P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010"

Transkript

1 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském gymnáziu v Praze začínám druhý rok. Dvakrát týdně sloužím mši ve školní kapli, jednou týdně máme adoraci o velké přestávce, s každou třídou mám jedno celé dopoledne duchovní obnovu, probíhala příprava na biřmování, probíhá příprava ke křtu, s každou třídou nižšího gymnázia jedu na dvoudenní rekolekci, oktaváni mají 5 denní exercicie. Učím dvě třídy 4 hodiny týdně. Držím dozor na chodbě školy, kde se snažím o neformální komunikaci. Chodím do třídnických hodin, kde udržuji a obnovuji osobní kontakt se studenty. S panem ředitelem máme stanovenou hodinu jeden den v týdnu, kdy mezi 4 očima, případně za přítomnosti zástupců ředitele hovoříme a hovoříme Dvakrát ročně máme tzv. teologický dvoudenní seminář pro vyučující, kde je zároveň prostor pro stmelování kolektivu profesorů. Skupina starších studentů projevila zájem se jednou týdně scházet a hovořit o duchovním životě, tudíž tak učiníme. Snažím se připojovat k různým výletům a výjezdům i v případě, že je sám neorganizuji (lyžařské kurzy, estetické kurzy atd.). Několikrát do měsíce mluvím do školního rozhlasu slova duchovní. O přestávkách přátelsky nahlížím do tříd a občas laskavě upokojuji zneklidněné a traumatizované studenty. S pedagogy piji kávu a naslouchám jejich chvalozpěvům i žalozpěvům P. Antonín Krasucki OP Základní škola sv. Voršily, Praha Několik postřehů a zkušeností začínajícího školního kaplana Jmenuji se Antonín Krasucki, je mi 46 let, jsem řeholní kněz dominikán. Jako školní kaplan působím na ZŠ sv. Voršily v Praze teprve od tohoto roku, ve škole jsem však byl přítomen od jako vyučující náboženství pro 2. třídy a sloužil jsem školní mše sv. pro první stupeň. Na ZŠ jsme přítomni dva kněží dominikáni, můj spolubratr P. Romuald Rob je v současné době vyučujícím náboženství v osmých třídách a slouží školní mše sv. pro druhý stupeň a učitele. Ve škole je pravidelně přítomen také trvalý jáhen Ondřej Mrzílek, který je vyučujícím náboženství v 6., 7. a 9. třídách a pravidelně každý měsíc v rámci třídnických hodin má duchovní relaci ve školním rozhlasu. Atmosféru ve škole vnímám jako příjemnou a přátelskou a ze strany učitelů i sester voršilek velmi vstřícnou.

2 1. Kontakt s žáky: mám pravidelně v rámci vyučování náboženství 3. třídy, kolega 8. třídy. Pravidelně v rámci školních mší sv. (pro druhý stupeň vždy v úterý, pro první stupeň vždy středa; bohoslužby se účastní vždy děti z jednoho ročníku, tedy 2 třídy se svými učiteli, přístup mají i hosté a rodiče). V rámci toho začíná malý ministrantský kurs pro zájemce o ministrování z řad žáků. Během adventu a postní doby se konají duchovní obnovy pro jednotlivé ročníky. Opět máme rozděleno (já na prvním stupni, spolubratr na druhém stupni). Konají se buď v přilehlém klášteře sester voršilek, nebo v klášteře dominikánů, učitelé mají možnost si zajistit též u františkánů nebo salesiánů. Školní kaplan má příležitost k setkání s žáky a učiteli v rámci některých období školního a církevního roku (např. začátek školního roku, žehnání adventních věnců v jednotlivých třídách, žehnání tříd v tříkrálovém období, popelec, konec školního roku apod.). V adventu jsou jednou týdně školní rorátní mše sv., které navštěvují rodiče i s dětmi. Neformálním způsobem se setkávám s žáky a dětmi kdykoli v době své přítomnosti na škole během přestávek na chodbách. Svátosti ve škole: Přípravu na první sv. přijímání má na starosti pověřená učitelka z l. stupně, spolupracuje se školním kaplanem. Příležitost ke svátosti smíření nebo k rozhovoru kaplan nabízí pravidelně vždy jednou za měsíc jedné třídě v konkrétní vyučovací hodinu, po dohodě s třídním učitelem. Záleží na učiteli; ve třídách, kde to funguje, přistupují děti ke svátostem pravidelně (výhoda především pro ty, kdo nemají možnost, zvlášť ti mladší na prvním stupni, přistupovat pravidelně v kostele). Škola umožňuje kaplanovi vstup do jednotlivých tříd, aby dětem tuto nabídku osobně prezentoval. Byla také nabídnuta příprava k biřmování především pro žáky 9. tříd. Rodiče byli osloveni dopisem prostřednictvím třídních učitelů. Škola respektuje přání rodičů, pokud mají děti své fungující zázemí ve svých farnostech a společenstvích, aby svátost biřmování přijaly tam. Nabídka školy směřuje především těm, pro které by tato možnost později byla ztížena. Za přípravu je zodpovědný školní kaplan, koná se v rámci školních duchovních aktivit. Příprava obsahuje cca 20 setkání. Počítá s biřmováním buď v rámci svatodušních svátků, nebo samostatné školní bohoslužby. Objevila se zatím malá skupinka asi 5 zájemců. V rámci mimoškolní činnosti občas výlet pro děti sobota. Pouť do Jablonného v Podještědí patronka rodinného života. Sv. Anežka návštěva Anežského kláštera, účast na soutěži vyhlášené MŠTV. 2. Kontakt s vedením školy Jako školní kaplan mám pravidelný týdenní kontakt s vedením školy a jsem přítomen na plánování činnosti. (Malý zádrhel je v tom, že mi koliduje s termínem porady rozvrh, nemohu být tedy přítomen na celé poradě, ale vzájemná komunikace je zde zajištěna). 3. Kontakt s pedagogy: Na začátku školního roku jsem vedl duchovní obnovu pro pedagogický sbor školy. Účastnila se většina učitelů, včetně vedení školy. Během dopoledne byla příležitost k vzájemnému seznámení a k třem půlhodinovým setkáním, po kterých následovala čtvrt hodina ticha. Odpoledne byla příležitost k osobním rozhovorům, adorace či svátost smíření. Zakončeno mší svatou. Následující duchovní obnovu pro učitele v době adventní povede můj kolega P. Romuald.

3 Mimo těchto duchovních obnov máme kdykoli přístup do sborovny, s učiteli se neformálně setkáváme pravidelně v kabinetu na poschodí. Komunikace s třídními učiteli žáků, které vyučuji, je dobrá. Jsou k dispozici mailové adresy vyučujících. 4. Kontakt s rodiči: Kaplan je zván na setkání s radou rodičů, loni jsem vedl duchovní obnovy pro rodiče v adventu a postu (dopoledne několik setkání, příležitost ke svátosti smíření, mše svatá). Termíny letošních duchovních obnov pro rodiče jsou již stanoveny od začátku školního roku. 5. Kontakt s farářem farnosti: Škola je na území farnosti u kostela sv. Vojtěcha, osobní kontakt školního kaplana a faráře farnosti probíhá. Považuji za důležité tyto kontakty udržovat, zejména pokud jde o přípravu na svátosti. Pravidelné schůzky k vzájemné informaci a pozvání na některé oficiální akce. 6. Kontakt s odborem školství na arcibiskupství: oba kněží jsme pravidelně zváni na setkání školních kaplanů s o. biskupem Malým. Účast považuji za důležitou, někdy však nevychází z důvodů kolize s jinými termíny. Aktivit je podle mého na škole dost, někdy se může stát, že některé děti jsou množstvím aktivit přehlceny. Nejsem zastáncem nadměrného vršení aktivit. Podle mého názoru je lépe méně aktivit, avšak kvalitně, krátce, avšak pravidelně. Vzhledem k tomu, že kromě školního kaplana mám ještě další povinnosti, právě tak i můj kolega, cítím, že by se škole mohlo věnovat více času, zejména osobním kontaktům s žáky, učiteli i rodiči. P. Cyril Kubánek Církevní mateřská škola Laura, Praha Základní škola Maltézských rytířů, Kladno Na naší základní škole učím 14 rok, učím leccos, jsem třídní osmé třídy, učím úplně všechny děti náboženství úplně od začátku, kdy k nám přišly. Pozice, role a vztahy školního kaplana mezi žáky ZŠ - zná děti pokud možno dlouho - je výhodné pokud učí i jiné předměty, získá si tím určitou vážnost - dětem trvá dlouho, než začnou důvěřovat, ve třídách, ve kterých neučí, nemá moc šancí - pokud tichnou hovory při jeho příchodu o přestávce - ztratil důvěru dětí - v třídních kolektivech bývají děti, na jejichž mínění záleží - vyváženost běžných lidských rozhovorů a hovoru o Bohu - mimoškolní akce, víkendy, dětské tábory - dodržování hranic ve vztahu k dětem, kdy, ke komu, jaké - vyváženost přístupu přátelského, učitelského, kněžského - dá vždy jasně najevo kým v danou chvíli je (typický je rozdíl mezi víkendovou akcí, přestávkou, bohoslužbou, výukou) - vedení ke svátostem je pozvolné, rozhodnutí ne před pubertou Je školní kaplan spirituálem zaměstnanců? - cílem školy je vposledku vedení ke Kristu, vedení dětí - děti jsou zde žáky, zaměstnanci jsou učitelé, jsou přijímáni kvůli dětem, nikoliv kvůli sobě

4 - zájem dětí má úplnou přednost před zájmem (i existenčním, osobním atd.) učitele - školní kněz má co mluvit do přijímání zaměstnanců, do jejich hodnocení i případného propouštění - z hlediska žáků je vhodnější nezralého nebo nevhodného pedagoga nahradit jiným - proto školní kaplan nemůže být spirituálem, důvěrníkem učitelů - směruje je k farnostem, nevede s nimi rozhovory, které by mu pak bránily vyslovit hodnocení v rámci rozhodování o zaměstnanci - udržuje se všemi pedagogy vztahy kolegiální a přátelské, styčnými body je komunikace týkající se žáků a komunikace týkající se vyučovaných předmětů a jejich souvislosti s křesťanskou orientací školy - účastní se pedagogických porad - vede vzdělávácí semináře s duchovní tematikou - hledá možnosti duchovních cvičení pro učitele nebo duchovní cvičení vede, ovšem neměl by být jejich zpovědníkem, pokud si má zachovat možnost hodnotit je a jejich práci z hlediska potřeb školy Mgr. Irena Škeříková Českobratrská církev evangelická, Praha Jsem 26 let farářkou Českobratrské církve evangelické a na pozici spirituálky školy jsem byla jmenována Synodem ČCE od 1. září Ve škole pracuji na poloviční úvazek, jsem k dispozici a nabízím svou pomoc žákům, studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Účastním se pedagogických porad, jsem členkou Školské rady a aktivně se zapojuji do všech významných akcí školy. Dále vedu zájmové činnosti žáků střední školy; v minulosti to byl kytarový klub, v současnosti školní pěvecký sbor. Také organizuji školní vánoční divadlo. Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních školních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nuslích, kde pracuji jako farářka na druhý poloviční úvazek. Žáci střední školy mají možnost se pravidelně jednou týdně uprostřed výuky účastnit školní pobožnosti. V těchto setkáních vedu žáky k soustředění nad Písmem, a jak ono promlouvá do jejich životních témat. Tyto pobožnosti obsahují písně z mládežnického zpěvníku s kytarou. Při těchto setkáních také žáky učím kultivovaně diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu s některým z vyučujících školy alternativní program. Na VOŠ působí školní spirituálka podle potřeb a zájmu studentů. Pravidelně se účastní seznamovacího kurzu s 1. ročníkem VOŠ, přichází s nabídkou rozhovorů a konzultací, kterých mohou studenti individuálně využívat. Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé

5 sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. Certifikát ISO 9001 Evangelická akademie získala na základě auditu, který provedli auditoři certifikačního orgánu CSQ CERT ve dnech certifikát ISO Tento certifikát potvrzuje, že na Evangelické akademii je zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a další odborné pracovníky sociálních služeb, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia

6 doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Od školního roku 2008/09 využilo této možnosti a pokračovalo ve studiu na ETF více než 20 absolventů Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních, neziskových i veřejných organizacích. V průběhu školního roku 2009/10 se pravidelně scházela pracovní skupina složená s pedagogů Evangelické teologické fakulty, Evangelické akademie a dalších spolupracujících vyšších odborných škol s cílem vytvořit nový profil absolventa bakalářského programu Pastorační a sociální práce, stanovit hodnoty a oblasti uplatnění absolventů tohoto oboru. VOŠ dále spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK. Některé předměty vyučované na VOŠ byly schváleny vědeckou radou FHS a jsou vypsány v informačním systému Karlovy univerzity. Studenti z FHS a dalších fakult UK je tudíž mohou absolvovat na EA. Úzká spolupráce byla navázána také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, je jim uznáno vzdělání získané na naší škole. Centrum vzdělávání Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademii centrum dalšího vzdělávání. Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř. doklad o dalším vzdělávání. V průběhu školního roku 2009/10 byly realizovány dva kvalifikační kurzy pro pracovníky sociálních služeb se zaměřením na přímou péči o osoby se zdravotním postižením, v nichž bylo vyškoleno a osvědčení o odborné kvalifikaci získalo celkem 25 pracovnic a pracovníků v sociálních službách, a kurz Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku, kterého se zúčastnilo 14 speciálních pedagožek ze speciálně pedagogických center a mateřských škol. Studijní obory Střední odborná škola M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky.

7 Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost se zaměřením na sociální pečovatelství a sociální vychovatelství a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Vzdělávací program studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Vyšší odborná škola N/01 Sociální práce denní studium délka studia 3 roky N/01 Sociální práce dálkové studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. ZKUŠENOSTI Z OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE P. Mgr. Pavel Stuška Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Studenti i zaměstnanci AG mají možnost denně slavit mši svatou a svátost smíření i u více zpovědníků. Mohou se pravidelně účastnit různých modlitebních setkání, společenství, individuálních rozhovorů, duchovních obnov atd. Níže je uveden přehled těch nejdůležitějších jednorázových i pravidelných duchovních příležitostí nejedná se však o celkový výčet aktivit.

8 Během tohoto školního roku, kdy jsme s celou církví prožívali Rok kněží, AG navštívilo a slavilo mši svatou celkem 30 hostujících kněží z arcidiecéze. V tomto roce jsme vydávali Myšlenky na každý den od svatých mužů kněží. Pravidelně jsme se modlili za nová kněžská a řeholní povolání. Navštívili jsme několik klášterů v Kroměříži i jeho okolí. Na začátku školního roku se slavnostně otevřela opravená kaple Panny Marie a v průběhu roku jsme uzavřeli a opravovali kapli sv. Stanislava. Na opravách se velmi výrazně podíleli také studenti ruční práce, odvážení sutiny, čistění cihel, vybírání větracích kanálů atd. Každý měsíc se konají Prvopáteční rande. Studenti mají možnost o prvním pátku v měsíci zůstat na AG až do sobotního rána. Je jim nabídnut film s duchovní tématikou, slavíme mši svatou, dále následuje společná večeře a noční adorace se svátostným požehnáním. ZKUŠENOSTI Z KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE P. Jan Šlégr Základní škola a Mateřská škola Jana Pavla II Hradec Králové Na této škole jsem začal působit jako spirituál v r , kdy se škola postupně stávala devítiletou. Po šestileté pauze ( ) jsem byl opět pověřenou touto službou. Aktivity, které pořádáme: zahájení přípravného týdne zpívanými ranními chválami ze svatodušních svátků mše svaté společné pro celou školu: zahájení a zakončení školního roku v katedrále mše svaté pro žáky, které chtějí: mše před Vánocemi a Velikonocemi v katedrále školní pouť: pro děti, které chtějí (popř. i rodiče, sourozence)-cestujeme vlakem, na kole, auty, pěšky (záleží na cíli cesty) poutní mše svatá ve školní kapli Zvěstování Páně každý pátek ráno ve školní kapli se modlíme za školu-pravidelně střídáme mši svatou, zpívané ranní chvály, adoraci a Lectio Divina (zaměřeno spíše pro pedagogy) žehnání adventních věnců ve třídách-v pátek před 1. nedělí adventní roráty ve škole (1x týdně v adventu) koledování v rámci tříkrálové sbírky, které předchází mše svatá v katedrále udělování popelce příprava na první svaté přijímání, která probíhá odděleně od výuky náboženství (jedná se o čtyři setkání, kterých se účastní i rodiče-část programu je společná, část zvlášť děti a rodiče) zpovídání dětí ze 4. a 5.třídy-cca 3x do roka v rámci vyučování (náboženství, výtvarné výchovy, apod. - dle domluvy s třídní učitelkou

9 pro žáky z 2. stupně a pedagogy je možnost svátosti smíření na požádání; v adventní a postní době to připomínám formou plakátku na nástěnce, kde také uvádím možnost zpovědi v katedrále (je to jedno odpoledne, kde je k dispozici vícero kněží) na svatodušní pondělí je ředitelské volno, v rámci kterého je společný výlet pro pedagogy spojený také se mší svatou školní zpravodaj a web školy jsou též místem, kde uveřejňuji své příspěvky modlitba živého růžence za školu (zapojeny děti i dospělí) návštěva kaple během velké přestávky či pobytu ve školní družině (pedagog+děti) P. Vojtěch Brož Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Činnost spirituála Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové Spirituál: Vojtěch Brož Nástup do služby: září 2003 ( : dvouleté přerušení z důvodu zahraničního studia). Pedagogická činnost a účast na řízení školy: - vyučování náboženství a semináře z religionistiky (12 hodin týdně); - konzultace; - vedení předmětové komise; - členství ve školské radě; - porada ředitele školy. Bohoslužby, duchovní a jiné aktivity: - slavení eucharistie: jednou za týden mše sv. v kostele, která je postupně slavena za jednotlivé třídy gymnázia, které se na této bohoslužbě aktivně podílejí (přípravou zpěvů, přímluv apod.); dále jednou týdně mše svatá odpoledne ve školní kapli v rámci přípravy na biřmování; ostatní dny v týdnu pro zájemce mše svatá ve školní kapli brzy ráno před vyučováním; - příprava mše svaté: nácvik zpěvu a hudebního doprovodu na mši svatou ve volném čase studentů (někdy i výjezdově); - vedení scholy gregoriánského chorálu: nácvik jednou za týden, vystoupení příležitostně (adventní koncert, noc kostelů, mše svatá); - společná modlitba breviáře: denně o velké přestávce ve školní kapli; - příprava na křest: z důvodů různého času zahájení probíhá individuálně, s každým 1 hod. týdně; obvyklá doba přípravy se pohybuje mezi 1 a 2 roky; - příprava na biřmování: skupinově, příprava je koná jednou za týden a trvá od září do udělení svátosti na slavnost Seslání Ducha svatého; součástí přípravy je víkendová duchovní obnova; - příprava na jiné svátosti zpověď, svaté přijímání, manželství, křest dětí: týká se jak studentů, tak absolventů a učitelů školy; - svátost smíření: příležitostně na požádání; - duchovní rozhovory: příležitostně na požádání (na BIGY jsem k dispozici kromě pondělí dopoledne denně od rána do pozdního odpoledne);

10 - výjezdové duchovní obnovy: 3 ročně: jedna pro vyšší gymnázium, jedna pro nižší, jedna pro biřmovance, plánuje se též pro učitele; - Zdravíčko : výjezdový víkend (někdy prodloužený) zaměřený sportovně a rekreačně: lyže, pěší túry, kola; Koná se podle okolností 2-4krát ročně; - společný Silvestr: na žádost studentů jsme poslední dva dny v roce 2009 prožili převážně v ústraní, meditaci a adoraci (podobné se plánuje i letos). Kladné a záporné zkušenosti a potíže: První, co kladně hodnotím, je duch spolupráce na naší škole. Od vedení školy cítím maximální podporu, rovněž ze strany většiny učitelů. V přípravách na mše svaté někteří vyučující náboženství a hudební výchovy odvádějí obdivuhodný kus práce. Učitelky náboženství se také někdy účastní i společných výjezdových akcí a pomáhají s organizací, vařením apod. Vážím si zájmu studentů o víru svou i druhých. Většina výše zmíněných aktivit vznikla spontánně, zdola. Rovněž většina žadatelů o křest se k víře dostala především skrze spolužáky. Významné jsou společné akce, jak duchovní, tak sportovně-rekreační, studenti se mezi sebou poznají, učí se komunikovat, spolupracovat. Za neméně důležité však považuji věnovat se studentům individuálně, mít čas na rozhovory s nimi, na svátost smíření. Určitý dluh pociťuji vůči nižšímu gymnáziu, kde neučím a moc se mi nedaří až na jednotlivce proniknout mezi studenty. Toto manko suplují dva studenti z vyššího gymnázia, kteří na nižším gymnáziu vedou spolčo. Občasným problémem při organizování společných akcí je najít vhodný termín. Schopní lidé jsou zapojeni v kdejaké aktivitě (farní, sportovní, hudební) a často přetíženi. Také pro hrstku katolíků na Hradecku je někdy možná větší nabídka než poptávka (diecéze organizuje kursy animátorů, vikariát koná svá pravidelná setkávání mládeže, farnosti mají svá spolča atd.). Skutečnou potíž vidím ve svém nedostatku času. Výpomoc ve farnosti mě příliš nezatíží. Zato působení na pedagogické fakultě mi odebírá dost času a sil, které mi scházejí pro působení na BIGY. K tomu ve všech institucích nekonečné schůzování P. Pavel Tobek Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora K postavení a práci spirituála na Církevním gymnáziu sv. Voršily v Kutné Hoře Charakteristika školy: Gymnázium vzniklo v roce Sídlí v prostorách barokního kláštera z 18. stol. Zřizovatelem je Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily. Škola je koncipována jako víceleté gymnázium s kapacitou 240 studentů (jedna třída na ročník, "rodinný" charakter školy). Má všeobecné zaměření s cílem připravovat studenty k dalšímu studiu především na vysokých školách. Necelá třetina studentů školy se deklaruje jako křesťansky věřící. Z této třetiny je opět přibližně třetina studentů nekatolického vyznání. (jedním ze specifik školy je značný zájem o studium ze strany nekatolíků; Někteří neváhají posílat své děti i za cenu komplikované dopravy. V kontrastu s tím jsou postoje některých katolických rodin, které z nejasných důvodů upřednostňují pro své děti státní gymnázia). Deklarované vyznání nemá žádný vliv při přijímacím řízení ke studiu.

11 Během své existence se gymnázium dokázalo prosadit v silné konkurenci (v okruhu 12 km jsou další tři gymnázia v Kutné Hoře, v Čáslavi a v Kolíně) a v posledních letech musí z kapacitních důvodů odmítat přibližně polovinu zájemců o studium. Od začátku bylo gymnázium budováno jako škola pre-evangelizačního typu a velké ekumenické otevřenosti. Toto pojetí, které mimo jiné znamená, že náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, bylo v dlouhých diskusích se zástupci zřizovatele, některými rodiči a části diecézního duchovenstva potvrzeno. Postavení spirituála: je určeno požadavky vysílající instituce (v případě kutnohorské školy královéhradecký diecézní biskup), nároky zřizovatele a vnitřními předpisy a pravidly školy. V kutnohorské škole je spirituál tradičně vyučujícím (v tomto školním roce 10 hodin týdně), součástí vedení školy a členem školské rady. Toto postavení je dáno obyčejem a není formálně zakotveno. Silná pozice spirituála vznikala během působení prvních spirituálů Tomáše Holuba, Jana Pacnera, Prokopa Brože a Davida Boumy vesměs výrazných postav současné české katolické "scény". Profil současného spirituála: Pavel Tobek, narozen v Litomyšli (1966), absolvent KTF UK (1993), vyučující na gymnáziu D, ZSV, Náboženství (od 1998), spirituál školy (od 2003), administrátor farnosti Kutná Hora Sedlec (od 2009), okrskový vikář (od 2009). Náplň práce spirituála: Je dána jmenovacím dekretem a spočívá v péči o spirituální dimenzi studentů a jejich rodičů, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Dále spirituál zajišťuje komunikaci v duchovních záležitostech mezi biskupstvím a školou a prezentuje příslušné směrnice církevního učitelského úřadu. K povinnostem spirituála náleží také dohled nad projevy školy navenek. V praxi to v církevním gymnáziu sv. Voršily znamená: Práce se studenty: Jak už bylo uvedeno výše, škola nabízí výuku náboženství jako nepovinného předmětu. Každý měsíc je v době vyučování slavena tzv. školní mše sv. Na začátku a na konci školního roku je tato mše sv. povinná pro všechny studenty. Ostatní mše sv. jsou ve volitelném režimu (mše sv. nebo vyučování). Volitelných mší se pravidelně účastní kolem osmdesáti studentů. Tyto mše jsou zaměřeny na významný svátek daného měsíce (sv. Voršila), nebo reflektují liturgickou dobu (postní doba). Mimo školních mší jsou slaveny ještě tzv. studentské mše a to každé úterý během vždy v 7.25 hodin. Účast studentů a zaměstnanců školy na těchto mších je minimální. Vedle mší sv. je na gymnáziu zavedena také praxe různých pobožností a akcí s duchovním obsahem. Počínaje slavnostním zapálením první svíce na adventním věnci, přes putování za hvězdou, tříkrálové žehnání školy, udílení popelce, křížovou cestu, tzv. Emauzské putování až po besedy s českými biskupy a kněžími, řeholníky a řeholnicemi. Významné místo v duchovní formaci studentů má nabídka zúčastnit se několikrát týdně společné modlitby v kapli školy, zapojit se do společenství (spolča), které se schází jedenkrát za dva týdny v budově školy, zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší studenty a jejich kamarády. K důležitým formačním prvkům lze počítat také pravidelné víkendové adventní a postní duchovní obnovy pro studenty. Pro studenty vyššího gymnázia jsou organizovány jako výjezdové, studenti nižšího gymnázia se pod patronací sester voršilek scházejí v prostorách kláštera. Ke smysluplné tradici školy patří také jedenkrát za tři až čtyři roky organizovat udílení svátosti biřmování disponovaným studentům. Mimo jiné to vede k hlubšímu propojení školy a kutnohorské farnosti, z které se pravidelně rekrutují další příjemci svátosti. Oblíbenou součástí procesu je společná večeře studentů biřmovanců a vedení školy. Složkami individuální péči o studenty jsou rozhovory, pomoc (ve spolupráci s výchovnými poradci) při řešení různých životních a studijních problémů, příprava k přijetí svátostí, slavení svátostí a duchovní doprovázení. Vedle výše uvedeného přichází spirituál do kontaktu se studenty také během výuky a přestávkových dozorů v prostorách školy. Podle možností se účastní školních akcí pobytové

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více