P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010"

Transkript

1 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském gymnáziu v Praze začínám druhý rok. Dvakrát týdně sloužím mši ve školní kapli, jednou týdně máme adoraci o velké přestávce, s každou třídou mám jedno celé dopoledne duchovní obnovu, probíhala příprava na biřmování, probíhá příprava ke křtu, s každou třídou nižšího gymnázia jedu na dvoudenní rekolekci, oktaváni mají 5 denní exercicie. Učím dvě třídy 4 hodiny týdně. Držím dozor na chodbě školy, kde se snažím o neformální komunikaci. Chodím do třídnických hodin, kde udržuji a obnovuji osobní kontakt se studenty. S panem ředitelem máme stanovenou hodinu jeden den v týdnu, kdy mezi 4 očima, případně za přítomnosti zástupců ředitele hovoříme a hovoříme Dvakrát ročně máme tzv. teologický dvoudenní seminář pro vyučující, kde je zároveň prostor pro stmelování kolektivu profesorů. Skupina starších studentů projevila zájem se jednou týdně scházet a hovořit o duchovním životě, tudíž tak učiníme. Snažím se připojovat k různým výletům a výjezdům i v případě, že je sám neorganizuji (lyžařské kurzy, estetické kurzy atd.). Několikrát do měsíce mluvím do školního rozhlasu slova duchovní. O přestávkách přátelsky nahlížím do tříd a občas laskavě upokojuji zneklidněné a traumatizované studenty. S pedagogy piji kávu a naslouchám jejich chvalozpěvům i žalozpěvům P. Antonín Krasucki OP Základní škola sv. Voršily, Praha Několik postřehů a zkušeností začínajícího školního kaplana Jmenuji se Antonín Krasucki, je mi 46 let, jsem řeholní kněz dominikán. Jako školní kaplan působím na ZŠ sv. Voršily v Praze teprve od tohoto roku, ve škole jsem však byl přítomen od jako vyučující náboženství pro 2. třídy a sloužil jsem školní mše sv. pro první stupeň. Na ZŠ jsme přítomni dva kněží dominikáni, můj spolubratr P. Romuald Rob je v současné době vyučujícím náboženství v osmých třídách a slouží školní mše sv. pro druhý stupeň a učitele. Ve škole je pravidelně přítomen také trvalý jáhen Ondřej Mrzílek, který je vyučujícím náboženství v 6., 7. a 9. třídách a pravidelně každý měsíc v rámci třídnických hodin má duchovní relaci ve školním rozhlasu. Atmosféru ve škole vnímám jako příjemnou a přátelskou a ze strany učitelů i sester voršilek velmi vstřícnou.

2 1. Kontakt s žáky: mám pravidelně v rámci vyučování náboženství 3. třídy, kolega 8. třídy. Pravidelně v rámci školních mší sv. (pro druhý stupeň vždy v úterý, pro první stupeň vždy středa; bohoslužby se účastní vždy děti z jednoho ročníku, tedy 2 třídy se svými učiteli, přístup mají i hosté a rodiče). V rámci toho začíná malý ministrantský kurs pro zájemce o ministrování z řad žáků. Během adventu a postní doby se konají duchovní obnovy pro jednotlivé ročníky. Opět máme rozděleno (já na prvním stupni, spolubratr na druhém stupni). Konají se buď v přilehlém klášteře sester voršilek, nebo v klášteře dominikánů, učitelé mají možnost si zajistit též u františkánů nebo salesiánů. Školní kaplan má příležitost k setkání s žáky a učiteli v rámci některých období školního a církevního roku (např. začátek školního roku, žehnání adventních věnců v jednotlivých třídách, žehnání tříd v tříkrálovém období, popelec, konec školního roku apod.). V adventu jsou jednou týdně školní rorátní mše sv., které navštěvují rodiče i s dětmi. Neformálním způsobem se setkávám s žáky a dětmi kdykoli v době své přítomnosti na škole během přestávek na chodbách. Svátosti ve škole: Přípravu na první sv. přijímání má na starosti pověřená učitelka z l. stupně, spolupracuje se školním kaplanem. Příležitost ke svátosti smíření nebo k rozhovoru kaplan nabízí pravidelně vždy jednou za měsíc jedné třídě v konkrétní vyučovací hodinu, po dohodě s třídním učitelem. Záleží na učiteli; ve třídách, kde to funguje, přistupují děti ke svátostem pravidelně (výhoda především pro ty, kdo nemají možnost, zvlášť ti mladší na prvním stupni, přistupovat pravidelně v kostele). Škola umožňuje kaplanovi vstup do jednotlivých tříd, aby dětem tuto nabídku osobně prezentoval. Byla také nabídnuta příprava k biřmování především pro žáky 9. tříd. Rodiče byli osloveni dopisem prostřednictvím třídních učitelů. Škola respektuje přání rodičů, pokud mají děti své fungující zázemí ve svých farnostech a společenstvích, aby svátost biřmování přijaly tam. Nabídka školy směřuje především těm, pro které by tato možnost později byla ztížena. Za přípravu je zodpovědný školní kaplan, koná se v rámci školních duchovních aktivit. Příprava obsahuje cca 20 setkání. Počítá s biřmováním buď v rámci svatodušních svátků, nebo samostatné školní bohoslužby. Objevila se zatím malá skupinka asi 5 zájemců. V rámci mimoškolní činnosti občas výlet pro děti sobota. Pouť do Jablonného v Podještědí patronka rodinného života. Sv. Anežka návštěva Anežského kláštera, účast na soutěži vyhlášené MŠTV. 2. Kontakt s vedením školy Jako školní kaplan mám pravidelný týdenní kontakt s vedením školy a jsem přítomen na plánování činnosti. (Malý zádrhel je v tom, že mi koliduje s termínem porady rozvrh, nemohu být tedy přítomen na celé poradě, ale vzájemná komunikace je zde zajištěna). 3. Kontakt s pedagogy: Na začátku školního roku jsem vedl duchovní obnovu pro pedagogický sbor školy. Účastnila se většina učitelů, včetně vedení školy. Během dopoledne byla příležitost k vzájemnému seznámení a k třem půlhodinovým setkáním, po kterých následovala čtvrt hodina ticha. Odpoledne byla příležitost k osobním rozhovorům, adorace či svátost smíření. Zakončeno mší svatou. Následující duchovní obnovu pro učitele v době adventní povede můj kolega P. Romuald.

3 Mimo těchto duchovních obnov máme kdykoli přístup do sborovny, s učiteli se neformálně setkáváme pravidelně v kabinetu na poschodí. Komunikace s třídními učiteli žáků, které vyučuji, je dobrá. Jsou k dispozici mailové adresy vyučujících. 4. Kontakt s rodiči: Kaplan je zván na setkání s radou rodičů, loni jsem vedl duchovní obnovy pro rodiče v adventu a postu (dopoledne několik setkání, příležitost ke svátosti smíření, mše svatá). Termíny letošních duchovních obnov pro rodiče jsou již stanoveny od začátku školního roku. 5. Kontakt s farářem farnosti: Škola je na území farnosti u kostela sv. Vojtěcha, osobní kontakt školního kaplana a faráře farnosti probíhá. Považuji za důležité tyto kontakty udržovat, zejména pokud jde o přípravu na svátosti. Pravidelné schůzky k vzájemné informaci a pozvání na některé oficiální akce. 6. Kontakt s odborem školství na arcibiskupství: oba kněží jsme pravidelně zváni na setkání školních kaplanů s o. biskupem Malým. Účast považuji za důležitou, někdy však nevychází z důvodů kolize s jinými termíny. Aktivit je podle mého na škole dost, někdy se může stát, že některé děti jsou množstvím aktivit přehlceny. Nejsem zastáncem nadměrného vršení aktivit. Podle mého názoru je lépe méně aktivit, avšak kvalitně, krátce, avšak pravidelně. Vzhledem k tomu, že kromě školního kaplana mám ještě další povinnosti, právě tak i můj kolega, cítím, že by se škole mohlo věnovat více času, zejména osobním kontaktům s žáky, učiteli i rodiči. P. Cyril Kubánek Církevní mateřská škola Laura, Praha Základní škola Maltézských rytířů, Kladno Na naší základní škole učím 14 rok, učím leccos, jsem třídní osmé třídy, učím úplně všechny děti náboženství úplně od začátku, kdy k nám přišly. Pozice, role a vztahy školního kaplana mezi žáky ZŠ - zná děti pokud možno dlouho - je výhodné pokud učí i jiné předměty, získá si tím určitou vážnost - dětem trvá dlouho, než začnou důvěřovat, ve třídách, ve kterých neučí, nemá moc šancí - pokud tichnou hovory při jeho příchodu o přestávce - ztratil důvěru dětí - v třídních kolektivech bývají děti, na jejichž mínění záleží - vyváženost běžných lidských rozhovorů a hovoru o Bohu - mimoškolní akce, víkendy, dětské tábory - dodržování hranic ve vztahu k dětem, kdy, ke komu, jaké - vyváženost přístupu přátelského, učitelského, kněžského - dá vždy jasně najevo kým v danou chvíli je (typický je rozdíl mezi víkendovou akcí, přestávkou, bohoslužbou, výukou) - vedení ke svátostem je pozvolné, rozhodnutí ne před pubertou Je školní kaplan spirituálem zaměstnanců? - cílem školy je vposledku vedení ke Kristu, vedení dětí - děti jsou zde žáky, zaměstnanci jsou učitelé, jsou přijímáni kvůli dětem, nikoliv kvůli sobě

4 - zájem dětí má úplnou přednost před zájmem (i existenčním, osobním atd.) učitele - školní kněz má co mluvit do přijímání zaměstnanců, do jejich hodnocení i případného propouštění - z hlediska žáků je vhodnější nezralého nebo nevhodného pedagoga nahradit jiným - proto školní kaplan nemůže být spirituálem, důvěrníkem učitelů - směruje je k farnostem, nevede s nimi rozhovory, které by mu pak bránily vyslovit hodnocení v rámci rozhodování o zaměstnanci - udržuje se všemi pedagogy vztahy kolegiální a přátelské, styčnými body je komunikace týkající se žáků a komunikace týkající se vyučovaných předmětů a jejich souvislosti s křesťanskou orientací školy - účastní se pedagogických porad - vede vzdělávácí semináře s duchovní tematikou - hledá možnosti duchovních cvičení pro učitele nebo duchovní cvičení vede, ovšem neměl by být jejich zpovědníkem, pokud si má zachovat možnost hodnotit je a jejich práci z hlediska potřeb školy Mgr. Irena Škeříková Českobratrská církev evangelická, Praha Jsem 26 let farářkou Českobratrské církve evangelické a na pozici spirituálky školy jsem byla jmenována Synodem ČCE od 1. září Ve škole pracuji na poloviční úvazek, jsem k dispozici a nabízím svou pomoc žákům, studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Účastním se pedagogických porad, jsem členkou Školské rady a aktivně se zapojuji do všech významných akcí školy. Dále vedu zájmové činnosti žáků střední školy; v minulosti to byl kytarový klub, v současnosti školní pěvecký sbor. Také organizuji školní vánoční divadlo. Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních školních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nuslích, kde pracuji jako farářka na druhý poloviční úvazek. Žáci střední školy mají možnost se pravidelně jednou týdně uprostřed výuky účastnit školní pobožnosti. V těchto setkáních vedu žáky k soustředění nad Písmem, a jak ono promlouvá do jejich životních témat. Tyto pobožnosti obsahují písně z mládežnického zpěvníku s kytarou. Při těchto setkáních také žáky učím kultivovaně diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu s některým z vyučujících školy alternativní program. Na VOŠ působí školní spirituálka podle potřeb a zájmu studentů. Pravidelně se účastní seznamovacího kurzu s 1. ročníkem VOŠ, přichází s nabídkou rozhovorů a konzultací, kterých mohou studenti individuálně využívat. Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé

5 sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. Certifikát ISO 9001 Evangelická akademie získala na základě auditu, který provedli auditoři certifikačního orgánu CSQ CERT ve dnech certifikát ISO Tento certifikát potvrzuje, že na Evangelické akademii je zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a další odborné pracovníky sociálních služeb, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia

6 doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Od školního roku 2008/09 využilo této možnosti a pokračovalo ve studiu na ETF více než 20 absolventů Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních, neziskových i veřejných organizacích. V průběhu školního roku 2009/10 se pravidelně scházela pracovní skupina složená s pedagogů Evangelické teologické fakulty, Evangelické akademie a dalších spolupracujících vyšších odborných škol s cílem vytvořit nový profil absolventa bakalářského programu Pastorační a sociální práce, stanovit hodnoty a oblasti uplatnění absolventů tohoto oboru. VOŠ dále spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK. Některé předměty vyučované na VOŠ byly schváleny vědeckou radou FHS a jsou vypsány v informačním systému Karlovy univerzity. Studenti z FHS a dalších fakult UK je tudíž mohou absolvovat na EA. Úzká spolupráce byla navázána také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, je jim uznáno vzdělání získané na naší škole. Centrum vzdělávání Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademii centrum dalšího vzdělávání. Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř. doklad o dalším vzdělávání. V průběhu školního roku 2009/10 byly realizovány dva kvalifikační kurzy pro pracovníky sociálních služeb se zaměřením na přímou péči o osoby se zdravotním postižením, v nichž bylo vyškoleno a osvědčení o odborné kvalifikaci získalo celkem 25 pracovnic a pracovníků v sociálních službách, a kurz Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku, kterého se zúčastnilo 14 speciálních pedagožek ze speciálně pedagogických center a mateřských škol. Studijní obory Střední odborná škola M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky.

7 Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost se zaměřením na sociální pečovatelství a sociální vychovatelství a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Vzdělávací program studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Vyšší odborná škola N/01 Sociální práce denní studium délka studia 3 roky N/01 Sociální práce dálkové studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. ZKUŠENOSTI Z OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE P. Mgr. Pavel Stuška Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Studenti i zaměstnanci AG mají možnost denně slavit mši svatou a svátost smíření i u více zpovědníků. Mohou se pravidelně účastnit různých modlitebních setkání, společenství, individuálních rozhovorů, duchovních obnov atd. Níže je uveden přehled těch nejdůležitějších jednorázových i pravidelných duchovních příležitostí nejedná se však o celkový výčet aktivit.

8 Během tohoto školního roku, kdy jsme s celou církví prožívali Rok kněží, AG navštívilo a slavilo mši svatou celkem 30 hostujících kněží z arcidiecéze. V tomto roce jsme vydávali Myšlenky na každý den od svatých mužů kněží. Pravidelně jsme se modlili za nová kněžská a řeholní povolání. Navštívili jsme několik klášterů v Kroměříži i jeho okolí. Na začátku školního roku se slavnostně otevřela opravená kaple Panny Marie a v průběhu roku jsme uzavřeli a opravovali kapli sv. Stanislava. Na opravách se velmi výrazně podíleli také studenti ruční práce, odvážení sutiny, čistění cihel, vybírání větracích kanálů atd. Každý měsíc se konají Prvopáteční rande. Studenti mají možnost o prvním pátku v měsíci zůstat na AG až do sobotního rána. Je jim nabídnut film s duchovní tématikou, slavíme mši svatou, dále následuje společná večeře a noční adorace se svátostným požehnáním. ZKUŠENOSTI Z KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE P. Jan Šlégr Základní škola a Mateřská škola Jana Pavla II Hradec Králové Na této škole jsem začal působit jako spirituál v r , kdy se škola postupně stávala devítiletou. Po šestileté pauze ( ) jsem byl opět pověřenou touto službou. Aktivity, které pořádáme: zahájení přípravného týdne zpívanými ranními chválami ze svatodušních svátků mše svaté společné pro celou školu: zahájení a zakončení školního roku v katedrále mše svaté pro žáky, které chtějí: mše před Vánocemi a Velikonocemi v katedrále školní pouť: pro děti, které chtějí (popř. i rodiče, sourozence)-cestujeme vlakem, na kole, auty, pěšky (záleží na cíli cesty) poutní mše svatá ve školní kapli Zvěstování Páně každý pátek ráno ve školní kapli se modlíme za školu-pravidelně střídáme mši svatou, zpívané ranní chvály, adoraci a Lectio Divina (zaměřeno spíše pro pedagogy) žehnání adventních věnců ve třídách-v pátek před 1. nedělí adventní roráty ve škole (1x týdně v adventu) koledování v rámci tříkrálové sbírky, které předchází mše svatá v katedrále udělování popelce příprava na první svaté přijímání, která probíhá odděleně od výuky náboženství (jedná se o čtyři setkání, kterých se účastní i rodiče-část programu je společná, část zvlášť děti a rodiče) zpovídání dětí ze 4. a 5.třídy-cca 3x do roka v rámci vyučování (náboženství, výtvarné výchovy, apod. - dle domluvy s třídní učitelkou

9 pro žáky z 2. stupně a pedagogy je možnost svátosti smíření na požádání; v adventní a postní době to připomínám formou plakátku na nástěnce, kde také uvádím možnost zpovědi v katedrále (je to jedno odpoledne, kde je k dispozici vícero kněží) na svatodušní pondělí je ředitelské volno, v rámci kterého je společný výlet pro pedagogy spojený také se mší svatou školní zpravodaj a web školy jsou též místem, kde uveřejňuji své příspěvky modlitba živého růžence za školu (zapojeny děti i dospělí) návštěva kaple během velké přestávky či pobytu ve školní družině (pedagog+děti) P. Vojtěch Brož Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Činnost spirituála Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové Spirituál: Vojtěch Brož Nástup do služby: září 2003 ( : dvouleté přerušení z důvodu zahraničního studia). Pedagogická činnost a účast na řízení školy: - vyučování náboženství a semináře z religionistiky (12 hodin týdně); - konzultace; - vedení předmětové komise; - členství ve školské radě; - porada ředitele školy. Bohoslužby, duchovní a jiné aktivity: - slavení eucharistie: jednou za týden mše sv. v kostele, která je postupně slavena za jednotlivé třídy gymnázia, které se na této bohoslužbě aktivně podílejí (přípravou zpěvů, přímluv apod.); dále jednou týdně mše svatá odpoledne ve školní kapli v rámci přípravy na biřmování; ostatní dny v týdnu pro zájemce mše svatá ve školní kapli brzy ráno před vyučováním; - příprava mše svaté: nácvik zpěvu a hudebního doprovodu na mši svatou ve volném čase studentů (někdy i výjezdově); - vedení scholy gregoriánského chorálu: nácvik jednou za týden, vystoupení příležitostně (adventní koncert, noc kostelů, mše svatá); - společná modlitba breviáře: denně o velké přestávce ve školní kapli; - příprava na křest: z důvodů různého času zahájení probíhá individuálně, s každým 1 hod. týdně; obvyklá doba přípravy se pohybuje mezi 1 a 2 roky; - příprava na biřmování: skupinově, příprava je koná jednou za týden a trvá od září do udělení svátosti na slavnost Seslání Ducha svatého; součástí přípravy je víkendová duchovní obnova; - příprava na jiné svátosti zpověď, svaté přijímání, manželství, křest dětí: týká se jak studentů, tak absolventů a učitelů školy; - svátost smíření: příležitostně na požádání; - duchovní rozhovory: příležitostně na požádání (na BIGY jsem k dispozici kromě pondělí dopoledne denně od rána do pozdního odpoledne);

10 - výjezdové duchovní obnovy: 3 ročně: jedna pro vyšší gymnázium, jedna pro nižší, jedna pro biřmovance, plánuje se též pro učitele; - Zdravíčko : výjezdový víkend (někdy prodloužený) zaměřený sportovně a rekreačně: lyže, pěší túry, kola; Koná se podle okolností 2-4krát ročně; - společný Silvestr: na žádost studentů jsme poslední dva dny v roce 2009 prožili převážně v ústraní, meditaci a adoraci (podobné se plánuje i letos). Kladné a záporné zkušenosti a potíže: První, co kladně hodnotím, je duch spolupráce na naší škole. Od vedení školy cítím maximální podporu, rovněž ze strany většiny učitelů. V přípravách na mše svaté někteří vyučující náboženství a hudební výchovy odvádějí obdivuhodný kus práce. Učitelky náboženství se také někdy účastní i společných výjezdových akcí a pomáhají s organizací, vařením apod. Vážím si zájmu studentů o víru svou i druhých. Většina výše zmíněných aktivit vznikla spontánně, zdola. Rovněž většina žadatelů o křest se k víře dostala především skrze spolužáky. Významné jsou společné akce, jak duchovní, tak sportovně-rekreační, studenti se mezi sebou poznají, učí se komunikovat, spolupracovat. Za neméně důležité však považuji věnovat se studentům individuálně, mít čas na rozhovory s nimi, na svátost smíření. Určitý dluh pociťuji vůči nižšímu gymnáziu, kde neučím a moc se mi nedaří až na jednotlivce proniknout mezi studenty. Toto manko suplují dva studenti z vyššího gymnázia, kteří na nižším gymnáziu vedou spolčo. Občasným problémem při organizování společných akcí je najít vhodný termín. Schopní lidé jsou zapojeni v kdejaké aktivitě (farní, sportovní, hudební) a často přetíženi. Také pro hrstku katolíků na Hradecku je někdy možná větší nabídka než poptávka (diecéze organizuje kursy animátorů, vikariát koná svá pravidelná setkávání mládeže, farnosti mají svá spolča atd.). Skutečnou potíž vidím ve svém nedostatku času. Výpomoc ve farnosti mě příliš nezatíží. Zato působení na pedagogické fakultě mi odebírá dost času a sil, které mi scházejí pro působení na BIGY. K tomu ve všech institucích nekonečné schůzování P. Pavel Tobek Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora K postavení a práci spirituála na Církevním gymnáziu sv. Voršily v Kutné Hoře Charakteristika školy: Gymnázium vzniklo v roce Sídlí v prostorách barokního kláštera z 18. stol. Zřizovatelem je Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily. Škola je koncipována jako víceleté gymnázium s kapacitou 240 studentů (jedna třída na ročník, "rodinný" charakter školy). Má všeobecné zaměření s cílem připravovat studenty k dalšímu studiu především na vysokých školách. Necelá třetina studentů školy se deklaruje jako křesťansky věřící. Z této třetiny je opět přibližně třetina studentů nekatolického vyznání. (jedním ze specifik školy je značný zájem o studium ze strany nekatolíků; Někteří neváhají posílat své děti i za cenu komplikované dopravy. V kontrastu s tím jsou postoje některých katolických rodin, které z nejasných důvodů upřednostňují pro své děti státní gymnázia). Deklarované vyznání nemá žádný vliv při přijímacím řízení ke studiu.

11 Během své existence se gymnázium dokázalo prosadit v silné konkurenci (v okruhu 12 km jsou další tři gymnázia v Kutné Hoře, v Čáslavi a v Kolíně) a v posledních letech musí z kapacitních důvodů odmítat přibližně polovinu zájemců o studium. Od začátku bylo gymnázium budováno jako škola pre-evangelizačního typu a velké ekumenické otevřenosti. Toto pojetí, které mimo jiné znamená, že náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, bylo v dlouhých diskusích se zástupci zřizovatele, některými rodiči a části diecézního duchovenstva potvrzeno. Postavení spirituála: je určeno požadavky vysílající instituce (v případě kutnohorské školy královéhradecký diecézní biskup), nároky zřizovatele a vnitřními předpisy a pravidly školy. V kutnohorské škole je spirituál tradičně vyučujícím (v tomto školním roce 10 hodin týdně), součástí vedení školy a členem školské rady. Toto postavení je dáno obyčejem a není formálně zakotveno. Silná pozice spirituála vznikala během působení prvních spirituálů Tomáše Holuba, Jana Pacnera, Prokopa Brože a Davida Boumy vesměs výrazných postav současné české katolické "scény". Profil současného spirituála: Pavel Tobek, narozen v Litomyšli (1966), absolvent KTF UK (1993), vyučující na gymnáziu D, ZSV, Náboženství (od 1998), spirituál školy (od 2003), administrátor farnosti Kutná Hora Sedlec (od 2009), okrskový vikář (od 2009). Náplň práce spirituála: Je dána jmenovacím dekretem a spočívá v péči o spirituální dimenzi studentů a jejich rodičů, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Dále spirituál zajišťuje komunikaci v duchovních záležitostech mezi biskupstvím a školou a prezentuje příslušné směrnice církevního učitelského úřadu. K povinnostem spirituála náleží také dohled nad projevy školy navenek. V praxi to v církevním gymnáziu sv. Voršily znamená: Práce se studenty: Jak už bylo uvedeno výše, škola nabízí výuku náboženství jako nepovinného předmětu. Každý měsíc je v době vyučování slavena tzv. školní mše sv. Na začátku a na konci školního roku je tato mše sv. povinná pro všechny studenty. Ostatní mše sv. jsou ve volitelném režimu (mše sv. nebo vyučování). Volitelných mší se pravidelně účastní kolem osmdesáti studentů. Tyto mše jsou zaměřeny na významný svátek daného měsíce (sv. Voršila), nebo reflektují liturgickou dobu (postní doba). Mimo školních mší jsou slaveny ještě tzv. studentské mše a to každé úterý během vždy v 7.25 hodin. Účast studentů a zaměstnanců školy na těchto mších je minimální. Vedle mší sv. je na gymnáziu zavedena také praxe různých pobožností a akcí s duchovním obsahem. Počínaje slavnostním zapálením první svíce na adventním věnci, přes putování za hvězdou, tříkrálové žehnání školy, udílení popelce, křížovou cestu, tzv. Emauzské putování až po besedy s českými biskupy a kněžími, řeholníky a řeholnicemi. Významné místo v duchovní formaci studentů má nabídka zúčastnit se několikrát týdně společné modlitby v kapli školy, zapojit se do společenství (spolča), které se schází jedenkrát za dva týdny v budově školy, zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší studenty a jejich kamarády. K důležitým formačním prvkům lze počítat také pravidelné víkendové adventní a postní duchovní obnovy pro studenty. Pro studenty vyššího gymnázia jsou organizovány jako výjezdové, studenti nižšího gymnázia se pod patronací sester voršilek scházejí v prostorách kláštera. Ke smysluplné tradici školy patří také jedenkrát za tři až čtyři roky organizovat udílení svátosti biřmování disponovaným studentům. Mimo jiné to vede k hlubšímu propojení školy a kutnohorské farnosti, z které se pravidelně rekrutují další příjemci svátosti. Oblíbenou součástí procesu je společná večeře studentů biřmovanců a vedení školy. Složkami individuální péči o studenty jsou rozhovory, pomoc (ve spolupráci s výchovnými poradci) při řešení různých životních a studijních problémů, příprava k přijetí svátostí, slavení svátostí a duchovní doprovázení. Vedle výše uvedeného přichází spirituál do kontaktu se studenty také během výuky a přestávkových dozorů v prostorách školy. Podle možností se účastní školních akcí pobytové

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více