EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE"

Transkript

1 GB Capital a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 10 let. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB III 2015 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě Kč, splatné v roce 2017 Datum tohoto Emisního dodatku je

2 EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopis GB III 2015 GB Capital a.s. Tento Emisní dodatek představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPKT") vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen "Dluhopisy"). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) tímto Emisním dodatkem a (ii) základním prospektem společnosti GB Capital a.s., se sídlem na adrese Frýdek-Místek - Místek, Dvořákova 729, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3665 (dále jen "Emitent"), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j.2014/49880/cnb/570, sp. zn. Sp/2014/28/CNB/572 ze dne , které nabylo právní moci dne (dále jen "Základní prospekt"). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta Tento Emisní dodatek (konečné podmínky Emise Dluhopisů) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2003/71/es a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky. Tento Emisní dodatek byl v souladu s 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta a byl v souladu s právními předpisy oznámen ČNB. Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (konečnými podmínkami Emise Dluhopisů). Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány jako 5. emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč a dobou trvání programu 10 let (dále jen "Dluhopisový program"). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole "Společné emisní podmínky Dluhopisů" v Základním prospektu (dále jen "Emisní podmínky"). Emitent prohlašuje, že úplné údaje o Emitentovi a o nabídce jsou k dispozici pouze na základě kombinace Základního prospektu a Emisního dodatku (konečných podmínek Emise Dluhopisů). Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. 1. Emitent Dluhopisů: GB Capital a.s., se sídlem Frýdek-Místek - Místek, Dvořákova 729, PSČ Název dluhopisů: GB III ISIN Dluhopisů: nebude přidělen. 4. Regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo jiném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. 5. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě. 6. Lhůta nabídky: Emitent bude Dluhopisy veřejně nabízet k úpisu po uveřejnění Emisního dodatku; lhůta počíná běžet dnem a bude končit Číslování Dluhopisů: Každému Dluhopisu je přiřazeno pořadové číslo ve vzestupné řadě počínaje číslem Forma Dluhopisů: na řad. 9. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 1,- Kč 10. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise ,- Kč Dluhopisů: 11. Počet Dluhopisů: ks 2

3 12. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (Kč) 13. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů a Ne podmínky tohoto zvýšení: 14. Datum emise: Lhůta pro upisování emise Dluhopisů: Lhůta pro upisování emise Dluhopisů počíná běžet v 0:00 hod. Středoevropského času v datu emise Dluhopisů a končí ve 24:00 hod. dne Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Čistý výnos emise pro Emitenta spolu s uvedením účelu použití takto získaných prostředků: Odhad nákladů a čistých výnosů za Emisi: Minimální a maximální částka žádosti: Čistý výnos emise Dluhopisů, tj. Emisní kurz vydávaných dluhopisů snížený o náklady na přípravu emise Dluhopisů, bude použit pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, především k financování nákupu investičních kovů (mimo zlato) a nemovitostí. Odhad výnosů je ,- Kč při primárním úpisu k Datu emise po odečtení nákladů na přípavu Emise. Odhad nákladů je ,- Kč za předpokladu vydání Dluhopisů v objemu ,- Kč k Datu emise. Minimální částka žádosti je 1 ks Dluhopisu, maximální částka žádosti je počet dluhopisů, který odpovídá počtu dluhopisů k datu Emise v částce stanovené Emisním kurzem. 20. Informace o částce všech nákladů účtovaných Nebudou účtovány žádné náklady. investorům při nákupu dluhopisů: 21. Úrokový výnos: pevný; úrokový výnos bude vyplacen jednou ročně zpětně 22. Úroková sazba: 9,00 % p.a. 23. Datum splatnosti úrokového výnosu: každý rok až do splatnosti. První úrokový výnos je splatný k Den konečné splatnosti Dluhopisů: Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): 26. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): 27. Oddělení práva na výnos Dluhopisu formou vydávání kupónů: Ne Ne vylučuje se 28. Den či dny předčasné splatnosti dluhopisů, ke kterým lze dluhopisy splatit z rozhodnutí Emitenta: Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů dané emise ke kterémukoli datu. 29. Datum schválení Emise: Osobou odpovědnou za tento Emisní dodatek je Emitent, společnost GB Capital a.s., se sídlem Frýdek-Místek - Místek, Dvořákova 729, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 3665, jejímž jménem jedná Mgr. Petr Grosman, statutární ředitel, dat. nar , bytem Kpt. Nálepky 1900, Frýdek Místek, PSČ Osoba odpovědná za Emisní dodatek prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v Emisním dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. Ve Frýdku-Místku Místku dne Mgr. Petr Grosman GB Capital a.s. 3

4 SHRNUTÍ EMISNÍHO DODATKU KONEČNÝCH PODMÍNEK EMISE DLUHOPISŮ GB III 2015 Každé shrnutí se skládá z požadavků, které se nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A.1 E.7) v tabulkách uvedených níže. Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyžadované pro shrnutí Emitenta a Dluhopisů. Jelikož některé prvky nejsou pro daného Emitenta nebo Dluhopisy vyžadovány, mohou v číslování prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že některý prvek je pro daného Emitenta a Dluhopisy vyžadován, je možné, že pro daný prvek nebude existovat relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného prvku a údaj "nepoužije se". Oddíl Úvod a upozornění A. A.1 Upozornění Toto shrnutí je úvodem k prospektu Dluhopisů. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Dluhopisů jako celek, tj. Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) spolu s Emisním dodatkem pro příslušnou Emisi. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v 36 odst. 5 písm. b) ZPKT. Emitent dále upozorňuje, že prospekt Dluhopisů nepřeložil do jiného než českého jazyka. A.2 Podmínky dalšího prodeje Dluhopisu Oddíl Emitent B. B. 1 Právní a obchodní název emitenta B. 2 Sídlo, právní forma Emitenta a právní předpisy. B.4b Popis veškerých známých trendů ovlivňujících Emitent nesouhlasí s použitím prospektu pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů finančními zprostředkovateli. GB Capital a.s. Sídlem Emitenta je Frýdek-Místek, Místek, Dvořákova 729, PSČ Emitent je akciovou společností. Právní předpisy, podle nichž emitent provozuje činnost jsou zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Valná hromada společnosti ze dne rozhodla, že společnost se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Emitent je registrován v České republice, zapsán v obchodním rejstříku České republiky vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce Marketingové rozpočty v roce 2014 nebudou klesat a možná i mírně porostou. Stejně jako v minulých letech bude kladen velký důraz na využití sociálních sítí, mobilního webu a správné nastavení obsahového marketingu. Výsledky vychází z výzkumu Trendy v českém marketingu 2014, který mezi 230 odborníky z marketingu, brandingu, reklamy a příbuzných oborů provedla poradenská společnost Idealisti. Za stále důležitější bude podle výzkumu také považován monitoring sociálních médií. Oslovení respondenti nejčastěji předpokládali vývoj marketingových rozpočtů v intervalu 0 % 10 %. Názor je to poměrně silný, protože takto odpovídalo 70 % oslovených. V průměru se jednalo o meziroční růst ve výši 2,2 % (medián 1,5 %). Odhady změn v marketingových rozpočtech kopírují mírně pozitivní výhled ekonomiky. Je ale téměř jisté, 4

5 že nepůjde o plošný pohyb, ale do značné míry i o strukturální změnu: zájem i rozpočty se budou pohybovat směrem k atraktivním formátům a budou tlačeny úspěšnějšími obory 1. Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) v prvním čtvrtletí letošního roku ukázal na pozvolný růst cen rezidenčních nemovitostí. Ceny mírně rostly u všech typů nemovitostí. Nejmenší nárůst zaznamenaly ceny bytů, a to o 0,3 procentního bodu (pcb). Následovaly ceny pozemků s přírůstkem ve výši 0,9 pcb a největší posun byl zaznamenán v případě rodinných domů, a to o celé 2 pcb. Rodinné domy se tak dostaly na identickou hodnotu jako na konci roku Ceny bytů rostly dle údajů HB INDEXu v prvním čtvrtletí roku 2014 jen minimálně, konkrétně o 0,3 pcb. Tento vývoj potvrdil trend setrvalého a velmi mírného růstu cen bytů, který započal přesně před rokem. Růst cen byl zaznamenán hlavně v Praze a částečně i Brně. V Praze došlo k růstu poptávky po novostavbách o více než 10 %, díky čemuž rostly ceny bytů v nových projektech, respektive nových etapách stávajících projektů. Developerská výstavba ožila i v Brně. V ostatních regionech však i nadále stagnuje, stejně jako ceny bytů. K největším propadům cen došlo v Karlovarském a Ústeckém kraji. Navíc po dlouhé době přestal vývoj cen bytů ve Středočeském kraji kopírovat vývoj cen v Praze. Trh také vykázal rychlejší růst cen starších zděných bytů oproti panelovým. Z pohledu výměry rostly ceny spíše malometrážních bytů, zatímco byty s užitnou plochou nad 75 m2 naopak zaznamenaly mírný pokles. Co se týká segmentu rodinných domů, zaznamenal HB INDEX za poslední tři měsíce nejmasivnější nárůst cen, a to o 2 pcb. Ceny se tak vrátily na úroveň z konce roku Obecně však lze konstatovat, že ceny rodinných domů se trvale drží na stabilní úrovni. Na trhu přetrvává zájem o starší rodinné domy vhodné k rekonstrukci, protože kupujícím nabízejí nižší cenu a větší volnost při různých úpravách a rekonstrukci. Díky mírné zimě došlo k dřívějšímu započetí výstavby, včetně developerské, která se rozšířila i do mimopražských regionů. Na trhu je rovněž viditelný přetrvávající zájem o dřevostavby a nízkoenergetické domy, které společně tvoří zhruba 10 procent trhu. Výměra nově stavěných rodinných domů se pohybuje do 150 m2 užitné plochy. Pozemky přinesly i v prvním kvartále letošního roku očekávaný vývoj a s ním spojený mírný růst na hodnotu 116,5. Pozemky tak lze i nadále vnímat jako nejstabilnější segment rezidenčních nemovitostí a jako vhodnou investici s malým rizikem, nízkými udržovacími náklady a stabilním mírným růstem. Největší zájem je dlouhodobě o lokality v okolí velkých měst, nejmenší naopak o pozemky v oblastech se špatnou dopravní dostupností, která se navíc kvůli poklesu dotací na dopravní spojení začíná ještě více zhoršovat 2. Zásadní dva faktory, které lze v oblasti investičních drahých kovů vysledovat, jsou: trvalý růst ceny investičních kovů ve středně a dlouhodobém horizontu (pět a více let) a dále výrazná volatilita, tedy výkyvy cen v řádech jednotek až desítek procent v krátkém časovém úseku (hodiny a dny) 3. Významným pomocníkem byl v tomto ohledu FED, který svou politikou nahrával ceně investičních cenných kovů. Uvolněná měnová politika FEDu - masivní nákupy dluhopisů, oslabila dolar, v němž se obchodují investiční cenné kovy a vyvolala obavy z růstu inflace. Pro americké investory se zdálo proto být výhodnější investovat do investičních cenných kovů, jako tradičních uchovatelů hodnoty a pojistce právě proti znehodnocení papírových peněz inflací. Až 48 % podnikatelů a manažerů v ČR plánuje v letošním roce investici do drahých kovů. Platina dominuje investičnímu žebříčku české byznys komunity Přes 80 % podnikatelů a manažerů v České republice považuje investici do drahých kovů za efektivní uložení peněz. Podnikatelé, zejména pak vlastníci větších firem o více zaměstnancích, do této komodity investují více a častěji než manažeři. Nejsilněji je o investici do drahých kovů jako o efektivním uložení peněz přesvědčena věková skupina mezi lety a podnikatelé a manažeři se středoškolským vzděláním. Zkušenost s investicí do drahých kovů má až 41 % české byznys komunity; čeští podnikatelé vedou před manažery o 6 %. Praha je nejsilnější investiční region, a to s 55 %. Z této skupiny již zkušených investorů v minulém roce do drahých kovů investovalo téměř 60 % Zdroj: 3 Zdroj: http //enviweb.ihned.cz/clanek/94156/pro-cesky-prumysl-se-recykluje-stále-vice-drahych-kovu 5

6 Většina zúčastněných zástupců české byznys komunity mající zkušenost s investicí do drahých kovů (58 %) uvedla, že tuto investici provádí nárazově. 6 % pak potvrdilo, že investuje do drahých kovů každý měsíc, podnikatelé jsou mezi častějšími investory zastoupeni hojněji. Pokud jde o formu, tak nejoblíbenější jsou uzanční slitky a cenné papíry vázané na drahé kovy, které získaly stejně procent, jmenovitě 27,5 %. Třetí místo v oblibě mezi investory získaly pamětní mince vydávané ČNB (17 %) a čtvrté místo investiční mince (16 %). Mezi kovy, do kterých čeští podnikatelé a manažeři již v minulosti investovali stříbro (12 %). Nicméně dnes čeští podnikatelé a manažeři považují za nejvhodnější kovy pro investici stálici platinu (16 %), stříbro (9 %). 4 B.5 Popis skupiny Emitenta a postavení Emitenta ve skupině. B.9 Prognóza nebo odhad zisku. B.10 Popis výhrad ve zprávě auditora o historických finančních údajích. B.12 Vybrané hlavní historické finanční údaje o Emitentovi. Prohlášení změně vyhlídek o Ovládající osobou Emitenta je Mgr. Petr Grosman, jediný akcionář, vykonávající zároveň funkci statutárního ředitele a členem správní rady. Mgr. Petr Grosman mimo GB Capital a.s. působí ve společnostech: GB TRADE s.r.o., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 29515, jako jednatel a vlastní 100 % podíl společnosti. ProInsolvent a.s., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2297 jako předseda představenstva a nevlastní žádný obchodní podíl společnosti. 1. EU Advisory a.s., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 3474, jako předseda představenstva a nevlastní žádný obchodní podíl společnosti. Společnost 1. EU Advisory a.s. je v 100% vlastnictví zahraničního subjektu a emitent má v úmyslu z vlastních zdrojů v této společnosti do konce roku 2014 získat 100% obchodní podíl. Společnost 1. EU Advisory a.s. drží 100% obchodní podíl v níže uvedených společnostech. Z titulu funkce předsedy představenstva společnosti 1. EU Advisory a.s. tyto společnosti fakticky ovládá Mgr. Petr Grosman: ABC Služby s.r.o., IČ , sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce DEF Služby s.r.o., IČ , sídlem Praha Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce , Společnosti 1. EU Advisory a.s., ProInsolvent a.s., GB TRADE s.r.o., ABC Služby s.r.o., DEF Služby s.r.o. nejsou součástí Emitenta a na podnikání Emitenta se nepodílejí a nemají na něj žádný vliv. Nepoužije se Emitent nevypracovává žádné prognózy ani odhady zisku. Nepoužije se ve zprávách auditora o historických finančních údajích nejsou žádné výhrady. Přehled vybraných historických finančních údajů pro finanční rok končící , ROZVAHA (v tis. Kč) AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný majetek Zdroj: 6

7 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál Základní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Výsledek hospod. min. Let Výsledek hosp. běžn. obd VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy Daň z příjmu Provozní náklady Finanční náklady Hospodářský výsledek běž. obd TRŽBY EMITENTA (v tis. Kč) Konzultační činnost Tržby za prodej DHM Tržby za vedení účetnictví Tržby z prodeje CP Tržby z prodeje investičních cenných kovů Ostatní výnosy (od zaměstnanců, pojištovny atd.) B.13 Události ovlivňující platební schopnost Účetní závěrky Emitenta za účetní období končící a byly ověřeny auditorem. Finanční údaje o Emitentovi jsou nedílnou součástí prospektu Dluhopisů. Společnost prohlašuje, že nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta od data jeho poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky. V období od společnost provedla nákup a prodej investičních cenných kovů v celkové hodnotě ,- Kč, a tržby za konzultační činnost dosáhly ,- V roce 2013 Emitent vydal Dluhopisy v celkové výši ,- Kč. Úroky z vydaných Dluhopisů za rok 2013 činí Kč a v roce 2014 vydal dluhopisy ve výši ,-Kč, k úroky z vydaných Dluhopisů v roce 2014 činí celkem Kč, Emitent v roce 2014 vykoupil zpět dluhopisy v celkové hodnotě ,-Kč. Nepoužije se nevyskytly se žádné nedávné události specifické pro Emitenta, které by měly podstatný význam při hodnocení platební schopnosti 7

8 B.14 Skupina Emitenta, závislost B.15 Popis hlavních činností emitenta. Nepoužije se Emitent není závislý na žádné skupině ani na jiných subjektech ve skupině. Společnost GB Capital a.s. se ve své podnikatelské aktivitě zaměřuje na nákup investičních cenných kovů a to hlavně investičního stříbra, společnost se nezabývá obchodováním se zlatem. Od roku 2013 společnost podniká i v oblasti poradenské a konzultační činnosti a to hlavně se zaměřením na zpracovávání podnikatelských záměru a přípravou jejich financování prostřednictvím emisí cenných papíru a to hlavně dluhopisů s veřejnou nabídkou mimo burzovní trh. Společnost se také zaměřuje na oblast firemních financí a vyhledávání zprostředkování investičních příležitostí v podobě investic do obchodních podílů společností pro své klienty. Druhou oblastí činnosti společnosti je oblast realit. V té se společnost zaměřuje na výkup starších bytů velikosti 1+1, 2+1 v moravskoslezském regionu a jejich následný pronájem. Důraz je kladen na příznivou pořizovací cenu nemovitostí. Jedná se o dlouhodobé držení těchto nemovitostí s ohledem na aktuální pokles cen těchto nemovitostí a jejich následném odprodeji v dlouhodobém horizontu. B.16 Vlastníci a ovládající osoby B.17 Úvěrová hodnocení. Oddíl Cenné papíry C. C.1 Popis druhu a třídy nabízených cenných papírů. C.2 Měna emise cenných papírů. C.5 Popis omezení převoditelnosti cenných papírů. C.8 Popis práv spojených s cennými papíry. Hlavním trhem, na kterém Emitent podniká je Česká republika. Emitent je vlastněn a ovládán Mgr. Petrem Grosmanem, který vlastní 100 % akcií Nepoužije se Emitentovi ani jeho dluhovým cenným papírům nebyla přidělena žádná úvěrová hodnocení. Jedná se o listinné dluhopisy na řad ve jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 1,- Kč. ISIN identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů nebylo přiděleno. Měnou emise nabízených dluhopisů je česká koruna CZK. Nepoužije se volná převoditelnost nabízených dluhopisů není nijak omezena. Práva spojená s dluhopisy jsou stanovena ve společných emisních podmínkách. S dluhopisy je spojeno právo vlastníka na předčasné splacení dluhopisů v případě neplnění některých povinností Dále je s dluhopisy spojeno právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu k datu splatnosti dluhopisu. S dluhopisy je spojeno právo na výnos z dluhopisu stanovený emisními podmínkami. S dluhopisy je spojeno právo účastnit se schůze Vlastníků dluhopisů. Zařazení těchto práv dluhopisy jsou nezajištěnými nepřednostními závazky, což znamená, že závazky z Dluhopisů nejsou nijak upřednostněny před ostatními závazky Omezení těchto práv Emitent dle své úvahy má právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané emise ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději 30 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. 8

9 C.9 Výnos dluhopisu, úroková sazba. C.10 Derivátová složka platby úroku. C.11 Žádost o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% p.a. Výnosem dluhopisu je násobek jmenovité hodnoty Dluhopisu a příslušné úrokové sazby vyjádřené jako desetinné číslo. Úrokový výnos je splatný vždy ke dni výplaty úroků, kterými jsou dny , Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu bude provedeno jednorázově k datu splatnosti, převodem na účet vlastníka dluhopisu oproti jeho předložení v sídle Datum splatnosti Dluhopisů je Zástupce držitelů dluhových cenných papírů není k datu prospektu Dluhopisů ustaven. V souladu se Zákonem o dluhopisech a společnými emisními podmínkami může být ustaven usnesením schůze Vlastníků dluhopisů. Nepoužije se platba úroků nemá derivátovou složku. Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo jiném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Oddíl D. Rizika D.2 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro Emitenta Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které souvisejí s jeho podnikáním. Jedna se o tato dále uvedená rizika: Společnost bez historie Krátká historie může znamenat nedůvěru investorů, která může ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta a vést ke snížené schopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky Celkový pokles hospodářské výkonnosti v České republice může negativně ovlivnit výsledek hospodaření Závislost Emitenta na pohybu cen investičních kovů a pohybu cen na realitním trhu Tyto faktory by mohly vést ke snížené schopnosti či k úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Riziko spojené s nedostatečnou likviditou nemovitostí/komodit Na trhu nemovitostí a komodit může nastat situace, kdy se Emitentovi nemusí podařit dosáhnout při prodeji jeho aktiv předpokládané prodejní ceny, což by mohlo vést ke snížení či úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Riziko spojené s nedostatkem vhodných investičních příležitostí. Emitent již získal významný objem investičních prostředků. V posledním účetním období nerealizoval žádnou investici. To by mohlo mít významný vliv na generování příjmů emitenta a mohlo vést ke snížené schopnosti či úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Riziko poškozeni nemovitostí a následných oprav a rizika spojená s pojištěním nemovitostí Emitent má v úmyslu toto riziko minimalizovat využitím vhodného pojištění. Takového situace mohou negativně ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta a snížit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Neschopnost Emitenta splácet závazky plynoucí z Dluhopisů Nebude-li Emitent schopen splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně výnosů, Vlastníci dluhopisů pak budou nuceni vymáhat splacení jmenovité hodnoty a výnosů Dluhopisů soudní cestou. Riziko objemu závazků Emitenta Růst dluhového financování Emitenta vede k růstu rizika, že by se Emitent mohl dostat do prodlení s plněním závazků vyplývajících z jím emitovaných Dluhopisů. V případě úpadku by existovalo větší množství věřitelů a v důsledku by případně zpětně vymožená částka byla nižší. Rizika spojená s insolvenčním řízením Emitenta Vyhlásí-li Emitent úpadek, Vlastníci dluhopisů budou muset své pohledávky na splacení Dluhopisů vůči Emitentovi uplatnit v insolvenčním řízení. Soudní a jiná řízení Emitenta K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu nejsou vedeny žádné spory, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit hospodářský výsledek Emitent si 9

10 D.3 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro cenné papíry. není vědom žádných takových nevyřešených sporů. Do budoucna však existenci těchto sporů nelze vyloučit. Konkurence v oborech podnikání Emitenta Pokud Emitent nebude schopen obstát v konkurenci v oborech svého podnikání, může to negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření Emitenta a schopnost Emitenta dostát závazků z vydaných Dluhopisů. Příbuzenské vztahy S ohledem na příbuznost vedoucích a dozorčích orgánů ve společnosti jsou ohroženy předpoklady pro řádnou správu vedení společnosti. Operační riziko Emitent je závislý na finančních, účetních, správních a jiných systémech zpracování dat, které jsou komplexní a sofistikované a jejich činnost může být ovlivněna řadou problémů. Součástí je i právní riziko, že smlouvy a nároky Emitenta budou nevymahatelné. Politické, ekonomické, právní a demografické faktory Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv společenské faktory, které Emitent nemůže ovlivnit a ani je nelze objektivně předvídat. Tyto faktory mohou mít vliv na podnikání a finanční situaci Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které se týkají emitovaných Dluhopisů. Rizika spojená s Dluhopisy mohou být rozdělena do následujících kategorií: Změna právních předpisů Práva spojená s Dluhopisy vycházejí z právního řádu České republiky. Emitent nemůže poskytnout jakoukoli záruku ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo způsob aplikace právních předpisů státními orgány na hodnotu Dluhopisů po datu vydání tohoto prospektu Dluhopisů. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou Držitel Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je v důsledku změny tržních úrokových sazeb vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu. Rizika spojená s možnou nízkou likviditou Dluhopisů Bude-li chtít vlastník Dluhopisu Dluhopis prodat, vystavuje se riziku, že se mu nepodaří najít osobu, která Dluhopis koupí. Riziko předčasného splacení Pokud Emitent splatí jakékoliv Dluhopisy některé Emise před datem jejich splatnosti, je držitel Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Kreditní riziko Investor je vystaven riziku ztráty, který vyplývá z možnosti selhání Emitenta tím, že nedostojí částečně, nebo zcela svým závazkům splatit úrok a/nebo jistinu Dluhopisu včas, v přijatelných termínech nebo zcela vůbec. Zdanění Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu. Potenciální investoři by se neměli při získání, prodeji či splacení těchto Dluhopisů spoléhat výhradně na shrnutí daňových otázek obsažené v tomto Základním prospektu. Emitent zodpovídá za veškeré údaje v prospektu, i ty převzaté z jiných zdrojů. Riziko inflace Inflace vede ke snížení kupní síly peněz. Dosáhnout výnosu vyššího než je očekávaná inflace je tedy důležitým investičním cílem. Makroekonomický vývoj ovlivňuje dění na finančních trzích. Výsledkem jsou změny ve vyhlídkách na prosperitu jednotlivých firem a odvětví, změny cen finančních aktiv, které se na těchto trzích obchodují, změny v úrokových sazbách, které jsou zde investory požadovány a změny v dostupnosti resp. prodejnosti jednotlivých investičních instrumentů jejich likvidity. Vývoj v těchto oblastech má vliv také na důvěru investorů a ztráta důvěry může ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta a vést ke snížené schopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů Riziko nepředvídatelné události Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa, teroristický útok) může mít negativní vliv na návratnost investovaných peněžních prostředků, a ohrozit tak schopnost Emitenta splatit veškeré dlužné částky vyplývající z Dluhopisů. 10

11 Oddíl E. E.2b Nabídka Důvody nabídky a použití výnosů. Důvodem nabídky je záměr Emitenta stát se významnou společností v oblasti obchodování s investičními cennými kovy (mimo zlato) a realit. Dosahovat tak vyššího zisku. Celková částka nabídky Dluhopisového programu v max. objemu nesplacených Dluhopisů činí ,- Kč. Odhad celkových nákladů emise a odhadované čisté částky výnosů emise Dluhopisů bude uveden v příslušném Emisním dodatku. Jedná se o interní náklady Emitenta a investor nenese žádné náklady či poplatky spojené s nabytím Dluhopisu. E.3 Popis podmínek nabídky. E.4 Zájmy emise/nabídky. E.7 Náklady účtované investorovi. Čistý výnos emise Dluhopisů, tj. jejich Emisní kurz snížený o náklady na přípravu emise Dluhopisů, bude použit pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, především k financování nákupu nemovitostí a komodit (mimo zlato). Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Při nákupu Dluhopisů není uplatňováno předkupní právo, ani jakýkoliv obchod s tímto právem. Celková částka nabídky Dluhopisového programu v max. objemu nesplacených Dluhopisů činí ,- Kč, s dobou trvání deset let. V rámci této 5. emise je veřejně nabízena částka ,-Kč. Veřejná nabídka je časově omezena okamžikem uveřejnění Emisního dodatku a platností prospektu Dluhopisů. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka žádosti o koupi Dluhopisu je 1 ks Dluhopisu. Maximální částka žádosti o koupi Dluhopisu jedním upisovatelem není omezena, avšak nemůže být vyšší než ,-Kč. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý Emisní kurz (resp. kupní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku). Obchodování nemůže začít před učiněním oznámení. Při veřejné nabídce, která bude probíhat od do , bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Nepoužije se neexistují žádné významné ani konfliktní zájmy pro emisi ani nabídku. Investor nenese žádné náklady či poplatky spojené s nabytím Dluhopisu. 11

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Společnost LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 290 16 002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111 6. EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož

Více

Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt.

Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt. I. Shrnutí prospektu Oddíl A Úvod a upozornění Tento oddíl představuje shrnutí tohoto prospektu cenných papírů společnosti Photon Energy Investments N.V. (dále také jako PE Investments, emitent nebo společnost

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více