V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b"

Transkript

1 V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ IČ: , DIČ: CZ zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, č. vložky 2334 Obsah I. Předmět smlouvy... 2 II. Termín a místo poskytnutí služeb... 2 III. Práva a povinnosti smluvních stran... 2 IV. Změny rozsahu předmětu smlouvy... 4 V. Cena... 4 VI. Platební podmínky... 5 VII. DPH... 5 VIII. Smluvní pokuta... 6 IX. Odpovědnost za škodu... 7 X. Zánik smlouvy... 7 XI. Pojištění... 8 XII. Řešení sporů... 8 XIII. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z působení vyšší moci... 9 XIV. Ostatní ujednání

2 Veškeré služby, které jsou poskytovány společnosti MERO ČR, a.s. (dále jen objednatel ) ze strany jiných osob (dále též poskytovatel ), a to na základě smlouvy (dále též smlouva ), se uskutečňují za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem. I. Předmět smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na vlastní náklady a nebezpečí v souladu se zadávací dokumentací a/nebo výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace do veřejné zakázky na služby (dále jen veřejná zakázka ), s nabídkou poskytovatele do veřejné zakázky (dále jen nabídka poskytovatele ) a za podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP a dokumenty na které odkazují, služby specifikované ve smlouvě (dále jen služby ). Objednatel se za řádně poskytnuté služby zavazuje zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu. 1.2 Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, řádné poskytnutí služeb zahrnuje, kromě zajištění a provedení samotných služeb, rovněž zajištění vyhotovení a předání příslušných dokumentů, vztahujících se k poskytnutým službám, zejména: a) osvědčení a protokoly o provedených atestech, b) osvědčení a protokoly o provedených zkouškách, c) osvědčení a protokoly o provedených kontrolách, d) dalších dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a normami, (dále jen dokumentace ) 1.3 Poskytovatel se zavazuje, že veškerá dokumentace (zejména osvědčení, atesty a protokoly) bude odpovídat obecně závazným právním předpisům, normám a uzavřené smlouvě. Poskytovatel se dále zavazuje, že dokumentaci předá objednateli ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.není-li smluvními stranami tato lhůta dohodnuta, pak bez zbytečného odkladu po provedení služby, k níž se dokumentace vztahuje a/nebo jejíž provedení osvědčuje. 1.4 Kromě případů, kdy smlouva, resp. VOP nebo kontext vyžaduje něco jiného, slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. II. Termín a místo poskytnutí služeb 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby na místě dohodnutém ve smlouvě (dále jen místo poskytování ). 2.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v termínu dohodnutém ve smlouvě. 2.3 Nebudou-li služby poskytovatelem poskytnuty ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn termín pro poskytnutí služby dodatečně přiměřeně prodloužit, a to i opakovaně. 2.4 Bude-li v souvislosti s prodlením poskytovatele s poskytnutím služby a/nebo s vadným poskytnutím služby uložena objednateli ze strany dohledových orgánů finanční sankce, je poskytovatel povinen tuto sankci objednateli uhradit. Ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody tím není dotčeno. III. Práva a povinnosti smluvních stran 3.1 Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré požadované dovednosti a schopnosti pro poskytování služeb a bude je plnit nejlepším profesionálním způsobem za použití těch nejdůmyslnějších a již osvědčených postupů. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli bezodkladně takovou pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem pro účely poskytnutí služeb. 3.2 Poskytovatel se zavazuje, že poskytnuté služby budou v souladu s obecně platnými a závaznými právními předpisy a nařízeními, normami a technickými předpisy platnými na území České republiky. 3.3 Poskytovatel se zavazuje, že v případě, že v průběhu poskytování služeb vyjde najevo, že jsou pro perfektní a úplné poskytnutí služeb potřebné další činnosti (kromě činností, jejichž zajištění jsou evidentně povinny obstarat třetí osoby, vyjma subdodavatelů poskytovatele), které nejsou specifikovány ve smlouvě a/nebo v dokumentech na které odkazuje, tak tyto činnosti provede nebo zajistí, a to na vlastní náklady, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pro provedení (popř. způsob provedení) těchto činností platí přiměřeně ustanovení smlouvy. 3.4 Poskytovatel se rovněž zavazuje na své náklady zajistit za podmínek sjednaných ve smlouvě veškeré činnosti, které sice nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě a/nebo nabídce poskytovatele a/nebo zadávací 2

3 dokumentaci či výzvě k podání nabídky do veřejné zakázky, ale vyplývají z obecně závazných právních předpisů (zejména předpisů bezpečnostních) nebo jsou nezbytné pro splnění předmětu a účelu smlouvy. 3.5 Poskytovatel se zavazuje, že bude postupovat při plnění povinností, jež mu vyplývají ze smlouvy maximálně profesionálně a s veškerou možnou odbornou péčí a podle pokynů objednatele, které nesmí být v rozporu s ustanoveními smlouvy. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování služeb, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Od pokynů objednatele se může poskytovatel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. 3.6 Poskytovatel je povinen přesně dbát veškerých příslušných technických norem a uznaných technických pravidel a obecně závazných právních předpisů v platném znění. Při rozporech mezi výše jmenovanými předpisy a podmínkami smlouvy, je poskytovatel povinen písemně objednatele na takové rozpory upozornit. 3.7 Pracovníci poskytovatele Poskytovatel se zavazuje, že obsadí své pracovníky pro všechny odborné oblasti v dostatečném počtu a kvalifikaci, aby byla dosažena požadovaná profesionalita a odbornost a byly dodrženy sjednané termíny dle smlouvy Poskytovatel je povinen zajistit, aby veškeré činnosti prováděli k tomu vhodní, odborně kvalifikovaní pracovníci. Poskytovatel odpovídá za chování osob poskytujících služby a za to, že bude mít pro své pracovníky veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro poskytování služeb Poskytovatel se zavazuje, že každá osoba, která jím bude použita při poskytování služeb, bude vyměněna bez zbytečných odkladů na jeho náklady, pokud to bude objednatel důvodně požadovat. 3.8 Subdodavatelé Poskytovatel je oprávněn pověřit poskytnutím služeb nebo některých činností v rámci poskytování služeb jen takové subdodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v nabídce poskytovatele na veřejnou zakázku (tj. na předmět plnění smlouvy) a/nebo jejichž seznam tvoří přílohu smlouvy Při poskytování služeb nebo provádění některých činností v rámci služeb subdodavateli, je poskytovatel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby služby nebo předmětnou činnost v rámci služeb provedl sám Poskytovatel zavazuje, že bude o všech činnostech, které budou provádět subdodavatelé, objednatele informovat. Poskytovatel je současně povinen poskytnout objednateli (pokud o to požádá) detailní informace o všech subdodavatelích. 3.9 Objednatel je oprávněn kdykoliv během přípravy a v průběhu poskytování služeb kontrolovat na vlastní náklady plnění smluvních povinností poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost a spolupůsobení. Kontrola může být provedena jak v prostorách poskytovatele, tak i na místech, kde poskytovatel plní resp. připravuje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se objednatel, že se ke všem dotazům a požadavkům poskytovatele, které mu budou předkládány v souvislosti s uzavřenou smlouvou, bude vyjadřovat ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejich doručení. Totéž platí pro poskytovatele Objednatel se zavazuje poskytovateli poskytnout k plnění smlouvy veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat Jsou-li služby poskytovány poskytovatelem a/nebo subdodavatelem v areálu provozu objednatele, zavazuje se poskytovatel: zajistit u objednatele včasné proškolení pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci služeb o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a v rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci dodržovat vnitřní předpisy objednatele: SB-GŘ Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách MERO ČR, a. s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese SB-GŘ Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a. s., a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese 3

4 zabezpečit na své vlastní náklady dopravu veškerého vybavení a zařízení nezbytného k řádnému poskytnutí služeb, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti budou-li v rámci poskytování služeb prováděny činnosti v prostředí s vysokým požárním nebezpečím klasifikovaným jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0, ZÓNA 1, ZÓNA 2), bude používat při těchto činnostech veškeré zařízení a vybavení s atestací do těchto nebezpečných zón a také odpovídající vybavení osob realizujících služby z hlediska bezpečnosti práce dodržovat přísný zákaz vstupu a pohybu pracovníků a jiných osob poskytovatele, popř. subdodavatele, v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou prostor určených dle smlouvy pro poskytnutí služeb Jsou-li služby poskytovatelem a/nebo subdodavatelem v areálu provozu objednatele, zavazuje se objednatel: umožnit poskytovateli vstup do prostor, kde mají být služby poskytnuty, při splnění podmínek dohodnutých ve smlouvě, zajistit proškolení pracovníků poskytovatele v českém jazyce o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci, mají-li být služby poskytovány v areálu provozu objednatele, vydat povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci. Objednatel vydá poskytovateli povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci až poté, co všichni pracovníci poskytovatele podílející se na poskytování služeb budou objednatelem proškoleni z bezpečnostních předpisů a požární ochrany, přičemž bez povolení na práci nebude pracovníkům poskytovatele povolen vstup do areálu provozu objednatele Není-li sjednáno jinak, objednatel může pověřit nezávislého znalce nebo autorizovaná místa k ověření správnosti a/nebo kvality poskytnutých služeb včetně jednotlivých postupů, kontrol a dokumentace. Budou-li zjištěny závady v poskytnutých službách, zavazuje se poskytovatel uhradit náklady spojené s ověřením správnosti a/nebo kvality poskytnutých služeb včetně veškerých nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s nápravou vadně poskytnutých služeb. Nebudou-li žádné závady zjištěny, nese náklady ověření správnosti a/nebo kvality poskytnutých služeb objednatel. IV. Změny rozsahu předmětu smlouvy 4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění /dále jen zákon o veřejných zakázkách /), navrhnout poskytovateli změnu rozsahu předmětu smlouvy (zejména omezení nebo rozšíření poskytovaných služeb). V případě akceptace poskytovatele objednatelem navrženého rozšíření rozsahu předmětu smlouvy jsou pro cenu změny rozsahu předmětu smlouvy platné jednotkové ceny, pokud byly dohodnuty, dohodnuté ve smlouvě. Pokud jde o činnosti, na něž dosud nebyly dohodnuty jednotkové ceny, je poskytovatel povinen vypracovat novou kalkulaci ceny vztahující se ke změně rozsahu předmětu smlouvy a předložit ji objednateli k písemnému schválení. Kalkulace ceny musí odpovídat kalkulaci ceny v nabídce poskytovatele do veřejné zakázky, pokud poskytovatel objednateli neprokáže, že okolnosti změny opravňují poskytovatele k jiné kalkulaci. V případě omezení rozsahu smlouvy bude celková cena za služby dle smlouvy odpovídajícím způsobem snížena o částku odpovídající změně rozsahu předmětu smlouvy. Poskytovatel je oprávněn začít plnit změnu rozsahu předmětu smlouvy teprve po písemném odsouhlasení rozsahu změny předmětu smlouvy a ceny takové změny oběma smluvními stranami. Smluvní strany uzavřou do 10 dnů od písemného odsouhlasení písemný dodatek ke smlouvě ohledně změny rozsahu předmětu smlouvy a změny ceny služeb, jinak není objednatel povinen uhradit cenu takovéto změny rozsahu předmětu smlouvy, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu předmětu smlouvy, které je pro poskytovatele závazné ke dni písemně určenému objednatelem. Pokud smluvní strany neuzavřou dodatek ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto článku VOP, zavazuje se poskytovatel provést změnu rozsahu předmětu smlouvy písemně odsouhlasenou objednatelem a objednatel se mu za tuto provedenou změnu rozsahu předmětu smlouvy zavazuje uhradit cenu písemně odsouhlasenou. 4.2 Poskytovatel bere na vědomí, že v závislosti na předpokládané ceně změny rozsahu předmětu smlouvy musí objednatel při zadání změny rozsahu předmětu smlouvy postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. V. Cena 5.1 Cenu za poskytované služby sjednávají smluvní strany dohodou ve smlouvě (dále jen cena ). Není-li dohodnuto jinak, platí, že cena je od podpisu smlouvy po celou dobu platnosti smlouvy pevná a neměnná. 4

5 5.2 Cena je platná až do doby ukončení nebo zániku smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s plněním předmětu smlouvy za podmínek dohodnutých ve smlouvě, včetně jeho režijních nákladů, nákladů na veškeré nutné a nezbytné činnosti a dodávky, místní, správní i jiné poplatky, návštěvy poskytovatele před uskutečněním předmětu smlouvy, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy s výhradou přesčasu speciálně objednaného objednatelem, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, atd Cena zahrnuje i případně veškeré zvýšené náklady poskytovatele spojené s vývojem cen vstupních nákladů. VI. Platební podmínky 6.1 Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, cena bude poskytovateli objednatelem uhrazena na základě fakturydaňového dokladu vystavené poskytovatelem po úplném řádném poskytnutí služeb a po předání veškeré dokumentace vztahující se k poskytnutým službám, o kterém bude sepsán předávací protokol. 6.2 Splatnost faktury-daňového dokladu činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury-daňového dokladu poskytovatelem objednateli. 6.3 Faktura-daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon č. 235/2004 Sb. (dále jen zákon o DPH ). 6.4 Nebude-li faktura-daňový doklad obsahovat předepsané náležitosti a údaje dle tohoto článku VI VOP, nebo bude-li poskytovatelem vystavena na částku v nesprávné výši, bude objednatelem poskytovateli vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá poskytovatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce až ode dne doručení poskytovatelem opravené nebo doplněné faktury-daňového dokladu objednateli. 6.5 Prodávající je povinen fakturu-daňový doklad doručit kupujícímu na adresu jeho sídla, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění, které je stanoveno v článku 7.10 VOP, 6.6 Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby budou realizovány v korunách českých. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený na faktuředaňovém dokladu. 6.7 Pro účely smlouvy platí, že peněžité závazky objednatele, které mu vyplývají ze smlouvy, jsou splněny odepsáním příslušné částky z bankovního účtu objednatele. VII. DPH 7.1 DPH zahrnutá poskytovatelem do ceny musí být vypočtena v souladu se zákonem o DPH. 7.2 Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou nezbytnou součinnost při správném uplatnění DPH u plnění uskutečňovaných na základě smlouvy. 7.3 Pro účely správného uplatnění DPH je poskytovatel k datu podpisu smlouvy povinen poskytnout objednateli údaje a vysvětlení, které si objednatel od poskytovatele písemně vyžádal, a současně je poskytovatel povinen věrohodným způsobem doložit objednateli tyto poskytnuté údaje. Objednatel je dále oprávněn si kdykoliv v průběhu trvání smlouvy písemně vyžádat od poskytovatele nezbytné údaje, pokud zjistí, že jsou pro správné uplatnění DPH nezbytné, a poskytovatel je povinen tyto údaje objednateli bezodkladně písemně poskytnout a současně tyto údaje věrohodným způsobem objednateli doložit. Při změně údajů poskytnutých podle tohoto článku VOP je poskytovatel povinen bezodkladně poskytnout objednateli písemně aktualizované údaje a současně tyto údaje věrohodným způsobem objednateli doložit. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli zhotovení fotodokumentace o skutečnostech dokládaných poskytovatelem. Poskytovatel je povinen zejména poskytnout údaje: (i) o tom, že je osobou podléhající DPH, (ii) o umístění jeho sídla z pohledu DPH, (iii) o jeho provozovně pro účely DPH umístěné v České republice a skutečnosti, zda se tato provozovna pro účely DPH účastní plnění, která poskytovatel podle smlouvy uskutečňuje vůči objednateli, (iv) o registračním čísle, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v České republice, (v) o registračním čísle, které mu bylo přiděleno pro účely DPH v jiném členském státě Evropské unie. 5

6 7.4 Poskytovatel odpovídá za správný výpočet částky DPH a její správné uvedení na fakturu-daňový doklad. Pokud poskytovateli u fakturovaného plnění nevznikla povinnost přiznat a zaplatit DPH českému správci daně, pak poskytovatel nesmí na fakturu-daňový doklad uvést částku DPH ani sazbu DPH. 7.5 Poskytovatel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při plnění služeb, nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna Poskytovatel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel poskytovateli uhradil. Dále se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH poskytovatelem vznikla. Poskytovatel se rovněž zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli vznikla z důvodu poskytnutí neúplných nebo nesprávných údajů, které si objednatel podle smlouvy vyžádal, ze strany poskytovatele. 7.7 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky dle smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch poskytovatele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku. Poskytovatel je povinen písemně sdělit objednateli číslo bankovního účtu, které splňuje výše uvedená kritéria (dále jen písemné sdělení o bankovním účtu ) a zajistit, že uvedená kritéria bude tento bankovní účet splňovat po celou dobu, po kterou bude mít objednatel povinnost hradit finanční částky podle smlouvy vůči poskytovateli. Lhůta splatnosti jakýchkoliv finančních částek podle smlouvy počíná běžet nejdříve ode dne, kdy poskytovatel prokazatelně doručí objednateli písemné sdělení o bankovním účtu. V případě, že bankovní účet přestane vyhovovat výše uvedeným požadavkům, počne běžet nová lhůta splatnosti nejdříve ode dne doručení aktuálního písemného sdělení o bankovním účtu. Pozdější začátky běhu jednotlivých lhůt splatnosti zůstávají zachovány. Skutečnost, že bankovní účet, na který má objednatel podle smlouvy platit, je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, poskytovatel uvede na fakturu-daňový doklad vystavený podle smlouvy. 7.8 V případě, že se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, není objednatel povinen hradit poskytovateli jakékoliv finanční částky dle smlouvy, a to do dne včetně tohoto dne, kdy poskytovatel bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne, kdy poskytovatel prokazatelně písemně doručí objednateli informaci, podle které je poskytovatel oficiálně a prokazatelně správcem daně označen za plátce DPH, který není nespolehlivým plátcem. Poskytovatel se současně zavazuje, že bude písemně informovat objednatele o jakýchkoli krocích učiněných správcem daně k tomu, aby poskytovatele označil za nespolehlivého plátce, a to do 5 dnů ode dne, kdy se o těchto krocích dozvěděl. Skutečnost, zda poskytovatel je nebo není k datu uskutečnění zdanitelného pnění, které je uvedeno na faktuře-daňovém dokladu, nespolehlivým plátcem, je poskytovatel povinen uvést na tuto fakturu-daňový doklad. 7.9 Objednatel není povinen poskytovateli uhradit část pohledávky, která představuje částku DPH, kterou objednatel uhradil správci daně z důvodu ručení podle zákona o DPH Jen a pouze pro správné uplatnění DPH jsou plnění podle smlouvy poskytována formou jednoho celkového plnění, u kterého nejsou stanovena dílčí plnění. Za datum uskutečnění plnění v případě poskytnutí předmětu smlouvy je považován den poskytnutí služby ve smyslu zákona o DPH. VIII. Smluvní pokuta 8.1 V případě, že poskytovatel poruší svou povinnost poskytnout službu v termínu sjednaném ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za každý den prodlení, a to až do dne úplného a řádného splnění služby. 8.2 V případě prodlení poskytovatele s předáním dokumentace o více jak 5 pracovních dní z důvodů, za které neodpovídá objednatel, zaplatí poskytovatel objednateli, smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání předmětné dokumentace objednateli. O opožděném předání dokumentace bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku vyplývajícího ze smlouvy, zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení při prodlení objednatele vyúčtuje poskytovatel objednateli samostatnou fakturou-daňovým dokladem. 8.4 V případě poskytování služeb v areálu provozu objednatele, se poskytovatel zavazuje k úhradě smluvní pokuty za nedodržení bezpečnostních předpisů a používání veškerých ochranných pomůcek, a to 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v povolení na práci. Tato částka může být započtena proti ceně. 8.5 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou. 6

7 8.6 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, resp. VOP, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 8.7 Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 8.8 Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno ani omezeno právo objednatele požadovat na poskytovateli náhradu škody, a to v plném rozsahu, ani právo objednatele odstoupit od smlouvy. IX. Odpovědnost za škodu 9.1 Pokud dojde poskytováním služeb nebo v souvislosti s poskytováním služeb ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem a pravidel nebo vyplývajících ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel ihned vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese poskytovatel. 9.2 Poskytovatel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které poskytovatel použil při poskytování služeb. 9.3 Celkový rozsah náhrady za škody, jež budou způsobeny následkem porušení povinností jakékoliv strany, je u obou smluvních stran (ve vztahu k druhé smluvní straně) omezen částkou, která odpovídá dohodnuté ceně. 9.4 Do celkového rozsahu podle ustanovení předchozího článku 9.3 VOP se nezapočítává náhrada škody, jež byla způsobena poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí s tím, že takovéto škody se nahrazují bez jakýchkoliv omezení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ). X. Zánik smlouvy 10.1 Smlouva zaniká: a) dohodou smluvních stran, b) odstoupením od smlouvy, c) výpovědí Odstoupení poskytovatele Poskytovatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany a) prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Poskytovatel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení poskytovatele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit poskytovateli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné 10-denní lhůtě, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. b) neumožní-li objednatel poskytovateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě vstup do areálu provozu objednatele, pokud je vstup do areálu provozu objednatele nezbytný k poskytování služeb a splnil-li poskytovatel všechny podmínky pro umožnění vstupu smluvními stranami dohodnuté Odstoupení objednatele V případě, že je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, má, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy, právo zadat provedení či dokončení služeb a/nebo odstranění následků porušení smlouvy poskytovatelem třetí osobě. V takovém případě se cena služby dohodnutá ve smlouvě, sníží o cenu činností, které byly provedeny třetí osobou. Tím nejsou dotčena ustanovení o ukončení smlouvy, změně rozsahu služeb, a náhradě škody Provedením jednotlivé služby dle článku VOP, třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost poskytovatele poskytnout ostatní služby a/nebo ostatní činnosti v rámci dané služby řádně a v souladu s dohodnutými termíny plnění se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou V případě postupu dle článku VOP je poskytovatel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury-daňového dokladu a rovněž veškerou vzniklou škodu. 7

8 Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele): a) poskytovatel neposkytuje služby řádně; b) bude zřejmé, že poskytovatel nedodrží dohodnutý termín poskytnutí služby; c) služby budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě; d) opakované nedodržení podmínek stanovených smlouvou; e) porušení podmínek BOZP, PO a vnitřních předpisů objednatele; f) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO nebo vnitřních předpisů objednatele; g) bude-li bránit okolnost/událost vyšší moci na straně poskytovatele v plnění povinností ze smlouvy déle než 30 dnů; h) vůči poskytovateli bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli, i) dojde ke vstupu poskytovatele do likvidace; j) poskytovateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné poskytování služeb; k) nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě; l) nezahájení poskytování služeb ani v dodatečné přiměřené lhůtě; m) pokud poskytovatel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným poskytnutím služeb nebo poskytnutím služeb v rozporu s podmínkami smlouvy; n) nepřestane služby poskytovat nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn; o) prodlení poskytovatele s poskytnutím služby z důvodů ležících na jeho straně po dobu delší než 30 dnů; p) pravomocné odsouzení poskytovatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů Účinným doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje od počátku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s výjimkou sankčních nároků a dalších práv a případných povinností uvedených v 2005 odst. 2 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého dílčího plnění ze smlouvy, má-li přijaté dílčí plnění samo o sobě pro stranu oprávněnou z tohoto plnění význam Smluvní strana je oprávněna smlouvu i bez udání důvodu kdykoliv s okamžitou účinností vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně Odstoupení, jakož i výpověď smlouvy musí být provedeny písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným do sídla druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Výpověď nebo odstoupení vstupují v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. XI. Pojištění 11.1 Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, poskytovatel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb, a to s pojistným plněním ve výši odpovídající možným škodám, nebo ve výši uvedené v zadávací dokumentaci, resp. výzvě k podání nabídky a prokázaní kvalifikace do veřejné zakázky, nebo ve výši sjednané ve smlouvě. Kopii pojistné smlouvy poskytovatel předal objednateli při podpisu smlouvy, pokud již tato nebyla předána objednateli spolu s nabídkou poskytovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Nezajistí-li poskytovatel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu dle článku 11.1 VOP po celou dobu trvání smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je objednatel oprávněn započíst na cenu sjednanou ve smlouvě Na žádost objednatele je poskytovatel povinen kdykoli po uzavření smlouvy předložit objednateli doklady o tom, že příslušná pojistná smlouva uzavřená poskytovatelem je a zůstává v platnosti. XII. Řešení sporů 12.1 Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí, aby veškeré spory ze smlouvy byly vyřešeny smírně. 8

9 12.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou na smírném řešení sporu ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od dne doručení písemné žádosti k jednání jedné smluvní strany druhé smluvní straně, budou veškeré spory vyplývající ze smlouvy anebo s ní související rozhodovány v rozhodčím řízení Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen soud ). Rozhodčí řízení bude vedeno podle zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, a v souladu s Řádem a Pravidly rozhodčího řízení soudu (dále jen pravidla ). Rozhodčí tribunál bude složen ze tří rozhodců. Každá ze smluvních stran jmenuje jednoho rozhodce, předseda rozhodčího senátu bude jmenován po dohodě rozhodců jmenovaných smluvními stranami. Pokud smluvní strana nejmenuje svého rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žádosti druhé smluvní strany nebo pokud jmenovaní rozhodci nejmenují předsedu rozhodčího senátu do 30 dnů od svého jmenování smluvními stranami, bude příslušný rozhodce/rozhodci jmenován soudem v souladu s pravidly. Místem konání rozhodčího řízení je Praha a řízení bude probíhat v českém jazyce. Rozhodčí nález doručený rozhodčím senátem je konečný a pro smluvní strany závazný. XIII. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z působení vyšší moci 13.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů okolnosti/události vyšší moci Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o okolnosti/události vyšší moci písemně informovat, sdělit jí předpokládanou délku trvání okolnosti/události vyšší moci a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Odpadne-li okolnost/událost vyšší moci je smluvní strana, na jejíž straně tato okolnost/událost vyšší moci vznikla, povinna informovat o tom písemně druhou smluvní stranu Jestliže z důvodu okolnosti/události vyšší moci nebude smluvní strana schopna splnit smluvní povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného odkladu po odpadnutí okolnosti/události vyšší moci, která splnění povinnosti bránila a byla-li pro splnění takové povinnosti sjednána lhůta, prodlužuje se tato lhůta o délku trvání okolnosti/události vyšší moci. Důkazní břemeno ve vztahu k vyšší moci a délce jejího trvání nese poskytovatel Bude-li trvat okolnost/událost vyšší moci déle než 30 dnů, má objednatel právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit Poskytovatel se nemůže odvolávat na okolnost/událost vyšší moci, pokud její účinky nastaly v době, ve které je poskytovatel v prodlení. XIV. Ostatní ujednání 14.1 Práva a povinnosti obou stran ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu. Toto ustanovení trvá i po ukončení nebo zániku smlouvy V případě, že některé ustanovení smlouvy resp. VOP je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, resp. VOP, účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly Tyto VOP a smlouva spolu se všemi dokumenty, na které odkazuje, vyjadřuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně jejího předmětu, a nahrazuje a ruší všechny předchozí návrhy, dohody, závazky, prohlášení, záruky, ujištění a ujednání jakékoli povahy, písemné i ústní, vztahující se k tomuto předmětu. Smlouva může být měněna výlučně na základě dohody smluvních stran, a to ve formě písemných a vzestupně číslovaných dodatků s podpisy smluvních stran na téže listině Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn a plně způsobilý smlouvu uzavřít a obdržel všechny nezbytné souhlasy svých orgánů a třetích osob, které potřebuje k uzavření a řádnému plnění smlouvy. Poskytovatel rovněž prohlašuje, že neexistuje žádný závazek poskytovatele vůči jiné osobě ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu státní správy nebo samosprávy, který by poskytovateli bránil uzavřít a plnit smlouvu Poskytovatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti, jež mu vyplývají ze smlouvy s objednatelem, na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které ze smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce. 9

10 14.7 Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají předmětu smlouvy (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy a /nebo (c) jsou obsaženy ve smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se smlouvou sdělí druhá smluvní strana a/nebo (e) se týkají smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy ( důvěrné informace ) a důvěrné informace nezneužijí. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrný údaj ve smyslu 1730 občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu 504 téhož zákona. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení smlouvy, nebo které (b) je smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále důvěrné informace a závazky smluvních stran ohledně zacházení s nimi jako s důvěrnými informacemi podle smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá smluvní strana je povinna smluvně zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná smluvní strana uchovává v tajnosti. Poskytovatel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto odstavce platí i po ukončení nebo zániku smlouvy, a to po dobu pěti let Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je považován za veřejného zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a v souladu s tímto zákonem je (i) u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků, skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů, a (ii) u veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne cenu ,- Kč bez DPH je povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků. Poskytovatel podpisem smlouvy s uveřejněním uvedených informací souhlasí. 10

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více