EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE"

Transkript

1 GB Capital a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 10 let. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB III 2015 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě Kč, splatné v roce 2017 Datum tohoto Emisního dodatku je

2 EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopis GB III 2015 GB Capital a.s. Tento Emisní dodatek představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPKT") vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen "Dluhopisy"). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) tímto Emisním dodatkem a (ii) základním prospektem společnosti GB Capital a.s., se sídlem na adrese Frýdek-Místek - Místek, Dvořákova 729, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3665 (dále jen "Emitent"), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j.2014/49880/cnb/570, sp. zn. Sp/2014/28/CNB/572 ze dne , které nabylo právní moci dne (dále jen "Základní prospekt"). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta Tento Emisní dodatek (konečné podmínky Emise Dluhopisů) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2003/71/es a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky. Tento Emisní dodatek byl v souladu s 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta a byl v souladu s právními předpisy oznámen ČNB. Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (konečnými podmínkami Emise Dluhopisů). Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány jako 5. emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč a dobou trvání programu 10 let (dále jen "Dluhopisový program"). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole "Společné emisní podmínky Dluhopisů" v Základním prospektu (dále jen "Emisní podmínky"). Emitent prohlašuje, že úplné údaje o Emitentovi a o nabídce jsou k dispozici pouze na základě kombinace Základního prospektu a Emisního dodatku (konečných podmínek Emise Dluhopisů). Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. 1. Emitent Dluhopisů: GB Capital a.s., se sídlem Frýdek-Místek - Místek, Dvořákova 729, PSČ Název dluhopisů: GB III ISIN Dluhopisů: nebude přidělen. 4. Regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo jiném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. 5. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě. 6. Lhůta nabídky: Emitent bude Dluhopisy veřejně nabízet k úpisu po uveřejnění Emisního dodatku; lhůta počíná běžet dnem a bude končit Číslování Dluhopisů: Každému Dluhopisu je přiřazeno pořadové číslo ve vzestupné řadě počínaje číslem Forma Dluhopisů: na řad. 9. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 1,- Kč 10. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise ,- Kč Dluhopisů: 11. Počet Dluhopisů: ks 2

3 12. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (Kč) 13. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů a Ne podmínky tohoto zvýšení: 14. Datum emise: Lhůta pro upisování emise Dluhopisů: Lhůta pro upisování emise Dluhopisů počíná běžet v 0:00 hod. Středoevropského času v datu emise Dluhopisů a končí ve 24:00 hod. dne Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Čistý výnos emise pro Emitenta spolu s uvedením účelu použití takto získaných prostředků: Odhad nákladů a čistých výnosů za Emisi: Minimální a maximální částka žádosti: Čistý výnos emise Dluhopisů, tj. Emisní kurz vydávaných dluhopisů snížený o náklady na přípravu emise Dluhopisů, bude použit pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, především k financování nákupu investičních kovů (mimo zlato) a nemovitostí. Odhad výnosů je ,- Kč při primárním úpisu k Datu emise po odečtení nákladů na přípavu Emise. Odhad nákladů je ,- Kč za předpokladu vydání Dluhopisů v objemu ,- Kč k Datu emise. Minimální částka žádosti je 1 ks Dluhopisu, maximální částka žádosti je počet dluhopisů, který odpovídá počtu dluhopisů k datu Emise v částce stanovené Emisním kurzem. 20. Informace o částce všech nákladů účtovaných Nebudou účtovány žádné náklady. investorům při nákupu dluhopisů: 21. Úrokový výnos: pevný; úrokový výnos bude vyplacen jednou ročně zpětně 22. Úroková sazba: 9,00 % p.a. 23. Datum splatnosti úrokového výnosu: každý rok až do splatnosti. První úrokový výnos je splatný k Den konečné splatnosti Dluhopisů: Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): 26. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): 27. Oddělení práva na výnos Dluhopisu formou vydávání kupónů: Ne Ne vylučuje se 28. Den či dny předčasné splatnosti dluhopisů, ke kterým lze dluhopisy splatit z rozhodnutí Emitenta: Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů dané emise ke kterémukoli datu. 29. Datum schválení Emise: Osobou odpovědnou za tento Emisní dodatek je Emitent, společnost GB Capital a.s., se sídlem Frýdek-Místek - Místek, Dvořákova 729, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 3665, jejímž jménem jedná Mgr. Petr Grosman, statutární ředitel, dat. nar , bytem Kpt. Nálepky 1900, Frýdek Místek, PSČ Osoba odpovědná za Emisní dodatek prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v Emisním dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. Ve Frýdku-Místku Místku dne Mgr. Petr Grosman GB Capital a.s. 3

4 SHRNUTÍ EMISNÍHO DODATKU KONEČNÝCH PODMÍNEK EMISE DLUHOPISŮ GB III 2015 Každé shrnutí se skládá z požadavků, které se nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A.1 E.7) v tabulkách uvedených níže. Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyžadované pro shrnutí Emitenta a Dluhopisů. Jelikož některé prvky nejsou pro daného Emitenta nebo Dluhopisy vyžadovány, mohou v číslování prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že některý prvek je pro daného Emitenta a Dluhopisy vyžadován, je možné, že pro daný prvek nebude existovat relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného prvku a údaj "nepoužije se". Oddíl Úvod a upozornění A. A.1 Upozornění Toto shrnutí je úvodem k prospektu Dluhopisů. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Dluhopisů jako celek, tj. Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) spolu s Emisním dodatkem pro příslušnou Emisi. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v 36 odst. 5 písm. b) ZPKT. Emitent dále upozorňuje, že prospekt Dluhopisů nepřeložil do jiného než českého jazyka. A.2 Podmínky dalšího prodeje Dluhopisu Oddíl Emitent B. B. 1 Právní a obchodní název emitenta B. 2 Sídlo, právní forma Emitenta a právní předpisy. B.4b Popis veškerých známých trendů ovlivňujících Emitent nesouhlasí s použitím prospektu pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů finančními zprostředkovateli. GB Capital a.s. Sídlem Emitenta je Frýdek-Místek, Místek, Dvořákova 729, PSČ Emitent je akciovou společností. Právní předpisy, podle nichž emitent provozuje činnost jsou zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Valná hromada společnosti ze dne rozhodla, že společnost se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Emitent je registrován v České republice, zapsán v obchodním rejstříku České republiky vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce Marketingové rozpočty v roce 2014 nebudou klesat a možná i mírně porostou. Stejně jako v minulých letech bude kladen velký důraz na využití sociálních sítí, mobilního webu a správné nastavení obsahového marketingu. Výsledky vychází z výzkumu Trendy v českém marketingu 2014, který mezi 230 odborníky z marketingu, brandingu, reklamy a příbuzných oborů provedla poradenská společnost Idealisti. Za stále důležitější bude podle výzkumu také považován monitoring sociálních médií. Oslovení respondenti nejčastěji předpokládali vývoj marketingových rozpočtů v intervalu 0 % 10 %. Názor je to poměrně silný, protože takto odpovídalo 70 % oslovených. V průměru se jednalo o meziroční růst ve výši 2,2 % (medián 1,5 %). Odhady změn v marketingových rozpočtech kopírují mírně pozitivní výhled ekonomiky. Je ale téměř jisté, 4

5 že nepůjde o plošný pohyb, ale do značné míry i o strukturální změnu: zájem i rozpočty se budou pohybovat směrem k atraktivním formátům a budou tlačeny úspěšnějšími obory 1. Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) v prvním čtvrtletí letošního roku ukázal na pozvolný růst cen rezidenčních nemovitostí. Ceny mírně rostly u všech typů nemovitostí. Nejmenší nárůst zaznamenaly ceny bytů, a to o 0,3 procentního bodu (pcb). Následovaly ceny pozemků s přírůstkem ve výši 0,9 pcb a největší posun byl zaznamenán v případě rodinných domů, a to o celé 2 pcb. Rodinné domy se tak dostaly na identickou hodnotu jako na konci roku Ceny bytů rostly dle údajů HB INDEXu v prvním čtvrtletí roku 2014 jen minimálně, konkrétně o 0,3 pcb. Tento vývoj potvrdil trend setrvalého a velmi mírného růstu cen bytů, který započal přesně před rokem. Růst cen byl zaznamenán hlavně v Praze a částečně i Brně. V Praze došlo k růstu poptávky po novostavbách o více než 10 %, díky čemuž rostly ceny bytů v nových projektech, respektive nových etapách stávajících projektů. Developerská výstavba ožila i v Brně. V ostatních regionech však i nadále stagnuje, stejně jako ceny bytů. K největším propadům cen došlo v Karlovarském a Ústeckém kraji. Navíc po dlouhé době přestal vývoj cen bytů ve Středočeském kraji kopírovat vývoj cen v Praze. Trh také vykázal rychlejší růst cen starších zděných bytů oproti panelovým. Z pohledu výměry rostly ceny spíše malometrážních bytů, zatímco byty s užitnou plochou nad 75 m2 naopak zaznamenaly mírný pokles. Co se týká segmentu rodinných domů, zaznamenal HB INDEX za poslední tři měsíce nejmasivnější nárůst cen, a to o 2 pcb. Ceny se tak vrátily na úroveň z konce roku Obecně však lze konstatovat, že ceny rodinných domů se trvale drží na stabilní úrovni. Na trhu přetrvává zájem o starší rodinné domy vhodné k rekonstrukci, protože kupujícím nabízejí nižší cenu a větší volnost při různých úpravách a rekonstrukci. Díky mírné zimě došlo k dřívějšímu započetí výstavby, včetně developerské, která se rozšířila i do mimopražských regionů. Na trhu je rovněž viditelný přetrvávající zájem o dřevostavby a nízkoenergetické domy, které společně tvoří zhruba 10 procent trhu. Výměra nově stavěných rodinných domů se pohybuje do 150 m2 užitné plochy. Pozemky přinesly i v prvním kvartále letošního roku očekávaný vývoj a s ním spojený mírný růst na hodnotu 116,5. Pozemky tak lze i nadále vnímat jako nejstabilnější segment rezidenčních nemovitostí a jako vhodnou investici s malým rizikem, nízkými udržovacími náklady a stabilním mírným růstem. Největší zájem je dlouhodobě o lokality v okolí velkých měst, nejmenší naopak o pozemky v oblastech se špatnou dopravní dostupností, která se navíc kvůli poklesu dotací na dopravní spojení začíná ještě více zhoršovat 2. Zásadní dva faktory, které lze v oblasti investičních drahých kovů vysledovat, jsou: trvalý růst ceny investičních kovů ve středně a dlouhodobém horizontu (pět a více let) a dále výrazná volatilita, tedy výkyvy cen v řádech jednotek až desítek procent v krátkém časovém úseku (hodiny a dny) 3. Významným pomocníkem byl v tomto ohledu FED, který svou politikou nahrával ceně investičních cenných kovů. Uvolněná měnová politika FEDu - masivní nákupy dluhopisů, oslabila dolar, v němž se obchodují investiční cenné kovy a vyvolala obavy z růstu inflace. Pro americké investory se zdálo proto být výhodnější investovat do investičních cenných kovů, jako tradičních uchovatelů hodnoty a pojistce právě proti znehodnocení papírových peněz inflací. Až 48 % podnikatelů a manažerů v ČR plánuje v letošním roce investici do drahých kovů. Platina dominuje investičnímu žebříčku české byznys komunity Přes 80 % podnikatelů a manažerů v České republice považuje investici do drahých kovů za efektivní uložení peněz. Podnikatelé, zejména pak vlastníci větších firem o více zaměstnancích, do této komodity investují více a častěji než manažeři. Nejsilněji je o investici do drahých kovů jako o efektivním uložení peněz přesvědčena věková skupina mezi lety a podnikatelé a manažeři se středoškolským vzděláním. Zkušenost s investicí do drahých kovů má až 41 % české byznys komunity; čeští podnikatelé vedou před manažery o 6 %. Praha je nejsilnější investiční region, a to s 55 %. Z této skupiny již zkušených investorů v minulém roce do drahých kovů investovalo téměř 60 % Zdroj: 3 Zdroj: http //enviweb.ihned.cz/clanek/94156/pro-cesky-prumysl-se-recykluje-stále-vice-drahych-kovu 5

6 Většina zúčastněných zástupců české byznys komunity mající zkušenost s investicí do drahých kovů (58 %) uvedla, že tuto investici provádí nárazově. 6 % pak potvrdilo, že investuje do drahých kovů každý měsíc, podnikatelé jsou mezi častějšími investory zastoupeni hojněji. Pokud jde o formu, tak nejoblíbenější jsou uzanční slitky a cenné papíry vázané na drahé kovy, které získaly stejně procent, jmenovitě 27,5 %. Třetí místo v oblibě mezi investory získaly pamětní mince vydávané ČNB (17 %) a čtvrté místo investiční mince (16 %). Mezi kovy, do kterých čeští podnikatelé a manažeři již v minulosti investovali stříbro (12 %). Nicméně dnes čeští podnikatelé a manažeři považují za nejvhodnější kovy pro investici stálici platinu (16 %), stříbro (9 %). 4 B.5 Popis skupiny Emitenta a postavení Emitenta ve skupině. B.9 Prognóza nebo odhad zisku. B.10 Popis výhrad ve zprávě auditora o historických finančních údajích. B.12 Vybrané hlavní historické finanční údaje o Emitentovi. Prohlášení změně vyhlídek o Ovládající osobou Emitenta je Mgr. Petr Grosman, jediný akcionář, vykonávající zároveň funkci statutárního ředitele a členem správní rady. Mgr. Petr Grosman mimo GB Capital a.s. působí ve společnostech: GB TRADE s.r.o., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 29515, jako jednatel a vlastní 100 % podíl společnosti. ProInsolvent a.s., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2297 jako předseda představenstva a nevlastní žádný obchodní podíl společnosti. 1. EU Advisory a.s., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 3474, jako předseda představenstva a nevlastní žádný obchodní podíl společnosti. Společnost 1. EU Advisory a.s. je v 100% vlastnictví zahraničního subjektu a emitent má v úmyslu z vlastních zdrojů v této společnosti do konce roku 2014 získat 100% obchodní podíl. Společnost 1. EU Advisory a.s. drží 100% obchodní podíl v níže uvedených společnostech. Z titulu funkce předsedy představenstva společnosti 1. EU Advisory a.s. tyto společnosti fakticky ovládá Mgr. Petr Grosman: ABC Služby s.r.o., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce DEF Služby s.r.o., IČ , sídlem Praha Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce , Společnosti 1. EU Advisory a.s., ProInsolvent a.s., GB TRADE s.r.o., ABC Služby s.r.o., DEF Služby s.r.o. nejsou součástí Emitenta a na podnikání Emitenta se nepodílejí a nemají na něj žádný vliv. Nepoužije se Emitent nevypracovává žádné prognózy ani odhady zisku. Nepoužije se ve zprávách auditora o historických finančních údajích nejsou žádné výhrady. Přehled vybraných historických finančních údajů pro finanční rok končící , ROZVAHA (v tis. Kč) AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný majetek Zdroj: 6

7 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál Základní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Výsledek hospod. min. Let Výsledek hosp. běžn. obd VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy Daň z příjmu Provozní náklady Finanční náklady Hospodářský výsledek běž. obd TRŽBY EMITENTA (v tis. Kč) Konzultační činnost Tržby za prodej DHM Tržby za vedení účetnictví Tržby z prodeje CP Tržby z prodeje investičních cenných kovů Ostatní výnosy (od zaměstnanců, pojištovny atd.) B.13 Události ovlivňující platební schopnost Účetní závěrky Emitenta za účetní období končící a byly ověřeny auditorem. Finanční údaje o Emitentovi jsou nedílnou součástí prospektu Dluhopisů. Společnost prohlašuje, že nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta od data jeho poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky. V období od společnost provedla nákup a prodej investičních cenných kovů v celkové hodnotě ,- Kč, a tržby za konzultační činnost dosáhly ,- V roce 2013 Emitent vydal Dluhopisy v celkové výši ,- Kč. Úroky z vydaných Dluhopisů za rok 2013 činí Kč a v roce 2014 vydal dluhopisy ve výši ,-Kč, k úroky z vydaných Dluhopisů v roce 2014 činí celkem Kč, Emitent v roce 2014 vykoupil zpět dluhopisy v celkové hodnotě ,-Kč. Nepoužije se nevyskytly se žádné nedávné události specifické pro Emitenta, které by měly podstatný význam při hodnocení platební schopnosti 7

8 B.14 Skupina Emitenta, závislost B.15 Popis hlavních činností emitenta. Nepoužije se Emitent není závislý na žádné skupině ani na jiných subjektech ve skupině. Společnost GB Capital a.s. se ve své podnikatelské aktivitě zaměřuje na nákup investičních cenných kovů a to hlavně investičního stříbra, společnost se nezabývá obchodováním se zlatem. Od roku 2013 společnost podniká i v oblasti poradenské a konzultační činnosti a to hlavně se zaměřením na zpracovávání podnikatelských záměru a přípravou jejich financování prostřednictvím emisí cenných papíru a to hlavně dluhopisů s veřejnou nabídkou mimo burzovní trh. Společnost se také zaměřuje na oblast firemních financí a vyhledávání zprostředkování investičních příležitostí v podobě investic do obchodních podílů společností pro své klienty. Druhou oblastí činnosti společnosti je oblast realit. V té se společnost zaměřuje na výkup starších bytů velikosti 1+1, 2+1 v moravskoslezském regionu a jejich následný pronájem. Důraz je kladen na příznivou pořizovací cenu nemovitostí. Jedná se o dlouhodobé držení těchto nemovitostí s ohledem na aktuální pokles cen těchto nemovitostí a jejich následném odprodeji v dlouhodobém horizontu. B.16 Vlastníci a ovládající osoby B.17 Úvěrová hodnocení. Oddíl Cenné papíry C. C.1 Popis druhu a třídy nabízených cenných papírů. C.2 Měna emise cenných papírů. C.5 Popis omezení převoditelnosti cenných papírů. C.8 Popis práv spojených s cennými papíry. Hlavním trhem, na kterém Emitent podniká je Česká republika. Emitent je vlastněn a ovládán Mgr. Petrem Grosmanem, který vlastní 100 % akcií Nepoužije se Emitentovi ani jeho dluhovým cenným papírům nebyla přidělena žádná úvěrová hodnocení. Jedná se o listinné dluhopisy na řad ve jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 1,- Kč. ISIN identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů nebylo přiděleno. Měnou emise nabízených dluhopisů je česká koruna CZK. Nepoužije se volná převoditelnost nabízených dluhopisů není nijak omezena. Práva spojená s dluhopisy jsou stanovena ve společných emisních podmínkách. S dluhopisy je spojeno právo vlastníka na předčasné splacení dluhopisů v případě neplnění některých povinností Dále je s dluhopisy spojeno právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu k datu splatnosti dluhopisu. S dluhopisy je spojeno právo na výnos z dluhopisu stanovený emisními podmínkami. S dluhopisy je spojeno právo účastnit se schůze Vlastníků dluhopisů. Zařazení těchto práv dluhopisy jsou nezajištěnými nepřednostními závazky, což znamená, že závazky z Dluhopisů nejsou nijak upřednostněny před ostatními závazky Omezení těchto práv Emitent dle své úvahy má právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané emise ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději 30 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. 8

9 C.9 Výnos dluhopisu, úroková sazba. C.10 Derivátová složka platby úroku. C.11 Žádost o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% p.a. Výnosem dluhopisu je násobek jmenovité hodnoty Dluhopisu a příslušné úrokové sazby vyjádřené jako desetinné číslo. Úrokový výnos je splatný vždy ke dni výplaty úroků, kterými jsou dny , Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu bude provedeno jednorázově k datu splatnosti, převodem na účet vlastníka dluhopisu oproti jeho předložení v sídle Datum splatnosti Dluhopisů je Zástupce držitelů dluhových cenných papírů není k datu prospektu Dluhopisů ustaven. V souladu se Zákonem o dluhopisech a společnými emisními podmínkami může být ustaven usnesením schůze Vlastníků dluhopisů. Nepoužije se platba úroků nemá derivátovou složku. Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo jiném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Oddíl D. Rizika D.2 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro Emitenta Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které souvisejí s jeho podnikáním. Jedna se o tato dále uvedená rizika: Společnost bez historie Krátká historie může znamenat nedůvěru investorů, která může ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta a vést ke snížené schopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky Celkový pokles hospodářské výkonnosti v České republice může negativně ovlivnit výsledek hospodaření Závislost Emitenta na pohybu cen investičních kovů a pohybu cen na realitním trhu Tyto faktory by mohly vést ke snížené schopnosti či k úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Riziko spojené s nedostatečnou likviditou nemovitostí/komodit Na trhu nemovitostí a komodit může nastat situace, kdy se Emitentovi nemusí podařit dosáhnout při prodeji jeho aktiv předpokládané prodejní ceny, což by mohlo vést ke snížení či úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Riziko spojené s nedostatkem vhodných investičních příležitostí. Emitent již získal významný objem investičních prostředků. V posledním účetním období nerealizoval žádnou investici. To by mohlo mít významný vliv na generování příjmů emitenta a mohlo vést ke snížené schopnosti či úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Riziko poškozeni nemovitostí a následných oprav a rizika spojená s pojištěním nemovitostí Emitent má v úmyslu toto riziko minimalizovat využitím vhodného pojištění. Takového situace mohou negativně ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta a snížit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Neschopnost Emitenta splácet závazky plynoucí z Dluhopisů Nebude-li Emitent schopen splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně výnosů, Vlastníci dluhopisů pak budou nuceni vymáhat splacení jmenovité hodnoty a výnosů Dluhopisů soudní cestou. Riziko objemu závazků Emitenta Růst dluhového financování Emitenta vede k růstu rizika, že by se Emitent mohl dostat do prodlení s plněním závazků vyplývajících z jím emitovaných Dluhopisů. V případě úpadku by existovalo větší množství věřitelů a v důsledku by případně zpětně vymožená částka byla nižší. Rizika spojená s insolvenčním řízením Emitenta Vyhlásí-li Emitent úpadek, Vlastníci dluhopisů budou muset své pohledávky na splacení Dluhopisů vůči Emitentovi uplatnit v insolvenčním řízení. Soudní a jiná řízení Emitenta K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu nejsou vedeny žádné spory, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit hospodářský výsledek Emitent si 9

10 D.3 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro cenné papíry. není vědom žádných takových nevyřešených sporů. Do budoucna však existenci těchto sporů nelze vyloučit. Konkurence v oborech podnikání Emitenta Pokud Emitent nebude schopen obstát v konkurenci v oborech svého podnikání, může to negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření Emitenta a schopnost Emitenta dostát závazků z vydaných Dluhopisů. Příbuzenské vztahy S ohledem na příbuznost vedoucích a dozorčích orgánů ve společnosti jsou ohroženy předpoklady pro řádnou správu vedení společnosti. Operační riziko Emitent je závislý na finančních, účetních, správních a jiných systémech zpracování dat, které jsou komplexní a sofistikované a jejich činnost může být ovlivněna řadou problémů. Součástí je i právní riziko, že smlouvy a nároky Emitenta budou nevymahatelné. Politické, ekonomické, právní a demografické faktory Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv společenské faktory, které Emitent nemůže ovlivnit a ani je nelze objektivně předvídat. Tyto faktory mohou mít vliv na podnikání a finanční situaci Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které se týkají emitovaných Dluhopisů. Rizika spojená s Dluhopisy mohou být rozdělena do následujících kategorií: Změna právních předpisů Práva spojená s Dluhopisy vycházejí z právního řádu České republiky. Emitent nemůže poskytnout jakoukoli záruku ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo způsob aplikace právních předpisů státními orgány na hodnotu Dluhopisů po datu vydání tohoto prospektu Dluhopisů. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou Držitel Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je v důsledku změny tržních úrokových sazeb vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu. Rizika spojená s možnou nízkou likviditou Dluhopisů Bude-li chtít vlastník Dluhopisu Dluhopis prodat, vystavuje se riziku, že se mu nepodaří najít osobu, která Dluhopis koupí. Riziko předčasného splacení Pokud Emitent splatí jakékoliv Dluhopisy některé Emise před datem jejich splatnosti, je držitel Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Kreditní riziko Investor je vystaven riziku ztráty, který vyplývá z možnosti selhání Emitenta tím, že nedostojí částečně, nebo zcela svým závazkům splatit úrok a/nebo jistinu Dluhopisu včas, v přijatelných termínech nebo zcela vůbec. Zdanění Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu. Potenciální investoři by se neměli při získání, prodeji či splacení těchto Dluhopisů spoléhat výhradně na shrnutí daňových otázek obsažené v tomto Základním prospektu. Emitent zodpovídá za veškeré údaje v prospektu, i ty převzaté z jiných zdrojů. Riziko inflace Inflace vede ke snížení kupní síly peněz. Dosáhnout výnosu vyššího než je očekávaná inflace je tedy důležitým investičním cílem. Makroekonomický vývoj ovlivňuje dění na finančních trzích. Výsledkem jsou změny ve vyhlídkách na prosperitu jednotlivých firem a odvětví, změny cen finančních aktiv, které se na těchto trzích obchodují, změny v úrokových sazbách, které jsou zde investory požadovány a změny v dostupnosti resp. prodejnosti jednotlivých investičních instrumentů jejich likvidity. Vývoj v těchto oblastech má vliv také na důvěru investorů a ztráta důvěry může ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta a vést ke snížené schopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů Riziko nepředvídatelné události Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa, teroristický útok) může mít negativní vliv na návratnost investovaných peněžních prostředků, a ohrozit tak schopnost Emitenta splatit veškeré dlužné částky vyplývající z Dluhopisů. 10

11 Oddíl E. E.2b Nabídka Důvody nabídky a použití výnosů. Důvodem nabídky je záměr Emitenta stát se významnou společností v oblasti obchodování s investičními cennými kovy (mimo zlato) a realit. Dosahovat tak vyššího zisku. Celková částka nabídky Dluhopisového programu v max. objemu nesplacených Dluhopisů činí ,- Kč. Odhad celkových nákladů emise a odhadované čisté částky výnosů emise Dluhopisů bude uveden v příslušném Emisním dodatku. Jedná se o interní náklady Emitenta a investor nenese žádné náklady či poplatky spojené s nabytím Dluhopisu. E.3 Popis podmínek nabídky. E.4 Zájmy emise/nabídky. E.7 Náklady účtované investorovi. Čistý výnos emise Dluhopisů, tj. jejich Emisní kurz snížený o náklady na přípravu emise Dluhopisů, bude použit pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, především k financování nákupu nemovitostí a komodit (mimo zlato). Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Při nákupu Dluhopisů není uplatňováno předkupní právo, ani jakýkoliv obchod s tímto právem. Celková částka nabídky Dluhopisového programu v max. objemu nesplacených Dluhopisů činí ,- Kč, s dobou trvání deset let. V rámci této 5. emise je veřejně nabízena částka ,-Kč. Veřejná nabídka je časově omezena okamžikem uveřejnění Emisního dodatku a platností prospektu Dluhopisů. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka žádosti o koupi Dluhopisu je 1 ks Dluhopisu. Maximální částka žádosti o koupi Dluhopisu jedním upisovatelem není omezena, avšak nemůže být vyšší než ,-Kč. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý Emisní kurz (resp. kupní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku). Obchodování nemůže začít před učiněním oznámení. Při veřejné nabídce, která bude probíhat od do , bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Nepoužije se neexistují žádné významné ani konfliktní zájmy pro emisi ani nabídku. Investor nenese žádné náklady či poplatky spojené s nabytím Dluhopisu. 11

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. GB Investment Company a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. GB Investment Company a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU GB Investment Company a.s. Frýdek-Místek, 2013 Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

Konečné podmínky nabídky

Konečné podmínky nabídky efi Palace, s.r.o. Dluhopisový program dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč s dobou trvání programu

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Konečné podmínky nabídky

Konečné podmínky nabídky efi Palace, s.r.o. Dluhopisový program dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč s dobou trvání programu

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY S

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2021

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2021 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2021 Celková jmenovitá hodnota 80.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2022

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2022 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2022 Celková jmenovitá hodnota 80.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 2,70/2014 v celkové

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost BPA sport marketing a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO:

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Datum vyhotovení tohoto dodatku základního

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2021

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2021 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2021 Celková jmenovitá hodnota 80.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozených od vývoje hodnoty PX Indexu

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozených od vývoje hodnoty PX Indexu EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozených od vývoje hodnoty PX Indexu předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise 100 000 000 Kč splatné v roce

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více