* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany"

Transkript

1 Tento projekt je spolufnancován Evropským socálním fondem a státním rozpočtem Ceské republky. *** * * evropský * * socální *** fond v CR. EVROPSKÁ UNE op Vzdělávání pro konkurenceschopnost NVESTCE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÁ UNE EVROPSKÝ FOND PRO REGONÁLNf ROZVOJ JNVESTCE DO VAf BUDOUCNOST OP Výzkum a vývoj pro novace volomo.c Kupní smlouva č. DNS/PC/ /2014 Unverzta Palackého v Olomouc veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.. Smluvní strany 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpsů ČO: DČ: CZ se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. Mgr. Jaroslav Mller, Ph.D. bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc číslo účtu : /0100 Uako jen "kupující") na straně jedné, a AutoCont CZ a.s. Se sídlem: Hornopolní 3322/34, Ostrava- Moravská Ostrava Zastoupen: ng. Jaroslav Bolek, předseda představenstva Č: DČ: CZ Bankovní spojení: Česká Spořtelna a.s. Číslo účtu: /0800 Společnost zapsána vor vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 814 Uako jen "prodávající") na straně druhé

2 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpsů (dále jen "občanský zákoník"), tuto kupní smlouvu (dále jen "smlouva"): ll. Předmět smlouvy 1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské CT vybavení (dále jen "zboží") v druhu a množství, jakost a provedení dle specfkace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany s ujednaly, že 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužje. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specfkované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnt mu nabýt vlastncké právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatt za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. 3. Spolu se zbožím je prodávající povnen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentac náležející ke zboží, tj. dodací lst a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věc. 4. Prodávající ve smyslu 2103 občanského zákoníku ujšťuje, že zboží je. bez vad Dodací lhůta, místo a způsob plnění 1. Prodávající je povnen je povnen odevzdat zboží nejpozděj do: a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a montorů; b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokoly podepsaným oprávněným osobam prodávajícího kupujícího. 2. Místem plnění je Unverzta Palackého v Olomouc, jednotlvá odborná pracovště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy. 3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 4. Prodávající je povnen zabezpečt vlastní dopravu zboží na místa plnění. 5. Smluvní strany s ujednaly, že ustanovení 2126 a 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodej se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužje. V. Kupní cena a platební podmínky 1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výš Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výš určené podle právních předpsů platných ke dn uskutečnění zdantelného plnění. 2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zsk prodávajícího spojené s dodáním zboží. 3. Kupní cenu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je kupující povnen zaplatt prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlvým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovním převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dn uskutečnění zdantelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího

3 uvedenou v čl.. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy. 4. Prodávající vystaví jednotlvé daňové doklady na ceny jednotlvých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležtost daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnctví, ve znění pozdějších předpsů, zákona č. 235/2004 Sb., o dan z přdané hodnoty, ve znění pozdějších předpsů a musí mít náležtost obchodní lstny dle 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležtost nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnost daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnost se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného č nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl.. této Smlouvy. 5. Platby dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužje. v. Převod vlastnctví a nebezpečí škody na věc 1. Kupující nabývá vlastncké právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. lj. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užtků přechází na kupujícího převzetím zboží. 2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží rtese kupující. Vl. Záruka 1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle 2113 občanského zákoníku v délce mn. 24 měsíců ode dne podpsu předávacího protokolu dle č l. lj. odst. 1 této smlouvy, není-l v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jnak. 2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povnen přjímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8-16 hod na adrese: AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, Olomouc. 3. Práva z vadného plnění s smluvní strany ujednaly odchylně od 2106 a násl. občanskho zákoníku. Jestlže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolt jedno z následujících práv z vadného plnění: právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servs onste, tj. na místě nstalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonckém nahlášení, pro notebooky je požadován servs "pck and return", tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozděj do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servsního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servs "on-ste", tj. v místě p l nění s garancí ukončené opravy následující pracovní den po telefonckém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy. právo na dodání nového č chybějícího zboží, nejpozděj do 5 dnů ode dne oznámení vady, právo na př měřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady, právo na odstoupení od této smlouvy.

4 4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl.. této smlouvy, nedohodnou-l se smluvní strany jnak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v orgnálním obalu. Smluvní strany s ujednaly, že 2110 občanského zákoníku se nepoužje; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupt od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátt zboží, popř. vrátt je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží č na odstranění vady dodáním nového č chybějícího zboží je prodávající vadu kterékolv část zboží povnen odstrant ve lhůtě dohodnuté smluvním stranam písemně na jedné lstně; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstrant nejpozděj do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění. 5. Právo odstoupt od této Smlouvy má kupující tehdy, jestlže jej prodávající ujstl, že zboží má určté vlastnost, zejména vlastnost kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujštění se ukáže nepravdvým. 6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznkly v souvslost s uplatněním práv z odpovědnost za vady. 7. Uplatněním práv z odpovědnost za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícímu vadam. 8. Prodávajícího nesmí bránt kupujícímu v otevírání pracovních stanc a ve změnách jejch konfgurace a toto jednání kupujícího nebude mít vlv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující s vyhrazuje právo výše uvedené čnt bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřeným zaměstnanc CVT UP v Olomouc. Vll. Utvrzení a zajštění závazku 1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékolv část zboží oprot lhůtě sjednané v čl odst. 1 této smlouvy je prodávající povnen zaplatt kupujícímu smluvní pokutu ve výš 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékolv část zboží oprot lhůtě podle čl. Vl. odst. 3 této smlouvy je prodávající povnen zaplatt kupujícímu smluvní pokutu ve výš 200,- Kč za každý započatý den prodlení. 3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vznklé z porušení povnnost utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že 2050 občanského zákoníku se nepoužje. Vll. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem. 2. Tato smlouva nabývá účnnost dnem jejího podpsu oprávněným osobam obou smluvních stran. 3. Jakékolv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být čněny tolko písemným datovaným pořadově číslovaným dodatky podepsaným oprávněným osobam obou smluvních stran. 4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povnou spolupůsobt př výkonu fnanční kontroly dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpsů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvsejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právním předpsy ČR k jejch archvac (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnctví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dan z přdané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 151et od skončení p l nění této smlouvy doklady souvsející s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5 (\ ) 5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat orgnál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré orgnály účetních dokladů a orgnály dalších dokumentů souvsejících s realzací smlouvy mnmálně do roku 2025 v souladu s podmínkam OP VK, nevyžaduje-l český právní řád lhůtu delší. 6. Kupující je oprávněn odstoupt od Smlouvy anebo jen částečné odstoupt od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek fnančních prostředků. 7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povnen dodržet požadavky na publctu v rámc programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komse (ES) č. 1828/2006 a pravdel pro publctu v rámc OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení č postupu, tj. zejména v zadávací dokumentac, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 8. Tato Smlouva se pořzuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou orgnálu, z nchž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 9. Nedílnou součástí této Smlouvy je: příloha č. 1 - Techncká specfkace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží V Olomouc, dne Za kupujícího : V Olomouc, dne O Za prodávajícího:.,.. ' ll pr f. Mgr. Jaroslav M er, Ph.D. rektor ng. Jaroslav Bolek předseda představenstva AutoCont s AutoCont CZ a.s., Brno Sochorova 23, Brno Tel.: , fax: DC: CZ

6 Příloha č. lb zadávací dokumentace- techncká specfkace pro DNS Čtečka e-knh COl Dsplej Paměť technologe Podporované formáty Konektory Další funkce Batere Max. hmotnost Záruka a servs Specfkace základní konfgurace 6", dotykový, rozlšení mn. 800x600, technologe E-nk mn. 2 GB, pro užvatelská data mn. 1 GB WF b/g mnmálně PDF, MOB, TXT mkro USB webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam vntřní dobíjecí 220 g 2 roky Amazon Kndle 6 Touch Technologe dspleje: elnk Úhlopříčka dspleje: 6", rozlšení 800 x600 Podporované formáty: MOB, TXT, PDF Výbava: dotykový dsplej přpojení: W-F b/g Vntřní paměť: 4GB, pro užv. data mn. 1GB mkro USB web browser, cz Hmotnost: 191 g Záruka: 2 roky Čtečka e-knh C02 Dsplej Paměť technologe Podporované formáty Konektory Další funkce Batere Max. hmotnost Záruka a servs Specfkace základní konf2urace 6", dotykový nasvícený, rozlšení mn x768, technologe E-nk mn. 2 GB, pro užvatelská data mn. 1 GB WF b/g mnmálně PDF, TXT, MOB mkro USB webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam vntřní dobjecí 220 g 2roky Amazon Kndle Paperwhte 2 all-new G",WF Dsplay: Amazon's 6" Paperwhte dsplay wth exclusve Carta e-paper technology and next-generaton bult-n lght, 212 pp, optmzed font technology, 16-level gray scale, 1 024x768 Váha: 206 gramů Paměť: 2 GB nterna (approxmately 1.25 GB avalable for user content). W-F Connectvty: Supports publc and prvate W-F networks or hotspots that use the b, g,

7 or n standard wth support for WEP, WPA, and WPA2 securty usng password authentcaton or W- F Protected Setup (WPS) Podpora formátů: Kndle Format 8 (AZ.W3), Kndle (AZ.W), TXT, PDF, unprotected MOB, PRC natvely; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GF, PNG, BMP through converson Konektory: mkro USB Nabíjení: USB 2.0 chargng cable Záruka: 2 roky Montor M22 Záruka a servs Paramet LCD, LED odsvícení 22" 1920 X 1080 mn. 250 cdlm 2 mn. 1000:1 max. 5 ms mn VGA,DV VESA 3 ro 22" LED BenQ GL2250M Rozlšení: FuHD 1920x1080 Úhlopříčka: 22" Podsvícení: LED Poměr stran: 16:9 Jas: 250 cdlm2 Kontrast: 1000:1, DCR : 12,000,000:1 Odezva: 5 ms Pozorovací úhly (Horzontál/Vertkál): 170/160 Počet barev: 16,7M Konektory: D-Sub, DV-D Montáž na zeď: Ano, 100x100 Stojan: -5/15 Záruka: 3 roky MontorM23 LCD, PS, LED 23" 1920 x1080 mn. 250 cdlm 2 Záruka: max. 5 ms 16,7 ml. mn VGA,DV VESA 2 roky

8 23" LED ASUS VS239NV-Sms,DV,VGA,PS Typ obrazovky: PS Podsvícení: LED Úhlopříčka [ palce] :23" Rozlšení: 1920x1080 Poměr stran:16:9 Jas [cd/m2]:250 Kontrast: typcky 1000: 1, dynamcky :1 Odezva [ms] :S Pozorovací úhly (Horzontá/Vertkál):178 x 178 Konektory: D-Sub, DV-D Montáž na zeď: VESA 100x100 mm Záruka: 2 roky MontorM24 Parametry a specfkace Technologe: LCD, LED podsvícení Uhlopříčka: 24" Rozlšení: 1920 X 1080 Jas: mn. 250 cd/m 2 Kontrast: mn. 1000:1 Doba odezvy: max. 5 ms Uhly pohledu: Vstupy: VGA, DV Standardy: VESA Záruka: 3roky. 24" LED AOC E2460SD Parametr Hodnota Technologe Úhlopříčka (") LED podsvícení Jas (cd/m2) Kontrast Doba odezvy (ms) Rozlšení (šxv) Úhel pohledu ver. x hor. VESA standard Konektor 15 Pn D-Sub Konektor DV Montáž na stěnu Zdroj Záruka LCD 24 Ano :1 s 1920 X Ano Ano Ano Ano nterna 3 roky Montor M24-PS Paramet LCD, LED odsvícení, PS

9 Uhlopříčka: 24" Rozlšení: 1920 X 1200 (16:10) Jas: mn. 300 cd/m 2 Kontrast: mn. 1000:1 (typcký), :1 (dynamcký) Doba odezvy: max. 8 ms Rozteč bodů 0,27 mm Uhly pohledu: mn Počet barev 16,7 ml. Vstupy: VGA, DV, DP Standardy: VESA Záruka: 3 ro 24" LCD Dell U2412M UltraSharp PS 16:10/ Pvot/DP Hodnota Úhlopříčka (") Typ obrazovky LED podsvícení Jas (cd/m2) Kontrast Doba odezvy (ms) Rozlšení (šxv) Úhel pohledu ver. x hor. kontrast Full HD Konektor 15 Pn D-Sub Konektor DVl Konektor DsplayPort Konektor USB VESA Zdroj Záruka 24 LCD PS Ano 300 cd/m2 1000: 1 8ms 1920 X / : 1 (typcký), : 1 (dynamcký) Ano Ano Ano Ano Ano Ano nterna 3 roky NotebookAO Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Operač ní systém Parametry a specfkace 15.6" HD- 1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 (rozšřtelná na 8 GB) mn. 500GB - SATA - mn ot./mn. ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 10/100/ 1000 Mbt/s nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, voděodolná klávesnce mn. 4x USB (z toho mn. 2xUSB 3.0), nterní čtečka karet DVD+/- RW DL+ sw LOn, mn. 40 Wh 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky Wndows CZ 64 bt

10 Záruka a servs Ostatní ednoduchá brašna v ceně HP ProBook 450/15,6/3-4030/4G/500/DVD/W8 Operační systém: Wndows 8 64bt Procesor: ntel Care U Paměť: MB, DDR3 Pevný dsk: HDD 500GB SATA ll (5 400 ot/mn) Optcká mechanka: SuperMult DVD±R/RW Dsplej: 15,6" Antreflexn í dsplej s podsvícen ím LED, rozl šen í 1366x768 Grafcká karta: ntel HD Graphcs Polohovací zařízení: CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesn ce, vo d ěodolná klávesn ce Web kamera: HD 720p Zvláštní výbava: ntegrovaný dgtální mkrofon Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Bezdrátová s í ť LAN (W-F ), b/g/n, Bluetooth 4.0 USB: 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0 Další konektory: 1 port HDM - 1 kombnovaný port na sluchátka/mkrofon - 1 konektor napájení - 1 port RJ port VGA čtečka paměťových karet: 1 mu ltformátová čtečka dgtálních médí -(podporuje paměťové karty SD, SDHC, SDXC) Batere: 4-článková (40 Wh) Lth um-on Hmotnost: 2,2 kg Brašna Záruka: 3 roky NBD on-ste NotebookAl Parametry a specfkace Dsplej 13.3" -D -1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera Procesor mn bodů CPU Passmark - mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 500GB (mn ot./mn.) Grafka ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, l-dm nebo Dsplay Port) Síťová karta ntegrovaná 10/100/1000 Mbt/s technologe nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ odolná prot poltí+ touchpad mn. 3x USB (z toho mn. 2x USB 3.0), nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů Zabezpečení TPM 1.2 Batere LOn, mn. 40 WHr Max. hmotnost 1,6 kg vč. batere Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on ste

11 HP ProBook 430 G2 13,3/5-4210U/4G/SOOG/W8 Operační systém: Wndows 8 64bt Procesor: Procesor ntel Gore OU (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologí ntel Turbo Boost, mezpaměť 3 MB, 2 jádra) Paměť: 4GB 1600 MHz DDR3L SD Pevný dsk: 500GB (5400 ot./mn) Optcká mechanka: Není Dsplej: 13,3" dsplej s rozlšením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antreflexní úpravou Grafcká karta: ntel HD Polohovací zařízení: Touchpad Web kamera: 720p HD web. kamera Čtečka otsku prstu: Ano Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Kombnovaná karta Ralnk b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0 USB: 2 porty USB porty USB port HDM 1 kombnovaný konektor sluchátek/mkrofonu 1 vstup napájení (AC) 1 port RJ-45 1 port VGA Securty: TPM 1.2 čtečka paměťových karet: 1 slot SD Batere: 4článková lth-ontová batere (44 WHr) Hmotnost: 1,60 kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookA2 Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost - Parametry a specfkace 15.6" HD- 1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 mn. 1 TB (mn ot./mn.) samostatná s mn. 2 GB nesdílené pamět, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 1 Oll Mbt/s nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon CZ odolná prot poltí+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce mn. 4x USB (z toho mn. 2xUSB 3.0), nterní čtečka karet, čtečka otsku prstů DVD+/- RW DL+ sw LOn, mn. 40 Wh 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky

12 Ostatní Operační systém Záruka a servs jednoduchá brašna v ceně Wndows CZ 64 bt 3 rokyj NBD on-ste HP ProBook 450 G2 15,6/5-4210U/8G/1T/AT/DVD/W8 Dsplej: 15,6" HO dsplej 1366 x 768 s podsvícením LED a antreflexní úpravou Operační systém: Wnd9ws 8 64-bt Procesor: ntel Care U s grafckou kartou ntel HO Graphcs (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologí ntel Turbo Boost, mezpaměť 3 MB, 2 jádra) Paměť: 8GB MHz DDR3L Pevný dsk: 1 TB 5400 ot./mn Optcká mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL+ sw Grafcká karta: AMD Radeon R5 M255 (2 GB vyhrazené pamět DDR3, přep í natelné) Polohovací zařízení: Touchpad, klávesnce prot poltí, numercká Web kamera: 720p webová kamera HO čtečka otsku prstu: Ano Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Kombnovaná karta Ralnk b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0 USB: 2 port USB port USB 2.0 Další konektory: 1 port HDM, 1 kombnovaný konektor, sluchátek/mkrofonu, 1 vstup napájení (AC), 1 port RJ-45, 1 port VGA čtečka paměťových karet: 1 víceformátová čtečka dgtálních karet Batere: 4článková lthum-ontová 40Wh batere s dlouhou žvotností Brašna Hmotnost: 2,3 kg Záruka: 3 roky NBD onste Notebook A4 - Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Parametry a specfkace 15.6" FullHD- 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HD 720p mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 mn. 500GB- SATA ot./mn. samostatná s mn. 1GB nesdílené pamět, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo Dsplay Port), podpora DrectX ll ntegrovaná 1 Oll Mbt/s nterní a/b/g/n, Bluetooth ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, klávesnce odolná protpoltí mn. 4x USB 3.0; nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů; lx dokovací konektor; lx serový port DVD+/- RW DL+ SW

13 Batere LOn, mn. 55 WHr (výdrž až 10 hod.) Max. hmotnost 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on-ste HP ProBook 650/15,6FHD/5-4200/4G/500/DVD/ AT/8P OS : Orgnální systém Wndows 8 Pro CPU: ntel Core'M M wth ntel HD Graphcs 4600 (2.5 GHz, 3 MB cache, 2 cores) Grafka: AMD Radeon rm HD 8750M, wth 1 GB dedcated DDRS vdeo memory Dsplej: 15.6" dagonal LED-backlt FHD ant-glare SVA slm (1920 xl080)- matný HOD: 500 GB 7200 rpm SMART SATA, HP 3D DrveGuard Mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL Drve : lx4gb DDR MHz S íť: Broadcom a/b/g/n WF Adapter (2x2), Bluetooth čtečka otsku prstu HD Audo wth DTS Sound+ 720p HD webcam Klávesnce odolná prot poltí tekutnam - odvodové kanálky HP 6-cell Lthum-on Battery (55 WHr) s výdrží až 13 hod 35 mn portová výbava: VGA- lx Dsplay Port vl. 2 - lx Stereo mcrophone port - lx Stereo headphone port - lx Power Connector - lx Dockng Connector - lx RJ-45 (Ethernet) - lx USB 3.0-4x USB 3.0 chargng port - lx Serový port - lx Meda Card Reader- supports SD, SDHC, SDXC Váha: 2,32kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookBl Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Kamera Klávesnce Opt. mechanka Batere - Parametry a specfkace 14" HD x900- LED, matný, antreflexní, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDRJ mn. 500 GB SSHD + 8 GB Flash ntegrovaná, analogový výstup (VGA) +dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 10/100/1000 Mbt/s nterní n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon ntegrovaná, full HD CZ + touchpad, klávesnce podsvícená, odolná prot poltí mn. 4x USB 3.0, nterní čtečka paměťových karet; dokovací konektor, sloty pro WW AN a WLAN karty DVD +/- RW DL+ sw LOn, mn. 60 WHr

14 Max. hmotnost Konstrukce Operační systém Záruka a servs 2,2 kg vč. batere a optcké mechanky Z odolné sltny Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E " 5/4G/SOOSSHD/W7 Čpová sada Moble ntel QM87 Express Procesor ntel Core'M M processor Grafcká karta ntel ntegrated HD Graphcs 4600 paměť 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory operační systém české Wndows 7 (64Bt OS) pevný dsk 500GB (5.400 Rpm) Seral ATA Sold State Hybrd Drve wth 8GB Flash optcká mechanka DVD +/-RW 14" antreflexní dsplej s LED podsvícením 1600x900 - matný wf ntel Centrno Ultmate-N X n + Bluetooth 4.0 Webkamera s HD rozlšením a mkrofonem 6-t článková batere 60Wh + 90W AC Adapter česká klávesnce s podsvícením odolná prot poltí + touchpad Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (4x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon čtečka paměťových karet Dokovací konektor port VGA rozhraní HDM Slot pro zámek Kensngton 1 slot na plnou (WWAN) a 1 slot na polovční (WLAN) kartu Hmotnost: 2.12 kg 3roky Next Busness Day On -Ste Servce NotebookB2 - Parametry a specfkace Dsplej 15.6" HO 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HO 720p Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4GB DDRJ (rozšřtelná na 16GB) Dsk mn. 500 GB - SA TA + 32 GB flash Grafka ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo Dsplay Port) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WD Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ+ touchpad, podsvícená, odolná prot poltí mn. 4x USB 3.0 z toho lx nabíjecí port, nterní čtečka karet; čtečka otsku prstů, dokovací konektor, Rozšřující karta Express Card Batere LongLfe, mn. 50 WHr Max. hmotnost 2 kg lx

15 Konstrukce Operační systém Záruka a servs z odolné sltny Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste HP ElteBook 850 Operační systém: Systém Wndows 8 Procesor: ntel Core'M U s grafckou kartou ntel HD Graphcs 4400 Paměť: 4GB 1600 MHz DDR3L Pevný dsk: SATA 500GB ot./mn + 32GB Flash Optcká mechanka: Ne Dsplej: 15,6" dsplej s rozlšením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením LED a antreflexní úpravou Grafcká karta: ntel HD Graphcs 4400 Polohovací zařízení: Touchpad Klávesnce: anglcká Web kamera: 720p HD web. kamera Zvláštní výbava: bezpečnostní čp TPM 1.2, čtečka otsku prstu: Ano Síť: ntel 218-LMGgabt (10/100/1000 NC) Bezdrátová komunkace: 7260AN 802.lla/b/g/n (2x2) Wf a Bluetooth 4.0 USB: 4x USB 3.0 (1 nabíjecí port USB 3.0) Další konektory: lx DsplayPort, lx VGA, lx kombnovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mkrofon,l port RJ-45, 1 dokovací konektor Rozšřující sloty: lx čtečka medálních karet Batere: 3článková batere L-on HP s dlouhou žvotností (50 Wh) Výdrž batere: Až 13 hodn Hmotnost: 1,9 kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookB4 Parametry a specfkace Dsplej 15.6" HD- 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HD 720p Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 500GB- SATA ot./mn. Grafka - samostatná s 2G GDDR5 nesdílené pamět, 128btová sběrnce, paralelní zpracování jádra, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo DP) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní alb/gn WP A2, Bluetooth 4.0; WD Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, klávesnce odolná prot poltí tekutnam Dokování dokovací konektor, podpora dvou externích montorů. mn. 3x USB 3.0 (z toho lx napájecí port); mn. lxusb 2.0; nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů; konektor na přpojení druhé batere; lx express card; lx Thunderbolt port Opt. mechanka DVD+/- RW DL+ sw Batere LOn, mn. 75 WHr Max. hmotnost 3,1 kg vč. batere a optcké mechanky Konstrukce z odolné sltny, celokovové tělo Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on-ste

16 HP ZBook 15 FHD/7-4700/4G/SOO/QK1100/DVD/7P+8P OS: Orgnální systém Wndows 8 Pro downgrade to W7 64 CZ/SK/ENG CPU : ntel Core'M MQ (2.4 GHz, 1600MHz, 6 MB L3 cache, 4 cores, 47W) Č pset : Moble ntel QM87 Grafka: NVDA Quadro KllOOM wth 2 GB dedcated GDDR5 vdeo memory : 4GB (lx4) DDR3L 1.35V SD (1600 MHz) Dsplej: 15.6 nch LED FHD UWVA Ant-Gare enabled for Webcam (1920xl080) HOD: 500GB 7200 rpm SMART SATA Mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL Drve, Síť: ntel Centrno Advanced-N a/b/g/n (2x2) + Bluetooth 4.0 LE Combo čtečka otsku prstu SRS Premum Sound, klávesnce s ochranou prot poltí- odvodové kanálky, HP Long Lfe 8-cell Lthum-on Battery (75 WHr) výdrž až 14:00 hod, váha: 2,9kg VGA- lx DsplayPort v1.2- lx Thunderbolt - lx Stereo mcrophone n headphone-out combo jack - lx Power Connector - lx Secondary Battery Connector - lx Dockng Connector - lx RJ-45 (Ethernet) - lx USB 3.0-2x USB 3.0 Chargng Port - lx USB 2.0- lx Securty lock slot - lx Dgtal Meda Slots ExpressCard/54 slot - O ne (Supports ExpressCard/54) SD UHS- Flash Meda slot- One (Supports next generaton SD (Secure Dgtal), backward compatble to SDHC, SDXC, ntegrated Smart Card Reader (Compatble wth SO 7816 complant Smart Cards PC/SC nterface support) Záruka: 3 roky NBD onste N o t e b oo k C2 - t en k' (y Parametry a specfkace Dsplej 12.5" HD- 1366x768- WLED, ntegrovaná webkamera Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128GB msata SSD Grafka ntegrovaná, 2x dgtální výstup (HDM a DP) S íťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, kombnovaný vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná HD Klávesnce podsvícená CZ odolná prot poltí + touchpad mn.3x USB 3.0, nterní čtečka karet; čtečka čpových karet bezkontaktní

17 Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Operační systém Záruka a servs čtečka čpových karet; čtečka otsků prstů; dokovací konektor ne ní LOn, mn. 30 WHr 1,5 kg vč. batere Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E ,5"/5/8G/128GB/W8 Procesor 4th Generaton ntel Core'M U processor (3M Ca che, GHz) paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory operační systém české Wndows 8 pevný dsk 128GB SSD Fu ll Mn-Card 12,5" antreflexní dsplej s LED podsvícením 1366 x matný grafcká karta - ntel HD Graphcs 4400 web kamera HD wf ntel Dual Band Wreless-AC ac/a/b/g/n 2x2 Bluetooth 4.0 LE Half Mn Card batere 31 Wh + 65W AC Adapter česká klávesnce odolná prot poltí ntel vpro čtečka otsku prstu Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (3x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon dok. konektor mdsplayport rozhraní HDM 1 slot na plnou a 1 slot na polov ční kartu Mn Card Hmotnost: 1.36 kg Záruka: 3roky Next Busness Day On-Ste Servce N o t e b oo k C3 - _en t k' y Parametry a specfkace Dsplej 14" HD x900 - LED Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 180 GB SSD Grafka ntegrovaná, analogový (VGA) a dgtální výstup (DVl, HDM nebo DP) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll 00/1000 Mbt/s technologe nterní alb/g/n, Bluetooth 4.0, 3G Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná, mn. 720p HD Klávesnce podsvícená, voděodolná klávesnce CZ + touchpad mn. 2x USB 3.0 z toho lxusb 3.0 nabíjecí port, čtečka otsku prstů, čtečka karet; dokovací konektor, NFC technologe

18 Batere Max. hmotnost Operační systém Záruka a servs LOn, mn. 40 WHr, výdrž až 10 hod 1,5 kg vč. batere Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste HP Folo HD+/5-4200/4G/180SSD/3G/7P+8P Operační systém: Wndows 8 Professonal 64 CZ/SK/ENG CPU: 4th Generaton ntel Care'" U (1.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores) Chpset: ntegrated wth processor Grafka: ntel HD Graphcs 4400, Dsplej: 14.0" dagonal edp, slm, LED-backlt HD+* 16:9 wdescreen ant-glare SVA (1600 x 900) HDD: 180 GB Sold State : 4GB DDR3 PC SD (1600 MHz), 1 slot, Síť: ntel a/b/g/n (2x2) wth Bluetooth v4.0 Combo 3G modul HD Audo wth DTS Studo Sound 720p HD webcam, podsvícená, voděodolná klávesnce (ochrana prot poltí tekutnou), čtečka otsku prstu NFC technologe 6-cell Lthum-on Long Lfe Battery ( 42 WHr), výdrž na batere 10 hodn, portová výbava: DsplayPort- lx (v1.2) Headphone/Mcrophone combo port - lx Power Connector - lx Dockng Connector - lx USB lx USB 3.0 chargng port- lx Dgtal Meda Slots Mcro-SD card reader supports SD, SDHC, SDXC váha 1.49 kg záruka 3 roky NBD onste N ote b oo kc4 -ten k' (y Parametry a specfkace Dsplej 14" 1920x LED,matný, antreflexní Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128GB msata SSD Grafka ntegrovaná, 2x dgtální výstup (HDM a mndp) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll 00/1000 Mbt/s technologe nterní ac/alb/g/n (2x2), Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, kombnovaný vstup a výstup pro externí zařízení repro a mkrofon Kamera ntegrovaná HD + ntegrované

19 Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Zabezpečení Operační systém Záruka a servs podsvícená CZ odolná prot poltí + touchpad mn. 3x USB 3.0, nterní čtečka karet; čtečka čpových karet bezkontaktní čtečka čpových karet; čtečka otsků prstů; dokovací konektor; slot na mncard ne ní LOn, mn. 45Wh 1, 7 kg vč. batere TPM; mechancké zabezpečení prot krádež Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E " FHD 5/8G/128GB/W8 Procesor 4th Generaton ntel CareM U paměť 8GB 1600MHz DDR3L Memory Operační systém přednstalovaný Wndows 8 CZ (64-bt), pevný dsk 128GB SSD karta MnCard plné velkost 14" antreflexní dsplej s LED podsvícením Full HD 1920 x 1080 Ant-Gare- matný grafcká karta - ntel HD Graphcs 5000 web kamera HD wf ntel Dual Band Wreless-AC ac/a/b/g/n 2x2 Bluetooth 4.0 LE Half Mn Card batere 47 Wh + 65W AC Adapter česká podsvícená klávesnce odolná prot poltí Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (3x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon mdsplayport rozhraní HDM, TPM, zabezpečení prot krádež 1 slot na plnou a 1 slot na polovčn í kartu Mn Card Dokovací konektor, čtečka otsku prstu, čtečka čpových karet Hmotnost: 1.63 kg Záruka : 3roky ProSupport for End Users and Next Busness Day On-Ste Servce Notebook XlSS- konvertblní Specfkace základní konfgurace Dsplej 10,1" HD- 1366x768- LED, dotykový Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 2GB Dsk mn. 500GB SATA +32GB Grafka ntegrovaná technologe nterní a/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, 1 x sluchátka/mkrofon Kamera ntegrovaná, mn. 1,2 MPx mn. lx USB 3.0, lx Mcro USB 2.0, nterní čtečka karet Max. hmotnost 1,2 kg Wndows CZ 32 bt Operační systém

20 Příslušenství Záruka a servs dokovací stance s ntegrovanou klávesncí a touchpadem 2 rokynbd ASUS TlOOTA 10.1T/Z3775/SOOGB+32GB/2G/B/W8.132bt Procesor: ntel Atom BayTra-T, Z3775 processor (2M Cache, up to 1.86 GHz) operační systém : Orgnální systém Mcrosoft Wndows 8.1 (32bt) dsplej : 10,1" HD (1366x768) lesklý, dotykový, LED podsvícení systémová paměť : 2 GB DDR na desce pevný dsk: 500GB + 32G B EMMC optcká mechanka : bez optcké mechanky síťová karta WLAN a/g/n, BlueTooth V4.0 grafka : ntel HD Graphcs ukazovací zařízení : TouchPad na dokovací stanc rozhraní: lx mcrohdm, lx sluchátka/mkrofon, CMOS kamera 1,2MPx, čtečka karet SDXC, lx USB 3.0, lx Mcro USB 2.0 zvláštní výbava : do kovací stance váha 1.1 kg výdrž batere až ll hodn (2 č l ánková batere 8060 mah) AC adapter: výstup SV, 3A, lsw Záruka : 2 roky NBD Notebook Xl57 Specfkace základní konfgurace Dsplej 13.3" FHD x1080- LED, lesklý, dotykový Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128 GB SSD Grafka ntegrovaná, dgtální výstup mn DP technologe nterní a,g,n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, výstup pro sluchátka + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná, HD Klávesnce podsvícená + touchpad mn.1 x USB 3.0, mn.l x USB 2.0, Opt. mechanka - ne ní Batere LOn, mn. 55 WHr, výdrž až 8 hod. Max. hmotnost 1,5 kg vč. batere Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 2 roky Dell XPS U/8G/128GB/W8/Touch Procesor: 4th Generaton ntel Core'M U processor (3M Cache, 1.60 GHz) paměť 8GB (lx8096) 1600MHz DDR3 on Board operační systém Wndows 8.1 (64Bt) Englsh 128GB SSD 13.3" dotykový šrokoúhlý dsplej LED s Full HD rozlšením (1920 x 1080) lesklý grafka ntel HD 4401

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1586, 1619, 1582, 1579 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 500 GB Otáčky pevného disku 7200rpm Bezdrátová síťová

Více

DNS_PC_ATYP_ _10

DNS_PC_ATYP_ _10 DNS_PC_ATYP_60001321_10 DELL Optiplex 7010 DT Specifikace pokročilý stolní počítač Procesor x86-64 kompatibilní, min čtyřjádrová Intel i5-3470 PassMark CPU Mark min 6600 bodů; TDP max 78W 6633 bodů, 77W

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Kupní smlouva č. DNS/022/2015. a AutoCont CZ a.s. Se sídlem: Zastoupen: IČ : DIČ: Un iverzita Palackého v Olomouci. I.

Kupní smlouva č. DNS/022/2015. a AutoCont CZ a.s. Se sídlem: Zastoupen: IČ : DIČ: Un iverzita Palackého v Olomouci. I. A-tJJlGCONT v DIČ: CZ47676795 Un iverzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Kupní smlouva č. DNS/022/2015 I. Smluvní strany veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb.. o vysokých

Více

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE 13.02.17 7:05:40 NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE Cena celkem: 19 239 Kč (bez DPH: 15 900 Kč) Běžná cena: 21 162

Více

DNS/016/2014. Kupní smlouva č. INVESTICE DO ROZVOJE VZD Ě LÁVÁN f * * * * evropský. I. Smluvní strany

DNS/016/2014. Kupní smlouva č. INVESTICE DO ROZVOJE VZD Ě LÁVÁN f * * * * evropský. I. Smluvní strany - Ten to proekt e spolufnancován Evropským socálním fondem a státním rozpočtem Ceské republky. * evropský * * * SOCální ** * MNSTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OPVzděláván l fond V CR EVROPSKÁ UNE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

I. Smluvní strany. ll.

I. Smluvní strany. ll. Univerzita Palackého v Olomouci Kupní smlouva č. DNS/017/2015 I. Smluvní strany Univerzita Palackého v Olomouci veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace:

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace: Příloha č.1 Popis nabídky: Dodávka hardware a software a dalšího vybavení dle specifikace. Doprava k zákazníkovi je již v ceně dodávky zahrnuta. Možnost úpravy nabídky co se týká parametrů, nebo počtu

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

Příloha č. 4 - Notebooky

Příloha č. 4 - Notebooky Notebook typ 1: levný notebook pro nenáročné použití Nabízená konfigurace uchazeče Display Optická mechanika LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768 specifikace/ minimální požadavky zadavatele

Více

PC Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

PC Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky: ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava OBSAH Segment č. 1 Notebook A... 3 15 x Notebook A... 3 Segment

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

část A) 1) Město Nové Město na Moravě

část A) 1) Město Nové Město na Moravě Technická specifikace části A) předmětu veřejné zakázky "Dodávka výpočetní a kancelářské techniky, Nové Město na Moravě" část A) 1) Město Nové Město na Moravě Laserová tiskárna - 5ks Formát tiskárny A4

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a servisních služeb dle technické specifikace uvedené níže a v příloze

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Příloha č. 1 Smlouvy - Podrobná specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 1 Smlouvy - Podrobná specifikace předmětu zakázky 1 Příloha č. 1 Smlouvy - Podrobná specifikace předmětu zakázky Zadavatel v tomto dokumentu specifikuje požadované, příp. minimální (min.), resp. maximální (max.) přípustné technické a funkční vlastnosti

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

PC základní výkon. PC střední výkon

PC základní výkon. PC střední výkon Orientační technická specifikace katalogových typů. Tento seznam konkrétních typů slouží pouze jako orientační. V žádném případě nelze uvedené typy techniky považovat za předmět dodávek v rámci nákupu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A Funkcionalita / program. vybavení Sestava PCW-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Sestava PCW-01 Systémová platforma zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální

Více

A) První chráněná dílna, s.r.o.

A) První chráněná dílna, s.r.o. A) První chráněná dílna, s.r.o. část (kategorie) A podkategorie minimální zadavatelem požadované parametry PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. NOTEBOOKY Firma uchazeče: B) kancelářské typ výrobku HP ProBook 430

Více

brašna v balení laser. myš USB záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení laser. myš USB záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1656 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 Optická mechanika DVD±RW Bezdrátová síťová karta Webová kamera Počet

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Notebook 15.6" (15 ks)

Notebook 15.6 (15 ks) Příloha č.1 Technická specifikace požadavků na vybavení hardwarem Notebook 15.6" (15 ks) Velikost obrazovky 15.6" Podsvícení LED, matný Rozlišení obrazovky min. 1366 x 768 x86-64 kompatibilní, min. dvoujádrový,

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a servisních služeb dle technické specifikace uvedené níže a v příloze

Více

Technická specifikace notebooků pro DNS 020-2012 Notebook konfigurace A1 Síťová karta Zvuková karta Klávesnice Opt. mechanika Max. hmotnost Operační systém 13.3 HD 1366x768 LED, matný, integrovaná webkamera

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Článek I. Smluvní strany

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Článek I. Smluvní strany NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřené podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Kongresové centrum Praha, a.s. Sídlo:

Více

brašna v balení laser. myš USB záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení laser. myš USB záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1656 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 Bezdrátová síťová karta Počet USB portů 4 a více VGA (D-SUB) + HDMI

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

* * Kupní smlouva č. DNS/PC/2014-2018- 001/2014. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLAVAN r. evropský sociální fond v CR. I. Smluvní strany

* * Kupní smlouva č. DNS/PC/2014-2018- 001/2014. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLAVAN r. evropský sociální fond v CR. I. Smluvní strany Tento proekt e spoufnancován Evropským socáním fondem a státním rozpočtem Ceské repubky. evropský socání fond v CR * * * * * * EVROPSKÁ UNE MNSTERSTVO ŠKOLSTV MLÁDEŽE A ĚLOVÝCHOVY OP Vzděává n pro konkurenceschopnost

Více

Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks)

Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks) Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks) Obecné technické podmínky Konstrukční provedení jednotky = Přenosný počítač (notebook) Procesor typ = 64bit

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) 20. 6. 2016 1. Název zakázky Notebooky a PC s monitory 2. Informace o zadavateli

Více

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené Název 1 Notebook včetně základního software a) technická specifikace procesoru - požadovaný procesor musí minimálně dosáhnout v bechmarkovém testeru Passmark Performance Test hodnoty 3300 v testu Passmark

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, 306 13 Plzeň Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Ultrabooky KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního

Více

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě do 10 dnů od podpisu této smlouvy. CS DATA, s.r.o. sídlo: Výstavní 1357, 702 00 Ostrava IČO: 61973629 DIČ: CZ61973629 bankovní spojení: Komerční Banka, č.ú. 7715060287/0100 zastoupená: ve věcech smluvních: Hanou Krůčkovou, jednatelkou ve

Více

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 1172/2014 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 23. 7. 2014 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany Kupní smlouva uzavíraná na základě podlimitní veřejné zakázky s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v

Více

Příloha č. 4 - Notebooky

Příloha č. 4 - Notebooky Notebook typ 1: levný notebook pro nenáročné použití Nabízená konfigurace uchazeče Parametr specifikace/ minimální požadavky zadavatele HP 250 G4 Display LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 043/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Část 1: Výpočetní technika Příloha č. 1

Část 1: Výpočetní technika Příloha č. 1 Část 1: Výpočetní technika Příloha č. 1 Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky činí 327.000 Kč bez DPH. Dále uvedené parametry jsou minimální, není-li uvedeno jinak. Konkrétní typy výrobků jsou

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 904/2015 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 19. 6. 2015 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A Funkcionalita / program. vybavení Sestava PCW-01 Sestava PCW-01 Systémová platforma zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

AKČNÍ NABÍDKA NOTEBOOKŮ

AKČNÍ NABÍDKA NOTEBOOKŮ říjen 2015 AKČNÍ NABÍDKA NOTEBOOKŮ Acer Aspire Nitro V15-15,6" LCD IPS display Acer Aspire V 15 (V3-574G-59F4) i5-5200u / 8GB+N / 1TB+8GB SSHD+N / NVIDIA GF940M 2G / DVD-RW / 15.6 FHD IPS LED / BT / W

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW Příloha č. 1 název PC 32 požadované parametry Základní deska: 2 sloty na operační paměť RAM DDR4 1xPCIe 16x (plná výška) 2x PCIe 1x (plná výška)

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! TRHÁK PLNÁ VÝBAVA! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-159-013-14 ze dne 27.5.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-159-013-14 ze dne 27.5.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-013-14 ze dne 27.5.2014 Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Nákup 70 ks PC a multilicence MS Office" Rada

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Kupní smlouva č. DNS/PC/2014-2018- 011/2014

Kupní smlouva č. DNS/PC/2014-2018- 011/2014 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI OP Výzkum a vývoj pro Inovace Univerzita Palackého v Olomouci Kupní smlouva č. DNS/PC/2014-2018- 011/2014 Tato smlouva souvisí

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013 Spisová značka: CN/51/CN/13 Č. j.: 6373/13/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Výzva 2 září 2013 v rámci dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj - Krajský

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Váš nepostradatelný společník LIFEBOOK AH531 Notebook LIFEBOOK AH531 je stylový tenký produkt s lesklým nebo antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením

Více

Datasheet Tablet FUJITSU Fujitsu STYLISTIC Q572 Tablet PC

Datasheet Tablet FUJITSU Fujitsu STYLISTIC Q572 Tablet PC Datasheet Tablet FUJITSU Fujitsu STYLISTIC Q572 Tablet PC Profesionální vybavení Lehký tablet Fujitsu STYLISTIC Q572 s 10,1 (25,7cm) displejem je ideální pro mobilní profesionály pracující ve firmách,

Více

*** * * INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁN r. Univerzita Palackého v Olomouci. I. Smluvní strany

*** * * INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁN r. Univerzita Palackého v Olomouci. I. Smluvní strany DI Č: CZ47676795. Jento projektje spolufnancován Evropským socálním fondem a státním rozpočtem Ceské republky. *** * * evropský * * socální *** 1 r f >l, v J St< ( I r v OP Vzděláván fond v CR EVROPSKÁ

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL

KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL I. SMLUVNÍ STRANY Prodávající : GEOTRONICS Praha, s.r.o. Se sídlem : Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4, Braník Zastoupený : Ing. Davidem Jindrou, CSc. - jednatelem

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") Smluvní strany: Kupující Se sídlem Zastoupený IČ DIČ Bankovní

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

Hardwarová konfigurace 7x NTB 15,5 : Procesor Intel Pentium B970 Síla a výkon Rychlost procesoru (GHz) 2,3 Mezipaměť L3 (MB) 2 Počet jader 2

Hardwarová konfigurace 7x NTB 15,5 : Procesor Intel Pentium B970 Síla a výkon Rychlost procesoru (GHz) 2,3 Mezipaměť L3 (MB) 2 Počet jader 2 Příloha č. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Dodávka zařízení pro projekt OP VK č. CZ..07/2.3.00/35.0009 Materiály pro nové tisíciletí Dodávka notebooků v počtu 8 kusů se

Více

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ).

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ). Kupní smlouva Č.j.: 4348/SFDI/310157/9599/2017 CES SFDI 38/2017 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ). Státní fond

Více

Předmět nabídky. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro ÚHKT (červen 2016) Tel: Fax:

Předmět nabídky. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro ÚHKT (červen 2016) Tel: Fax: Předmět nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zdravotnictví Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) U Nemocnice 2094/1 Praha 2, PSČ 128 20 IČ: 00023736 ZASTOUPENÝ: Prof. MUDr. Petr

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Obecná specifikace Kompaktní kancelářský počítač v provedení small form factor. Procesor (CPU) Frekvence procesoru: min. 2,8 GHz Počet jader: 2 Počet

Více

10 490,- ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks 11 890,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTů

10 490,- ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks 11 890,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTů ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks Dvoujádrový procesor Intel Pentium 2020M (2.4GHz); 4GB RAM DDR3; 15.6 HD (1366x768 bodů) matný LED displej; grafika Intel HD Graphics; 750GB HDD; DVD±RW/RAM mechanika; rozhraní:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují,

Více

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Zájemcům o veřejnou zakázku Podnikatelský inkubátor kolínský zámek V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Z pověření zadavatele výše uvedené nadlimitní veřejné

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo:

SMLOUVA O DÍLO. uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo: SMLOUVA O DÍLO C SYSTEM CZ a.s. se sídlem: Brno, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 jednající: Simona Nečasová, předseda představenstva IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645 Bankovní spojení: 35-4770570227/0100

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Prodávající: Ing. Jiří Macháček - INPRAISE sídlo/bytem Bratří Hlaviců 80, Vsetín, 755 01 IČ: 70322783 DIČ:

Více

levné pc pro nenáročné použití specifikace/ minimální požadavek zadavatele o výkonu min bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.

levné pc pro nenáročné použití specifikace/ minimální požadavek zadavatele o výkonu min bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark. Pokyny pro vyplnění: Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem. Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Číslo jednací:249/2015 Vyřizuje: Gracík Datum: 3.8.2015 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více