BAROKO. - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol rokoko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAROKO. - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780 rokoko"

Transkript

1 BAROKO - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol rokoko PŘEHLED BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ - ALEGORICKÉ MALÍŘSTVÍ - Propaganda, skryté pravdy, zátiší, sloţitost oplývající náznaky - Claude Lorain ( ) - Nicolas Poussin ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Jan Vermeer ( ) - Simon Vouet ( ) - BAROKNÍ KLASICISMUS - Nostalgie, zlatý věk, krajinky, stoicismus, akademický charakter, filozofično - Carles Lebrun ( ) - Claude Lorrain ( ) - Nicolas Poussin ( ) - PIETISMUS - Zboţný, střízlivý, ortodoxní, veřejný rituál, protireformace - Gian Lorenzo Bernini ( ) - Claudio Coello ( ) - Pietro da cortona ( ) - Giovanni Battista Gaulli ( ) - El Greco ( ) - Bartolomé Esteban Murillo (kol ) - Andrea Pozzo ( ) - Rembrant Harmensz Van Rijn ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Francisco de Zurbarán ( ) 1

2 - SEKTÁŘSTVÍ - Náboţenský, konflikt,zboţnost versus modlářství, soukromé svědomí - GESTURALISMUS - Gian Lorenzo Bernini ( ) - Giovanni Battista Gaulli ( ) - Luca Giordano ( ) - El Greco ( ) - Barotlomé Esteban Murillo (kol ) - Rembrant Harmenzs Van Rijn ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Francisco de zurbarán ( ) - Výraz obličeje, citlivost, pózy, sloţitý příběh - EMOCIONALISMUS - Annibale Carracci ( ) - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - El Greco ( ) - Giovani Francesco Barbieri zvaný Guercino ( ) - Nicolas Poussin ( ) - Rembrant Harmensz van Rijn ( ) - Jan Vermeer ( ) - Transformace, podvelení se, vyloučení, povznesení, extáze, zboţnost, zanícení - CARAVAGGISMUS - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - El Greco ( ) - Barotlomé Esteban Murillo (kol ) - Jusepe de Ribera ( ) - Diego Velázquez ( ) - Francisco de Zurbarán ( ) - Dramatičnost, šerosvit, detailnost, erotičnost, zaměření na fyzično, realita, zjevení - Giovanni Battista Caracciolo ( ) - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - Artemesia Gentileschi ( ) 2

3 - Guercino ( ) - Gerrit van Honthors ( ) - Bartolommeo Manfredi ( ) - Jusepe de ribera ( ) - Georges de la Tour ( ) - ABSOLUTISMUS - Politická moc, mravnost, propaganda, kultivovanost, vítězství, mecenášství - Philipe de Champaigne ( ) - Anthonis van Dyck ( ) - Chatles le Brun ( ) - Adam Frans van der Meuler ( ) - Joseph Parrocel ( ) - Petr Paul Rubens ( ) - Diego Velázquez ( ) SOUVISEJÍCÍ SMĚRY BAROKA - ROKOKO - AKADEMISMUS - NEOKLASICISMUS 3

4 ÚVODEM Období 17. a 18. Století, v jehoţ prŧběhu zasáhly evropskou kulturu barokní a rokokový sloh, ohraničují dvě události, které podstatně ovlivnily evropské dějiny. Byl to rok 1618, kdy začíná třicetiletá válka a rok 1789, v němţ vzplane Velká francouzská revoluce. Baroko vzniklo v jezuitském Římě koncem 16.stol. a rozšířilo se po všech katolických zemích Evropy. Název pochází zřejmě z portugalského pérola barroca perla nepravidelného tvaru. Těţí ze silných kontrastŧ a nečekaných efektŧ. - barokní umění je chápáno jako něco přejatého, proplněného, přezdobeného, přesahujícího míru vkusu - má ohromovat, fascinovat a pŧsobit na smysly - cit nadřazen rozumu - umění by mělo být srozumitelné - pŧsobí dramaticky, vypjatě, vzrušivě - dění v období 17. a 18. stol. mŧţeme rozdělit na tři historické procesy: 1. BURŢOAZNÍ REVOLUCE - Holandsko, Anglie 2. VYTVOŘENÍ ABSOLUTNÍ MONARCHIE - Francie 3. UPEVNĚNÍ FEUDALISMU A VZNIK NEVOLNICTVÍ - v zemích, kde vládli Habsburkové - katolická církev - Itálie, střední Evropa, část Nizozemí - ve schodě s těmito protikladnými procesy dostalo umění rŧznou funkci a charakter - ve Francii slouţil k reprezentaci královské absolutistické moci BAROKNÍ KLASICISMUS - v Holandsku vzniklo BAROKNÍ MĚŠŤANSKÉ UMĚNÍ - velmi realistické - k rozkvětu došlo z části v kapitalistické, protestantské Anglii 4

5 HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY BAROKA: - protikladem renesančního umění (proti harmonii renesance a renesančnímu realismu) - nadsázka - snaha o vytvoření jednotného uměleckého díla, na němţ by se stejnou mírou podílela architektura, sochařství, malířství i umělecká řemesla. Dílo má subjektivně pŧsobit na diváka, ovládt jeho smysly a podněcovat citový a duchovní ţivot 5

6 BAROKNÍ ODÍVÁNÍ - Francie začíná svŧj módní diktát, absolutistická vláda i na trŧně - Doba vlády čtyř Ludvíkŧ - Vrchol nastal za vlády Ludvíka XIV. Krále Slunce - Oděv se plně přizpŧsoboval barokním ideálŧm - Jasné tóny a barvy - Nové oděvní materiály (měkké hedvábí, mnoţství krajek, stuhy, lemy,...) Muţský oděv - tři základní díly obleku: sako, vesta, kalhoty - kabátec - vyvijí se za vlády Ludvíka XIV. - sahá nad přirozenou linii pasu (velmi krátký) - pod ním řasnatá košile, zdobená stuhami - řasnatá sukně s celou řadou variací - spodní kalhoty s volány - ve 2. polovině vlády Ludvika XIV. se zrodí kabátec - s výrazně tvarovaným pasem - s prodlouţenými šosy - zapínání na řadu knoflíkŧ justaucorps ( přesně na tělo ) - samet, hedvábí, řidčeji z vlny - zdobení podle příleţitosti - 1. Kapsy - rukávy ozdobně přesunuty do manţet - vzadu rozparek, zapínaný na knoflíky - vesta - ze stejného materiálu, jako kabátec - měla úzké dlouhé rukávy - kalhoty - postupem času se zuţují - sahajicí těsně pod kolena culotte ( poctivice ) - doplněné punčochy pastelových barev 6

7 - košile - dekorativní součást oděvu - bohaté krajkové manţety - límce s nákrčníkem - ţabó krajková zřasená ozdoba pod krkem - kravata - objevuje se uţ v období třicetileté války - tvar šátku - z hedvábí, mušelinu nebo plátna podle postavení - širokou, uvolněnou přehrnutou manţetou - Obuv - vysoké holínky - nejprve hranatá špička, později skosená špička a podpatek - ke kotníkŧm - přezka - často zdobené stuhami - paruka - nejprve jen dllouhé vlasy - za vlády Ludvíka XIV.se paruka stává nepsaným zákonem pro šlechtu - nejdříve ţlutá nebo světle hnědá, barva lví srsti - po r se začíná pudrovat - současně vzniká typická součást oděvu třírohý klobouk - domácí oděv - noční čepka, ţupan, pantofle - vliv orientu 7

8 Ţenský oděv - ţeny ozdobou královského dvora - brokát a lyonské hedvábí - ţivŧtek vystuţen šněrovačkou - oválný výstřih zdobený krajkou - nabírané rukávy, sahající k lokti - roztřiţená sukně, zdvihlá na bocích - odhalená spodní sukně i podšívka vrchní sukně - sukně často prodlouţena do vlečky robe manteau - podpory, výstuţe v podobě polštářŧ - velké šátky - koţešinové límce - vysoké rukavice a rukávník - slunečníky, vějíře - negliţé - domácí oděv - malá zástěrka doplňující slavnostvní oděv - obuv - tvarově podobná muţským - z hedvábné vzorované látky - vyšší podpatek - přes ně se stále obouvají přezŧvky - účes - mnoho podob - nejznámější fontage - účes nad čelem vysoko vyčesaný - kombinovaný a konstrukcí ze skládaných stuh - konce vysely na ramena - konstrukce připomínala varhany - výška aţ 60cm - pokrývky hlavy - čepec se stává stále dŧleţitější částí děvu - bohatě zdobený stuhami a krajkami - také se nosí rozměrná kapuce přes fontage i čepec 8

9 Měšťanský oděv - měšťanské vrstvy přejímaly v redukované podobě a s menšími ozdobami oděv šlechty - místo kravaty jen stuhy uvázané na mašli - místo paruk z pravých vlasu si upravují svoje vlasy a nebo pouţívají paruky s náhraţkových materiálŧ - ţeny si také nakasávají sukně, ale s meší spotřebou materiálu a bez vlečky - větší plátěné zástěry 9

10 BAROKO V ITÁLII ARCHITEKTURA: CHRÁMY ZÁMEK - renesanční kruh vystřídal ovál - pŧlkruhový oblouk, stlačený oblouk, okna dostala oválný lichoběţníkový nebo jinak sloţitý tvar - sloţité pŧdorysy, prŧniky křivek, elips, vyuţívání kontrastu světla a stínu, bohatá přemíra zdobení, štuková výzdoba, fresková výzdoba, sochy, malířská dílna - vzbuzuje v nás napětí, neklid, pocit mystického opojení - prostor je zaloţen na prŧniku geometrických obrazŧ vzájemně svázaných rytmem ploch a linií, vzniká tím nadzemský dojem - stěny jsou dynamické, zprohýbány, zbaveny plošnosti - hmota se stává poddajnou - pilastry, římsy a sloupy zdŧrazňují vlnící se rytmus stěn, kopule je budovaná na oválném základě s lucernou na vrcholu - s iluzionistickou freskou uvnitř pohled do nadpřirozeného prostoru - bohatá výzdoba a plasticka stěn i kopulí, malířská výzdoba s pouţitím zlata a polychronomie iluze nebe - navázal na renesanční typ zámku s čtvercovým dvorem - vestibul má bohatě zdobené schodiště, které vede k reprezentačnímu sálu, ten se stal hlavní dominantou stavby a prostupuje dvěma patry - zadní prŧčelí otvírá pohled do architektonicky řešené zahrady - papeţský řím se stal střediskem barokního umění a jeho význam stoupl v době protireformace ARCHITEKTURA, ITÁLIE CARLO MADERNO ( ) - na výzvu papeţe vytvořil bazilikální trojlodí připojené ke chrámu sv. Petra = prŧčelí baziliky sv. Prtra, Vatikán - zachoval pohled na Michelangelovu kopuli GIAN LORENZO BERNINI ( ) - architekt, sochař, malíř - přední umělec it. baroka - pracoval ve sluţbách papeţe na umělecké výzdobě Říma 10

11 - dokončil CHRÁM SV. PETRA kolem ováleného náměstí s obeliskem vytvořil kolonádu (sloupořadí o čtyřech řadách) jako symbol církve, otevírající mateřskou náruč svým věřícím - FONTÁNY - Čtyř řek spodní část tvoří umělá skála, pokrytá vegetací - Tritonova fontána tyři delfíni zvedají na ocase mušli - Fontána Di Tredi FRANCESCO BORROMINI ( ) - představitel vrcholného baroka - vytvářel sloţité dispozice kostelŧ, pomíjel rovné, přímé linie, pouţíval hodně římsy, fasádu, prŧčelí - SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTÁNE GUARINO GUARINI ( ) - architekt radikálního baroka - stavěl hlavně v Turíně - jeho stavby jsou hodně sloţité FILIPPO JUVARRA ( ) - klasický směr baroka - podílel se na projektu královského paláce v Madridu BALDASSARE LONGHENA ( ) - Bazilika di Santa Maria della Salute, Benátky 11

12 SOCHAŘSTVÍ, ITÁLIE - figurální sochařství opustilo vyrovnanou krásu a dokonalost lidského těla - lidské tělo se stalo výrazem náboţensky vzrušené duše - hlavně v námětech o nicotnosti a marnosti pozemského světa a nezdolatelnosti smrti - vynikající znalost anatomie - sochaři dokonale ovládali figuru, dávali tělu neobyčejně smělé pohyby, uplatňovali dinamické zásady, velkou fantazii, ale i sílu uměleckého realismu - ve vrcholném baroku byl výraz obličeje často nadsazen (zvláště v partiích úst a očí) provázen násilnými, křečovitými pozicemi těla a pohybu - figury ukazují prudký, vášnivý, umělecký výraz KATOLICISMU a moci církve - DRAPÉRIE zvyšovala dramatičnost figury, často přehnaně nadsazená GAIN LORENZO BERNINI ( ) - zázračné dítě - v patnácti letech vytvořil jiţ dokonalou sochu (pod vlivem Michellangelova díla a antického sochařství) - pŧsobil ve sluţbách papeţŧ a později na dvoře Ludvíka XIV. v Paříţi - DAVID - z mramoru - APOLLO A DAPHNE - zachycen v prudkém pohybu vrhače - vliv helénistického sochařství - mytologický námět vítězství cudnosti nad chtíčem - zázračná proměna ţeny ve strom - SOUSOŠÍ VIDĚNÍ SV. TEREZY - zpodobení mystické extáze - splynutí řeholnice s Kristem - pracuje s mramorem jako s tvárným voskem, vrtákem proděravuje mramor, aby co nejlépe vypracoval detaily kadeří, vlasŧ a drapérie (v tom překonal i Micalengela) 12

13 MALÍŘSTVÍ, ITÁLIE MICHELLANGELLO MERISI- CARAVAGGIO ( ) - zakladatel barokního malířství - získal pověst rváče a násilníka - tvŧrce barokního realismu, do svých biblických scén si vybíral typy prostých lidí (ţebráci, tuláci, ) - maloval i zátiší - kontrasty světla a stínu, figury maloval v pohybových zkratkách, nezvyklých pohybech, tím podtrhoval přirozenost scén - HRÁČ NA LOUTNU - SMRT PANNY MARIE - VEČEŘE V EMAUZÍCH - NEMOCNÝ BACCHUS - UKŘIŢOVÁNÍ SV. PETRA - POVOLÁNÍ SV. MATOUŠE - MUČENÍ SV. MATOUŠE - měl mnoho následovníkŧ, na jeho temnosvit navazovali malíři z Holandska, Vlámska a Španělska ANNIBALE CARRACCI ( ) - maloval i bratr a jeho strýc - v obrazech spojil klasickou tradici se schopností realistického pozorování - KAM KRÁČÍŠ, PANE? ( Quo Vadis Domine? ) GUIDO RENI ( ) - Uznávaný, později o svou slávu přišel - Zboţnost jeho děl někdy aţ přehnaná - ZUZANA A STARCI 13

14 BAROKO VE FRANCII - období Ludvíka XIV.,,,stát jsem já - vliv a moc velkostatkářské šlechty (ve prospěch panovníka) - trŧn získal nebývalou moc a vládl absolutně - král přinutil šlechtu, aby ţila vydrţovaná státen na královském dvoře, ale neměla ţádnou politickou moc - Barokní sloh se zde nevytvářel tak výrazně, udrţovala tradice antiky a renesance - tvary barokního slohu neodpovídaly jemnosti francouzského cítění = BAROKNÍ KLASICISMUS - měl značný vliv na rozvoj kultury své doby, spisovatelé - hudebníci a umělci pracovali pro královskou slávu ARCHITEKTURA, FRANCIE JULES HARDOUIN-MANSART ( ) - hl. architekt krále - podílel se na stavbě královského zámku VERSAILLES - tento zámek byl kolektivním dílem pod jeho vedením v letech zaměstnával aţ pracovníkŧ, zámek měl pojmout tisíce hostŧ - vybudoval prŧčelí v délce 600m a reprezentační panovnické sídlo, které se stalo vzorem pro mnohé panovníky Evropy ANDRE LE NOTRE ( ) - architekt zámeckých zahrad - zámecký park byl komponován v jednotné geometrické soustavě s architekturou a keři, stromovými a květinovými záhony - snaha vnutit architektonické vlohy přírodě tak, aby se staly dekorem lidského díla - fr. park byl doplněn drobnou architekturou - chrámy, pavilony, umělé jeskyně, sousoší, kašny, vázy, jezírka, bazény SOCHAŘSTVÍ, FRANCIE - vítězí klasicismus, dokonalost figury, dvorské elegie - král se zpodoboval v rouchu římského císaře PIERRE PUGET ( ) 14

15 FRANCOIS GIRARD - ovlivněn helenismem JEAN BAPTISTE PIGAKKE - sochař Madame Pompadour - POMNÍK MARŠÁLA SAXE JEAN ANTOIN HOUDON - portrétista - BUSTA VOLTAIRA DIDEROTA MALÍŘSTVÍ, FRANCIE - realistické umění - skupina malířŧ se zaměřila na sedláky a řemeslníky - přesvědčivé malby ze ţivota prostých lidí (většinou neuznavané) - BRATŘI LE NAIN - dvorská malba idealizovala královské a aristokratické prostředí - témata z mytologie, zemědělský lid NICOLAS POUSSIN ( ) - v malbě usiloval o nadosobní řád a harmonii, pevný tvar - tvŧrce idealizované krajiny- HEROINSKÁ KRAJINA - SVATÁ RODINA NA SCHODECH - FÓKIÓNŦV POHŘEB - ORFEUS A EURYDIKA - PAZNES - mytologické náměty, antika 15

16 CLAUDE LORRAIN ( ) - idealizovaná krajina, měkké sluneční světlo, antické sochy - ZÁPAD SLUNCE NAD PŘÍSTAVEM - výborný krajinář GEORGE DE LA TOUR ( ) - mistr umělého světla - své náboţenské výjevy umísťoval do místnosti osvětlené hořící svící - temnosvit se u něho stal nástrojem duchovní meditace - KAJÍCÍ SE MAGDALENA PHILIIPPE DE CHAMPAIGNE ( ) - dvorní malíř Marie MediCejské, portrétista Ludvíka XIII. a kardinála Richeliuea - zaloţil královskou akademii malířství a sochařství 16

17 BAROKO VE ŠPAŇELSKU - těţilo ze svých zámořských kolonií v Americe - vyhnáním pracovitých mohamedových maurŧ z Pyrenejského poloostrova, kteří zanechali Španělsku bohaté památky stavebního umění, nastal úpadek - v zemi se udrţel tuhý feudální zpŧsob vlády - nejdŧleţitější oporou státu se stala církev - katolická církev převzala některé funkce státu, jako inkvizici SOCHAŘSTVÍ, ŠPANĚLSKO - převládala náboţenská témata - sochaři vytvářeli dřevěné polychromované sochy svátých - vyjadřovaly extázi a bolest ALONSO CANO ( ) MLÍŘSTVÍ, ŠPANĚLSKO - odraz hospodářských poměrŧ se projevil nejvýrazněji ve dvou protikladných rysech a) realismu b) v náboţenském zanícení a mystické blouznivosti FRANCISCO DE ZURBARAN ( ) - náboţenským obrazŧm realistického zaměření dal výraz askeptické zdobnosti - ZÁTIŠÍ S POMERANČI - SMRT SV. BONAVENTURY BARTOLOME ESTÉBAN MURILLO ( ) - realistický malíř a kritik tehdejšího ţivota ve Španělsku - pŧsobil v Seville - ţánrové obrazy ze ţivota prostých lidí - děti na ulicích, květinářky, pradleny - obrazy Madon - CHLAPEC S PSÍKEM - DVĚ ŢENY U OKNA 17

18 DIEGO RODRIGUEZ VELÁZQUEZ DE SILVA ( ) - usadil se v Madridu, kde se stal královským malířem a dvořanem Filipa IV. - pozvedl Španělskou malbu na světovou úroveň - dokázal zkritizovat povýšenost vládnoucí vyšší třídy panovnické rodiny a dvorské společnosti - měl ţivý smysl pro skutečnost a pravdivost - LAS MENINAS - VŦLKÁNOVA DÍLNA - PIJÁCI = TRIUMF BAKCHA - PŘEDÁNÍ KLÍČŦ OD OSTROVA BREDY - KRISTUS NA KŘÍŢI - VULKÁNOVA TOVÁRNA - četné podobizny, kde přes reprezentační ráz proniká nekompromisní pohled na povahu zobrazeného - PODOBIZNA PAPEŢE INOCENCE X. - ČETNÉ PODOBIZNY KRÁLOVSKÉ RODINY FILIPA IV. - pronikavou psychologickou charakteristikou se vyznačují podobizny dvorních šaškŧ, bláznŧ a trpaslíkŧ - ovlivnil mnohé španělské malíře (Moneta) JUSEPE DE RIBERA ( ) - tvŧrce obrazŧ znázorňující rŧzné scény mučení světcŧ a mytologických postav - CHLAPEC S KOŇSKOU NOHOU - MARSYAS JE STAHOVÁN Z KŦŢE 18

19 BAROKO V NIZOZEMÍ - škola vlánská a holandská - boj s katolickofeudálním Španělskem za svobodu - r získali holanďané nezávislost, tak vznikla holandská republika, svobodně myslící burţoasie MALÍŘSKÁ ŠKOLA VLÁMSKÁ - za holandské republiky se odtrhl katolický jih od evangelistického severu a zŧstal věrný katolické církvi - holandský sever šel pokrokovou cestou k novým uměleckým cílŧm - katolický jih pokračoval v rozvíjení starších tradic umění, ale měli i porozumění pro některé výtvarné prvky, kterými se proslavila mladá holandská škola - katolická škola vlámská udrţovala umělecké styky s Itálií a Španělskem PETR PAUL RUBENS ( ) - pocházel z prokatolické rodiny - studoval italskou malbu - typický mistr barokní malby, který naplnil své rozměrné obrazy nádherou a přepychem, mistrovsky vystupňoval pohyb lidského těla v nadsázce, zvláště u ţenských aktŧ - sloučil naturalismus s realismem - ţhavé barvy a nevídaná obrazotvornost - výborné portréty a krajiny, zvířata, mytologické scény, mnoţství postav i náboţenské výjevy z bible, které podporovali katolickou výbojnost - kostelní obrazy plné dinamiky a vzrušení - byl velmi produktivní a vytvořil slavná díla - mnoho ţákŧ pokračovalo jeho zpŧsobem malby doma i v cizině - dvorní malíř Isabely - dcera Filipa II., diplomat, rádce - hodně cestoval - měl dvě manţelky, které portrétoval- Isabela Brantová, Helena Furbertová - SNÍMÁNÍ Z KŘÍŢE - APOTEÓZA JINDŘICHA IV. A VYHLÁŠENÍ REGENTSTVÍ - PARIDŦV SOUD - UMUČENÍ SV. TOMÁŠE (n.g. Praha) 19

20 ANTHONY VAN DYCK ( ) - malíř vysoké společnosti a anglického královského dvora - uznávaný portrétista - do svých portrétŧ vkládal více elegance neţ Rubens - KAREL I. ANGLICKÝ NA LOVU - PORTRÉT ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA JACOB JORDAENS ( ) - nejlepší malíř vlámských lidových scén, FRANZ SNYDERS ( ) - velmi sloţité zátiší a zvířata ADRIAN BROUWER ( ) - malíř ţánrových scén ze ţivota prostých lidí - výjevy z krčem, rvačky, hry a kuřáci - mistr osobní charakteristiky a lidového humoru DAVID TENIERS ( ) - malíř lidových zábav, trhŧ, pijákŧ, hráčŧ karet - zachytil ţivot veselého vlámského lidu - n. g. vystavuje pět jeho obrazŧ 20

21 MALÍŘSKÁ ŠKOLA HOLANDSKÁ - po svém vítězství holandská burţoasie rozvinula všechny moţnosti pokrokové výroby a podnikání. Vyuţila velké koloniální říše, těţila ze svého prvenství v námořní dopravě a ve světovém obchodu, vytvořila se novodobá, kapitalistická společnost, Holandsko bylo povaţováno za zemi svobody, kde našel útočiště Jan Amos Komenský - výtvarné umění především v malířství - vzniká nové umění, zdánlivě velmi střízlivé, zaloţené na trpělivém poznávání a znázorňování zkutečnosti - prudký rozvoj národní malby - NOVÁ MALÍŘSKÁ TÉMATA: - umění oslavovalo holandskou burţoasii, která vybojovala náboţenskou svobodu a ubránila svŧj stát, to se odráţelo v malbě idilických měšťanských výjevŧ - rŧzné selské scény - líčí ţivot lidu s humorem, neboť byl o ně velký zájem ze strany holandské burţoasie - evangelistické náboţenství omezilo zpodobňování náboţenských scén a témat - holandští umělci NEMOHLI ZDOBIT CHRÁMY A KOSTELY, malíři hledali proto z velké části NOVOU TÉMATIKU, která by lépe odpovídala světským zájmŧm společnosti a vytvářeli nové malířské tvorby: a) SKUPINOVÝ PORTRÉT - umělec rozmísťoval novým zpŧsobem vedle sebe tak,aby kaţdá figura měla na obraze poměrně stejný význam - výrazem nových společenských poměrŧ, nikoliv jednotlivci, ale rŧzné bohaté společnosti, obchodní instituce i dobročinné organizace b) SLAVNÉ HOLANDSKÉ KRAJINÁŘSTVÍ. - realisticky znázorňovalo holandské roviny, kanály, přímořské krajiny s našedlým holandským mořem i koráby na moři, romantické krajiny s bystřinami, s velehorami, vybájené krajiny c) KLASICKÝ DRUH ZÁTIŠÍ - holandský měšťan měl dŧvěrné vztahy ke krásným věcem, které ho obklopovaly - zátiší s ovocem, rybami, zvěřinou, drŧbeţí nebo tyto věci kombinovali. - k dokonalosti znázornění materiálnosti předmětu předstihli vše, co v tomto ţánru bylo dosud vytvořeno 21

22 FRANS HALS ( ) - proslavil holandské portréty - snaţil se zachytit člověka v jeho okamţité duševní náladě a tělesném vzepření. To vyţadovalo rychlé a obratné techniky, ovládání štětce, tím se přiblíţil i impresionistické malbě - rovněţ vynikal v malbě skupinových podobizen - jeho umění bylo součastníky nepochopeno, předběhl dobu - zemřel chudý - na jeho rukopis daleko později navázal Monet - SKUPINOVÝ PORTRÉT PŘEDSTAVITELŦ HOLANDSKÉHO STAROBINCE - CIKÁNKA - VESELÝ PIJÁK REMBRANDT VAN RIJN ( ) - náleţí k největším světovým umělcŧm, syn malíře - malíř a grafik - necestoval, svou vlast velmi miloval - proti patetickému baroknímu malířství Rubensovu je Rembrantovo dílo naplněné realismem s hlubokou lidskostí - nejšťavnatějším obdobím jeho ţivota bylo manţelství se Saskií, které mu zajistilo bezstarostný blahobytný ţivot obrazŧ a 300 grafických leptŧ - ve své tvorbě se nevíce řídil vlastním pozorováním. Dŧsledně se přidrţoval studia přírody jako základního zdroje inspirace. - maloval rŧzné scény, portréty, skupinové portréty a mnoho autoportrétŧ - sebe i modely oblékal s oblibou do orientálních krojŧ - biblické a mytologické výjevy, obracel se především k duševnímu dění zobrazovaných lidí, hledal jejich psychologický výraz - velmi jemný temnosvit, zlatohnědý tón - vášnivý sběratel - jeho sbírky byly rozprodány - holandská zlatá společnost jiţ neměla o jeho díla zájem, o to však více vzrostla jeho tvořivost - zemřel v bídě 22

23 - SAMSONOVO OSLEPENÍ - ŢIDOVSKÁ NEVĚSTA - VLASTNÍ PODOBIZNA SE SASKIÍ - NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA - ANATOMIE DOKTORA TULPA - zachytil výraz lékařŧ, soustředění na pitvanou Mrtvolu - NOČNÍ HLÍDKA - obraz na objednávku střeleckého spolku - skupinový portrét - objednavatele neuspokojl, protoţe narušil zásady rovnosti - PŘEDSTAVENSTVO SOUKROMÉHO CECHU - RABÍN (n. g. Praha) - ASI 70 AUTOPORTRÉTŦ HOLANDSKÉ KRAJINÁŘSTVÍ JACOB RUISDAEL ( ) - krajiny letní i zimní s těţkými mraky, starými stromy, vodami a temnou zelení - lidské postavy mají v krajině jen podřízenou úlohu JAN VAN GOYEN ( ) - vytvořil realistický typ krajiny s nízkým horizontem, oblohou a mraky - holandské krajiny mají svoji atmosféru a osvětlení HOLANDSKÉ ZÁTIŠÍ - typické zátiší sloţené z předmětŧ kaţdodenní potřeby (sklenice, příbory,dýmka, svícen,..) - své předměty dokonale umisťovali a kombinovali v kompozičním prostoru obrazu PIETER CLAESZ ( ) - jeden z nejvýznamnějších představitelŧ holandského zátiší 23

24 ŽÁNROVÉ MALÍŘSTVÍ - začlo se vytvářet 2. pol. 17. stol. PIETER DE HOOCH ( ) - ve svých malbách líčil ţivot v interiérech měšťanských domŧ (paní, sluţka, pes, ) JAN STEEN ( ) - vynikal jako malíř humoristických scén z lidového ţivota bratři ADRIAEN VAN OSTADE A ISAAC VAN OSTADE - Adrian líčil ţivot sedlákŧ se sarkasmem, zvláště v krčmách - figury často přeháněl a kritizoval ŠKOLA DELFTSKÁ - začala uplatňovat (proti Rembrantovu šerosvitu) význam denního světla JAN VERMEER VAN DELFT ( ) - známo pouze nad čtyřicet děl, většinou s námětem interiéru - objevil význam denního světla, čisté a jasné barvy - denní světlo prostupuje oknem do interiéru, který zaplňují zpravidla ţeny - obrazy vyjadřují pohodlí, poklid a nutí k meditaci - ŢENA DRŢÍCÍ VÁHY - POHLED NA DELFT - ČTENÁŘKA DOPISU - KAVALÍR A DÁMA - ATELIÉR - MLÉKAŘKA, SLUŢKA V KUCHYNI - POHLED NA DELFTY - výjimečně moderní obraz krajinomalby,neboť pouţívá čistých barev, jasného světla a přesné vidění architektury 24

25 BAROKO V ANGLIE - převládající anglikánská protestantská církev má patetickou tendenci baroka, proto zde převládá KLASICISMUS ARCHITEKTURA CHRISTOPHER WREN ( ) - inspektor královských staveb - KATEDRÁLA SV. PAVLA - s mohutnou kopulí a dvou postraních věţí s pouţitím renesančních článkŧ MALÍŘSTVÍ WILLIAM HOGARTH ( ) - ve svém díle vystupoval proti přetvářce a lţi londýnské bohaté společnosti - vytvořil cyklus mravoličných a satirických maleb SIR JOSHUA REYNOLDS ( ) - zaloţil malířskou akademii v Londýně - malířem vládnoucí třídy - vedle portrétŧ se věnoval i historické malbě THOMAS GAINSBOROUGH ( ) - hudebník, malíř bez uměleckého školení - vedle portrétŧ byl významným anglickým krajinářem GEORGE ROMNEY ( ) - portrétista THOMAS LAWRENCE - portrétista 25

26 BAROKO V RAKOUSKU, NĚMECKU letá válka narušila národní tradici a zpozdila výtvarný vývoj, proto byli voláni umělci nejprve z ciziny - protestantsky přísnější sever se obracel ke střízlivým vzorŧm architektury příbuzného Holandska - v jihoněmeckých a rakouských zemích zvítězili Habsburkové s barokním slohem - v německých zemích nastal dvojtý odlišný vývoj - Jesuitský řád s plnou podporou císařské moci budoval chrámy jako mocenské pozice v boji za upevnění církve rekatolizace a feudalismu ARCHITEKTURA - architekti navazují na vzory jezuitských chrámŧ - velké proslulosti nabyla rodina DIENTZENHOFERŦ JOHANN BERNARD FISCHER Z ERLACHU - vídeňský architekt - CHRÁM SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE VÍDNI - spojil centrální a podélnou stavbu v jeden celek - PŘESTAVĚL SCHONBRUNN VE VÍDNI JOHANN LUCAS VON HILDEBRANDT ( ) - vystavil přepychový zámek BELVEDER pro Evţena Savojského, který zvítězil nad turky 26

27 BAROKO V ČECHÁCH A NA MORAVĚ - vítězství Habsburkŧ na Bílé hoře zpŧsobilo osudný obrat. Vítězný Císař se opírá o bojovnou katolickou církev, o jezuitský řád, o vysokou šlechtu, zvláště cizí, která vyrostla z válečných dobrodruhŧ za třicetileté války a získala konfiskovanou pŧdu české šlechty - nová šlechta neuznávala domácí tradice a stala se ochotným nástrojem habsburského absolutismu - česká nekatolická šlechta byla zničena nebo se vystěhovala - nekatolické měšťanstvo, jako kulturně nejpokročilejší činitel, opustila zemi a tím byl český národ ochuzen o pokrokovou sloţku - do ciziny odešel Pavel Skála, J. A. Komenský, V. Holar, - největšího útisku hospodářského i náboţenského nesl nevolný lid, který se nesměl vystěhovat - lid představoval skutečný národ rebelŧ a kacířŧ, byl záměrně pokatoličťován - za těchto podmínek vznikly příznivé předpoklady pro barokní kulturu, jako ideologický nástroj vládnoucí třídy, jako bojovný prostředek církve a státu ARCHITEKTURA: 1. RANNÝ BAROK 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK POZDNÍ BAROK po r ROKOKO KLASICISMUS RANNÝ BAROK, ČECHY A MORAVA 1.STAVBY: - válečný zbohatlík Pavel Michna vystavěl v Praze MICHNŦV DŦM-dnes- TYRŠŦV DŦM - stavitel FRANCESCO CARATTI - další zbohatlík ALBRECHT Z VALDŠTEJNA - vystavěl rozsáhlý VALDŠTEJNSKÝ PALÁC na Malé straně - projektoval ANDREA SPEZZA - KLEMENTINUM - největší stavba ranného baroka v Praze - jezuitská kolej - projektant CAROL LURAGO 27

28 FRANCESCO CARATI - ČERNINSKÝ PALÁC - dostavěl ho FR. MAXMILIAN KAŇKA JAN BATTISTA MATHEY - KOSTEL KŘIŢOVNÍKŦ - ARCIBISKUPSKÝ PALÁC - ZÁMEK TROJA VRCHOLNÝ BAROK, ČECHY A MORAVA ARCHITEKTURA KRYŠTOF DIENTZENHOFER ( ) - prŧčelí a loď CHRÁMU SV. MIKULÁŠE - KOSTEL SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ - ZÁMECKÁ KAPLE VE SMIŘICÍCH GIOVANNI BATTISTA ( ) - PALÁCE - LOBKOVICKÝ - HRZÁNSKÝ - KAISERŠTEJNSKÝ - KOSTELY - V KUKSU - PIANISTICKÉ KOSTELY V BENEŠOVĚ A V LITOMYŠLI SANTINI - vytvořil specifický sloh českého baroka, tzv. BAROKNÍ GOTIKU - BENEDIKTINUM - PREMONSTÁTUM - CISTERCIÁTUM - PŘESTAVBY KLÁŠTERŦ 28

29 - v sedlci, Kladrubech a Ţilině - POUTNÍ KOSTELY - SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE - mistrovské dílo českého baroka - KOSTEL VE KŘTINÁCH NA MORAVĚ - ZÁMEK KARLOVA KORUNA V CHLUMCI NAD CIDLINOU - inspiroval se českou pozdní gotikou KILIAN IGNÁC DIENTZENHOFER ( ) - v jeho díle dokonale vyvrcholilo české baroko, ve kterém ovládl všechny prostředky barokní architektury - LETOHRÁDEK AMERIKA NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE - dotvořil CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ KOPULÍ A VĚŢÍ LORETA - KOSTELY MIMO PRAHU- - Karlových varech - Hořicích pod Krkonoším - Dobré vodě - JANA NEPOMUCKÉHO NA SKALCE V PRAZE JOHANN LUCAS HILDEBRANDT - KOSTEL SV. KATEŘINY V JABLONNÉM POD JEŠTĚDÍ FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA - císařský architekt - předjímal rokoko - spolupracoval se sochařem Braunem - DÍLO - ZÁMEK V REMIŠI - VRTBOVSKÁ ZAHRADA V PRAZE - DOSTAVBA ČERNINSKÉHO PALÁCE V PRAZE - PALÁC KINSKÝCH 29

30 SOCHAŘSTVÍ - první monumentální díla se objevila s rychlím vývojem architektury MATĚJ VÁCLAV JACKEL - se svou dílnou vytvořil díla pro četné praţské a venkovské kostely - např.: Křiţovnický kostel na starém městě - SV. MARKÉTU V BŘEMOVĚ - TŘI SOUSOŠÍ PRO KARLŦV MOST(sv. Anna, sv. Dominik, sv. Tomáš Akvinský) - ve vrcholném období vynikala nejvíce rodina BROKOFFŮ - otec JAN, synové FERDINAND MAXMILIÁN, JAN FERDINAND MAXMILIÁN BROKOFF - vyniká jako mistr velké formy, podařilo se mu zkloubit architekturu a sochařství v jeden celek - jeho figury v klidném pojetí - SOUSOŠÍ PRO KARLŦV MOST - ATLANTY NA PORTÁLU MORZINSKÉHO PALÁCE V PRAZE - ve sloupořadí vytvořil s Fischeren z Erlachu nejkrásnější barokní náhrobek v Praze pro kancléře Jana Václava Vratislava z Mitrovic MATYÁŠ BERNARD BRAUN ( ) - druhý největší mistr barokního sochařství v Čechách - studoval ve Florencii a Římě - jeho díla se vyznačují typickým barokním neklidem - usiluje o prudký kontrast světla a stínu v jeho prohlubních, tohoto dociluje odsekáváním a proděravěním. Pouţíval velmi tvrdé pískovce, které mu umoţnili větší rozrušení plastické formy - objednávky od církve, šlechty i měšťanstva - zaměstnával řadu pomocníkŧ, kteří vytvořili četná sochařská díla určená především pro venkov - SEN SV. LUITGARDY 30

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA poslední komplexní umělecko-kulturní směr ( Gesamtkunstwerk ) vznik v 16. století v Itálii v 17. a 18. stol. rozšíření

Více

BAROKO. 1. RANNÝ BAROK 2. pol 16. Stol. 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK 17.stol 3. POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780. Monika Štaudová

BAROKO. 1. RANNÝ BAROK 2. pol 16. Stol. 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK 17.stol 3. POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780. Monika Štaudová BAROKO 1. RANNÝ BAROK 2. pol 16. Stol. 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK 17.stol 3. POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780 Monika Štaudová PŘEHLED BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ - ALEGORICKÉ MALÍŘSTVÍ - Propaganda, skryté pravdy,

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/12 Obrazová dokumentace Sochařství barokní sochařství navazovalo na tradici manýrismu, který přežíval ještě počátkem 17.

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01 BAROKNÍ SLOH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/01 Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance UMĚNÍ BAROKNÍ RENESANCE A BAROK Epochu evropského umění označovanou

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/13 Obrazová dokumentace, výrazné osobnosti vrcholného baroka Karel Škréta, 1610 1674 pocházel z protestantské rodiny, po

Více

BAROKO. Vznik: Itálie Řím : 17.-18.stol. 18.stol. sloh směšný, přemrštěný konec 19.stol. rehabilitace --- významné slohové období CHARAKTERISTIKA:

BAROKO. Vznik: Itálie Řím : 17.-18.stol. 18.stol. sloh směšný, přemrštěný konec 19.stol. rehabilitace --- významné slohové období CHARAKTERISTIKA: BAROKO Výklad původu: 1. řec báros = tíha, hojnost (přemíra dekoru) 2. lat. verruca = bradavice 3. port. barroco = označení zlatníků pro velké, nepravidelné perly Vznik: Itálie Řím : 17.-18.stol. 18.stol.

Více

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Baroko. Dějiny umění

Baroko. Dějiny umění Baroko Dějiny umění Historické souvislosti Historicky bývá vznik baroka vykládán jako následek rozkladu tradiční jednoty: Začíná období reformace, hroutí se vize jednotné katolické církve a křesťanské

Více

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

BAROKNÍ UMĚNÍ V EVROPĚ

BAROKNÍ UMĚNÍ V EVROPĚ BAROKNÍ UMĚNÍ V EVROPĚ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/06 Obrazová dokumentace, jednotlivé rozdíly v různých zemích Diego Rodríguez Velázquez 1558 (Sevilla-ŠPA) - 1660 (Madrid-ŠPA)

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Otázka: Baroko. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): zuko. Baroko: 1600 1750. vznik Itálie

Otázka: Baroko. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): zuko. Baroko: 1600 1750. vznik Itálie Otázka: Baroko Předmět: Dějiny umění Přidal(a): zuko Baroko: 1600 1750 vznik Itálie Lze říci, že baroko vzniklo na pomyslnou objednávku katolické církve Tridentský koncil, který se konal v letech 1545

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Dej 2 Baroko. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Baroko. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Baroko Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Socha Ceres Peter Paul Rubens 1615 Jan Nepomucký z r. 1683 Karlův most od

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Renezance základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána.

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. Zkouší: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Ústní zkouška: Při ní si student

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Dějiny umění II: Umění renesance a baroka zkouškové termíny

Dějiny umění II: Umění renesance a baroka zkouškové termíny Dějiny umění II: Umění renesance a baroka zkouškové termíny Milí studenti, níže připojuji informace ke zkoušce z Dějin umění II. Těším se na viděnou a přeji hezké prázdniny! Štěpán Vácha stepan.vacha@avu.cz

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C ROMANTISMUS Bartoníčková Eliška, Tercie C Vznik a charakteristika slohu umělecký a myšlenkový směr časově souběžný s klasicismem a empírem (1.pol.19.stol.) reakce na studenou racionalitu klasicismu příčiny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka ZÁTIŠÍ Zátiší je umělecké dílo, které vkusně zobrazuje neživé

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

Umění baroka. Juan Valdes Leal, In ictu oculi Finis, , Sevilla, Hospital de la Caridad

Umění baroka. Juan Valdes Leal, In ictu oculi Finis, , Sevilla, Hospital de la Caridad Umění baroka Juan Valdes Leal, In ictu oculi Finis,1670-72, Sevilla, Hospital de la Caridad 1) Baroko jako předmět zájmu dějin umění Heinrich Wölfflin, Renaissance und Barock, 1888 Antiteze klasického

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 9. 11. 2011 Slovníček XII. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Baroko základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky na sklonku 14.stol. vznikl tzv. krásný sloh Po smrti Karla IV. přichází

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více