BAROKO. - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol rokoko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAROKO. - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol. 1780 rokoko"

Transkript

1 BAROKO - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol rokoko PŘEHLED BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ - ALEGORICKÉ MALÍŘSTVÍ - Propaganda, skryté pravdy, zátiší, sloţitost oplývající náznaky - Claude Lorain ( ) - Nicolas Poussin ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Jan Vermeer ( ) - Simon Vouet ( ) - BAROKNÍ KLASICISMUS - Nostalgie, zlatý věk, krajinky, stoicismus, akademický charakter, filozofično - Carles Lebrun ( ) - Claude Lorrain ( ) - Nicolas Poussin ( ) - PIETISMUS - Zboţný, střízlivý, ortodoxní, veřejný rituál, protireformace - Gian Lorenzo Bernini ( ) - Claudio Coello ( ) - Pietro da cortona ( ) - Giovanni Battista Gaulli ( ) - El Greco ( ) - Bartolomé Esteban Murillo (kol ) - Andrea Pozzo ( ) - Rembrant Harmensz Van Rijn ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Francisco de Zurbarán ( ) 1

2 - SEKTÁŘSTVÍ - Náboţenský, konflikt,zboţnost versus modlářství, soukromé svědomí - GESTURALISMUS - Gian Lorenzo Bernini ( ) - Giovanni Battista Gaulli ( ) - Luca Giordano ( ) - El Greco ( ) - Barotlomé Esteban Murillo (kol ) - Rembrant Harmenzs Van Rijn ( ) - Petr Pavel Rubens ( ) - Francisco de zurbarán ( ) - Výraz obličeje, citlivost, pózy, sloţitý příběh - EMOCIONALISMUS - Annibale Carracci ( ) - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - El Greco ( ) - Giovani Francesco Barbieri zvaný Guercino ( ) - Nicolas Poussin ( ) - Rembrant Harmensz van Rijn ( ) - Jan Vermeer ( ) - Transformace, podvelení se, vyloučení, povznesení, extáze, zboţnost, zanícení - CARAVAGGISMUS - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - El Greco ( ) - Barotlomé Esteban Murillo (kol ) - Jusepe de Ribera ( ) - Diego Velázquez ( ) - Francisco de Zurbarán ( ) - Dramatičnost, šerosvit, detailnost, erotičnost, zaměření na fyzično, realita, zjevení - Giovanni Battista Caracciolo ( ) - Michelangelo Merisi da Caravaggio ( ) - Artemesia Gentileschi ( ) 2

3 - Guercino ( ) - Gerrit van Honthors ( ) - Bartolommeo Manfredi ( ) - Jusepe de ribera ( ) - Georges de la Tour ( ) - ABSOLUTISMUS - Politická moc, mravnost, propaganda, kultivovanost, vítězství, mecenášství - Philipe de Champaigne ( ) - Anthonis van Dyck ( ) - Chatles le Brun ( ) - Adam Frans van der Meuler ( ) - Joseph Parrocel ( ) - Petr Paul Rubens ( ) - Diego Velázquez ( ) SOUVISEJÍCÍ SMĚRY BAROKA - ROKOKO - AKADEMISMUS - NEOKLASICISMUS 3

4 ÚVODEM Období 17. a 18. Století, v jehoţ prŧběhu zasáhly evropskou kulturu barokní a rokokový sloh, ohraničují dvě události, které podstatně ovlivnily evropské dějiny. Byl to rok 1618, kdy začíná třicetiletá válka a rok 1789, v němţ vzplane Velká francouzská revoluce. Baroko vzniklo v jezuitském Římě koncem 16.stol. a rozšířilo se po všech katolických zemích Evropy. Název pochází zřejmě z portugalského pérola barroca perla nepravidelného tvaru. Těţí ze silných kontrastŧ a nečekaných efektŧ. - barokní umění je chápáno jako něco přejatého, proplněného, přezdobeného, přesahujícího míru vkusu - má ohromovat, fascinovat a pŧsobit na smysly - cit nadřazen rozumu - umění by mělo být srozumitelné - pŧsobí dramaticky, vypjatě, vzrušivě - dění v období 17. a 18. stol. mŧţeme rozdělit na tři historické procesy: 1. BURŢOAZNÍ REVOLUCE - Holandsko, Anglie 2. VYTVOŘENÍ ABSOLUTNÍ MONARCHIE - Francie 3. UPEVNĚNÍ FEUDALISMU A VZNIK NEVOLNICTVÍ - v zemích, kde vládli Habsburkové - katolická církev - Itálie, střední Evropa, část Nizozemí - ve schodě s těmito protikladnými procesy dostalo umění rŧznou funkci a charakter - ve Francii slouţil k reprezentaci královské absolutistické moci BAROKNÍ KLASICISMUS - v Holandsku vzniklo BAROKNÍ MĚŠŤANSKÉ UMĚNÍ - velmi realistické - k rozkvětu došlo z části v kapitalistické, protestantské Anglii 4

5 HLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY BAROKA: - protikladem renesančního umění (proti harmonii renesance a renesančnímu realismu) - nadsázka - snaha o vytvoření jednotného uměleckého díla, na němţ by se stejnou mírou podílela architektura, sochařství, malířství i umělecká řemesla. Dílo má subjektivně pŧsobit na diváka, ovládt jeho smysly a podněcovat citový a duchovní ţivot 5

6 BAROKNÍ ODÍVÁNÍ - Francie začíná svŧj módní diktát, absolutistická vláda i na trŧně - Doba vlády čtyř Ludvíkŧ - Vrchol nastal za vlády Ludvíka XIV. Krále Slunce - Oděv se plně přizpŧsoboval barokním ideálŧm - Jasné tóny a barvy - Nové oděvní materiály (měkké hedvábí, mnoţství krajek, stuhy, lemy,...) Muţský oděv - tři základní díly obleku: sako, vesta, kalhoty - kabátec - vyvijí se za vlády Ludvíka XIV. - sahá nad přirozenou linii pasu (velmi krátký) - pod ním řasnatá košile, zdobená stuhami - řasnatá sukně s celou řadou variací - spodní kalhoty s volány - ve 2. polovině vlády Ludvika XIV. se zrodí kabátec - s výrazně tvarovaným pasem - s prodlouţenými šosy - zapínání na řadu knoflíkŧ justaucorps ( přesně na tělo ) - samet, hedvábí, řidčeji z vlny - zdobení podle příleţitosti - 1. Kapsy - rukávy ozdobně přesunuty do manţet - vzadu rozparek, zapínaný na knoflíky - vesta - ze stejného materiálu, jako kabátec - měla úzké dlouhé rukávy - kalhoty - postupem času se zuţují - sahajicí těsně pod kolena culotte ( poctivice ) - doplněné punčochy pastelových barev 6

7 - košile - dekorativní součást oděvu - bohaté krajkové manţety - límce s nákrčníkem - ţabó krajková zřasená ozdoba pod krkem - kravata - objevuje se uţ v období třicetileté války - tvar šátku - z hedvábí, mušelinu nebo plátna podle postavení - širokou, uvolněnou přehrnutou manţetou - Obuv - vysoké holínky - nejprve hranatá špička, později skosená špička a podpatek - ke kotníkŧm - přezka - často zdobené stuhami - paruka - nejprve jen dllouhé vlasy - za vlády Ludvíka XIV.se paruka stává nepsaným zákonem pro šlechtu - nejdříve ţlutá nebo světle hnědá, barva lví srsti - po r se začíná pudrovat - současně vzniká typická součást oděvu třírohý klobouk - domácí oděv - noční čepka, ţupan, pantofle - vliv orientu 7

8 Ţenský oděv - ţeny ozdobou královského dvora - brokát a lyonské hedvábí - ţivŧtek vystuţen šněrovačkou - oválný výstřih zdobený krajkou - nabírané rukávy, sahající k lokti - roztřiţená sukně, zdvihlá na bocích - odhalená spodní sukně i podšívka vrchní sukně - sukně často prodlouţena do vlečky robe manteau - podpory, výstuţe v podobě polštářŧ - velké šátky - koţešinové límce - vysoké rukavice a rukávník - slunečníky, vějíře - negliţé - domácí oděv - malá zástěrka doplňující slavnostvní oděv - obuv - tvarově podobná muţským - z hedvábné vzorované látky - vyšší podpatek - přes ně se stále obouvají přezŧvky - účes - mnoho podob - nejznámější fontage - účes nad čelem vysoko vyčesaný - kombinovaný a konstrukcí ze skládaných stuh - konce vysely na ramena - konstrukce připomínala varhany - výška aţ 60cm - pokrývky hlavy - čepec se stává stále dŧleţitější částí děvu - bohatě zdobený stuhami a krajkami - také se nosí rozměrná kapuce přes fontage i čepec 8

9 Měšťanský oděv - měšťanské vrstvy přejímaly v redukované podobě a s menšími ozdobami oděv šlechty - místo kravaty jen stuhy uvázané na mašli - místo paruk z pravých vlasu si upravují svoje vlasy a nebo pouţívají paruky s náhraţkových materiálŧ - ţeny si také nakasávají sukně, ale s meší spotřebou materiálu a bez vlečky - větší plátěné zástěry 9

10 BAROKO V ITÁLII ARCHITEKTURA: CHRÁMY ZÁMEK - renesanční kruh vystřídal ovál - pŧlkruhový oblouk, stlačený oblouk, okna dostala oválný lichoběţníkový nebo jinak sloţitý tvar - sloţité pŧdorysy, prŧniky křivek, elips, vyuţívání kontrastu světla a stínu, bohatá přemíra zdobení, štuková výzdoba, fresková výzdoba, sochy, malířská dílna - vzbuzuje v nás napětí, neklid, pocit mystického opojení - prostor je zaloţen na prŧniku geometrických obrazŧ vzájemně svázaných rytmem ploch a linií, vzniká tím nadzemský dojem - stěny jsou dynamické, zprohýbány, zbaveny plošnosti - hmota se stává poddajnou - pilastry, římsy a sloupy zdŧrazňují vlnící se rytmus stěn, kopule je budovaná na oválném základě s lucernou na vrcholu - s iluzionistickou freskou uvnitř pohled do nadpřirozeného prostoru - bohatá výzdoba a plasticka stěn i kopulí, malířská výzdoba s pouţitím zlata a polychronomie iluze nebe - navázal na renesanční typ zámku s čtvercovým dvorem - vestibul má bohatě zdobené schodiště, které vede k reprezentačnímu sálu, ten se stal hlavní dominantou stavby a prostupuje dvěma patry - zadní prŧčelí otvírá pohled do architektonicky řešené zahrady - papeţský řím se stal střediskem barokního umění a jeho význam stoupl v době protireformace ARCHITEKTURA, ITÁLIE CARLO MADERNO ( ) - na výzvu papeţe vytvořil bazilikální trojlodí připojené ke chrámu sv. Petra = prŧčelí baziliky sv. Prtra, Vatikán - zachoval pohled na Michelangelovu kopuli GIAN LORENZO BERNINI ( ) - architekt, sochař, malíř - přední umělec it. baroka - pracoval ve sluţbách papeţe na umělecké výzdobě Říma 10

11 - dokončil CHRÁM SV. PETRA kolem ováleného náměstí s obeliskem vytvořil kolonádu (sloupořadí o čtyřech řadách) jako symbol církve, otevírající mateřskou náruč svým věřícím - FONTÁNY - Čtyř řek spodní část tvoří umělá skála, pokrytá vegetací - Tritonova fontána tyři delfíni zvedají na ocase mušli - Fontána Di Tredi FRANCESCO BORROMINI ( ) - představitel vrcholného baroka - vytvářel sloţité dispozice kostelŧ, pomíjel rovné, přímé linie, pouţíval hodně římsy, fasádu, prŧčelí - SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTÁNE GUARINO GUARINI ( ) - architekt radikálního baroka - stavěl hlavně v Turíně - jeho stavby jsou hodně sloţité FILIPPO JUVARRA ( ) - klasický směr baroka - podílel se na projektu královského paláce v Madridu BALDASSARE LONGHENA ( ) - Bazilika di Santa Maria della Salute, Benátky 11

12 SOCHAŘSTVÍ, ITÁLIE - figurální sochařství opustilo vyrovnanou krásu a dokonalost lidského těla - lidské tělo se stalo výrazem náboţensky vzrušené duše - hlavně v námětech o nicotnosti a marnosti pozemského světa a nezdolatelnosti smrti - vynikající znalost anatomie - sochaři dokonale ovládali figuru, dávali tělu neobyčejně smělé pohyby, uplatňovali dinamické zásady, velkou fantazii, ale i sílu uměleckého realismu - ve vrcholném baroku byl výraz obličeje často nadsazen (zvláště v partiích úst a očí) provázen násilnými, křečovitými pozicemi těla a pohybu - figury ukazují prudký, vášnivý, umělecký výraz KATOLICISMU a moci církve - DRAPÉRIE zvyšovala dramatičnost figury, často přehnaně nadsazená GAIN LORENZO BERNINI ( ) - zázračné dítě - v patnácti letech vytvořil jiţ dokonalou sochu (pod vlivem Michellangelova díla a antického sochařství) - pŧsobil ve sluţbách papeţŧ a později na dvoře Ludvíka XIV. v Paříţi - DAVID - z mramoru - APOLLO A DAPHNE - zachycen v prudkém pohybu vrhače - vliv helénistického sochařství - mytologický námět vítězství cudnosti nad chtíčem - zázračná proměna ţeny ve strom - SOUSOŠÍ VIDĚNÍ SV. TEREZY - zpodobení mystické extáze - splynutí řeholnice s Kristem - pracuje s mramorem jako s tvárným voskem, vrtákem proděravuje mramor, aby co nejlépe vypracoval detaily kadeří, vlasŧ a drapérie (v tom překonal i Micalengela) 12

13 MALÍŘSTVÍ, ITÁLIE MICHELLANGELLO MERISI- CARAVAGGIO ( ) - zakladatel barokního malířství - získal pověst rváče a násilníka - tvŧrce barokního realismu, do svých biblických scén si vybíral typy prostých lidí (ţebráci, tuláci, ) - maloval i zátiší - kontrasty světla a stínu, figury maloval v pohybových zkratkách, nezvyklých pohybech, tím podtrhoval přirozenost scén - HRÁČ NA LOUTNU - SMRT PANNY MARIE - VEČEŘE V EMAUZÍCH - NEMOCNÝ BACCHUS - UKŘIŢOVÁNÍ SV. PETRA - POVOLÁNÍ SV. MATOUŠE - MUČENÍ SV. MATOUŠE - měl mnoho následovníkŧ, na jeho temnosvit navazovali malíři z Holandska, Vlámska a Španělska ANNIBALE CARRACCI ( ) - maloval i bratr a jeho strýc - v obrazech spojil klasickou tradici se schopností realistického pozorování - KAM KRÁČÍŠ, PANE? ( Quo Vadis Domine? ) GUIDO RENI ( ) - Uznávaný, později o svou slávu přišel - Zboţnost jeho děl někdy aţ přehnaná - ZUZANA A STARCI 13

14 BAROKO VE FRANCII - období Ludvíka XIV.,,,stát jsem já - vliv a moc velkostatkářské šlechty (ve prospěch panovníka) - trŧn získal nebývalou moc a vládl absolutně - král přinutil šlechtu, aby ţila vydrţovaná státen na královském dvoře, ale neměla ţádnou politickou moc - Barokní sloh se zde nevytvářel tak výrazně, udrţovala tradice antiky a renesance - tvary barokního slohu neodpovídaly jemnosti francouzského cítění = BAROKNÍ KLASICISMUS - měl značný vliv na rozvoj kultury své doby, spisovatelé - hudebníci a umělci pracovali pro královskou slávu ARCHITEKTURA, FRANCIE JULES HARDOUIN-MANSART ( ) - hl. architekt krále - podílel se na stavbě královského zámku VERSAILLES - tento zámek byl kolektivním dílem pod jeho vedením v letech zaměstnával aţ pracovníkŧ, zámek měl pojmout tisíce hostŧ - vybudoval prŧčelí v délce 600m a reprezentační panovnické sídlo, které se stalo vzorem pro mnohé panovníky Evropy ANDRE LE NOTRE ( ) - architekt zámeckých zahrad - zámecký park byl komponován v jednotné geometrické soustavě s architekturou a keři, stromovými a květinovými záhony - snaha vnutit architektonické vlohy přírodě tak, aby se staly dekorem lidského díla - fr. park byl doplněn drobnou architekturou - chrámy, pavilony, umělé jeskyně, sousoší, kašny, vázy, jezírka, bazény SOCHAŘSTVÍ, FRANCIE - vítězí klasicismus, dokonalost figury, dvorské elegie - král se zpodoboval v rouchu římského císaře PIERRE PUGET ( ) 14

15 FRANCOIS GIRARD - ovlivněn helenismem JEAN BAPTISTE PIGAKKE - sochař Madame Pompadour - POMNÍK MARŠÁLA SAXE JEAN ANTOIN HOUDON - portrétista - BUSTA VOLTAIRA DIDEROTA MALÍŘSTVÍ, FRANCIE - realistické umění - skupina malířŧ se zaměřila na sedláky a řemeslníky - přesvědčivé malby ze ţivota prostých lidí (většinou neuznavané) - BRATŘI LE NAIN - dvorská malba idealizovala královské a aristokratické prostředí - témata z mytologie, zemědělský lid NICOLAS POUSSIN ( ) - v malbě usiloval o nadosobní řád a harmonii, pevný tvar - tvŧrce idealizované krajiny- HEROINSKÁ KRAJINA - SVATÁ RODINA NA SCHODECH - FÓKIÓNŦV POHŘEB - ORFEUS A EURYDIKA - PAZNES - mytologické náměty, antika 15

16 CLAUDE LORRAIN ( ) - idealizovaná krajina, měkké sluneční světlo, antické sochy - ZÁPAD SLUNCE NAD PŘÍSTAVEM - výborný krajinář GEORGE DE LA TOUR ( ) - mistr umělého světla - své náboţenské výjevy umísťoval do místnosti osvětlené hořící svící - temnosvit se u něho stal nástrojem duchovní meditace - KAJÍCÍ SE MAGDALENA PHILIIPPE DE CHAMPAIGNE ( ) - dvorní malíř Marie MediCejské, portrétista Ludvíka XIII. a kardinála Richeliuea - zaloţil královskou akademii malířství a sochařství 16

17 BAROKO VE ŠPAŇELSKU - těţilo ze svých zámořských kolonií v Americe - vyhnáním pracovitých mohamedových maurŧ z Pyrenejského poloostrova, kteří zanechali Španělsku bohaté památky stavebního umění, nastal úpadek - v zemi se udrţel tuhý feudální zpŧsob vlády - nejdŧleţitější oporou státu se stala církev - katolická církev převzala některé funkce státu, jako inkvizici SOCHAŘSTVÍ, ŠPANĚLSKO - převládala náboţenská témata - sochaři vytvářeli dřevěné polychromované sochy svátých - vyjadřovaly extázi a bolest ALONSO CANO ( ) MLÍŘSTVÍ, ŠPANĚLSKO - odraz hospodářských poměrŧ se projevil nejvýrazněji ve dvou protikladných rysech a) realismu b) v náboţenském zanícení a mystické blouznivosti FRANCISCO DE ZURBARAN ( ) - náboţenským obrazŧm realistického zaměření dal výraz askeptické zdobnosti - ZÁTIŠÍ S POMERANČI - SMRT SV. BONAVENTURY BARTOLOME ESTÉBAN MURILLO ( ) - realistický malíř a kritik tehdejšího ţivota ve Španělsku - pŧsobil v Seville - ţánrové obrazy ze ţivota prostých lidí - děti na ulicích, květinářky, pradleny - obrazy Madon - CHLAPEC S PSÍKEM - DVĚ ŢENY U OKNA 17

18 DIEGO RODRIGUEZ VELÁZQUEZ DE SILVA ( ) - usadil se v Madridu, kde se stal královským malířem a dvořanem Filipa IV. - pozvedl Španělskou malbu na světovou úroveň - dokázal zkritizovat povýšenost vládnoucí vyšší třídy panovnické rodiny a dvorské společnosti - měl ţivý smysl pro skutečnost a pravdivost - LAS MENINAS - VŦLKÁNOVA DÍLNA - PIJÁCI = TRIUMF BAKCHA - PŘEDÁNÍ KLÍČŦ OD OSTROVA BREDY - KRISTUS NA KŘÍŢI - VULKÁNOVA TOVÁRNA - četné podobizny, kde přes reprezentační ráz proniká nekompromisní pohled na povahu zobrazeného - PODOBIZNA PAPEŢE INOCENCE X. - ČETNÉ PODOBIZNY KRÁLOVSKÉ RODINY FILIPA IV. - pronikavou psychologickou charakteristikou se vyznačují podobizny dvorních šaškŧ, bláznŧ a trpaslíkŧ - ovlivnil mnohé španělské malíře (Moneta) JUSEPE DE RIBERA ( ) - tvŧrce obrazŧ znázorňující rŧzné scény mučení světcŧ a mytologických postav - CHLAPEC S KOŇSKOU NOHOU - MARSYAS JE STAHOVÁN Z KŦŢE 18

19 BAROKO V NIZOZEMÍ - škola vlánská a holandská - boj s katolickofeudálním Španělskem za svobodu - r získali holanďané nezávislost, tak vznikla holandská republika, svobodně myslící burţoasie MALÍŘSKÁ ŠKOLA VLÁMSKÁ - za holandské republiky se odtrhl katolický jih od evangelistického severu a zŧstal věrný katolické církvi - holandský sever šel pokrokovou cestou k novým uměleckým cílŧm - katolický jih pokračoval v rozvíjení starších tradic umění, ale měli i porozumění pro některé výtvarné prvky, kterými se proslavila mladá holandská škola - katolická škola vlámská udrţovala umělecké styky s Itálií a Španělskem PETR PAUL RUBENS ( ) - pocházel z prokatolické rodiny - studoval italskou malbu - typický mistr barokní malby, který naplnil své rozměrné obrazy nádherou a přepychem, mistrovsky vystupňoval pohyb lidského těla v nadsázce, zvláště u ţenských aktŧ - sloučil naturalismus s realismem - ţhavé barvy a nevídaná obrazotvornost - výborné portréty a krajiny, zvířata, mytologické scény, mnoţství postav i náboţenské výjevy z bible, které podporovali katolickou výbojnost - kostelní obrazy plné dinamiky a vzrušení - byl velmi produktivní a vytvořil slavná díla - mnoho ţákŧ pokračovalo jeho zpŧsobem malby doma i v cizině - dvorní malíř Isabely - dcera Filipa II., diplomat, rádce - hodně cestoval - měl dvě manţelky, které portrétoval- Isabela Brantová, Helena Furbertová - SNÍMÁNÍ Z KŘÍŢE - APOTEÓZA JINDŘICHA IV. A VYHLÁŠENÍ REGENTSTVÍ - PARIDŦV SOUD - UMUČENÍ SV. TOMÁŠE (n.g. Praha) 19

20 ANTHONY VAN DYCK ( ) - malíř vysoké společnosti a anglického královského dvora - uznávaný portrétista - do svých portrétŧ vkládal více elegance neţ Rubens - KAREL I. ANGLICKÝ NA LOVU - PORTRÉT ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA JACOB JORDAENS ( ) - nejlepší malíř vlámských lidových scén, FRANZ SNYDERS ( ) - velmi sloţité zátiší a zvířata ADRIAN BROUWER ( ) - malíř ţánrových scén ze ţivota prostých lidí - výjevy z krčem, rvačky, hry a kuřáci - mistr osobní charakteristiky a lidového humoru DAVID TENIERS ( ) - malíř lidových zábav, trhŧ, pijákŧ, hráčŧ karet - zachytil ţivot veselého vlámského lidu - n. g. vystavuje pět jeho obrazŧ 20

21 MALÍŘSKÁ ŠKOLA HOLANDSKÁ - po svém vítězství holandská burţoasie rozvinula všechny moţnosti pokrokové výroby a podnikání. Vyuţila velké koloniální říše, těţila ze svého prvenství v námořní dopravě a ve světovém obchodu, vytvořila se novodobá, kapitalistická společnost, Holandsko bylo povaţováno za zemi svobody, kde našel útočiště Jan Amos Komenský - výtvarné umění především v malířství - vzniká nové umění, zdánlivě velmi střízlivé, zaloţené na trpělivém poznávání a znázorňování zkutečnosti - prudký rozvoj národní malby - NOVÁ MALÍŘSKÁ TÉMATA: - umění oslavovalo holandskou burţoasii, která vybojovala náboţenskou svobodu a ubránila svŧj stát, to se odráţelo v malbě idilických měšťanských výjevŧ - rŧzné selské scény - líčí ţivot lidu s humorem, neboť byl o ně velký zájem ze strany holandské burţoasie - evangelistické náboţenství omezilo zpodobňování náboţenských scén a témat - holandští umělci NEMOHLI ZDOBIT CHRÁMY A KOSTELY, malíři hledali proto z velké části NOVOU TÉMATIKU, která by lépe odpovídala světským zájmŧm společnosti a vytvářeli nové malířské tvorby: a) SKUPINOVÝ PORTRÉT - umělec rozmísťoval novým zpŧsobem vedle sebe tak,aby kaţdá figura měla na obraze poměrně stejný význam - výrazem nových společenských poměrŧ, nikoliv jednotlivci, ale rŧzné bohaté společnosti, obchodní instituce i dobročinné organizace b) SLAVNÉ HOLANDSKÉ KRAJINÁŘSTVÍ. - realisticky znázorňovalo holandské roviny, kanály, přímořské krajiny s našedlým holandským mořem i koráby na moři, romantické krajiny s bystřinami, s velehorami, vybájené krajiny c) KLASICKÝ DRUH ZÁTIŠÍ - holandský měšťan měl dŧvěrné vztahy ke krásným věcem, které ho obklopovaly - zátiší s ovocem, rybami, zvěřinou, drŧbeţí nebo tyto věci kombinovali. - k dokonalosti znázornění materiálnosti předmětu předstihli vše, co v tomto ţánru bylo dosud vytvořeno 21

22 FRANS HALS ( ) - proslavil holandské portréty - snaţil se zachytit člověka v jeho okamţité duševní náladě a tělesném vzepření. To vyţadovalo rychlé a obratné techniky, ovládání štětce, tím se přiblíţil i impresionistické malbě - rovněţ vynikal v malbě skupinových podobizen - jeho umění bylo součastníky nepochopeno, předběhl dobu - zemřel chudý - na jeho rukopis daleko později navázal Monet - SKUPINOVÝ PORTRÉT PŘEDSTAVITELŦ HOLANDSKÉHO STAROBINCE - CIKÁNKA - VESELÝ PIJÁK REMBRANDT VAN RIJN ( ) - náleţí k největším světovým umělcŧm, syn malíře - malíř a grafik - necestoval, svou vlast velmi miloval - proti patetickému baroknímu malířství Rubensovu je Rembrantovo dílo naplněné realismem s hlubokou lidskostí - nejšťavnatějším obdobím jeho ţivota bylo manţelství se Saskií, které mu zajistilo bezstarostný blahobytný ţivot obrazŧ a 300 grafických leptŧ - ve své tvorbě se nevíce řídil vlastním pozorováním. Dŧsledně se přidrţoval studia přírody jako základního zdroje inspirace. - maloval rŧzné scény, portréty, skupinové portréty a mnoho autoportrétŧ - sebe i modely oblékal s oblibou do orientálních krojŧ - biblické a mytologické výjevy, obracel se především k duševnímu dění zobrazovaných lidí, hledal jejich psychologický výraz - velmi jemný temnosvit, zlatohnědý tón - vášnivý sběratel - jeho sbírky byly rozprodány - holandská zlatá společnost jiţ neměla o jeho díla zájem, o to však více vzrostla jeho tvořivost - zemřel v bídě 22

23 - SAMSONOVO OSLEPENÍ - ŢIDOVSKÁ NEVĚSTA - VLASTNÍ PODOBIZNA SE SASKIÍ - NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA - ANATOMIE DOKTORA TULPA - zachytil výraz lékařŧ, soustředění na pitvanou Mrtvolu - NOČNÍ HLÍDKA - obraz na objednávku střeleckého spolku - skupinový portrét - objednavatele neuspokojl, protoţe narušil zásady rovnosti - PŘEDSTAVENSTVO SOUKROMÉHO CECHU - RABÍN (n. g. Praha) - ASI 70 AUTOPORTRÉTŦ HOLANDSKÉ KRAJINÁŘSTVÍ JACOB RUISDAEL ( ) - krajiny letní i zimní s těţkými mraky, starými stromy, vodami a temnou zelení - lidské postavy mají v krajině jen podřízenou úlohu JAN VAN GOYEN ( ) - vytvořil realistický typ krajiny s nízkým horizontem, oblohou a mraky - holandské krajiny mají svoji atmosféru a osvětlení HOLANDSKÉ ZÁTIŠÍ - typické zátiší sloţené z předmětŧ kaţdodenní potřeby (sklenice, příbory,dýmka, svícen,..) - své předměty dokonale umisťovali a kombinovali v kompozičním prostoru obrazu PIETER CLAESZ ( ) - jeden z nejvýznamnějších představitelŧ holandského zátiší 23

24 ŽÁNROVÉ MALÍŘSTVÍ - začlo se vytvářet 2. pol. 17. stol. PIETER DE HOOCH ( ) - ve svých malbách líčil ţivot v interiérech měšťanských domŧ (paní, sluţka, pes, ) JAN STEEN ( ) - vynikal jako malíř humoristických scén z lidového ţivota bratři ADRIAEN VAN OSTADE A ISAAC VAN OSTADE - Adrian líčil ţivot sedlákŧ se sarkasmem, zvláště v krčmách - figury často přeháněl a kritizoval ŠKOLA DELFTSKÁ - začala uplatňovat (proti Rembrantovu šerosvitu) význam denního světla JAN VERMEER VAN DELFT ( ) - známo pouze nad čtyřicet děl, většinou s námětem interiéru - objevil význam denního světla, čisté a jasné barvy - denní světlo prostupuje oknem do interiéru, který zaplňují zpravidla ţeny - obrazy vyjadřují pohodlí, poklid a nutí k meditaci - ŢENA DRŢÍCÍ VÁHY - POHLED NA DELFT - ČTENÁŘKA DOPISU - KAVALÍR A DÁMA - ATELIÉR - MLÉKAŘKA, SLUŢKA V KUCHYNI - POHLED NA DELFTY - výjimečně moderní obraz krajinomalby,neboť pouţívá čistých barev, jasného světla a přesné vidění architektury 24

25 BAROKO V ANGLIE - převládající anglikánská protestantská církev má patetickou tendenci baroka, proto zde převládá KLASICISMUS ARCHITEKTURA CHRISTOPHER WREN ( ) - inspektor královských staveb - KATEDRÁLA SV. PAVLA - s mohutnou kopulí a dvou postraních věţí s pouţitím renesančních článkŧ MALÍŘSTVÍ WILLIAM HOGARTH ( ) - ve svém díle vystupoval proti přetvářce a lţi londýnské bohaté společnosti - vytvořil cyklus mravoličných a satirických maleb SIR JOSHUA REYNOLDS ( ) - zaloţil malířskou akademii v Londýně - malířem vládnoucí třídy - vedle portrétŧ se věnoval i historické malbě THOMAS GAINSBOROUGH ( ) - hudebník, malíř bez uměleckého školení - vedle portrétŧ byl významným anglickým krajinářem GEORGE ROMNEY ( ) - portrétista THOMAS LAWRENCE - portrétista 25

26 BAROKO V RAKOUSKU, NĚMECKU letá válka narušila národní tradici a zpozdila výtvarný vývoj, proto byli voláni umělci nejprve z ciziny - protestantsky přísnější sever se obracel ke střízlivým vzorŧm architektury příbuzného Holandska - v jihoněmeckých a rakouských zemích zvítězili Habsburkové s barokním slohem - v německých zemích nastal dvojtý odlišný vývoj - Jesuitský řád s plnou podporou císařské moci budoval chrámy jako mocenské pozice v boji za upevnění církve rekatolizace a feudalismu ARCHITEKTURA - architekti navazují na vzory jezuitských chrámŧ - velké proslulosti nabyla rodina DIENTZENHOFERŦ JOHANN BERNARD FISCHER Z ERLACHU - vídeňský architekt - CHRÁM SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE VÍDNI - spojil centrální a podélnou stavbu v jeden celek - PŘESTAVĚL SCHONBRUNN VE VÍDNI JOHANN LUCAS VON HILDEBRANDT ( ) - vystavil přepychový zámek BELVEDER pro Evţena Savojského, který zvítězil nad turky 26

27 BAROKO V ČECHÁCH A NA MORAVĚ - vítězství Habsburkŧ na Bílé hoře zpŧsobilo osudný obrat. Vítězný Císař se opírá o bojovnou katolickou církev, o jezuitský řád, o vysokou šlechtu, zvláště cizí, která vyrostla z válečných dobrodruhŧ za třicetileté války a získala konfiskovanou pŧdu české šlechty - nová šlechta neuznávala domácí tradice a stala se ochotným nástrojem habsburského absolutismu - česká nekatolická šlechta byla zničena nebo se vystěhovala - nekatolické měšťanstvo, jako kulturně nejpokročilejší činitel, opustila zemi a tím byl český národ ochuzen o pokrokovou sloţku - do ciziny odešel Pavel Skála, J. A. Komenský, V. Holar, - největšího útisku hospodářského i náboţenského nesl nevolný lid, který se nesměl vystěhovat - lid představoval skutečný národ rebelŧ a kacířŧ, byl záměrně pokatoličťován - za těchto podmínek vznikly příznivé předpoklady pro barokní kulturu, jako ideologický nástroj vládnoucí třídy, jako bojovný prostředek církve a státu ARCHITEKTURA: 1. RANNÝ BAROK 17. stol. 2. VRCHOLNÝ BAROK POZDNÍ BAROK po r ROKOKO KLASICISMUS RANNÝ BAROK, ČECHY A MORAVA 1.STAVBY: - válečný zbohatlík Pavel Michna vystavěl v Praze MICHNŦV DŦM-dnes- TYRŠŦV DŦM - stavitel FRANCESCO CARATTI - další zbohatlík ALBRECHT Z VALDŠTEJNA - vystavěl rozsáhlý VALDŠTEJNSKÝ PALÁC na Malé straně - projektoval ANDREA SPEZZA - KLEMENTINUM - největší stavba ranného baroka v Praze - jezuitská kolej - projektant CAROL LURAGO 27

28 FRANCESCO CARATI - ČERNINSKÝ PALÁC - dostavěl ho FR. MAXMILIAN KAŇKA JAN BATTISTA MATHEY - KOSTEL KŘIŢOVNÍKŦ - ARCIBISKUPSKÝ PALÁC - ZÁMEK TROJA VRCHOLNÝ BAROK, ČECHY A MORAVA ARCHITEKTURA KRYŠTOF DIENTZENHOFER ( ) - prŧčelí a loď CHRÁMU SV. MIKULÁŠE - KOSTEL SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ - ZÁMECKÁ KAPLE VE SMIŘICÍCH GIOVANNI BATTISTA ( ) - PALÁCE - LOBKOVICKÝ - HRZÁNSKÝ - KAISERŠTEJNSKÝ - KOSTELY - V KUKSU - PIANISTICKÉ KOSTELY V BENEŠOVĚ A V LITOMYŠLI SANTINI - vytvořil specifický sloh českého baroka, tzv. BAROKNÍ GOTIKU - BENEDIKTINUM - PREMONSTÁTUM - CISTERCIÁTUM - PŘESTAVBY KLÁŠTERŦ 28

29 - v sedlci, Kladrubech a Ţilině - POUTNÍ KOSTELY - SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE - mistrovské dílo českého baroka - KOSTEL VE KŘTINÁCH NA MORAVĚ - ZÁMEK KARLOVA KORUNA V CHLUMCI NAD CIDLINOU - inspiroval se českou pozdní gotikou KILIAN IGNÁC DIENTZENHOFER ( ) - v jeho díle dokonale vyvrcholilo české baroko, ve kterém ovládl všechny prostředky barokní architektury - LETOHRÁDEK AMERIKA NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE - dotvořil CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ KOPULÍ A VĚŢÍ LORETA - KOSTELY MIMO PRAHU- - Karlových varech - Hořicích pod Krkonoším - Dobré vodě - JANA NEPOMUCKÉHO NA SKALCE V PRAZE JOHANN LUCAS HILDEBRANDT - KOSTEL SV. KATEŘINY V JABLONNÉM POD JEŠTĚDÍ FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA - císařský architekt - předjímal rokoko - spolupracoval se sochařem Braunem - DÍLO - ZÁMEK V REMIŠI - VRTBOVSKÁ ZAHRADA V PRAZE - DOSTAVBA ČERNINSKÉHO PALÁCE V PRAZE - PALÁC KINSKÝCH 29

30 SOCHAŘSTVÍ - první monumentální díla se objevila s rychlím vývojem architektury MATĚJ VÁCLAV JACKEL - se svou dílnou vytvořil díla pro četné praţské a venkovské kostely - např.: Křiţovnický kostel na starém městě - SV. MARKÉTU V BŘEMOVĚ - TŘI SOUSOŠÍ PRO KARLŦV MOST(sv. Anna, sv. Dominik, sv. Tomáš Akvinský) - ve vrcholném období vynikala nejvíce rodina BROKOFFŮ - otec JAN, synové FERDINAND MAXMILIÁN, JAN FERDINAND MAXMILIÁN BROKOFF - vyniká jako mistr velké formy, podařilo se mu zkloubit architekturu a sochařství v jeden celek - jeho figury v klidném pojetí - SOUSOŠÍ PRO KARLŦV MOST - ATLANTY NA PORTÁLU MORZINSKÉHO PALÁCE V PRAZE - ve sloupořadí vytvořil s Fischeren z Erlachu nejkrásnější barokní náhrobek v Praze pro kancléře Jana Václava Vratislava z Mitrovic MATYÁŠ BERNARD BRAUN ( ) - druhý největší mistr barokního sochařství v Čechách - studoval ve Florencii a Římě - jeho díla se vyznačují typickým barokním neklidem - usiluje o prudký kontrast světla a stínu v jeho prohlubních, tohoto dociluje odsekáváním a proděravěním. Pouţíval velmi tvrdé pískovce, které mu umoţnili větší rozrušení plastické formy - objednávky od církve, šlechty i měšťanstva - zaměstnával řadu pomocníkŧ, kteří vytvořili četná sochařská díla určená především pro venkov - SEN SV. LUITGARDY 30

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY Praha 2013 1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Odborné a metodické publikace, svazek 43 METODIKA DATOVÁNÍ

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII.

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII. RUDOLFÍNSKÁ AKADEMIE NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII Závěrečná práce Praha 2011 Autor: Ing. Jan Dalecký OBSAH

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

XVIII.- české církevní dějiny josefinismus Marie Terezie - Josef II. rušení klášterů Prameny josefinismu a jeho cíle:

XVIII.- české církevní dějiny josefinismus Marie Terezie - Josef II. rušení klášterů Prameny josefinismu a jeho cíle: XVIII.- české církevní dějiny josefinismus Marie Terezie - Josef II. rušení klášterů Prameny josefinismu a jeho cíle: Josefinismus je jeden z nejsilnějších proudů, které se převalily přes naše země. Jeho

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

Vrcholný a pozdní středověk

Vrcholný a pozdní středověk Vrcholný a pozdní středověk V období vrcholného středověku dochází k hospodářskému vzestupu a díky vyššímu efektu zemědělství se oproti dřívějšku daleko více rozvíjejí řemesla a následně též obchod. Důsledkem

Více

S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y

S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y Jiří Matyášek a kol. (elektronická verze bez obrázků) Úvod Publikace SLOVINSKO cesty do přírody je příspěvkem k poznání živé a neživé přírody atraktivních

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

KRAJINÁŘSKÁ TVORBA 18. A 19. STOLETÍ A VLIVY OBRÁŽEJÍCÍ SE NA KOMPOZICÍCH PARKŮ V ČERVENÉM DVOŘE A NA HLUBOKÉ Jan Hendrych Fakulta architektury ČVUT, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné

Více

MONOGRAFIE PROJEKTU MEZINÁRODNÍ EKONOMIE JAKO TEORIE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

MONOGRAFIE PROJEKTU MEZINÁRODNÍ EKONOMIE JAKO TEORIE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MONOGRAFIE PROJEKTU MEZINÁRODNÍ EKONOMIE JAKO TEORIE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/02.0009 Konkurenceschopnost

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

Tzv. Klatovské katakomby

Tzv. Klatovské katakomby Středoškolská odborná činnost 2010/2011 Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Tzv. Klatovské katakomby Autor: Iveta Chroustová Sp A (3. ročník) Gymnázium Jaroslava Vrchlického Národních mučedníků

Více

Zelený muž v Čechách.. Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla

Zelený muž v Čechách..  Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla Ročník VIX. Číslo 1 - Září 2005 Zelený muž v Čechách.. Václav Cílek. Řadu lidí zaujal Zelený muž jako duch vegetace a strážce lesa. Jeden z nejkrásnějších českých zelených mužů je v záhadném kostele svatého

Více

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Tomáš Kekrt, Matouš Bičák, Jakub Jindra, David Štěpánek, Jan Chaloupek, Matěj Horák, Martin Liška, Miroslav Pavlíček, Vojtěch Nedbal Odborný konzultant:

Více

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA Střední průmyslová škola Ústí nad Labem příspěvková organizace ARCHITEKTURA ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE - STUDIJNÍ MATERIÁL - Ing. arch. Ota Zápotocký 2008 Anotace: Tato práce je určena jako studijní materiál

Více