V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b"

Transkript

1 V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ IČ: , DIČ: CZ zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, č. vložky 2334 Obsah I. Předmět smlouvy... 2 II. Termín a místo poskytnutí služeb... 2 III. Práva a povinnosti smluvních stran... 2 IV. Změny rozsahu předmětu smlouvy... 4 V. Cena... 4 VI. Platební podmínky... 5 VII. DPH... 5 VIII. Smluvní pokuta... 6 IX. Odpovědnost za škodu... 7 X. Zánik smlouvy... 7 XI. Pojištění... 8 XII. Řešení sporů... 8 XIII. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z působení vyšší moci... 9 XIV. Ostatní ujednání

2 Veškeré služby, které jsou poskytovány společnosti MERO ČR, a.s. (dále jen objednatel ) ze strany jiných osob (dále též poskytovatel ), a to na základě smlouvy (dále též smlouva ), se uskutečňují za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem. I. Předmět smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na vlastní náklady a nebezpečí v souladu se zadávací dokumentací a/nebo výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace do veřejné zakázky na služby (dále jen veřejná zakázka ), s nabídkou poskytovatele do veřejné zakázky (dále jen nabídka poskytovatele ) a za podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP a dokumenty na které odkazují, služby specifikované ve smlouvě (dále jen služby ). Objednatel se za řádně poskytnuté služby zavazuje zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu. 1.2 Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, řádné poskytnutí služeb zahrnuje, kromě zajištění a provedení samotných služeb, rovněž zajištění vyhotovení a předání příslušných dokumentů, vztahujících se k poskytnutým službám, zejména: a) osvědčení a protokoly o provedených atestech, b) osvědčení a protokoly o provedených zkouškách, c) osvědčení a protokoly o provedených kontrolách, d) dalších dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a normami, (dále jen dokumentace ) 1.3 Poskytovatel se zavazuje, že veškerá dokumentace (zejména osvědčení, atesty a protokoly) bude odpovídat obecně závazným právním předpisům, normám a uzavřené smlouvě. Poskytovatel se dále zavazuje, že dokumentaci předá objednateli ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.není-li smluvními stranami tato lhůta dohodnuta, pak bez zbytečného odkladu po provedení služby, k níž se dokumentace vztahuje a/nebo jejíž provedení osvědčuje. 1.4 Kromě případů, kdy smlouva, resp. VOP nebo kontext vyžaduje něco jiného, slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. II. Termín a místo poskytnutí služeb 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby na místě dohodnutém ve smlouvě (dále jen místo poskytování ). 2.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v termínu dohodnutém ve smlouvě. 2.3 Nebudou-li služby poskytovatelem poskytnuty ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn termín pro poskytnutí služby dodatečně přiměřeně prodloužit, a to i opakovaně. 2.4 Bude-li v souvislosti s prodlením poskytovatele s poskytnutím služby a/nebo s vadným poskytnutím služby uložena objednateli ze strany dohledových orgánů finanční sankce, je poskytovatel povinen tuto sankci objednateli uhradit. Ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody tím není dotčeno. III. Práva a povinnosti smluvních stran 3.1 Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré požadované dovednosti a schopnosti pro poskytování služeb a bude je plnit nejlepším profesionálním způsobem za použití těch nejdůmyslnějších a již osvědčených postupů. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli bezodkladně takovou pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem pro účely poskytnutí služeb. 3.2 Poskytovatel se zavazuje, že poskytnuté služby budou v souladu s obecně platnými a závaznými právními předpisy a nařízeními, normami a technickými předpisy platnými na území České republiky. 3.3 Poskytovatel se zavazuje, že v případě, že v průběhu poskytování služeb vyjde najevo, že jsou pro perfektní a úplné poskytnutí služeb potřebné další činnosti (kromě činností, jejichž zajištění jsou evidentně povinny obstarat třetí osoby, vyjma subdodavatelů poskytovatele), které nejsou specifikovány ve smlouvě a/nebo v dokumentech na které odkazuje, tak tyto činnosti provede nebo zajistí, a to na vlastní náklady, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pro provedení (popř. způsob provedení) těchto činností platí přiměřeně ustanovení smlouvy. 3.4 Poskytovatel se rovněž zavazuje na své náklady zajistit za podmínek sjednaných ve smlouvě veškeré činnosti, které sice nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě a/nebo nabídce poskytovatele a/nebo zadávací 2

3 dokumentaci či výzvě k podání nabídky do veřejné zakázky, ale vyplývají z obecně závazných právních předpisů (zejména předpisů bezpečnostních) nebo jsou nezbytné pro splnění předmětu a účelu smlouvy. 3.5 Poskytovatel se zavazuje, že bude postupovat při plnění povinností, jež mu vyplývají ze smlouvy maximálně profesionálně a s veškerou možnou odbornou péčí a podle pokynů objednatele, které nesmí být v rozporu s ustanoveními smlouvy. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování služeb, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Od pokynů objednatele se může poskytovatel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. 3.6 Poskytovatel je povinen přesně dbát veškerých příslušných technických norem a uznaných technických pravidel a obecně závazných právních předpisů v platném znění. Při rozporech mezi výše jmenovanými předpisy a podmínkami smlouvy, je poskytovatel povinen písemně objednatele na takové rozpory upozornit. 3.7 Pracovníci poskytovatele Poskytovatel se zavazuje, že obsadí své pracovníky pro všechny odborné oblasti v dostatečném počtu a kvalifikaci, aby byla dosažena požadovaná profesionalita a odbornost a byly dodrženy sjednané termíny dle smlouvy Poskytovatel je povinen zajistit, aby veškeré činnosti prováděli k tomu vhodní, odborně kvalifikovaní pracovníci. Poskytovatel odpovídá za chování osob poskytujících služby a za to, že bude mít pro své pracovníky veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro poskytování služeb Poskytovatel se zavazuje, že každá osoba, která jím bude použita při poskytování služeb, bude vyměněna bez zbytečných odkladů na jeho náklady, pokud to bude objednatel důvodně požadovat. 3.8 Subdodavatelé Poskytovatel je oprávněn pověřit poskytnutím služeb nebo některých činností v rámci poskytování služeb jen takové subdodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v nabídce poskytovatele na veřejnou zakázku (tj. na předmět plnění smlouvy) a/nebo jejichž seznam tvoří přílohu smlouvy Při poskytování služeb nebo provádění některých činností v rámci služeb subdodavateli, je poskytovatel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby služby nebo předmětnou činnost v rámci služeb provedl sám Poskytovatel zavazuje, že bude o všech činnostech, které budou provádět subdodavatelé, objednatele informovat. Poskytovatel je současně povinen poskytnout objednateli (pokud o to požádá) detailní informace o všech subdodavatelích. 3.9 Objednatel je oprávněn kdykoliv během přípravy a v průběhu poskytování služeb kontrolovat na vlastní náklady plnění smluvních povinností poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost a spolupůsobení. Kontrola může být provedena jak v prostorách poskytovatele, tak i na místech, kde poskytovatel plní resp. připravuje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se objednatel, že se ke všem dotazům a požadavkům poskytovatele, které mu budou předkládány v souvislosti s uzavřenou smlouvou, bude vyjadřovat ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejich doručení. Totéž platí pro poskytovatele Objednatel se zavazuje poskytovateli poskytnout k plnění smlouvy veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat Jsou-li služby poskytovány poskytovatelem a/nebo subdodavatelem v areálu provozu objednatele, zavazuje se poskytovatel: zajistit u objednatele včasné proškolení pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci služeb o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a v rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci dodržovat vnitřní předpisy objednatele: SB-GŘ Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách MERO ČR, a. s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese SB-GŘ Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a. s., a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese 3

4 zabezpečit na své vlastní náklady dopravu veškerého vybavení a zařízení nezbytného k řádnému poskytnutí služeb, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti budou-li v rámci poskytování služeb prováděny činnosti v prostředí s vysokým požárním nebezpečím klasifikovaným jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0, ZÓNA 1, ZÓNA 2), bude používat při těchto činnostech veškeré zařízení a vybavení s atestací do těchto nebezpečných zón a také odpovídající vybavení osob realizujících služby z hlediska bezpečnosti práce dodržovat přísný zákaz vstupu a pohybu pracovníků a jiných osob poskytovatele, popř. subdodavatele, v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou prostor určených dle smlouvy pro poskytnutí služeb Jsou-li služby poskytovatelem a/nebo subdodavatelem v areálu provozu objednatele, zavazuje se objednatel: umožnit poskytovateli vstup do prostor, kde mají být služby poskytnuty, při splnění podmínek dohodnutých ve smlouvě, zajistit proškolení pracovníků poskytovatele v českém jazyce o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci, mají-li být služby poskytovány v areálu provozu objednatele, vydat povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci. Objednatel vydá poskytovateli povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci až poté, co všichni pracovníci poskytovatele podílející se na poskytování služeb budou objednatelem proškoleni z bezpečnostních předpisů a požární ochrany, přičemž bez povolení na práci nebude pracovníkům poskytovatele povolen vstup do areálu provozu objednatele Není-li sjednáno jinak, objednatel může pověřit nezávislého znalce nebo autorizovaná místa k ověření správnosti a/nebo kvality poskytnutých služeb včetně jednotlivých postupů, kontrol a dokumentace. Budou-li zjištěny závady v poskytnutých službách, zavazuje se poskytovatel uhradit náklady spojené s ověřením správnosti a/nebo kvality poskytnutých služeb včetně veškerých nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s nápravou vadně poskytnutých služeb. Nebudou-li žádné závady zjištěny, nese náklady ověření správnosti a/nebo kvality poskytnutých služeb objednatel. IV. Změny rozsahu předmětu smlouvy 4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění /dále jen zákon o veřejných zakázkách /), navrhnout poskytovateli změnu rozsahu předmětu smlouvy (zejména omezení nebo rozšíření poskytovaných služeb). V případě akceptace poskytovatele objednatelem navrženého rozšíření rozsahu předmětu smlouvy jsou pro cenu změny rozsahu předmětu smlouvy platné jednotkové ceny, pokud byly dohodnuty, dohodnuté ve smlouvě. Pokud jde o činnosti, na něž dosud nebyly dohodnuty jednotkové ceny, je poskytovatel povinen vypracovat novou kalkulaci ceny vztahující se ke změně rozsahu předmětu smlouvy a předložit ji objednateli k písemnému schválení. Kalkulace ceny musí odpovídat kalkulaci ceny v nabídce poskytovatele do veřejné zakázky, pokud poskytovatel objednateli neprokáže, že okolnosti změny opravňují poskytovatele k jiné kalkulaci. V případě omezení rozsahu smlouvy bude celková cena za služby dle smlouvy odpovídajícím způsobem snížena o částku odpovídající změně rozsahu předmětu smlouvy. Poskytovatel je oprávněn začít plnit změnu rozsahu předmětu smlouvy teprve po písemném odsouhlasení rozsahu změny předmětu smlouvy a ceny takové změny oběma smluvními stranami. Smluvní strany uzavřou do 10 dnů od písemného odsouhlasení písemný dodatek ke smlouvě ohledně změny rozsahu předmětu smlouvy a změny ceny služeb, jinak není objednatel povinen uhradit cenu takovéto změny rozsahu předmětu smlouvy, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu předmětu smlouvy, které je pro poskytovatele závazné ke dni písemně určenému objednatelem. Pokud smluvní strany neuzavřou dodatek ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto článku VOP, zavazuje se poskytovatel provést změnu rozsahu předmětu smlouvy písemně odsouhlasenou objednatelem a objednatel se mu za tuto provedenou změnu rozsahu předmětu smlouvy zavazuje uhradit cenu písemně odsouhlasenou. 4.2 Poskytovatel bere na vědomí, že v závislosti na předpokládané ceně změny rozsahu předmětu smlouvy musí objednatel při zadání změny rozsahu předmětu smlouvy postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. V. Cena 5.1 Cenu za poskytované služby sjednávají smluvní strany dohodou ve smlouvě (dále jen cena ). Není-li dohodnuto jinak, platí, že cena je od podpisu smlouvy po celou dobu platnosti smlouvy pevná a neměnná. 4

5 5.2 Cena je platná až do doby ukončení nebo zániku smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s plněním předmětu smlouvy za podmínek dohodnutých ve smlouvě, včetně jeho režijních nákladů, nákladů na veškeré nutné a nezbytné činnosti a dodávky, místní, správní i jiné poplatky, návštěvy poskytovatele před uskutečněním předmětu smlouvy, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy s výhradou přesčasu speciálně objednaného objednatelem, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, atd Cena zahrnuje i případně veškeré zvýšené náklady poskytovatele spojené s vývojem cen vstupních nákladů. VI. Platební podmínky 6.1 Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, cena bude poskytovateli objednatelem uhrazena na základě fakturydaňového dokladu vystavené poskytovatelem po úplném řádném poskytnutí služeb a po předání veškeré dokumentace vztahující se k poskytnutým službám, o kterém bude sepsán předávací protokol. 6.2 Splatnost faktury-daňového dokladu činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury-daňového dokladu poskytovatelem objednateli. 6.3 Faktura-daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon č. 235/2004 Sb. (dále jen zákon o DPH ). 6.4 Nebude-li faktura-daňový doklad obsahovat předepsané náležitosti a údaje dle tohoto článku VI VOP, nebo bude-li poskytovatelem vystavena na částku v nesprávné výši, bude objednatelem poskytovateli vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá poskytovatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce až ode dne doručení poskytovatelem opravené nebo doplněné faktury-daňového dokladu objednateli. 6.5 Prodávající je povinen fakturu-daňový doklad doručit kupujícímu na adresu jeho sídla, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění, které je stanoveno v článku 7.10 VOP, 6.6 Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby budou realizovány v korunách českých. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený na faktuředaňovém dokladu. 6.7 Pro účely smlouvy platí, že peněžité závazky objednatele, které mu vyplývají ze smlouvy, jsou splněny odepsáním příslušné částky z bankovního účtu objednatele. VII. DPH 7.1 DPH zahrnutá poskytovatelem do ceny musí být vypočtena v souladu se zákonem o DPH. 7.2 Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou nezbytnou součinnost při správném uplatnění DPH u plnění uskutečňovaných na základě smlouvy. 7.3 Pro účely správného uplatnění DPH je poskytovatel k datu podpisu smlouvy povinen poskytnout objednateli údaje a vysvětlení, které si objednatel od poskytovatele písemně vyžádal, a současně je poskytovatel povinen věrohodným způsobem doložit objednateli tyto poskytnuté údaje. Objednatel je dále oprávněn si kdykoliv v průběhu trvání smlouvy písemně vyžádat od poskytovatele nezbytné údaje, pokud zjistí, že jsou pro správné uplatnění DPH nezbytné, a poskytovatel je povinen tyto údaje objednateli bezodkladně písemně poskytnout a současně tyto údaje věrohodným způsobem objednateli doložit. Při změně údajů poskytnutých podle tohoto článku VOP je poskytovatel povinen bezodkladně poskytnout objednateli písemně aktualizované údaje a současně tyto údaje věrohodným způsobem objednateli doložit. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli zhotovení fotodokumentace o skutečnostech dokládaných poskytovatelem. Poskytovatel je povinen zejména poskytnout údaje: (i) o tom, že je osobou podléhající DPH, (ii) o umístění jeho sídla z pohledu DPH, (iii) o jeho provozovně pro účely DPH umístěné v České republice a skutečnosti, zda se tato provozovna pro účely DPH účastní plnění, která poskytovatel podle smlouvy uskutečňuje vůči objednateli, (iv) o registračním čísle, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v České republice, (v) o registračním čísle, které mu bylo přiděleno pro účely DPH v jiném členském státě Evropské unie. 5

6 7.4 Poskytovatel odpovídá za správný výpočet částky DPH a její správné uvedení na fakturu-daňový doklad. Pokud poskytovateli u fakturovaného plnění nevznikla povinnost přiznat a zaplatit DPH českému správci daně, pak poskytovatel nesmí na fakturu-daňový doklad uvést částku DPH ani sazbu DPH. 7.5 Poskytovatel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při plnění služeb, nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna Poskytovatel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel poskytovateli uhradil. Dále se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH poskytovatelem vznikla. Poskytovatel se rovněž zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli vznikla z důvodu poskytnutí neúplných nebo nesprávných údajů, které si objednatel podle smlouvy vyžádal, ze strany poskytovatele. 7.7 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky dle smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch poskytovatele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku. Poskytovatel je povinen písemně sdělit objednateli číslo bankovního účtu, které splňuje výše uvedená kritéria (dále jen písemné sdělení o bankovním účtu ) a zajistit, že uvedená kritéria bude tento bankovní účet splňovat po celou dobu, po kterou bude mít objednatel povinnost hradit finanční částky podle smlouvy vůči poskytovateli. Lhůta splatnosti jakýchkoliv finančních částek podle smlouvy počíná běžet nejdříve ode dne, kdy poskytovatel prokazatelně doručí objednateli písemné sdělení o bankovním účtu. V případě, že bankovní účet přestane vyhovovat výše uvedeným požadavkům, počne běžet nová lhůta splatnosti nejdříve ode dne doručení aktuálního písemného sdělení o bankovním účtu. Pozdější začátky běhu jednotlivých lhůt splatnosti zůstávají zachovány. Skutečnost, že bankovní účet, na který má objednatel podle smlouvy platit, je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, poskytovatel uvede na fakturu-daňový doklad vystavený podle smlouvy. 7.8 V případě, že se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, není objednatel povinen hradit poskytovateli jakékoliv finanční částky dle smlouvy, a to do dne včetně tohoto dne, kdy poskytovatel bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne, kdy poskytovatel prokazatelně písemně doručí objednateli informaci, podle které je poskytovatel oficiálně a prokazatelně správcem daně označen za plátce DPH, který není nespolehlivým plátcem. Poskytovatel se současně zavazuje, že bude písemně informovat objednatele o jakýchkoli krocích učiněných správcem daně k tomu, aby poskytovatele označil za nespolehlivého plátce, a to do 5 dnů ode dne, kdy se o těchto krocích dozvěděl. Skutečnost, zda poskytovatel je nebo není k datu uskutečnění zdanitelného pnění, které je uvedeno na faktuře-daňovém dokladu, nespolehlivým plátcem, je poskytovatel povinen uvést na tuto fakturu-daňový doklad. 7.9 Objednatel není povinen poskytovateli uhradit část pohledávky, která představuje částku DPH, kterou objednatel uhradil správci daně z důvodu ručení podle zákona o DPH Jen a pouze pro správné uplatnění DPH jsou plnění podle smlouvy poskytována formou jednoho celkového plnění, u kterého nejsou stanovena dílčí plnění. Za datum uskutečnění plnění v případě poskytnutí předmětu smlouvy je považován den poskytnutí služby ve smyslu zákona o DPH. VIII. Smluvní pokuta 8.1 V případě, že poskytovatel poruší svou povinnost poskytnout službu v termínu sjednaném ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za každý den prodlení, a to až do dne úplného a řádného splnění služby. 8.2 V případě prodlení poskytovatele s předáním dokumentace o více jak 5 pracovních dní z důvodů, za které neodpovídá objednatel, zaplatí poskytovatel objednateli, smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání předmětné dokumentace objednateli. O opožděném předání dokumentace bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku vyplývajícího ze smlouvy, zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení při prodlení objednatele vyúčtuje poskytovatel objednateli samostatnou fakturou-daňovým dokladem. 8.4 V případě poskytování služeb v areálu provozu objednatele, se poskytovatel zavazuje k úhradě smluvní pokuty za nedodržení bezpečnostních předpisů a používání veškerých ochranných pomůcek, a to 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v povolení na práci. Tato částka může být započtena proti ceně. 8.5 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou. 6

7 8.6 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, resp. VOP, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 8.7 Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 8.8 Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno ani omezeno právo objednatele požadovat na poskytovateli náhradu škody, a to v plném rozsahu, ani právo objednatele odstoupit od smlouvy. IX. Odpovědnost za škodu 9.1 Pokud dojde poskytováním služeb nebo v souvislosti s poskytováním služeb ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem a pravidel nebo vyplývajících ze smlouvy, zavazuje se poskytovatel ihned vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese poskytovatel. 9.2 Poskytovatel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které poskytovatel použil při poskytování služeb. 9.3 Celkový rozsah náhrady za škody, jež budou způsobeny následkem porušení povinností jakékoliv strany, je u obou smluvních stran (ve vztahu k druhé smluvní straně) omezen částkou, která odpovídá dohodnuté ceně. 9.4 Do celkového rozsahu podle ustanovení předchozího článku 9.3 VOP se nezapočítává náhrada škody, jež byla způsobena poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí s tím, že takovéto škody se nahrazují bez jakýchkoliv omezení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ). X. Zánik smlouvy 10.1 Smlouva zaniká: a) dohodou smluvních stran, b) odstoupením od smlouvy, c) výpovědí Odstoupení poskytovatele Poskytovatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany a) prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Poskytovatel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení poskytovatele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit poskytovateli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné 10-denní lhůtě, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. b) neumožní-li objednatel poskytovateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě vstup do areálu provozu objednatele, pokud je vstup do areálu provozu objednatele nezbytný k poskytování služeb a splnil-li poskytovatel všechny podmínky pro umožnění vstupu smluvními stranami dohodnuté Odstoupení objednatele V případě, že je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, má, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy, právo zadat provedení či dokončení služeb a/nebo odstranění následků porušení smlouvy poskytovatelem třetí osobě. V takovém případě se cena služby dohodnutá ve smlouvě, sníží o cenu činností, které byly provedeny třetí osobou. Tím nejsou dotčena ustanovení o ukončení smlouvy, změně rozsahu služeb, a náhradě škody Provedením jednotlivé služby dle článku VOP, třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost poskytovatele poskytnout ostatní služby a/nebo ostatní činnosti v rámci dané služby řádně a v souladu s dohodnutými termíny plnění se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou V případě postupu dle článku VOP je poskytovatel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury-daňového dokladu a rovněž veškerou vzniklou škodu. 7

8 Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele): a) poskytovatel neposkytuje služby řádně; b) bude zřejmé, že poskytovatel nedodrží dohodnutý termín poskytnutí služby; c) služby budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě; d) opakované nedodržení podmínek stanovených smlouvou; e) porušení podmínek BOZP, PO a vnitřních předpisů objednatele; f) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO nebo vnitřních předpisů objednatele; g) bude-li bránit okolnost/událost vyšší moci na straně poskytovatele v plnění povinností ze smlouvy déle než 30 dnů; h) vůči poskytovateli bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli, i) dojde ke vstupu poskytovatele do likvidace; j) poskytovateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné poskytování služeb; k) nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě; l) nezahájení poskytování služeb ani v dodatečné přiměřené lhůtě; m) pokud poskytovatel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným poskytnutím služeb nebo poskytnutím služeb v rozporu s podmínkami smlouvy; n) nepřestane služby poskytovat nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn; o) prodlení poskytovatele s poskytnutím služby z důvodů ležících na jeho straně po dobu delší než 30 dnů; p) pravomocné odsouzení poskytovatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů Účinným doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje od počátku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s výjimkou sankčních nároků a dalších práv a případných povinností uvedených v 2005 odst. 2 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého dílčího plnění ze smlouvy, má-li přijaté dílčí plnění samo o sobě pro stranu oprávněnou z tohoto plnění význam Smluvní strana je oprávněna smlouvu i bez udání důvodu kdykoliv s okamžitou účinností vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně Odstoupení, jakož i výpověď smlouvy musí být provedeny písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným do sídla druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Výpověď nebo odstoupení vstupují v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. XI. Pojištění 11.1 Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, poskytovatel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb, a to s pojistným plněním ve výši odpovídající možným škodám, nebo ve výši uvedené v zadávací dokumentaci, resp. výzvě k podání nabídky a prokázaní kvalifikace do veřejné zakázky, nebo ve výši sjednané ve smlouvě. Kopii pojistné smlouvy poskytovatel předal objednateli při podpisu smlouvy, pokud již tato nebyla předána objednateli spolu s nabídkou poskytovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Nezajistí-li poskytovatel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu dle článku 11.1 VOP po celou dobu trvání smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je objednatel oprávněn započíst na cenu sjednanou ve smlouvě Na žádost objednatele je poskytovatel povinen kdykoli po uzavření smlouvy předložit objednateli doklady o tom, že příslušná pojistná smlouva uzavřená poskytovatelem je a zůstává v platnosti. XII. Řešení sporů 12.1 Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí, aby veškeré spory ze smlouvy byly vyřešeny smírně. 8

9 12.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou na smírném řešení sporu ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od dne doručení písemné žádosti k jednání jedné smluvní strany druhé smluvní straně, budou veškeré spory vyplývající ze smlouvy anebo s ní související rozhodovány v rozhodčím řízení Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen soud ). Rozhodčí řízení bude vedeno podle zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, a v souladu s Řádem a Pravidly rozhodčího řízení soudu (dále jen pravidla ). Rozhodčí tribunál bude složen ze tří rozhodců. Každá ze smluvních stran jmenuje jednoho rozhodce, předseda rozhodčího senátu bude jmenován po dohodě rozhodců jmenovaných smluvními stranami. Pokud smluvní strana nejmenuje svého rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žádosti druhé smluvní strany nebo pokud jmenovaní rozhodci nejmenují předsedu rozhodčího senátu do 30 dnů od svého jmenování smluvními stranami, bude příslušný rozhodce/rozhodci jmenován soudem v souladu s pravidly. Místem konání rozhodčího řízení je Praha a řízení bude probíhat v českém jazyce. Rozhodčí nález doručený rozhodčím senátem je konečný a pro smluvní strany závazný. XIII. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z působení vyšší moci 13.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů okolnosti/události vyšší moci Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o okolnosti/události vyšší moci písemně informovat, sdělit jí předpokládanou délku trvání okolnosti/události vyšší moci a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. Odpadne-li okolnost/událost vyšší moci je smluvní strana, na jejíž straně tato okolnost/událost vyšší moci vznikla, povinna informovat o tom písemně druhou smluvní stranu Jestliže z důvodu okolnosti/události vyšší moci nebude smluvní strana schopna splnit smluvní povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného odkladu po odpadnutí okolnosti/události vyšší moci, která splnění povinnosti bránila a byla-li pro splnění takové povinnosti sjednána lhůta, prodlužuje se tato lhůta o délku trvání okolnosti/události vyšší moci. Důkazní břemeno ve vztahu k vyšší moci a délce jejího trvání nese poskytovatel Bude-li trvat okolnost/událost vyšší moci déle než 30 dnů, má objednatel právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit Poskytovatel se nemůže odvolávat na okolnost/událost vyšší moci, pokud její účinky nastaly v době, ve které je poskytovatel v prodlení. XIV. Ostatní ujednání 14.1 Práva a povinnosti obou stran ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu. Toto ustanovení trvá i po ukončení nebo zániku smlouvy V případě, že některé ustanovení smlouvy resp. VOP je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, resp. VOP, účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly Tyto VOP a smlouva spolu se všemi dokumenty, na které odkazuje, vyjadřuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně jejího předmětu, a nahrazuje a ruší všechny předchozí návrhy, dohody, závazky, prohlášení, záruky, ujištění a ujednání jakékoli povahy, písemné i ústní, vztahující se k tomuto předmětu. Smlouva může být měněna výlučně na základě dohody smluvních stran, a to ve formě písemných a vzestupně číslovaných dodatků s podpisy smluvních stran na téže listině Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn a plně způsobilý smlouvu uzavřít a obdržel všechny nezbytné souhlasy svých orgánů a třetích osob, které potřebuje k uzavření a řádnému plnění smlouvy. Poskytovatel rovněž prohlašuje, že neexistuje žádný závazek poskytovatele vůči jiné osobě ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu státní správy nebo samosprávy, který by poskytovateli bránil uzavřít a plnit smlouvu Poskytovatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti, jež mu vyplývají ze smlouvy s objednatelem, na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které ze smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce. 9

10 14.7 Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají předmětu smlouvy (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy a /nebo (c) jsou obsaženy ve smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se smlouvou sdělí druhá smluvní strana a/nebo (e) se týkají smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy ( důvěrné informace ) a důvěrné informace nezneužijí. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrný údaj ve smyslu 1730 občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu 504 téhož zákona. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení smlouvy, nebo které (b) je smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále důvěrné informace a závazky smluvních stran ohledně zacházení s nimi jako s důvěrnými informacemi podle smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá smluvní strana je povinna smluvně zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná smluvní strana uchovává v tajnosti. Poskytovatel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto odstavce platí i po ukončení nebo zániku smlouvy, a to po dobu pěti let Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je považován za veřejného zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a v souladu s tímto zákonem je (i) u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků, skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů, a (ii) u veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne cenu ,- Kč bez DPH je povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků. Poskytovatel podpisem smlouvy s uveřejněním uvedených informací souhlasí. 10

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátcem DHP Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB. Smluvní strany

S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB. Smluvní strany S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB Smluvní strany Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem k podpisu

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Smlouva o dílo. sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/ SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/ SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/2012 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL: : Statutární město Teplice oddělení magistrátu města sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice IČ : 00266621

Více

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav. Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav. Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 7 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 588 a násl. zákona

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

SMLOUVA O DÍLO. (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O DÍLO. (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Číslo smlouvy objednatele: 1346/2016SML Číslo smlouvy zhotovitele:...

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY UMOŽŇUJÍCÍ FUNKCI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) V ULICI LODECKÁ - SAMCOVA uzavřená podle 536 a následujících zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. 029705 I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen objednatel ) Nederman CR s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen objednatel ) Nederman CR s.r.o. SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Obchodní podmínky k objednávce Dokumentace pro provedení zátěžového testu

Obchodní podmínky k objednávce Dokumentace pro provedení zátěžového testu Obchodní podmínky k objednávce Dokumentace pro provedení zátěžového testu I. Předmět Smlouvy 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované Dílo. 2)

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o vytvoření a realizaci výstavy o následcích dopravních nehod v Libereckém kraji č. OLP/3298/2014

Smlouva o vytvoření a realizaci výstavy o následcích dopravních nehod v Libereckém kraji č. OLP/3298/2014 Smlouva o vytvoření a realizaci výstavy o následcích dopravních nehod v Libereckém kraji č. OLP/3298/2014 uzavřená v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více