BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE"

Transkript

1 PEREGRINATIO IN CORDE ECCLESIAE 28. června - 6. července 2011 BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE...přijměte můj obdiv vaší iniciativě. Jsem rád, že vás budu moci přivítat 29. června u Santa Croce... /P. Antonio Di Marcantonio, rektor baziliky Santa Croce/ DĚJINY FRANTIŠKÁNŮ U SANTA CROCE První následovníci svatého Františka přišli do Florencie v zimě roku Dostalo se jim však velmi nevlídného přijetí, protože byli považováni za pobudy a zloděje. Avšak Bernardo a Egidio se odradit nenechali. První noc strávili pod mostem za branou Porta Mugnone, a na úsvitu následujícího dne už je viděli, jak se s velkou usebraností modlí v dómu. Protože odmítali peníze a říkali, že dobrovolně zachovávají chudobu, byli velmi záhy obklopeni úctou a náklonností. Po nějaké době se i přes lítost Florenťanů navrátili do Assisi. V roce 1211 dospěl do Florencie sám svatý František spolu s bratrem Silvestrem a podle tradice se uchýlili do Hospicu Santa Maria dei Magnoli. Nedaleko odtud, na jednom ostrůvku řeky Arno, dostal svatý František darem kapličku zasvěcenou Svatému Kříži, po níž byl brzy pojmenován kostel i konvent. Prokazatelnou dokumentací o přítomnosti františkánů je bula papeže Řehoře IX. ze 14. září 1228, jíž Petrův nástupce prohlašuje, že florentský chrám Svatého Kříže bere pod ochranu svou a Svatého Stolce. Chrám z roku 1228, jehož zbytky byly objeveny nedávno při obnově dlažby baziliky v důsledku záplav v roce 1966, zřejmě františkáni postavili již před tímto

2 datem, pravděpodobně v roce Konventuální bratři františkáni setrvali u Svatého kříže nepřetržitě až dodnes, až na dvě přerušení: - první v letech , kdy poté, co byli Napoleonem zrušeni, museli odejít a kostel byl znovu otevřen jako farní kostel Farnosti sv. Josefa u Svatého Kříže, s diecézním knězem. - druhé v roce 1868 v důsledku Odstraňujících zákonů italské vlády, vydaných v roce Také tehdy museli františkánští bratři konvent opustit. Téměř veškerý majetek zejména kodexy, rukopisy, knihy náležející Knihovně Svatého kříže, která patřila k nejprestižnějším v celé Itálii, - byl zabrán státem, prodán či ztracen. Bratři se do konventu vrátili až několik let poté, aby pokračovali ve své přítomností a ve svědectví spirituality svého zakladatele. FRANTIŠKÁNSKÉ ZALOŽENÍ BAZILIKY Dějiny Svatého Kříže začínají oficiálně 14. září Takové datum totiž nese nám první známý dokument, kterým byla bula papeže Řehoře IX. zaslaná z Perugie, jíž bral pod svou ochranu menší františkánské bratry (minority), kteří spravovali kostel Svatého Kříže ve Florencii. Uznání existence malé oratoře, už tehdy františkány spravované, nás zmocňuje k tomu, abychom usazení františkánů na tomto místě posunuli o několik let dříve. Lidé ve velkém počtu přicházeli, aby naslouchali jejich poselství naděje: všichni jako děti jednoho Boha Otce a navzájem si rovni důstojností před Bohem. Pro ně a pro všechny lidi dobré vůle poslal svého Syna Ježíše, který jako člověk, sdílel naše radosti a bolesti, zklamání i naděje, až po svou smrt na kříži a své slavné vzkříšení. Velmi brzy bylo proto třeba rozšířit kostel, který byl v roce 1280 obohacen Cimabueho majestátním křížem, dnes uchovávaným v Museo dell Opera, které se nachází vedle baziliky. Na konci XV. století, v důsledku velkého rozšiřování města, jež díky novým hradbám (1284) zabralo celou čtvrt Svatého kříže, bylo rozhodnuto vybudovat nový chrám monumentálních rozměrů, tak jak ho vidíme dodnes: projekt byl svěřen Arnolfu di Cambiovi. K položení základního kamene 2

3 došlo 3. května 1294, na svátek Svatého Kříže. Byla to léta, kdy se ve Florencii budovala velkolepá architektonická díla: od roku 1279 pracovali dominikáni na rozšiřování baziliky Santa Maria Novella a krátce nato Arnolfo di Cambio zahájil stavbu nové katedrály Santa Maria del Fiore (1296) a Palazzo della Signoria (1298). Stavba trojlodní baziliky ve tvaru T (Tau = znamení kříže) pokryté zevnitř otevřeným trámovím, jak je charakteristické pro františkánské kostely, se protáhla na více než sto let. Byla financována městem a bohatými florentskými rodinami, které na oplátku nesly patronát nad kaplemi. K jejímu posvěcení došlo o svátku Zjevení Páně v roce 1443 za přítomnosti papeže Evžena IV. Už od 14. století zde pracovali téměř všichni velcí umělci a zanechali tu svůj inovační či umělecký přínos: Giotto a jeho škola na velkolepých freskách kaplí; Brunelleschi v kapitulním sále tzv. Cappelle Pazzi, Michelozzo se přičinil na rozšíření konventu a vybudoval pro rodinu Medicejských Kapli noviciátu. S nástupem medicejského knížectví v 16. století, se architektonický vkus změnil; fresky ze 14. století byly zabíleny a interiér Santa Croce změněn v duchu protireformace. Ze střední lodi byl odstraněn chór františkánských bratří, Giorgio Vasari vybudoval velké oltáře v bočních lodích, zvelebené oltářními obrazy největších malířů: Bronzina, Santi di Tita, Vasariho, Jacopa Ligozziho, a dalších. Bazilika, která už v 15. století přijala náhrobky dvou velkých osobností florentského veřejného života (Leonarda Bruniho a Carla Marsuppiniho), se počínaje 16. stoletím stále více stávala sacrario delle itale glorie (svatyní italské slávy), povýšenou na florentský Patheon díky sarkofágům Michelangelo Buonarotiho, Rossiniho, a dalších. V předvečer vánočních svátků prosince 1933, papež Pius XI. povýšil chrám Svatého Kříže na baziliku minor. Také dnes, po osmi staletích dějin, neustávají konventuální bratři františkáni sdílet s lidmi františkánské ideály. Mimo jiné otevřeli v konventu teologickou školu pro laiky a vydávají významné periodikum: Città di Vita (Město života). TEOLOGICKÁ A FILOZOFICKÁ STUDIA Už od poloviny XIII. století nacházíme u Svatého kříže, podobně jako ve všech františkánských klášterech, vybudovaných ve velkých městech, dvojí úroveň škol: jednu, 3

4 otevřenou místním mladým lidem, kteří se chtěli naučit oborům tehdejší doby, tzv. umění trivia a quadrivia; druhá vyhrazená řádovým studentům, pocházejícím také z jiných provincií, aby se věnovali studiu filozofie, teologie a biblických věd. Tato druhá škola dostala časem název Generální studium řádu. Studium u Svatého kříže nabylo zakrátko velkého věhlasu a prosperity díky věhlasným učitelům, kteří zde vyučovali a bohaté knihovně, která byla v klášteře zbudována. V roce 1246 otec kvardián od Svatého Kříže, Fra Guido della Fassa, koupil pro menší konventuální florentské bratry Graciánův Decretum ( ad usum et utilitatem fratrum minorum conventus florentini ). To byl první krok k vybudování zmíněné obdivuhodné knihovny, která na konci XVII. století patřila k nejvýznamnějším ve Florencii a nejen zde. Jen pro představu o jakou knihovnu se u Svatého kříže jednalo, postačí uvést, že po vyhlášení zrušujících dekretů, bylo z tohoto kláštera odcizeno a přeneseno do Laurenzianské a Národní knihovny množství tištěných knih výjimečných a starobylých tisků, spolu se 781 rukopisy, zatímco veškerý archivní materiál byl začleněn do Státního archívu. Ve školách Svatého Kříže, - kromě spousty mladých členů řádu, korunovali svou mladistvou formaci i mnozí významní členové florentských šlechtických rodin, spolu s jinými mladými, kteří byli vybíráni z běžného lidu, aby později zaujali privilegovaná místa v kulturním životě města. Tady studoval největší z básníků Dante Alighieri; tady získal kulturní formaci Giovanni de Medici, syn Lorenza il Magnifica, který se pak stal kardinálem a papežem, jenž přijal jméno Lev X. a výčet osobností by mohl ještě dlouho pokračovat. Tak se dostáváme do doby zrušení. Tolik práce, taková oddanost, tolik studia a takový věhlas, to vše bude v krátkosti smeteno jako prach. Pro Svatý Kříž nastávají dlouhá léta utrpení a zapomnění. Díky stále více se otupující přísnosti a aroganci odstraňujících zákonů z let , nabývají františkánští bratři jistoty a odhodlání. V roce 1926 bylo důstojně oslaveno VII. sté výročí smrti sv. Františka. V roce 1929 dostali zpět do užívání některé budovy kláštera. Byla znovu vybudována kolej pro aspiranty řádu, život se pomalu začal rozvíjet a bratři znovu nabyli vědomí věhlasné náboženské a kulturní tradice. V roce 1931 byly požehnány majestátné varhany a 4

5 20. května 1944, u příležitosti 500. výročí úmrtí sv. Bernardina ze Sieny, byla slavnostně otevřena nová Knihovna konventu s rukopisy a knihami, které se podařilo zachránit před zničením a navíc byla obohacena o četné svazky pocházející z konventů celé provincie. V poválečných letech pak františkánští bratři značně přispěli ke zhojení náboženských a mravních ran, způsobených válkou, a to tím, že v klášteře Svatého kříže otevřeli Teologické studium pro laiky, což byl vůbec první institut tohoto druhu v Itálii. Snad nejvýmluvnější jsou slova, jež napsal Moisé: V prachu chrámu Svatého Kříže jsou vepsány dějiny italské civilizace. K této vzdělanosti přispěli nepřehlédnutelným způsobem františkánští bratři od Svatého Kříže. FRANTIŠKÁNSKÁ KOMUNITA U SVATÉHO KŘÍŽE Současně s budováním chrámu se pokračovalo i se stavbou konventu. V XIX. století tak byla dokončena sakristie, noclehárna, ošetřovna, útulek pro poutníky, jídelna. Po zrušení financování z veřejných prostředků, z důvodu složitých historických událostí, kterými tehdy Florencie procházela, leželo pouze a jen na bedrech bratří, aby nakolik to bude možné, zabránili zkáze a zhroucení tak významného a jedinečného monumentu. Tento první františkánský konvent měl stále větší vliv na dění ve městě. Hostil nejvýznamnější osobnosti, jakými byli papežští legáti, kardinál Matteo d Acquasparta, někdejší generální představený řádu a Gianni degli Orsini. Sloužil jako sídlo aténskému knížeti. Zažil velké pohromy, jakou byla povodeň v roce 1933, která způsobila nenapravitelné škody na archivu, a velký požár v roce 1423, který zcela zničil noclehárnu. V letech 1365 a 1387 se právě zde konala generální kapitula františkánského řádu. V XV. století došlo k nové výstavbě všech poničených objektů. Avšak i v dlouhých a slavných dějinách tohoto druhého konventu se mísily chvíle radosti s ničivými událostmi. Hostil papeže Evžena IV. Byl sídlem generální studia řádu, jednoho z nejprestižnějších v Evropě. Tady žili a vyučovali tři budoucí papežové františkánského konventuálního řádu a spolu s nimi spousta teologů, filozofů, spisovatelů, historiků a vědců, kteří z tohoto komplexu učinili jedno z nejprestižnějších center kultury. Dvaatřicet řeholníků, formovaných v této škole, bylo povýšeno k biskupské hodnosti, dalších devět se stalo generálními představenými řádu a dva apoštolskými nuncii. Mezi zdmi tohoto konventu se konaly tři generální kapituly řádu v letech 1449, 1467 a Dějiny tohoto konventu však provázely i ničivé události: v roce 1512 se po strašlivé bouři zřítila věž, která způsobila vážné poškození střechy chrámu; 5

6 v roce 1557 přišla další ničivá povodeň řeky Arno, která zničila archiv; v roce 1567 začaly pod vedením Vasariho obnovné práce na architektuře chrámu, které změnily jeho vnitřní vzhled; 28. března 1765 se zřítila velká část střechy kostela, protože se o něj nositelé veřejné moci, kteří vyhnali františkány, vůbec nestarali. Do jejich hradeb vniklo mnoho loupeživých výprav, mezi nimi je smutně proslulá ta z roku 1529, která pro chrám znamenala ztrátu téměř veškerého liturgického pokladu. Ve XX. století pak dopadla na konvent dvě krutá zrušení; 4. listopadu 1966 zaznamenal poslední dramatickou povodeň Arna. V činorodosti, tvořivosti a v evangelijním poselství františkánských bratří však florentský lid nepřestává vnímat přítomnost svatého Františka. Množství náhrobků a monumentálních sarkofágů podtrhuje zvláště v tomto chrámu téma smrti, úchvatným způsobem vyjádřené na Giottově obraze Smrt svatého Františka (Capella Bardi); vyjadřují důležitost připomínky občanských hodnot spjatých s křesťanskou nadějí v život věčný a v sílu modlitby za spásu duší, která spojuje živé i mrtvé ve společenství svatých. NÁHROBKY Bazilika Santa Croce byla zpočátku pohřebním chrámem významných rodin a slovutných františkánů. Od poloviny XV. století počínaje náhrobky Leonarda Bruniho a Carla Marsuppiniho zbudovaných na náklady Florentské republiky, se stává pohřebním místem nejslavnějších osobností Florencie. V roce 1564 zde byl pohřben Michelangelo Buonarroti (foto vlevo), v roce 1642 pak Galileo Galilei (foto nahoře). 6

7 Michelangelo Buonarroti (6. března února 1564) Víra ve vrcholných dílech florentského génia Intenzivní vztah Michelangela Buonarottiho ke Kristu Pánu dosvědčují nejen jeho vrcholná díla sochařství a malířství, ale také mistrovy básně a listy. Je to vztah, který promlouvá z celého umělcova života: vyrůstal ve Florencii Marsilia Ficina a Savonaroly, už od mládí poznal působivost nového křesťanského humanizmu i odkaz na lidovou kající zbožnost. Na dvoře papeže Julia II. pak vstřebával atmosféru smělého vnímání křesťanského smyslu dějin, a následně, ve službách papeže Pavla III., se dostal do kontaktu s preláty a teology, působícími v prvním období katolické reformace, přičemž sám přispěl k některým nejvýmluvnějším vyjádřením nové katolické spirituality. A nakonec, ve stáří, když znovu definoval výraz chrámu symbolu moci Církve, svatého Petra, naznačil trýznivé vize osobní křehkosti ve svých dvou posledních sochách, Pietách ve Florencii a v Miláně, přičemž jednu i druhou zamýšlel pro svůj vlastní hrob. Je však možné z tohoto všeobecně náboženského vnímání Michelangelova umění dospět k tomu, že umělec byl velkým průkopníkem nejen forem, které vymyslel, ale také jejich obsahů: že totiž byl originálním a vlivným průkopníkem linií náboženského výkladu, jež měly přetrvat v životě Církve? Je pravda, že v západních dějinách snad žádný umělec natolik neovlivnil chápání významu posvátna jako Michelangelo, jehož díla na biblické motivy či díla náboženské úcty, nepřestávají ani po pěti staletích oslovovat věřící i nevěřící, promlouvajíce dramatičností a životní silou témat židokřesťanské ikonografie. David a Mojžíš, postavy klenby Sixtínské kaple a Posledního soudu, Michelangelovo ztvárnění Panny Marie a Piety, to vše dalo podnět k novému chápání Boha i člověka, vzdáleným duchovním konvencím byzantského umění, ale také naturalizmu konce evropského středověku a počátku italské renesance. Jsou to vrcholná díla, která kromě formálního kouzla, sdělují své poselství s takovou působivostí, že každý, kdo před nimi stane je doslova zatažen do opravdové a originální náboženské zkušenosti, která je plodem rozjímané, žité a protrpěné víry. Jakým způsobem lze chápat Michelangela jako teologa, tedy někoho, kdo dokáže vyslovit nové slovo (lógos) o Bohu (Theós)? 7

8 V církevním životě doby Michelangelovy, malíři a sochaři následovali hned po těch, kdo se teologickému myšlení věnovali profesionálně, tedy po kněžích a řeholnících, a s nimi také udržovali privilegovaný vztah. V případě Michelangela víme, že k jeho první formaci došlo v dílně slovutného mistra jménem Domenico Ghirlandaio, který tehdy pracoval na realizaci souboru obrazů pro presbytář hlavního chrámu florentského dominikánského konventu, Santa Maria Novella. Nedostávali snad chlapci a mladí pomocníci výklad významu toho, co tvořilo, od samotného Ghirlandaia, který už tehdy byl mistrem tradiční ikonografické tvorby, ale také od otců dominikánské komunity, kteří duchovně i intelektuálně vyrostli v patristické a scholastické tradici? Nediskutovali mezi sebou o nejlepším způsobu, jak zadaný úkol splnit? A neusilovali o to, aby tu a tam přispěli k novým pohledům na známé věci, možná jen proto, aby ukázali svou zdatnost? A neposuzovala se snad tato bravura a profesionální reputace také na základě schopnosti umělce interpretovat originálním způsobem velká náboženská, mytologická a historická témata? Skoro každá stránka Vasariho Životopisů (1550) vybízí k pozitivní odpovědi na výše položené otázky a předpokládá, že mladé umělce skutečně takto formovali mistři a představitelé chrámů; že si navzájem vyměňovali názory; pokoušeli se o nové pohledy; a současníci je posuzovali i na základě jejich exegetické originálnosti. V případě Michelangela tu byly kromě zmíněného obecného kontextu ještě další dva faktory: například jeho rodinná situace poté, co se jeho starší bratr stal dominikánem, musel se zhostit závažné odpovědnosti prvorozeného on sám; pak je tu intelektuální nadání samotného umělce, které v řeči jeho listů a básní ukazuje na obdivuhodné teologické znalosti; a konečně osobní víra, tak intenzivní v pozdním věku, že musíme právem předpokládat její silné kořeny v mládí. Jeho víra byla téměř jistě živena znalostí Písma svatého: studie Rab Hatfielda potvrzují přímý odkaz mnoha výjevů z klenby Sixtinské kaple na xylografii ilustrované Bible, kterou vydal v několika nákladech Niccoló Malerbi v Benátkách v roce 1490 (čtyři roky před krátkým pobytem mladého Michelangela v tomto městě na laguně). Hatfield usuzuje, že Michelangelo jeden exemplář tohoto díla vlastnil, navíc ho používal jako ikonografický zdroj a dobře znal i text, který byl v italštině, nikoli v latině. Díváme-li se například na první Michelangelovo dílo, kterým je Madonna delle scale, datovaná kolem roku 1491, žasneme nad tím, jak se šestnáctiletý umělec zařadil do umělecké 8

9 společnosti svého města. Michelangelo, jako stipendista v akademii, kterou založil Lorenzo de Medici, a která byla svěřena poslednímu spolupracovníku Donatella, Bertoldu di Giovannimu, se nejen pokoušel o náročnou Donatellova techniku zmáčknutého reliéfu, ale rozhodne se pro mariánskou typologii, která je na světělné roky vzdálená eleganci, jakou pěstovaly bezprostředně předcházející generace (například Botticelli) a přináší zcela osobní a mnohem starší motivy než Donatello, takže čerpá z kořenů florentské figurativní tradice XIII. a XIV. století. Masivní proporce jeho Madony, stejně jako její zamyšlený pohled, připomínají tvary a ducha tzv. Madonna dagli occhi di vetro (skleněných očí) od Arnolfa di Cambia, která se za Michelangela ještě nacházela nad hlavním vchodem do dómu i další, která se jím nechala inspirovat, jako Giottova Maestà v kostele Všech svatých; starobylých a slavných obrazů, které představovaly Pannu Marii nejen či na prvním místě jako lidskou ženu a matku, ale jako královnu, apokalyptickou ženu, postavu Církve Sponsa Christi (Snoubenky Kristovy) a Mater christianorum (Matky křesťanů). Pozice této ženy pod schody, na nichž vidíme děti ( anděly ), vede navíc ke zcela konkrétnímu vědomí Mariina místa na schodech ráje duchovní a fyzická vstřícnost Mariina, která dává Božství sestoupit do lidství a lidství vystoupit k Božství. Její pozice nad velkým hranatým a vyvýšeným blokem, odkazuje dále na tajemství svobody, spočívající na Tom, který je úhelným kamenem každé důkladné stavby, Krista, jediného základu Církve. Michelangelo představuje Pannu Marii v mystických a církevních pojmech (pocházejících od Danteho) jako jsou dcera vlastního Syna, jemuž - ač saje z jejího prsu je vlastní heroická síla toho, kdo nejen přijímá, ale dává život. Svalnatost Dítěte u Madonna delle scale, stejně jako junonské rysy matky, nabádají k dalšímu zamyšlení. Michelangelo vytesal tento reliéf, když byl žákem tzv. akademie, založené Lorenzem, k němuž přešel poté, co urazil významnou cestu. Vasari říká, že il Magnifico, protože trpěl tím,..., že v jeho době nejsou slavní a vznešení sochaři, jako byli kdysi, proslulí a věhlasní malíři, rozhodl se... otevřít školu; a proto požádal Domenica Ghirlandaia, pokud má ve své dílně k tomu nadané mladíky, aby je poslal do zahrady, kde by je rád vyučoval a vychovával, aby tak byli ctí jeho i rodného města (Vita di Domenico Ghirlandaio). Zahrada, kde Lorenzo de Medici přijal tyto mladíky, se navíc nacházela nedaleko konventu svatého Marka, ve kterém Medicejští uchovávali své sbírky antických soch, a jejich kurátorem byl Bertoldo di Giovanni. Idea pozvání, která vedla Michelangela spolu s dalším mladíkem z Ghirlandaiovy dílny, Francescem Granaccim, do medicejské zahrady byla především vychovat budoucí generaci sochařů pod vedením učedníka jednoho z největších sochařů XV. století, Donatella, a to díky přímému kontaktu s hlavními prameny Donatellova umění, řeckořímským sochařstvím. To vše ve snaze zaplnit citelnou mezeru, která vznikla po Donatellově smrti, kdy se Florencii nedostávalo velkých mistrů sochařství z mramoru. Florencie rodné město Buonarottiho, s mimořádnou tradicí posvátného umění, - mělo tedy nesmírný význam pro duchovní formaci umělce. Tak to vyčteme i z konstatování Vasariho, že totiž Bůh se rozhodl dát mu jako vlast nejvznešenější z měst, Florencii, nejen či hlavně jako odkaz na zlatý věk Lorenza, kdy se Buonarroti narodil a dospíval, ale jako odměnu za veškeré slavné dědictví, jež Florencie vybudovala už od éry Giottovy. Vasari to říká jasně: rozhodl se dát mu jako vlast nejvznešenější z měst, Florencii, aby v ní přivedl k dokonalosti všechny ctnosti, prostřednictvím jednoho jejího občana. Podle 9

10 jeho prvního životopisce spočívalo poslání, které Bůh svěřil Michelangelovi v tom, že uskuteční a přivede k dokonalosti tradici věků florentského umění, uznávaného nejen v jeho nejvznešenějším období konce X. století, ale také a především v mimořádné energii skutečných objevitelů renesance, od Giotta po Donatella. Jako monumentální symbol této tradice,- a tedy tohoto poslání a povolání, jež Vasari připisuje Michelangelovi, můžeme vzít ohromnou florentskou katedrálu, Santa Maria del Fiore, s jejíž stavbou započal Arnolfo di Cambio za časů Giottových (tento umělec byl ostatně povolán, aby navrhl její zvonici), a kterou dokončil Filippo Brunelleschi za časů Donatellových (tento byl povolán, aby dóm a zvonici vyzdobil významnými sochami). Katedrálu tedy můžeme vzít jako symbol, protože ještě za doby Michelangelovy byla ideálním místem přičlenění se k tradici: byla místem, o němž snil každý z mladých florentských umělců v naději, že bude povolán, aby na ní pracoval, což se ostatně Michelangelovi podařilo, neboť po krátké zkušenosti v Římě byl povolán, aby pro katedrálu vytvořil sochu Davida (i když se její umístění ještě v době kdy ji Michelangelo tesal, změnilo), stejně jako mocnou postavu svatého Matouše. Bez heroických postav proroků a evangelistů florentské zvonice a dómu, nelze pochopit morální intenzitu postav klenby Sixtinské kaple a náhrobku Julia II; bez mladistvé ambice mladého umělce promlouvat k jednomu celému městu, si nedokážeme představit zralou schopnost Buonarrotiho sdělovat Církvi a světu základy tisícileté identity křesťanského Západu. Michelangelo a mrtvé tělo Ukřižovaného Krista V polovině roku 1540 začal Michelangelo se skupinou soch, jež v příštím desetiletí zůstaly nedokončené; dílo stáří velkého génia, značného osobního a duchovního zájmu, v němž umělec ztvárňuje sebe sama jako jednoho z těch, kdo sňali Kristovo tělo z kříže, Nikodéma, ve chvíli, kdy vkládá Ukřižovaného do náruče matky, vlevo je přítomna i Marie z Magdaly. Dnes se tato druhá ze tří mistrových Piet nachází v Museo dell Opera del Duomo di Firenze, ale 10

11 umělec ji zamýšlel umístit do kaple římského kostela, v níž doufal, že bude pohřben, v blízkosti oltáře, pravděpodobně ve velkém výklenku nad ním. Poblíž či nad oltářem: všeobecný rámec tohoto díla byl tedy eucharistický, jak to viditelně vyplývá z Kristova těla, jež vévodí celému sousoší. Tento svátostný vzlet dává zvláštní sílu nejen Kristově reálné přítomnosti, ale současně i Michel-angelově, neboť jak jsem uvedl, sám se zobrazil v postavě starce za Kristem, od jehož vzpřímeného těla začíná sestupné zakřivení mrtvého těla Ježíšova; stařec, jehož přirozené dojetí kontrastuje s nadpřirozeným klidem Spasitele. Není zřejmé, zda tato postava znázorňuje Josefa z Arimatie, bohatého muže, který věnoval Kristu vlastní hrobku, anebo Nikodém, stařec, který přišel za Ježíšem v noci, aby se ho zeptal, zda se může dospělý znovu narodit, a pokud ano, zda musí znovu vejít do lůna matky a narodit se fyzicky podruhé (srv. Jan 3,4). Pro obě hypotézy lze předložit rozumné důvody. Ani odborníci, kteří se touto otázkou zabývali, ji nedokázali vyřešit. Oba Michelangelovi životopisci ze XVI. století Giorgio Vasari i Ascanio Condivi viděli v tomto starci Nikodéma, stejně jako skutečnost, že Michelangelo mu vtiskl vlastní rysy ve chvíli, kdy i on stařec, se připravoval na smrt. Navíc toskánská tradice říká, že Nikodém byl sochařem a je autorem uctívané Svaté Tváře v Lucce. Tato skutečnost spolu s pokročilým věkem, otázky kolem smrti a znovuzrození, jež evangelium spojuje s Nikodémem, nás vedou k tomu, abychom ve starci, jehož Michelangelo vytesal jako sebe sama, viděli tajného ctitele Krista, Nikodéma. Přestože analogická identita zůstává nejistá, už vůbec tomu tak není v případě identity historické: Vasari i Condivi jednohlasně potvrzují, že tento muž s Kristovým tělem v náručí, je Michelangelo. Pro naše porozumění sousoší není ani tolik významná otázka Nikodém/Josef z Arimatie, ale Kristus/Michelangelo, která jako by vyvstávala z niternějšího vztahu než s jakým se setkáváme u jiných Piet, kde umělec ztvárnil sám sebe mezi kolemstojícími (vzpomeňme na autoportrét Tiziánův na velké Pietě, která byla původně podobně jako sousoší Michelangelovo, - zamýšlena pro oltář, kde chtěl být umělec pohřben foto, obraz je dnes uchováván v galerii Akademie v Benátkách, Tizián klečící před Kristem). Na známém Tiziánově obraze existuje jistý odstup mezi umělcem a Ježíšovým tělem, zatímco na Buonarrotiho Pietě jsou takřka v symbióze: splynutí dvou mužských postav je taková, že pozorovatel jen stěží rozezná přesné místo, kde končí Kristus a začíná Michelangelo. Zvláště pak uvědomíme-li si zjevný sklon naklonění celebranta nad oltář, kde mělo být sousoší umístěno, anebo věřící, klečící před ním je jasné, že postava, která 11

12 se sklání nad Kristovým tělem byla vnímána jako fyzický a psychologický odkaz na Spasitele. Či jinými slovy mladistvé tělo Kristovo, mocné i ve smrti, se jeví jako zrozené z těla starého Michelangela, skloněného ve snaze podpírat mrtvého Vykupitele. Význam tohoto nového splynutí těl těla starce s tělem mladíka, živého s mrtvým je třeba hledat v Janově evangeliu, kde nacházíme vyprávění o Nikodémově noční návštěvě u Krista. Zvláště pak dva úryvky spjaté s Nikodémovým příběhem naznačují, co chtěl Michelangelo říct, když nad Kristovo tělo umístil své vlastní, takže jen stěží je dokážeme oddělit; jsou to pak úryvky, které dávají naději Nikodémovi i každému věřícímu, že po smrti znovu vstane, a to v přímém vztahu s eucharistii. V 6. kapitole Janova evangelia, v souvislosti s dlouhou řečí, v níž Kristus velmi zneklidní své posluchače, když jim prohlásí, že on, Kristus, je chléb života, a každý, kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky, Pán nakonec říká: Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. Toto je chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli vaši otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky (Jan 6,55-58). Druhý úryvek je Ježíšova řeč na rozloučenou, kterou pronáší při Poslední večeři, a která ve čtvrtém evangeliu zaujímá místo ve vyprávění o ustanovení eucharistie. Stále se vracejícím tématem je společenství: dokonalé životní společenství mezi Kristem a Otcem, které o vigílii své smrti Spasitel rozšiřuje také na své učedníky. Nevěříte, že já jsem v Otci a Otec ve mně?, ptá se jich Ježíš na začátku dlouhého monologu (srv. Jan 14,10). Poté, v přirovnání k vinnému kmeni a jeho ratolestem, jim ukazuje na svůj vztah k nim: Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce (Jan 15,15). Vysvětluje, že tyto věci jim říká proto, aby moje radost byla i ve vás, a vaše radost aby se završila (15,11), a abyste ve mně měli pokoj (16,33). Nakonec pak Kristus prosí Otce za ty, kteří v něm najdou radost a pokoj, aby byli jedno, jako ty ve mně a já v tobě (...). Já v nich a ty ve mně (...), aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich (17, ). Tyto evangelijní úryvky tedy popisují společenství života fyzického i duchovního současně, v němž ti, kdo jí Kristovo tělo a pijí jeho krev, žijí v něm a on v nich: z něj totiž čerpáme život stejně, jako on jej čerpá z Otce. A tuto kompozici zpracoval Michelangelo ve své Pietě jeho způsob spojení starého těla s mladým tělem Vykupitele, muže blízkého smrti s Bohem, který ze smrti povstane má co do činění s plným společenstvím života, zpřítomněným v Eucharistii, která jak si Michelangelo přál měla být slavena před jeho Pietou. Tuto ideu dokonalého spojení Kristova života s životem věřícího, vysvětlují Otcové Církve. Svatý Hilárius z Poitiers, v rozjímání nad vztahem vtělení a Nejsvětější Trojice, se například táže: Jestliže se Slovo skutečně stalo tělem, a my v eucharistii skutečně přijímáme Slovo, které se stalo tělem, proč bych neměli věřit, že On s námi zůstává i co do přirozenosti?. A uzavírá: jsme jedno, protože Otec je v Kristu a Kristus je v nás. On je v nás skrze své tělo, a my jsme v něm, a spojeni s ním, tedy to čím jsme je v Bohu (...). To, jak přirozená je tato jednota, můžeme pochopit z jeho slov: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm (De Trinitate 8,13-16). Toto přirozené spojení těl a duší, vysvětluje i svatý Petr Chrysolog v komentáři k výzvě sv. Pavla přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou (srv. Řím 12,1). Petr 12

13 Chrysolog si představuje, jak Kristus říká duši věřícího: Vidíš mě ve svém těle, ve svých údech, ve svých orgánech, ve svých kostech, ve své krvi (Disc. 108; PL 52, ). Říká se tím, že věřící, vybízený, aby obětoval své tělo, ve skutečnosti obětuje Krista, který v něm přebývá! Na základě tohoto úsudku, Chrysolog uzavírá, že slova svatého Pavla povyšují každého věřícího ke kněžské důstojnosti, protože každý věřící je povolán, aby sebe sama přinášel jako oběť svatou je to závěr, který se zakládá na dalším Pavlově textu, totiž listu Galaťanům 2,20, kde je dokonalé spojení Krista s věřícím vyjádřeno podobnými slovy: žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus!. Pokusíme-li se číst Michelangelovu Pietu v tomto světle, objasní se nám mnoho věcí. Stejně jako kněz obětuje na oltáři chléb a víno, které se po proměnění stávají Kristovým tělem a jeho krví, tak na oltáři obětuje Michelangelo své tělo starce jako oběť svatou a vidí ho proměněné v Krista; žije, nyní však životem Krista, který je v něm. Ve svém obrácení, chci tím říct, že Michelangelo jako by přijal výzvu apoštola odložit starého člověka a jeho dřívějším chováním, člověka, který se žene za klamavými rozkošemi, a obléci člověka nového, který je stvořen podle Boha (Efesanům 4,22-24), aby tak budoval Kristovo tělo, a stal se dokonalým člověkem do té míry, že se na něm uskuteční Kristova plnost. (Efesanům 4,13). Ale existuje ještě další dimenze bezvýhradného spojení, která snad pomůže pochopit formální genezi Piety. Svatý Řehoř Nysský, v zamyšlení nad úryvkem knihy Kazatel, který říká, všechno pod nebem má svůj čas... je čas zrození i čas umírání (Kaz 3,1-2), říká: My sami jsme jistým způsobem otci nás samotných, když svými dobrými předsevzetími a našimi svobodnými rozhodnutími rodíme nás samotné a vynášíme se na světlo (Hom. 6). Světec dále upřesňuje, že takové vlastní otcovství věřícího spočívá v tom, že dovolí, aby byl do nás vtištěn tvar Kristův ; to je čas k zrození. A čas k umírání se nestaví proti duchovnímu zrození, ale doplňuje ho, protože věřící, který nežije hříchu, ale neustále umrtvuje své tělo, a tak ve svém těle nosí umírající tělo Krista toho, jenž se nechává ukřižovat s Kristem a nežije sám pro sebe, ale má v sobě Krista, který žije zakouší stále, podle sv. Řehoře Nysského, účelnou smrt, která přináší pravý život (tamtéž). Když se nyní s mnoha kritiky zahledíme na florentskou Pietu, jako vycházející ze skicy pro Vittorii Colonnu (obr.), na němž je Kristovo tělo sňato z kříže a položeno na kolena jeho Matce, pak přirovnání svatého Řehoře Nysského, podle něhož věřící rodí Krista sám v sobě, nabývá mimořádné výmluvnosti. Na sousoší, které Michelangelo tvořil pro svůj náhrobek, zaujímá místo Panny Marie on sám: nikoli matka, ale otec Krista, který se rodí na oltáři z nyní již starého těla umělce. 13

14 Kajícník Michelangelo vtiskuje svému tělu tvar Krista, protože jak učí další učitel Církve, svatý Ambrož každá věřící duše počíná a rodí Boží Slovo... Podle těla je pouze jedna žena Matkou Kristovou; ale skrze víru je Kristus plodem všech lidí (Expositio in Lucam, 2,19-23). Tak na Nikodémovu otázku, zda se člověk může znovu narodit, když už je starý, odpovídá florentská Pieta v duchu svatého Cyrila Jeruzalémského, že tělo dává život všem, kdo na něm mají podíl. Když se stal jedno s těmi, kdo musí podstoupit smrt, Kristovo tělo vyhošťuje smrt; a tím, že dal vzejít tomu, co dokáže zničit porušení, jeho tělo vyhošťuje porušení (PG 73,563-66). Toto splynutí je tvořeno dvěma navzájem nerovnými částmi. Jestliže Kristus umírá, je to v těle, které má od nás, když se v lůně Panny Marie stal Synem člověka ; ale pokud se my nyní můžeme znovu zrodit jak doufal Nikodém pak je to díky jeho zmrtvýchvstání, jakožto Syna Božího. Od tebe se mu dostalo smrti, ale od něj jsi získal život, říká svatý Augustin; ve tvém těle přijal zkoušku, ale v jeho těle ses stal vítězem (Komentář k žalmům, 60,2-3). V jiné souvislosti sv. Augustin dodává, že Kristus neměl co vynést na kříž, ne-li tělo, které měl od nás... naši přirozenost, kterou bylo třeba znovu zrodit, byla přibita na kříž s ním, aby naše přirozenost, porušená hříchem mohla být obnovena, a my abychom už nebyli otroky hříchu (Komentář k žalmům, 140,4-6). Když biskup z Hyppa rozjímá nad tajemstvím Božího Syna, který přijímá smrt, aby vykoupil hříšné lidstvo, říká: Na jedné straně je Stvořitel; na druhé se stal tvorem. Ve svém božství svobodný od jakékoli nutnosti či proměny, vzal na sebe naši nestálou přirozenost tvorů, a tak nás shromáždil v něm, abychom se s ním stali jedním člověkem, hlavou a tělem (sv. Augustin, komentář k žalmům 85,1): snad ani neexistuje přesnější popis toho, co vytvořil Michelangelo ve splynutí dvou postav, totiž Krista a sebe sama, v životním propojení nad oltářem! Je třeba ještě zdůraznit, že tento způsob četby Piety nabývá smysl především v eucharistickém kontextu. Od chvíle, kdy kalich a chléb přijímají Boží Slovo, a eucharistické způsoby se stávají Kristovým tělem a jeho krví, dávajíce našemu tělu pokrm a růst, říká sv. Irenej, jak mohou někteří tvrdit, že lidské tělo není schopno přijímat božský dar věčného života? A dodává naše tělo se živí tělem a krví Pána a stává se jeho údem. Tak píše svatý Pavel v listu Efesanům: Jsme údy jeho těla, tedy jeho masem a jeho kostmi. Nemluví o nějakém duchovém či neviditelném člověku, protože duch nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě (srv. Lk 24,39). Naopak, Pavel mluví o anatomii skutečného člověka, s masem, nervy a kostmi, živeném z jeho kalicha, z kalicha jeho krve, a který roste díky chlebu, kterým je jeho tělo (Proti herezím, 5,2,2-3). 14

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

BAPTISTERIUM SV. JANA KŘTITELE

BAPTISTERIUM SV. JANA KŘTITELE BAPTISTERIUM SV. JANA KŘTITELE... děkuji Vám za nádherná slova, která jsou svědectví víry, radosti a hlubokého přilnutí k Církvi.... V Baptistériu sv. Jana se zrodily k Božímu životu generace a generace

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Ignatios Filadelfským

Ignatios Filadelfským Ignatios Filadelfským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

VY_32_INOVACE_CJK43060BED

VY_32_INOVACE_CJK43060BED VY_32_INOVACE_CJK43060BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více