Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Program 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni 1. Zahájení a úvod 2. Příprava struktury a podmínek implementace programového období a. Stav vyjednávání o operačních programech b. První výzvy k podávání žádostí c. Stav plnění předběžných podmínek hlavní rizika 3. Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období Příprava finančních podmínek pro implementaci programového období a. Určení orgánů podle čl. 123 Obecného nařízení (resp. proces designace) b. Využívání finančních nástrojů c. Nová meziresortní pracovní skupina pro hodnocení projektů z hlediska směrnice EIA 5. Informace o možném využití Evropského fondu pro strategické investice a. Základní rámec pro Evropský fond pro strategické investice b. Informace o výstupech pracovní skupiny Task Force c. Rozhraní kohezní politiky a Evropského fondu pro strategické investice d. Předpokládaný další vývoj 6. Různé; aktuální informace 7. Shrnutí a závěr 1

2 Ad (1) Zahájení a úvod Olga Letáčková (MMR, předsedkyně Rady na pracovní úrovni) přivítala přítomné a představila nový koncept Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy ( Rada ESIF ), který byl schválen usnesením vlády č dne Uvedla, že Rada ESIF na úrovni ministrů se bude konat dne po jednání vlády. Podkladem pro jednání této velké Rady ESIF bude, mimo jiné, i shrnutí dnešního jednání Rady ESIF na pracovní úrovni. Vyzvala přítomné, zda mají nějaké podněty k doplnění programu 1. jednání Rady na pracovní úrovni. Ad (2) Příprava struktury a podmínek implementace programového období Olga Letáčková stručně shrnula klíčové milníky přípravy programů, zmínila významnou komplikaci z hlediska služebního zákona, kdy v prosinci 2014 Evropská komise ( EK ) sdělila, že nedostatečné reflektování připomínek EK k programům bude pravděpodobně blokační pro schvalovací proceduru programů ještě před revizí Víceletého finančního rámce. Z lednového jednání s EK, které se probíhalo pod vedením MV, vyplynulo, že oblast odměňování bude tématem k detailnější diskusi. Z informací následně poskytnutých ze strany EK vyplývá, že služební zákon je skutečně v tuto chvíli blokační; do doby, než bude dosaženo pokroku v jeho implementaci, EK nepřeklopí programy ČR do procedury schvalování před revizí Víceletého finančního rámce. To znamená, že ke schválení programů by mohlo dojít až v květnu či červnu ČR podniká kroky, aby alespoň v těch případech, kdy služební zákon je jediným blokačním důvodem, bylo stanovisko EK zmírněno; výsledek těchto jednání však nelze předjímat. Přestože služební zákon blokuje proceduru schvalování, neznamená to, že se zastavuje vyjednávání programů; v polovině února je plánováno technické jednání s EK k projednání otevřených problémů v programech, a to za účasti relevantních partnerů. Informovala, že jednotné metodické prostředí bylo dokončeno a všechny závazné metodiky již byly vydány; v současné době zbývá pouze dokončení metodického doporučení k veřejné podpoře, kde MMR úzce spolupracuje s ÚOHS. Dále informovala o monitorovacím systému, o sérii školení pro řídicí orgány ( ŘO) a školeních pro žadatele a příjemce. Program školení je připraven do konce dubna, ale v případě zájmu je možné přidat další termíny. Uvedla také, že na webových stránkách MMR jsou k dispozici ukázková výuková videa tzv. tutoriály. Daniela Nohejlová (MMR) informovala o stavu přípravy jednotlivých programů a stavu jejich vyjednávání s EK; vyzvala zástupce ŘO, aby při komunikaci s EK informovali také MMR, které jim může být ve vyjednávání nápomocno. Vyzvala ŘO k přednesení detailnější informace k jednotlivým programům. Zástupci ŘO za programy PRV (Josef Tabery, MZe), OP Rybářství (Renáta Komiková, MZe), OP ŽP (Jan Kříž, MŽP), OP VVV (Petra Bartáková), OP Praha půl růstu ČR (Stanislav Schneidr), OP PIK (Tomáš Novotný) informovali o stavu přípravy jednotlivých programů a zdůraznili zejména problém, který je způsobem blokací související se služebním zákonem a který brzdí proces zahájení implementace jednotlivých programů. Josef Středula (ČMKOS) apeloval na aktivní přístup k dořešení problémů souvisejících se služebním zákonem. Zdůraznil, že tlaku na EK využijí při jednáních také odbory. Dále uvedl, že služební zákon není 2

3 jedinou předběžnou podmínkou, která je riziková. Upozornil, že problém související se služebním zákonem bude řešen i na jednání pléna tripartity dne Olga Letáčková zdůraznila, že problém služebního zákona všichni vnímají; toto téma bylo i předmětem debaty na koaliční radě. Bude fungovat pracovní platforma, která se bude intenzivně zabývat především oblastí odměňování, primárně za účasti MPSV, MV, MF; návazně by tým byl rozšířen. Jana Menšíková (MV) ke služebnímu zákonu zdůraznila, že v Dohodě o partnerství pro programové období ( DoP ) je závazek ČR, o nějž se nyní EK opírá. Závazek uvádí čtyři konkrétní oblasti, které musí být ze strany ČR naplněny. Dále informovala o jednání s EK k této problematice, při kterém došlo spíše než k vyjednávání k představení vzájemných pozic. Olga Letáčková shrnula, že problémem není skutečnost, že by ČR neplnila předběžnou podmínku vázanou na služební zákon, ale právě zmíněný nesoulad s DoP, což představuje pro ČR nevýhodu, neboť to umožňuje okamžitý postup ze strany EK. Dále uvedla, že problém související se služebním zákonem neznamená, že by nebylo možné při splnění stanovených podmínek v podobě kritérií, bude-li shoda na věcných oblastech, vyhlašovat výzvy. S tímto názorem se ztotožňuje i EK; je třeba doufat, že názor EK se v této otázce neposune, což by bylo vhodné zafixovat na zmíněném únorovém jednání. Dále informovala, že v horizontu 2-3 týdnů je předpokládáno svolání pracovní skupiny ŘO. Daniela Nohejlová doplnila, že pokud jde o vyhlašování výzev, existují kritéria, která, jsou-li splněna, umožňují ŘO vyhlásit výzvu i před schválením programu ze strany EK. MMR připravuje šablonu pro ŘO, jak by mělo vládě prokazovat naplnění kritérií; šablona bude připravena do konce ledna. Vláda má možnost výzvy schválit i v případě, že všechna kritéria naplněna nebudou; již v tuto chvíli je zřejmé, že některá kritéria nebude možné splnit - jedná se např. o vydání všech implementačních a delegovaných aktů ze strany EK. Dále zmínila, že MMR pracuje s těmi verzemi harmonogramů výzev, které byly zaslány do konce roku; MMR bude přistupovat k jejich postupné aktualizaci. Dále informovala, že MMR doposud obdrželo čtyři řídicí dokumentace. V této souvislosti upozornila na zbytečné chyby (například nedochází k dostatečnému rozpracování metodik na úrovni ŘO, je používána terminologie, která neplatí pro atd.). Olga Letáčková připomněla nutnost, aby ŘO dávali při komunikaci s EK vždy do kopie MMR - kontaktní osoby jsou Kateřina Neveselá a Veronika Picková. Dále informovala, že MMR pravidelně měsíčně předává vládě informace o stavu plnění předběžných podmínek. Vladimír Kváča (MMR) shrnul stav naplňování rizikových předběžných podmínek; zmínil zejména legislativní úpravu ve vztahu k EIA a podmínky zakládání firem. Jan Hauser (MSp) uvedl, že vedení resortu bylo o vazbě právní úpravy zakládání firem na plnění předběžných podmínek ze strany ČR informováno; bude se jednat o variantách. Proběhla diskuse (Josef Středula; Jan Wiesner, KZPS) nad problematikou možností zakládání firem do 100 EUR a negativní postup při přípravě legislativní úpravy této oblasti v souvislosti s tlaky notářské veřejnosti na stanovení výše poplatku za zakládání podniku; tato problematika bude rovněž předmětem jednání tripartity Vladimír Kváča dále informoval o problematice dvojích dat o odpadech; jedna sada dat je publikována ČSÚ a druhá MŽP, přičemž tato data se diametrálně odlišují. Tento stav je ze strany EK vnímán velmi 3

4 negativně. Jan Kříž doplnil, že ze strany MŽP je předpokládáno jednání v Lucemburku na půdě Eurostatu, kde by měla být tato otázka reportingu dat řešena. Vladimír Kváča dále informoval o aktuálním problému v oblasti veřejných zakázek, kdy EK se - podle názoru ČR nad rámec svého zmocnění snaží doplnit mezi předběžné podmínky také oblast centrálního registru smluv spolu s podmínkou, že nezveřejnění smlouvy by bylo důvodem pro její neplatnost. Tento požadavek EK byl ze strany ČR odmítnut; tento postoj byl podpořen i vládou. Josef Středula vznesl dotaz, zda kromě výše jmenovaných předběžných podmínek existují i jiné, které by mohly v budoucnu být rizikové a mohly tak ohrožovat čerpání. Jako příklad uvedl problematiku sociálního začleňování Romů. Apeloval také na důslednou snahu o naplnění předběžných podmínek. Petra Bartáková (MŠMT) potvrdila, že otázka romské inkluze je s EK již uzavřena a jsou stanoveny kroky k naplnění této předběžné podmínky. Václav Velčovský (ÚV) k tomuto tématu doplnil, že v případě Strategie romské inkluze již bylo dokončeno připomínkové řízení a materiál je připraven na předložení vládě. Jan Kříž informoval, že do budoucna může představovat problém otázka spojená s regulací ceny vody, zejména pokud jde o koordinaci plnění této předběžné podmínky, která gesčně spadá pod MŽP, ale věcně přísluší spíše MZe; apeloval proto na zlepšení komunikace mezi oběma resorty při přípravě kvalitního Akčního plánu pro tuto předběžnou podmínku. Martin Kučera (MPSV) uvedl, že již byla schválena Strategie zaměstnanosti; nicméně určité riziko může do budoucna představovat předběžná podmínka související s předvídáním kvalifikačních potřeb trhu práce. Josef Středula navrhl, aby do závěrů z jednání byl zařazen apel Radě pro ESI fondy na ministerské úrovni, aby koordinace naplňování předběžných podmínek, zejména pak koordinace předběžné podmínky v oblasti regulace ceny vody, byla aktivně řešena i nejvyššími představiteli příslušných resortů s jasnou gescí. Ad (3) Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období Vladimír Kváča představil Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období ( EP ), který je jediným schvalovaným dokumentem v rámci programu. Popsal jeho přípravu, smysl a funkci; zdůraznil, že samotný dokument není jen pouhým výčtem evaluačních aktivit, ale představuje i evaluační strategii. EP bude průběžně vyhodnocován a aktualizován, a to vždy k příslušného roku. Po schválení Rada ESIF na pracovní úrovni bude Rada ESIF na ministerské úrovni o jeho schválení informována, stejně jako bude v budoucnu informována o jeho pravidelných aktualizacích. Petra Bartáková zmínila problematiku financování evaluací synergií a komplementarit; požádala o doplnění EP tak, že ŘO budou evaluovat pouze vazby v rámci příslušného programu, přičemž vazby mezi jednotlivými programy budou řešeny ze strany MMR. MMR s tímto požadavkem souhlasilo. Miloš Rathouský (SPD) se dotázal na míru závaznosti evaluačních doporučení ve vztahu k jednotlivým programům. Vladimír Kváča vysvětlil, že metodika vydaná k evaluacím stanoví povinnost s evaluačními 4

5 doporučeními pracovat; na rozdíl od auditních zjištění je však v případech evaluačních doporučení vždy na odpovědnosti příslušného subjektu obhájit, jak bude na evaluační doporučení reagovat. Václav Velčovský v souvislosti s výčtem strategických dokumentů uvedených v EP upozornil, že gesce za Strategický rámec udržitelného rozvoje přešla z MŽP na ÚV. Josef Středula zdůraznil, že příslušná evaluační doporučení mají velký význam; musí se jimi proto zabývat kompetentní osoby poučit se z předchozího vývoje. Současně upozornil na problém, který může nastat v těch letech, kdy dojde ke kumulaci finančních prostředků v souvislosti se zpožděním v zahájení čerpání z ESIF. Olga Letáčková reagovala s tím, že uvedená problematika má skutečně zásadní význam a pokud se bude jevit, že některý program v budoucnu nesměřuje optimálně k plnění cílů a mohou nastat problémy s čerpáním alokace, věcná diskuse související s přeprogramováním je jednou z otázek, kterou by se Rada ESIF měla ve své činnosti zabývat. Miloš Rathouský doporučil schválit pouze evaluační aktivity pro rok Vladimír Kváča vysvětlil, že MMR je povinno každoročně provádět aktualizaci EP; nicméně některé aktivity je třeba zahájit již dříve, než je předepsáno předložení výstupu z těchto aktivit (např. rozsáhlé zprávy předkládané v letech 2017 a 2019) - proto byl dokument předložen v této podobě, tj. s výhledem evaluačních aktivit na další roky. Navrhuje EP schválit tak, jak byl Radě ESIF na pracovní úrovni předložen. Miroslav Daněk (ÚV) vznesl dotaz týkající se Strategie inteligentní specializace, která není v EP zahrnuta, a vyjádřil názor, že i tato strategie by měla být součástí EP. Vladimír Kváča reagoval, že zahrnutí evaluace této strategie není možné, protože není součástí žádného programu. Olga Letáčková uzavřela diskusi k EP informací, že případné připomínky k EP mohou zaslat MMR nejpozději do , přičemž zdůraznila, že nejde o znovuotevření již vypořádaných připomínek, ale spíše jako prostor pro ty členy Rady ESIF na pracovní úrovni, kteří se doposud k EP neměli možnost vyjádřit. Dokument bude následně předložen ke schválení s využitím procedury per rollam. Ad (4) Příprava finančních podmínek pro implementaci programového období Evžen Mrázek (MF) informoval o procesu tzv. designace. Uvedl, že MF zpracovalo a již rozeslalo ŘO příslušnou metodiku k připomínkování. Vypořádání připomínek je plánováno do konce ledna; metodika bude následně uveřejněna na webových stránkách. Určité riziko spatřuje v tom, že většina ŘO přepokládá zahájení procesu designace ve stejném časovém období, tj. na přelomu března a dubna 2015, což může představovat problém s ohledem na personální kapacitu. Ujistil ŘO, že MF se ztotožňuje s názorem, že ŘO mohou vyhlašovat výzvy i v případě, že ještě neprošly procesem designace. Olga Letáčková poté připomněla konání workshopu k finančním nástrojům ( FN ) dne i za účasti zástupců EK a předala slovo zástupcům MF k detailnější informaci o finančních nástrojích. Jana Mayerová (MF) představila dokument Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovém období , který byl zpracován MF v součinnosti s MMR a s dalšími subjekty. Připomínky k tomuto materiálu již byly vypořádány a materiál je připraven pro předložení vládě. Při zpracování dokumentu byly využity zkušenosti jiných členských států. Klíčovým faktorem bylo nenarušování funkce trhu; byla proto nejprve zpracována odpovídající analýza. Z analýzy vyplynula jako 5

6 nejvhodnější řešení centralizovaná struktura obsahující funkci národní rozvojové investiční banky. Po schválení dokumentu vládou bude vypracována studie proveditelnosti; předpokládá se spolupráce s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Zástupci ŘO informovali o možnosti využití FN v rámci jednotlivých programů na základě ex-ante analýz využití těchto nástrojů. V případě OP ŽP (Jan Kříž) se jeví jako relevantní oblast zateplování a odpadového hospodářství. U OP Praha pól růstu (Stanislav Schneidr) se předpokládá využití FN pro oblasti podpory prioritní osy 1 - v oblasti posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; konkrétně se zaměřením na rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu, přičemž navrženým FN je kapitálový investiční fond. Zmíněna byla také problematika veřejné podpory a její notifikace. V OP PIK (Tomáš Novotný) je s využitím FN počítáno; podle předběžných závěrů by FN v OP PIK měly představovat cca 10 % alokace. Jedná se o intervence, kde by měly být FN využity směřují především do prioritní osy 2, a to zejména na podporu rozvoje malých a středních podniků, dále částečně na podporu energetických intervencí v prioritní ose 3, přičemž se předpokládá zapojení ČMZRB. Olga Laaksonen (MZd) upozornila na koordinaci investic do zdravotní infrastruktury; na to reagovala Olga Letáčková informací, že MMR svodná data v rámci koordinace politiky soudržnosti poskytuje pravidelně veřejnosti i vládě. Jiří Krist (NS MAS) vznesl dotaz týkající se budoucích úrokových sazeb FN ve vazbě na jejich atraktivitu. Jan Kříž reagoval, že v některých případech se nemusí jednat o úvěrový nástroj; v této souvislosti zmínil např. tzv. splátky úsporou u aktivit zateplování budov (v jejichž důsledku dojde k úsporám výdajů na vytápění). Stanislav Rampas (SPOV) připomněl, že existuje dohoda, že v případě mikropodniků FN nebudou využívány. Lenka Kudrnová (MPO) doplnila, že FN v tomto období nebudou mít jen formu úvěrů; lze je realizovat i formou záruk a předpokládá se rozvíjení i takových forem, jako je rizikový kapitál a také kombinace FN (např. úvěr a záruka). V případě mikropodniků bylo od počátku uvažováno o využití dotací. Daniela Grabmüllerová (MMR) stručně informovala o vzniku a činnosti nové meziresortní pracovní skupiny pro hodnocení projektů z hlediska aplikace směrnice EIA. Iva Šolcová (MD) zdůraznila, že je pro OP D velice důležité, aby tato nová pracovní skupina posuzovala předkládané podklady s maximální možnou flexibilitou, neboť se jedná o potenciálně velmi problematickou záležitost, která může v podstatné míře ovlivnit čerpání. Olga Letáčková potvrdila, že problematika aplikace směrnice EIA je vnímáno jako pravděpodobně nejvýznamnější riziko pro nedočerpání fondů EU v závěru programového ; případné dopady by mohly být poměrně významné. Proto je tato problematika také součástí informace, kterou bude MMR předkládat v únoru vládě. Ing. Lenka Kudrnová se ve vazbě na skutečnost, že nebyl naplněn původní harmonogram plnění obecné předběžné podmínky EIA, obrátila na MŽP s dotazem, zda je předpokládána aktualizace příslušného Akčního plánu. Ing. Jan Kříž potvrdil, že aktualizace Akčního plánu je v závislosti na aktuálním vývoji legislativní procesu předpokládána. 6

7 Ad (5) Informace o možném využití Evropského fondu pro strategické investice Michal Částek (MF) představil Investiční plán pro Evropu, jehož cílem je v následujících třech letech mobilizovat přes 300 miliard EUR. Uvedl, že plán je postaven na 3 pilířích. Evropský fond pro strategické investice ( EFSI ) je prvním z nich a opírá se o záruku z rozpočtu EU ve výši 8 mld. EUR. Druhým pilířem, vytvořeným skupinou Task Force, je předběžný seznam projektů; ten bude muset být nyní v ČR i v dalších státech zásadně revidován. Třetí pilíř předpokládá v rámci EU rozsáhlejší diskusi v otázkách prohloubení vnitřního trhu, a to především v oblasti energetiky, digitálních služeb a tzv. regulatorního rámce. EK k EFSI vydala minulý týden návrh nařízení; v rámci zrychlené legislativní procedury se předpokládá schválení nařízení a zřízení EFSI v polovině roku. Jedná se o nástroj, který je doplňkový ke ESIF a využívá FN. Projekty budou vybírány Investičním výborem, jehož členy budou nezávislí experti. Zdůraznil, že seznam projektů bude ještě ve spolupráci s resorty třeba revidovat tak, aby projekty splňovaly podmínky nařízení. Ing. Jana Mayerová doplnila, že MF se skutečně intenzivně zabývá problematikou, jak podpořit českou ekonomiku; podle názoru MF by bylo možné pod pojem projekt ve vazbě na Junckerův balíček zařadit i investiční fond. Ad (6) Různé; aktuální informace Olga Letáčková požádala přítomné o případné příspěvky či podněty do bodu Různé, poděkovala za aktivní účast a shrnula závěry z jednání Rady ESIF na pracovní úrovni. Závěry: Rada na pracovní úrovni vzala na vědomí: informaci o stavu přípravy programového období ; informaci o stavu naplňování předběžných podmínek; informaci o určení orgánu podle článku 123 obecného nařízení - tzv. proces designace; informaci o využívání FN v programovém období ; informaci a využití tzv. Junckerova balíčku v podmínkách ČR; Rada na pracovní úrovni vyzvala: k užší koordinaci resortů při řešení předběžných podmínek, které mají přesah do více resortů; k aktivnímu dořešení problematiky služebního zákona a dalších významných předběžných podmínek (např. otázka nákladů nutných k založení podniku); Rada na pracovní úrovni souhlasila: s postoupením Evaluačního plánu Dohody o partnerství k připomínkám členům Rady (lhůta pro zaslání připomínek k EP ze strany členů Rady na pracovní úrovni je do ), návazně bude EP zaslán do schvalovací procedury per rollam. * * * 7

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odbor řízení a koordinace fondů EU 5. října 2015 Národní dům Na Vinohradech, Praha Rostoucí význam návratných forem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o předběžných podmínek Podklad pro jednání 133. Plenární schůze RHSD ČR Říjen 2016 Předběžné podmínky 1. Čtvrtletní reporting a mechanismus

Více

NA PRACOVNÍ ÚROVNI. Místo konání: Velkopřevorský palác Rytířský sál, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 Datum konání: 20. května 2015, 13:00 hodin

NA PRACOVNÍ ÚROVNI. Místo konání: Velkopřevorský palác Rytířský sál, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 Datum konání: 20. května 2015, 13:00 hodin ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ RADY PRO EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY NA PRACOVNÍ ÚROVNI Místo konání: Velkopřevorský palác Rytířský sál, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 Datum konání: 20. května 2015,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Č. j.: 1666/300/15 83201/ENV/15 Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2007 2013, konaného dne 23. listopadu 2015

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování energetické náročnosti?

Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování energetické náročnosti? EUro Finance Consulting EUFC CZ s.r.o. Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování náročnosti? Daniel Mayer, MBA EUFC CZ s.r.o. Večer s českou chemií 2013 V Praze dne 26. 9. 2013 Obsah 1) Naše

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A FONDY EU. Zápis č. 33

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A FONDY EU. Zápis č. 33 M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A FONDY EU Zápis č. 33 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 (Akademie veřejného investování) 6. října 2016

Více

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99)

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod.

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ zápis č. 19 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. Zápis vyhotovila Schválila

Více

Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 II. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Plnění usnesení vlády č. 182/2014 DUBEN 2015 Obsah Úvod... 3 1. Stav vyjednávání programů s Evropskou

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období 2014-2020 Školení NS MAS Svitavy 25. 11. 2014 Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Programové období 2014-2020

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Finální fáze vyjednávání programového období 2014-2020 a programů Řídicí orgány vyjednávají

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 13.01.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 27 ze dne 1. prosince 2016 ke kritériím pro výběr operací Operačního programu Praha pól růstu ČR v případě finančních

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek Aktualizovaný podklad pro jednání Plenární schůze RHSD ČR Leden 2017 Informace o stavu plnění předběžných

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Jednání řídil: Zapsala: Ověřil: Mgr. Radko Martínek, předseda ŘKV ministr pro místní rozvoj Lucie Aschenbrennerová, sekretariát ŘKV odbor RPS Mgr. Arnošt

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě říloha 4 - Registr k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 4: rofesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Klíčové o (významnost 15,00-25,00) Závažné o (významnost 7,00-14,99) Běžné o

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 OBSAH PREZENTACE 1. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. Předpokládaný harmonogram výzev ITI pro IROP a OPD 3. Informace z

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková Konference Evropské strukturální fondy 2009-2014 Petra Bartáková Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK charakteristika programu OP VK je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více