Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Program 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni 1. Zahájení a úvod 2. Příprava struktury a podmínek implementace programového období a. Stav vyjednávání o operačních programech b. První výzvy k podávání žádostí c. Stav plnění předběžných podmínek hlavní rizika 3. Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období Příprava finančních podmínek pro implementaci programového období a. Určení orgánů podle čl. 123 Obecného nařízení (resp. proces designace) b. Využívání finančních nástrojů c. Nová meziresortní pracovní skupina pro hodnocení projektů z hlediska směrnice EIA 5. Informace o možném využití Evropského fondu pro strategické investice a. Základní rámec pro Evropský fond pro strategické investice b. Informace o výstupech pracovní skupiny Task Force c. Rozhraní kohezní politiky a Evropského fondu pro strategické investice d. Předpokládaný další vývoj 6. Různé; aktuální informace 7. Shrnutí a závěr 1

2 Ad (1) Zahájení a úvod Olga Letáčková (MMR, předsedkyně Rady na pracovní úrovni) přivítala přítomné a představila nový koncept Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy ( Rada ESIF ), který byl schválen usnesením vlády č dne Uvedla, že Rada ESIF na úrovni ministrů se bude konat dne po jednání vlády. Podkladem pro jednání této velké Rady ESIF bude, mimo jiné, i shrnutí dnešního jednání Rady ESIF na pracovní úrovni. Vyzvala přítomné, zda mají nějaké podněty k doplnění programu 1. jednání Rady na pracovní úrovni. Ad (2) Příprava struktury a podmínek implementace programového období Olga Letáčková stručně shrnula klíčové milníky přípravy programů, zmínila významnou komplikaci z hlediska služebního zákona, kdy v prosinci 2014 Evropská komise ( EK ) sdělila, že nedostatečné reflektování připomínek EK k programům bude pravděpodobně blokační pro schvalovací proceduru programů ještě před revizí Víceletého finančního rámce. Z lednového jednání s EK, které se probíhalo pod vedením MV, vyplynulo, že oblast odměňování bude tématem k detailnější diskusi. Z informací následně poskytnutých ze strany EK vyplývá, že služební zákon je skutečně v tuto chvíli blokační; do doby, než bude dosaženo pokroku v jeho implementaci, EK nepřeklopí programy ČR do procedury schvalování před revizí Víceletého finančního rámce. To znamená, že ke schválení programů by mohlo dojít až v květnu či červnu ČR podniká kroky, aby alespoň v těch případech, kdy služební zákon je jediným blokačním důvodem, bylo stanovisko EK zmírněno; výsledek těchto jednání však nelze předjímat. Přestože služební zákon blokuje proceduru schvalování, neznamená to, že se zastavuje vyjednávání programů; v polovině února je plánováno technické jednání s EK k projednání otevřených problémů v programech, a to za účasti relevantních partnerů. Informovala, že jednotné metodické prostředí bylo dokončeno a všechny závazné metodiky již byly vydány; v současné době zbývá pouze dokončení metodického doporučení k veřejné podpoře, kde MMR úzce spolupracuje s ÚOHS. Dále informovala o monitorovacím systému, o sérii školení pro řídicí orgány ( ŘO) a školeních pro žadatele a příjemce. Program školení je připraven do konce dubna, ale v případě zájmu je možné přidat další termíny. Uvedla také, že na webových stránkách MMR jsou k dispozici ukázková výuková videa tzv. tutoriály. Daniela Nohejlová (MMR) informovala o stavu přípravy jednotlivých programů a stavu jejich vyjednávání s EK; vyzvala zástupce ŘO, aby při komunikaci s EK informovali také MMR, které jim může být ve vyjednávání nápomocno. Vyzvala ŘO k přednesení detailnější informace k jednotlivým programům. Zástupci ŘO za programy PRV (Josef Tabery, MZe), OP Rybářství (Renáta Komiková, MZe), OP ŽP (Jan Kříž, MŽP), OP VVV (Petra Bartáková), OP Praha půl růstu ČR (Stanislav Schneidr), OP PIK (Tomáš Novotný) informovali o stavu přípravy jednotlivých programů a zdůraznili zejména problém, který je způsobem blokací související se služebním zákonem a který brzdí proces zahájení implementace jednotlivých programů. Josef Středula (ČMKOS) apeloval na aktivní přístup k dořešení problémů souvisejících se služebním zákonem. Zdůraznil, že tlaku na EK využijí při jednáních také odbory. Dále uvedl, že služební zákon není 2

3 jedinou předběžnou podmínkou, která je riziková. Upozornil, že problém související se služebním zákonem bude řešen i na jednání pléna tripartity dne Olga Letáčková zdůraznila, že problém služebního zákona všichni vnímají; toto téma bylo i předmětem debaty na koaliční radě. Bude fungovat pracovní platforma, která se bude intenzivně zabývat především oblastí odměňování, primárně za účasti MPSV, MV, MF; návazně by tým byl rozšířen. Jana Menšíková (MV) ke služebnímu zákonu zdůraznila, že v Dohodě o partnerství pro programové období ( DoP ) je závazek ČR, o nějž se nyní EK opírá. Závazek uvádí čtyři konkrétní oblasti, které musí být ze strany ČR naplněny. Dále informovala o jednání s EK k této problematice, při kterém došlo spíše než k vyjednávání k představení vzájemných pozic. Olga Letáčková shrnula, že problémem není skutečnost, že by ČR neplnila předběžnou podmínku vázanou na služební zákon, ale právě zmíněný nesoulad s DoP, což představuje pro ČR nevýhodu, neboť to umožňuje okamžitý postup ze strany EK. Dále uvedla, že problém související se služebním zákonem neznamená, že by nebylo možné při splnění stanovených podmínek v podobě kritérií, bude-li shoda na věcných oblastech, vyhlašovat výzvy. S tímto názorem se ztotožňuje i EK; je třeba doufat, že názor EK se v této otázce neposune, což by bylo vhodné zafixovat na zmíněném únorovém jednání. Dále informovala, že v horizontu 2-3 týdnů je předpokládáno svolání pracovní skupiny ŘO. Daniela Nohejlová doplnila, že pokud jde o vyhlašování výzev, existují kritéria, která, jsou-li splněna, umožňují ŘO vyhlásit výzvu i před schválením programu ze strany EK. MMR připravuje šablonu pro ŘO, jak by mělo vládě prokazovat naplnění kritérií; šablona bude připravena do konce ledna. Vláda má možnost výzvy schválit i v případě, že všechna kritéria naplněna nebudou; již v tuto chvíli je zřejmé, že některá kritéria nebude možné splnit - jedná se např. o vydání všech implementačních a delegovaných aktů ze strany EK. Dále zmínila, že MMR pracuje s těmi verzemi harmonogramů výzev, které byly zaslány do konce roku; MMR bude přistupovat k jejich postupné aktualizaci. Dále informovala, že MMR doposud obdrželo čtyři řídicí dokumentace. V této souvislosti upozornila na zbytečné chyby (například nedochází k dostatečnému rozpracování metodik na úrovni ŘO, je používána terminologie, která neplatí pro atd.). Olga Letáčková připomněla nutnost, aby ŘO dávali při komunikaci s EK vždy do kopie MMR - kontaktní osoby jsou Kateřina Neveselá a Veronika Picková. Dále informovala, že MMR pravidelně měsíčně předává vládě informace o stavu plnění předběžných podmínek. Vladimír Kváča (MMR) shrnul stav naplňování rizikových předběžných podmínek; zmínil zejména legislativní úpravu ve vztahu k EIA a podmínky zakládání firem. Jan Hauser (MSp) uvedl, že vedení resortu bylo o vazbě právní úpravy zakládání firem na plnění předběžných podmínek ze strany ČR informováno; bude se jednat o variantách. Proběhla diskuse (Josef Středula; Jan Wiesner, KZPS) nad problematikou možností zakládání firem do 100 EUR a negativní postup při přípravě legislativní úpravy této oblasti v souvislosti s tlaky notářské veřejnosti na stanovení výše poplatku za zakládání podniku; tato problematika bude rovněž předmětem jednání tripartity Vladimír Kváča dále informoval o problematice dvojích dat o odpadech; jedna sada dat je publikována ČSÚ a druhá MŽP, přičemž tato data se diametrálně odlišují. Tento stav je ze strany EK vnímán velmi 3

4 negativně. Jan Kříž doplnil, že ze strany MŽP je předpokládáno jednání v Lucemburku na půdě Eurostatu, kde by měla být tato otázka reportingu dat řešena. Vladimír Kváča dále informoval o aktuálním problému v oblasti veřejných zakázek, kdy EK se - podle názoru ČR nad rámec svého zmocnění snaží doplnit mezi předběžné podmínky také oblast centrálního registru smluv spolu s podmínkou, že nezveřejnění smlouvy by bylo důvodem pro její neplatnost. Tento požadavek EK byl ze strany ČR odmítnut; tento postoj byl podpořen i vládou. Josef Středula vznesl dotaz, zda kromě výše jmenovaných předběžných podmínek existují i jiné, které by mohly v budoucnu být rizikové a mohly tak ohrožovat čerpání. Jako příklad uvedl problematiku sociálního začleňování Romů. Apeloval také na důslednou snahu o naplnění předběžných podmínek. Petra Bartáková (MŠMT) potvrdila, že otázka romské inkluze je s EK již uzavřena a jsou stanoveny kroky k naplnění této předběžné podmínky. Václav Velčovský (ÚV) k tomuto tématu doplnil, že v případě Strategie romské inkluze již bylo dokončeno připomínkové řízení a materiál je připraven na předložení vládě. Jan Kříž informoval, že do budoucna může představovat problém otázka spojená s regulací ceny vody, zejména pokud jde o koordinaci plnění této předběžné podmínky, která gesčně spadá pod MŽP, ale věcně přísluší spíše MZe; apeloval proto na zlepšení komunikace mezi oběma resorty při přípravě kvalitního Akčního plánu pro tuto předběžnou podmínku. Martin Kučera (MPSV) uvedl, že již byla schválena Strategie zaměstnanosti; nicméně určité riziko může do budoucna představovat předběžná podmínka související s předvídáním kvalifikačních potřeb trhu práce. Josef Středula navrhl, aby do závěrů z jednání byl zařazen apel Radě pro ESI fondy na ministerské úrovni, aby koordinace naplňování předběžných podmínek, zejména pak koordinace předběžné podmínky v oblasti regulace ceny vody, byla aktivně řešena i nejvyššími představiteli příslušných resortů s jasnou gescí. Ad (3) Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období Vladimír Kváča představil Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období ( EP ), který je jediným schvalovaným dokumentem v rámci programu. Popsal jeho přípravu, smysl a funkci; zdůraznil, že samotný dokument není jen pouhým výčtem evaluačních aktivit, ale představuje i evaluační strategii. EP bude průběžně vyhodnocován a aktualizován, a to vždy k příslušného roku. Po schválení Rada ESIF na pracovní úrovni bude Rada ESIF na ministerské úrovni o jeho schválení informována, stejně jako bude v budoucnu informována o jeho pravidelných aktualizacích. Petra Bartáková zmínila problematiku financování evaluací synergií a komplementarit; požádala o doplnění EP tak, že ŘO budou evaluovat pouze vazby v rámci příslušného programu, přičemž vazby mezi jednotlivými programy budou řešeny ze strany MMR. MMR s tímto požadavkem souhlasilo. Miloš Rathouský (SPD) se dotázal na míru závaznosti evaluačních doporučení ve vztahu k jednotlivým programům. Vladimír Kváča vysvětlil, že metodika vydaná k evaluacím stanoví povinnost s evaluačními 4

5 doporučeními pracovat; na rozdíl od auditních zjištění je však v případech evaluačních doporučení vždy na odpovědnosti příslušného subjektu obhájit, jak bude na evaluační doporučení reagovat. Václav Velčovský v souvislosti s výčtem strategických dokumentů uvedených v EP upozornil, že gesce za Strategický rámec udržitelného rozvoje přešla z MŽP na ÚV. Josef Středula zdůraznil, že příslušná evaluační doporučení mají velký význam; musí se jimi proto zabývat kompetentní osoby poučit se z předchozího vývoje. Současně upozornil na problém, který může nastat v těch letech, kdy dojde ke kumulaci finančních prostředků v souvislosti se zpožděním v zahájení čerpání z ESIF. Olga Letáčková reagovala s tím, že uvedená problematika má skutečně zásadní význam a pokud se bude jevit, že některý program v budoucnu nesměřuje optimálně k plnění cílů a mohou nastat problémy s čerpáním alokace, věcná diskuse související s přeprogramováním je jednou z otázek, kterou by se Rada ESIF měla ve své činnosti zabývat. Miloš Rathouský doporučil schválit pouze evaluační aktivity pro rok Vladimír Kváča vysvětlil, že MMR je povinno každoročně provádět aktualizaci EP; nicméně některé aktivity je třeba zahájit již dříve, než je předepsáno předložení výstupu z těchto aktivit (např. rozsáhlé zprávy předkládané v letech 2017 a 2019) - proto byl dokument předložen v této podobě, tj. s výhledem evaluačních aktivit na další roky. Navrhuje EP schválit tak, jak byl Radě ESIF na pracovní úrovni předložen. Miroslav Daněk (ÚV) vznesl dotaz týkající se Strategie inteligentní specializace, která není v EP zahrnuta, a vyjádřil názor, že i tato strategie by měla být součástí EP. Vladimír Kváča reagoval, že zahrnutí evaluace této strategie není možné, protože není součástí žádného programu. Olga Letáčková uzavřela diskusi k EP informací, že případné připomínky k EP mohou zaslat MMR nejpozději do , přičemž zdůraznila, že nejde o znovuotevření již vypořádaných připomínek, ale spíše jako prostor pro ty členy Rady ESIF na pracovní úrovni, kteří se doposud k EP neměli možnost vyjádřit. Dokument bude následně předložen ke schválení s využitím procedury per rollam. Ad (4) Příprava finančních podmínek pro implementaci programového období Evžen Mrázek (MF) informoval o procesu tzv. designace. Uvedl, že MF zpracovalo a již rozeslalo ŘO příslušnou metodiku k připomínkování. Vypořádání připomínek je plánováno do konce ledna; metodika bude následně uveřejněna na webových stránkách. Určité riziko spatřuje v tom, že většina ŘO přepokládá zahájení procesu designace ve stejném časovém období, tj. na přelomu března a dubna 2015, což může představovat problém s ohledem na personální kapacitu. Ujistil ŘO, že MF se ztotožňuje s názorem, že ŘO mohou vyhlašovat výzvy i v případě, že ještě neprošly procesem designace. Olga Letáčková poté připomněla konání workshopu k finančním nástrojům ( FN ) dne i za účasti zástupců EK a předala slovo zástupcům MF k detailnější informaci o finančních nástrojích. Jana Mayerová (MF) představila dokument Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovém období , který byl zpracován MF v součinnosti s MMR a s dalšími subjekty. Připomínky k tomuto materiálu již byly vypořádány a materiál je připraven pro předložení vládě. Při zpracování dokumentu byly využity zkušenosti jiných členských států. Klíčovým faktorem bylo nenarušování funkce trhu; byla proto nejprve zpracována odpovídající analýza. Z analýzy vyplynula jako 5

6 nejvhodnější řešení centralizovaná struktura obsahující funkci národní rozvojové investiční banky. Po schválení dokumentu vládou bude vypracována studie proveditelnosti; předpokládá se spolupráce s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Zástupci ŘO informovali o možnosti využití FN v rámci jednotlivých programů na základě ex-ante analýz využití těchto nástrojů. V případě OP ŽP (Jan Kříž) se jeví jako relevantní oblast zateplování a odpadového hospodářství. U OP Praha pól růstu (Stanislav Schneidr) se předpokládá využití FN pro oblasti podpory prioritní osy 1 - v oblasti posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; konkrétně se zaměřením na rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu, přičemž navrženým FN je kapitálový investiční fond. Zmíněna byla také problematika veřejné podpory a její notifikace. V OP PIK (Tomáš Novotný) je s využitím FN počítáno; podle předběžných závěrů by FN v OP PIK měly představovat cca 10 % alokace. Jedná se o intervence, kde by měly být FN využity směřují především do prioritní osy 2, a to zejména na podporu rozvoje malých a středních podniků, dále částečně na podporu energetických intervencí v prioritní ose 3, přičemž se předpokládá zapojení ČMZRB. Olga Laaksonen (MZd) upozornila na koordinaci investic do zdravotní infrastruktury; na to reagovala Olga Letáčková informací, že MMR svodná data v rámci koordinace politiky soudržnosti poskytuje pravidelně veřejnosti i vládě. Jiří Krist (NS MAS) vznesl dotaz týkající se budoucích úrokových sazeb FN ve vazbě na jejich atraktivitu. Jan Kříž reagoval, že v některých případech se nemusí jednat o úvěrový nástroj; v této souvislosti zmínil např. tzv. splátky úsporou u aktivit zateplování budov (v jejichž důsledku dojde k úsporám výdajů na vytápění). Stanislav Rampas (SPOV) připomněl, že existuje dohoda, že v případě mikropodniků FN nebudou využívány. Lenka Kudrnová (MPO) doplnila, že FN v tomto období nebudou mít jen formu úvěrů; lze je realizovat i formou záruk a předpokládá se rozvíjení i takových forem, jako je rizikový kapitál a také kombinace FN (např. úvěr a záruka). V případě mikropodniků bylo od počátku uvažováno o využití dotací. Daniela Grabmüllerová (MMR) stručně informovala o vzniku a činnosti nové meziresortní pracovní skupiny pro hodnocení projektů z hlediska aplikace směrnice EIA. Iva Šolcová (MD) zdůraznila, že je pro OP D velice důležité, aby tato nová pracovní skupina posuzovala předkládané podklady s maximální možnou flexibilitou, neboť se jedná o potenciálně velmi problematickou záležitost, která může v podstatné míře ovlivnit čerpání. Olga Letáčková potvrdila, že problematika aplikace směrnice EIA je vnímáno jako pravděpodobně nejvýznamnější riziko pro nedočerpání fondů EU v závěru programového ; případné dopady by mohly být poměrně významné. Proto je tato problematika také součástí informace, kterou bude MMR předkládat v únoru vládě. Ing. Lenka Kudrnová se ve vazbě na skutečnost, že nebyl naplněn původní harmonogram plnění obecné předběžné podmínky EIA, obrátila na MŽP s dotazem, zda je předpokládána aktualizace příslušného Akčního plánu. Ing. Jan Kříž potvrdil, že aktualizace Akčního plánu je v závislosti na aktuálním vývoji legislativní procesu předpokládána. 6

7 Ad (5) Informace o možném využití Evropského fondu pro strategické investice Michal Částek (MF) představil Investiční plán pro Evropu, jehož cílem je v následujících třech letech mobilizovat přes 300 miliard EUR. Uvedl, že plán je postaven na 3 pilířích. Evropský fond pro strategické investice ( EFSI ) je prvním z nich a opírá se o záruku z rozpočtu EU ve výši 8 mld. EUR. Druhým pilířem, vytvořeným skupinou Task Force, je předběžný seznam projektů; ten bude muset být nyní v ČR i v dalších státech zásadně revidován. Třetí pilíř předpokládá v rámci EU rozsáhlejší diskusi v otázkách prohloubení vnitřního trhu, a to především v oblasti energetiky, digitálních služeb a tzv. regulatorního rámce. EK k EFSI vydala minulý týden návrh nařízení; v rámci zrychlené legislativní procedury se předpokládá schválení nařízení a zřízení EFSI v polovině roku. Jedná se o nástroj, který je doplňkový ke ESIF a využívá FN. Projekty budou vybírány Investičním výborem, jehož členy budou nezávislí experti. Zdůraznil, že seznam projektů bude ještě ve spolupráci s resorty třeba revidovat tak, aby projekty splňovaly podmínky nařízení. Ing. Jana Mayerová doplnila, že MF se skutečně intenzivně zabývá problematikou, jak podpořit českou ekonomiku; podle názoru MF by bylo možné pod pojem projekt ve vazbě na Junckerův balíček zařadit i investiční fond. Ad (6) Různé; aktuální informace Olga Letáčková požádala přítomné o případné příspěvky či podněty do bodu Různé, poděkovala za aktivní účast a shrnula závěry z jednání Rady ESIF na pracovní úrovni. Závěry: Rada na pracovní úrovni vzala na vědomí: informaci o stavu přípravy programového období ; informaci o stavu naplňování předběžných podmínek; informaci o určení orgánu podle článku 123 obecného nařízení - tzv. proces designace; informaci o využívání FN v programovém období ; informaci a využití tzv. Junckerova balíčku v podmínkách ČR; Rada na pracovní úrovni vyzvala: k užší koordinaci resortů při řešení předběžných podmínek, které mají přesah do více resortů; k aktivnímu dořešení problematiky služebního zákona a dalších významných předběžných podmínek (např. otázka nákladů nutných k založení podniku); Rada na pracovní úrovni souhlasila: s postoupením Evaluačního plánu Dohody o partnerství k připomínkám členům Rady (lhůta pro zaslání připomínek k EP ze strany členů Rady na pracovní úrovni je do ), návazně bude EP zaslán do schvalovací procedury per rollam. * * * 7

NA PRACOVNÍ ÚROVNI. Místo konání: Velkopřevorský palác Rytířský sál, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 Datum konání: 20. května 2015, 13:00 hodin

NA PRACOVNÍ ÚROVNI. Místo konání: Velkopřevorský palác Rytířský sál, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 Datum konání: 20. května 2015, 13:00 hodin ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ RADY PRO EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY NA PRACOVNÍ ÚROVNI Místo konání: Velkopřevorský palác Rytířský sál, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 Datum konání: 20. května 2015,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod.

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ zápis č. 19 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. Zápis vyhotovila Schválila

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Balíček legislativních návrhů pro budoucí politiku soudržnosti EU v období 2014-2020

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne 28. 1. 2014 od 12.30 do 15.30 hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO

Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic 22. května 2014, Praha Konference

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 118. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 18. května 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Varianty

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více