* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany"

Transkript

1 Tento projekt je spolufnancován Evropským socálním fondem a státním rozpočtem Ceské republky. *** * * evropský * * socální *** fond v CR. EVROPSKÁ UNE op Vzdělávání pro konkurenceschopnost NVESTCE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÁ UNE EVROPSKÝ FOND PRO REGONÁLNf ROZVOJ JNVESTCE DO VAf BUDOUCNOST OP Výzkum a vývoj pro novace volomo.c Kupní smlouva č. DNS/PC/ /2014 Unverzta Palackého v Olomouc veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.. Smluvní strany 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpsů ČO: DČ: CZ se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. Mgr. Jaroslav Mller, Ph.D. bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc číslo účtu : /0100 Uako jen "kupující") na straně jedné, a AutoCont CZ a.s. Se sídlem: Hornopolní 3322/34, Ostrava- Moravská Ostrava Zastoupen: ng. Jaroslav Bolek, předseda představenstva Č: DČ: CZ Bankovní spojení: Česká Spořtelna a.s. Číslo účtu: /0800 Společnost zapsána vor vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 814 Uako jen "prodávající") na straně druhé

2 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpsů (dále jen "občanský zákoník"), tuto kupní smlouvu (dále jen "smlouva"): ll. Předmět smlouvy 1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské CT vybavení (dále jen "zboží") v druhu a množství, jakost a provedení dle specfkace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany s ujednaly, že 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužje. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specfkované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnt mu nabýt vlastncké právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatt za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. 3. Spolu se zbožím je prodávající povnen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentac náležející ke zboží, tj. dodací lst a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věc. 4. Prodávající ve smyslu 2103 občanského zákoníku ujšťuje, že zboží je. bez vad Dodací lhůta, místo a způsob plnění 1. Prodávající je povnen je povnen odevzdat zboží nejpozděj do: a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a montorů; b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokoly podepsaným oprávněným osobam prodávajícího kupujícího. 2. Místem plnění je Unverzta Palackého v Olomouc, jednotlvá odborná pracovště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy. 3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 4. Prodávající je povnen zabezpečt vlastní dopravu zboží na místa plnění. 5. Smluvní strany s ujednaly, že ustanovení 2126 a 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodej se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužje. V. Kupní cena a platební podmínky 1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výš Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výš určené podle právních předpsů platných ke dn uskutečnění zdantelného plnění. 2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zsk prodávajícího spojené s dodáním zboží. 3. Kupní cenu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je kupující povnen zaplatt prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlvým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovním převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dn uskutečnění zdantelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího

3 uvedenou v čl.. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy. 4. Prodávající vystaví jednotlvé daňové doklady na ceny jednotlvých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležtost daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnctví, ve znění pozdějších předpsů, zákona č. 235/2004 Sb., o dan z přdané hodnoty, ve znění pozdějších předpsů a musí mít náležtost obchodní lstny dle 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležtost nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnost daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnost se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného č nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl.. této Smlouvy. 5. Platby dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužje. v. Převod vlastnctví a nebezpečí škody na věc 1. Kupující nabývá vlastncké právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. lj. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užtků přechází na kupujícího převzetím zboží. 2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží rtese kupující. Vl. Záruka 1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle 2113 občanského zákoníku v délce mn. 24 měsíců ode dne podpsu předávacího protokolu dle č l. lj. odst. 1 této smlouvy, není-l v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jnak. 2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povnen přjímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8-16 hod na adrese: AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, Olomouc. 3. Práva z vadného plnění s smluvní strany ujednaly odchylně od 2106 a násl. občanskho zákoníku. Jestlže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolt jedno z následujících práv z vadného plnění: právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servs onste, tj. na místě nstalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonckém nahlášení, pro notebooky je požadován servs "pck and return", tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozděj do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servsního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servs "on-ste", tj. v místě p l nění s garancí ukončené opravy následující pracovní den po telefonckém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy. právo na dodání nového č chybějícího zboží, nejpozděj do 5 dnů ode dne oznámení vady, právo na př měřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady, právo na odstoupení od této smlouvy.

4 4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl.. této smlouvy, nedohodnou-l se smluvní strany jnak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v orgnálním obalu. Smluvní strany s ujednaly, že 2110 občanského zákoníku se nepoužje; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupt od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátt zboží, popř. vrátt je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží č na odstranění vady dodáním nového č chybějícího zboží je prodávající vadu kterékolv část zboží povnen odstrant ve lhůtě dohodnuté smluvním stranam písemně na jedné lstně; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstrant nejpozděj do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění. 5. Právo odstoupt od této Smlouvy má kupující tehdy, jestlže jej prodávající ujstl, že zboží má určté vlastnost, zejména vlastnost kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujštění se ukáže nepravdvým. 6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznkly v souvslost s uplatněním práv z odpovědnost za vady. 7. Uplatněním práv z odpovědnost za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícímu vadam. 8. Prodávajícího nesmí bránt kupujícímu v otevírání pracovních stanc a ve změnách jejch konfgurace a toto jednání kupujícího nebude mít vlv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující s vyhrazuje právo výše uvedené čnt bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřeným zaměstnanc CVT UP v Olomouc. Vll. Utvrzení a zajštění závazku 1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékolv část zboží oprot lhůtě sjednané v čl odst. 1 této smlouvy je prodávající povnen zaplatt kupujícímu smluvní pokutu ve výš 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékolv část zboží oprot lhůtě podle čl. Vl. odst. 3 této smlouvy je prodávající povnen zaplatt kupujícímu smluvní pokutu ve výš 200,- Kč za každý započatý den prodlení. 3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vznklé z porušení povnnost utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že 2050 občanského zákoníku se nepoužje. Vll. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem. 2. Tato smlouva nabývá účnnost dnem jejího podpsu oprávněným osobam obou smluvních stran. 3. Jakékolv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být čněny tolko písemným datovaným pořadově číslovaným dodatky podepsaným oprávněným osobam obou smluvních stran. 4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povnou spolupůsobt př výkonu fnanční kontroly dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpsů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvsejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právním předpsy ČR k jejch archvac (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnctví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dan z přdané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 151et od skončení p l nění této smlouvy doklady souvsející s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5 (\ ) 5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat orgnál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré orgnály účetních dokladů a orgnály dalších dokumentů souvsejících s realzací smlouvy mnmálně do roku 2025 v souladu s podmínkam OP VK, nevyžaduje-l český právní řád lhůtu delší. 6. Kupující je oprávněn odstoupt od Smlouvy anebo jen částečné odstoupt od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek fnančních prostředků. 7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povnen dodržet požadavky na publctu v rámc programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komse (ES) č. 1828/2006 a pravdel pro publctu v rámc OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení č postupu, tj. zejména v zadávací dokumentac, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 8. Tato Smlouva se pořzuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou orgnálu, z nchž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 9. Nedílnou součástí této Smlouvy je: příloha č. 1 - Techncká specfkace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží V Olomouc, dne Za kupujícího : V Olomouc, dne O Za prodávajícího:.,.. ' ll pr f. Mgr. Jaroslav M er, Ph.D. rektor ng. Jaroslav Bolek předseda představenstva AutoCont s AutoCont CZ a.s., Brno Sochorova 23, Brno Tel.: , fax: DC: CZ

6 Příloha č. lb zadávací dokumentace- techncká specfkace pro DNS Čtečka e-knh COl Dsplej Paměť technologe Podporované formáty Konektory Další funkce Batere Max. hmotnost Záruka a servs Specfkace základní konfgurace 6", dotykový, rozlšení mn. 800x600, technologe E-nk mn. 2 GB, pro užvatelská data mn. 1 GB WF b/g mnmálně PDF, MOB, TXT mkro USB webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam vntřní dobíjecí 220 g 2 roky Amazon Kndle 6 Touch Technologe dspleje: elnk Úhlopříčka dspleje: 6", rozlšení 800 x600 Podporované formáty: MOB, TXT, PDF Výbava: dotykový dsplej přpojení: W-F b/g Vntřní paměť: 4GB, pro užv. data mn. 1GB mkro USB web browser, cz Hmotnost: 191 g Záruka: 2 roky Čtečka e-knh C02 Dsplej Paměť technologe Podporované formáty Konektory Další funkce Batere Max. hmotnost Záruka a servs Specfkace základní konf2urace 6", dotykový nasvícený, rozlšení mn x768, technologe E-nk mn. 2 GB, pro užvatelská data mn. 1 GB WF b/g mnmálně PDF, TXT, MOB mkro USB webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam vntřní dobjecí 220 g 2roky Amazon Kndle Paperwhte 2 all-new G",WF Dsplay: Amazon's 6" Paperwhte dsplay wth exclusve Carta e-paper technology and next-generaton bult-n lght, 212 pp, optmzed font technology, 16-level gray scale, 1 024x768 Váha: 206 gramů Paměť: 2 GB nterna (approxmately 1.25 GB avalable for user content). W-F Connectvty: Supports publc and prvate W-F networks or hotspots that use the b, g,

7 or n standard wth support for WEP, WPA, and WPA2 securty usng password authentcaton or W- F Protected Setup (WPS) Podpora formátů: Kndle Format 8 (AZ.W3), Kndle (AZ.W), TXT, PDF, unprotected MOB, PRC natvely; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GF, PNG, BMP through converson Konektory: mkro USB Nabíjení: USB 2.0 chargng cable Záruka: 2 roky Montor M22 Záruka a servs Paramet LCD, LED odsvícení 22" 1920 X 1080 mn. 250 cdlm 2 mn. 1000:1 max. 5 ms mn VGA,DV VESA 3 ro 22" LED BenQ GL2250M Rozlšení: FuHD 1920x1080 Úhlopříčka: 22" Podsvícení: LED Poměr stran: 16:9 Jas: 250 cdlm2 Kontrast: 1000:1, DCR : 12,000,000:1 Odezva: 5 ms Pozorovací úhly (Horzontál/Vertkál): 170/160 Počet barev: 16,7M Konektory: D-Sub, DV-D Montáž na zeď: Ano, 100x100 Stojan: -5/15 Záruka: 3 roky MontorM23 LCD, PS, LED 23" 1920 x1080 mn. 250 cdlm 2 Záruka: max. 5 ms 16,7 ml. mn VGA,DV VESA 2 roky

8 23" LED ASUS VS239NV-Sms,DV,VGA,PS Typ obrazovky: PS Podsvícení: LED Úhlopříčka [ palce] :23" Rozlšení: 1920x1080 Poměr stran:16:9 Jas [cd/m2]:250 Kontrast: typcky 1000: 1, dynamcky :1 Odezva [ms] :S Pozorovací úhly (Horzontá/Vertkál):178 x 178 Konektory: D-Sub, DV-D Montáž na zeď: VESA 100x100 mm Záruka: 2 roky MontorM24 Parametry a specfkace Technologe: LCD, LED podsvícení Uhlopříčka: 24" Rozlšení: 1920 X 1080 Jas: mn. 250 cd/m 2 Kontrast: mn. 1000:1 Doba odezvy: max. 5 ms Uhly pohledu: Vstupy: VGA, DV Standardy: VESA Záruka: 3roky. 24" LED AOC E2460SD Parametr Hodnota Technologe Úhlopříčka (") LED podsvícení Jas (cd/m2) Kontrast Doba odezvy (ms) Rozlšení (šxv) Úhel pohledu ver. x hor. VESA standard Konektor 15 Pn D-Sub Konektor DV Montáž na stěnu Zdroj Záruka LCD 24 Ano :1 s 1920 X Ano Ano Ano Ano nterna 3 roky Montor M24-PS Paramet LCD, LED odsvícení, PS

9 Uhlopříčka: 24" Rozlšení: 1920 X 1200 (16:10) Jas: mn. 300 cd/m 2 Kontrast: mn. 1000:1 (typcký), :1 (dynamcký) Doba odezvy: max. 8 ms Rozteč bodů 0,27 mm Uhly pohledu: mn Počet barev 16,7 ml. Vstupy: VGA, DV, DP Standardy: VESA Záruka: 3 ro 24" LCD Dell U2412M UltraSharp PS 16:10/ Pvot/DP Hodnota Úhlopříčka (") Typ obrazovky LED podsvícení Jas (cd/m2) Kontrast Doba odezvy (ms) Rozlšení (šxv) Úhel pohledu ver. x hor. kontrast Full HD Konektor 15 Pn D-Sub Konektor DVl Konektor DsplayPort Konektor USB VESA Zdroj Záruka 24 LCD PS Ano 300 cd/m2 1000: 1 8ms 1920 X / : 1 (typcký), : 1 (dynamcký) Ano Ano Ano Ano Ano Ano nterna 3 roky NotebookAO Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Operač ní systém Parametry a specfkace 15.6" HD- 1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 (rozšřtelná na 8 GB) mn. 500GB - SATA - mn ot./mn. ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 10/100/ 1000 Mbt/s nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, voděodolná klávesnce mn. 4x USB (z toho mn. 2xUSB 3.0), nterní čtečka karet DVD+/- RW DL+ sw LOn, mn. 40 Wh 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky Wndows CZ 64 bt

10 Záruka a servs Ostatní ednoduchá brašna v ceně HP ProBook 450/15,6/3-4030/4G/500/DVD/W8 Operační systém: Wndows 8 64bt Procesor: ntel Care U Paměť: MB, DDR3 Pevný dsk: HDD 500GB SATA ll (5 400 ot/mn) Optcká mechanka: SuperMult DVD±R/RW Dsplej: 15,6" Antreflexn í dsplej s podsvícen ím LED, rozl šen í 1366x768 Grafcká karta: ntel HD Graphcs Polohovací zařízení: CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesn ce, vo d ěodolná klávesn ce Web kamera: HD 720p Zvláštní výbava: ntegrovaný dgtální mkrofon Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Bezdrátová s í ť LAN (W-F ), b/g/n, Bluetooth 4.0 USB: 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0 Další konektory: 1 port HDM - 1 kombnovaný port na sluchátka/mkrofon - 1 konektor napájení - 1 port RJ port VGA čtečka paměťových karet: 1 mu ltformátová čtečka dgtálních médí -(podporuje paměťové karty SD, SDHC, SDXC) Batere: 4-článková (40 Wh) Lth um-on Hmotnost: 2,2 kg Brašna Záruka: 3 roky NBD on-ste NotebookAl Parametry a specfkace Dsplej 13.3" -D -1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera Procesor mn bodů CPU Passmark - mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 500GB (mn ot./mn.) Grafka ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, l-dm nebo Dsplay Port) Síťová karta ntegrovaná 10/100/1000 Mbt/s technologe nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ odolná prot poltí+ touchpad mn. 3x USB (z toho mn. 2x USB 3.0), nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů Zabezpečení TPM 1.2 Batere LOn, mn. 40 WHr Max. hmotnost 1,6 kg vč. batere Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on ste

11 HP ProBook 430 G2 13,3/5-4210U/4G/SOOG/W8 Operační systém: Wndows 8 64bt Procesor: Procesor ntel Gore OU (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologí ntel Turbo Boost, mezpaměť 3 MB, 2 jádra) Paměť: 4GB 1600 MHz DDR3L SD Pevný dsk: 500GB (5400 ot./mn) Optcká mechanka: Není Dsplej: 13,3" dsplej s rozlšením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antreflexní úpravou Grafcká karta: ntel HD Polohovací zařízení: Touchpad Web kamera: 720p HD web. kamera Čtečka otsku prstu: Ano Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Kombnovaná karta Ralnk b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0 USB: 2 porty USB porty USB port HDM 1 kombnovaný konektor sluchátek/mkrofonu 1 vstup napájení (AC) 1 port RJ-45 1 port VGA Securty: TPM 1.2 čtečka paměťových karet: 1 slot SD Batere: 4článková lth-ontová batere (44 WHr) Hmotnost: 1,60 kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookA2 Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost - Parametry a specfkace 15.6" HD- 1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 mn. 1 TB (mn ot./mn.) samostatná s mn. 2 GB nesdílené pamět, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 1 Oll Mbt/s nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon CZ odolná prot poltí+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce mn. 4x USB (z toho mn. 2xUSB 3.0), nterní čtečka karet, čtečka otsku prstů DVD+/- RW DL+ sw LOn, mn. 40 Wh 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky

12 Ostatní Operační systém Záruka a servs jednoduchá brašna v ceně Wndows CZ 64 bt 3 rokyj NBD on-ste HP ProBook 450 G2 15,6/5-4210U/8G/1T/AT/DVD/W8 Dsplej: 15,6" HO dsplej 1366 x 768 s podsvícením LED a antreflexní úpravou Operační systém: Wnd9ws 8 64-bt Procesor: ntel Care U s grafckou kartou ntel HO Graphcs (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologí ntel Turbo Boost, mezpaměť 3 MB, 2 jádra) Paměť: 8GB MHz DDR3L Pevný dsk: 1 TB 5400 ot./mn Optcká mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL+ sw Grafcká karta: AMD Radeon R5 M255 (2 GB vyhrazené pamět DDR3, přep í natelné) Polohovací zařízení: Touchpad, klávesnce prot poltí, numercká Web kamera: 720p webová kamera HO čtečka otsku prstu: Ano Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Kombnovaná karta Ralnk b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0 USB: 2 port USB port USB 2.0 Další konektory: 1 port HDM, 1 kombnovaný konektor, sluchátek/mkrofonu, 1 vstup napájení (AC), 1 port RJ-45, 1 port VGA čtečka paměťových karet: 1 víceformátová čtečka dgtálních karet Batere: 4článková lthum-ontová 40Wh batere s dlouhou žvotností Brašna Hmotnost: 2,3 kg Záruka: 3 roky NBD onste Notebook A4 - Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Parametry a specfkace 15.6" FullHD- 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HD 720p mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 mn. 500GB- SATA ot./mn. samostatná s mn. 1GB nesdílené pamět, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo Dsplay Port), podpora DrectX ll ntegrovaná 1 Oll Mbt/s nterní a/b/g/n, Bluetooth ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, klávesnce odolná protpoltí mn. 4x USB 3.0; nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů; lx dokovací konektor; lx serový port DVD+/- RW DL+ SW

13 Batere LOn, mn. 55 WHr (výdrž až 10 hod.) Max. hmotnost 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on-ste HP ProBook 650/15,6FHD/5-4200/4G/500/DVD/ AT/8P OS : Orgnální systém Wndows 8 Pro CPU: ntel Core'M M wth ntel HD Graphcs 4600 (2.5 GHz, 3 MB cache, 2 cores) Grafka: AMD Radeon rm HD 8750M, wth 1 GB dedcated DDRS vdeo memory Dsplej: 15.6" dagonal LED-backlt FHD ant-glare SVA slm (1920 xl080)- matný HOD: 500 GB 7200 rpm SMART SATA, HP 3D DrveGuard Mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL Drve : lx4gb DDR MHz S íť: Broadcom a/b/g/n WF Adapter (2x2), Bluetooth čtečka otsku prstu HD Audo wth DTS Sound+ 720p HD webcam Klávesnce odolná prot poltí tekutnam - odvodové kanálky HP 6-cell Lthum-on Battery (55 WHr) s výdrží až 13 hod 35 mn portová výbava: VGA- lx Dsplay Port vl. 2 - lx Stereo mcrophone port - lx Stereo headphone port - lx Power Connector - lx Dockng Connector - lx RJ-45 (Ethernet) - lx USB 3.0-4x USB 3.0 chargng port - lx Serový port - lx Meda Card Reader- supports SD, SDHC, SDXC Váha: 2,32kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookBl Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Kamera Klávesnce Opt. mechanka Batere - Parametry a specfkace 14" HD x900- LED, matný, antreflexní, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDRJ mn. 500 GB SSHD + 8 GB Flash ntegrovaná, analogový výstup (VGA) +dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 10/100/1000 Mbt/s nterní n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon ntegrovaná, full HD CZ + touchpad, klávesnce podsvícená, odolná prot poltí mn. 4x USB 3.0, nterní čtečka paměťových karet; dokovací konektor, sloty pro WW AN a WLAN karty DVD +/- RW DL+ sw LOn, mn. 60 WHr

14 Max. hmotnost Konstrukce Operační systém Záruka a servs 2,2 kg vč. batere a optcké mechanky Z odolné sltny Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E " 5/4G/SOOSSHD/W7 Čpová sada Moble ntel QM87 Express Procesor ntel Core'M M processor Grafcká karta ntel ntegrated HD Graphcs 4600 paměť 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory operační systém české Wndows 7 (64Bt OS) pevný dsk 500GB (5.400 Rpm) Seral ATA Sold State Hybrd Drve wth 8GB Flash optcká mechanka DVD +/-RW 14" antreflexní dsplej s LED podsvícením 1600x900 - matný wf ntel Centrno Ultmate-N X n + Bluetooth 4.0 Webkamera s HD rozlšením a mkrofonem 6-t článková batere 60Wh + 90W AC Adapter česká klávesnce s podsvícením odolná prot poltí + touchpad Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (4x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon čtečka paměťových karet Dokovací konektor port VGA rozhraní HDM Slot pro zámek Kensngton 1 slot na plnou (WWAN) a 1 slot na polovční (WLAN) kartu Hmotnost: 2.12 kg 3roky Next Busness Day On -Ste Servce NotebookB2 - Parametry a specfkace Dsplej 15.6" HO 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HO 720p Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4GB DDRJ (rozšřtelná na 16GB) Dsk mn. 500 GB - SA TA + 32 GB flash Grafka ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo Dsplay Port) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WD Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ+ touchpad, podsvícená, odolná prot poltí mn. 4x USB 3.0 z toho lx nabíjecí port, nterní čtečka karet; čtečka otsku prstů, dokovací konektor, Rozšřující karta Express Card Batere LongLfe, mn. 50 WHr Max. hmotnost 2 kg lx

15 Konstrukce Operační systém Záruka a servs z odolné sltny Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste HP ElteBook 850 Operační systém: Systém Wndows 8 Procesor: ntel Core'M U s grafckou kartou ntel HD Graphcs 4400 Paměť: 4GB 1600 MHz DDR3L Pevný dsk: SATA 500GB ot./mn + 32GB Flash Optcká mechanka: Ne Dsplej: 15,6" dsplej s rozlšením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením LED a antreflexní úpravou Grafcká karta: ntel HD Graphcs 4400 Polohovací zařízení: Touchpad Klávesnce: anglcká Web kamera: 720p HD web. kamera Zvláštní výbava: bezpečnostní čp TPM 1.2, čtečka otsku prstu: Ano Síť: ntel 218-LMGgabt (10/100/1000 NC) Bezdrátová komunkace: 7260AN 802.lla/b/g/n (2x2) Wf a Bluetooth 4.0 USB: 4x USB 3.0 (1 nabíjecí port USB 3.0) Další konektory: lx DsplayPort, lx VGA, lx kombnovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mkrofon,l port RJ-45, 1 dokovací konektor Rozšřující sloty: lx čtečka medálních karet Batere: 3článková batere L-on HP s dlouhou žvotností (50 Wh) Výdrž batere: Až 13 hodn Hmotnost: 1,9 kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookB4 Parametry a specfkace Dsplej 15.6" HD- 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HD 720p Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 500GB- SATA ot./mn. Grafka - samostatná s 2G GDDR5 nesdílené pamět, 128btová sběrnce, paralelní zpracování jádra, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo DP) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní alb/gn WP A2, Bluetooth 4.0; WD Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, klávesnce odolná prot poltí tekutnam Dokování dokovací konektor, podpora dvou externích montorů. mn. 3x USB 3.0 (z toho lx napájecí port); mn. lxusb 2.0; nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů; konektor na přpojení druhé batere; lx express card; lx Thunderbolt port Opt. mechanka DVD+/- RW DL+ sw Batere LOn, mn. 75 WHr Max. hmotnost 3,1 kg vč. batere a optcké mechanky Konstrukce z odolné sltny, celokovové tělo Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on-ste

16 HP ZBook 15 FHD/7-4700/4G/SOO/QK1100/DVD/7P+8P OS: Orgnální systém Wndows 8 Pro downgrade to W7 64 CZ/SK/ENG CPU : ntel Core'M MQ (2.4 GHz, 1600MHz, 6 MB L3 cache, 4 cores, 47W) Č pset : Moble ntel QM87 Grafka: NVDA Quadro KllOOM wth 2 GB dedcated GDDR5 vdeo memory : 4GB (lx4) DDR3L 1.35V SD (1600 MHz) Dsplej: 15.6 nch LED FHD UWVA Ant-Gare enabled for Webcam (1920xl080) HOD: 500GB 7200 rpm SMART SATA Mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL Drve, Síť: ntel Centrno Advanced-N a/b/g/n (2x2) + Bluetooth 4.0 LE Combo čtečka otsku prstu SRS Premum Sound, klávesnce s ochranou prot poltí- odvodové kanálky, HP Long Lfe 8-cell Lthum-on Battery (75 WHr) výdrž až 14:00 hod, váha: 2,9kg VGA- lx DsplayPort v1.2- lx Thunderbolt - lx Stereo mcrophone n headphone-out combo jack - lx Power Connector - lx Secondary Battery Connector - lx Dockng Connector - lx RJ-45 (Ethernet) - lx USB 3.0-2x USB 3.0 Chargng Port - lx USB 2.0- lx Securty lock slot - lx Dgtal Meda Slots ExpressCard/54 slot - O ne (Supports ExpressCard/54) SD UHS- Flash Meda slot- One (Supports next generaton SD (Secure Dgtal), backward compatble to SDHC, SDXC, ntegrated Smart Card Reader (Compatble wth SO 7816 complant Smart Cards PC/SC nterface support) Záruka: 3 roky NBD onste N o t e b oo k C2 - t en k' (y Parametry a specfkace Dsplej 12.5" HD- 1366x768- WLED, ntegrovaná webkamera Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128GB msata SSD Grafka ntegrovaná, 2x dgtální výstup (HDM a DP) S íťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, kombnovaný vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná HD Klávesnce podsvícená CZ odolná prot poltí + touchpad mn.3x USB 3.0, nterní čtečka karet; čtečka čpových karet bezkontaktní

17 Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Operační systém Záruka a servs čtečka čpových karet; čtečka otsků prstů; dokovací konektor ne ní LOn, mn. 30 WHr 1,5 kg vč. batere Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E ,5"/5/8G/128GB/W8 Procesor 4th Generaton ntel Core'M U processor (3M Ca che, GHz) paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory operační systém české Wndows 8 pevný dsk 128GB SSD Fu ll Mn-Card 12,5" antreflexní dsplej s LED podsvícením 1366 x matný grafcká karta - ntel HD Graphcs 4400 web kamera HD wf ntel Dual Band Wreless-AC ac/a/b/g/n 2x2 Bluetooth 4.0 LE Half Mn Card batere 31 Wh + 65W AC Adapter česká klávesnce odolná prot poltí ntel vpro čtečka otsku prstu Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (3x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon dok. konektor mdsplayport rozhraní HDM 1 slot na plnou a 1 slot na polov ční kartu Mn Card Hmotnost: 1.36 kg Záruka: 3roky Next Busness Day On-Ste Servce N o t e b oo k C3 - _en t k' y Parametry a specfkace Dsplej 14" HD x900 - LED Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 180 GB SSD Grafka ntegrovaná, analogový (VGA) a dgtální výstup (DVl, HDM nebo DP) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll 00/1000 Mbt/s technologe nterní alb/g/n, Bluetooth 4.0, 3G Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná, mn. 720p HD Klávesnce podsvícená, voděodolná klávesnce CZ + touchpad mn. 2x USB 3.0 z toho lxusb 3.0 nabíjecí port, čtečka otsku prstů, čtečka karet; dokovací konektor, NFC technologe

18 Batere Max. hmotnost Operační systém Záruka a servs LOn, mn. 40 WHr, výdrž až 10 hod 1,5 kg vč. batere Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste HP Folo HD+/5-4200/4G/180SSD/3G/7P+8P Operační systém: Wndows 8 Professonal 64 CZ/SK/ENG CPU: 4th Generaton ntel Care'" U (1.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores) Chpset: ntegrated wth processor Grafka: ntel HD Graphcs 4400, Dsplej: 14.0" dagonal edp, slm, LED-backlt HD+* 16:9 wdescreen ant-glare SVA (1600 x 900) HDD: 180 GB Sold State : 4GB DDR3 PC SD (1600 MHz), 1 slot, Síť: ntel a/b/g/n (2x2) wth Bluetooth v4.0 Combo 3G modul HD Audo wth DTS Studo Sound 720p HD webcam, podsvícená, voděodolná klávesnce (ochrana prot poltí tekutnou), čtečka otsku prstu NFC technologe 6-cell Lthum-on Long Lfe Battery ( 42 WHr), výdrž na batere 10 hodn, portová výbava: DsplayPort- lx (v1.2) Headphone/Mcrophone combo port - lx Power Connector - lx Dockng Connector - lx USB lx USB 3.0 chargng port- lx Dgtal Meda Slots Mcro-SD card reader supports SD, SDHC, SDXC váha 1.49 kg záruka 3 roky NBD onste N ote b oo kc4 -ten k' (y Parametry a specfkace Dsplej 14" 1920x LED,matný, antreflexní Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128GB msata SSD Grafka ntegrovaná, 2x dgtální výstup (HDM a mndp) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll 00/1000 Mbt/s technologe nterní ac/alb/g/n (2x2), Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, kombnovaný vstup a výstup pro externí zařízení repro a mkrofon Kamera ntegrovaná HD + ntegrované

19 Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Zabezpečení Operační systém Záruka a servs podsvícená CZ odolná prot poltí + touchpad mn. 3x USB 3.0, nterní čtečka karet; čtečka čpových karet bezkontaktní čtečka čpových karet; čtečka otsků prstů; dokovací konektor; slot na mncard ne ní LOn, mn. 45Wh 1, 7 kg vč. batere TPM; mechancké zabezpečení prot krádež Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E " FHD 5/8G/128GB/W8 Procesor 4th Generaton ntel CareM U paměť 8GB 1600MHz DDR3L Memory Operační systém přednstalovaný Wndows 8 CZ (64-bt), pevný dsk 128GB SSD karta MnCard plné velkost 14" antreflexní dsplej s LED podsvícením Full HD 1920 x 1080 Ant-Gare- matný grafcká karta - ntel HD Graphcs 5000 web kamera HD wf ntel Dual Band Wreless-AC ac/a/b/g/n 2x2 Bluetooth 4.0 LE Half Mn Card batere 47 Wh + 65W AC Adapter česká podsvícená klávesnce odolná prot poltí Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (3x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon mdsplayport rozhraní HDM, TPM, zabezpečení prot krádež 1 slot na plnou a 1 slot na polovčn í kartu Mn Card Dokovací konektor, čtečka otsku prstu, čtečka čpových karet Hmotnost: 1.63 kg Záruka : 3roky ProSupport for End Users and Next Busness Day On-Ste Servce Notebook XlSS- konvertblní Specfkace základní konfgurace Dsplej 10,1" HD- 1366x768- LED, dotykový Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 2GB Dsk mn. 500GB SATA +32GB Grafka ntegrovaná technologe nterní a/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, 1 x sluchátka/mkrofon Kamera ntegrovaná, mn. 1,2 MPx mn. lx USB 3.0, lx Mcro USB 2.0, nterní čtečka karet Max. hmotnost 1,2 kg Wndows CZ 32 bt Operační systém

20 Příslušenství Záruka a servs dokovací stance s ntegrovanou klávesncí a touchpadem 2 rokynbd ASUS TlOOTA 10.1T/Z3775/SOOGB+32GB/2G/B/W8.132bt Procesor: ntel Atom BayTra-T, Z3775 processor (2M Cache, up to 1.86 GHz) operační systém : Orgnální systém Mcrosoft Wndows 8.1 (32bt) dsplej : 10,1" HD (1366x768) lesklý, dotykový, LED podsvícení systémová paměť : 2 GB DDR na desce pevný dsk: 500GB + 32G B EMMC optcká mechanka : bez optcké mechanky síťová karta WLAN a/g/n, BlueTooth V4.0 grafka : ntel HD Graphcs ukazovací zařízení : TouchPad na dokovací stanc rozhraní: lx mcrohdm, lx sluchátka/mkrofon, CMOS kamera 1,2MPx, čtečka karet SDXC, lx USB 3.0, lx Mcro USB 2.0 zvláštní výbava : do kovací stance váha 1.1 kg výdrž batere až ll hodn (2 č l ánková batere 8060 mah) AC adapter: výstup SV, 3A, lsw Záruka : 2 roky NBD Notebook Xl57 Specfkace základní konfgurace Dsplej 13.3" FHD x1080- LED, lesklý, dotykový Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128 GB SSD Grafka ntegrovaná, dgtální výstup mn DP technologe nterní a,g,n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, výstup pro sluchátka + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná, HD Klávesnce podsvícená + touchpad mn.1 x USB 3.0, mn.l x USB 2.0, Opt. mechanka - ne ní Batere LOn, mn. 55 WHr, výdrž až 8 hod. Max. hmotnost 1,5 kg vč. batere Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 2 roky Dell XPS U/8G/128GB/W8/Touch Procesor: 4th Generaton ntel Core'M U processor (3M Cache, 1.60 GHz) paměť 8GB (lx8096) 1600MHz DDR3 on Board operační systém Wndows 8.1 (64Bt) Englsh 128GB SSD 13.3" dotykový šrokoúhlý dsplej LED s Full HD rozlšením (1920 x 1080) lesklý grafka ntel HD 4401

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Výzva k podání nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 6

Výzva k podání nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 6 Základní škola Přerov, U tenisu 4 Výzva k podání nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 6 Zadavatel: Základní škola Přerov, U tenisu 4 U Tenisu 4

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog řešení DUMy.cz 35 000 materiálů ZDARMA Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Office 365 Prostředí s office aplikacemi ZDARMA Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL PEC "1' \1 -ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL KUPNí SMLOUVA ek pod Z Brcty uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více