BAROKO. - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol rokoko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAROKO. - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780 rokoko"

Transkript

1 BAROKO - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol rokoko PŘEHLED BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ - ALEGORICKÉ MALÍŘSTVÍ - Propaganda, skryté pravdy, zátiší, sloţitost oplývající náznaky - Claude Lorain ( ) - Nicolas Poussin ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Jan Vermeer ( ) - Simon Vouet ( ) - BAROKNÍ KLASICISMUS - Nostalgie, zlatý věk, krajinky, stoicismus, akademický charakter, filozofično - Carles Lebrun ( ) - Claude Lorrain ( ) - Nicolas Poussin ( ) - PIETISMUS - Zboţný, střízlivý, ortodoxní, veřejný rituál, protireformace - Gian Lorenzo Bernini ( ) - Claudio Coello ( ) - Pietro da cortona ( ) - Giovanni Battista Gaulli ( ) - El Greco ( ) - Bartolomé Esteban Murillo (kol ) - Andrea Pozzo ( ) - Rembrant Harmensz Van Rijn ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Francisco de Zurbarán ( ) 1

2 - SEKTÁŘSTVÍ - Náboţenský, konflikt,zboţnost versus modlářství, soukromé svědomí - GESTURALISMUS - Gian Lorenzo Bernini ( ) - Giovanni Battista Gaulli ( ) - Luca Giordano ( ) - El Greco ( ) - Barotlomé Esteban Murillo (kol ) - Rembrant Harmenzs Van Rijn ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Francisco de zurbarán ( ) - Výraz obličeje, citlivost, pózy, sloţitý příběh - EMOCIONALISMUS - Annibale Carracci ( ) - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - El Greco ( ) - Giovani Francesco Barbieri zvaný Guercino ( ) - Nicolas Poussin ( ) - Rembrant Harmensz van Rijn ( ) - Jan Vermeer ( ) - Transformace, podvelení se, vyloučení, povznesení, extáze, zboţnost, zanícení - CARAVAGGISMUS - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - El Greco ( ) - Barotlomé Esteban Murillo (kol ) - Jusepe de Ribera ( ) - Diego Velázquez ( ) - Francisco de Zurbarán ( ) - Dramatičnost, šerosvit, detailnost, erotičnost, zaměření na fyzično, realita, zjevení - Giovanni Battista Caracciolo ( ) - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - Artemesia Gentileschi ( ) 2

3 - Guercino ( ) - Gerrit van Honthors ( ) - Bartolommeo Manfredi ( ) - Jusepe de ribera ( ) - Georges de la Tour ( ) - ABSOLUTISMUS - Politická moc, mravnost, propaganda, kultivovanost, vítězství, mecenášství - Philipe de Champaigne ( ) - Anthonis van Dyck ( ) - Chatles le Brun ( ) - Adam Frans van der Meuler ( ) - Joseph Parrocel ( ) - Petr Paul Rubens ( ) - Diego Velázquez ( ) SOUVISEJÍCÍ SMĚRY BAROKA - ROKOKO - AKADEMISMUS - NEOKLASICISMUS 3

4 ÚVODEM Období 17. a 18. Století, v jehoţ prŧběhu zasáhly evropskou kulturu barokní a rokokový sloh, ohraničují dvě události, které podstatně ovlivnily evropské dějiny. Byl to rok 1618, kdy začíná třicetiletá válka a rok 1789, v němţ vzplane Velká francouzská revoluce. Baroko vzniklo v jezuitském Římě koncem 16.stol. a rozšířilo se po všech katolických zemích Evropy. Název pochází zřejmě z portugalského pérola barroca perla nepravidelného tvaru. Těţí ze silných kontrastŧ a nečekaných efektŧ. - barokní umění je chápáno jako něco přejatého, proplněného, přezdobeného, přesahujícího míru vkusu - má ohromovat, fascinovat a pŧsobit na smysly - cit nadřazen rozumu - umění by mělo být srozumitelné - pŧsobí dramaticky, vypjatě, vzrušivě - dění v období 17. a 18. stol. mŧţeme rozdělit na tři historické procesy: 1. BURŢOAZNÍ REVOLUCE - Holandsko, Anglie 2. VYTVOŘENÍ ABSOLUTNÍ MONARCHIE - Francie 3. UPEVNĚNÍ FEUDALISMU A VZNIK NEVOLNICTVÍ - v zemích, kde vládli Habsburkové - katolická církev - Itálie, střední Evropa, část Nizozemí - ve schodě s těmito protikladnými procesy dostalo umění rŧznou funkci a charakter - ve Francii slouţil k reprezentaci královské absolutistické moci BAROKNÍ KLASICISMUS - v Holandsku vzniklo BAROKNÍ MĚŠŤANSKÉ UMĚNÍ - velmi realistické - k rozkvětu došlo z části v kapitalistické, protestantské Anglii 4

5 HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY BAROKA: - protikladem renesančního umění (proti harmonii renesance a renesančnímu realismu) - nadsázka - snaha o vytvoření jednotného uměleckého díla, na němţ by se stejnou mírou podílela architektura, sochařství, malířství i umělecká řemesla. Dílo má subjektivně pŧsobit na diváka, ovládt jeho smysly a podněcovat citový a duchovní ţivot 5

6 BAROKNÍ ODÍVÁNÍ - Francie začíná svŧj módní diktát, absolutistická vláda i na trŧně - Doba vlády čtyř Ludvíkŧ - Vrchol nastal za vlády Ludvíka XIV. Krále Slunce - Oděv se plně přizpŧsoboval barokním ideálŧm - Jasné tóny a barvy - Nové oděvní materiály (měkké hedvábí, mnoţství krajek, stuhy, lemy,...) Muţský oděv - tři základní díly obleku: sako, vesta, kalhoty - kabátec - vyvijí se za vlády Ludvíka XIV. - sahá nad přirozenou linii pasu (velmi krátký) - pod ním řasnatá košile, zdobená stuhami - řasnatá sukně s celou řadou variací - spodní kalhoty s volány - ve 2. polovině vlády Ludvika XIV. se zrodí kabátec - s výrazně tvarovaným pasem - s prodlouţenými šosy - zapínání na řadu knoflíkŧ justaucorps ( přesně na tělo ) - samet, hedvábí, řidčeji z vlny - zdobení podle příleţitosti - 1. Kapsy - rukávy ozdobně přesunuty do manţet - vzadu rozparek, zapínaný na knoflíky - vesta - ze stejného materiálu, jako kabátec - měla úzké dlouhé rukávy - kalhoty - postupem času se zuţují - sahajicí těsně pod kolena culotte ( poctivice ) - doplněné punčochy pastelových barev 6

7 - košile - dekorativní součást oděvu - bohaté krajkové manţety - límce s nákrčníkem - ţabó krajková zřasená ozdoba pod krkem - kravata - objevuje se uţ v období třicetileté války - tvar šátku - z hedvábí, mušelinu nebo plátna podle postavení - širokou, uvolněnou přehrnutou manţetou - Obuv - vysoké holínky - nejprve hranatá špička, později skosená špička a podpatek - ke kotníkŧm - přezka - často zdobené stuhami - paruka - nejprve jen dllouhé vlasy - za vlády Ludvíka XIV.se paruka stává nepsaným zákonem pro šlechtu - nejdříve ţlutá nebo světle hnědá, barva lví srsti - po r se začíná pudrovat - současně vzniká typická součást oděvu třírohý klobouk - domácí oděv - noční čepka, ţupan, pantofle - vliv orientu 7

8 Ţenský oděv - ţeny ozdobou královského dvora - brokát a lyonské hedvábí - ţivŧtek vystuţen šněrovačkou - oválný výstřih zdobený krajkou - nabírané rukávy, sahající k lokti - roztřiţená sukně, zdvihlá na bocích - odhalená spodní sukně i podšívka vrchní sukně - sukně často prodlouţena do vlečky robe manteau - podpory, výstuţe v podobě polštářŧ - velké šátky - koţešinové límce - vysoké rukavice a rukávník - slunečníky, vějíře - negliţé - domácí oděv - malá zástěrka doplňující slavnostvní oděv - obuv - tvarově podobná muţským - z hedvábné vzorované látky - vyšší podpatek - přes ně se stále obouvají přezŧvky - účes - mnoho podob - nejznámější fontage - účes nad čelem vysoko vyčesaný - kombinovaný a konstrukcí ze skládaných stuh - konce vysely na ramena - konstrukce připomínala varhany - výška aţ 60cm - pokrývky hlavy - čepec se stává stále dŧleţitější částí děvu - bohatě zdobený stuhami a krajkami - také se nosí rozměrná kapuce přes fontage i čepec 8

9 Měšťanský oděv - měšťanské vrstvy přejímaly v redukované podobě a s menšími ozdobami oděv šlechty - místo kravaty jen stuhy uvázané na mašli - místo paruk z pravých vlasu si upravují svoje vlasy a nebo pouţívají paruky s náhraţkových materiálŧ - ţeny si také nakasávají sukně, ale s meší spotřebou materiálu a bez vlečky - větší plátěné zástěry 9

10 BAROKO V ITÁLII ARCHITEKTURA: CHRÁMY ZÁMEK - renesanční kruh vystřídal ovál - pŧlkruhový oblouk, stlačený oblouk, okna dostala oválný lichoběţníkový nebo jinak sloţitý tvar - sloţité pŧdorysy, prŧniky křivek, elips, vyuţívání kontrastu světla a stínu, bohatá přemíra zdobení, štuková výzdoba, fresková výzdoba, sochy, malířská dílna - vzbuzuje v nás napětí, neklid, pocit mystického opojení - prostor je zaloţen na prŧniku geometrických obrazŧ vzájemně svázaných rytmem ploch a linií, vzniká tím nadzemský dojem - stěny jsou dynamické, zprohýbány, zbaveny plošnosti - hmota se stává poddajnou - pilastry, římsy a sloupy zdŧrazňují vlnící se rytmus stěn, kopule je budovaná na oválném základě s lucernou na vrcholu - s iluzionistickou freskou uvnitř pohled do nadpřirozeného prostoru - bohatá výzdoba a plasticka stěn i kopulí, malířská výzdoba s pouţitím zlata a polychronomie iluze nebe - navázal na renesanční typ zámku s čtvercovým dvorem - vestibul má bohatě zdobené schodiště, které vede k reprezentačnímu sálu, ten se stal hlavní dominantou stavby a prostupuje dvěma patry - zadní prŧčelí otvírá pohled do architektonicky řešené zahrady - papeţský řím se stal střediskem barokního umění a jeho význam stoupl v době protireformace ARCHITEKTURA, ITÁLIE CARLO MADERNO ( ) - na výzvu papeţe vytvořil bazilikální trojlodí připojené ke chrámu sv. Petra = prŧčelí baziliky sv. Prtra, Vatikán - zachoval pohled na Michelangelovu kopuli GIAN LORENZO BERNINI ( ) - architekt, sochař, malíř - přední umělec it. baroka - pracoval ve sluţbách papeţe na umělecké výzdobě Říma 10

11 - dokončil CHRÁM SV. PETRA kolem ováleného náměstí s obeliskem vytvořil kolonádu (sloupořadí o čtyřech řadách) jako symbol církve, otevírající mateřskou náruč svým věřícím - FONTÁNY - Čtyř řek spodní část tvoří umělá skála, pokrytá vegetací - Tritonova fontána tyři delfíni zvedají na ocase mušli - Fontána Di Tredi FRANCESCO BORROMINI ( ) - představitel vrcholného baroka - vytvářel sloţité dispozice kostelŧ, pomíjel rovné, přímé linie, pouţíval hodně římsy, fasádu, prŧčelí - SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTÁNE GUARINO GUARINI ( ) - architekt radikálního baroka - stavěl hlavně v Turíně - jeho stavby jsou hodně sloţité FILIPPO JUVARRA ( ) - klasický směr baroka - podílel se na projektu královského paláce v Madridu BALDASSARE LONGHENA ( ) - Bazilika di Santa Maria della Salute, Benátky 11

12 SOCHAŘSTVÍ, ITÁLIE - figurální sochařství opustilo vyrovnanou krásu a dokonalost lidského těla - lidské tělo se stalo výrazem náboţensky vzrušené duše - hlavně v námětech o nicotnosti a marnosti pozemského světa a nezdolatelnosti smrti - vynikající znalost anatomie - sochaři dokonale ovládali figuru, dávali tělu neobyčejně smělé pohyby, uplatňovali dinamické zásady, velkou fantazii, ale i sílu uměleckého realismu - ve vrcholném baroku byl výraz obličeje často nadsazen (zvláště v partiích úst a očí) provázen násilnými, křečovitými pozicemi těla a pohybu - figury ukazují prudký, vášnivý, umělecký výraz KATOLICISMU a moci církve - DRAPÉRIE zvyšovala dramatičnost figury, často přehnaně nadsazená GAIN LORENZO BERNINI ( ) - zázračné dítě - v patnácti letech vytvořil jiţ dokonalou sochu (pod vlivem Michellangelova díla a antického sochařství) - pŧsobil ve sluţbách papeţŧ a později na dvoře Ludvíka XIV. v Paříţi - DAVID - z mramoru - APOLLO A DAPHNE - zachycen v prudkém pohybu vrhače - vliv helénistického sochařství - mytologický námět vítězství cudnosti nad chtíčem - zázračná proměna ţeny ve strom - SOUSOŠÍ VIDĚNÍ SV. TEREZY - zpodobení mystické extáze - splynutí řeholnice s Kristem - pracuje s mramorem jako s tvárným voskem, vrtákem proděravuje mramor, aby co nejlépe vypracoval detaily kadeří, vlasŧ a drapérie (v tom překonal i Micalengela) 12

13 MALÍŘSTVÍ, ITÁLIE MICHELLANGELLO MERISI- CARAVAGGIO ( ) - zakladatel barokního malířství - získal pověst rváče a násilníka - tvŧrce barokního realismu, do svých biblických scén si vybíral typy prostých lidí (ţebráci, tuláci, ) - maloval i zátiší - kontrasty světla a stínu, figury maloval v pohybových zkratkách, nezvyklých pohybech, tím podtrhoval přirozenost scén - HRÁČ NA LOUTNU - SMRT PANNY MARIE - VEČEŘE V EMAUZÍCH - NEMOCNÝ BACCHUS - UKŘIŢOVÁNÍ SV. PETRA - POVOLÁNÍ SV. MATOUŠE - MUČENÍ SV. MATOUŠE - měl mnoho následovníkŧ, na jeho temnosvit navazovali malíři z Holandska, Vlámska a Španělska ANNIBALE CARRACCI ( ) - maloval i bratr a jeho strýc - v obrazech spojil klasickou tradici se schopností realistického pozorování - KAM KRÁČÍŠ, PANE? ( Quo Vadis Domine? ) GUIDO RENI ( ) - Uznávaný, později o svou slávu přišel - Zboţnost jeho děl někdy aţ přehnaná - ZUZANA A STARCI 13

14 BAROKO VE FRANCII - období Ludvíka XIV.,,,stát jsem já - vliv a moc velkostatkářské šlechty (ve prospěch panovníka) - trŧn získal nebývalou moc a vládl absolutně - král přinutil šlechtu, aby ţila vydrţovaná státen na královském dvoře, ale neměla ţádnou politickou moc - Barokní sloh se zde nevytvářel tak výrazně, udrţovala tradice antiky a renesance - tvary barokního slohu neodpovídaly jemnosti francouzského cítění = BAROKNÍ KLASICISMUS - měl značný vliv na rozvoj kultury své doby, spisovatelé - hudebníci a umělci pracovali pro královskou slávu ARCHITEKTURA, FRANCIE JULES HARDOUIN-MANSART ( ) - hl. architekt krále - podílel se na stavbě královského zámku VERSAILLES - tento zámek byl kolektivním dílem pod jeho vedením v letech zaměstnával aţ pracovníkŧ, zámek měl pojmout tisíce hostŧ - vybudoval prŧčelí v délce 600m a reprezentační panovnické sídlo, které se stalo vzorem pro mnohé panovníky Evropy ANDRE LE NOTRE ( ) - architekt zámeckých zahrad - zámecký park byl komponován v jednotné geometrické soustavě s architekturou a keři, stromovými a květinovými záhony - snaha vnutit architektonické vlohy přírodě tak, aby se staly dekorem lidského díla - fr. park byl doplněn drobnou architekturou - chrámy, pavilony, umělé jeskyně, sousoší, kašny, vázy, jezírka, bazény SOCHAŘSTVÍ, FRANCIE - vítězí klasicismus, dokonalost figury, dvorské elegie - král se zpodoboval v rouchu římského císaře PIERRE PUGET ( ) 14

15 FRANCOIS GIRARD - ovlivněn helenismem JEAN BAPTISTE PIGAKKE - sochař Madame Pompadour - POMNÍK MARŠÁLA SAXE JEAN ANTOIN HOUDON - portrétista - BUSTA VOLTAIRA DIDEROTA MALÍŘSTVÍ, FRANCIE - realistické umění - skupina malířŧ se zaměřila na sedláky a řemeslníky - přesvědčivé malby ze ţivota prostých lidí (většinou neuznavané) - BRATŘI LE NAIN - dvorská malba idealizovala královské a aristokratické prostředí - témata z mytologie, zemědělský lid NICOLAS POUSSIN ( ) - v malbě usiloval o nadosobní řád a harmonii, pevný tvar - tvŧrce idealizované krajiny- HEROINSKÁ KRAJINA - SVATÁ RODINA NA SCHODECH - FÓKIÓNŦV POHŘEB - ORFEUS A EURYDIKA - PAZNES - mytologické náměty, antika 15

16 CLAUDE LORRAIN ( ) - idealizovaná krajina, měkké sluneční světlo, antické sochy - ZÁPAD SLUNCE NAD PŘÍSTAVEM - výborný krajinář GEORGE DE LA TOUR ( ) - mistr umělého světla - své náboţenské výjevy umísťoval do místnosti osvětlené hořící svící - temnosvit se u něho stal nástrojem duchovní meditace - KAJÍCÍ SE MAGDALENA PHILIIPPE DE CHAMPAIGNE ( ) - dvorní malíř Marie MediCejské, portrétista Ludvíka XIII. a kardinála Richeliuea - zaloţil královskou akademii malířství a sochařství 16

17 BAROKO VE ŠPAŇELSKU - těţilo ze svých zámořských kolonií v Americe - vyhnáním pracovitých mohamedových maurŧ z Pyrenejského poloostrova, kteří zanechali Španělsku bohaté památky stavebního umění, nastal úpadek - v zemi se udrţel tuhý feudální zpŧsob vlády - nejdŧleţitější oporou státu se stala církev - katolická církev převzala některé funkce státu, jako inkvizici SOCHAŘSTVÍ, ŠPANĚLSKO - převládala náboţenská témata - sochaři vytvářeli dřevěné polychromované sochy svátých - vyjadřovaly extázi a bolest ALONSO CANO ( ) MLÍŘSTVÍ, ŠPANĚLSKO - odraz hospodářských poměrŧ se projevil nejvýrazněji ve dvou protikladných rysech a) realismu b) v náboţenském zanícení a mystické blouznivosti FRANCISCO DE ZURBARAN ( ) - náboţenským obrazŧm realistického zaměření dal výraz askeptické zdobnosti - ZÁTIŠÍ S POMERANČI - SMRT SV. BONAVENTURY BARTOLOME ESTÉBAN MURILLO ( ) - realistický malíř a kritik tehdejšího ţivota ve Španělsku - pŧsobil v Seville - ţánrové obrazy ze ţivota prostých lidí - děti na ulicích, květinářky, pradleny - obrazy Madon - CHLAPEC S PSÍKEM - DVĚ ŢENY U OKNA 17

18 DIEGO RODRIGUEZ VELÁZQUEZ DE SILVA ( ) - usadil se v Madridu, kde se stal královským malířem a dvořanem Filipa IV. - pozvedl Španělskou malbu na světovou úroveň - dokázal zkritizovat povýšenost vládnoucí vyšší třídy panovnické rodiny a dvorské společnosti - měl ţivý smysl pro skutečnost a pravdivost - LAS MENINAS - VŦLKÁNOVA DÍLNA - PIJÁCI = TRIUMF BAKCHA - PŘEDÁNÍ KLÍČŦ OD OSTROVA BREDY - KRISTUS NA KŘÍŢI - VULKÁNOVA TOVÁRNA - četné podobizny, kde přes reprezentační ráz proniká nekompromisní pohled na povahu zobrazeného - PODOBIZNA PAPEŢE INOCENCE X. - ČETNÉ PODOBIZNY KRÁLOVSKÉ RODINY FILIPA IV. - pronikavou psychologickou charakteristikou se vyznačují podobizny dvorních šaškŧ, bláznŧ a trpaslíkŧ - ovlivnil mnohé španělské malíře (Moneta) JUSEPE DE RIBERA ( ) - tvŧrce obrazŧ znázorňující rŧzné scény mučení světcŧ a mytologických postav - CHLAPEC S KOŇSKOU NOHOU - MARSYAS JE STAHOVÁN Z KŦŢE 18

19 BAROKO V NIZOZEMÍ - škola vlánská a holandská - boj s katolickofeudálním Španělskem za svobodu - r získali holanďané nezávislost, tak vznikla holandská republika, svobodně myslící burţoasie MALÍŘSKÁ ŠKOLA VLÁMSKÁ - za holandské republiky se odtrhl katolický jih od evangelistického severu a zŧstal věrný katolické církvi - holandský sever šel pokrokovou cestou k novým uměleckým cílŧm - katolický jih pokračoval v rozvíjení starších tradic umění, ale měli i porozumění pro některé výtvarné prvky, kterými se proslavila mladá holandská škola - katolická škola vlámská udrţovala umělecké styky s Itálií a Španělskem PETR PAUL RUBENS ( ) - pocházel z prokatolické rodiny - studoval italskou malbu - typický mistr barokní malby, který naplnil své rozměrné obrazy nádherou a přepychem, mistrovsky vystupňoval pohyb lidského těla v nadsázce, zvláště u ţenských aktŧ - sloučil naturalismus s realismem - ţhavé barvy a nevídaná obrazotvornost - výborné portréty a krajiny, zvířata, mytologické scény, mnoţství postav i náboţenské výjevy z bible, které podporovali katolickou výbojnost - kostelní obrazy plné dinamiky a vzrušení - byl velmi produktivní a vytvořil slavná díla - mnoho ţákŧ pokračovalo jeho zpŧsobem malby doma i v cizině - dvorní malíř Isabely - dcera Filipa II., diplomat, rádce - hodně cestoval - měl dvě manţelky, které portrétoval- Isabela Brantová, Helena Furbertová - SNÍMÁNÍ Z KŘÍŢE - APOTEÓZA JINDŘICHA IV. A VYHLÁŠENÍ REGENTSTVÍ - PARIDŦV SOUD - UMUČENÍ SV. TOMÁŠE (n.g. Praha) 19

20 ANTHONY VAN DYCK ( ) - malíř vysoké společnosti a anglického královského dvora - uznávaný portrétista - do svých portrétŧ vkládal více elegance neţ Rubens - KAREL I. ANGLICKÝ NA LOVU - PORTRÉT ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA JACOB JORDAENS ( ) - nejlepší malíř vlámských lidových scén, FRANZ SNYDERS ( ) - velmi sloţité zátiší a zvířata ADRIAN BROUWER ( ) - malíř ţánrových scén ze ţivota prostých lidí - výjevy z krčem, rvačky, hry a kuřáci - mistr osobní charakteristiky a lidového humoru DAVID TENIERS ( ) - malíř lidových zábav, trhŧ, pijákŧ, hráčŧ karet - zachytil ţivot veselého vlámského lidu - n. g. vystavuje pět jeho obrazŧ 20

21 MALÍŘSKÁ ŠKOLA HOLANDSKÁ - po svém vítězství holandská burţoasie rozvinula všechny moţnosti pokrokové výroby a podnikání. Vyuţila velké koloniální říše, těţila ze svého prvenství v námořní dopravě a ve světovém obchodu, vytvořila se novodobá, kapitalistická společnost, Holandsko bylo povaţováno za zemi svobody, kde našel útočiště Jan Amos Komenský - výtvarné umění především v malířství - vzniká nové umění, zdánlivě velmi střízlivé, zaloţené na trpělivém poznávání a znázorňování zkutečnosti - prudký rozvoj národní malby - NOVÁ MALÍŘSKÁ TÉMATA: - umění oslavovalo holandskou burţoasii, která vybojovala náboţenskou svobodu a ubránila svŧj stát, to se odráţelo v malbě idilických měšťanských výjevŧ - rŧzné selské scény - líčí ţivot lidu s humorem, neboť byl o ně velký zájem ze strany holandské burţoasie - evangelistické náboţenství omezilo zpodobňování náboţenských scén a témat - holandští umělci NEMOHLI ZDOBIT CHRÁMY A KOSTELY, malíři hledali proto z velké části NOVOU TÉMATIKU, která by lépe odpovídala světským zájmŧm společnosti a vytvářeli nové malířské tvorby: a) SKUPINOVÝ PORTRÉT - umělec rozmísťoval novým zpŧsobem vedle sebe tak,aby kaţdá figura měla na obraze poměrně stejný význam - výrazem nových společenských poměrŧ, nikoliv jednotlivci, ale rŧzné bohaté společnosti, obchodní instituce i dobročinné organizace b) SLAVNÉ HOLANDSKÉ KRAJINÁŘSTVÍ. - realisticky znázorňovalo holandské roviny, kanály, přímořské krajiny s našedlým holandským mořem i koráby na moři, romantické krajiny s bystřinami, s velehorami, vybájené krajiny c) KLASICKÝ DRUH ZÁTIŠÍ - holandský měšťan měl dŧvěrné vztahy ke krásným věcem, které ho obklopovaly - zátiší s ovocem, rybami, zvěřinou, drŧbeţí nebo tyto věci kombinovali. - k dokonalosti znázornění materiálnosti předmětu předstihli vše, co v tomto ţánru bylo dosud vytvořeno 21

22 FRANS HALS ( ) - proslavil holandské portréty - snaţil se zachytit člověka v jeho okamţité duševní náladě a tělesném vzepření. To vyţadovalo rychlé a obratné techniky, ovládání štětce, tím se přiblíţil i impresionistické malbě - rovněţ vynikal v malbě skupinových podobizen - jeho umění bylo součastníky nepochopeno, předběhl dobu - zemřel chudý - na jeho rukopis daleko později navázal Monet - SKUPINOVÝ PORTRÉT PŘEDSTAVITELŦ HOLANDSKÉHO STAROBINCE - CIKÁNKA - VESELÝ PIJÁK REMBRANDT VAN RIJN ( ) - náleţí k největším světovým umělcŧm, syn malíře - malíř a grafik - necestoval, svou vlast velmi miloval - proti patetickému baroknímu malířství Rubensovu je Rembrantovo dílo naplněné realismem s hlubokou lidskostí - nejšťavnatějším obdobím jeho ţivota bylo manţelství se Saskií, které mu zajistilo bezstarostný blahobytný ţivot obrazŧ a 300 grafických leptŧ - ve své tvorbě se nevíce řídil vlastním pozorováním. Dŧsledně se přidrţoval studia přírody jako základního zdroje inspirace. - maloval rŧzné scény, portréty, skupinové portréty a mnoho autoportrétŧ - sebe i modely oblékal s oblibou do orientálních krojŧ - biblické a mytologické výjevy, obracel se především k duševnímu dění zobrazovaných lidí, hledal jejich psychologický výraz - velmi jemný temnosvit, zlatohnědý tón - vášnivý sběratel - jeho sbírky byly rozprodány - holandská zlatá společnost jiţ neměla o jeho díla zájem, o to však více vzrostla jeho tvořivost - zemřel v bídě 22

23 - SAMSONOVO OSLEPENÍ - ŢIDOVSKÁ NEVĚSTA - VLASTNÍ PODOBIZNA SE SASKIÍ - NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA - ANATOMIE DOKTORA TULPA - zachytil výraz lékařŧ, soustředění na pitvanou Mrtvolu - NOČNÍ HLÍDKA - obraz na objednávku střeleckého spolku - skupinový portrét - objednavatele neuspokojl, protoţe narušil zásady rovnosti - PŘEDSTAVENSTVO SOUKROMÉHO CECHU - RABÍN (n. g. Praha) - ASI 70 AUTOPORTRÉTŦ HOLANDSKÉ KRAJINÁŘSTVÍ JACOB RUISDAEL ( ) - krajiny letní i zimní s těţkými mraky, starými stromy, vodami a temnou zelení - lidské postavy mají v krajině jen podřízenou úlohu JAN VAN GOYEN ( ) - vytvořil realistický typ krajiny s nízkým horizontem, oblohou a mraky - holandské krajiny mají svoji atmosféru a osvětlení HOLANDSKÉ ZÁTIŠÍ - typické zátiší sloţené z předmětŧ kaţdodenní potřeby (sklenice, příbory,dýmka, svícen,..) - své předměty dokonale umisťovali a kombinovali v kompozičním prostoru obrazu PIETER CLAESZ ( ) - jeden z nejvýznamnějších představitelŧ holandského zátiší 23

24 ŽÁNROVÉ MALÍŘSTVÍ - začlo se vytvářet 2. pol. 17. stol. PIETER DE HOOCH ( ) - ve svých malbách líčil ţivot v interiérech měšťanských domŧ (paní, sluţka, pes, ) JAN STEEN ( ) - vynikal jako malíř humoristických scén z lidového ţivota bratři ADRIAEN VAN OSTADE A ISAAC VAN OSTADE - Adrian líčil ţivot sedlákŧ se sarkasmem, zvláště v krčmách - figury často přeháněl a kritizoval ŠKOLA DELFTSKÁ - začala uplatňovat (proti Rembrantovu šerosvitu) význam denního světla JAN VERMEER VAN DELFT ( ) - známo pouze nad čtyřicet děl, většinou s námětem interiéru - objevil význam denního světla, čisté a jasné barvy - denní světlo prostupuje oknem do interiéru, který zaplňují zpravidla ţeny - obrazy vyjadřují pohodlí, poklid a nutí k meditaci - ŢENA DRŢÍCÍ VÁHY - POHLED NA DELFT - ČTENÁŘKA DOPISU - KAVALÍR A DÁMA - ATELIÉR - MLÉKAŘKA, SLUŢKA V KUCHYNI - POHLED NA DELFTY - výjimečně moderní obraz krajinomalby,neboť pouţívá čistých barev, jasného světla a přesné vidění architektury 24

25 BAROKO V ANGLIE - převládající anglikánská protestantská církev má patetickou tendenci baroka, proto zde převládá KLASICISMUS ARCHITEKTURA CHRISTOPHER WREN ( ) - inspektor královských staveb - KATEDRÁLA SV. PAVLA - s mohutnou kopulí a dvou postraních věţí s pouţitím renesančních článkŧ MALÍŘSTVÍ WILLIAM HOGARTH ( ) - ve svém díle vystupoval proti přetvářce a lţi londýnské bohaté společnosti - vytvořil cyklus mravoličných a satirických maleb SIR JOSHUA REYNOLDS ( ) - zaloţil malířskou akademii v Londýně - malířem vládnoucí třídy - vedle portrétŧ se věnoval i historické malbě THOMAS GAINSBOROUGH ( ) - hudebník, malíř bez uměleckého školení - vedle portrétŧ byl významným anglickým krajinářem GEORGE ROMNEY ( ) - portrétista THOMAS LAWRENCE - portrétista 25

26 BAROKO V RAKOUSKU, NĚMECKU letá válka narušila národní tradici a zpozdila výtvarný vývoj, proto byli voláni umělci nejprve z ciziny - protestantsky přísnější sever se obracel ke střízlivým vzorŧm architektury příbuzného Holandska - v jihoněmeckých a rakouských zemích zvítězili Habsburkové s barokním slohem - v německých zemích nastal dvojtý odlišný vývoj - Jesuitský řád s plnou podporou císařské moci budoval chrámy jako mocenské pozice v boji za upevnění církve rekatolizace a feudalismu ARCHITEKTURA - architekti navazují na vzory jezuitských chrámŧ - velké proslulosti nabyla rodina DIENTZENHOFERŦ JOHANN BERNARD FISCHER Z ERLACHU - vídeňský architekt - CHRÁM SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE VÍDNI - spojil centrální a podélnou stavbu v jeden celek - PŘESTAVĚL SCHONBRUNN VE VÍDNI JOHANN LUCAS VON HILDEBRANDT ( ) - vystavil přepychový zámek BELVEDER pro Evţena Savojského, který zvítězil nad turky 26

27 BAROKO V ČECHÁCH A NA MORAVĚ - vítězství Habsburkŧ na Bílé hoře zpŧsobilo osudný obrat. Vítězný Císař se opírá o bojovnou katolickou církev, o jezuitský řád, o vysokou šlechtu, zvláště cizí, která vyrostla z válečných dobrodruhŧ za třicetileté války a získala konfiskovanou pŧdu české šlechty - nová šlechta neuznávala domácí tradice a stala se ochotným nástrojem habsburského absolutismu - česká nekatolická šlechta byla zničena nebo se vystěhovala - nekatolické měšťanstvo, jako kulturně nejpokročilejší činitel, opustila zemi a tím byl český národ ochuzen o pokrokovou sloţku - do ciziny odešel Pavel Skála, J. A. Komenský, V. Holar, - největšího útisku hospodářského i náboţenského nesl nevolný lid, který se nesměl vystěhovat - lid představoval skutečný národ rebelŧ a kacířŧ, byl záměrně pokatoličťován - za těchto podmínek vznikly příznivé předpoklady pro barokní kulturu, jako ideologický nástroj vládnoucí třídy, jako bojovný prostředek církve a státu ARCHITEKTURA: 1. RANNÝ BAROK 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK POZDNÍ BAROK po r ROKOKO KLASICISMUS RANNÝ BAROK, ČECHY A MORAVA 1.STAVBY: - válečný zbohatlík Pavel Michna vystavěl v Praze MICHNŦV DŦM-dnes- TYRŠŦV DŦM - stavitel FRANCESCO CARATTI - další zbohatlík ALBRECHT Z VALDŠTEJNA - vystavěl rozsáhlý VALDŠTEJNSKÝ PALÁC na Malé straně - projektoval ANDREA SPEZZA - KLEMENTINUM - největší stavba ranného baroka v Praze - jezuitská kolej - projektant CAROL LURAGO 27

28 FRANCESCO CARATI - ČERNINSKÝ PALÁC - dostavěl ho FR. MAXMILIAN KAŇKA JAN BATTISTA MATHEY - KOSTEL KŘIŢOVNÍKŦ - ARCIBISKUPSKÝ PALÁC - ZÁMEK TROJA VRCHOLNÝ BAROK, ČECHY A MORAVA ARCHITEKTURA KRYŠTOF DIENTZENHOFER ( ) - prŧčelí a loď CHRÁMU SV. MIKULÁŠE - KOSTEL SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ - ZÁMECKÁ KAPLE VE SMIŘICÍCH GIOVANNI BATTISTA ( ) - PALÁCE - LOBKOVICKÝ - HRZÁNSKÝ - KAISERŠTEJNSKÝ - KOSTELY - V KUKSU - PIANISTICKÉ KOSTELY V BENEŠOVĚ A V LITOMYŠLI SANTINI - vytvořil specifický sloh českého baroka, tzv. BAROKNÍ GOTIKU - BENEDIKTINUM - PREMONSTÁTUM - CISTERCIÁTUM - PŘESTAVBY KLÁŠTERŦ 28

29 - v sedlci, Kladrubech a Ţilině - POUTNÍ KOSTELY - SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE - mistrovské dílo českého baroka - KOSTEL VE KŘTINÁCH NA MORAVĚ - ZÁMEK KARLOVA KORUNA V CHLUMCI NAD CIDLINOU - inspiroval se českou pozdní gotikou KILIAN IGNÁC DIENTZENHOFER ( ) - v jeho díle dokonale vyvrcholilo české baroko, ve kterém ovládl všechny prostředky barokní architektury - LETOHRÁDEK AMERIKA NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE - dotvořil CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ KOPULÍ A VĚŢÍ LORETA - KOSTELY MIMO PRAHU- - Karlových varech - Hořicích pod Krkonoším - Dobré vodě - JANA NEPOMUCKÉHO NA SKALCE V PRAZE JOHANN LUCAS HILDEBRANDT - KOSTEL SV. KATEŘINY V JABLONNÉM POD JEŠTĚDÍ FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA - císařský architekt - předjímal rokoko - spolupracoval se sochařem Braunem - DÍLO - ZÁMEK V REMIŠI - VRTBOVSKÁ ZAHRADA V PRAZE - DOSTAVBA ČERNINSKÉHO PALÁCE V PRAZE - PALÁC KINSKÝCH 29

30 SOCHAŘSTVÍ - první monumentální díla se objevila s rychlím vývojem architektury MATĚJ VÁCLAV JACKEL - se svou dílnou vytvořil díla pro četné praţské a venkovské kostely - např.: Křiţovnický kostel na starém městě - SV. MARKÉTU V BŘEMOVĚ - TŘI SOUSOŠÍ PRO KARLŦV MOST(sv. Anna, sv. Dominik, sv. Tomáš Akvinský) - ve vrcholném období vynikala nejvíce rodina BROKOFFŮ - otec JAN, synové FERDINAND MAXMILIÁN, JAN FERDINAND MAXMILIÁN BROKOFF - vyniká jako mistr velké formy, podařilo se mu zkloubit architekturu a sochařství v jeden celek - jeho figury v klidném pojetí - SOUSOŠÍ PRO KARLŦV MOST - ATLANTY NA PORTÁLU MORZINSKÉHO PALÁCE V PRAZE - ve sloupořadí vytvořil s Fischeren z Erlachu nejkrásnější barokní náhrobek v Praze pro kancléře Jana Václava Vratislava z Mitrovic MATYÁŠ BERNARD BRAUN ( ) - druhý největší mistr barokního sochařství v Čechách - studoval ve Florencii a Římě - jeho díla se vyznačují typickým barokním neklidem - usiluje o prudký kontrast světla a stínu v jeho prohlubních, tohoto dociluje odsekáváním a proděravěním. Pouţíval velmi tvrdé pískovce, které mu umoţnili větší rozrušení plastické formy - objednávky od církve, šlechty i měšťanstva - zaměstnával řadu pomocníkŧ, kteří vytvořili četná sochařská díla určená především pro venkov - SEN SV. LUITGARDY 30

BAROKO. 1. RANNÝ BAROK 2. pol 16. Stol. 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK 17.stol 3. POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780. Monika Štaudová

BAROKO. 1. RANNÝ BAROK 2. pol 16. Stol. 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK 17.stol 3. POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780. Monika Štaudová BAROKO 1. RANNÝ BAROK 2. pol 16. Stol. 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK 17.stol 3. POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780 Monika Štaudová PŘEHLED BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ - ALEGORICKÉ MALÍŘSTVÍ - Propaganda, skryté pravdy,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

BAROKO V ČECHÁCH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012. Obrazová dokumentace, ideový boj katolicismu a protestantismu, slohová exploze

BAROKO V ČECHÁCH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012. Obrazová dokumentace, ideový boj katolicismu a protestantismu, slohová exploze BAROKO V ČECHÁCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/10 Obrazová dokumentace, ideový boj katolicismu a protestantismu, slohová exploze BAROKO V ČESKÝCH ZEMÍCH Ideový boj katolicismu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

11. Barokní kultura. Perla byla velmi drahocenná, stejně jako dnes. Byla atributem bohyně lásky Venuše.

11. Barokní kultura. Perla byla velmi drahocenná, stejně jako dnes. Byla atributem bohyně lásky Venuše. 11. Barokní kultura Na konci 16. století vstoupila evropská kultura do nové epochy, pro kterou se později vžil název baroko, zahrnuje celé 17. století a první polovinu 18. století. Původ slova baroko je

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ROKOKO. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012. Obrazová dokumentace, období bezstarostné elegance, nebo úpadek VY_32_INOVACE_DVK23/16

ROKOKO. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012. Obrazová dokumentace, období bezstarostné elegance, nebo úpadek VY_32_INOVACE_DVK23/16 ROKOKO Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/16 Obrazová dokumentace, období bezstarostné elegance, nebo úpadek Rokokový sloh Barokní sloh vyústil v druhé třetině 18. století v rokoko

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 2 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 TROJSKÝ ZÁMEK A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Dej 2 Klasicismus, empír. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Klasicismus, empír. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Klasicismus, empír Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Klasicismus, empír 18.-19. století barokní klasicismus - vznikl

Více

Jméno a příjmení: denní studium

Jméno a příjmení: denní studium Jméno a příjmení: denní studium Test k přijímacím zkouškám do 1. ročníku oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky pro akademický rok 2012/2013 Svým podpisem stvrzuji, že jsem

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více