Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Program 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni 1. Zahájení a úvod 2. Příprava struktury a podmínek implementace programového období a. Stav vyjednávání o operačních programech b. První výzvy k podávání žádostí c. Stav plnění předběžných podmínek hlavní rizika 3. Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období Příprava finančních podmínek pro implementaci programového období a. Určení orgánů podle čl. 123 Obecného nařízení (resp. proces designace) b. Využívání finančních nástrojů c. Nová meziresortní pracovní skupina pro hodnocení projektů z hlediska směrnice EIA 5. Informace o možném využití Evropského fondu pro strategické investice a. Základní rámec pro Evropský fond pro strategické investice b. Informace o výstupech pracovní skupiny Task Force c. Rozhraní kohezní politiky a Evropského fondu pro strategické investice d. Předpokládaný další vývoj 6. Různé; aktuální informace 7. Shrnutí a závěr 1

2 Ad (1) Zahájení a úvod Olga Letáčková (MMR, předsedkyně Rady na pracovní úrovni) přivítala přítomné a představila nový koncept Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy ( Rada ESIF ), který byl schválen usnesením vlády č dne Uvedla, že Rada ESIF na úrovni ministrů se bude konat dne po jednání vlády. Podkladem pro jednání této velké Rady ESIF bude, mimo jiné, i shrnutí dnešního jednání Rady ESIF na pracovní úrovni. Vyzvala přítomné, zda mají nějaké podněty k doplnění programu 1. jednání Rady na pracovní úrovni. Ad (2) Příprava struktury a podmínek implementace programového období Olga Letáčková stručně shrnula klíčové milníky přípravy programů, zmínila významnou komplikaci z hlediska služebního zákona, kdy v prosinci 2014 Evropská komise ( EK ) sdělila, že nedostatečné reflektování připomínek EK k programům bude pravděpodobně blokační pro schvalovací proceduru programů ještě před revizí Víceletého finančního rámce. Z lednového jednání s EK, které se probíhalo pod vedením MV, vyplynulo, že oblast odměňování bude tématem k detailnější diskusi. Z informací následně poskytnutých ze strany EK vyplývá, že služební zákon je skutečně v tuto chvíli blokační; do doby, než bude dosaženo pokroku v jeho implementaci, EK nepřeklopí programy ČR do procedury schvalování před revizí Víceletého finančního rámce. To znamená, že ke schválení programů by mohlo dojít až v květnu či červnu ČR podniká kroky, aby alespoň v těch případech, kdy služební zákon je jediným blokačním důvodem, bylo stanovisko EK zmírněno; výsledek těchto jednání však nelze předjímat. Přestože služební zákon blokuje proceduru schvalování, neznamená to, že se zastavuje vyjednávání programů; v polovině února je plánováno technické jednání s EK k projednání otevřených problémů v programech, a to za účasti relevantních partnerů. Informovala, že jednotné metodické prostředí bylo dokončeno a všechny závazné metodiky již byly vydány; v současné době zbývá pouze dokončení metodického doporučení k veřejné podpoře, kde MMR úzce spolupracuje s ÚOHS. Dále informovala o monitorovacím systému, o sérii školení pro řídicí orgány ( ŘO) a školeních pro žadatele a příjemce. Program školení je připraven do konce dubna, ale v případě zájmu je možné přidat další termíny. Uvedla také, že na webových stránkách MMR jsou k dispozici ukázková výuková videa tzv. tutoriály. Daniela Nohejlová (MMR) informovala o stavu přípravy jednotlivých programů a stavu jejich vyjednávání s EK; vyzvala zástupce ŘO, aby při komunikaci s EK informovali také MMR, které jim může být ve vyjednávání nápomocno. Vyzvala ŘO k přednesení detailnější informace k jednotlivým programům. Zástupci ŘO za programy PRV (Josef Tabery, MZe), OP Rybářství (Renáta Komiková, MZe), OP ŽP (Jan Kříž, MŽP), OP VVV (Petra Bartáková), OP Praha půl růstu ČR (Stanislav Schneidr), OP PIK (Tomáš Novotný) informovali o stavu přípravy jednotlivých programů a zdůraznili zejména problém, který je způsobem blokací související se služebním zákonem a který brzdí proces zahájení implementace jednotlivých programů. Josef Středula (ČMKOS) apeloval na aktivní přístup k dořešení problémů souvisejících se služebním zákonem. Zdůraznil, že tlaku na EK využijí při jednáních také odbory. Dále uvedl, že služební zákon není 2

3 jedinou předběžnou podmínkou, která je riziková. Upozornil, že problém související se služebním zákonem bude řešen i na jednání pléna tripartity dne Olga Letáčková zdůraznila, že problém služebního zákona všichni vnímají; toto téma bylo i předmětem debaty na koaliční radě. Bude fungovat pracovní platforma, která se bude intenzivně zabývat především oblastí odměňování, primárně za účasti MPSV, MV, MF; návazně by tým byl rozšířen. Jana Menšíková (MV) ke služebnímu zákonu zdůraznila, že v Dohodě o partnerství pro programové období ( DoP ) je závazek ČR, o nějž se nyní EK opírá. Závazek uvádí čtyři konkrétní oblasti, které musí být ze strany ČR naplněny. Dále informovala o jednání s EK k této problematice, při kterém došlo spíše než k vyjednávání k představení vzájemných pozic. Olga Letáčková shrnula, že problémem není skutečnost, že by ČR neplnila předběžnou podmínku vázanou na služební zákon, ale právě zmíněný nesoulad s DoP, což představuje pro ČR nevýhodu, neboť to umožňuje okamžitý postup ze strany EK. Dále uvedla, že problém související se služebním zákonem neznamená, že by nebylo možné při splnění stanovených podmínek v podobě kritérií, bude-li shoda na věcných oblastech, vyhlašovat výzvy. S tímto názorem se ztotožňuje i EK; je třeba doufat, že názor EK se v této otázce neposune, což by bylo vhodné zafixovat na zmíněném únorovém jednání. Dále informovala, že v horizontu 2-3 týdnů je předpokládáno svolání pracovní skupiny ŘO. Daniela Nohejlová doplnila, že pokud jde o vyhlašování výzev, existují kritéria, která, jsou-li splněna, umožňují ŘO vyhlásit výzvu i před schválením programu ze strany EK. MMR připravuje šablonu pro ŘO, jak by mělo vládě prokazovat naplnění kritérií; šablona bude připravena do konce ledna. Vláda má možnost výzvy schválit i v případě, že všechna kritéria naplněna nebudou; již v tuto chvíli je zřejmé, že některá kritéria nebude možné splnit - jedná se např. o vydání všech implementačních a delegovaných aktů ze strany EK. Dále zmínila, že MMR pracuje s těmi verzemi harmonogramů výzev, které byly zaslány do konce roku; MMR bude přistupovat k jejich postupné aktualizaci. Dále informovala, že MMR doposud obdrželo čtyři řídicí dokumentace. V této souvislosti upozornila na zbytečné chyby (například nedochází k dostatečnému rozpracování metodik na úrovni ŘO, je používána terminologie, která neplatí pro atd.). Olga Letáčková připomněla nutnost, aby ŘO dávali při komunikaci s EK vždy do kopie MMR - kontaktní osoby jsou Kateřina Neveselá a Veronika Picková. Dále informovala, že MMR pravidelně měsíčně předává vládě informace o stavu plnění předběžných podmínek. Vladimír Kváča (MMR) shrnul stav naplňování rizikových předběžných podmínek; zmínil zejména legislativní úpravu ve vztahu k EIA a podmínky zakládání firem. Jan Hauser (MSp) uvedl, že vedení resortu bylo o vazbě právní úpravy zakládání firem na plnění předběžných podmínek ze strany ČR informováno; bude se jednat o variantách. Proběhla diskuse (Josef Středula; Jan Wiesner, KZPS) nad problematikou možností zakládání firem do 100 EUR a negativní postup při přípravě legislativní úpravy této oblasti v souvislosti s tlaky notářské veřejnosti na stanovení výše poplatku za zakládání podniku; tato problematika bude rovněž předmětem jednání tripartity Vladimír Kváča dále informoval o problematice dvojích dat o odpadech; jedna sada dat je publikována ČSÚ a druhá MŽP, přičemž tato data se diametrálně odlišují. Tento stav je ze strany EK vnímán velmi 3

4 negativně. Jan Kříž doplnil, že ze strany MŽP je předpokládáno jednání v Lucemburku na půdě Eurostatu, kde by měla být tato otázka reportingu dat řešena. Vladimír Kváča dále informoval o aktuálním problému v oblasti veřejných zakázek, kdy EK se - podle názoru ČR nad rámec svého zmocnění snaží doplnit mezi předběžné podmínky také oblast centrálního registru smluv spolu s podmínkou, že nezveřejnění smlouvy by bylo důvodem pro její neplatnost. Tento požadavek EK byl ze strany ČR odmítnut; tento postoj byl podpořen i vládou. Josef Středula vznesl dotaz, zda kromě výše jmenovaných předběžných podmínek existují i jiné, které by mohly v budoucnu být rizikové a mohly tak ohrožovat čerpání. Jako příklad uvedl problematiku sociálního začleňování Romů. Apeloval také na důslednou snahu o naplnění předběžných podmínek. Petra Bartáková (MŠMT) potvrdila, že otázka romské inkluze je s EK již uzavřena a jsou stanoveny kroky k naplnění této předběžné podmínky. Václav Velčovský (ÚV) k tomuto tématu doplnil, že v případě Strategie romské inkluze již bylo dokončeno připomínkové řízení a materiál je připraven na předložení vládě. Jan Kříž informoval, že do budoucna může představovat problém otázka spojená s regulací ceny vody, zejména pokud jde o koordinaci plnění této předběžné podmínky, která gesčně spadá pod MŽP, ale věcně přísluší spíše MZe; apeloval proto na zlepšení komunikace mezi oběma resorty při přípravě kvalitního Akčního plánu pro tuto předběžnou podmínku. Martin Kučera (MPSV) uvedl, že již byla schválena Strategie zaměstnanosti; nicméně určité riziko může do budoucna představovat předběžná podmínka související s předvídáním kvalifikačních potřeb trhu práce. Josef Středula navrhl, aby do závěrů z jednání byl zařazen apel Radě pro ESI fondy na ministerské úrovni, aby koordinace naplňování předběžných podmínek, zejména pak koordinace předběžné podmínky v oblasti regulace ceny vody, byla aktivně řešena i nejvyššími představiteli příslušných resortů s jasnou gescí. Ad (3) Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období Vladimír Kváča představil Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období ( EP ), který je jediným schvalovaným dokumentem v rámci programu. Popsal jeho přípravu, smysl a funkci; zdůraznil, že samotný dokument není jen pouhým výčtem evaluačních aktivit, ale představuje i evaluační strategii. EP bude průběžně vyhodnocován a aktualizován, a to vždy k příslušného roku. Po schválení Rada ESIF na pracovní úrovni bude Rada ESIF na ministerské úrovni o jeho schválení informována, stejně jako bude v budoucnu informována o jeho pravidelných aktualizacích. Petra Bartáková zmínila problematiku financování evaluací synergií a komplementarit; požádala o doplnění EP tak, že ŘO budou evaluovat pouze vazby v rámci příslušného programu, přičemž vazby mezi jednotlivými programy budou řešeny ze strany MMR. MMR s tímto požadavkem souhlasilo. Miloš Rathouský (SPD) se dotázal na míru závaznosti evaluačních doporučení ve vztahu k jednotlivým programům. Vladimír Kváča vysvětlil, že metodika vydaná k evaluacím stanoví povinnost s evaluačními 4

5 doporučeními pracovat; na rozdíl od auditních zjištění je však v případech evaluačních doporučení vždy na odpovědnosti příslušného subjektu obhájit, jak bude na evaluační doporučení reagovat. Václav Velčovský v souvislosti s výčtem strategických dokumentů uvedených v EP upozornil, že gesce za Strategický rámec udržitelného rozvoje přešla z MŽP na ÚV. Josef Středula zdůraznil, že příslušná evaluační doporučení mají velký význam; musí se jimi proto zabývat kompetentní osoby poučit se z předchozího vývoje. Současně upozornil na problém, který může nastat v těch letech, kdy dojde ke kumulaci finančních prostředků v souvislosti se zpožděním v zahájení čerpání z ESIF. Olga Letáčková reagovala s tím, že uvedená problematika má skutečně zásadní význam a pokud se bude jevit, že některý program v budoucnu nesměřuje optimálně k plnění cílů a mohou nastat problémy s čerpáním alokace, věcná diskuse související s přeprogramováním je jednou z otázek, kterou by se Rada ESIF měla ve své činnosti zabývat. Miloš Rathouský doporučil schválit pouze evaluační aktivity pro rok Vladimír Kváča vysvětlil, že MMR je povinno každoročně provádět aktualizaci EP; nicméně některé aktivity je třeba zahájit již dříve, než je předepsáno předložení výstupu z těchto aktivit (např. rozsáhlé zprávy předkládané v letech 2017 a 2019) - proto byl dokument předložen v této podobě, tj. s výhledem evaluačních aktivit na další roky. Navrhuje EP schválit tak, jak byl Radě ESIF na pracovní úrovni předložen. Miroslav Daněk (ÚV) vznesl dotaz týkající se Strategie inteligentní specializace, která není v EP zahrnuta, a vyjádřil názor, že i tato strategie by měla být součástí EP. Vladimír Kváča reagoval, že zahrnutí evaluace této strategie není možné, protože není součástí žádného programu. Olga Letáčková uzavřela diskusi k EP informací, že případné připomínky k EP mohou zaslat MMR nejpozději do , přičemž zdůraznila, že nejde o znovuotevření již vypořádaných připomínek, ale spíše jako prostor pro ty členy Rady ESIF na pracovní úrovni, kteří se doposud k EP neměli možnost vyjádřit. Dokument bude následně předložen ke schválení s využitím procedury per rollam. Ad (4) Příprava finančních podmínek pro implementaci programového období Evžen Mrázek (MF) informoval o procesu tzv. designace. Uvedl, že MF zpracovalo a již rozeslalo ŘO příslušnou metodiku k připomínkování. Vypořádání připomínek je plánováno do konce ledna; metodika bude následně uveřejněna na webových stránkách. Určité riziko spatřuje v tom, že většina ŘO přepokládá zahájení procesu designace ve stejném časovém období, tj. na přelomu března a dubna 2015, což může představovat problém s ohledem na personální kapacitu. Ujistil ŘO, že MF se ztotožňuje s názorem, že ŘO mohou vyhlašovat výzvy i v případě, že ještě neprošly procesem designace. Olga Letáčková poté připomněla konání workshopu k finančním nástrojům ( FN ) dne i za účasti zástupců EK a předala slovo zástupcům MF k detailnější informaci o finančních nástrojích. Jana Mayerová (MF) představila dokument Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovém období , který byl zpracován MF v součinnosti s MMR a s dalšími subjekty. Připomínky k tomuto materiálu již byly vypořádány a materiál je připraven pro předložení vládě. Při zpracování dokumentu byly využity zkušenosti jiných členských států. Klíčovým faktorem bylo nenarušování funkce trhu; byla proto nejprve zpracována odpovídající analýza. Z analýzy vyplynula jako 5

6 nejvhodnější řešení centralizovaná struktura obsahující funkci národní rozvojové investiční banky. Po schválení dokumentu vládou bude vypracována studie proveditelnosti; předpokládá se spolupráce s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Zástupci ŘO informovali o možnosti využití FN v rámci jednotlivých programů na základě ex-ante analýz využití těchto nástrojů. V případě OP ŽP (Jan Kříž) se jeví jako relevantní oblast zateplování a odpadového hospodářství. U OP Praha pól růstu (Stanislav Schneidr) se předpokládá využití FN pro oblasti podpory prioritní osy 1 - v oblasti posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; konkrétně se zaměřením na rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu, přičemž navrženým FN je kapitálový investiční fond. Zmíněna byla také problematika veřejné podpory a její notifikace. V OP PIK (Tomáš Novotný) je s využitím FN počítáno; podle předběžných závěrů by FN v OP PIK měly představovat cca 10 % alokace. Jedná se o intervence, kde by měly být FN využity směřují především do prioritní osy 2, a to zejména na podporu rozvoje malých a středních podniků, dále částečně na podporu energetických intervencí v prioritní ose 3, přičemž se předpokládá zapojení ČMZRB. Olga Laaksonen (MZd) upozornila na koordinaci investic do zdravotní infrastruktury; na to reagovala Olga Letáčková informací, že MMR svodná data v rámci koordinace politiky soudržnosti poskytuje pravidelně veřejnosti i vládě. Jiří Krist (NS MAS) vznesl dotaz týkající se budoucích úrokových sazeb FN ve vazbě na jejich atraktivitu. Jan Kříž reagoval, že v některých případech se nemusí jednat o úvěrový nástroj; v této souvislosti zmínil např. tzv. splátky úsporou u aktivit zateplování budov (v jejichž důsledku dojde k úsporám výdajů na vytápění). Stanislav Rampas (SPOV) připomněl, že existuje dohoda, že v případě mikropodniků FN nebudou využívány. Lenka Kudrnová (MPO) doplnila, že FN v tomto období nebudou mít jen formu úvěrů; lze je realizovat i formou záruk a předpokládá se rozvíjení i takových forem, jako je rizikový kapitál a také kombinace FN (např. úvěr a záruka). V případě mikropodniků bylo od počátku uvažováno o využití dotací. Daniela Grabmüllerová (MMR) stručně informovala o vzniku a činnosti nové meziresortní pracovní skupiny pro hodnocení projektů z hlediska aplikace směrnice EIA. Iva Šolcová (MD) zdůraznila, že je pro OP D velice důležité, aby tato nová pracovní skupina posuzovala předkládané podklady s maximální možnou flexibilitou, neboť se jedná o potenciálně velmi problematickou záležitost, která může v podstatné míře ovlivnit čerpání. Olga Letáčková potvrdila, že problematika aplikace směrnice EIA je vnímáno jako pravděpodobně nejvýznamnější riziko pro nedočerpání fondů EU v závěru programového ; případné dopady by mohly být poměrně významné. Proto je tato problematika také součástí informace, kterou bude MMR předkládat v únoru vládě. Ing. Lenka Kudrnová se ve vazbě na skutečnost, že nebyl naplněn původní harmonogram plnění obecné předběžné podmínky EIA, obrátila na MŽP s dotazem, zda je předpokládána aktualizace příslušného Akčního plánu. Ing. Jan Kříž potvrdil, že aktualizace Akčního plánu je v závislosti na aktuálním vývoji legislativní procesu předpokládána. 6

7 Ad (5) Informace o možném využití Evropského fondu pro strategické investice Michal Částek (MF) představil Investiční plán pro Evropu, jehož cílem je v následujících třech letech mobilizovat přes 300 miliard EUR. Uvedl, že plán je postaven na 3 pilířích. Evropský fond pro strategické investice ( EFSI ) je prvním z nich a opírá se o záruku z rozpočtu EU ve výši 8 mld. EUR. Druhým pilířem, vytvořeným skupinou Task Force, je předběžný seznam projektů; ten bude muset být nyní v ČR i v dalších státech zásadně revidován. Třetí pilíř předpokládá v rámci EU rozsáhlejší diskusi v otázkách prohloubení vnitřního trhu, a to především v oblasti energetiky, digitálních služeb a tzv. regulatorního rámce. EK k EFSI vydala minulý týden návrh nařízení; v rámci zrychlené legislativní procedury se předpokládá schválení nařízení a zřízení EFSI v polovině roku. Jedná se o nástroj, který je doplňkový ke ESIF a využívá FN. Projekty budou vybírány Investičním výborem, jehož členy budou nezávislí experti. Zdůraznil, že seznam projektů bude ještě ve spolupráci s resorty třeba revidovat tak, aby projekty splňovaly podmínky nařízení. Ing. Jana Mayerová doplnila, že MF se skutečně intenzivně zabývá problematikou, jak podpořit českou ekonomiku; podle názoru MF by bylo možné pod pojem projekt ve vazbě na Junckerův balíček zařadit i investiční fond. Ad (6) Různé; aktuální informace Olga Letáčková požádala přítomné o případné příspěvky či podněty do bodu Různé, poděkovala za aktivní účast a shrnula závěry z jednání Rady ESIF na pracovní úrovni. Závěry: Rada na pracovní úrovni vzala na vědomí: informaci o stavu přípravy programového období ; informaci o stavu naplňování předběžných podmínek; informaci o určení orgánu podle článku 123 obecného nařízení - tzv. proces designace; informaci o využívání FN v programovém období ; informaci a využití tzv. Junckerova balíčku v podmínkách ČR; Rada na pracovní úrovni vyzvala: k užší koordinaci resortů při řešení předběžných podmínek, které mají přesah do více resortů; k aktivnímu dořešení problematiky služebního zákona a dalších významných předběžných podmínek (např. otázka nákladů nutných k založení podniku); Rada na pracovní úrovni souhlasila: s postoupením Evaluačního plánu Dohody o partnerství k připomínkám členům Rady (lhůta pro zaslání připomínek k EP ze strany členů Rady na pracovní úrovni je do ), návazně bude EP zaslán do schvalovací procedury per rollam. * * * 7

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA Zpráva z 1. etapy projektu 17. května 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Studie

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více