RAO radioaktivní odpad SEM Screening Electron Microscope - rastrovací (skenovací) elektronový mikroskop SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry - hmotnostní spektrometr se sekundární ionizací SÚRAO Správa úložišť radioaktivního odpadu SSD Strukturální a systémová diagnostika (výzkumný program projektu SUSEN) SCO2 Supercritical Carbon Dioxide - superkritický oxid uhličitý SCWR Supercritical Water Reactor - reaktor chlazený superkritickou vodou TEO Technologické experimentální okruhy (výzkumný program projektu SUSEN) TEM Transmission Electron Microscope - transmisní elektronový mikroskop VaV výzkum a vývoj VHTR Very High Temperature Reactor - vysokoteplotní plynem chlazený reaktor VT vysokoteplotní 3

4 Stručně o projektu Předmět projektu: Výstavba výzkumné infrastruktury pro rozšíření možností energetického výzkumu s důrazem na jaderné technologie Hlavní oblasti projektu: technologie jaderných energetických zařízení GIV technologie jaderné fúze bezpečnost provozu jaderných elektráren GII a GIII jaderný palivový cyklus a životní prostředí Nositel projektu, investor a budoucí provozovatel infrastruktury: Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen skupiny ÚJV Partner: Západočeská univerzita v Plzni Začátek projektu: 01 / 2012 Ukončení výstavby: 09 / 2015, tento termín je nepřekročitelný Maximální výše dotace: 2,45 mld. Kč, z toho z rozpočtu EU 2,083 mld. Kč, z rozpočtu ČR 0,368 mld. Kč Lokality: Řež, Plzeň Principy nákupu služeb a zboží: zadávací/výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách a Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/priloha-c-2-pravidla-pro-vyber-dodavatelu-1) 4

5 1. Úvod Česká republika se vstupem do EU zařadila mezi členské státy, které využívají cílené podpory v rámci evropské regionální politiky. Pro období jsou všechny regiony ČR (s výjimkou hlavního města Prahy) zařazeny pod cíl Konvergence. V souladu s cíli evropské regionální politiky je jednou z priorit ČR posílení konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní ekonomiku. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI ) je jedním z významných operačních programů, které přispívají k naplnění uvedených cílů. Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který přispěje k růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. Projekt Udržitelná energetika (SUStainable ENergy, SUSEN) je realizován jako regionální centrum VaV v Prioritní ose 2 a jeho cílem je plnit funkci relevantního výzkumného partnera pro spolupráci s aplikační sférou včetně navazování partnerství a spolupráce s významnými výzkumnými evropskými centry. Jedná se o tzv. velký projekt (nad 50 mil. Euro), jehož schválení náleží Evropské komisi. Projektem SUSEN získala Česká republika, její výzkumná komunita a v neposlední řadě Centrum výzkumu Řež s.r.o. a jeho partner, Západočeská univerzita v Plzni, možnost rozšířit významné materiální a lidské kapacity pro energetický výzkum a vývoj. 5

6 2. Historie projektu březen 2007 Rozhodnutí o sdružení návrhů běžných projektů do návrhu velkého projektu Udržitelná energetika Předání úvodního návrhu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (celkem na MŠMT předáno 24 návrhů na velké projekty) Předání projektového listu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (na základě vyhodnocení vybráno 12 návrhů, tzv. Long list) Předání české a anglické verze návrhu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (na základě vyhodnocení Průmyslovým panelem českých expertů a Mezinárodním panelem zahraničních expertů vybráno 6 návrhů velkých projektů, tzv. Short list, který byl v říjnu 2008 zaslán Evropské komisi jako Indikativní seznam návrhů velkých projektů) Předání tzv. Malé žádosti o velký projekt Udržitelná energetika na MŠMT Předání tzv. Velké žádosti o velký projekt Udržitelná energetika Evropské komisi prostřednictvím MŠMT Rozhodnutí Evropské komise o velkém projektu Udržitelná energetika Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na realizaci projektu Udržitelná energetika 6

7 3. Cíle projektu Cílem projektu SUSEN je přispět výzkumnými a vývojovými aktivitami k zajištění bezpečného, spolehlivého a dlouhodobě udržitelného provozu stávajících energetických zařízení, tj. zejména jaderných elektráren typu GII a GIII, a to prostřednictvím prodloužení jejich životnosti o let. Cílem projektu je rovněž výzkum a vývoj nových technologií s vysokou účinností v oblasti klasické energetiky. Konkrétní aplikace budou realizovány bezprostředně po dokončení instalace potřebných technologií. Prostřednictvím generovaných výsledků výzkumu a vývoje přispěje projekt SUSEN k plynulému přechodu na jaderné reaktory nových generací, tzn. GIII+ a GIV. S nasazením těchto tzv. pokročilých jaderných reaktorů v rámci ostrého provozu se počítá po roce V rámci dlouhodobého horizontu je předmětem projektu také výzkum a vývoj špičkových technologií a materiálů v oblasti termojaderné fúze. Projekt SUSEN zahrnuje také výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice, převážně (ale neexkluzivně) jaderné. Prostřednictvím příjemce podpory, společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o., člena skupiny ÚJV, nabídne řešení významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a poskytne pro společnosti podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu. Projekt bude řízen s důsledným respektováním pěti zásad: 1. Prostředky poskytnuté Evropskou unií představují unikátní a neopakovatelnou příležitost k rozvoji výzkumné infrastruktury energetického výzkumu ČR. Musí být investovány účelně, budovaná pracoviště musí odpovídat dnešnímu poznání stavu technologií a strategických směrů jejich vývoje a být účelně využitelná i v budoucnosti. 2. Jakákoli nakupovaná nebo vyvíjená technologie musí mít konkurenční výhodu ve své technologické vyspělosti nejméně do roku 2016, u technologií s dlouhým životním cyklem musí mít konkurenční výhodu špičkové technologie nejméně do roku Provozovatel umožní infrastrukturu pronajímat jiným organizacím podle principů Open Access (http://www.cvrez.cz/web/open-access). 3. Projekt bude úzkostlivě dbát na dodržení všech podmínek pro poskytnutí dotace, zejména na dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v zadávacích řízeních veřejných zakázek pro projekt. 4. Projekt bude zaměřen k doplnění a rozšíření možností stávajících infrastruktur v ČR a nebude cíleně rozšiřovat technologické prostředky v oblastech, které jsou efektivně pokryty jinými infrastrukturami ČR. 5. Projekt bude cíleně vytvářet příležitosti pro uplatnění mladých specialistů a podmínky pro jejich profesní rozvoj. Cíle jsou směrovány zejména na: a) Integraci českých VaV institucí do aplikovaného výzkumu v energetice: - SUSEN zvýší kooperační potenciál výzkumných institucí ČR v evropských programech, zejména ve vývoji GIV (HTHR, SCWR, roztavenými solemi chlazené reaktory), - SUSEN představuje příležitost budovat kompetentní týmy schopné celostního přístupu (holistic approach) k designu klíčových experimentů a zkoušek zejména v oblasti GIV, tím vytváří potenciál pro rozvoj mladé generace specialistů a vědců, 7

8 - SUSEN vytvoří významné synergické efekty mezi oblastí vývoje technologií GIV a rozvojem konkrétních průmyslových aplikací s výrobci, - SUSEN podpoří existující expertizy a jejich rozvoj v oblasti materiálového inženýrství, termohydrauliky, neutronové fyziky a dalších oblastí jaderné expertizy a bude integrujícím prvkem pro rozvoj a řízení znalostí v rámci ČR s přesahem na evropskou výzkumnou komunitu, - SUSEN přispěje k výzkumu a vývoji nových technologií s vysokou účinností využitelných v klasické energetice. b) Dosahování aplikovatelných výsledků VaV v oblasti GIV a fúze: - prostřednictvím generovaných výsledků výzkumu a vývoje přispěje SUSEN k plynulému přechodu na jaderné reaktory nových generací, tzn. GIII+ a GIV, - SUSEN přispěje k výzkumu a vývoji špičkových technologií a materiálů v oblasti termojaderné fúze, - SUSEN rozšíří možnosti výzkumu do oblasti VT aplikací ( C), a to jak pro materiálový výzkum v oblasti vývoje a hodnocení konstrukčních materiálů a pokrytí paliva, tak pro ověření termohydraulických dějů, - SUSEN má potenciál iniciační aktivity pro rozjezd prací na mezinárodním projektu ALLEGRO, - Centrum výzkumu Řež s.r.o. bude koncentrovat vývojové, konstrukční a experimentální zkušenosti v oblasti HTHR, SCWR, MSR (roztavenými solemi chlazené reaktory), - SUSEN vyplní existující prázdné místo v oblasti in pile experimentů HTHR a SCWR a naváže na dosavadní výzkum CVŘ / ÚJV v této oblasti, - SUSEN nabídne jiným laboratořím spolupráci v benchmarku výsledků experimentů. c) Podporu bezpečného provozu a prodlužování životnosti pro technologie GII & GIII: - výzkumnými a vývojovými aktivitami přispěje SUSEN k bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobě udržitelnému provozu stávajících energetických zařízení a k prodloužení životnosti jaderných elektráren typu GII a GIII o let, - v rámci SUSEN bude vybudována infrastruktura umožňující zkoušky vysoce ozářených materiálů odpovídající exploataci na konci životnosti provozu jaderných zařízení (např. austenitické materiály vnitřních vestaveb ozářené nad 40 dpa), - v rámci SUSEN bude vybudována infrastruktura umožňující kvalifikace komponent a zařízení pro podmínky LOCA havárie, - SUSEN umožní integrovat posuzování komponent a systémů z on-line a off-line monitorování za provozu s modelovým hodnocením degradace pro spolehlivou predikci bezpečného provozu zejména na konci životnosti JE, - SUSEN vytvoří infrastrukturu pro hodnocení velké části životního cyklu jaderných zařízení včetně zpracování a ukládání RAO. 8

9 4. Struktura a obsah projektu Projekt je postaven na čtyřech základních pilířích, které představují následující výzkumné programy členěné dále na výzkumné aktivity: 1. Technologické experimentální okruhy (TEO) 2. Strukturální a systémová diagnostika (SSD) 3. Jaderný palivový cyklus (JPC) 4. Materiálový výzkum (MAT) Projekt je navržen komplexně, tj. od výzkumu vstupních nosičů energií (paliva), výzkumu materiálů a komponent včetně diagnostiky při výrobě a výstavbě, diagnostiky provozu energetických zařízení (predikce spolehlivého provozu a prodlužování životnosti) až po likvidaci a bezpečné uložení nosičů energií. Program č. 1: Technologické experimentální okruhy TEO Cílem tohoto výzkumného programu je vybudovat velká experimentální zařízení umožňující výzkum a vývoj v oblasti IV. generace jaderných reaktorů a fúzního reaktoru. Experimetální data získaná na těchto zařízeních rozšíří stávající znalosti o vlastnostech materiálů a jejich chování ve specifických podmínkách a budou využita při vývoji daného typu reaktoru. V těchto reaktorech je přenos tepla zprostředkován médii, o jejichž chování neexistuje dostatek informací, a to především v oblasti jejich působení na konstrukční materiály, termodynamických a termohydraulických vlastností, nejsou známy výrobní technologie, neexistují potřebné komponenty atd. Experimentální data získaná v těchto zařízeních rozšiřují stávající znalosti o chování materiálů a komponent při parametrech prostředí. budou využita pro zdokonalení výpočetních kódů, databází vlastností látek apod. a jsou potřebná pro vývoj daného reaktoru. V rámci tohoto programu budou studována tato média: superkritická voda; médium pro primární okruh superkritického lehkovodního reaktoru (SCWR); helium; médium primárního okruhu (velmi) vysokoteplotního reaktoru (V/HTR); helium; médium pro chlazení první stěny fúzního reaktoru; superkritický oxid uhličitý potenciální médium sekundárního okruhu pro přenos tepla z primárního okruhu reaktoru GIV; eutektická slitina olovo-lithium (Pb-Li) médium pro kontinuální tvorbu fúzního paliva tritia 3 H. Cíle programu TEO Cíl 1: Vybudování experimentální smyčky pro kvalifikaci paliva a pokrytí pro použití v superkritickém vodním reaktoru. Zajištění licencování této smyčky. Cíl 2: Ověření funkce havarijních systémů smyčky. Ověření chování palivového proutku včetně pokrytí během stacionárního provozu a při přechodových a havarijních stavech. Cíl 3: Vybudování experimentálních okruhů s vysokoteplotním heliem o možnosti zkoušek materiálů pro vnitroreaktorové komponenty při současném působení helia o vysoké teplotě až 1000 C, radiace a mechanického namáhání. 9

10 Cíl 4: Cíl 5: Cíl 6: Cíl 7: Cíl 8: Cíl 9: Ověření charakteristiky oběhového kompresoru v modelovém měřítku na zprovozněné vysokoteplotní heliové smyčce. Ověření funkce systému čištění a analytiky plynného helia, včetně kinetiky čištění od stopových množství korozívních nečistot. Vybudování experimentálního zařízení pro výrobu vodíku vysokoteplotní elektrolýzou vody s využitím vysokoteplotního helia a rekuperací tepla. Ověření funkce celého konverzního cyklu s SCO2; zjistit korelace pro přestup tepla v superkritické oblasti CO 2 v různých konfiguracích cyklu (tlaky, rychlosti proudění apod.). Výstavba infrastruktury pro ověření a vývoj postupů dálkové manipulace při montáži a zejména opravách a údržbě systému s tekutým kovem Pb-Li a vývoj manipulačních nástrojů do horkých komor v zařízení ITER. Vybudování experimentálního zařízení pro cyklické namáhání vzorků primární stěny (Primary First Wall) vysokým tepelným tokem a vysokoenergetickými neutrony. Výzkum interakcí 14 MeV neutronů s materiály pro fúzní aplikace. Uživatelé Cílové skupiny uživatelů výstupů programu TEO jsou konstruktéři demonstračních jednotek vybraných typů reaktorů IV. generace, sdružení do mezinárodního fóra Generation IV International Forum (GIF). Výsledky jim budou předávány ve formě výzkumných zpráv, funkčních modelů a na vědecké úrovni formou publikací a prezentací na odborných konferencích a seminářích. Výsledky prací přispějí do celkového optimálního provedení projektů daných jaderně energetických zařízení. U výstupů fúzních technologií budou veškeré výsledky testovacích zařízení a zařízení pro chlazení primární stěny fúzního reaktoru realizovány v souladu se základními požadavky programu rozvoje fúzního energetického systému ITER. Vědecké výsledky a výsledky výzkumných aplikaci budou na základě technických zadání příslušných etap použity pro konstrukci systému evropského fúzního reaktoru s paralelní prezentací v odborném tisku, na mezinárodních konferencích a seminářích. Hlavním uživatelem předmětných výsledků bude konsorcium EU a 6 dalších zemí (USA, Rusko, Japonsko, Jižní Korea, Indie a Čína) nazvané Fusion for Energy (F4E). Program č. 2: Strukturální a systémová diagnostika SSD Tento výzkumný program je tematicky zaměřen na strukturální a systémovou diagnostiku jaderných elektráren. Jde především o prodlužování životnosti JE současné generace GII o dvacet až čtyřicet let a s tím související výzkumné aktivity. Středně až dlouhodobé cíle se týkají strukturální a systémové diagnostiky JE GIII a GIV, u nichž budou již kladeny mimořádně vysoké požadavky na funkce a spolehlivost diagnostických systémů. Cíle programu SSD Cíl 1: Získání komplexního popisu degradace strukturních a mechanických vlastností konstrukčních materiálů komponent jaderných reaktorů po dlouhodobé provozní expozici, který bude sloužit k hodnocení životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti jaderných reaktorů. Cíl 2: Návrh, optimalizace a osvojení výroby zkušebních těles pro výzkum vlastností materiálu a svědečný program (zkoušky tahem, vrubové houževnatosti rázem, lomové houževnatosti, rychlosti růstu trhliny při cyklickém zatěžování a za zvýšených teplot, malocyklové únavy a creepu z bloků neozářeného a vysoce ozářeného materiálu) zahrnující období prodlužování životnosti. 10

11 Cíl 3: Cíl 4: Cíl 5: Cíl 6: Cíl 7: Cíl 8: Vývoj a optimalizace zkoušek ke stanovení rychlosti šíření trhliny při cyklickém zatěžování v oblasti teplot od pokojové do 800 C, vývoj a osvojení zkoušek malocyklové únavy za zvýšených teplot (do 800 C) při interakci s creepem. Vývoj nových postupů nedestruktivního zkoušení (NDE) feritických, austenitických a heterogenních svarových spojů a komponent komplexní konfigurace a jejich certifikace (NDE kvalifikace) s využitím zkušebních těles s umělými necelistvostmi a realistickými simulacemi provozních trhlin a matematického modelování procesu měření a odezvy indikací necelistvostí. Vývoj nového univerzálního hardware a software systému řízení manipulátorů pro zkoušení svarů kritických uzlů primárního a sekundárního okruhu JE s ověřením vyvinuté technologie na prototypu manipulátoru. Vytvoření laboratoře pro simulaci těžkých havárií JE nové generace. Vývoj nových postupů ověření tepelné a radiační odolnosti a chování v extrémních podmínkách těžkých havárií. Zvýšení kapacit pro dosažení vysokých dávkových příkonů simulující radiační podmínky při těžké havárii. Uživatelé Uživateli výsledků Cílů 1 5 budou především provozovatelé jaderných i klasických elektráren ve středoevropském a východoevropském regionu. Výsledky výzkumu jim budou komerčně předávány ve formě výzkumných zpráv. Nekomerční část výsledků bude prezentována v odborných publikacích a na vědeckých konferencích. Hlavním přínosem těchto výzkumných aktivit bude prodloužení životnosti a zvýšení bezpečnosti současných elektráren. Uživateli výsledků cílů 6 8 budou státní orgány zajišťující dohled nad provozovanými jadernými zařízeními. Tyto výsledky jim pomohou ve zdokonalení metodiky dohledu, případně k přípravě doporučení pro funkční rozšíření provozovaných jaderných zařízení. Veřejně publikované výstupy tohoto výzkumného programu budou rovněž prospěšné pro řešitele obdobných výzkumných aktivit v rámci evropské iniciativy EERA ( European Energy Research Alliance ), European Network for Inspection and Qualification, Task Group for Qualification, European Network group NULIFE, a pro členy odborné skupiny OECD/NEA (včetně working group on ageing of I&C components). Program č. 3: Jaderný palivový cyklus JPC Cílem programu je rozšíření a vybudování výzkumné infrastruktury pro podporu zadního konce jaderného palivového cyklu, tj. zaměřenou zejména na vývoj technologií pro zpracování a úpravu radioaktivních odpadů (RAO), studium podmínek v hlubinném úložišti a jejich vlivu na konstrukční materiály obalových souborů, v nichž budou ukládány vysoceaktivní RAO a vyhořelé jaderné palivo, včetně studia pohybů radionuklidů skrze horninové formace, v níž se vybudování hlubinného úložiště plánuje. Další oblastí zájmu tohoto programu bude vývoj unikátní technologie pro separaci štěpných a aktivačních produktů z vyhořelého jaderného paliva, kterou je možné aplikovat k uzavření palivového cyklu reaktorů GEN III+ a GEN IV využívajících moderní oxidická paliva s inertními matricemi, paliva nitridická, karbidická a kapalná, u kterých nelze v plné míře aplikovat známé hydrometalurgické procesy realizované v průmyslovém měřítku (proces PUREX a jeho modifikace). Nedílnou součástí tohoto výzkumného programu bude chemicko-analytická laboratoř, která se zaměří na studium vlivu zadního konce palivového cyklu na životní prostředí. 11

12 Cíle programu JPC Cíl 1: Vývoj nových technologií palivového cyklu jaderných reaktorů nových generací založených na fluoridových technologiích. Cíl 2: Vybudování technické základny pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje technologie rozpustných solí a separačních technologií. Cíl 3: Vývoj pokročilých technologií a technologických postupů pro zneškodňování RAO a minimalizaci jejich objemu. Cíl 4: Výzkum a vývoj nových materiálů a principů pro efektivnější a bezpečnější ukládání RAO. Cíl 5: Vytvoření vědecko-technické základny pro podporu výstavby hlubinného úložiště v ČR. Cíl 6: Vývoj nových metod detekce velmi nízkých aktivit dlouhodobých radionuklidů ve velmi malých objemech vzorků. Cíl 7: Vývoj nových metod detekce velmi nízkých koncentrací toxických látek. Uživatelé instituce zodpovědné za nakládání s použitým jaderným palivem a souvisejícími činnostmi, např. provozovatelé úložišť použitého jaderného paliva a RAO, provozovatelé jaderných elektráren, kterým výsledek ve formě publikací, provozních předpisů, certifikovaných metodik a projektových podkladů zajistí minimalizaci objemu radioaktivních odpadů, což bude mít pozitivní dopad pro provozovatele jaderných bloků v úspoře nákladů na manipulace s odpadem a umožní využít uvolněných kapacit pracovníků zejména do jiných oblastí, např. dekontaminace, provozovatelé úložišť radioaktivních odpadů. Těm se sníží objem ukládaných odpadů a bude možné omezit skladovací kapacity nových úložišť, což povede následně ke snížení nákladů, orgány státního dozoru, projektanti, dodavatelé a uživatelé nových jaderných bloků, které by měly být v rámci zvyšování pasivní bezpečnosti vybavovány systémy lokalizace taveniny coria s využitím ochranných stabilizačních prvků, jakými jsou tzv. obětní materiály, kooperující výzkumně vývojová pracoviště v EU a Ruské federaci. Výsledky budou poskytovány formou publikací, pracovních postupů a podkladů pro projektanty. Pracoviště bude v rámci spolupráce předávat připravené vzorky coria k dalšímu společnému výzkumu. Laboratoř svým charakterem umožní na zařízeních typu studený kelímek provádět i testy vysokoteplotního zneškodňování RAO, což rozšiřuje okruh uživatelů i o další producenty RAO, organizace zabývající se plánováním a výstavbou hlubinných úložišť radioaktivních odpadů (v ČR např. SÚRAO) jako základní vstupy pro hodnocení bezpečnosti systému bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, podklady materiálových vlastností pro výrobce kontejnerů pro skladování vysoceaktivních odpadů v hlubinném úložišti, kteří za pomocí tohoto výsledku budou moci vyvíjet nové materiály, respektive zdokonalovat své vlastní výrobky, orgány státní správy (např. MŽP, MPO), kterým budou práce na výzkumném zařízení a VaV programy sloužit pro zdokonalení a zjednodušení systému posuzování vlivu energetického komplexu na životní prostředí, MAAE k posílení systému jaderné bezpečnosti v oblasti záruk, uživatelem výsledku budou členské státy MAAE. 12

13 Program č. 4: Materiálový výzkum MAT Program je orientován na vybudování unikátního pracoviště pro podporu výzkumu struktury a substruktury materiálů s ohledem na jejich degradační změny během exploatace v náročných podmínkách daných zejména vysokou teplotou, statickým i cyklickým namáháním a korozně-agresivním prostředím. Činnost pracoviště bude navázána zejména na Programy TEO a SSD v oblasti neaktivních zkoušek materiálů pro vysoké teploty v aplikacích pro GIV a fúzi. Očekává se, že výsledky budou přímo aplikovatelné také ve stávajícím energetickém průmyslu. Cíle programu MAT Cíl 1: Podpora vývoje feritických a martenzitických ocelí s potenciálem aplikace v prostředí s teplotami do 650 C (materiály pro komponenty parní turbíny s ultrasuperkritickými parametry páry a pro neaktivní okruhy jaderných reaktorů GIV). Cíl 2: Podpora vývoje materiálů na bázi austenitických ocelí a vysoce legovaných austenitických slitin pro výrobu komponent JE odolných v agresivních prostředích za vysokých teplot a tlaků. Cíl 3: Dokumentace vlivu degradačních mechanismů na vlastnosti konstrukčních materiálů uvažovaných pro komponenty vyšších generací jaderných reaktorů (GIII+, GIV) v aktivní i neaktivní části. Cíl 4: Vývoj nových technologií tavného svařování pokročilých materiálů pro klasickou a jadernou energetiku. Uživatelé Využití pro hlavní výrobce komponent perspektivních primárních a sekundárních okruhů jaderných elektráren III. a IV. generace. Konkrétně se jedná o firmy působící ve výrobě zařízení pro jaderné elektrárny, výrobce parních turbín a hutní výrobce, jejichž produkce je v příštích letech primárně orientována na výrobu hmotných odlitků a výkovků pro jadernou energetiku. Další skupinou uživatelů budou vysokoškolské a výzkumné instituce a mezinárodní odborná sdružení (např. EERA), se kterými budou řešeny národní i mezinárodní projekty. Výsledky výzkumných činností budou komerčně předány: konstruktérům a provozovatelům současných i budoucích jaderných zařízení, případně budou veřejně publikovány v časopisech, resp. prezentovány na vědeckých konferencích, montážním útvarům organizací zajišťujících výstavbu a provoz jaderných zařízení, případně budou opět veřejně publikovány v časopisech, resp. prezentovány na vědeckých konferencích. 13

14 5. budovaná infrastruktura Diagnostické centrum (budova číslo 271 Řež) Nová stavba umístěné mezi stávajícími objekty 272-Metalurgie a 261-Malá chemie LOCA komora pro kvalifikaci komponent simulace havárií při ztrátě chladicího výkonu, metalografická laboratoř, centrum vysoce citlivých analytických přístrojů: SIMS, TEM, SEM. Technologické okruhy SCWR (budova číslo 211/12 Řež) Přístavba k budově 211-LVR15 umístěná směrem k objektu 211/3 Malé zbytky smyčka SCWR pro kvalifikaci paliva a pokrytí, vysokoteplotní heliová smyčka. Laboratoř pro zpracování a nakládání s RAO malé zbytky (budova číslo 211/3 Řež) Přestavba přístavku k budově 211-LVR15 umístěná směrem k objektu 212-LR0 vysokoúčinná odparka typu UGU, technologie pro oxidaci RAO v tavenině soli, laboratoř pro studium chování roztavené aktivní zóny, laboratoř vitrifikace RAO Zdroj neutronů (budova číslo 212 Řež) Rekonstrukce přístavby objektu 212-LR0 (tzv. Katchem) umístěné směrem k objektu 211 (LVR-15) zdroj 14 MeV neutronů, urychlovač částic. Horké komory (budova číslo 254 Řež) Rekonstrukce haly 254 umístěné za objektem 250-Radiochemie 8 horkých komor pro program SSD, 2 horké komory pro program JPC, vybavení HK SEM, trhací stroj, obráběcí stroje, linka pro studium separace radionuklidů technologií frakční destilace fluoridů (FERDA 2). 14

15 Laboratoř pro geologické ukládání RAO (budova číslo 261 Řež) Přístavba ke stávajícímu objektu 261-Malá chemie a rekonstrukce dvou stávajících místností anaerobní boxy. Experimentální hala (Plzeň) Nová stavba umístěna v Plzni v lokalitě borská pole v těsné blízkosti objektů F2 a G2 TbM (test blanket modul), PFW (primary first wall), heliová smyčka, superkritická vodní smyčka. F2 (Plzeň) v pronájmu Nová stavba budovaná Městem Plzní v lokalitě borská pole laboratoř nedestruktivní diagnostiky, studený kelímek vč. laboratoře na měření, svářecí box. G2 (Plzeň) v pronájmu Nová stavba budovaná Městem Plzní v lokalitě borská pole laboratoř pro mechanické zkoušení materiálů, laboratoř rastrovací elektronové mikroskopie, laboratoř spektrometrie, laboratoř optické metalografie. Řež: budova 271 (vizualizace) Plzeň: Experimentální hala, budovy F2, G2 (vizualizace) 15

16 Ředitel společnosti Ing. Martin Ruščák, CSc., MbA Tel.: Hlavní manažer projektu Ing. Jiří Richter Tel.: Vědecký ředitel společnosti Ing. Jan Kysela, CSc. Tel.:

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obsah 1 Úvodní slovo

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více