ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU"

Transkript

1 UDRŽITELNÁ ENERGETIKA (Sustainable Energy) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

2 Obsah Použité zkratky... 3 Stručně o projektu Úvod Historie projektu Cíle projektu Struktura a obsah projektu budovaná infrastruktura... 14

3 Použité zkratky EERA European Energy Research Alliance - mezinárodní aliance výzkumných institucí v energetice LVR-15 experimentální jaderný lehkovodní reaktor LR-O experimentální jaderný lehkovodní reaktor nulového výkonu FERDA Fluoride Experimental Research and Development Assembly F4E Fusion for Energy - mezinárodní konsorcium pro fúzní technologie GII Generation II - jaderný reaktor II. generace GIII Generation III - jaderný reaktor III. generace GIV Generation IV - jaderný reaktor IV. generace GIF Generation IV International Forum - mezinárodní konsorcium pro výzkum v oblasti jaderných technologií nové generace HTHR High Temperature Helium Reactor - vysokoteplotní heliem chlazený reaktor JE jaderná elektrárna JPC Jaderný palivový cyklus (výzkumný program projektu SUSEN) LOCA Loss-Of-Coolant Accident - havárie únikem chladicího media MAT Materiálový výzkum (výzkumný program projektu SUSEN) MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii ALLEGRO mezinárodní projekt rychlého plynem chlazeného reaktoru (představitel GIV) ITER mezinárodní projekt vývoje prototypu termonukleárního (fúzního) reaktoru MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR MSR Molten Salt Reactor - reaktor chlazený roztavenými solemi NDE Nondestructive Examination - nedestruktivní zkoušení NEA Nuclear Energy Agency - agentura při OECD NULIF Nuclear Plant Life Prediction OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace RAO radioaktivní odpad SEM Screening Electron Microscope - rastrovací (skenovací) elektronový mikroskop SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry - hmotnostní spektrometr se sekundární ionizací SÚRAO Správa úložišť radioaktivního odpadu SSD Strukturální a systémová diagnostika (výzkumný program projektu SUSEN) SCO2 Supercritical Carbon Dioxide - superkritický oxid uhličitý SCWR Supercritical Water Reactor - reaktor chlazený superkritickou vodou TEO Technologické experimentální okruhy (výzkumný program projektu SUSEN) TEM Transmission Electron Microscope - transmisní elektronový mikroskop VaV výzkum a vývoj VHTR Very High Temperature Reactor - vysokoteplotní plynem chlazený reaktor VT vysokoteplotní 3

4 Stručně o projektu Předmět projektu: Výstavba výzkumné infrastruktury pro rozšíření možností energetického výzkumu s důrazem na jaderné technologie Hlavní oblasti projektu: technologie jaderných energetických zařízení GIV technologie jaderné fúze bezpečnost provozu jaderných elektráren GII a GIII jaderný palivový cyklus a životní prostředí Nositel projektu, investor a budoucí provozovatel infrastruktury: Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen skupiny ÚJV Partner: Západočeská univerzita v Plzni Začátek projektu: 01 / 2012 Ukončení výstavby: 09 / 2015, tento termín je nepřekročitelný Maximální výše dotace: 2,45 mld. Kč, z toho z rozpočtu EU 2,083 mld. Kč, z rozpočtu ČR 0,368 mld. Kč Lokality: Řež, Plzeň Principy nákupu služeb a zboží: zadávací/výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách a Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/priloha-c-2-pravidla-pro-vyber-dodavatelu-1) 4

5 1. Úvod Česká republika se vstupem do EU zařadila mezi členské státy, které využívají cílené podpory v rámci evropské regionální politiky. Pro období jsou všechny regiony ČR (s výjimkou hlavního města Prahy) zařazeny pod cíl Konvergence. V souladu s cíli evropské regionální politiky je jednou z priorit ČR posílení konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní ekonomiku. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI ) je jedním z významných operačních programů, které přispívají k naplnění uvedených cílů. Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který přispěje k růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. Projekt Udržitelná energetika (SUStainable ENergy, SUSEN) je realizován jako regionální centrum VaV v Prioritní ose 2 a jeho cílem je plnit funkci relevantního výzkumného partnera pro spolupráci s aplikační sférou včetně navazování partnerství a spolupráce s významnými výzkumnými evropskými centry. Jedná se o tzv. velký projekt (nad 50 mil. Euro), jehož schválení náleží Evropské komisi. Projektem SUSEN získala Česká republika, její výzkumná komunita a v neposlední řadě Centrum výzkumu Řež s.r.o. a jeho partner, Západočeská univerzita v Plzni, možnost rozšířit významné materiální a lidské kapacity pro energetický výzkum a vývoj. 5

6 2. Historie projektu březen 2007 Rozhodnutí o sdružení návrhů běžných projektů do návrhu velkého projektu Udržitelná energetika Předání úvodního návrhu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (celkem na MŠMT předáno 24 návrhů na velké projekty) Předání projektového listu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (na základě vyhodnocení vybráno 12 návrhů, tzv. Long list) Předání české a anglické verze návrhu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (na základě vyhodnocení Průmyslovým panelem českých expertů a Mezinárodním panelem zahraničních expertů vybráno 6 návrhů velkých projektů, tzv. Short list, který byl v říjnu 2008 zaslán Evropské komisi jako Indikativní seznam návrhů velkých projektů) Předání tzv. Malé žádosti o velký projekt Udržitelná energetika na MŠMT Předání tzv. Velké žádosti o velký projekt Udržitelná energetika Evropské komisi prostřednictvím MŠMT Rozhodnutí Evropské komise o velkém projektu Udržitelná energetika Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na realizaci projektu Udržitelná energetika 6

7 3. Cíle projektu Cílem projektu SUSEN je přispět výzkumnými a vývojovými aktivitami k zajištění bezpečného, spolehlivého a dlouhodobě udržitelného provozu stávajících energetických zařízení, tj. zejména jaderných elektráren typu GII a GIII, a to prostřednictvím prodloužení jejich životnosti o let. Cílem projektu je rovněž výzkum a vývoj nových technologií s vysokou účinností v oblasti klasické energetiky. Konkrétní aplikace budou realizovány bezprostředně po dokončení instalace potřebných technologií. Prostřednictvím generovaných výsledků výzkumu a vývoje přispěje projekt SUSEN k plynulému přechodu na jaderné reaktory nových generací, tzn. GIII+ a GIV. S nasazením těchto tzv. pokročilých jaderných reaktorů v rámci ostrého provozu se počítá po roce V rámci dlouhodobého horizontu je předmětem projektu také výzkum a vývoj špičkových technologií a materiálů v oblasti termojaderné fúze. Projekt SUSEN zahrnuje také výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice, převážně (ale neexkluzivně) jaderné. Prostřednictvím příjemce podpory, společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o., člena skupiny ÚJV, nabídne řešení významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a poskytne pro společnosti podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu. Projekt bude řízen s důsledným respektováním pěti zásad: 1. Prostředky poskytnuté Evropskou unií představují unikátní a neopakovatelnou příležitost k rozvoji výzkumné infrastruktury energetického výzkumu ČR. Musí být investovány účelně, budovaná pracoviště musí odpovídat dnešnímu poznání stavu technologií a strategických směrů jejich vývoje a být účelně využitelná i v budoucnosti. 2. Jakákoli nakupovaná nebo vyvíjená technologie musí mít konkurenční výhodu ve své technologické vyspělosti nejméně do roku 2016, u technologií s dlouhým životním cyklem musí mít konkurenční výhodu špičkové technologie nejméně do roku Provozovatel umožní infrastrukturu pronajímat jiným organizacím podle principů Open Access (http://www.cvrez.cz/web/open-access). 3. Projekt bude úzkostlivě dbát na dodržení všech podmínek pro poskytnutí dotace, zejména na dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v zadávacích řízeních veřejných zakázek pro projekt. 4. Projekt bude zaměřen k doplnění a rozšíření možností stávajících infrastruktur v ČR a nebude cíleně rozšiřovat technologické prostředky v oblastech, které jsou efektivně pokryty jinými infrastrukturami ČR. 5. Projekt bude cíleně vytvářet příležitosti pro uplatnění mladých specialistů a podmínky pro jejich profesní rozvoj. Cíle jsou směrovány zejména na: a) Integraci českých VaV institucí do aplikovaného výzkumu v energetice: - SUSEN zvýší kooperační potenciál výzkumných institucí ČR v evropských programech, zejména ve vývoji GIV (HTHR, SCWR, roztavenými solemi chlazené reaktory), - SUSEN představuje příležitost budovat kompetentní týmy schopné celostního přístupu (holistic approach) k designu klíčových experimentů a zkoušek zejména v oblasti GIV, tím vytváří potenciál pro rozvoj mladé generace specialistů a vědců, 7

8 - SUSEN vytvoří významné synergické efekty mezi oblastí vývoje technologií GIV a rozvojem konkrétních průmyslových aplikací s výrobci, - SUSEN podpoří existující expertizy a jejich rozvoj v oblasti materiálového inženýrství, termohydrauliky, neutronové fyziky a dalších oblastí jaderné expertizy a bude integrujícím prvkem pro rozvoj a řízení znalostí v rámci ČR s přesahem na evropskou výzkumnou komunitu, - SUSEN přispěje k výzkumu a vývoji nových technologií s vysokou účinností využitelných v klasické energetice. b) Dosahování aplikovatelných výsledků VaV v oblasti GIV a fúze: - prostřednictvím generovaných výsledků výzkumu a vývoje přispěje SUSEN k plynulému přechodu na jaderné reaktory nových generací, tzn. GIII+ a GIV, - SUSEN přispěje k výzkumu a vývoji špičkových technologií a materiálů v oblasti termojaderné fúze, - SUSEN rozšíří možnosti výzkumu do oblasti VT aplikací ( C), a to jak pro materiálový výzkum v oblasti vývoje a hodnocení konstrukčních materiálů a pokrytí paliva, tak pro ověření termohydraulických dějů, - SUSEN má potenciál iniciační aktivity pro rozjezd prací na mezinárodním projektu ALLEGRO, - Centrum výzkumu Řež s.r.o. bude koncentrovat vývojové, konstrukční a experimentální zkušenosti v oblasti HTHR, SCWR, MSR (roztavenými solemi chlazené reaktory), - SUSEN vyplní existující prázdné místo v oblasti in pile experimentů HTHR a SCWR a naváže na dosavadní výzkum CVŘ / ÚJV v této oblasti, - SUSEN nabídne jiným laboratořím spolupráci v benchmarku výsledků experimentů. c) Podporu bezpečného provozu a prodlužování životnosti pro technologie GII & GIII: - výzkumnými a vývojovými aktivitami přispěje SUSEN k bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobě udržitelnému provozu stávajících energetických zařízení a k prodloužení životnosti jaderných elektráren typu GII a GIII o let, - v rámci SUSEN bude vybudována infrastruktura umožňující zkoušky vysoce ozářených materiálů odpovídající exploataci na konci životnosti provozu jaderných zařízení (např. austenitické materiály vnitřních vestaveb ozářené nad 40 dpa), - v rámci SUSEN bude vybudována infrastruktura umožňující kvalifikace komponent a zařízení pro podmínky LOCA havárie, - SUSEN umožní integrovat posuzování komponent a systémů z on-line a off-line monitorování za provozu s modelovým hodnocením degradace pro spolehlivou predikci bezpečného provozu zejména na konci životnosti JE, - SUSEN vytvoří infrastrukturu pro hodnocení velké části životního cyklu jaderných zařízení včetně zpracování a ukládání RAO. 8

9 4. Struktura a obsah projektu Projekt je postaven na čtyřech základních pilířích, které představují následující výzkumné programy členěné dále na výzkumné aktivity: 1. Technologické experimentální okruhy (TEO) 2. Strukturální a systémová diagnostika (SSD) 3. Jaderný palivový cyklus (JPC) 4. Materiálový výzkum (MAT) Projekt je navržen komplexně, tj. od výzkumu vstupních nosičů energií (paliva), výzkumu materiálů a komponent včetně diagnostiky při výrobě a výstavbě, diagnostiky provozu energetických zařízení (predikce spolehlivého provozu a prodlužování životnosti) až po likvidaci a bezpečné uložení nosičů energií. Program č. 1: Technologické experimentální okruhy TEO Cílem tohoto výzkumného programu je vybudovat velká experimentální zařízení umožňující výzkum a vývoj v oblasti IV. generace jaderných reaktorů a fúzního reaktoru. Experimetální data získaná na těchto zařízeních rozšíří stávající znalosti o vlastnostech materiálů a jejich chování ve specifických podmínkách a budou využita při vývoji daného typu reaktoru. V těchto reaktorech je přenos tepla zprostředkován médii, o jejichž chování neexistuje dostatek informací, a to především v oblasti jejich působení na konstrukční materiály, termodynamických a termohydraulických vlastností, nejsou známy výrobní technologie, neexistují potřebné komponenty atd. Experimentální data získaná v těchto zařízeních rozšiřují stávající znalosti o chování materiálů a komponent při parametrech prostředí. budou využita pro zdokonalení výpočetních kódů, databází vlastností látek apod. a jsou potřebná pro vývoj daného reaktoru. V rámci tohoto programu budou studována tato média: superkritická voda; médium pro primární okruh superkritického lehkovodního reaktoru (SCWR); helium; médium primárního okruhu (velmi) vysokoteplotního reaktoru (V/HTR); helium; médium pro chlazení první stěny fúzního reaktoru; superkritický oxid uhličitý potenciální médium sekundárního okruhu pro přenos tepla z primárního okruhu reaktoru GIV; eutektická slitina olovo-lithium (Pb-Li) médium pro kontinuální tvorbu fúzního paliva tritia 3 H. Cíle programu TEO Cíl 1: Vybudování experimentální smyčky pro kvalifikaci paliva a pokrytí pro použití v superkritickém vodním reaktoru. Zajištění licencování této smyčky. Cíl 2: Ověření funkce havarijních systémů smyčky. Ověření chování palivového proutku včetně pokrytí během stacionárního provozu a při přechodových a havarijních stavech. Cíl 3: Vybudování experimentálních okruhů s vysokoteplotním heliem o možnosti zkoušek materiálů pro vnitroreaktorové komponenty při současném působení helia o vysoké teplotě až 1000 C, radiace a mechanického namáhání. 9

10 Cíl 4: Cíl 5: Cíl 6: Cíl 7: Cíl 8: Cíl 9: Ověření charakteristiky oběhového kompresoru v modelovém měřítku na zprovozněné vysokoteplotní heliové smyčce. Ověření funkce systému čištění a analytiky plynného helia, včetně kinetiky čištění od stopových množství korozívních nečistot. Vybudování experimentálního zařízení pro výrobu vodíku vysokoteplotní elektrolýzou vody s využitím vysokoteplotního helia a rekuperací tepla. Ověření funkce celého konverzního cyklu s SCO2; zjistit korelace pro přestup tepla v superkritické oblasti CO 2 v různých konfiguracích cyklu (tlaky, rychlosti proudění apod.). Výstavba infrastruktury pro ověření a vývoj postupů dálkové manipulace při montáži a zejména opravách a údržbě systému s tekutým kovem Pb-Li a vývoj manipulačních nástrojů do horkých komor v zařízení ITER. Vybudování experimentálního zařízení pro cyklické namáhání vzorků primární stěny (Primary First Wall) vysokým tepelným tokem a vysokoenergetickými neutrony. Výzkum interakcí 14 MeV neutronů s materiály pro fúzní aplikace. Uživatelé Cílové skupiny uživatelů výstupů programu TEO jsou konstruktéři demonstračních jednotek vybraných typů reaktorů IV. generace, sdružení do mezinárodního fóra Generation IV International Forum (GIF). Výsledky jim budou předávány ve formě výzkumných zpráv, funkčních modelů a na vědecké úrovni formou publikací a prezentací na odborných konferencích a seminářích. Výsledky prací přispějí do celkového optimálního provedení projektů daných jaderně energetických zařízení. U výstupů fúzních technologií budou veškeré výsledky testovacích zařízení a zařízení pro chlazení primární stěny fúzního reaktoru realizovány v souladu se základními požadavky programu rozvoje fúzního energetického systému ITER. Vědecké výsledky a výsledky výzkumných aplikaci budou na základě technických zadání příslušných etap použity pro konstrukci systému evropského fúzního reaktoru s paralelní prezentací v odborném tisku, na mezinárodních konferencích a seminářích. Hlavním uživatelem předmětných výsledků bude konsorcium EU a 6 dalších zemí (USA, Rusko, Japonsko, Jižní Korea, Indie a Čína) nazvané Fusion for Energy (F4E). Program č. 2: Strukturální a systémová diagnostika SSD Tento výzkumný program je tematicky zaměřen na strukturální a systémovou diagnostiku jaderných elektráren. Jde především o prodlužování životnosti JE současné generace GII o dvacet až čtyřicet let a s tím související výzkumné aktivity. Středně až dlouhodobé cíle se týkají strukturální a systémové diagnostiky JE GIII a GIV, u nichž budou již kladeny mimořádně vysoké požadavky na funkce a spolehlivost diagnostických systémů. Cíle programu SSD Cíl 1: Získání komplexního popisu degradace strukturních a mechanických vlastností konstrukčních materiálů komponent jaderných reaktorů po dlouhodobé provozní expozici, který bude sloužit k hodnocení životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti jaderných reaktorů. Cíl 2: Návrh, optimalizace a osvojení výroby zkušebních těles pro výzkum vlastností materiálu a svědečný program (zkoušky tahem, vrubové houževnatosti rázem, lomové houževnatosti, rychlosti růstu trhliny při cyklickém zatěžování a za zvýšených teplot, malocyklové únavy a creepu z bloků neozářeného a vysoce ozářeného materiálu) zahrnující období prodlužování životnosti. 10

11 Cíl 3: Cíl 4: Cíl 5: Cíl 6: Cíl 7: Cíl 8: Vývoj a optimalizace zkoušek ke stanovení rychlosti šíření trhliny při cyklickém zatěžování v oblasti teplot od pokojové do 800 C, vývoj a osvojení zkoušek malocyklové únavy za zvýšených teplot (do 800 C) při interakci s creepem. Vývoj nových postupů nedestruktivního zkoušení (NDE) feritických, austenitických a heterogenních svarových spojů a komponent komplexní konfigurace a jejich certifikace (NDE kvalifikace) s využitím zkušebních těles s umělými necelistvostmi a realistickými simulacemi provozních trhlin a matematického modelování procesu měření a odezvy indikací necelistvostí. Vývoj nového univerzálního hardware a software systému řízení manipulátorů pro zkoušení svarů kritických uzlů primárního a sekundárního okruhu JE s ověřením vyvinuté technologie na prototypu manipulátoru. Vytvoření laboratoře pro simulaci těžkých havárií JE nové generace. Vývoj nových postupů ověření tepelné a radiační odolnosti a chování v extrémních podmínkách těžkých havárií. Zvýšení kapacit pro dosažení vysokých dávkových příkonů simulující radiační podmínky při těžké havárii. Uživatelé Uživateli výsledků Cílů 1 5 budou především provozovatelé jaderných i klasických elektráren ve středoevropském a východoevropském regionu. Výsledky výzkumu jim budou komerčně předávány ve formě výzkumných zpráv. Nekomerční část výsledků bude prezentována v odborných publikacích a na vědeckých konferencích. Hlavním přínosem těchto výzkumných aktivit bude prodloužení životnosti a zvýšení bezpečnosti současných elektráren. Uživateli výsledků cílů 6 8 budou státní orgány zajišťující dohled nad provozovanými jadernými zařízeními. Tyto výsledky jim pomohou ve zdokonalení metodiky dohledu, případně k přípravě doporučení pro funkční rozšíření provozovaných jaderných zařízení. Veřejně publikované výstupy tohoto výzkumného programu budou rovněž prospěšné pro řešitele obdobných výzkumných aktivit v rámci evropské iniciativy EERA ( European Energy Research Alliance ), European Network for Inspection and Qualification, Task Group for Qualification, European Network group NULIFE, a pro členy odborné skupiny OECD/NEA (včetně working group on ageing of I&C components). Program č. 3: Jaderný palivový cyklus JPC Cílem programu je rozšíření a vybudování výzkumné infrastruktury pro podporu zadního konce jaderného palivového cyklu, tj. zaměřenou zejména na vývoj technologií pro zpracování a úpravu radioaktivních odpadů (RAO), studium podmínek v hlubinném úložišti a jejich vlivu na konstrukční materiály obalových souborů, v nichž budou ukládány vysoceaktivní RAO a vyhořelé jaderné palivo, včetně studia pohybů radionuklidů skrze horninové formace, v níž se vybudování hlubinného úložiště plánuje. Další oblastí zájmu tohoto programu bude vývoj unikátní technologie pro separaci štěpných a aktivačních produktů z vyhořelého jaderného paliva, kterou je možné aplikovat k uzavření palivového cyklu reaktorů GEN III+ a GEN IV využívajících moderní oxidická paliva s inertními matricemi, paliva nitridická, karbidická a kapalná, u kterých nelze v plné míře aplikovat známé hydrometalurgické procesy realizované v průmyslovém měřítku (proces PUREX a jeho modifikace). Nedílnou součástí tohoto výzkumného programu bude chemicko-analytická laboratoř, která se zaměří na studium vlivu zadního konce palivového cyklu na životní prostředí. 11

12 Cíle programu JPC Cíl 1: Vývoj nových technologií palivového cyklu jaderných reaktorů nových generací založených na fluoridových technologiích. Cíl 2: Vybudování technické základny pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje technologie rozpustných solí a separačních technologií. Cíl 3: Vývoj pokročilých technologií a technologických postupů pro zneškodňování RAO a minimalizaci jejich objemu. Cíl 4: Výzkum a vývoj nových materiálů a principů pro efektivnější a bezpečnější ukládání RAO. Cíl 5: Vytvoření vědecko-technické základny pro podporu výstavby hlubinného úložiště v ČR. Cíl 6: Vývoj nových metod detekce velmi nízkých aktivit dlouhodobých radionuklidů ve velmi malých objemech vzorků. Cíl 7: Vývoj nových metod detekce velmi nízkých koncentrací toxických látek. Uživatelé instituce zodpovědné za nakládání s použitým jaderným palivem a souvisejícími činnostmi, např. provozovatelé úložišť použitého jaderného paliva a RAO, provozovatelé jaderných elektráren, kterým výsledek ve formě publikací, provozních předpisů, certifikovaných metodik a projektových podkladů zajistí minimalizaci objemu radioaktivních odpadů, což bude mít pozitivní dopad pro provozovatele jaderných bloků v úspoře nákladů na manipulace s odpadem a umožní využít uvolněných kapacit pracovníků zejména do jiných oblastí, např. dekontaminace, provozovatelé úložišť radioaktivních odpadů. Těm se sníží objem ukládaných odpadů a bude možné omezit skladovací kapacity nových úložišť, což povede následně ke snížení nákladů, orgány státního dozoru, projektanti, dodavatelé a uživatelé nových jaderných bloků, které by měly být v rámci zvyšování pasivní bezpečnosti vybavovány systémy lokalizace taveniny coria s využitím ochranných stabilizačních prvků, jakými jsou tzv. obětní materiály, kooperující výzkumně vývojová pracoviště v EU a Ruské federaci. Výsledky budou poskytovány formou publikací, pracovních postupů a podkladů pro projektanty. Pracoviště bude v rámci spolupráce předávat připravené vzorky coria k dalšímu společnému výzkumu. Laboratoř svým charakterem umožní na zařízeních typu studený kelímek provádět i testy vysokoteplotního zneškodňování RAO, což rozšiřuje okruh uživatelů i o další producenty RAO, organizace zabývající se plánováním a výstavbou hlubinných úložišť radioaktivních odpadů (v ČR např. SÚRAO) jako základní vstupy pro hodnocení bezpečnosti systému bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, podklady materiálových vlastností pro výrobce kontejnerů pro skladování vysoceaktivních odpadů v hlubinném úložišti, kteří za pomocí tohoto výsledku budou moci vyvíjet nové materiály, respektive zdokonalovat své vlastní výrobky, orgány státní správy (např. MŽP, MPO), kterým budou práce na výzkumném zařízení a VaV programy sloužit pro zdokonalení a zjednodušení systému posuzování vlivu energetického komplexu na životní prostředí, MAAE k posílení systému jaderné bezpečnosti v oblasti záruk, uživatelem výsledku budou členské státy MAAE. 12

13 Program č. 4: Materiálový výzkum MAT Program je orientován na vybudování unikátního pracoviště pro podporu výzkumu struktury a substruktury materiálů s ohledem na jejich degradační změny během exploatace v náročných podmínkách daných zejména vysokou teplotou, statickým i cyklickým namáháním a korozně-agresivním prostředím. Činnost pracoviště bude navázána zejména na Programy TEO a SSD v oblasti neaktivních zkoušek materiálů pro vysoké teploty v aplikacích pro GIV a fúzi. Očekává se, že výsledky budou přímo aplikovatelné také ve stávajícím energetickém průmyslu. Cíle programu MAT Cíl 1: Podpora vývoje feritických a martenzitických ocelí s potenciálem aplikace v prostředí s teplotami do 650 C (materiály pro komponenty parní turbíny s ultrasuperkritickými parametry páry a pro neaktivní okruhy jaderných reaktorů GIV). Cíl 2: Podpora vývoje materiálů na bázi austenitických ocelí a vysoce legovaných austenitických slitin pro výrobu komponent JE odolných v agresivních prostředích za vysokých teplot a tlaků. Cíl 3: Dokumentace vlivu degradačních mechanismů na vlastnosti konstrukčních materiálů uvažovaných pro komponenty vyšších generací jaderných reaktorů (GIII+, GIV) v aktivní i neaktivní části. Cíl 4: Vývoj nových technologií tavného svařování pokročilých materiálů pro klasickou a jadernou energetiku. Uživatelé Využití pro hlavní výrobce komponent perspektivních primárních a sekundárních okruhů jaderných elektráren III. a IV. generace. Konkrétně se jedná o firmy působící ve výrobě zařízení pro jaderné elektrárny, výrobce parních turbín a hutní výrobce, jejichž produkce je v příštích letech primárně orientována na výrobu hmotných odlitků a výkovků pro jadernou energetiku. Další skupinou uživatelů budou vysokoškolské a výzkumné instituce a mezinárodní odborná sdružení (např. EERA), se kterými budou řešeny národní i mezinárodní projekty. Výsledky výzkumných činností budou komerčně předány: konstruktérům a provozovatelům současných i budoucích jaderných zařízení, případně budou veřejně publikovány v časopisech, resp. prezentovány na vědeckých konferencích, montážním útvarům organizací zajišťujících výstavbu a provoz jaderných zařízení, případně budou opět veřejně publikovány v časopisech, resp. prezentovány na vědeckých konferencích. 13

14 5. budovaná infrastruktura Diagnostické centrum (budova číslo 271 Řež) Nová stavba umístěné mezi stávajícími objekty 272-Metalurgie a 261-Malá chemie LOCA komora pro kvalifikaci komponent simulace havárií při ztrátě chladicího výkonu, metalografická laboratoř, centrum vysoce citlivých analytických přístrojů: SIMS, TEM, SEM. Technologické okruhy SCWR (budova číslo 211/12 Řež) Přístavba k budově 211-LVR15 umístěná směrem k objektu 211/3 Malé zbytky smyčka SCWR pro kvalifikaci paliva a pokrytí, vysokoteplotní heliová smyčka. Laboratoř pro zpracování a nakládání s RAO malé zbytky (budova číslo 211/3 Řež) Přestavba přístavku k budově 211-LVR15 umístěná směrem k objektu 212-LR0 vysokoúčinná odparka typu UGU, technologie pro oxidaci RAO v tavenině soli, laboratoř pro studium chování roztavené aktivní zóny, laboratoř vitrifikace RAO Zdroj neutronů (budova číslo 212 Řež) Rekonstrukce přístavby objektu 212-LR0 (tzv. Katchem) umístěné směrem k objektu 211 (LVR-15) zdroj 14 MeV neutronů, urychlovač částic. Horké komory (budova číslo 254 Řež) Rekonstrukce haly 254 umístěné za objektem 250-Radiochemie 8 horkých komor pro program SSD, 2 horké komory pro program JPC, vybavení HK SEM, trhací stroj, obráběcí stroje, linka pro studium separace radionuklidů technologií frakční destilace fluoridů (FERDA 2). 14

15 Laboratoř pro geologické ukládání RAO (budova číslo 261 Řež) Přístavba ke stávajícímu objektu 261-Malá chemie a rekonstrukce dvou stávajících místností anaerobní boxy. Experimentální hala (Plzeň) Nová stavba umístěna v Plzni v lokalitě borská pole v těsné blízkosti objektů F2 a G2 TbM (test blanket modul), PFW (primary first wall), heliová smyčka, superkritická vodní smyčka. F2 (Plzeň) v pronájmu Nová stavba budovaná Městem Plzní v lokalitě borská pole laboratoř nedestruktivní diagnostiky, studený kelímek vč. laboratoře na měření, svářecí box. G2 (Plzeň) v pronájmu Nová stavba budovaná Městem Plzní v lokalitě borská pole laboratoř pro mechanické zkoušení materiálů, laboratoř rastrovací elektronové mikroskopie, laboratoř spektrometrie, laboratoř optické metalografie. Řež: budova 271 (vizualizace) Plzeň: Experimentální hala, budovy F2, G2 (vizualizace) 15

16 Ředitel společnosti Ing. Martin Ruščák, CSc., MbA Tel.: Hlavní manažer projektu Ing. Jiří Richter Tel.: Vědecký ředitel společnosti Ing. Jan Kysela, CSc. Tel.:

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. www.cvrez.cz Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. 1 2 Spolupráce na řešení projektu Dlouhodobá spolupráce Mezinárodní přesah Interdisciplinarita Komplexní řešení 3 Rozsah

Více

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Orientace aplikovaného výzkumu v ČR 1) Privátní vývoj realizovaný v rámci jednotlivých společností. Inovace

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Superkritická vodní smyčka SCWL

Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL (z anglického SuperCritical Water Loop), je experimentální zařízení sloužící k simulaci fyzikálních a chemických parametrů superkritického

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti aneb co umí, na čem pracují a o čem sní jaderní inženýři a vědci... Tomáš Bílý tomas.bily@fjfi.cvut.cz

Více

Odůvodnění veřejné zakázky SUSEN Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky SUSEN Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky SUSEN Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Aleš Laciok Předseda technologické platformy Udržitelná energetika (TPUE) Koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ Konference

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Spasí nás nové generace reaktor ů? Spasí nás nové generace reaktor ů? Dalibor Stráský Praha, 28.4.2009 Vývoj jaderné energetiky Generation IV - program US Department of Energy iniciován v r. 1999 Výběr reaktorových systém ů IV. generace

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR. Kompetence ZAT pro jaderný průmysl

Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR. Kompetence ZAT pro jaderný průmysl Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR Kompetence ZAT pro jaderný průmysl Základní informace o společnosti ZAT ZAT je se svými závody v Příbrami a Plzni největší českou firmou v oboru automatizace

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010 DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010 nejdůležitějšíčinnosti zakázky/ marketingové příležitosti naše konkurence, strategická spolupráce kam jde vývoj G IV, fúze 1.10.2010 1 POSLÁNÍ ÚTVARU /HLAVNÍ ČINNOSTI

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Evropská centra excelence Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Evropská

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb. Veřejný

Více

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Tomáš Bílý Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Plán výletu: Současný stav jaderné energetiky Vyhořelé

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Verze č. 1.0 Účinnost od 16. 9. 2013 Teze výzvy 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Více

Otevřené Inovace - Inovace 2

Otevřené Inovace - Inovace 2 Otevřené Inovace - Inovace 2 Profil společnosti Technologické Inovační Centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ Jiří Jedlička, Jiří Huzlík Obsah Informace o Centru Výzkumný program Doprava a životní prostředí Stávající a plánované přístrojové vybavení Řešené a připravované

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. 15. 1. 2013 1 Cíl výzvy Hlavním cílem výzvy je podpora přípravy komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů. Jiří Richter 2. 10. 2014

Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů. Jiří Richter 2. 10. 2014 Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů Jiří Richter 2. 10. 2014 Základní data projektu Předmět projektu Výstavba výzkumné infrastruktury pro rozšíření možností energetického

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Podpora VaVaI pro Ústecký kraj

Podpora VaVaI pro Ústecký kraj 1 Podpora VaVaI pro Ústecký kraj Petr Očko předseda TA ČR 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 13. června 2016 Technologická agentura ČR (TA ČR) Kdo jsme a co děláme organizační složka státu a správce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava

Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava 26.5.2016 Břehová V Holešovičkách Trojanova Děčín Katedry: Dozimetrie a aplikace ionizujícícho záření Jaderné chemie Jaderných reaktorů Materiálů Matematiky

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více