ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti"

Transkript

1 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :55 / ) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO: Název: Město Cheb NS: Město Cheb Město Cheb AKTIVA CELKEM , , , ,64 A. Stálá aktiva , , , ,97 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,81 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , ,38 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,90 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,53 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,49 1. Pozemky , , ,90 2. Kulturní předměty , , ,83 3. Stavby , , ,58 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,92 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,66 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,60 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , , :41:28 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

2 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :55 / ) 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky , , ,00 6. Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , , ,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,67 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,34 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,33 B. Oběžná aktiva , , , ,67 I. Zásoby , , ,86 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,41 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,45 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,04 1. Odběratelé , , , ,99 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,44 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,74 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů :41:28 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

3 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :55 / ) 10. Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky , Pohledávky za státním rozpočtem , , Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků , , Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,87 IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,77 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,97 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna :41:28 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

4 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :55 / ) Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,64 C. Vlastní kapitál , ,78 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,60 1. Jmění účetní jednotky , ,57 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ,30 5. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody ,34-7. Jiné oceňovací rozdíly ,27 8. Opravy chyb minulých období , ,03 II. Fondy účetní jednotky , ,63 6. Ostatní fondy , ,63 III. Výsledek hospodaření , ,55 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,59 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,55 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,55 D. Cizí zdroje , ,86 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky , ,50 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu , ,50 5. Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,36 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , , :41:28 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

5 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :55 / ) Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí , , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky , Závazky ke státnímu rozpočtu , Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků , Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace , Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , ,16 * Konec sestavy * :41:28 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

6 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :28 / ) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2011 IČO: Název: Město Cheb NS: Město Cheb Město Cheb AKTIVA CELKEM , , , ,09 A. Stálá aktiva , , , ,12 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,21 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,68 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,53 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,13 1. Pozemky , , ,86 2. Kulturní předměty , , ,77 3. Stavby , , , ,21 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,04 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,21 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,25 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , , :45:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

7 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :28 / ) 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky , , ,00 6. Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , , ,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,78 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,79 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,99 B. Oběžná aktiva , , , ,97 I. Zásoby , , ,19 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,50 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,69 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,10 1. Odběratelé , , , ,97 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů :45:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

8 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :28 / ) 10. Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty , , , Pohledávky za územními rozpočty , , , Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,06 IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,68 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,41 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna :45:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

9 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :28 / ) Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,09 C. Vlastní kapitál , ,23 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,38 1. Jmění účetní jednotky , ,90 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,30 5. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody , ,34-7. Jiné oceňovací rozdíly , ,27 8. Opravy chyb minulých období , ,75- II. Fondy účetní jednotky , ,71 6. Ostatní fondy , ,71 III. Výsledek hospodaření , ,14 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,59 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,55 D. Cizí zdroje , ,86 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky , ,20 1. Dlouhodobé úvěry ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu , ,20 5. Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,66 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , , :45:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

10 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :28 / ) Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,32 9. Závazky z dělené správy a kaucí , , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , Jiné daně a poplatky , , Závazky k ústředním rozpočtům , , Závazky k územním rozpočtům , Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,70 * Konec sestavy * :45:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

11 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: Název: Město Cheb NS: Město Cheb Město Cheb AKTIVA CELKEM , , , ,54 A. Stálá aktiva , , , ,64 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,96 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,43 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,53 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,31 1. Pozemky , , ,30 2. Kulturní předměty , , ,77 3. Stavby , , , ,64 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,66 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,45 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,34 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,60 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , :50:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

12 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky , , ,00 5. Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,37 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,25 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,12 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,90 I. Zásoby , , ,04 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,39 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,65 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,86 1. Odběratelé , , , ,23 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,23 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů :50:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

13 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , , , Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , , Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,36 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,48 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna :50:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

14 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,54 C. Vlastní kapitál , ,23 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,08 1. Jmění účetní jednotky , ,52 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,04 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,22-6. Jiné oceňovací rozdíly , ,49 7. Opravy minulých období , ,75- II. Fondy účetní jednotky , ,18 6. Ostatní fondy , ,18 III. Výsledek hospodaření , ,97 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,83 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,14 D. Cizí zdroje , ,31 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,20 1. Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky , ,20 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,11 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,60 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , , :50:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

15 Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé Závazky z dělené správy a kaucí , ,11 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , , Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,23 * Konec sestavy * :50:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více