S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s."

Transkript

1 S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, Semily IČO: , DIČ: CZ Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1638 zastoupená Mgr. Pavlem Vávrou, dle plné moci Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:. jako pronajímatel na straně jedné ( dále jen pronajímatel ) a se sídlem/bytem: IČO:. DIČ: CZ / r.č.: Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeném:.. /Osoba podnikající dle živnostenského oprávnění zastoupená.. Bankovní spojení: jako nájemce na straně druhé ( dále jen nájemce ) uzavřely v souladu s ustanovením zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, tuto smlouvu o nájmu: 2. Předmět nájmu 2.1. HYBLER GROUP a.s. je vlastníkem budovy, vč. vlastnictví pozemku, na němž je objekt umístěn ( k. ú. Běchovice, parc. č., LV č. ) v areálu VÚ, v Praze Běchovicích ( dále též budova ) Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat nebytové prostory ve výše uvedené budově do nájmu nájemci Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v. patře budovy., a to konkrétně: kancelář - místnost č.. o výměře. m² společné prostory ( poměrná část chodby, schodiště, WC, ap. ).. m 2 c e l k e m m Nebytové prostory se dávají do nájmu za účelem jejich využití jako

2 2.5. Nájemce prohlašuje, že je mu stav přenechávaných prostor dostatečně znám a že je způsobilý ke smluvenému účelu Podpisem této smlouvy pronajímatel souhlasí s tím, aby nájemce po dobu trvání nájemního vztahu umístil své sídlo v předmětu nájmu, popsaném v tomto článku smlouvy. 3. Doba nájmu 3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 3.2. Nájemní poměr může být ukončen výpovědí jedné ze smluvních stran, příp. dohodou smluvních stran, nebo dalšími způsoby uvedenými v této smlouvě. Výpovědní lhůta se sjednává v délce trvání tří měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně. Tato lhůta neplatí při uplatnění bodu 5.6. V případě, že si účastník této smlouvy nevyzvedne na poštovním úřadě písemnou výpověď, zaslanou na adresu sídla firmy ( příp. bydliště jednatele) do -mi kalendářních dnů, platí, že poslední den této lhůty je považován za den doručení. 4. Nájemné 4.1.Nájemné a úhrady za služby jsou vzájemně dohodnuté v této výši( ceny uvedeny bez DPH ): Nájemné: nájemné za užitnou plochu - kanceláře Kč/m 2 /rok nájemné za společné prostory (poměrná část - chodby,schodiště,wc,ap.) Kč/m 2 /rok a je podrobně specifikováno v příloze č.1 Služby: Výše cen jednotlivých služeb byly dohodnuty následovně : energie voda teplo ostatní služby (kontejner,komunikace,ap.) úklid společných prostor (chodby,schodiště,wc,ap.) ostraha a jsou podrobně specifikovány podle pronajaté plochy v příloze č.1... Kč/m 2 /rok Kč/m 2 /rok Kč/m 2 /rok. Kč/m 2 /rok. Kč/m 2 /rok. Kč/ m 2 /rok Takto specifikované nájemné a úhrady za služby včetně dopočtu DPH bude nájemce platit na základě splátkového kalendáře na měsíc převodem na účet HYBLER GROUP, a.s. vedený u: Komerční banky a.s., č. účtu.. variabilní symbol... (u splátkového kalendáře celé číslo nájemní smlouvy bez lomítka) konstantní symbol 0308 a to dle data splatnosti, uvedeného na splátkovém kalendáři, t.j. vždy předem do 5. dne daného měsíce. Splátkový kalendář se započtením DPH vystaví pronajímatel po uzavření nájemní smlouvy a předá nájemci spolu s podepsanou nájemní smlouvou

3 Nájemné na měsíc/e uhradí nájemce jednorázově předem, a to v hotovosti do pokladny společnosti ke dni podpisu této nájemní smlouvy. Počínaje měsícem.. bude nájemné hrazeno podle ustanovení této smlouvy, uvedeného v bodě 4.1. ( tj. měsíčně na základě splátkového kalendáře - převodem na účet HYBLER GROUP, a.s. ) Dále je nájemce povinen složit při podpisu smlouvy do pokladny společnosti peněžitou záruku ve výši Kč ( slovy:.. korun českých). Peněžitou záruku (sníženou o započtené finanční pohledávky) pronajímatel vrátí nájemci bezodkladně po ukončení nájemního poměru a doložení změny sídla. ( V případě, že nájemce nejpozději do dvou měsíců ode dne ukončení nájemního poměru nedoloží změnu sídla, peněžitá záruka propadne ve prospěch pronajímatele, přičemž povinnost změnit sídlo zůstává pro bývalého nájemce i nadále nedotčena. Nájemce s tímto režimem souhlasí. ) 4.3. V případě nedodržení povinnosti zabezpečení služeb uvedených příloze č. 1, bod 2 poskytne pronajímatel nájemci přiměřenou slevu V případě, že nájemce nezaplatí řádně a včas v době splatnosti jakoukoli platbu dle této smlouvy ( zejm. nájemné, platby za služby, telefony ), je nájemce povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Datem zaplacení se rozumí den, kdy byla příslušná částka připsána na účet pronajímatele Ceny služeb byly sjednány podle stávající výše jednotlivých nákladů. V případě jejich zvýšení se nájemce zavazuje přistoupit na odpovídající zvýšení jejich ceny Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn zvyšovat nájemné přímo úměrně k ročnímu indexu inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Úprava se provede na účet pronajímatele, a to zpětně s účinností od 1. ledna. 4. Ostatní ujednání 5.1. Pronajímatel má uzavřenu pojistnou smlouvu vztahující se pouze na škody způsobené poškozením budovy (živelní pojištění). Pronajímatel neodpovídá za jakékoli jiné škody na vnesených věcech a není povinen v tomto směru uzavírat žádné další pojistné smlouvy. Pojištění majetku nájemce musí být předmětem jeho vlastních pojistných smluv Nájemce není v žádném případě oprávněn dát pronajaté prostory do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Veškeré stavební úpravy v předmětu nájmu je nájemce oprávněn činit pouze tehdy, odsouhlasí-li je předem písemnou formou pronajímatel Nájemce včas upozorní pronajímatele na veškeré vady užívaných prostor. Na vyzvání pronajímatele umožní nájemce provedení kontroly stavu pronajatých nebytových prostor a způsobu jejich využití. Nájemce je po dobu nájmu povinen udržovat pronajaté prostory v provozu schopném stavu, na své náklady je udržovat a opravovat, v pronajatých prostorách provádět zejména : - malování a drobné opravy omítek - opravy, údržbu podlahových krytin - 3 -

4 - zasklívání oken - opravy el.zařízení, a to vypínačů, zásuvek, osvětlovacích těles, - opravy zámků, klíčů a klik Nájemce je povinen provádět veškeré kontroly a revize jakéhokoli zařízení, které po uzavření této smlouvy nainstaloval nebo používá v pronajatých prostorách dle podmínek, stanovených právním řádem, příslušnými českými normami a předpisy Nájemce je povinen dodržovat Provozní řád, který je přílohou č. 4. a nedílnou částí této smlouvy. Nájemce je povinen udržovat pronajaté prostory čisté a neskladovat žádné odpady, zboží či překážky ve společných prostorách budovy a v areálu HYBLER GROUP, a.s Pronajímatel seznámil nájemce s únikovými východy, hlavními uzávěry a vypínači energií, obsahem a umístěním poplachové směrnice a způsobem vyhlášení požárního poplachu, ohlašovnou požáru, s umístěním hydrantů a hasicích přístrojů ve společných prostorách. V pronajatých prostorách je nájemce povinen zajistit dodržování předpisů o požární ochraně ( vč. posouzení požárního nebezpečí a vybavení hasicími přístroji), předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů, týkajících se ekologie Obě smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy pro nájemce pod body 2.4., 4.1., 4.5, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět ve zkrácené třicetidenní výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi. Pro náhradní doručení výpovědi platí ustanovení uvedené v bodě 3.2 Smlouvy Nájemce se zavazuje při jakémkoli způsobu ukončení nájmu předat pronajaté nebytové prostory pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal s tím, že se přihlédne k běžnému opotřebení a k povoleným stavebním úpravám. Pokud dojde k poškození pronajatých prostor nad rámec běžného opotřebení, zavazuje se nájemce poškození odstranit uvedením v předešlý stav. V případech, že tak ve sjednané době neučiní, provede opravy pronajímatel k tíži nákladů nájemce. V případě, že nájemce neodevzdá vyklizené pronajaté nebytové prostory zpět pronajímateli nejpozději k poslednímu dni trvání nájemního vztahu ( nedohodnou-li se s pronajímatelem jinak ), je pronajímatel oprávněn tyto prostory vyklidit a věci a zařízení v nich umístěné prodat, či zlikvidovat bez nároku nájemce na úhradu jakékoli škody s tím spojené. Zároveň bude oprávněn vyúčtovat bývalému nájemci jednorázovou sankci ve výši.. Kč za nesplnění povinnosti včasného vyklizení nebytových prostor a požadovat její úhradu. Na tuto sankci je pronajímatel oprávněn započíst i složenou peněžitou záruku, příp. její část. Nájemce bere tento režim na vědomí a souhlasí s ním. Předávání nebytových prostor bude provedeno vždy formou protokolu, ve kterém bude popsán stav nebytových prostor včetně specifikace předaných klíčů a sdělení kódu ke vstupním dveřím Pronajímatel na základě požadavku nájemce zajistí pobočkovou telefonní linku s možností provolby z vlastní digitální telefonní ústředny. Nájemce se zavazuje podílet na úhradě provozních nákladů pobočky/ček dle platného ceníku pronajímatele. Platby bude nájemce hradit měsíčně dle faktury vystavené pronajímatelem v příslušném termínu splatnosti podle počtu poboček a výše hovorného, a to na účet pronajímatele, uvedený v bodu 4.1. této smlouvy

5 Nájemce souhlasí s tím, že v případě nezaplacení fakturovaných úhrad v daném termínu zajistí pronajímatel odpojení příslušné telefonní linky ( pokud nedojde k jiné dohodě ), a to až do doby prokázání úplného uhrazení dluhu nájemcem. Veškeré náklady s tím spojené uhradí nájemce Nájemce nebude umísťovat na domě a v prostorách areálu HYBLER GROUP, a.s. jakékoliv firemní označení, oznámení, vývěsky apod. bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele ( s výjimkou označení na dveřích předmětu nájmu ). V případě zájmu zajistí pronajímatel nájemci v budově C - č.p. 539 poštovní schránku Nájemce prohlašuje, že výše specifikované nebytové prostory na základě této smlouvy do nájmu přejímá Změny jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí zák. č. 116/1190 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, a zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V Praze dne.... za HYBLER GROUP, a.s.. Přílohy: č. 1 - specifikace nájemného a služeb č. 2 - čestné prohlášení nájemce o registraci k DPH č. 3 kopie výpisu z OR/živnostenského oprávnění/popř. OP nájemce č. 4 - provozní řád pronajímatele - 5 -

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více