P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010"

Transkript

1 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském gymnáziu v Praze začínám druhý rok. Dvakrát týdně sloužím mši ve školní kapli, jednou týdně máme adoraci o velké přestávce, s každou třídou mám jedno celé dopoledne duchovní obnovu, probíhala příprava na biřmování, probíhá příprava ke křtu, s každou třídou nižšího gymnázia jedu na dvoudenní rekolekci, oktaváni mají 5 denní exercicie. Učím dvě třídy 4 hodiny týdně. Držím dozor na chodbě školy, kde se snažím o neformální komunikaci. Chodím do třídnických hodin, kde udržuji a obnovuji osobní kontakt se studenty. S panem ředitelem máme stanovenou hodinu jeden den v týdnu, kdy mezi 4 očima, případně za přítomnosti zástupců ředitele hovoříme a hovoříme Dvakrát ročně máme tzv. teologický dvoudenní seminář pro vyučující, kde je zároveň prostor pro stmelování kolektivu profesorů. Skupina starších studentů projevila zájem se jednou týdně scházet a hovořit o duchovním životě, tudíž tak učiníme. Snažím se připojovat k různým výletům a výjezdům i v případě, že je sám neorganizuji (lyžařské kurzy, estetické kurzy atd.). Několikrát do měsíce mluvím do školního rozhlasu slova duchovní. O přestávkách přátelsky nahlížím do tříd a občas laskavě upokojuji zneklidněné a traumatizované studenty. S pedagogy piji kávu a naslouchám jejich chvalozpěvům i žalozpěvům P. Antonín Krasucki OP Základní škola sv. Voršily, Praha Několik postřehů a zkušeností začínajícího školního kaplana Jmenuji se Antonín Krasucki, je mi 46 let, jsem řeholní kněz dominikán. Jako školní kaplan působím na ZŠ sv. Voršily v Praze teprve od tohoto roku, ve škole jsem však byl přítomen od jako vyučující náboženství pro 2. třídy a sloužil jsem školní mše sv. pro první stupeň. Na ZŠ jsme přítomni dva kněží dominikáni, můj spolubratr P. Romuald Rob je v současné době vyučujícím náboženství v osmých třídách a slouží školní mše sv. pro druhý stupeň a učitele. Ve škole je pravidelně přítomen také trvalý jáhen Ondřej Mrzílek, který je vyučujícím náboženství v 6., 7. a 9. třídách a pravidelně každý měsíc v rámci třídnických hodin má duchovní relaci ve školním rozhlasu. Atmosféru ve škole vnímám jako příjemnou a přátelskou a ze strany učitelů i sester voršilek velmi vstřícnou.

2 1. Kontakt s žáky: mám pravidelně v rámci vyučování náboženství 3. třídy, kolega 8. třídy. Pravidelně v rámci školních mší sv. (pro druhý stupeň vždy v úterý, pro první stupeň vždy středa; bohoslužby se účastní vždy děti z jednoho ročníku, tedy 2 třídy se svými učiteli, přístup mají i hosté a rodiče). V rámci toho začíná malý ministrantský kurs pro zájemce o ministrování z řad žáků. Během adventu a postní doby se konají duchovní obnovy pro jednotlivé ročníky. Opět máme rozděleno (já na prvním stupni, spolubratr na druhém stupni). Konají se buď v přilehlém klášteře sester voršilek, nebo v klášteře dominikánů, učitelé mají možnost si zajistit též u františkánů nebo salesiánů. Školní kaplan má příležitost k setkání s žáky a učiteli v rámci některých období školního a církevního roku (např. začátek školního roku, žehnání adventních věnců v jednotlivých třídách, žehnání tříd v tříkrálovém období, popelec, konec školního roku apod.). V adventu jsou jednou týdně školní rorátní mše sv., které navštěvují rodiče i s dětmi. Neformálním způsobem se setkávám s žáky a dětmi kdykoli v době své přítomnosti na škole během přestávek na chodbách. Svátosti ve škole: Přípravu na první sv. přijímání má na starosti pověřená učitelka z l. stupně, spolupracuje se školním kaplanem. Příležitost ke svátosti smíření nebo k rozhovoru kaplan nabízí pravidelně vždy jednou za měsíc jedné třídě v konkrétní vyučovací hodinu, po dohodě s třídním učitelem. Záleží na učiteli; ve třídách, kde to funguje, přistupují děti ke svátostem pravidelně (výhoda především pro ty, kdo nemají možnost, zvlášť ti mladší na prvním stupni, přistupovat pravidelně v kostele). Škola umožňuje kaplanovi vstup do jednotlivých tříd, aby dětem tuto nabídku osobně prezentoval. Byla také nabídnuta příprava k biřmování především pro žáky 9. tříd. Rodiče byli osloveni dopisem prostřednictvím třídních učitelů. Škola respektuje přání rodičů, pokud mají děti své fungující zázemí ve svých farnostech a společenstvích, aby svátost biřmování přijaly tam. Nabídka školy směřuje především těm, pro které by tato možnost později byla ztížena. Za přípravu je zodpovědný školní kaplan, koná se v rámci školních duchovních aktivit. Příprava obsahuje cca 20 setkání. Počítá s biřmováním buď v rámci svatodušních svátků, nebo samostatné školní bohoslužby. Objevila se zatím malá skupinka asi 5 zájemců. V rámci mimoškolní činnosti občas výlet pro děti sobota. Pouť do Jablonného v Podještědí patronka rodinného života. Sv. Anežka návštěva Anežského kláštera, účast na soutěži vyhlášené MŠTV. 2. Kontakt s vedením školy Jako školní kaplan mám pravidelný týdenní kontakt s vedením školy a jsem přítomen na plánování činnosti. (Malý zádrhel je v tom, že mi koliduje s termínem porady rozvrh, nemohu být tedy přítomen na celé poradě, ale vzájemná komunikace je zde zajištěna). 3. Kontakt s pedagogy: Na začátku školního roku jsem vedl duchovní obnovu pro pedagogický sbor školy. Účastnila se většina učitelů, včetně vedení školy. Během dopoledne byla příležitost k vzájemnému seznámení a k třem půlhodinovým setkáním, po kterých následovala čtvrt hodina ticha. Odpoledne byla příležitost k osobním rozhovorům, adorace či svátost smíření. Zakončeno mší svatou. Následující duchovní obnovu pro učitele v době adventní povede můj kolega P. Romuald.

3 Mimo těchto duchovních obnov máme kdykoli přístup do sborovny, s učiteli se neformálně setkáváme pravidelně v kabinetu na poschodí. Komunikace s třídními učiteli žáků, které vyučuji, je dobrá. Jsou k dispozici mailové adresy vyučujících. 4. Kontakt s rodiči: Kaplan je zván na setkání s radou rodičů, loni jsem vedl duchovní obnovy pro rodiče v adventu a postu (dopoledne několik setkání, příležitost ke svátosti smíření, mše svatá). Termíny letošních duchovních obnov pro rodiče jsou již stanoveny od začátku školního roku. 5. Kontakt s farářem farnosti: Škola je na území farnosti u kostela sv. Vojtěcha, osobní kontakt školního kaplana a faráře farnosti probíhá. Považuji za důležité tyto kontakty udržovat, zejména pokud jde o přípravu na svátosti. Pravidelné schůzky k vzájemné informaci a pozvání na některé oficiální akce. 6. Kontakt s odborem školství na arcibiskupství: oba kněží jsme pravidelně zváni na setkání školních kaplanů s o. biskupem Malým. Účast považuji za důležitou, někdy však nevychází z důvodů kolize s jinými termíny. Aktivit je podle mého na škole dost, někdy se může stát, že některé děti jsou množstvím aktivit přehlceny. Nejsem zastáncem nadměrného vršení aktivit. Podle mého názoru je lépe méně aktivit, avšak kvalitně, krátce, avšak pravidelně. Vzhledem k tomu, že kromě školního kaplana mám ještě další povinnosti, právě tak i můj kolega, cítím, že by se škole mohlo věnovat více času, zejména osobním kontaktům s žáky, učiteli i rodiči. P. Cyril Kubánek Církevní mateřská škola Laura, Praha Základní škola Maltézských rytířů, Kladno Na naší základní škole učím 14 rok, učím leccos, jsem třídní osmé třídy, učím úplně všechny děti náboženství úplně od začátku, kdy k nám přišly. Pozice, role a vztahy školního kaplana mezi žáky ZŠ - zná děti pokud možno dlouho - je výhodné pokud učí i jiné předměty, získá si tím určitou vážnost - dětem trvá dlouho, než začnou důvěřovat, ve třídách, ve kterých neučí, nemá moc šancí - pokud tichnou hovory při jeho příchodu o přestávce - ztratil důvěru dětí - v třídních kolektivech bývají děti, na jejichž mínění záleží - vyváženost běžných lidských rozhovorů a hovoru o Bohu - mimoškolní akce, víkendy, dětské tábory - dodržování hranic ve vztahu k dětem, kdy, ke komu, jaké - vyváženost přístupu přátelského, učitelského, kněžského - dá vždy jasně najevo kým v danou chvíli je (typický je rozdíl mezi víkendovou akcí, přestávkou, bohoslužbou, výukou) - vedení ke svátostem je pozvolné, rozhodnutí ne před pubertou Je školní kaplan spirituálem zaměstnanců? - cílem školy je vposledku vedení ke Kristu, vedení dětí - děti jsou zde žáky, zaměstnanci jsou učitelé, jsou přijímáni kvůli dětem, nikoliv kvůli sobě

4 - zájem dětí má úplnou přednost před zájmem (i existenčním, osobním atd.) učitele - školní kněz má co mluvit do přijímání zaměstnanců, do jejich hodnocení i případného propouštění - z hlediska žáků je vhodnější nezralého nebo nevhodného pedagoga nahradit jiným - proto školní kaplan nemůže být spirituálem, důvěrníkem učitelů - směruje je k farnostem, nevede s nimi rozhovory, které by mu pak bránily vyslovit hodnocení v rámci rozhodování o zaměstnanci - udržuje se všemi pedagogy vztahy kolegiální a přátelské, styčnými body je komunikace týkající se žáků a komunikace týkající se vyučovaných předmětů a jejich souvislosti s křesťanskou orientací školy - účastní se pedagogických porad - vede vzdělávácí semináře s duchovní tematikou - hledá možnosti duchovních cvičení pro učitele nebo duchovní cvičení vede, ovšem neměl by být jejich zpovědníkem, pokud si má zachovat možnost hodnotit je a jejich práci z hlediska potřeb školy Mgr. Irena Škeříková Českobratrská církev evangelická, Praha Jsem 26 let farářkou Českobratrské církve evangelické a na pozici spirituálky školy jsem byla jmenována Synodem ČCE od 1. září Ve škole pracuji na poloviční úvazek, jsem k dispozici a nabízím svou pomoc žákům, studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Účastním se pedagogických porad, jsem členkou Školské rady a aktivně se zapojuji do všech významných akcí školy. Dále vedu zájmové činnosti žáků střední školy; v minulosti to byl kytarový klub, v současnosti školní pěvecký sbor. Také organizuji školní vánoční divadlo. Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních školních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nuslích, kde pracuji jako farářka na druhý poloviční úvazek. Žáci střední školy mají možnost se pravidelně jednou týdně uprostřed výuky účastnit školní pobožnosti. V těchto setkáních vedu žáky k soustředění nad Písmem, a jak ono promlouvá do jejich životních témat. Tyto pobožnosti obsahují písně z mládežnického zpěvníku s kytarou. Při těchto setkáních také žáky učím kultivovaně diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu s některým z vyučujících školy alternativní program. Na VOŠ působí školní spirituálka podle potřeb a zájmu studentů. Pravidelně se účastní seznamovacího kurzu s 1. ročníkem VOŠ, přichází s nabídkou rozhovorů a konzultací, kterých mohou studenti individuálně využívat. Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé

5 sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. Certifikát ISO 9001 Evangelická akademie získala na základě auditu, který provedli auditoři certifikačního orgánu CSQ CERT ve dnech certifikát ISO Tento certifikát potvrzuje, že na Evangelické akademii je zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a další odborné pracovníky sociálních služeb, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia

6 doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Od školního roku 2008/09 využilo této možnosti a pokračovalo ve studiu na ETF více než 20 absolventů Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních, neziskových i veřejných organizacích. V průběhu školního roku 2009/10 se pravidelně scházela pracovní skupina složená s pedagogů Evangelické teologické fakulty, Evangelické akademie a dalších spolupracujících vyšších odborných škol s cílem vytvořit nový profil absolventa bakalářského programu Pastorační a sociální práce, stanovit hodnoty a oblasti uplatnění absolventů tohoto oboru. VOŠ dále spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK. Některé předměty vyučované na VOŠ byly schváleny vědeckou radou FHS a jsou vypsány v informačním systému Karlovy univerzity. Studenti z FHS a dalších fakult UK je tudíž mohou absolvovat na EA. Úzká spolupráce byla navázána také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, je jim uznáno vzdělání získané na naší škole. Centrum vzdělávání Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademii centrum dalšího vzdělávání. Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř. doklad o dalším vzdělávání. V průběhu školního roku 2009/10 byly realizovány dva kvalifikační kurzy pro pracovníky sociálních služeb se zaměřením na přímou péči o osoby se zdravotním postižením, v nichž bylo vyškoleno a osvědčení o odborné kvalifikaci získalo celkem 25 pracovnic a pracovníků v sociálních službách, a kurz Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku, kterého se zúčastnilo 14 speciálních pedagožek ze speciálně pedagogických center a mateřských škol. Studijní obory Střední odborná škola M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky.

7 Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost se zaměřením na sociální pečovatelství a sociální vychovatelství a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Vzdělávací program studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Vyšší odborná škola N/01 Sociální práce denní studium délka studia 3 roky N/01 Sociální práce dálkové studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. ZKUŠENOSTI Z OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE P. Mgr. Pavel Stuška Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Studenti i zaměstnanci AG mají možnost denně slavit mši svatou a svátost smíření i u více zpovědníků. Mohou se pravidelně účastnit různých modlitebních setkání, společenství, individuálních rozhovorů, duchovních obnov atd. Níže je uveden přehled těch nejdůležitějších jednorázových i pravidelných duchovních příležitostí nejedná se však o celkový výčet aktivit.

8 Během tohoto školního roku, kdy jsme s celou církví prožívali Rok kněží, AG navštívilo a slavilo mši svatou celkem 30 hostujících kněží z arcidiecéze. V tomto roce jsme vydávali Myšlenky na každý den od svatých mužů kněží. Pravidelně jsme se modlili za nová kněžská a řeholní povolání. Navštívili jsme několik klášterů v Kroměříži i jeho okolí. Na začátku školního roku se slavnostně otevřela opravená kaple Panny Marie a v průběhu roku jsme uzavřeli a opravovali kapli sv. Stanislava. Na opravách se velmi výrazně podíleli také studenti ruční práce, odvážení sutiny, čistění cihel, vybírání větracích kanálů atd. Každý měsíc se konají Prvopáteční rande. Studenti mají možnost o prvním pátku v měsíci zůstat na AG až do sobotního rána. Je jim nabídnut film s duchovní tématikou, slavíme mši svatou, dále následuje společná večeře a noční adorace se svátostným požehnáním. ZKUŠENOSTI Z KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE P. Jan Šlégr Základní škola a Mateřská škola Jana Pavla II Hradec Králové Na této škole jsem začal působit jako spirituál v r , kdy se škola postupně stávala devítiletou. Po šestileté pauze ( ) jsem byl opět pověřenou touto službou. Aktivity, které pořádáme: zahájení přípravného týdne zpívanými ranními chválami ze svatodušních svátků mše svaté společné pro celou školu: zahájení a zakončení školního roku v katedrále mše svaté pro žáky, které chtějí: mše před Vánocemi a Velikonocemi v katedrále školní pouť: pro děti, které chtějí (popř. i rodiče, sourozence)-cestujeme vlakem, na kole, auty, pěšky (záleží na cíli cesty) poutní mše svatá ve školní kapli Zvěstování Páně každý pátek ráno ve školní kapli se modlíme za školu-pravidelně střídáme mši svatou, zpívané ranní chvály, adoraci a Lectio Divina (zaměřeno spíše pro pedagogy) žehnání adventních věnců ve třídách-v pátek před 1. nedělí adventní roráty ve škole (1x týdně v adventu) koledování v rámci tříkrálové sbírky, které předchází mše svatá v katedrále udělování popelce příprava na první svaté přijímání, která probíhá odděleně od výuky náboženství (jedná se o čtyři setkání, kterých se účastní i rodiče-část programu je společná, část zvlášť děti a rodiče) zpovídání dětí ze 4. a 5.třídy-cca 3x do roka v rámci vyučování (náboženství, výtvarné výchovy, apod. - dle domluvy s třídní učitelkou

9 pro žáky z 2. stupně a pedagogy je možnost svátosti smíření na požádání; v adventní a postní době to připomínám formou plakátku na nástěnce, kde také uvádím možnost zpovědi v katedrále (je to jedno odpoledne, kde je k dispozici vícero kněží) na svatodušní pondělí je ředitelské volno, v rámci kterého je společný výlet pro pedagogy spojený také se mší svatou školní zpravodaj a web školy jsou též místem, kde uveřejňuji své příspěvky modlitba živého růžence za školu (zapojeny děti i dospělí) návštěva kaple během velké přestávky či pobytu ve školní družině (pedagog+děti) P. Vojtěch Brož Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Činnost spirituála Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové Spirituál: Vojtěch Brož Nástup do služby: září 2003 ( : dvouleté přerušení z důvodu zahraničního studia). Pedagogická činnost a účast na řízení školy: - vyučování náboženství a semináře z religionistiky (12 hodin týdně); - konzultace; - vedení předmětové komise; - členství ve školské radě; - porada ředitele školy. Bohoslužby, duchovní a jiné aktivity: - slavení eucharistie: jednou za týden mše sv. v kostele, která je postupně slavena za jednotlivé třídy gymnázia, které se na této bohoslužbě aktivně podílejí (přípravou zpěvů, přímluv apod.); dále jednou týdně mše svatá odpoledne ve školní kapli v rámci přípravy na biřmování; ostatní dny v týdnu pro zájemce mše svatá ve školní kapli brzy ráno před vyučováním; - příprava mše svaté: nácvik zpěvu a hudebního doprovodu na mši svatou ve volném čase studentů (někdy i výjezdově); - vedení scholy gregoriánského chorálu: nácvik jednou za týden, vystoupení příležitostně (adventní koncert, noc kostelů, mše svatá); - společná modlitba breviáře: denně o velké přestávce ve školní kapli; - příprava na křest: z důvodů různého času zahájení probíhá individuálně, s každým 1 hod. týdně; obvyklá doba přípravy se pohybuje mezi 1 a 2 roky; - příprava na biřmování: skupinově, příprava je koná jednou za týden a trvá od září do udělení svátosti na slavnost Seslání Ducha svatého; součástí přípravy je víkendová duchovní obnova; - příprava na jiné svátosti zpověď, svaté přijímání, manželství, křest dětí: týká se jak studentů, tak absolventů a učitelů školy; - svátost smíření: příležitostně na požádání; - duchovní rozhovory: příležitostně na požádání (na BIGY jsem k dispozici kromě pondělí dopoledne denně od rána do pozdního odpoledne);

10 - výjezdové duchovní obnovy: 3 ročně: jedna pro vyšší gymnázium, jedna pro nižší, jedna pro biřmovance, plánuje se též pro učitele; - Zdravíčko : výjezdový víkend (někdy prodloužený) zaměřený sportovně a rekreačně: lyže, pěší túry, kola; Koná se podle okolností 2-4krát ročně; - společný Silvestr: na žádost studentů jsme poslední dva dny v roce 2009 prožili převážně v ústraní, meditaci a adoraci (podobné se plánuje i letos). Kladné a záporné zkušenosti a potíže: První, co kladně hodnotím, je duch spolupráce na naší škole. Od vedení školy cítím maximální podporu, rovněž ze strany většiny učitelů. V přípravách na mše svaté někteří vyučující náboženství a hudební výchovy odvádějí obdivuhodný kus práce. Učitelky náboženství se také někdy účastní i společných výjezdových akcí a pomáhají s organizací, vařením apod. Vážím si zájmu studentů o víru svou i druhých. Většina výše zmíněných aktivit vznikla spontánně, zdola. Rovněž většina žadatelů o křest se k víře dostala především skrze spolužáky. Významné jsou společné akce, jak duchovní, tak sportovně-rekreační, studenti se mezi sebou poznají, učí se komunikovat, spolupracovat. Za neméně důležité však považuji věnovat se studentům individuálně, mít čas na rozhovory s nimi, na svátost smíření. Určitý dluh pociťuji vůči nižšímu gymnáziu, kde neučím a moc se mi nedaří až na jednotlivce proniknout mezi studenty. Toto manko suplují dva studenti z vyššího gymnázia, kteří na nižším gymnáziu vedou spolčo. Občasným problémem při organizování společných akcí je najít vhodný termín. Schopní lidé jsou zapojeni v kdejaké aktivitě (farní, sportovní, hudební) a často přetíženi. Také pro hrstku katolíků na Hradecku je někdy možná větší nabídka než poptávka (diecéze organizuje kursy animátorů, vikariát koná svá pravidelná setkávání mládeže, farnosti mají svá spolča atd.). Skutečnou potíž vidím ve svém nedostatku času. Výpomoc ve farnosti mě příliš nezatíží. Zato působení na pedagogické fakultě mi odebírá dost času a sil, které mi scházejí pro působení na BIGY. K tomu ve všech institucích nekonečné schůzování P. Pavel Tobek Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora K postavení a práci spirituála na Církevním gymnáziu sv. Voršily v Kutné Hoře Charakteristika školy: Gymnázium vzniklo v roce Sídlí v prostorách barokního kláštera z 18. stol. Zřizovatelem je Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily. Škola je koncipována jako víceleté gymnázium s kapacitou 240 studentů (jedna třída na ročník, "rodinný" charakter školy). Má všeobecné zaměření s cílem připravovat studenty k dalšímu studiu především na vysokých školách. Necelá třetina studentů školy se deklaruje jako křesťansky věřící. Z této třetiny je opět přibližně třetina studentů nekatolického vyznání. (jedním ze specifik školy je značný zájem o studium ze strany nekatolíků; Někteří neváhají posílat své děti i za cenu komplikované dopravy. V kontrastu s tím jsou postoje některých katolických rodin, které z nejasných důvodů upřednostňují pro své děti státní gymnázia). Deklarované vyznání nemá žádný vliv při přijímacím řízení ke studiu.

11 Během své existence se gymnázium dokázalo prosadit v silné konkurenci (v okruhu 12 km jsou další tři gymnázia v Kutné Hoře, v Čáslavi a v Kolíně) a v posledních letech musí z kapacitních důvodů odmítat přibližně polovinu zájemců o studium. Od začátku bylo gymnázium budováno jako škola pre-evangelizačního typu a velké ekumenické otevřenosti. Toto pojetí, které mimo jiné znamená, že náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, bylo v dlouhých diskusích se zástupci zřizovatele, některými rodiči a části diecézního duchovenstva potvrzeno. Postavení spirituála: je určeno požadavky vysílající instituce (v případě kutnohorské školy královéhradecký diecézní biskup), nároky zřizovatele a vnitřními předpisy a pravidly školy. V kutnohorské škole je spirituál tradičně vyučujícím (v tomto školním roce 10 hodin týdně), součástí vedení školy a členem školské rady. Toto postavení je dáno obyčejem a není formálně zakotveno. Silná pozice spirituála vznikala během působení prvních spirituálů Tomáše Holuba, Jana Pacnera, Prokopa Brože a Davida Boumy vesměs výrazných postav současné české katolické "scény". Profil současného spirituála: Pavel Tobek, narozen v Litomyšli (1966), absolvent KTF UK (1993), vyučující na gymnáziu D, ZSV, Náboženství (od 1998), spirituál školy (od 2003), administrátor farnosti Kutná Hora Sedlec (od 2009), okrskový vikář (od 2009). Náplň práce spirituála: Je dána jmenovacím dekretem a spočívá v péči o spirituální dimenzi studentů a jejich rodičů, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Dále spirituál zajišťuje komunikaci v duchovních záležitostech mezi biskupstvím a školou a prezentuje příslušné směrnice církevního učitelského úřadu. K povinnostem spirituála náleží také dohled nad projevy školy navenek. V praxi to v církevním gymnáziu sv. Voršily znamená: Práce se studenty: Jak už bylo uvedeno výše, škola nabízí výuku náboženství jako nepovinného předmětu. Každý měsíc je v době vyučování slavena tzv. školní mše sv. Na začátku a na konci školního roku je tato mše sv. povinná pro všechny studenty. Ostatní mše sv. jsou ve volitelném režimu (mše sv. nebo vyučování). Volitelných mší se pravidelně účastní kolem osmdesáti studentů. Tyto mše jsou zaměřeny na významný svátek daného měsíce (sv. Voršila), nebo reflektují liturgickou dobu (postní doba). Mimo školních mší jsou slaveny ještě tzv. studentské mše a to každé úterý během vždy v 7.25 hodin. Účast studentů a zaměstnanců školy na těchto mších je minimální. Vedle mší sv. je na gymnáziu zavedena také praxe různých pobožností a akcí s duchovním obsahem. Počínaje slavnostním zapálením první svíce na adventním věnci, přes putování za hvězdou, tříkrálové žehnání školy, udílení popelce, křížovou cestu, tzv. Emauzské putování až po besedy s českými biskupy a kněžími, řeholníky a řeholnicemi. Významné místo v duchovní formaci studentů má nabídka zúčastnit se několikrát týdně společné modlitby v kapli školy, zapojit se do společenství (spolča), které se schází jedenkrát za dva týdny v budově školy, zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší studenty a jejich kamarády. K důležitým formačním prvkům lze počítat také pravidelné víkendové adventní a postní duchovní obnovy pro studenty. Pro studenty vyššího gymnázia jsou organizovány jako výjezdové, studenti nižšího gymnázia se pod patronací sester voršilek scházejí v prostorách kláštera. Ke smysluplné tradici školy patří také jedenkrát za tři až čtyři roky organizovat udílení svátosti biřmování disponovaným studentům. Mimo jiné to vede k hlubšímu propojení školy a kutnohorské farnosti, z které se pravidelně rekrutují další příjemci svátosti. Oblíbenou součástí procesu je společná večeře studentů biřmovanců a vedení školy. Složkami individuální péči o studenty jsou rozhovory, pomoc (ve spolupráci s výchovnými poradci) při řešení různých životních a studijních problémů, příprava k přijetí svátostí, slavení svátostí a duchovní doprovázení. Vedle výše uvedeného přichází spirituál do kontaktu se studenty také během výuky a přestávkových dozorů v prostorách školy. Podle možností se účastní školních akcí pobytové

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více