DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU"

Transkript

1 DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013.

2 Arca Capital Slovakia, a. s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava, IČ: (dále jen Společnost nebo Emitent ), zastoupená předsedou představenstva Ing. Rastislavem Veličem a členem představenstva Ing. Henrichem Kišem, tímto Dodatkem č. 1 k Prospektu cenného papíru aktualizuje Prospekt cenného papíru ze dne 6. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ), schválený Národní bankou Slovenska (dále jen NBS ) rozhodnutím č. ODT /2012 ze dne 8. listopadu 2012 v souvislosti s veřejnou nabídkou dluhopisů ISIN: SK série 01. Dodatek č. 1 k Prospektu (dále jen Dodatek č. 1 ) byl vyhotoven v souladu s ustanovením 125c odst. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papírech a investičních službách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o CP ) z důvodú uveřejnení audítorsky ověřené konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok končící se 31. prosince 2012 sestavené podle IFRS, která byla 28. května 2013 předložena NBS spolu se správou audítora jako součást Doplnení Roční finanční správy Společnosti za rok 2012 a od 23. května 2013 uveřejnena na webovom sídle Společnosti v rámci Doplnení Roční finanční správy Společnosti za rok Uvedenou skutečností nevzniklo Investorům právo odstoupit od přijetí nabídky na nákup nebo ůpis Dluhopisů ve smyslu 125c ods. 5 Zákona o CP, z důvodu zveřejnení informací po závěrečném ukončení veřejné nabídky Dluhopisů a dodání Dluhopisů. Původní znění Prospektu se doplňuje o následující údaje: SOUHRN Původní text této části Prospektu se doplňuje o text: B.12 Vybrané klíčové historické finanční informace a změny výhledů a pozice Emitenta... Základní ukazatele Emitenta Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 29,42 18,15 Výnosnost aktív (ROA) 1,88 2,90 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Výkaz zisků a ztrát (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR) Finanční výnosy Finanční náklady Tržby za vlastní výkony a služby Prodej zboží Náklady vynaložené na pořízení prodaného zboží Celkem Provozní náklady a výnosy Mzdové náklady Služby přijaté od třetích stran Odpisy a amortizace Ostatní provozní (náklady) / výnosy netto Provozní náklady a výnosy celkem Zisk / (ztráta) před daní Náklady na daň z příjmů Zisk / (ztráta) za účetní období Připadající na: Vlastníky podílů ve Společnosti Menšinové vlastníky Rozvaha (auditované konsolidované údaje podle IFRS v plném rozsahu, v tis. EUR)

3 AKTIVA Dlouhodobý majetek Investice do nemovitosti Hmotný majetek Nehmotný majetek Investice v společných podnicích Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek Zásoby Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky Pohledávky z daně z příjmů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 74 - Krátkodobý majetek celkem AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál patřící akcionářům Základní kapitál Zákonný rezervní fond a ostatní fondy Nerozdělený zisk Podíly menšinových vlastníků Vlastní kapitál celkem PASIVA Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek PASIVA Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky Krátkodobé úvěry Závazky z daně z příjmů Rezervy na závazky a náklady Závazky celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM Za období uvedené v tabulkách výše nedošlo k žádné významné změně finanční situace Emitenta. Od data posledních uveřejněných auditovaných finančních výkazů nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně výhledů Emitenta. Po období, za která jsou uvedené historické finanční informace, nedošlo k žádné významné změně ve finanční nebo obchodní pozici Emitenta 3

4 VYBRANÉ FINANČNÍ INFORMACE Původní text této části Prospektu se doplňuje o text: Následující tabulka uvádí základní ukazatele Společnosti, vyplývající z dosažených auditovaných konsolidovaných hospodářských výsledků Společnosti k 31. prosinci Tabulka č. 47: Základní ukazatele Společnosti podle IFRS (v %, resp. v tis. EUR). Základní ukazatele 31. prosince prosince 2011 Návratnost vlastního kapitálu 29,42 18,15 (ROE) Výnosnost aktív (ROA) 1,88 2,90 Dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek Aktiva celkem Vlastní jmění Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Vlastní jmění a závazky celkem Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Kapitalizace a zadluženost Následující tabulka uvádí kapitalizaci a zadluženost Společnosti za rok Údaje pocházejí z auditované konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. prosinci 2012 podle IFRS. Tabulka č. 48: Kapitalizace a zadluženost Společnosti podle IFRS (v tis. EUR). Kapitalizace a zadluženost 31. prosince prosince 2011 Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky do 1 roku - - Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky se splatností delší než 1 rok Dlouhodobé závazky celkem Vlastní jmění Základní jmění Zákonný rezervní fond a ostatní fondy Nerozdělený zisk Podíly menšinových vlastníků Vlastní jmění celkem Celková kapitalizace ARCA CAPITAL SLOVAKIA, A. S. - AUDÍTORI Za první odsek původní text této části Prospektu se doplňuje text: Společnost prohlašuje, že finanční údaje vybrané z účetní závěrky k 31. prosinci 2012 uvedené v tomto Prospektu jsou převzaté z konsolidované účetní závěrky, kterou ověřil auditor, společnost FS consulting, s.r.o., 4

5 se sídlem Cintorínska 21, Bratislava, člen Slovenské komory auditorů, licence SKAU č. 342, a to konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci ARCA CAPITAL SLOVAKIA, A. S. HISTORIE SPOLEČNOSTI Původní text posledního odseku této části Prospektu se nahrazuje textem: Od data poslední zveřejněné auditované konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. prosinci 2012 podle IFRS nedošlo k žádným dalším významným změnám nebo skutečnostem ve finanční nebo v obchodní situaci Společnosti a Skupiny, a taktéž nedošlo ve vyhlídkách Společnosti k žádným rozhodujícím negativním změnám. Kromě informací uvedených v části Prospektu Investiční úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentem a s cenným papírem nejsou Společnosti známé žádné další trendy, nejistoty, nároky, závazky nebo události, o kterých by bylo reálně pravděpodobné, že budou mít podstatný vliv na perspektivu Společnosti ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI A MAJETKU EMITENTA Původní text této části Prospektu se doplňuje o: Konsolidované auditované hospodářské výsledky Společnosti podle IFRS k 31. prosinci 2012 Následující tabulky uvádějí údaje vybrané z konsolidované účetní závěrky Společnosti připravené v souladu s IFRS k 31. prosinci 2012, a to konsolidovaný výkaz zisků a ztrát, konsolidovanou rozvahu, konsolidovaný výkaz peněžních toků a konsolidovaný výkaz změn vlastním kapitálu. Tabulky slouží jako přehledná forma prezentace pro Investory do Dluhopisů, kteří by si měli důkladně přečíst plné znění konsolidované účetní závěrky, obsahující i poznámky, které tvoří nedílnou součást účetní závěrky. Tabulka č. 47: Auditovaný konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Společnosti za rok končící k 31. prosinci 2012 podle IFRS v plném rozsahu (v tis. EUR). Rok končící k 31. prosinci Výkaz zisků a ztrát Finanční výnosy Finanční náklady Tržby za vlastní výkony a služby Prodej zboží Náklady vynaložené na pořízení prodaného zboží Celkem Provozní náklady a výnosy Mzdové náklady Služby přijaté od třetích stran Odpisy a amortizace Ostatní provozní (náklady) / výnosy netto Provozní náklady a výnosy celkem Zisk / (ztráta) před daní Náklady na daň z příjmů Zisk / (ztráta) za účetní období Připadající na: Vlastníky podílů ve Společnosti Menšinové vlastníky Tabulka č. 48: Auditovaná konsolidovaná rozvaha Společnosti k 31. prosinci 2012 podle IFRS v plném rozsahu (v tis. EUR). Stav k 31. prosinci Rozvaha

6 AKTIVA Dlouhodobý majetek Investice do nemovitosti Hmotný majetek Nehmotný majetek Investice v společných podnicích Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek Zásoby Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky Pohledávky z daně z příjmů 74 0 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Krátkodobý majetek celkem AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál patřící akcionářům Základní kapitál Zákonný rezervní fond a ostatní fondy Nerozdělený zisk Podíly menšinových vlastníků Vlastní kapitál celkem PASIVA Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky Krátkodobé úvěry Závazky z daně z příjmů Rezervy na závazky a náklady Závazky celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM Tabulka č. 49: Auditovaný konsolidovaný výkaz peněžních toků Společnosti za rok končící k 31. prosinci 2012 podle IFRS v plném rozsahu (v tis. EUR). Rok končící k 31. prosinci Výkaz peněžních toků Zisk před zdaněním Úpravy Odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Výsledek z prodeje dlouhodobého majetku Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu závazků z provozní činnosti

7 Změna stavu zásob Ostatní nepeněžní operace - - Peněžní toky z provozní činnosti Výdaje na daň z příjmů účetní jednotky Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje na pořízení dceřiné společnosti Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Výdaje na dlouhodobé půjčky poskytnuté spřízněným stranám Příjmy ze splácení dlouhodobých půjček od spřízněných stran Výdaje na dlouhodobé půjčky poskytnuté třetím stranám Příjmy ze splácení dlouhodobých půjček od třetích stran - - Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Příjmy z dalších vkladů do vlastního kapitálu od akcionářů - - Příjmy z emise dluhových cenných papírů Výdaje na úhradu závazků z dluhových cenných papírů Příjmy z bankovních úvěrů Výdaje na splácení bankovních úvěrů Příjmy z finančního leasingu Výdaje na splácení finančního leasingu Příjmy z půjček spřízněným stranám Výdaje na splácení půjček spřízněným stranám Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení nebo čisté snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období (k 1.1.) Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období před zohledněním kurzových rozdílů vyčíslených ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Kurzové rozdíly vyčíslené k peněžním prostředkům a peněžním ekvivalentům ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka - Kurzové ztráty - Kurzové zisky - Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období, upravený o kurzové rozdíly vyčíslené ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Tabulka č. 50: Auditovaný konsolidovaný výkaz změn ve vlastním kapitálu Společnosti k 31. prosinci 2012 podle IFRS v plném rozsahu (v tis. EUR). Výkaz změn vlastního kapitálu Připadající na vlastníky podílů ve Společnosti Základní kapitál Zákonný rezervní fond a ostatní fondy Nerozdělený zisk Celkem Podíly menšinových vlastníků Celkem Zůstatek k 1. lednu Zisk / (ztráta) za účetní období Změna vlastnictví dceřiné společnosti Akvizice dceřiné společnosti Ostatní Zůstatek k 31. prosinci Zůstatek k 1. lednu Zisk / (ztráta) za účetní období Akvizice dceřiné společnosti Změna vlastnictví v dceřiné

8 společnosti Akvizice menšin.podílu Ostatní pohyby Zůstatek k 31. prosinci Audit konsolidované účetní závěrky Společnosti podle IFRS za rok 2012 provedla auditorská společnost FS consulting, s.r.o., se sídlem Cintorínska 21, Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č /B, člen Slovenské komory auditorů, licence SKAU č Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti sestavená v souladu s IFRS za rok 2012, spolu se zprávou auditora, byla NBS předložena 28. května 2013 jako součást Doplnění Roční finanční zprávy Společnosti za rok 2012 a je zveřejněna na webovém sídle Společnosti od 23. května 2013 v rámci doplnění Roční finanční správy Společnosti za rok Roční finanční zpráva za rok 2012 byla NBS předložena 23. května 2013 a nachází se na webovém sídle Společnosti od 30. dubna Oznámení o zveřejnění Doplnění Roční finanční zprávy Společnosti za rok 2012 na webovém sídle Společnosti bylo zveřejněno v deníku Hospodářské noviny 30. května Oznámení o zveřejnění Roční finanční zprávy Společnosti za rok 2012 na webovém sídle Společnosti bylo zveřejněno v deníku Hospodářské noviny 30. dubna SEZNAM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ POUŽITÝCH V PROSPEKTU Původní text Prospektu se doplňuje o odstavec (4) části "Seznam křížových odkazů použitých v Prospektu", který zní: (4) Odkaz na auditorem ověřenou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok končící 31. prosince 2012 připravenou podle IFRS, která byla 28. května 2013 předložena NBS spolu se zprávou auditora jako součást Doplnění Roční finanční zprávy Společnosti za rok 2012 a od 23. května 2013 zveřejněna na webovém sídle Společnosti v rámci Doplnění Roční finanční zprávy Společnosti za rok 2012, se nachází na straně 5 Dodatku č. 1. Oznámení o zveřejnění Doplnění Roční finanční zprávy Společnosti za rok 2012 na webovém sídle Společnosti bylo zveřejněno v deníku Hospodářské noviny 30. května ZODPOVĚDNÉ OSOBY Společnost Arca Capital Slovakia, a. s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: , zastoupená předsedou představenstva Ing. Rastislavem Veličem a členem představenstva Ing. Henrichem Kišem, prohlašuje, že zodpovídá za sestavení Dodatku č. 1, a prohlašuje, že jeho přípravě byla věnována náležitá péče a podle jejích nejlepších vědomostí a znalostí údaje v něm uvedené jsou aktuální, úplné, pravdivé a v souladu se skutečností. Dále též prohlašuje, že nebyly vynechány žádné údaje a informace, které by mohly ovlivnit význam Dodatku č. 1, jako i celého Prospektu a přesné a správné posouzení Emitenta a jím vydaných cenných papírů. V Bratislavě, dne 6. června Ing. Rastislav Velič Ing. Henrich Kiš předseda představenstva člen představenstva Arca Capital Slovakia, a. s. Arca Capital Slovakia, a. s. 8