* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany"

Transkript

1 Tento projekt je spolufnancován Evropským socálním fondem a státním rozpočtem Ceské republky. *** * * evropský * * socální *** fond v CR. EVROPSKÁ UNE op Vzdělávání pro konkurenceschopnost NVESTCE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÁ UNE EVROPSKÝ FOND PRO REGONÁLNf ROZVOJ JNVESTCE DO VAf BUDOUCNOST OP Výzkum a vývoj pro novace volomo.c Kupní smlouva č. DNS/PC/ /2014 Unverzta Palackého v Olomouc veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.. Smluvní strany 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpsů ČO: DČ: CZ se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. Mgr. Jaroslav Mller, Ph.D. bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc číslo účtu : /0100 Uako jen "kupující") na straně jedné, a AutoCont CZ a.s. Se sídlem: Hornopolní 3322/34, Ostrava- Moravská Ostrava Zastoupen: ng. Jaroslav Bolek, předseda představenstva Č: DČ: CZ Bankovní spojení: Česká Spořtelna a.s. Číslo účtu: /0800 Společnost zapsána vor vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 814 Uako jen "prodávající") na straně druhé

2 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpsů (dále jen "občanský zákoník"), tuto kupní smlouvu (dále jen "smlouva"): ll. Předmět smlouvy 1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské CT vybavení (dále jen "zboží") v druhu a množství, jakost a provedení dle specfkace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany s ujednaly, že 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužje. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specfkované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnt mu nabýt vlastncké právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatt za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. 3. Spolu se zbožím je prodávající povnen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentac náležející ke zboží, tj. dodací lst a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věc. 4. Prodávající ve smyslu 2103 občanského zákoníku ujšťuje, že zboží je. bez vad Dodací lhůta, místo a způsob plnění 1. Prodávající je povnen je povnen odevzdat zboží nejpozděj do: a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a montorů; b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokoly podepsaným oprávněným osobam prodávajícího kupujícího. 2. Místem plnění je Unverzta Palackého v Olomouc, jednotlvá odborná pracovště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy. 3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 4. Prodávající je povnen zabezpečt vlastní dopravu zboží na místa plnění. 5. Smluvní strany s ujednaly, že ustanovení 2126 a 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodej se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužje. V. Kupní cena a platební podmínky 1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výš Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výš určené podle právních předpsů platných ke dn uskutečnění zdantelného plnění. 2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zsk prodávajícího spojené s dodáním zboží. 3. Kupní cenu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je kupující povnen zaplatt prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlvým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovním převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dn uskutečnění zdantelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího

3 uvedenou v čl.. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy. 4. Prodávající vystaví jednotlvé daňové doklady na ceny jednotlvých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležtost daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnctví, ve znění pozdějších předpsů, zákona č. 235/2004 Sb., o dan z přdané hodnoty, ve znění pozdějších předpsů a musí mít náležtost obchodní lstny dle 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležtost nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnost daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnost se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného č nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl.. této Smlouvy. 5. Platby dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužje. v. Převod vlastnctví a nebezpečí škody na věc 1. Kupující nabývá vlastncké právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. lj. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užtků přechází na kupujícího převzetím zboží. 2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží rtese kupující. Vl. Záruka 1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle 2113 občanského zákoníku v délce mn. 24 měsíců ode dne podpsu předávacího protokolu dle č l. lj. odst. 1 této smlouvy, není-l v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jnak. 2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povnen přjímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8-16 hod na adrese: AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, Olomouc. 3. Práva z vadného plnění s smluvní strany ujednaly odchylně od 2106 a násl. občanskho zákoníku. Jestlže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolt jedno z následujících práv z vadného plnění: právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servs onste, tj. na místě nstalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonckém nahlášení, pro notebooky je požadován servs "pck and return", tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozděj do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servsního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servs "on-ste", tj. v místě p l nění s garancí ukončené opravy následující pracovní den po telefonckém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy. právo na dodání nového č chybějícího zboží, nejpozděj do 5 dnů ode dne oznámení vady, právo na př měřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady, právo na odstoupení od této smlouvy.

4 4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl.. této smlouvy, nedohodnou-l se smluvní strany jnak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v orgnálním obalu. Smluvní strany s ujednaly, že 2110 občanského zákoníku se nepoužje; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupt od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátt zboží, popř. vrátt je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží č na odstranění vady dodáním nového č chybějícího zboží je prodávající vadu kterékolv část zboží povnen odstrant ve lhůtě dohodnuté smluvním stranam písemně na jedné lstně; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstrant nejpozděj do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění. 5. Právo odstoupt od této Smlouvy má kupující tehdy, jestlže jej prodávající ujstl, že zboží má určté vlastnost, zejména vlastnost kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujštění se ukáže nepravdvým. 6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznkly v souvslost s uplatněním práv z odpovědnost za vady. 7. Uplatněním práv z odpovědnost za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícímu vadam. 8. Prodávajícího nesmí bránt kupujícímu v otevírání pracovních stanc a ve změnách jejch konfgurace a toto jednání kupujícího nebude mít vlv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující s vyhrazuje právo výše uvedené čnt bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřeným zaměstnanc CVT UP v Olomouc. Vll. Utvrzení a zajštění závazku 1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékolv část zboží oprot lhůtě sjednané v čl odst. 1 této smlouvy je prodávající povnen zaplatt kupujícímu smluvní pokutu ve výš 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékolv část zboží oprot lhůtě podle čl. Vl. odst. 3 této smlouvy je prodávající povnen zaplatt kupujícímu smluvní pokutu ve výš 200,- Kč za každý započatý den prodlení. 3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vznklé z porušení povnnost utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že 2050 občanského zákoníku se nepoužje. Vll. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem. 2. Tato smlouva nabývá účnnost dnem jejího podpsu oprávněným osobam obou smluvních stran. 3. Jakékolv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být čněny tolko písemným datovaným pořadově číslovaným dodatky podepsaným oprávněným osobam obou smluvních stran. 4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povnou spolupůsobt př výkonu fnanční kontroly dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpsů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvsejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právním předpsy ČR k jejch archvac (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnctví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dan z přdané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 151et od skončení p l nění této smlouvy doklady souvsející s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5 (\ ) 5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat orgnál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré orgnály účetních dokladů a orgnály dalších dokumentů souvsejících s realzací smlouvy mnmálně do roku 2025 v souladu s podmínkam OP VK, nevyžaduje-l český právní řád lhůtu delší. 6. Kupující je oprávněn odstoupt od Smlouvy anebo jen částečné odstoupt od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek fnančních prostředků. 7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povnen dodržet požadavky na publctu v rámc programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komse (ES) č. 1828/2006 a pravdel pro publctu v rámc OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení č postupu, tj. zejména v zadávací dokumentac, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 8. Tato Smlouva se pořzuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou orgnálu, z nchž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 9. Nedílnou součástí této Smlouvy je: příloha č. 1 - Techncká specfkace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží V Olomouc, dne Za kupujícího : V Olomouc, dne O Za prodávajícího:.,.. ' ll pr f. Mgr. Jaroslav M er, Ph.D. rektor ng. Jaroslav Bolek předseda představenstva AutoCont s AutoCont CZ a.s., Brno Sochorova 23, Brno Tel.: , fax: DC: CZ

6 Příloha č. lb zadávací dokumentace- techncká specfkace pro DNS Čtečka e-knh COl Dsplej Paměť technologe Podporované formáty Konektory Další funkce Batere Max. hmotnost Záruka a servs Specfkace základní konfgurace 6", dotykový, rozlšení mn. 800x600, technologe E-nk mn. 2 GB, pro užvatelská data mn. 1 GB WF b/g mnmálně PDF, MOB, TXT mkro USB webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam vntřní dobíjecí 220 g 2 roky Amazon Kndle 6 Touch Technologe dspleje: elnk Úhlopříčka dspleje: 6", rozlšení 800 x600 Podporované formáty: MOB, TXT, PDF Výbava: dotykový dsplej přpojení: W-F b/g Vntřní paměť: 4GB, pro užv. data mn. 1GB mkro USB web browser, cz Hmotnost: 191 g Záruka: 2 roky Čtečka e-knh C02 Dsplej Paměť technologe Podporované formáty Konektory Další funkce Batere Max. hmotnost Záruka a servs Specfkace základní konf2urace 6", dotykový nasvícený, rozlšení mn x768, technologe E-nk mn. 2 GB, pro užvatelská data mn. 1 GB WF b/g mnmálně PDF, TXT, MOB mkro USB webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam vntřní dobjecí 220 g 2roky Amazon Kndle Paperwhte 2 all-new G",WF Dsplay: Amazon's 6" Paperwhte dsplay wth exclusve Carta e-paper technology and next-generaton bult-n lght, 212 pp, optmzed font technology, 16-level gray scale, 1 024x768 Váha: 206 gramů Paměť: 2 GB nterna (approxmately 1.25 GB avalable for user content). W-F Connectvty: Supports publc and prvate W-F networks or hotspots that use the b, g,

7 or n standard wth support for WEP, WPA, and WPA2 securty usng password authentcaton or W- F Protected Setup (WPS) Podpora formátů: Kndle Format 8 (AZ.W3), Kndle (AZ.W), TXT, PDF, unprotected MOB, PRC natvely; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GF, PNG, BMP through converson Konektory: mkro USB Nabíjení: USB 2.0 chargng cable Záruka: 2 roky Montor M22 Záruka a servs Paramet LCD, LED odsvícení 22" 1920 X 1080 mn. 250 cdlm 2 mn. 1000:1 max. 5 ms mn VGA,DV VESA 3 ro 22" LED BenQ GL2250M Rozlšení: FuHD 1920x1080 Úhlopříčka: 22" Podsvícení: LED Poměr stran: 16:9 Jas: 250 cdlm2 Kontrast: 1000:1, DCR : 12,000,000:1 Odezva: 5 ms Pozorovací úhly (Horzontál/Vertkál): 170/160 Počet barev: 16,7M Konektory: D-Sub, DV-D Montáž na zeď: Ano, 100x100 Stojan: -5/15 Záruka: 3 roky MontorM23 LCD, PS, LED 23" 1920 x1080 mn. 250 cdlm 2 Záruka: max. 5 ms 16,7 ml. mn VGA,DV VESA 2 roky

8 23" LED ASUS VS239NV-Sms,DV,VGA,PS Typ obrazovky: PS Podsvícení: LED Úhlopříčka [ palce] :23" Rozlšení: 1920x1080 Poměr stran:16:9 Jas [cd/m2]:250 Kontrast: typcky 1000: 1, dynamcky :1 Odezva [ms] :S Pozorovací úhly (Horzontá/Vertkál):178 x 178 Konektory: D-Sub, DV-D Montáž na zeď: VESA 100x100 mm Záruka: 2 roky MontorM24 Parametry a specfkace Technologe: LCD, LED podsvícení Uhlopříčka: 24" Rozlšení: 1920 X 1080 Jas: mn. 250 cd/m 2 Kontrast: mn. 1000:1 Doba odezvy: max. 5 ms Uhly pohledu: Vstupy: VGA, DV Standardy: VESA Záruka: 3roky. 24" LED AOC E2460SD Parametr Hodnota Technologe Úhlopříčka (") LED podsvícení Jas (cd/m2) Kontrast Doba odezvy (ms) Rozlšení (šxv) Úhel pohledu ver. x hor. VESA standard Konektor 15 Pn D-Sub Konektor DV Montáž na stěnu Zdroj Záruka LCD 24 Ano :1 s 1920 X Ano Ano Ano Ano nterna 3 roky Montor M24-PS Paramet LCD, LED odsvícení, PS

9 Uhlopříčka: 24" Rozlšení: 1920 X 1200 (16:10) Jas: mn. 300 cd/m 2 Kontrast: mn. 1000:1 (typcký), :1 (dynamcký) Doba odezvy: max. 8 ms Rozteč bodů 0,27 mm Uhly pohledu: mn Počet barev 16,7 ml. Vstupy: VGA, DV, DP Standardy: VESA Záruka: 3 ro 24" LCD Dell U2412M UltraSharp PS 16:10/ Pvot/DP Hodnota Úhlopříčka (") Typ obrazovky LED podsvícení Jas (cd/m2) Kontrast Doba odezvy (ms) Rozlšení (šxv) Úhel pohledu ver. x hor. kontrast Full HD Konektor 15 Pn D-Sub Konektor DVl Konektor DsplayPort Konektor USB VESA Zdroj Záruka 24 LCD PS Ano 300 cd/m2 1000: 1 8ms 1920 X / : 1 (typcký), : 1 (dynamcký) Ano Ano Ano Ano Ano Ano nterna 3 roky NotebookAO Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Operač ní systém Parametry a specfkace 15.6" HD- 1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 (rozšřtelná na 8 GB) mn. 500GB - SATA - mn ot./mn. ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 10/100/ 1000 Mbt/s nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, voděodolná klávesnce mn. 4x USB (z toho mn. 2xUSB 3.0), nterní čtečka karet DVD+/- RW DL+ sw LOn, mn. 40 Wh 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky Wndows CZ 64 bt

10 Záruka a servs Ostatní ednoduchá brašna v ceně HP ProBook 450/15,6/3-4030/4G/500/DVD/W8 Operační systém: Wndows 8 64bt Procesor: ntel Care U Paměť: MB, DDR3 Pevný dsk: HDD 500GB SATA ll (5 400 ot/mn) Optcká mechanka: SuperMult DVD±R/RW Dsplej: 15,6" Antreflexn í dsplej s podsvícen ím LED, rozl šen í 1366x768 Grafcká karta: ntel HD Graphcs Polohovací zařízení: CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesn ce, vo d ěodolná klávesn ce Web kamera: HD 720p Zvláštní výbava: ntegrovaný dgtální mkrofon Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Bezdrátová s í ť LAN (W-F ), b/g/n, Bluetooth 4.0 USB: 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0 Další konektory: 1 port HDM - 1 kombnovaný port na sluchátka/mkrofon - 1 konektor napájení - 1 port RJ port VGA čtečka paměťových karet: 1 mu ltformátová čtečka dgtálních médí -(podporuje paměťové karty SD, SDHC, SDXC) Batere: 4-článková (40 Wh) Lth um-on Hmotnost: 2,2 kg Brašna Záruka: 3 roky NBD on-ste NotebookAl Parametry a specfkace Dsplej 13.3" -D -1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera Procesor mn bodů CPU Passmark - mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 500GB (mn ot./mn.) Grafka ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, l-dm nebo Dsplay Port) Síťová karta ntegrovaná 10/100/1000 Mbt/s technologe nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ odolná prot poltí+ touchpad mn. 3x USB (z toho mn. 2x USB 3.0), nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů Zabezpečení TPM 1.2 Batere LOn, mn. 40 WHr Max. hmotnost 1,6 kg vč. batere Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on ste

11 HP ProBook 430 G2 13,3/5-4210U/4G/SOOG/W8 Operační systém: Wndows 8 64bt Procesor: Procesor ntel Gore OU (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologí ntel Turbo Boost, mezpaměť 3 MB, 2 jádra) Paměť: 4GB 1600 MHz DDR3L SD Pevný dsk: 500GB (5400 ot./mn) Optcká mechanka: Není Dsplej: 13,3" dsplej s rozlšením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antreflexní úpravou Grafcká karta: ntel HD Polohovací zařízení: Touchpad Web kamera: 720p HD web. kamera Čtečka otsku prstu: Ano Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Kombnovaná karta Ralnk b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0 USB: 2 porty USB porty USB port HDM 1 kombnovaný konektor sluchátek/mkrofonu 1 vstup napájení (AC) 1 port RJ-45 1 port VGA Securty: TPM 1.2 čtečka paměťových karet: 1 slot SD Batere: 4článková lth-ontová batere (44 WHr) Hmotnost: 1,60 kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookA2 Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost - Parametry a specfkace 15.6" HD- 1366x768- LED, matný, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 mn. 1 TB (mn ot./mn.) samostatná s mn. 2 GB nesdílené pamět, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 1 Oll Mbt/s nterní mn b/g/n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon CZ odolná prot poltí+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce mn. 4x USB (z toho mn. 2xUSB 3.0), nterní čtečka karet, čtečka otsku prstů DVD+/- RW DL+ sw LOn, mn. 40 Wh 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky

12 Ostatní Operační systém Záruka a servs jednoduchá brašna v ceně Wndows CZ 64 bt 3 rokyj NBD on-ste HP ProBook 450 G2 15,6/5-4210U/8G/1T/AT/DVD/W8 Dsplej: 15,6" HO dsplej 1366 x 768 s podsvícením LED a antreflexní úpravou Operační systém: Wnd9ws 8 64-bt Procesor: ntel Care U s grafckou kartou ntel HO Graphcs (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologí ntel Turbo Boost, mezpaměť 3 MB, 2 jádra) Paměť: 8GB MHz DDR3L Pevný dsk: 1 TB 5400 ot./mn Optcká mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL+ sw Grafcká karta: AMD Radeon R5 M255 (2 GB vyhrazené pamět DDR3, přep í natelné) Polohovací zařízení: Touchpad, klávesnce prot poltí, numercká Web kamera: 720p webová kamera HO čtečka otsku prstu: Ano Síť: Realtek Ethernet ( 10/100/1 000) Bezdrátová komunkace: Kombnovaná karta Ralnk b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0 USB: 2 port USB port USB 2.0 Další konektory: 1 port HDM, 1 kombnovaný konektor, sluchátek/mkrofonu, 1 vstup napájení (AC), 1 port RJ-45, 1 port VGA čtečka paměťových karet: 1 víceformátová čtečka dgtálních karet Batere: 4článková lthum-ontová 40Wh batere s dlouhou žvotností Brašna Hmotnost: 2,3 kg Záruka: 3 roky NBD onste Notebook A4 - Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Klávesnce Opt. mechanka Parametry a specfkace 15.6" FullHD- 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HD 720p mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 mn. 500GB- SATA ot./mn. samostatná s mn. 1GB nesdílené pamět, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo Dsplay Port), podpora DrectX ll ntegrovaná 1 Oll Mbt/s nterní a/b/g/n, Bluetooth ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, klávesnce odolná protpoltí mn. 4x USB 3.0; nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů; lx dokovací konektor; lx serový port DVD+/- RW DL+ SW

13 Batere LOn, mn. 55 WHr (výdrž až 10 hod.) Max. hmotnost 2,5 kg vč. batere a optcké mechanky Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on-ste HP ProBook 650/15,6FHD/5-4200/4G/500/DVD/ AT/8P OS : Orgnální systém Wndows 8 Pro CPU: ntel Core'M M wth ntel HD Graphcs 4600 (2.5 GHz, 3 MB cache, 2 cores) Grafka: AMD Radeon rm HD 8750M, wth 1 GB dedcated DDRS vdeo memory Dsplej: 15.6" dagonal LED-backlt FHD ant-glare SVA slm (1920 xl080)- matný HOD: 500 GB 7200 rpm SMART SATA, HP 3D DrveGuard Mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL Drve : lx4gb DDR MHz S íť: Broadcom a/b/g/n WF Adapter (2x2), Bluetooth čtečka otsku prstu HD Audo wth DTS Sound+ 720p HD webcam Klávesnce odolná prot poltí tekutnam - odvodové kanálky HP 6-cell Lthum-on Battery (55 WHr) s výdrží až 13 hod 35 mn portová výbava: VGA- lx Dsplay Port vl. 2 - lx Stereo mcrophone port - lx Stereo headphone port - lx Power Connector - lx Dockng Connector - lx RJ-45 (Ethernet) - lx USB 3.0-4x USB 3.0 chargng port - lx Serový port - lx Meda Card Reader- supports SD, SDHC, SDXC Váha: 2,32kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookBl Dsplej Procesor Dsk Grafka Síťová karta technologe Zvuková karta Kamera Klávesnce Opt. mechanka Batere - Parametry a specfkace 14" HD x900- LED, matný, antreflexní, ntegrovaná webkamera mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDRJ mn. 500 GB SSHD + 8 GB Flash ntegrovaná, analogový výstup (VGA) +dgtální (DVl, HDM nebo Dsplay Port) ntegrovaná 10/100/1000 Mbt/s nterní n, Bluetooth 4.0 ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon ntegrovaná, full HD CZ + touchpad, klávesnce podsvícená, odolná prot poltí mn. 4x USB 3.0, nterní čtečka paměťových karet; dokovací konektor, sloty pro WW AN a WLAN karty DVD +/- RW DL+ sw LOn, mn. 60 WHr

14 Max. hmotnost Konstrukce Operační systém Záruka a servs 2,2 kg vč. batere a optcké mechanky Z odolné sltny Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E " 5/4G/SOOSSHD/W7 Čpová sada Moble ntel QM87 Express Procesor ntel Core'M M processor Grafcká karta ntel ntegrated HD Graphcs 4600 paměť 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory operační systém české Wndows 7 (64Bt OS) pevný dsk 500GB (5.400 Rpm) Seral ATA Sold State Hybrd Drve wth 8GB Flash optcká mechanka DVD +/-RW 14" antreflexní dsplej s LED podsvícením 1600x900 - matný wf ntel Centrno Ultmate-N X n + Bluetooth 4.0 Webkamera s HD rozlšením a mkrofonem 6-t článková batere 60Wh + 90W AC Adapter česká klávesnce s podsvícením odolná prot poltí + touchpad Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (4x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon čtečka paměťových karet Dokovací konektor port VGA rozhraní HDM Slot pro zámek Kensngton 1 slot na plnou (WWAN) a 1 slot na polovční (WLAN) kartu Hmotnost: 2.12 kg 3roky Next Busness Day On -Ste Servce NotebookB2 - Parametry a specfkace Dsplej 15.6" HO 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HO 720p Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4GB DDRJ (rozšřtelná na 16GB) Dsk mn. 500 GB - SA TA + 32 GB flash Grafka ntegrovaná, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo Dsplay Port) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WD Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení+ ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ+ touchpad, podsvícená, odolná prot poltí mn. 4x USB 3.0 z toho lx nabíjecí port, nterní čtečka karet; čtečka otsku prstů, dokovací konektor, Rozšřující karta Express Card Batere LongLfe, mn. 50 WHr Max. hmotnost 2 kg lx

15 Konstrukce Operační systém Záruka a servs z odolné sltny Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste HP ElteBook 850 Operační systém: Systém Wndows 8 Procesor: ntel Core'M U s grafckou kartou ntel HD Graphcs 4400 Paměť: 4GB 1600 MHz DDR3L Pevný dsk: SATA 500GB ot./mn + 32GB Flash Optcká mechanka: Ne Dsplej: 15,6" dsplej s rozlšením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením LED a antreflexní úpravou Grafcká karta: ntel HD Graphcs 4400 Polohovací zařízení: Touchpad Klávesnce: anglcká Web kamera: 720p HD web. kamera Zvláštní výbava: bezpečnostní čp TPM 1.2, čtečka otsku prstu: Ano Síť: ntel 218-LMGgabt (10/100/1000 NC) Bezdrátová komunkace: 7260AN 802.lla/b/g/n (2x2) Wf a Bluetooth 4.0 USB: 4x USB 3.0 (1 nabíjecí port USB 3.0) Další konektory: lx DsplayPort, lx VGA, lx kombnovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mkrofon,l port RJ-45, 1 dokovací konektor Rozšřující sloty: lx čtečka medálních karet Batere: 3článková batere L-on HP s dlouhou žvotností (50 Wh) Výdrž batere: Až 13 hodn Hmotnost: 1,9 kg Záruka: 3 roky NBD onste NotebookB4 Parametry a specfkace Dsplej 15.6" HD- 1920xl080- LED, matný, ntegrovaná webkamera HD 720p Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 500GB- SATA ot./mn. Grafka - samostatná s 2G GDDR5 nesdílené pamět, 128btová sběrnce, paralelní zpracování jádra, analogový výstup (VGA) + dgtální (DVl, ldm nebo DP) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní alb/gn WP A2, Bluetooth 4.0; WD Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Klávesnce CZ+ touchpad, ntegrovaná numercká klávesnce, klávesnce odolná prot poltí tekutnam Dokování dokovací konektor, podpora dvou externích montorů. mn. 3x USB 3.0 (z toho lx napájecí port); mn. lxusb 2.0; nterní čtečka karet; čtečka otsků prstů; konektor na přpojení druhé batere; lx express card; lx Thunderbolt port Opt. mechanka DVD+/- RW DL+ sw Batere LOn, mn. 75 WHr Max. hmotnost 3,1 kg vč. batere a optcké mechanky Konstrukce z odolné sltny, celokovové tělo Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 3 roky, NBD on-ste

16 HP ZBook 15 FHD/7-4700/4G/SOO/QK1100/DVD/7P+8P OS: Orgnální systém Wndows 8 Pro downgrade to W7 64 CZ/SK/ENG CPU : ntel Core'M MQ (2.4 GHz, 1600MHz, 6 MB L3 cache, 4 cores, 47W) Č pset : Moble ntel QM87 Grafka: NVDA Quadro KllOOM wth 2 GB dedcated GDDR5 vdeo memory : 4GB (lx4) DDR3L 1.35V SD (1600 MHz) Dsplej: 15.6 nch LED FHD UWVA Ant-Gare enabled for Webcam (1920xl080) HOD: 500GB 7200 rpm SMART SATA Mechanka: DVD+/-RW SuperMult DL Drve, Síť: ntel Centrno Advanced-N a/b/g/n (2x2) + Bluetooth 4.0 LE Combo čtečka otsku prstu SRS Premum Sound, klávesnce s ochranou prot poltí- odvodové kanálky, HP Long Lfe 8-cell Lthum-on Battery (75 WHr) výdrž až 14:00 hod, váha: 2,9kg VGA- lx DsplayPort v1.2- lx Thunderbolt - lx Stereo mcrophone n headphone-out combo jack - lx Power Connector - lx Secondary Battery Connector - lx Dockng Connector - lx RJ-45 (Ethernet) - lx USB 3.0-2x USB 3.0 Chargng Port - lx USB 2.0- lx Securty lock slot - lx Dgtal Meda Slots ExpressCard/54 slot - O ne (Supports ExpressCard/54) SD UHS- Flash Meda slot- One (Supports next generaton SD (Secure Dgtal), backward compatble to SDHC, SDXC, ntegrated Smart Card Reader (Compatble wth SO 7816 complant Smart Cards PC/SC nterface support) Záruka: 3 roky NBD onste N o t e b oo k C2 - t en k' (y Parametry a specfkace Dsplej 12.5" HD- 1366x768- WLED, ntegrovaná webkamera Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128GB msata SSD Grafka ntegrovaná, 2x dgtální výstup (HDM a DP) S íťová karta ntegrovaná 1 Oll Mbt/s technologe nterní ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, kombnovaný vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná HD Klávesnce podsvícená CZ odolná prot poltí + touchpad mn.3x USB 3.0, nterní čtečka karet; čtečka čpových karet bezkontaktní

17 Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Operační systém Záruka a servs čtečka čpových karet; čtečka otsků prstů; dokovací konektor ne ní LOn, mn. 30 WHr 1,5 kg vč. batere Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E ,5"/5/8G/128GB/W8 Procesor 4th Generaton ntel Core'M U processor (3M Ca che, GHz) paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory operační systém české Wndows 8 pevný dsk 128GB SSD Fu ll Mn-Card 12,5" antreflexní dsplej s LED podsvícením 1366 x matný grafcká karta - ntel HD Graphcs 4400 web kamera HD wf ntel Dual Band Wreless-AC ac/a/b/g/n 2x2 Bluetooth 4.0 LE Half Mn Card batere 31 Wh + 65W AC Adapter česká klávesnce odolná prot poltí ntel vpro čtečka otsku prstu Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (3x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon dok. konektor mdsplayport rozhraní HDM 1 slot na plnou a 1 slot na polov ční kartu Mn Card Hmotnost: 1.36 kg Záruka: 3roky Next Busness Day On-Ste Servce N o t e b oo k C3 - _en t k' y Parametry a specfkace Dsplej 14" HD x900 - LED Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 4 GB DDR3 Dsk mn. 180 GB SSD Grafka ntegrovaná, analogový (VGA) a dgtální výstup (DVl, HDM nebo DP) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll 00/1000 Mbt/s technologe nterní alb/g/n, Bluetooth 4.0, 3G Zvuková karta ntegrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná, mn. 720p HD Klávesnce podsvícená, voděodolná klávesnce CZ + touchpad mn. 2x USB 3.0 z toho lxusb 3.0 nabíjecí port, čtečka otsku prstů, čtečka karet; dokovací konektor, NFC technologe

18 Batere Max. hmotnost Operační systém Záruka a servs LOn, mn. 40 WHr, výdrž až 10 hod 1,5 kg vč. batere Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste HP Folo HD+/5-4200/4G/180SSD/3G/7P+8P Operační systém: Wndows 8 Professonal 64 CZ/SK/ENG CPU: 4th Generaton ntel Care'" U (1.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores) Chpset: ntegrated wth processor Grafka: ntel HD Graphcs 4400, Dsplej: 14.0" dagonal edp, slm, LED-backlt HD+* 16:9 wdescreen ant-glare SVA (1600 x 900) HDD: 180 GB Sold State : 4GB DDR3 PC SD (1600 MHz), 1 slot, Síť: ntel a/b/g/n (2x2) wth Bluetooth v4.0 Combo 3G modul HD Audo wth DTS Studo Sound 720p HD webcam, podsvícená, voděodolná klávesnce (ochrana prot poltí tekutnou), čtečka otsku prstu NFC technologe 6-cell Lthum-on Long Lfe Battery ( 42 WHr), výdrž na batere 10 hodn, portová výbava: DsplayPort- lx (v1.2) Headphone/Mcrophone combo port - lx Power Connector - lx Dockng Connector - lx USB lx USB 3.0 chargng port- lx Dgtal Meda Slots Mcro-SD card reader supports SD, SDHC, SDXC váha 1.49 kg záruka 3 roky NBD onste N ote b oo kc4 -ten k' (y Parametry a specfkace Dsplej 14" 1920x LED,matný, antreflexní Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128GB msata SSD Grafka ntegrovaná, 2x dgtální výstup (HDM a mndp) Síťová karta ntegrovaná 1 Oll 00/1000 Mbt/s technologe nterní ac/alb/g/n (2x2), Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, kombnovaný vstup a výstup pro externí zařízení repro a mkrofon Kamera ntegrovaná HD + ntegrované

19 Klávesnce Opt. mechanka Batere Max. hmotnost Zabezpečení Operační systém Záruka a servs podsvícená CZ odolná prot poltí + touchpad mn. 3x USB 3.0, nterní čtečka karet; čtečka čpových karet bezkontaktní čtečka čpových karet; čtečka otsků prstů; dokovací konektor; slot na mncard ne ní LOn, mn. 45Wh 1, 7 kg vč. batere TPM; mechancké zabezpečení prot krádež Wndows CZ 64 bt 3 roky, NBD on-ste Dell Lattude E " FHD 5/8G/128GB/W8 Procesor 4th Generaton ntel CareM U paměť 8GB 1600MHz DDR3L Memory Operační systém přednstalovaný Wndows 8 CZ (64-bt), pevný dsk 128GB SSD karta MnCard plné velkost 14" antreflexní dsplej s LED podsvícením Full HD 1920 x 1080 Ant-Gare- matný grafcká karta - ntel HD Graphcs 5000 web kamera HD wf ntel Dual Band Wreless-AC ac/a/b/g/n 2x2 Bluetooth 4.0 LE Half Mn Card batere 47 Wh + 65W AC Adapter česká podsvícená klávesnce odolná prot poltí Síťový konektor (RJ-45) 10/100/1000 USB 3.0 (3x) Kombnovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mkrofon mdsplayport rozhraní HDM, TPM, zabezpečení prot krádež 1 slot na plnou a 1 slot na polovčn í kartu Mn Card Dokovací konektor, čtečka otsku prstu, čtečka čpových karet Hmotnost: 1.63 kg Záruka : 3roky ProSupport for End Users and Next Busness Day On-Ste Servce Notebook XlSS- konvertblní Specfkace základní konfgurace Dsplej 10,1" HD- 1366x768- LED, dotykový Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 2GB Dsk mn. 500GB SATA +32GB Grafka ntegrovaná technologe nterní a/g/n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, 1 x sluchátka/mkrofon Kamera ntegrovaná, mn. 1,2 MPx mn. lx USB 3.0, lx Mcro USB 2.0, nterní čtečka karet Max. hmotnost 1,2 kg Wndows CZ 32 bt Operační systém

20 Příslušenství Záruka a servs dokovací stance s ntegrovanou klávesncí a touchpadem 2 rokynbd ASUS TlOOTA 10.1T/Z3775/SOOGB+32GB/2G/B/W8.132bt Procesor: ntel Atom BayTra-T, Z3775 processor (2M Cache, up to 1.86 GHz) operační systém : Orgnální systém Mcrosoft Wndows 8.1 (32bt) dsplej : 10,1" HD (1366x768) lesklý, dotykový, LED podsvícení systémová paměť : 2 GB DDR na desce pevný dsk: 500GB + 32G B EMMC optcká mechanka : bez optcké mechanky síťová karta WLAN a/g/n, BlueTooth V4.0 grafka : ntel HD Graphcs ukazovací zařízení : TouchPad na dokovací stanc rozhraní: lx mcrohdm, lx sluchátka/mkrofon, CMOS kamera 1,2MPx, čtečka karet SDXC, lx USB 3.0, lx Mcro USB 2.0 zvláštní výbava : do kovací stance váha 1.1 kg výdrž batere až ll hodn (2 č l ánková batere 8060 mah) AC adapter: výstup SV, 3A, lsw Záruka : 2 roky NBD Notebook Xl57 Specfkace základní konfgurace Dsplej 13.3" FHD x1080- LED, lesklý, dotykový Procesor mn bodů CPU Passmark mn. 8 GB DDR3 Dsk mn. 128 GB SSD Grafka ntegrovaná, dgtální výstup mn DP technologe nterní a,g,n, Bluetooth 4.0 Zvuková karta ntegrovaná, výstup pro sluchátka + ntegrované repro a mkrofon Kamera ntegrovaná, HD Klávesnce podsvícená + touchpad mn.1 x USB 3.0, mn.l x USB 2.0, Opt. mechanka - ne ní Batere LOn, mn. 55 WHr, výdrž až 8 hod. Max. hmotnost 1,5 kg vč. batere Operační systém Wndows CZ 64 bt Záruka a servs 2 roky Dell XPS U/8G/128GB/W8/Touch Procesor: 4th Generaton ntel Core'M U processor (3M Cache, 1.60 GHz) paměť 8GB (lx8096) 1600MHz DDR3 on Board operační systém Wndows 8.1 (64Bt) Englsh 128GB SSD 13.3" dotykový šrokoúhlý dsplej LED s Full HD rozlšením (1920 x 1080) lesklý grafka ntel HD 4401

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Technická specifikace notebooků pro DNS 020-2012 Notebook konfigurace A1 Síťová karta Zvuková karta Klávesnice Opt. mechanika Max. hmotnost Operační systém 13.3 HD 1366x768 LED, matný, integrovaná webkamera

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! TRHÁK PLNÁ VÝBAVA! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 051/2012 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021 Název projektu: Využití e-learningu

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

+ 21.5 LCD monitor HS225HPB

+ 21.5 LCD monitor HS225HPB ČERVEN 2015 akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů Platnost cen do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. ALL

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A544 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A544 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A544 Notebook Váš nepostradatelný společník Pokud hledáte solidní a spolehlivý všestranný notebook, je Fujitsu LIFEBOOK A544 tím správným řešením. Antireflexní displej LCD s

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH552 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH552 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH552 Notebook Váš tenký a stylový společník Tenký a atraktivní notebook Fujitsu LIFEBOOK UH552 je ideálním řešením pro každodenní použití. Pouhých 1,6 kg, malé rozměry a antireflexní

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. LENOVO IdeaPad B5400. 11 120,Při koupě LENOVO Docku 50% Sleva kod: 405628

AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. LENOVO IdeaPad B5400. 11 120,Při koupě LENOVO Docku 50% Sleva kod: 405628 ČERVENEC/SRPEN 01 Platnost cen do 30.8.01 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ 05806 11 10,Při koupě LENOVO

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Technická specifikace Příloha č. 3 Název Parametr Požadovaná hodnota Obchodní označení Nabízená hodnota 1. Pevný disk do serveru Velikost 3.

Technická specifikace Příloha č. 3 Název Parametr Požadovaná hodnota Obchodní označení Nabízená hodnota 1. Pevný disk do serveru Velikost 3. Technická specifikace Příloha č. 3 Název Parametr Požadovaná hodnota Obchodní označení Nabízená hodnota 1. Pevný disk do serveru Velikost 3.5 " Rozhraní Kapacita Otáčky Cache paměť Přístupová doba Technologie

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook Vše pro obchodní jednání v jedné brašně Stylový a velmi tenký notebook LIFEBOOK UH572 Ultrabook společnosti Fujitsu je nejlepší volbou pro každodenní

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Váš nepostradatelný společník Potřebujete-li solidní a spolehlivý multimediální notebook, zvolte Fujitsu LIFEBOOK AH532. Je k dispozici v několika provedeních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Technická specifikace Tablet využitelný jako hybridní ultrabook (1 ks) včetně příslušenství

Technická specifikace Tablet využitelný jako hybridní ultrabook (1 ks) včetně příslušenství Technická specifikace ČÁST 2 Název veřejné zakázky- Část 2 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW Část 2 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Kupní smlouva Dynamický nakupní systém Pk Výpočetní technika Dodávka osobních počítačů a monitorů KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nakupní systém Pk Výpočetní technika Dodávka osobních počítačů a monitorů KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva Dynamický nakupní systém Pk Výpočetní technika KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S Notebooky Série Z VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový notebook v černo-hliníkovém provedení. Operační systém Windows 7 Professinal (64- bit). Intel HM57 Express Chipset s Intel Core

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Technická specifikace - NABÍDKOVÝ LIST Nákup výpočetní a audiovizuální techniky pro Základní školu, Most, Svážná 2342, příspěvkovou organizace Název firmy, organizace : Zastoupená : Adresa : Telefon: ISDS:

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK AH512 je solidní notebook pro každodenní použití s lesklým 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz 15,6 48 APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz jarní AKCE plná odměn 1.3. - 31.5.2014 TNT20 získejte skvělé odměny ZDARMA! ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA AKCE TNT20: 1. Akce TNT20

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3 10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

ATRAKTIVNÍ POČÍTAČE www.atraktivnipocitace.cz

ATRAKTIVNÍ POČÍTAČE www.atraktivnipocitace.cz ATRAKTIVNÍ POČÍTAČE www.atraktivnipocitace.cz Firemní počítače Hledáte perfektní vyvážení ceny a výkonu? Počítač, který splní všechny vaše potřeby a překvapí skvělou cenou najdete právě v této kategorii.

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 KUMSP00QE25S MORAVSKOSLEZSKY K.RA: - KKA ; SÍÍY" AŘAD- ČÍSLO SiviAOUVY ípodatkui_ ±\ unr*) \/fifc\ _.^J: KUPNI SMLOUVA I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠPJ - Pořízení IT 2015

VŠPJ - Pořízení IT 2015 Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VŠPJ - Pořízení IT 2015 OBSAH Segment č. 1 Notebooky... 2 30 x Notebook A... 3 1 x Notebook B... 3 1 x Ultrabook... 5 Segment č. 2 Počítačové

Více

Cena: 4.940,- bez DPH / 5.977,- s DPH. ALFACOM CZECH s.r.o. Bassova 621/6 190 00 Praha 9

Cena: 4.940,- bez DPH / 5.977,- s DPH. ALFACOM CZECH s.r.o. Bassova 621/6 190 00 Praha 9 ASUS FonePad ME371MG 7" Z2420, 16GB, 3G, GPS Android 4.1 BONUS! Cena: 4.940,- bez DPH / 5.977,- s DPH ASUS FonePad je tablet s funkcí 3G telefonu, operačním systémem Android 4.1 Jelly Bean a kovovým povrchem.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Příloha č. 4 1 k Zadávací dokumentaci Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci multimediální vybavení opakované

Více

Výběrového řízení zakázka na dodávku

Výběrového řízení zakázka na dodávku Výběrového řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výzvě k předložení nabídky na dodávku notebooků a příslušného softwaru Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 27. července 2009 Dodávka notebooků

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK S935 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK S935 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK S935 Notebook Váš stylový společník na celý den FUJITSU LIFEBOOK S935 je lehký notebook s dotykovým displejem pro uživatele, kteří jsou často na cestách. Je to dokonalý společník

Více

Příloha číslo 3 1 / 7

Příloha číslo 3 1 / 7 Příloha číslo 3 1 / 7 Předmět nabídky souhrn Počet položka 5 ks Počítač specifikace "A" vč. operačního systému a kancelářského balíku 2 ks Počítač specifikace"b" vč. operačního systému a kancelářského

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr Jan Ondruš Duben 2013 Agenda - Základní desky - Grafické karty - LCD monitory - Projektor - Wi-Fi - All-in-one - Aktuální promo - Test na závěr Základní desky Unikátní funkce/základní dělení Záruka 36

Více

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 1) Přehled Notebooky Dell Vostro TM jsou určeny pro malé firmy, kterým usnadňují život. Řada Vostro, vybavená přizpůsobenými funkcemi a vybraným softwarem, poskytuje

Více

Data Sheet Fujitsu Fujitsu STYLISTIC Q572 Tablet PC

Data Sheet Fujitsu Fujitsu STYLISTIC Q572 Tablet PC Data Sheet Fujitsu Fujitsu STYLISTIC Q572 Tablet PC Profesionální vybavení Lehký tablet Fujitsu STYLISTIC Q572 s 10,1 (25,7cm) displejem je ideální pro mobilní profesionály pracující ve firmách, státní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

2.444,- EPSON Stylus SX535WD SKLADEM. prodejní kód: 1003460

2.444,- EPSON Stylus SX535WD SKLADEM. prodejní kód: 1003460 prodejní kód: 1003460 SKLADEM NA PRODEJNÁCH 3755,- EPSON Stylus SX535WD 2.444,- Vykonná, robustní multifunkce v plné výbavě (oboustraný tisk, Wi-Fi a Ethernet síťové připojení, spodní podavač s kapacitou

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Část 6: Multimediální vybavení - ZS Zátopkových. Jablunkovská 160 739 61 Třinec IČ: 00297313 2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Část 6: Multimediální vybavení - ZS Zátopkových. Jablunkovská 160 739 61 Třinec IČ: 00297313 2. Základní identifikační údaje o uchazeči Technická specifikace k dílčí části 6 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci - multimediální vybavení opakované vyhlášení 3 Zadavatel zakázky Název:

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

5 990,- leden 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD

5 990,- leden 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD HCOMP AMD 4020 Trinity 4GB DDR3 RAM 500 GB HDD AMD HD7480 Procesor: AMD A4-X2 4020 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3,2GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: ASUS A88XM -

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK NH570

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK NH570 Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK NH570 Stylové mobilní kino LIFEBOOK NH570 Notebook LIFEBOOK NH570 je mobilní kino, které umožňuje uživatelům sledovat filmy a fotografie, připojit se do sociálních sítí a hrát

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY Firma LeComp Prodej a Servis výpočetní techniky tel.: +420 724 329 030 email: dotazy@lecomp.cz web: www.levnynakup.eu + Možnost úpravy konfigurace + Možnost prodloužit

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU. Pořízení IT na SPŠ Jihlava

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU. Pořízení IT na SPŠ Jihlava OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Pořízení IT na SPŠ Jihlava 1. V rámci projektu: Oblast podpory 1.5, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Název

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK A532 Notebook Váš nepostradatelný společník Pokud hledáte solidní a spolehlivý všestranný notebook, je Fujitsu LIFEBOOK AH532 tím správným řešením. Antireflexní displej LCD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

LG L40, černá. Samsung Galaxy Young 2. Cena 1 999,- vč.dph. Cena 2 050,- vč.dph

LG L40, černá. Samsung Galaxy Young 2. Cena 1 999,- vč.dph. Cena 2 050,- vč.dph LG L40, černá Mobilní telefon 3,5", Qualcomm MSM8610 Snapdragon 200 2x1,2GHz, 3,5" IPS displej, rozlišení 480x320 Gorilla Glass 2, 3MPix fotoaparát, FM rádio, 4GB interní paměť, 512MB RAM, microusb, microsd

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK T904 Ultrabook Tablet

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK T904 Ultrabook Tablet Datasheet Fujitsu LIFEBOOK T904 Ultrabook Tablet Stylový a flexibilní způsob práce bez komplikací FUJITSU LIFEBOOK T904 je univerzální Ultrabook 2v1 pro náročné profesionály s dynamickým pracovním stylem.

Více

Notebooky za výhodné ceny. Počítačové sestavy s prodlouženou zárukou. Základní domácí počítač ASUS X53BR ASUS K53U.

Notebooky za výhodné ceny. Počítačové sestavy s prodlouženou zárukou. Základní domácí počítač ASUS X53BR ASUS K53U. KVĚTNOVÁ AKČNÍ NABÍDKA LSCJABLONEC s.r.o. Notebooky za výhodné ceny 2 roky záruka na notebooky ZÁRUKA společnost s 19 letou tradicí Skříň: REDSTAR MIDI OEM 16 350W ASUS X53BR ASUS K53U Procesor: Intel

Více

ATRAKTIVNÍ POČÍTAČE www.atraktivnipocitace.cz

ATRAKTIVNÍ POČÍTAČE www.atraktivnipocitace.cz ATRAKTIVNÍ POČÍTAČE www.atraktivnipocitace.cz Firemní počítače Hledáte perfektní vyvážení ceny a výkonu? Počítač, který splní všechny vaše potřeby a překvapí skvělou cenou najdete právě v této kategorii.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více