smlouvu o nájmu nebytových prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouvu o nájmu nebytových prostor"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: /0800 (dále jen nájemce ) a Energetické a dopravní stavby a. s. se sídlem: Masarykova 31, Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ zastoupená: Ing Bronislav Špičák, předseda představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1372 bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem číslo účtu: /0100 (dále jen pronajímatel ) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen smlouva ) I. Předmět nájmu 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, která se nachází v ulici Masarykova v budově č. p. 3488/1 v Ústí nad Labem, na pozemku - st. parc. č.1/1, v katastrálním území Ústí nad Labem, zapsáno na listu vlastnictví č vedeném u Katastrálního úřadu Ústí nad Labem. 2. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory, které se nachází v 4. a 5. nadzemním podlaží nemovitosti dle odst. 1, specifikované dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí smlouvy, o celkové výměře 3022 m 2. Jedná se o: a) kanceláře a ostatní plochy ve 4. a 5. patře b) 8 garážových stání Nájemce dále užívá společného komunikačního a technického příslušenství budovy a dva osobní výtahy. R e g io n á ln í o pče ra n í p ro g ra m re g iožn u s o u d r n o s ti S e v e ro z á p a d P o d p o ro v á n o z E v ro p s k é h o fo n d u p ro re g io n á ln í 1/6 ro z v o j V iz e p ře s ta n e b ý t s n e m

2 3. Dispoziční schéma pronajatých nebytových prostor je přílohou č. 3 smlouvy. 4. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel přenechává nebytové prostory (specifikované v čl. I.) nájemci a nájemce se zavazuje platit nájemné a užívat tyto nebytové prostory v souladu se zákonem a touto smlouvou. 5. Pronajímatel přenechává předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. 6. Pronajímatel se zavazuje na svůj náklad provést veškeré nájemcem požadované nebo pro jeho zamýšlené užívání potřebné stavební a ostatní úpravy, které jsou technicky možné, pokud překračují stav při předání nebo se od něj jinak odchylují. 7. Nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu třetí osobě. Tento podnájem však může být uzavřen pouze na dobu určitou a musí být předem schválen pronajímatelem. 8. Pronajímatel se zavazuje dodávat nájemci současně s užíváním nebytových prostor tyto služby, jejichž úhrada je stanovena příslušnými paušály za ceny služeb uvedených v příloze č. 5 této smlouvy: a) dodávky elektrické energie, b) dodávky tepla c) dodávky teplé užitkové vody, d) dodávku studené vody, odvod stočného a srážkové vody, e) zajištění stavebně technické údržby prostor, zajištění úklidu okolí domu, separace a likvidace odpadu, zajištění personální a technické ostrahy, zajištění provozuschopnosti telekomunikační sítě včetně možnosti internetového připojení, užívání vyhrazené poštovní schránky ve vrátnici budovy, zajištění požární prevence dle právních předpisů vybavení budovy ručními hasícími přístroji a stanovené kontroly, úklid pronajatých nebytových prostor, úklid společných prostor. 9. Jiné než výše uvedené služby nejsou pronajímatelem na základě této smlouvy poskytovány a jejich poskytování je nutné řešit prostřednictvím dodatku k této smlouvě. II. Účel nájmu 1. Nájemce je oprávněn provozovat v pronajatých nebytových prostorách veškeré činnosti spojené s postavením nájemce jako řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Nájemce se zavazuje využívat pronajaté nebytové prostory pouze pro tento účel. V případě změny činnosti, která by podstatným způsobem ovlivnila využití pronajatých nebytových prostor, je nájemce povinen oznámit tuto změnu pronajímateli. 2. Nájemce se zavazuje splnit zákonné a technické předpisy potřebné pro předkládaný účel užívání na vlastní náklady. Nebytové prostory lze využívat pouze pro zákonně a smluvně přípustné účely. 2/6

3 III. Nájemné a jeho splatnost, náklady spojené s užíváním předmětu nájmu a jejich splatnost 1. Nájemné za pronajímané nebytové prostory specifikované v čl. I. odst. 2. písm. a) činí ,-. Kč (slovy: sedmmilionůpětsetosmdestátpěttisícdvěstědvacetkorunčeských) ročně a garážová stání dle čl. I. odst. 2. písm. b) činí ,-Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských) ročně. Pronajímatel se rozhodl neúčtovat DPH ke smluvnímu nájemnému. 2. Výše paušálů za ceny služeb dle čl. I. odst. 8. písm. e) činí ,50 Kč (slovy: dvamilionyšedesátsedmtisícosmsettřikorunčeských,padesáthaléřů) ročně vč. DPH ( ,- Kč bez DPH). Ceny ostatních služeb dle čl. I.odst. 8. písm a) až d) jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy. 3. Nájemné a paušály za ceny služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním pronajatých nebytových prostor je nájemce povinen hradit bezhotovostně na účet pronajímatele číslo /0100 vedený u Komerční banky v Ústí nad Labem ve čtvrtletních splátkách na základě daňového dokladu, vystaveného pronajímatelem vždy nejpozději do 15. pracovního dne prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, se splatností 14 dnů. 4. Nájemce je povinen použít při každé úhradě smluvního nájemného a paušálů za ceny služeb stanovený variabilní symbol. 5. Může-li nájemce užívat nebytový prostor omezeně jen proto, že pronajímatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené tímto zákonem, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného. 6. Ocitne-li se nájemce v prodlení s placením nájemného, má pronajímatel nárok účtovat nájemci úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. IV. Doba nájmu a výpověď 1. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou a to od do s roční opcí s možností dalšího prodloužení. 2. Pronajímatel může tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět s desetiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. V tomto případě je nájemce povinen předat pronajímateli řádně uvolněné prostory nejpozději poslední den výpovědní lhůty. 3. Nájemce může tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět s desetiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Aby byla výpověď ze strany nájemce účinná k poslednímu dni výpovědní lhůty, je nájemce povinen předat pronajímateli nejpozději do tohoto dne včetně řádně uvolněné prostory. 4. Každá výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně. V případě odepření přijetí výpovědi platí, že výpověď byla doručena třetím dnem po jejím uložení na poště. 3/6

4 V. Předání předmětu nájmu 1. Pronajímatel se zavazuje poskytnout předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k užívání. Ohledně předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude zachycen stav pronajímané plochy v okamžiku předání, který podepíší obě smluvní strany. 2. Pronajaté nebytové prostory budou nájemci předány do užívání nejpozději k datu Nájemci bude při jeho nastěhování předána sada klíčů. Klíče potřebné nad tento rámec budou nájemci opatřeny na základě jeho přání na náklady pronajímatele. Nájemce odevzdá pronajímateli po ukončení nájemního vztahu veškeré klíče. VI. Další práva a povinnosti 1. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu této smlouvy. 2. Nájemce je oprávněn umístit na objektu, v němž se nachází předmět nájmu, resp. na vstupních dveřích nebo samostatném zařízení na pozemku pronajímatele mimo objekt, v němž se nachází předmět nájmu, informační tabuli s označením nájemce a úřední desku. 3. Pronajímatel je povinen uzavřít pojistku vztahující se na škody způsobené poškozením budovy (zejména elementární vlivy živly). Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv jiné škody, zejména ne za škody na vnesených věcech a není povinen uzavírat v tomto smyslu žádné pojistné smlouvy. VII. Vrácení předmětu nájmu 1. Nájemce je povinen předmět nájmu při ukončení nájemního vztahu předat uklizený a dle stavu uvedeného v Předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Platnost a účinnost této smlouvy není dotčena neúčinností jednotlivých ustanovení nebo případnou mezerou v úpravě. Neúčinné ustanovení, nebo mezeru v úpravě je nutné nahradit takovým platným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení nebo ostatním úpravám obsaženým ve smlouvě. 2. Změny jakéhokoliv druhu, které se týkají nájemního vztahu nebo předmětu nájmu jsou účinné pouze tehdy, pokud byly učiněny v písemné formě a byly právoplatně podepsány pronajímatelem a nájemcem. 3. Nedílnou součástí této smlouvy je Provozní řád budovy příloha č. 4, se kterým byl nájemce řádně seznámen a k jehož dodržování se zavazuje. 4. Nájemce je povinen bez odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel 4/6

5 provést a umožnit provedení těchto oprav i jiných nezbytných oprav. 5. Kontaktními osobami ze strany nájemce jsou: Ing. Klára Odvárková, tel: Ing. Libor Mikan, tel: Kontaktní osobou ze strany pronajímatele je: Ing. Bronislav Špičák, tel: Změna kontaktních osob nevyžaduje uzavření samostatného dodatku ke smlouvě, smluvní strany jsou si však povinny tuto změnu neprodleně písemně oznámit. 6. Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, nebo pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět. 7. Pronajímatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru nájemce souhlasí pronajímatel se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 9. Tato smlouva byla zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Pronajímatel obdrží jedno a nájemce tři vyhotovení smlouvy. 10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 11. Jako výraz své celkové souhlasné vůle připojují strany pod tuto smlouvu své podpisy. Přílohy: příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku pronajímatele, příloha č. 2 - Výpis z katastru nemovitostí pronajímané nemovitosti, příloha č. 3 - Dispoziční schéma pronajatých nebytových prostor příloha č. 4 - Provozní řád budovy příloha č. 5 - Cenová specifikace paušálů poskytovaných služeb 5/6

6 V Ústí nad Labem dne V Ústí nad Labem dne Za nájemce Za pronajímatele Ing. Jiří Šulc předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Bronislav Špičák předseda představenstva Energetické a dopravní služby a. s. 6/6

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod

Smlouva o odvádění odpadních vod Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Smluvní

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více