Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství"

Transkript

1 Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství

2 Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí a pøíslušenství. Na následujících stránkách získáte pøedstavu o tom, co jsme Vám schopni nabídnout ze sortimentu malíøského náøadí: štìtce, váleèky, dekoraèní náøadí, malíøské náøadí, tapetovací náøadí, brusivo a ochranné pomùcky. NEW Najdete zde širokou škálu novinek, které ještì ulehèí natírání a tapetování, samozøejmì všechny produkty nabízí nejlepší kvalitu pøi vynikající cenì a výkonu. Speciálnì pro øemeslníky jsme vyvinuli ucelený sortiment, který je oznaèen mistrovskou peèetí. Zvláštì hrdi jsme na naše inovativní a patentované výrobky: mako mako vanièka na barvu supergrip a møížka na barvu easyclean. Faujte jednoduše vyplnìný objednávkový formuláø a Vaše objednávka mùže být již pozítøí ve Vaší firmì. Tìšíme se na Vaše zakázky. majitel firmy mako Manfred Kochler Váš Manfred Kochler Dodáváme rychle Moderní logistické procesy umožòují dodávku zboží bìhem -7 pracovních dnù po obdržení objednávky. Dodáváme nejlepší kvalitu Garantujeme bezvadnou dodávku našeho zboží. Zboží je dvoustupòovì kontrolováno a to bìhem produkce a pøi odesílání. Pokud se pøesto vyskytne materiálová chyba, obdržíte bezplatnou náhradu. Náš vysoký cíl: 00% spokojenost našich zákazníkù a koneèných spotøebitelù, nebo jen tak mùžeme všichni profitovat. Jsme zde osobnì pro Vás Naši obchodní zástupci a mako techniètí zøizovatelé jsou Vám k dispozici radou a pomocí. Se zkušeností a kompetencí vyøešíme Vaše individuální problémy a ulehèíme Vaši práci. Rychle se postaráme o Vaše pøání nebo Vás spojíme s kompetentní osobou. Neváhejte nás kontaktovat. mako color s.r.o., tel.: , , fa: pondìlí až pátek: hod. Obchodní zástupci - Èechy: , , Morava: , obchodní øeditel:

3 Obsah Strany Dùležité informace, konkurenèní srovnání štìtcù mako - 8 mako štìtce a váleèky 9 laky 0-0 vodou øeditelné barvy - lazury - 8 stìny a fasády 9 - školní a umìlecké štìtce - 8 speciální štìtce 9 mako natìrací soupravy 0 mako dekoraèní náøadí Creativ Line - mako malíøské náøadí - 9 mako tapetovací náøadí mako brusivo 78-8 mako ochranné pomùcky 8-87 Další mako sortiment 88

4 mako štìtce - dùležité informace Konstrukce mako kulaté štìtce Pro laika mohou štìtce vypadat naprosto stejnì. Násada, uchycení, štìtiny. Pøesto se u štìtcù vyskytují výrazné rozdíly a pro každou pracovní situaci eistuje speciální provedení. Dále budou pøedstaveny tivní rozdíly štìtcù mako podle provedení. Sestøižení: mako Shape-Systém (speciální forma sestøižení) a vysoký podíl stejnì dlouhých štìtin (Tops) garantuje stejnomìrný nátìr. Štìtiny: mako štìtce používají rozdílné miy štìtin, které jsou optimálnì napasovány na jednotlivé druhy barev. Komùrky pro barvu: komùrky poskytují efektivní pojmutí barvy a zároveò barvu rovnomìrnì vydávají. Lepidlové lože: -komponentní lepidlové lože sestává u mako štìtcù z vysoce hodnotných pryskyøic a tvrdidel. I pøi intenzivním zatížení štìtiny etrémnì drží. Uchycení: uchycení z kvalitního materiálu se stará o jisté spojení mezi násadou a štìtinami. Násada: ergonomicky formované násady z materiálù, které nabízejí jisté a pohodlné držení. mako speciální konstrukce Každá pracovní situace potøebuje speciální štìtinu. U štìtcù mako jsou štìtiny peèlivì vybrány pro jednotlivé situace použití. Díky systému barevného znaèení najdou Vaši zákazníci jednoduše vždy ten správný štìtec. mako štìtce pro laky jsou zhotoveny z té nejlepší, velmi elastické èínské štìtiny. Díky kónické a šupinaté vrchní ploše nabízí nejlepší pojmutí barvy, zvláštì pro rozpouštìdlové laky. mako štìtce pro vodouøeditelné (akrylové) barvy jsou zhotoveny ze speciálního miu syntetických štìtin s mikro roztøepením, které jsme vyvinuli speciálnì pro práce s hustými akrylovými barvami. Každá špièka štìtiny je roztøepena na mnoho mikrovláken a stará se tím o stejnomìrný, hladký nátìr.

5 mako štìtce - dùležité informace mako speciální štìtiny mako štìtce pro lazury jsou zhotoveny ze speciální kombinace syntetických štìtin s formovanými kanálky na barvu rùzných profilù, speciálnì pro øídké barvy a lazury. Otevøené kanálky barvu a lazuru nasají a pøi nátìru je rovnomìrnì uvolní. Tak vznikne hladký, stejnomìrný nátìr. mako štìtce pro stìny a fasády jsou zhotoveny ze speciální èínské štìtiny, která je zvláštì na hrubých podkladech odolná a má dlouhodobou životnost. Hrubé podklady budou díky etra silné kombinaci štìtin stejnomìrnì a èistì natøeny. Vyzkoušejte kvalitu štìtin sami: Zatlaète z boku prsty na štìtiny. Èím ménì krátkých štìtin proklouzne, tím je štìtce vìtší. Uvidíte, že mako produkty se vyznaèují vysokým podílem stejnì dlouhých štìtin a tím i tedy vynikající kvalitou. špatná mako mako Shape-System normální hlava štìtce mako Shape-System 0% Rovné zastøižení štìtin: jen 0% plochy pro nátìr nekvalitní a nestejnomìrný nátìr! 0% Zkosené zastøižení se 0% štìtin na podkladu rychlejší a stejnomìrné nanesení barvy! mako Soft Grip WNE Pro jisté s pohodlné držení je plocha držadla kompletnì potažena materiálem Soft Grip (gumová umìlá hmota), bez znatelných pøechodù. mako Soft Grip pro jistotu držení a práci bez únavy!

6 PRAXISTEST Beauftragtes Institut: Versuchs - und Prüfanstalt mako absolutní vítìz testu. mako opìt potvrdilo to, co profesionálové i kutilové v Evropì už dávno vìdí. mako poskytuje jedineènou kvalitu za nejlepší možnou cenu. mako mìlo v testu vùbec nejlepší výsledný efekt nátìru a absolutnì bezkonkurenèní cenu. Vyzkoušejte i Vy, kvalitu našich výrobkù - mako èíslove štìtcích.

7 PR AXI ST EST PR AX IST EST PRAXI STEST PR AX ISTE ST PRAXISTEST VÍ TÌZ TES TU EMP FE HL ENSW ERT EM PFEHLENSWERT EMPFEHLENSWERT Beauftragtes Institut: Versuchs - und Prüfanstalt Výrobce Charakteristika mako akrylový štìtec,.síla Schuller Eh klar na laky øeditelné vodou Lu Pro Aqua Profi, 908 Rotaplast moøící Cena Délka (mm) Délka štìtiny (mm) Váha (g) Materiál držadla,0 8 8 Pøírodní døevo, Lakované døevo 8 Pøírodní døevo,0 8 7 Pøírodní døevo Subjektivní hodnocení Vrchní plocha Poznámka: Ergonomie Nevhodnì kulacený Výsledky testu Laboratorní test Nátìr na základní folii Poznámka: Výsledek po. nátìru Poznámka Prospìl Nejlepší výsledek Nejlepší výsledek Prospìl Lehce píše Prospìl Píše, lehké mráèky Prospìl Píše, lehké mráèky Výsledek Velmi dobré držení Nejlepší výsledek nátìru Velmi dobré držení Velmi dobré držení Dobré držení Dobrý výsledek nátìru Dobrý výsledek nátìru Dobrý výsledek nátìru Tabulka hodnocení Velmi dobré Dobré Uspokojivé Dostaèující Nedostaèující Nedostateèný Výrobce Charakteristika Kana akrylový štìtec Rotaplast akrylový štìtec - lazury Kronen Hansa Orel - Mi - Premium Kana Malíøský-lakýrnický svìtlý Color Epert lakýrnický štìtec Cena Délka (mm) Délka štìtiny (mm) Váha (g) Materiál držadla 7 7 Pøírodní døevo, Pøírodní døevo,0 7 9 Lakované døevo 7 7 Pøírodní døevo 7 8 Pøírodní døevo Subjektivní hodnocení Vrchní plocha Poznámka: Ergonomie Nevhodnì kulacený Výsledky testu Laboratorní test Nátìr na základní folii Poznámka: Výsledek po. nátìru Poznámka Prospìl Lehce píše, lehké mráèky Prospìl Píše, lehké mráèky Prospìl Píše, lehké mráèky, pelichá Prospìl Lehce píše Prospìl Nestejnomìrný krytí Lehce píše, lehké mráèky Výsledek Velmi dobré držení Ještì dobrý výsl. nátìru Velmi dobré držení Uspokojivý nátìr Dobré držení Uspokojivý nátìr Dobré držení Uspokojivý nátìr Dobré držení Uspokojivý nátìr

8 mako váleèky - dùležité informace Co platí pro štìtce, platí i pro váleèky. Pokud se investuje do kvalitního produktu, ušetøí to pracovní èas a pozdìjší zklamání. Dále Vám pøedstavíme skladbu mako kvalitních váleèkù: Stavba mako fasádních váleèkù Umìlé tìlo válce: stabilní umìlé tìlo válce sestává ze tøech komponentù: vnitøní rourka, stabilizaèní žebrování a vnìjší rourka. Vnitøní rourka je pevnì spojena s vnìjším krytem, integrované upínací ložisko poskytuje dobré držení držáku váleèku a stará se o stejnomìrný výsledek váleèkování. Stabilizaèní žebrování se stará o pevné spojení mezi vnitøní a vnìjší rourkou. Na stabilní vnìjší rourku je natažen potah váleèku. Polstrování: etrémnì silné a fleibilní polyesterové polstrování mako váleèkù na barvu perfektnì pasuje na všechny nerovné podklady. Oddìlovací fólie z plastu chrání velmi savé polyesterové polstrování pøed vodou a barvou. Potah: mako používá výluènì pletené potahy z polyesteru, polyamidu a polyakrylového vlákna nebo z pøírodního materiálu (beránek). mako používá vysokou hustotu potahu, což zaruèuje vynikající schopnost barvu pojmout a poté i vydat. mako mikrovlákno pro lazury Koneènì mohou být i øídké lazury efektivnì váleèkovány. Speciální, vysoce zhuštìný potah z mikrovláken pojme a zároveò stejnomìrnì vydá, díky jeho vrstvì a kapilárám, až 7 více barvy než je jeho vlastní váha. Výhody! - Etrémnì vysoká schopnost barvu pojmout - Stejnomìrný výdej barvy - Vysoká krycí síla - Ideální pro lazurovací práce na velkých plochách - Úspora èasu až 0% Možno váleèkovat i rohy díky dodateènému potahu na èelní stranì.

9 Rychle informováni! mako systém znaèení kvality U mako obdržíte produkty, které Vás v každém pohledu pøekvapí: funkcí, zpracováním, životností. Rozdílné tivní stupnì poznáte podle mako hvìzdièkového systému na všech produktech. Standard Cenovì výhodná standardní pro hobby a kutily. Profi Dobrá pro nároèné práce v domácnosti a dílnì. Star Top pro profesionální použití. Garantuje možnost dlouhodobého zatížení, nejlepší výsledky nátìru a dlouhou životnost. Absolutnì špièková pro øemeslníky. Garantuje vysoce kvalitní zpracování, možnost dlouhodobého zatížení, mistrovské výsledky nátìru a dlouhou životnost. mako systém barevného znaèení Vzrùstající rozmanitost lakù, barev a lazur, zvláštì vodou øeditelných, klade stále vìtší požadavky na štìtce, štìtky a váleèky. Jen odpovídající náøadí garantuje optimální výsledky nátìru. Proto, aby zákazníci vždy našli ten správný štìtec nebo váleèek, zavedli jsme jednoduchý a pøehledný systém barevného znaèení. Pro laky Pro akrylové barvy Pro lazury Pro stìny a fasády 7

10 mako tabulka potahù Potah Bar v y na bá zi u mì lý c h prysk yøic A k nti orozní barvy Po ly e s terové barvy a laky Olejo v é ba r vy Epoyd ov é, d v ous ložk ov é ba rvy a la k y Lazury Vodouøeditelné barv y a laky Di s pe r zn í b a r v y P oj iv ové barvy Late ové barvy P e v n é a kr ém ov é ba rv y Rol o v a c í om ítk y -ts ì r k y mako makoporen mako makoporen superjemný mako makonyl mako Velur mako Plyš mako Superflock mako Mikrovlákno mako Vestan mako Leo mako makoflor mako makoflor mako makolon Zlaté vlákno mako Dropless mako Beránek žlutý mako makostar mako Støíbrná èára mako Jumbo mako Zlatý pruh mako Vestan losos mako Royal mako makopìna jemná, støední, hrubá 8

11 mako štìtce a váleèky pro malíøské a natìraèské práce mako štìtce na okna mako lakovací váleèky mako váleèky s teleskopickou tyèí mako štìtce na akrylové (vodouøeditelné) barvy Poznejte barvu! Se správnou barvou vypadá svìt úplnì jinak. Oživte si Váš svìt novými barvami, štìtci a váleèky od mako! Ve Váš prospìch vyvíjíme u mako chytré produkty, jako napøíklad naše patentované vanièky nebo møížky. Je jedno, zda pracujete v interiéru nebo eteriéru, mako štìtce a sortiment váleèkù nabízí vždy padnoucí výrobek v nejlepší možné kvalitì. mako easyclean stírací møížka šetøí: èas, barvu a vodu! mako supergrip vanièka: náøadí pevnì v rukou! 9

12 mako NATURA štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako NATURA štìtce pro laky použití pro lakování šetrnému vùèi životnímu prostøedí. Vyrobeno z biologicky odbourateln. pøírod. materiálù. Nìkteré materiály lehce shnijí. mako štìtec pro laky síla. NATURA šedá èínská štìtina, cca 90% Tops. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 8 0 N 8 0 N 8 0 N 8 0 N 8 80 N mako zárohák pro laky NATURA šedá èínská štìtina, cca 90% Tops. mm mm 0 mm 0 mm 70 mm N N 0 N 0 N 70 N mako štìtec pro laky NATURA šedá èínská štìtina, cca 70% Tops. 00 mm 9 99 N..907 mako štìtka oválná NATURA šedá èínská štìtina, cca 70% Tops, narážená mm NATURA Vyrobeno z biologicky odbou- ratelných pøírodních materiálù. 0

13 mako štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro laky síla. -. svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops. 0 mm mm mm 0 mm 0 mm 70 mm 9 0 K 9 K 9 K 9 0 K 9 0 K 9 70 K mako štìtec pro laky síla. -. svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 70 mm 00 mm 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 70 H 99 H mako štìtec pro laky síla. svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops. mm mm 0 mm 0 mm 70 mm 00 mm mako štìtec pro laky síla. svìtlá èínská štìtina, cca 80% Tops. NEW mm mm 0 mm 0 mm 70 mm 00 mm K K 0 K 0 K 70 K 99 K mako štìtec pro laky síla. Soft Grip svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, umìlá násada potažena Soft Grip (gumová umìlá hmota). mm mm 0 mm 0 mm Soft Grip

14 mako štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro laky síla. svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm 0 L 0 L 0 L 0 L 80 L 99 L mako štìtec pro laky síla. èerná èínská štìtina, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. NEW 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro laky síla 9. nejlepší svìtlá èínská štìtina, cca 90 %Tops, uchycení s mosaznou úpravou. ***** Star 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro laky síla 9. nejlepší èerná èínská štìtina, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. ***** Star 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro laky síla 9. nejlepší svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. ***** Green Star 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 70 mm 80 mm 00 mm

15 mako štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro laky síla. nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení etra dlouhá štìtina, cca 90% Tops, matované uchycení z ušlechtilé oceli. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro laky síla. nejlepší èerná èínská štìtina, plné provedení etra dlouhá štìtina, cca 90% Tops, matované uchycení z ušlechtilé oceli. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro laky síla. nejlepší svìtlá èínská štìtina, etra krátká štìtina, cca 90% Tops, poniklované uchycení. WNE 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 0 EK 0 EK 0 EK 0 EK 80 EK mako štìtec pro laky síla. nejlepší èerná èínská štìtina, cca 90% Tops, uchycení z umìlé hmoty. 0 mm 0 mm 0 mm mako štìtec pro laky na okna síla. èerná èínská štìtina, šikmo sestøižená štìtina, cca 90% Tops. mm mm mako štìtec pro laky svìtlá èínská štìtina, kulatì sestøižená štìtina, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. NEW mm 8 mm mm mm Ušlechtilá ne rez ocel Ušlechtilá ne rez ocel

16 mako štìtce a zároháky pro laky velikost è.zboží cena bal mako zárohák PH C svìtlá èínská štìtina, cca 70% Tops, C, 0 kovové uchycení, držadlo umìlá hmota. C 0 C, C mako zárohák PH svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, kovové uchycení, držadlo umìlá hmota. C C, C C, C CZ 0 CZ 0 CZ CZ 7 CZ mako štìtec plochý PH svìtlá èínská štìtina, držadlo umìlá hmota, cca 70% Tops, kovové uchycení, tlouš ka 8 mm.,, mako štìtec plochý PH mm C0,7 svìtlá èínská štìtina, držadlo umìlá hmota, mm C cca 70% Tops, kovové uchycení, mm C, tlouš ka viz. velikost. mm C mm C, 9 mm C 9 mm C, mm C mako štìtec plochý síla. èerná èínská štìtina, cca 90% Tops, niklované uchycení, držadlo umìlá hmota. ***** Star "," "," " " mako štìtec pro laky - kulatý svìtlá èínská štìtina, døevìné držadlo, cca 70% Tops, kovové uchycení

17 mako štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro laky - kulatý è. 0 0 K svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, è. 0 0 K kovové uchycení, krátké podvázání. è. 0 0 K è K è K è. 0 K è. 0 K mako štìtec pro laky - kulatý svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, plastové uchycení. è. è. è. è. 8 è. 0 è. è. 0 0 K 0 0 K 0 0 K 0 08 K 0 0 K 0 K 0 K mako štìtec pro laky - kulatý svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, plné provedení, plastové uchycení. è. è. è. è. 8 è. 0 è. 0 0 H 0 0 H 0 0 H 0 08 H 0 0 H 0 H mako štìtec pro laky - kulatý svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, niklované uchycení, dvojité plastové podvázání. è. è. è. è. 8 è. 0 è L 08 0 L 08 0 L L 08 0 L 08 L mako štìtec pro laky - kulatý èerná èínská štìtina, cca 90% Tops, niklované uchycení, dvojité plastové podvázání. è. è. è. è. 8 è. 0 è mako štìtec pro laky - kulatý èerná èínská štìtina, cca 70% Tops, kovové uchycení, dlouhé podvázání. NEW è. è. è. è. 8 è. 0 è. 0 0 K 0 0 K 0 0 K 0 08 K 0 0 K 0 K

18 mako štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro laky - kulatý nejlepší èerná èínská štìtina, plné provedení, etra dlouhá štìtina, cca 90% Tops, niklové uchycení, dvojité podvázání. ***** Star è. è. è. è. 8 è. 0 è mako štìtec pro laky - kulatý nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení, etra dlouhá štìtina, cca 90% Tops, niklové uchycení, dvojité podvázání. è. è. è. è. 8 è. 0 è mako štìtec pro laky - oválný nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, oválné uchycení. NEW mm mm mm mm mako štìtec pro laky - oválný nejlepší èerná èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, oválné niklové uchycení, jednoduché podvázání. è. è. 8 è mako zárohák pro laky èerná èínská štìtina, cca 90% Tops, zahnuté uchycení. mm mm 0 mm 0 mm 7 mm mako zárohák pro laky nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, zahnuté uchycení. mm mm 0 mm 0 mm 7 mm

19 mako štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako zárohák pro laky nejlepší èerná èínská štìtina, plné provedení, etra dlouhá štìtina, cca 90% Tops, zahnuté uchycení. mm mm 0 mm 0 mm 7 mm mako zárohák na fasády nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou, dvojitá tlouš ka. 0 mm 0 mm 70 mm mako zárohák na fasády nejlepší èerná èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou, dvojitá tlouš ka. 0 mm 0 mm 70 mm 00 mm mako štìtec pro laky linkovací nejlepší èerná èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, rovné uchycení s mìdìnou úpravou. mm 0 mm mm 0 mm mako zárohák pro laky linkovací nejlepší èerná èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, zahnuté uchycení s mìdìnou úpravou. mm 0 mm mm 0 mm mako štìtec pro laky linkovací nejlepší èerná èínská štìtina, šikmo sestøižená štìtina, cca 90% Tops, uchycení s mìdìnou úpravou. 0 mm mm 0 mm mm 0 mm

20 mako štìtce pro laky velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro laky na plochy 70 mm svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops. 00 mm 0 mm 0 mm mako štìtec pro laky na plochy svìtlá èínská štìtina, cca 70% Tops. 70 mm 00 mm 0 mm 0 mm mako štìtec pro laky na plochy nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, poniklované uchycení. ***** Star NEW 70 mm 00 mm 0 mm 0 mm mako štìtec pro laky na plochy nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, poniklované uchycení. 00 mm mako štìtec pro laky na plochy nejlepší svìtlá èínská štìtina, plné provedení, etra dlouhé štìtiny, cca 90% Tops, oválné uchycení s mìdìnou úpravou. 00 mm 0 mm 0 mm mako štìtec pro laky na plochy svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, zahnuté plastové uchycení. 00 mm 0 mm 0 mm WNE Zahnut á násada 8

21 mako váleèky pro laky velik. è.zboží cena bal mako lakovací váleèek kompletní, rovný váleèek, dlouhý držák náhradní váleèky, rovný, kusy, v krabièce rovný, kusy, v igelitovém obalu rovný, 0 kusù, v igelitovém obalu rovný, kus v igelitovém obalu rovný, 0 kusù v igelitovém obalu rovný, kus v igelitovém obalu makoporen vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm cm cm 70 0 SB 7 0 SB 7 0 PB J 7 7 J mako lakovací váleèek makoporen superjemný kompletní, rovný váleèek, dlouhý držák venkovnì kulacený, dlouhý držák náhradní váleèky, venkovnì kulacený, kusy, v krabièce venkovnì kulacený, kusy, v igelit. obalu venkovnì kulacený, 0 kusù, v igelit. obalu oboustrannì kulacený, 0 kusù, v igelit. obalu rovný, 0 kusù v igelitovém obalu etra silný, venkov. kulacený, ks v krabièce ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší 0 mm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm cm 7 0 SB 7 0 SB 77 0 SB 77 0 PB SB mako mini lakovací váleèek makoporen superjemný kompletní, rovný váleèek, mini držák náhradní váleèky, rovný, kusy, v krabièce rovný, kusy, v igelitovém obalu rovný, 0 kusù, v igelitovém obalu ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm cm cm cm cm SB 7 0 PB makoporen rovný, kus, v igelitovém obalu rovný, 0 kusù, v igelitovém obalu vnìjší mm vnìjší mm cm cm 7 0 J 7 0 S 0 9

22 mako váleèky pro laky velik. è.zboží cena bal mako lakovací váleèek na okna kompletní, rovný váleèek, speciální držák náhradní váleèky, rovný kusy, v krabièce makoporen ***** Star vnìjší mm vnìjší mm cm cm SB 78 0 SB mako lakovací váleèek makonyl kompletní, dlouhý držák 0 kusù v igelit. obalu náhradní váleèky, kusy, v krabièce 0 kusù v igelit. obalu etra silný, ks v krabièce etra silný, ks v krabièce etra silný, ks v igelitovém obalu etra silný, ks v igelitovém obalu WNE ***** Star vnìjší mm vnìjší Ø mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm 0 cm cm 0 cm 0 cm cm cm cm cm 7 0 SB SB SB 77 SB mako lakovací váleèek kompletní, dlouhý držák náhradní váleèky, kusy, v krabièce kusy v igelitovém obalu 0 kusù v igelitovém obalu 0 kusù v igelitovém obalu Velur vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm cm SB 78 0 SB 78 0 PB mako lakovací souprava vanièka 0cm, držák s rovným váleèkem vanièka 0cm, držák s rovným váleèkem vanièka cm, držák s rovným váleèkem makoporen cm 0 cm cm mako lakovací souprava makoporen vanièka 0cm, kovový držák s rovným váleèkem cm K mako lakovací souprava makoporen superjemný ***** Star 0 cm vanièka 0cm, držák s venkovnì kulaceným váleèkem. 0

23 mako štìtce pro akrylové (vodouøeditelné) barvy velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro akrylové barvy síla. -. speciální mi polyesterových štìtin, cca 70% Tops. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro akrylové barvy síla. Soft Grip speciální mi polyesterových štìtin, cca 90% Tops, umìlá násada potažena Soft Grip (gumová umìlá hmota). mm mm 0 mm 0 mm mako štìtec pro akrylové barvy síla. speciální mi polyesterových štìtin cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro akrylové barvy síla 9. speciální mi polyesterových štìtin cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. ***** Star 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro akrylové barvy síla. 0 mm mm mm speciální mi polyesterových štìtin, plné provedení, etra dlouhé št., cca 90% Tops, matované uchycení z ušlechtilé oceli. mako štìtec pro akryl. barvy na okna síla. mm 7..7 speciální mi polyesterových štìtin, šikmo sestøižená štìtina, cca 90% Tops. PRAXISTEST VÍTÌZTESTU Soft Grip Vylepšená

24 mako štìtce pro akrylové (vodouøeditelné) barvy velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro akrylové barvy kulatý speciální mi polyesterových štìtin, kulatì sestøižená štìtina, cca 90% Tops, uchycení s mìdìnou úpravou. NEW mm 8 mm mm mm mako štìtec pro akrylové barvy kulatý speciální mi polyesterových štìtin, cca 90% Tops, niklové uchycení, dvojité plastové podvázání. è. è. è. 8 è mako štìtec pro akrylové barvy oválný speciální mi polyesterových štìtin, plné provedení, cca 90% Tops, oválné uchycení. WNE mm mm mm mm mako zárohák pro akrylové barvy speciální mi polyesterových štìtin, plné provedení, cca 90% Tops, zahnuté uchycení. mm 0 mm 0 mm mako zárohák pro akrylové barvy fasádní speciální mi polyesterových štìtin, plné provedení, cca 90% Tops, dvojitá tlouš ka, uchycení s mosaznou úpravou. 0 mm 70 mm mako zárohák pro akrylové barvy linkovací speciální mi polyesterových štìtin, plné provedení, cca 90% Tops, zahnuté uchycení s mìdìnou úpravou. WNE 0 mm mm

25 mako štìtce pro akrylové (vodouøeditelné) barvy velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro akrylové barvy na plochy speciální mi polyesterových štìtin, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. 00 mm 0 mm mako štìtec pro akrylové barvy na plochy speciální mi polyester. štìtin, cca 90% Tops, plné provedení, uchycení s niklovou úpravou. ***** Star 00 mm 7 0 WNE..70 mako štìtec pro akrylové barvy na plochy speciální mi polyester. štìtin, cca 90% Tops, plné provedení, uchycení s niklovou úpravou. NEW 00 mm mako váleèky pro akrylové (vodouøeditelné) barvy velikost è.zboží cena bal mako váleèek na akrylové barvy - Plyš kompletní, dlouhý držák náhradní váleèky, kusy, v krabièce kusy v igelitovém obalu 0 kusù v igelit. obalu etra silný, ks v krabièce etra silný, ks v igelit. obalu vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm cm cm 7 0 SB 7 0 SB 7 0 PB SB

26 mako váleèky pro akrylové (vodouøeditelné) barvy velikost è.zboží cena bal mako váleèek na akrylové barvy Superflock kompletní, dlouhý držák náhradní váleèky, venkovnì kulacený, kusy, v krabièce venkovnì kulacený, kusy v igelit. obalu venkovnì kulacený, 0 kusù v igelit. obalu venkovnì kulacený, 0 kusù v igelit. obalu ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší Ø mm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm cm 7 0 SB 77 0 SB 77 0 PB mako váleèek na akrylové barvy Superflock náhradní váleèky, oboustrannì kulacený, kus v igelit. obalu oboustrannì kulacený, 0 kusù v igel. ob. oboustrannì kulacený, kus v igelit. obalu oboustrannì kulacený, 0 kusù v igel. ob. ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší Ø mm cm 0 cm 0 cm cm 78 0 J J mako mini váleèek na akrylové barvy Superflock ***** Star kompletní, mini držák vnìjší mm náhradní váleèky, venkovnì kulacený, kusy, v krabièce vnìjší mm venkovnì kulacený, kusy v igelit. obalu vnìjší mm venkovnì kulacený, 0 kusù v igelit. obalu vnìjší mm cm cm cm cm SB 77 0 PB mako lakovací souprava Superflock vanièka 0cm, držák s váleèkem vanièka 0cm, držák s váleèkem ***** ***** Star Star vnìjší mm vnìjší mm cm 0 cm

27 mako štìtce pro lazury velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro lazury síla. 0 mm holesterový mi, cca 0% Tops. 0 mm 0 mm 0 mm 70 mm 00 mm mako štìtec pro lazury síla. Soft Grip mm holesterový mi, cca 70% Tops, umìlá násada potažena Soft Grip (gumová umìlá hmota). mm 0 mm 0 mm mako štìtec pro lazury síla. holesterový mi, cca 70% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro lazury síla 9. holesterový mi, cca 70% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. ***** Star 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 70 mm 00 mm mako štìtec pro lazury síla. holesterový mi, plné provedení, etra dlouhá štìtina, cca 70% Tops, matované uchycení z ušlechtilé oceli. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako štìtec pro lazury na okna síla. holesterový mi, šikmo sestøižená štìtina, cca 70% Tops. mm.. Soft GRIP Vylepšená

28 mako štìtce pro lazury velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro lazury - kulatý mm holesterový mi, cca 70% Tops, kulatì sestøižená 8 mm štìtina, uchycení s mìdìnou úpravou. mm mm NEW mako štìtec pro lazury - kulatý holesterový mi, cca 70% Tops, poniklované uchycení, plastové podvázání. è. è. è. è. 8 è mako štìtec pro lazury - oválný holesterový mi, cca 70% Tops, plné provedení, oválné uchycení. NEW mm mm mm mm mako zárohák pro lazury holesterový mi, cca 70% Tops, plné provedení, uchycení s mosaznou úpravou. mm 0 mm 0 mm mako zárohák pro lazury fasádní holesterový mi, cca 70% Tops, plné provedení, dvojitá tlouš ka, uchycení s mosaznou úpravou. 0 mm 7 mm mako zárohák pro lazury linkovací holesterový mi, plné provedení, cca 70% Tops, zahnuté uchycení s mìdìnou úpravou. 0 mm mm

29 mako štìtce pro lazury velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro lazury na plochy holesterový mi, cca 70% Tops, uchycení s mosaznou úpravou. 70 mm 00 mm 0 mm mako štìtec pro lazury na plochy holesterový mi, cca 70% Tops, plné provedení, uchycení s mosaznou úpravou. ***** Star NEW 00 mm 0..0 mako štìtec pro lazury na plochy holesterový mi, cca 70% Tops, plné provedení, poniklované uchycení. WNE 00 mm 0..9 mako štìtec pro lazury na plochy holesterový mi, cca 70% Tops, zahnuté plastové uchycení. NEW 00 mm 0 mm 0 mm mako štìtec na moøidla šedá èínská štìtina, cca 90% Tops, plastové uchycení. 0 mm 7 mm mako štìtec pro odstraòovaèe nátìrù bílá nylonová štìtina, plastové uchycení. 0 mm 7 mm mako štìtec pro vosky a olejové barvy speciální polyesterový mi štìtin, plastové uchycení. 0 mm 7 mm mako kartáè leštící na vosky mi kùže a fíbrových štìtin, 7-øadý. 7 0 mm Zahnutá násada 7 8 Štìtec na moøidla Štìtec na odstraòovaèe Štìtec n a vosky 7

30 mako váleèky pro lazury velikost è.zboží cena bal mako váleèek pro lazury Mikrovlákno kompletní, dlouhý držák náhradní váleèky, kusy, v krabièce 0 kusù v igelitovém obalu ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 0 cm 0 cm 7 0 SB 7 0 SB mako váleèek pro lazury Mikrovlákno kompletní, mini držák náhradní váleèky, kusy, v krabièce 0 kusù v igelitovém obalu ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm cm cm cm 7 0 SB 7 0 SB mako váleèek pro lazury na obložení Mikrovlákno kompletní, speciální držák náhradní váleèek, kus, v krabièce. ***** Star vnìjší 8 mm vnìjší 8 mm 7, cm 7, cm 7 07 SB 7 07 SB mako lakovací souprava pro lazury Mikrovlákno vanièka 0cm, držák s váleèkem vanièka 0cm, držák s váleèkem ***** Star vnìjší mm vnìjší mm cm 0 cm NEW Mikro vlákno speciá lnì pr o øídké lazur y. Etrémní schopnos t pojmout lazuru, stejnomìrné vydáván í lazur y. 8

31 mako štìtce pro stìny a fasády velikost è.zboží cena bal mako zárohák univerzální mm 0 K svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, mm 0 K zahnuté uchycení. 0 mm 0 0 K 0 mm 0 0 K 70 mm 0 70 K mako zárohák univerzální šedá èínská štìtina, cca 0% Tops, zahnuté uchycení. mm mm 0 mm 0 mm 70 mm K K 0 K 0 K 70 K mako zárohák univerzální svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, zahnuté uchycení. mm mm 0 mm 0 mm 70 mm mako zárohák na fasády nejlepší šedá èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, dvojitá tlouš ka. 0 mm mm mako zárohák na fasády nejlepší šedá èínská štìtina, plné provedení, cca 90% Tops, uchycení s mosaznou úpravou, dvojitá tlouš ka. násada 0 cm 80 cm 7 mm 7 mm

32 mako stìny a fasády velikost è.zboží cena bal mako zárohák na fasády 70 mm svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, zahnuté uchycení, dvojitá tlouš ka, krátká násada. NEW mako zahnutý štìtec svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, plastové uchycení, dlouhá násada. WNE mm mako zednický štìtec šedá èínská štìtina, etra dlouhá štìtina, cca 90% Tops, plastové uchycení. NEW 0 mm mako štìtec na plochy nejlepší šedá èínská štìtina, cca 90% Tops, poniklované uchycení. 00 mm mako štìtka na fasády svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, plné provedení. oválný hranatý 0 mm 0 mm mako smeták na asfalt pøírodní fíbr, sedlové døevo s otvorem na násadu pøírodní fíbr, døevìné tìlo s køídlovými matkami. 0 mm 0 mm mako držák pro smeták na asfalt pro násady do mm, pozinkovaný

33 mako stìny a fasády velikost è.zboží cena bal mako štìtka univerzální umìlá štìtina, narážená. montovaná rukoje 0 70 mm mm mako štìtka pro ochranné nátìry mi umìlých štìtin a fíbru, narážená. montovaná rukoje mm mako štìtka na stìny umìlá štìtina, plné provedení, narážená, plastové tìlo. montovaná rukoje 7 8 mm mako štìtka oválná na štìny NATURA šedá èínská štìtina, cca 70% Tops, narážená, døevìné tìlo. montovaná rukoje cm mako štìtka na stìny umìlá štìtina, odstupòované uložení, plné provedení, narážená. montovaná rukoje 7 8 mm mako štìtka oválná na stìny mi vlasových a umìlých štìtin, plné provedení, narážená. montovaná rukoje 80 8 mm mako štìtka na stìny nejlepší èínská štìtina, svìtlý pláš, tmavý vnitøek, cca 90% Tops, vulkanizovaná. montovaná rukoje 7 80 mm mako štìtka na penetrace Silverpren (štìtina odolná rozpouštìdlùm), narážená, montovaná rukoje. 7 7 mm Štìtka na penetrace

34 mako stìny a fasády mako mako mako štìtka fasádní a univerzální POLYMEX štìtina, (regenerovaný PET) vulkanizovaná, zvláštì elastická a odolná. štìtka na stìny svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, vulkanizovaná, hliníkové tìlo. štìtka na penetrace šedá èínská štìtina, cca 90% Tops, vulkanizovaná, hliníkové tìlo. NEW velikost è.zboží cena bal. montovaná rukoje WNE montovaná rukoje WNE montovaná rukoje 7 8 mm mm mm mako smetáèek na prach umìlá štìtina, -øadý, narážený. 70 mm mako smetáèek na prach šedá èínská štìt., cca 80-90% Tops, vulkanizovaný. mm 99 0 K mako smetáèek na prach svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, vulkanizovaný, dlouhá døevìná násada. 0 mm mako smetáèek na prach nejlepší svìtlá èínská štìtina, cca 80-90% Tops, vulkanizovaný. 70 mm mako smetáèek na prach svìtlá èínská štìtina, -øadý, cca 90% Tops, vulkanizovaný. mm

35 mako štìny a fasády velikost è.zboží cena bal mako štìtka malíøská hranatá svìtlá èínská štìtina, viditelná délka 9 mm, plná, montovaná hliníkové tìleso, dvojhák, døevìná rukoje. rukoje 7 7 mm mako štìtka malíøská hranatá svìtlá èínská štìtina, viditelná délka 90 mm, svazeèková, plastové tìleso, døevìná rukoje. montovaná rukoje 7 7 mm mako štìtka malíøská hranatá svìtlá èínská štìtina, viditelná délka 9 mm, plná, plastové tìleso a rukoje. montovaná rukoje mm 9..9 mako štìtka malíøská kulatá svìtlá èínská štìtina, viditelná délka 90 mm, plastové tìleso, døevìná rukoje. C0 montovaná rukoje 0 mm mako štìtka malíøská kulatá svìtlá èínská štìtina, viditelná délka 0 mm, plastové tìleso, dvojhák, døevìná rukoje. C08 montovaná rukoje mm mako štìtka malíøská kulatá C00 svìtlá èínská štìtina, viditelná délka mm, plastové tìleso, dvojhák, døevìná rukoje. montovaná rukoje mm mako štìtka zednická kulatá PH umìlá štìtina, tìleso i rukoje. montovaná rukoje 90 mm

36 mako váleèky malíøské pro držáky 8 mm velikost è.zboží cena bal mako váleèek malíøský Vestan Polyesterový potah pletený, výška vlasu 0 mm, cca 80g/m, mìkký a silnì savý. vnìjší mm vnìjší mm 8 cm cm mako váleèek malíøský Leo Polyesterový potah pletený, výška vlasu 0 mm, cca 900g/m, imitace Lammfell (beránek), mìkký a silnì savý. vnìjší mm vnìjší mm 8 cm cm mako váleèek malíøský makoflor polyakrylový potah pletený, výška vlasu 8 mm, cca 000g/m, skané vlákno,na špièkách køížkové, výborný pøíjem a výdej barev. vnìjší mm vnìjší mm 8 cm cm mako váleèek malíøský makonyl polyamidový potah tkaný, výška vlasu mm, cca 90g/m, kudrnaté vlákno, zvláštì trvanlivé, bezfuflíkové, etrémnì odolný rozpouštìdlùm. vnìjší 8 mm vnìjší 8 mm 8 cm cm mako váleèek malíøský Beránek speciálnì upravený Lammfell, délka støihu 0 mm, jemnozrnná strukt. nátìru, péèi vyžadující. ***** Star vnìjší 8 mm vnìjší 8 mm 8 cm cm mako váleèek malíøský makolon zlaté vlákno polyamidový potah tkaný, výška vlasu 8 mm, cca 00g/m, skané vlákno, na špièkách køížkové, vysoce odolný odìru. ***** Star vnìjší 8 mm vnìjší 8 mm 8 cm cm mako váleèek malíøský makostar polyesterový potah tkaný, výška vlasu 8 mm, cca 00g/m, skané vlákno. ***** Star vnìjší mm vnìjší mm 8 cm cm mako váleèek malíøský Støíbrná èára polyamidový potah tkaný, výška vlasu 8 mm, cca 0g/m, skané vlákno, na špièkách køížkové, na zadní stranì svaøený, dlouhá životnost. vnìjší mm vnìjší mm 8 cm cm

37 mako váleèky fasádní pro držáky 8 mm velikost è.zboží cena bal mako váleèek fasádní Jumbo polyesterový potah tkaný, výška vlasu mm, cca 900 g/m, 0 mm polstrování, mìkký a silnì savý. vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 7 cm mako váleèek fasádní Zlatý pruh polyakrylový potah pletený, výška vlasu 8 mm, cca 000 g/m, mm polstrování, skané vlákno, na špièkách køížkové, velmi dobøe pojímá a vydává barvu. vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 7 cm mako váleèek fasádní makoflor polyakrylový potah pletený, výška vlasu 8 mm, cca 000 g/m, 0 mm polstrování, skané vlákno, na špièkách køížkové, velmi dobøe pojímá a vydává barvu. vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 7 cm mako váleèek fasádní Beránek speciálnì upravený Lammfell, délka støihu 0 mm, 0 mm polstrování, jemnozrnná struktura nátìru, péèi vyžadující. ***** Star vnìjší 8 mm vnìjší 8 mm 0 cm 7 cm mako váleèek fasádní makostar polyesterový potah tkaný, výška vlasu 8 mm, 0 mm polstrování, cca 00 g/m, skané vlákno. ***** Star vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 7 cm mako váleèek fasádní Støíbrná èára polyamidový potah tkaný, výška vlasu 8 mm, 0 mm polstrování, cca 0 g/m, skané vlákno, na špièkách køížkové, na zadní stranì svaøený, dlouhá životnost. vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 7 cm

38 mako Cage - váleèkový systém velikost è.zboží cena bal mako systémový váleèek Vestan polyesterový potah pletený, výška vlasu 8 mm, cca 70 g/m, mìkký a silnì savý. NEW vnitøní 8 mm vnitøní 8 mm 8 cm cm mako systémový váleèek Vestan losos Polyesterový potah pletený, výška vlasu mm, cca 800 g/m, mìkký a silnì savý. NEW vnitøní 8 mm vnitøní 8 mm 8 cm cm mako systémový váleèek makolon polyamidový potah tkaný, výška vlasu mm, cca 80 g/m, skané vlákno, na špièkách køížkové, vysoce odolný odìru. NEW vnitøní 8 mm vnitøní 8 mm 8 cm cm mako systémový váleèek Royal polyakrylový potah pletený, výška vlasu 8 mm, cca 0 g/m, skané vlákno, výborný pøíjem a výdej barvy. WNE *** Star vnitøní 8 mm vnitøní 8 mm 8 cm cm mako systémový váleèek Velur vlnìný plyš tkaný, výška vlasu mm, cca 80 g/m, pro viskózní a silnì rozpouštìdlové nátìrové hmoty. WNE *** Star vnitøní 8 mm vnitøní 8 mm 8 cm cm mako systémový držák váleèku s koncovkami pro systémové váleèky 8 mm, mm ocelový drát, pozinkovaný. NEW vnitøní 8 mm vnitøní 8 mm 8 cm cm

39 mako soupravy váleèkù velikost è.zboží cena bal mako váleèek pro pevné a krémové barvy "dropless" polyamidový/polyakrylový potah tkaný, výška vlasu 0 mm, cca 70 g/m, èistá práce bez kapání, padnoucí pozinkov. držák mm. vnìjší 9 mm vnìjší mm 8 cm 8 cm mako soupravy váleèkù váleèek, držák, møížka, baleno v igelit. obalu. Polyesterový potah pletený, výška vlasu 0 mm, cca 0g /m, mìkký a silnì savý, padnoucí pozinkovaný držák mm. vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm 8 cm cm cm kompletní bez møížky. vnìjší mm 8 cm mako soupravy váleèkù váleè. imit. Lammfell (beránek), držák, møížka. vnìjší 0 mm 8 cm cm mako váleèek + teleskopická tyè váleèek + držák teleskopická tyè WNE cm 0-00 cm SET mako fasádní váleèek + teleskopická tyè fasádní váleèek + držák teleskopická tyè NEW cm 0-00 cm SET

40 mako lakovací váleèky malé velikost è.zboží cena bal mako váleèek na disperzní a silikátové barvy makolon kompletní, dlouhý držák náhradní váleèky, kusy, v krabièce kusy, v igelitovém obalu 0 kusù, v igelitovém obalu kus, v igelitovém obalu 0 kusù, v igelitovém obalu vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší Ø mm vnìjší Ø mm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm cm 70 0 SB 7 0 SB 7 0 PB J mako váleèek na disperzní a silikátové barvy makostar kompletní, dlouhý držák náhradní váleèky, kusy, v krabièce kusy, v igelitovém obalu 0 kusù, v igelitovém obalu mako váleèek na disperzní a silikátové barvy makostar kompletní, mini držák náhradní váleèky, kusy, v krabièce kusy, v igelitovém obalu 0 kusù, v igelitovém obalu ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm ***** Star vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm vnìjší mm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm cm cm cm cm 7 0 SB 7 0 SB 7 0 PB SB 7 0 PB mako váleèek na trubky perlon kompletní, dlouhý držák, -dílný kompletní, dlouhý držák, -dílný ***** Star vnìjší mm vnìjší mm 0 cm cm 7 0 CZ 7 0 CZ 8

41 mako lakovací váleèky malé a speciální velikost è.zboží cena bal mako váleèek na disperzní a silikátové barvy makostar kompletní, dvojitá tlouš ka, dlouhý držák náhradní váleèek, etra silný, kus, v krabièce etra silný, kus, v krabièce etra silný, kus, v igelit. obalu etra silný, kus, v igelit. obalu ***** Star vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm cm cm cm cm cm 78 0 SB 78 0 SB 78 SB mako váleèek na disperzní a silikátové barvy Støíbrná náhradní váleèky, 0 kusù, v igelit. obalu èára 0 kusù, v igelit. obalu etra silný,0 kusù, v igelit. obalu etra silný,0 kusù, v igelit. obalu vnìjší mm vnìjší mm vnìjší 0 mm vnìjší 0 mm 0 cm cm cm cm mako váleèek rohový Zlatý pruh kompletní, dlouhý držák náhradní váleèek, kus, etra balený. ***Profi mako váleèek na zdi makolon kompletní, patentovaný držák vnìjší 0 mm náhradní váleèek, kus, etra balený. vnìjší 0 mm 0 cm 0 cm SB SB

42 mako strukturovací váleèky zrnitost velikost è.zboží cena bal mako strukturovací váleèek mm držák makopìna jemný 8 cm polyesterová pìna, 80 mm venkovní prùmìr, jemný cm prostá FKCW a rozpouštìdel, rustikální struktura, držadlo pevnì uchyceno, padne do ruky. støední hrubý 8 cm 8 cm mako strukturovací váleèek 8 mm držák makopìna jemný cm 7..7 náhradní váleèek. mako strukturovací váleèek mm držák makopìna støední 0 cm polyesterová pìna, 0 mm venkovní prùmìr. mako reliéfní váleèek ke zhotovení reliéfních a strukturovaných omítek, omítka nebo špachtlovací hmota se hladítkem nanese na podklad a poté se pøeváleèkuje, držadlo padne do ruky, 8 mm, pozinkované. rákosový design rustikální design 8 cm 8 cm mako váleèky pro lakování podlah mako váleèek na laky mm držák Vlnìný plyš tkaný, výška vlasu mm, cca 80 g/m. Velur mm mm cm 8 cm mako váleèek na laky 8 mm držák Vlnìný plyš tkaný, výška vlasu mm, cca 80 g/m. Velur mako váleèek na laky 8 mm držák makonyl Polyamidový potah tkaný, výška vlasu 0 mm, cca 80 g/m, kudrnaté vlákno, bezfuflíkové. mako váleèek na laky a navalování makonyl Polyamidový potah tkaný, výška vlasu 7 mm, cca 0 g/m, kudrnaté vlákno, bezfuflíkové. mako váleèek na lazury a navalování Mikrovlákno Polyesterový potah tkaný, výška vlasu 9 mm, cca 7 g/m, etrémnì savý, bezfuflíkový, dlouhá životnost. 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm NEW NEW NEW 8 cm cm cm cm cm 0 cm 8 cm cm mako váleèek na laky Moher Moherový potah, pøírodní materiál, výška vlasu mm, etra odolný. 8 mm 8 mm 8 cm cm mako kartáè na laky Svìtlá èínská štìtina, cca 90% Tops, døevìné tìlo s kovovým držákem. 0 cm 0 cm

43 mako pøíslušenství tvar velikost è.zboží cena bal mako odvzdušòovací váleèek odolný plast, vèetnì držáku, jemný. jemný jemný cm 0 cm 7 CZ 7 0 CZ mako odvzdušòovací váleèek odolný plast, vèetnì držáku, hrubý.. hrubý hrubý hrubý cm 0 cm 0 cm 7 CZ 7 0 CZ 7 0 CZ mako kbelík na barvu hranatý umìlá hmota stabilní formy, integrovaná møížka na otøení barvy a stupnice litrù. hranatý 8 l l mako kbelík na barvu integrovaná møížka stupnice litrù. oválný oválný, l 8 l mako víko na kbelík na barvu 8 litrù mako pohárek na barvu vèetnì držáku na štìtce a víèka. kulatý 0, l mako míchátko na barvu míchátko vèetnì otvíráku na plechovky SB

44 mako vanièky a møížky velikost è.zboží cena bal mako møížka easyclean umìlohmotná patentovaná møížka se tøemi pøednostmi. 9 cm cm 7 0 cm mako møížka easyclean kovová patentovaná møížka se tøemi pøednostmi. ***** Star 0 cm mako vanièka supergrip umìlohmotná vanièka s tvarovaným stíracím profilem 0 cm 0 cm cm cm mako easyclean mako easyclean mako supergrip mako supergrip Pøednosti mako easyclean stírací møížka Vlnitá struktura møížky pro nejlepší stírací vlastnosti. Etra vysoké zavìšení váleèku nad hladinou barvy. Optimální èištìní díky tvarovanému stíracímu profilu. Šetøí vodu, èas a barvu. mako supergrip vanièka Pevné držení díky ergonomicky tvarovanému držadlu. Optimální èištìní díky tvarovanému stíracímu profilu. Šetøí vodu, èas a barvu!

45 mako držáky pro váleèky, prodlužovací tyèe prùmìr velikost è.zboží cena bal mako držák váleèku 8 mm pozinkovaná ocel, ergonomické držadlo. 8 cm cm mako držák váleèku Soft grip 8 mm, pozink. ocel, -komponentní držadlo. NEW 8 cm cm mako držák váleèku mm, pozinkovaná ocel, ergonomické držadlo. mako držák váleèku Soft grip mm, pozink. ocel, -komponentní držadlo. mako držák váleèku (pro 778, 778 0) 8 mm, pozink. ocel, ergonomické držadlo. WNE WNE 0 cm 7 cm cm 9 cm 9 cm 7 cm 9 cm cm 0 cm mako prodlužovací tyè ALU silnostìnná, rýhovaná hliníková tyè, -dílná, s univerzálním kónusem. / mm / mm / mm 0-0 cm 0-00 cm cm mako prodlužovací tyè lakovaná, ocelová tyè, -dílná, s univerzálním kónusem. / mm / mm / mm 0-00 cm 0-00 cm 0-00 cm mako prodlužovací tyè lakovaná, ocelová tyè, pevná s univerzálním kónusem. mm mm 0 cm 0 cm mako teleskopická podpìra pro sádrokartonáøské práce ma. do 0 kg 0-90 cm 70 0 CZ 7 8 Soft Grip So ft Grip 9

46 mako školní, umìlecké a speciální štìtce velikost è.zboží cena bal mako štìtec opravný, sada kusy mi nejlepších jemných štìtin. vel. 0 plochý vel. plochý ovál SB..000 mako štìtec školní, sada kusù jemná štìtina, kulaté uchycení. è SB..000 mako štìtec univerzální, sada kusy svìtlá èínská štìtina, kulaté uchycení. è.,, 00 0 SB..008 mako štìtec univerzální, sada kusy štìtec Gussow štìtec na y plochý štìtec síla SB è. 0 è. mm..00 mako štìtec na lepidlo, sada kusy svìtlá èínská štìtina, síla. mm 0 0 SB..00 mako štìtec na kreslení, sada kusy svìtlá èínská štìtina, dlouhá násada. è., 0, 00 0 SB mako štìtec Gussow, sada kusy svìtlá èínská štìtina, dlouhá násada. è., 8, 70 0 SB

47 mako školní, umìlecké a speciální štìtce velikost è.zboží cena bal mako štìtec plakátovací, sada kusy pro psaní a malování plakátovacími barvami všeho druhu. /" /" /8" 0 00 SB..90 mako štìtec na látky, sada kusy Gussow štìtec na látky. Gussow štìtec na látky šikmo sestøižený. syntetický štìtec na látky, kulatý. è. 0 è. 8 è SB..9 mako štìtec na temperovací barvy, sada kusy 0 00 SB 0..0 Tempera štìtec kulatý. Tempera štìtec Gussow. è., è. 0 mako štìtec na akrylové barvy, sada kusy akryl štìtec špièatý. akryl štìtec oválný. akryl štìtec plochý. è. è. è SB 0..0 mako štìtec na y svìtlá èínská štìtina, kulaté uchycení, krátká døevìná násada, natištìný. è. 0 è. è. è. è. è. è. è

48 mako školní, umìlecké a speciální štìtce velikost è.zboží cena bal mako štìtec plochý svìtlá èínská štìtina, dlouhá døevìná násada, natištìný. è. è. è. è. 8 è. 0 è. è. è. è. 8 è. 0 è. è mako štìtec Gussow dlouhý svìtlá krátká èínská štìtina, dlouhá døevìná násada, natištìný. è. è. è. è. 8 è. 0 è. è. è. è. 8 è. 0 è. è mako školní štìtec Gussow svìtlá krátká èínská štìtina, krátká døevìná násada, natištìný. è. è. è. è. 8 è. 0 è. è. è. è

49 mako školní, umìlecké a speciální štìtce velikost è.zboží cena bal mako štìtec školní jemná štìtina, kulaté uchycení, natištìný. è. è. è. è. è. è. è. 8 è. 0 è Vel. -, á kusy na kartì. è mako štìtec Akvarel Classico-Studio zlatá syntetická štìtina, v ochranné folii, bezešvé kulaté støíbrné uchycení, èervenì lakovaná soustružená násada se zlatou špièkou. è. 00 è. 0 è. è. è. è. è. è. è. 8 è. 0 è mako štìtec Akvarel Classico-Atelier imitace kuní srsti (nejjemnìjší hovìzí štìtina), v ochranné folii, kulaté niklové uchycení. è. è. è. è. è. è. è. 8 è. 0 è mako štìtec Akvarel Classico-Kolinsky ***** Star è èistá kuní srst Kolinsky, v ochranné folii, kulaté støíbrné uchycení. è. 00 è. 0 è. è. è. è. è. è. è. 8 è. 0 è Nejlepší 7

50 mako školní, umìlecké a speciální štìtce velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro olejové barvy hnìdá hovìzí štìtina, krátce støižená, kovové uchycení, natištìný. è. è. è. è. 8 è. 0 è. è. è mako štìtec kulatý Ryba èerná hovìzí štìtina, vypouklá forma, niklové uchycení, natištìný. mm 8 mm 0 mm mm mm 0 mm mm mako štìtec vylepšovací mi nejlepších jemných štìtin. è. è. è. è. 8 è. 0 è kusù na kartì kusù na kartì è. 8 è mako štìtec šablonovací svìtlá èínská štìtina, robustní døevìná násada. è. è mako štìtec plakátovací Classico - Atelier imitace kuní srsti, niklové uchycení. /" /8" /" /8 / " mako prodejní stojánek prázdný

51 mako speciální štìtce velikost è.zboží cena bal mako štìtec plochý síla. svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops. mm 0 mm mm 0 mm 0 mm 70 mm 00 mm mako štìtec na lepidlo síla. svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, etra krátká. mm mm 0 mm mako štìtec zárohák svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, zahnuté plastové uchycení. mm mm 0 mm mako štìtec na èištìní strojù a pouzder svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, kovové pouzdro mako štìtec zednický pøírodní fíbr, kovové uchycení. 0 mm mm 0 mm mako kartáè prùmyslový mi kokosových štìtin, speciální násada mako štìtec na letovací tekutinu svìtlá èínská štìtina, cca 0% Tops, kovové pouzdro

52 mako natìrací soupravy mako natìrací soupravy použití k jednoduchému a pohodlnému natírání lakù, lazur, disperzních a silikátových barev. velurová syntetická houba, držáky a držáky souprav jsou z odolné umìlé hmoty. velikost è.zboží cena bal mako natìrací souprava komplet polštáøek mai, malý, polštáøek na okna, adaptér pro prodlužovací tyè, vanièka malá / velká s váleèkem na otírání mako náhradní polštáøky pro komplet náhradní polštáøky mai, malý a pro okna mako natìrací polštáøek mai mako náhradní polštáøky mai kusy mako natìrací polštáøková sada pro okna držáèky, polštáøky mako natìrací polštáøková sada pro rohy držák pro rohy a polštáøek

53 mako Creativ Line dekoraèní náøadí mako šablony mako pøírodní houba mako rozetový váleèek mako efektní stìtec Kreativní zušlechtìní stìn je IN! Barevné efekty a motivy obrázkù na zdech budou vždy oblíbeny. Se sortimentem mako Creativ Line mùžete obratem ruky vytvoøit novou stìnu nebo ji zkrášlit dekorativním elementem. Pøehled a pomoc k tomuto tématu najdete na našich internetových stránkách nebo v našich prospektech. Odpovídající náøadí pak na následujících stránkách. mako váleèek foliový

54 mako Creativ Line inform. velikost è.zboží cena bal mako štìtec pro efekty špachtlovací efekt nejlepší šedá èínská štìtina, mosazné uchycení, plastové držadlo. 00 mm mako štìtec pro efekty liniový efekt nejlepší šedá èínská štìtina, etra dlouhá, mosazné uchycení, plastové držadlo. 70 mm mako kartáè tupovací tupovací efekt èistá, svìtlá èínská štìtina, padnoucí lakované držadlo.,,9 cm mako kartáè pro efekty stíraný efekt døevìný kartáè s pøírodní štìtinou., 0,8 cm mako univerzální špachtle odolná umìlá hmota

55 mako Creativ Line inform. velikost è.zboží cena bal mako houba strukturovací omítkový efekt syntetická houba se strukturovaným hrubým povrchem mako houba strukturovací rýhovaný efekt syntetická houba s plastovým povrchem mako houba flok mramorový efekt poflokovaná syntetická houba mako houba pøírodní tupovací technika cca cm pøírodní houba vèetnì rukavic mako rukavice pro efekty stíraná technika vestanový potah s gumovým rantlem mako rukavice pro efekty stíraná technika na jedné stranì vestanový potah, na druhé houbovitý potah, gumová manžeta

56 mako Creativ Line inform. velikost è.zboží cena bal mako smotek kožený zabalovaná technika pravá kùže vèetnì lateových rukavic mako razítko kožené strukturovaný efekt cm ètvercový držák s potahem ze syntetické kùže mako razítko kožené strukturovaný efekt 7 mm držák s potahem ze syntetické kùže mako váleèek kožený zabalovaný efekt 8 cm váleèek ze syntetické kùže, vèetnì držáku mako váleèek kožený rozetový mramorový efekt cm váleèek s vestanovým povrchem a rozetami 8 cm ze syntetické kùže, vèetnì držáku mako váleèek foliový fantazijní efekt cm váleèek s foliovým potahem, 0mm, vèetnì držáku. 8 cm mako Maserboy efekt let døeva 0 cm guma

57 mako Creativ Line velikost è.zboží cena bal mako razítka s motivy razítková technika poflokovaná pìna, dva motivy v sadì. pùlmìsíc / hvìzda velryba / tuleò andìl / oblak ryba / moøský koník lilie / javorový list mako držadlo pro razítko umìlá hmota, systém rychlé výmìny mako set šablonovací pìnový váleèek s vanièkou, dva šablonovací štìtce - plochý a kulatý, 9mm páska mako štìtec šablonovací svìtlá èínská štìtina, robustní døevìné držadlo. velikost velikost mako šablona ražená folie s následujícími motivy: meandrový motiv Art Deco zeï vlna tulipán lilie cm cm cm cm cm cm mako šablona ražená folie s následujícími motivy: rùže bøeè an Den Haag citron delfín vesmír cm cm cm cm cm cm

58 mako malíøské náøadí mako miska na sádru mako malíøská špachtle mako špachtle na stìny mako umìlohmotné hladítko Renovaèní práce lehce provedené! Nìkteré zednické a malíøské práce na vlastním domì jsou se správným náøadím rychle a jednoduše proveditelné. Nejširší sortiment od mako nabízí špachtle, lžíce, pistole na kartuše, podlaháøské nože a mnoho dalšího. Zvláštì pro neobvyklé práce najdete u mako vždy to správné náøadí. mako vytlaèovací pistole

59 mako malíøské náøadí informace velikost è.zboží cena bal mako špachtle malíøská - použití ke zpracování omítkovin a sádry. fleibilní plátek z vysoce kvalitní oceli, konický zbroušený, lakované døevìné držadlo. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako špachtle malíøská ***** Star- použití ke zpracování omítkovin a sádry, odrezování atd. etra tuhý plátek z tvrzené oceli, konický zbroušený, lakované døevìné držadlo. 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm 0 mm mako špachtle malíøská ***** Star- použití ke zpracování omítkovin a sádry. fleibilní plátek z nerezové oceli, konický zbroušený, umìlohmotné držadlo. 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako špachtle Fle Soft Grip ***** Star- použití ke zpracování omítkovin a odrezování. vysoce fleibilní plátek z nerezové oceli, konický zbroušený, K jemné držadlo. NEW 0 mm 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako špachtle Uni ***** Star- použití ke zpracování omítkovin a odrezování. etra tuhý zkosený plátek z tvrzené oceli, lakované døevìné držadlo. 0 mm 7 mm mako nùž kytovací 0 mm ***** Star- použití pro všechny kytovací práce. fleibilní plátek z tvrzené oceli, lak. døevìné držadlo Zvlá štì protiskluzové K jemn é držadlo 7

60 mako malíøské náøadí inform. velikost è.zboží cena bal mako špachtle na sklo ***** Star- použití k odstraòování lepidel, tmelù a barvy. etra tuhý plátek z tvrzené oceli, lakované døevìné držadlo. 0 mm mako špachtle Japan, sada použití ke špachtlování malých spár, rýh, otvorù atd. - fleibilní plátek z vysoce kvalitní oceli, plastové uchycení odolné kyselinám cm cm 80 0 SB ***** Star- fleibilní plátek z vysoce kvalitní nerezové oceli, plastové uchycení odolné kyselinám. v pouzdøe cm mako špachtle Japan, sada - použití pro práce na karoseriích a zakulacení vysoce fleibilní umìlá hmota odolná rozpouštìdlùm cm 8 0 SB..89 mako špachtle na lepidlo - použití pro malé plochy nebo jednorázové použití. formy zubù. ks 9 cm 87 0 SB mako špachtle DUOFLEX ***** Star- použití ke špachtlování spár, rýh a otvorù atd. nastavitelný plátek s proti plechem z nerezové oceli, døevìné uchycení. 0 cm 7 cm

61 mako malíøské náøadí *formy zubù velikost è.zboží cena bal mako špachtle na lepidlo trapézový plátek - použití k nanášení lepidel na obklady a dlažbu trapézový plátek z kvalitní páskové oceli, døevìné uchycení. mako špachtle na spáry - použití ideální pro nanášení spárovacích hmot. odolný gumový plátek mm, døevìné uchycení. mako škrabka malíøská - použití k odstraòování starých nátìrù. vymìnitelný plátek z tvrzené kvalitní oceli, ergonomické plastové držadlo. rovný A A B B B C 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 0 cm 00 mm 8 7 SB 8 8 SB 8 8 SB 8 SB 8 7 SB 8 8 SB 88 8 SB 80 0 SB 8 00 SB mako špachtle na lepidlo rovný plátek rovný 0 cm 80 0 SB..800 WNE WNE mako náhradní plátek 00 mm 8 0 SB..8 mako špachtle na stìny ***** Star- použití k velkoplošnému tmelení spár, rýh, otvorù a nerovností. plátek z tvrz. oceli, døevìné držadlo, zakulac. rohy. 0 cm 0 cm 0 cm mako špachtle na stìny - použití k velkoplošnému tmelení spár, rýh, otvorù a nerovností. plátek z tvrzené oceli, plastové držadlo. cm 8 cm cm 8 cm *formy zubù A A A B B B C 7 9

62 mako malíøské náøadí inform. velikost è.zboží cena bal mako špachtle + køížový šroubovák - použití pro sádrokartonáøské práce. etra tuhý plátek z tvrzené nerez oceli, lakované, držadlo Soft Grif. 0 mm 80 CZ..808 mako špachtle sádrokartonáøská 0 mm 80 CZ - 00 mm 80 0 CZ použití pro sádrokartonáøské práce, pro velkoplošné tmelení. etra tuhý plátek z tvrzené nerez oceli, lakované, držadlo Soft Grif. 0 mm 00 mm 0 mm 80 CZ 80 0 CZ 80 CZ mako hladítko hladké E0 8 cm CZ - použití pro natahování a kletování omítek, malt a stìrek. etra tuhý plátek z tvrzené nerez oceli, lakované, držadlo Soft Grif mako hladítko zubaté E - E použití pro natahování a kletování omítek, malt a stìrek. E8 E0 etra tuhý plátek z tvrzené nerez oceli, lakované, držadlo Soft Grif. 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 87 0 CZ 87 0 CZ CZ 87 0 CZ Zvláštì protiskluzové K jemné držadlo 0

63 mako malíøské náøadí mako nože pro podlaháøe použití k pøesnému øezání kobercù a podlahovin. inform. velikost è.zboží cena bal zinkový odlitek, pevný bøit SB zinkový odlitek, bøit nastavitelný ve tøech polohách SB Delphin zinkový odlitek, pevný bøit ***** Star- kovový odlitek s plastovým pouzdrem, trapézový bøit nastavitelný ve tøech polohách, vèetnì náhradních bøitù, rychlá výmìna díky systému QUICK - LOCK. WNE 8 0 SB..8 mako náhradní bøity pro podlaháøe 0,mm - použití vhodné pro všechny mako nože pro podlaháøe. vysoce kvalitní tvrzená ocel. bøitù v plastovém dávkovaèi bøitù v plastovém dávkovaèi trapéz hák 80 0 SB 8 0 SB mako náhradní bøity pro podlaháøe 0,mm - použití vhodné pro všechny mako nože pro podlaháøe. vysoce kvalitní švédská tvrzená ocel. bøitù v plastovém dávkovaèi bøitù v plastovém dávkovaèi trapéz hák 8 0 SB 8 0 SB balíèkù po 0 kusech v balení 0 balíèkù po 0 kusech v balení 0 balíèkù po 0 kusech v balení 0 balíèkù po 0 kusech v balení (etra velký) mako náhradní bøity pro podlaháøe Titan 0,mm ***** Star- použití vhodné pro všechny mako nože pro podlaháøe. vysoce kvalitní švédská tvrzená ocel. bøitù v plastovém dávkovaèi bøitù v plastovém dávkovaèi trapéz hák superhák superhák trapéz hák WNE CZ 8 SB 8 SB Potaženo titanem až 8 delší životnost

64 mako malíøské náøadí velikost è.zboží cena bal mako øezák na koberce - použití k pøesnému øezání kobercù a podlahovin. vymìnitelný bøit z tvrzené oceli mako univerzální nùž použití pro kutily, modeláøe a hobby. vymìnitelný odlamovací bøit z kvalitní oceli. 9 mm - 9 mm tìlo nože stabilní umìlá hmota s manuálním rychlozávìrem PUSCH-LOCK. kus baleno na blistru kus v neutrálním igelitovém obalu 8 00 SB 8 00 K mako univerzální nùž 8 mm použití pro kutily, modeláøe a hobby. vymìnitelný odlamovací bøit z kvalitní oceli. - tìlo nože stabilní umìlá hmota s manuálním rychlozávìrem PUSCH-LOCK. kus baleno na blistru kus v neutrálním igelitovém obalu 8 mm 8 0 SB 8 0 K tìlo nože stabilní umìlá hmota s kovovým vedením, manuální rychlozávìr PUSCH-LOCK. kus baleno na blistru kus v neutrálním igelitovém obalu 8 mm 8 0 SB 8 0 K mako univerzální nùž použití pro kutily, modeláøe a hobby. vymìnitelný odlamovací bøit z kvalitní oceli. - tìlo nože stabilní umìlá hmota s kovovým vedením, manuální rychlozávìr PUSCH-LOCK. 9 mm 9 mm 8 00 SB..898 WNE

65 mako malíøské náøadí mako nože univerzální Soft Grip 8 mm použití pro kutily, modeláøe, pro tapetovací a podlaháøské práce. nastavitelný bøit 8 mm z vysoce kvalitní oceli. informace velikost è.zboží cena bal ***** Star- 8 mm tìlo nože komfortní Soft Grip umìlohmotné tìlo s kovovým vedením a manuálním šroubovým rychlouzávìrem TWIST-LOCK. náhradní bøity v tìlu nože ***** Star- 8 mm tìlo nože velmi kompaktní umìlohmotné tìlo Soft Grip s kovovým vedením a manuálním rychlouzávìrem AUTO-LOCK. 0 náhradních bøitù v AUTO zásobníku. NEW WNE 89 0 SB 87 0 SB mako náhradní odlamovací bøity použití vhodné pro všechny univerzální nože. - bøit kvalitní tvrzená ocel. 0 bøitù v plastovém bou 0 bøitù v plastovém bou WNE 9 mm 8 mm bøit vysoce kvalitní ocel. 0 bøitù v plastovém dávkovaèi 0 bøitù v plastovém dávkovaèi 0 bøitù v plastovém obalu 000 bøitù v zásobníku tvrzeno NEW 9 mm 8 mm 8 mm 9 mm 88 0 SB 87 0 SB ***** Star- tìlo nože 0 bøitù v plastovém dávkovaèi 0 bøitù v plastovém dávkovaèi titan NEW 9 mm 8 mm 88 SB 87 SB Zvláštì protiskluzové K jemné držadlo 0 bøitù v autozásobníku Potažen o titanem - a ž 8 delší životnost

66 mako malíøské náøadí velikost è.zboží cena bal mako øezák na sklo - použití pro všechny druhy skel do 0 mm tlouš ky. jemnì vybroušených koleèek ze speciální oceli, pracovní výkon cca 000 m SB..889 mako nùž kytovací - použití pro kytovací práce všeho druhu. kvalitní broušená ocel, døevìné držadlo SB mako míchadlo na barvu - použití ideální k míchání barev a lepidel, jakož i k otevírání plechovek s barvou. odolná umìlá hmota SB..88 mako pravítko malíøské - použití pro malíøské práce, jakož i k uhlazování vinylových tapet. odolná umìlá hmota, pøíložné úhly a otvírák plechovek SB..808 mako pohárek na barvu - použití pro zpracování barev a lakù. odolná umìlá hmota s padnoucím držadlem, držákem štìtcù a víèkem mako sítko na barvu - použití ideální pro barvy všeho druhu. papír s plátìným sítkem mako pravítko malíøské 00 cm - døevìné

67 mako malíøské náøadí velikost è.zboží cena bal mako stìrka antistatická StaubFi - použití èištìní lakovaných ploch. speciálnì impregnovaná tkanina mako škrabák univerzální - použití pro odstraòování starých barev a lakù všeho druhu. výmìnné profilované bøity. 0 mm SB mako škrabák na barvu - použití pro odstraòování starých barev a lakù všeho druhu kovový bøit oboustrannì použitelný. mako náhradní bøit 0 mm SB SB mako škrabka na sklo - použití pro odstraòování zbytkù barev ze skla. trapézový bøit s ochranou SB mako náhradní bøit bøitù v dávkovaèi SB mako škrabka na sklo - použití pro odstraòování zbytkù barev ze skla. posuvný bøit + náhradní bøity. WNE SB

68 mako malíøské náøadí velikost è.zboží cena bal mako pistole na kartuše použití pro standardní kartuše do 0ml. - stabilní kovové provedení, hladká posuvná tyè, lakovaná stabilní kovové provedení, zubatá posuvná tyè, pozinkovaná skeletové, otevøené kovové provedení, lakovaná ***** Star- robustní hliníkovo-kovové provedení, umìlá tryska, pro tmely v igelitovém obalu ( salámy ) ***** Star- tìlo skeletové, otevøené kovové provedení, Anti-Tropf -systém (proti odkapávací), pogumovaná rukoje. NEW Anti-Tropf-systém (proti odkapávac í)

69 mako malíøské náøadí mako skládací metry velikost è.zboží cena bal ní lakované døevo, stabilní pero. m lakované bukové døevo, stabilní zapuštìné pero. m 88 0 SB ***** Star elastické PVC, stabilní zapuštìné pero. m 88 0 SB..887 mako metr svinovací pouzdro stabilní K umìlá hmota, automatické nastavení a zpìtný chod, závìs a clip pro zavìšení. NEW m m 8 m mako vodováha použití k horizontálnímu a vertikálnímu vážení. hliníkové tìlo se dvìma libelami. 0 cm 0 cm mako miska na sádru - použití pro sádru a špachtlovací hmoty. fleibilní, mìkká umìlá hmota, bøichatá forma 9,8 cm vysoká plochá forma cm vysoká., mm mm 88 SB 88 SB mako vanièka použití pro sádrokartonáøské práce PVC nerez 0 0 mm 0 0 mm 88 0 CZ 88 0 CZ 8 mako šòùra zednická použití pro zednické práce vynikající pevnost a tažnost materiál polypropylenové vlákno mm 0 m 8 0 CZ 7 8 7

70 mako malíøské náøadí velikost è.zboží cena bal mako špachtle štukatérská - použití pro zednické a omítací práce. nerezová ocel, lakované døevìné držadlo. 0 mm 0 mm 80 mm 00 mm mako lžíce štukatérská - použití pro zednické a omítací práce. nerezová ocel, esovité uchycení, lakované døevìné držadlo. 0 mm 80 mm mako hladítka použití pro natahování a kletování omítek, malt a stìrek. * Standad odolný plastový plátek mm, umìlá rukoje mm použití pro natahování a kletování omítek, malt a stìrek. tvrzený a leštìný ocelový plátek, lakované døevìné držadlo mm ***** Star- plátek z nerezové oceli, lakované døevìné držadlo mm mako hladítko na lepidlo ***** Star- použití pro nanášení lepidel a stìrek pøi obkladaèských zuby E 0 80 mm pracích. zuby E mm nerezová ocel, lakované døevìné držadlo. zuby E mm WNE 7 mako stìrka na spáry - použití ideální pro hlazení silikonù. kovové tìlo s plátkem, plastová rukoje. NEW 90 0 mm 88 0 SB mako hoblík na sádrokarton - použití pro sádrokartonáøské práce kvalitní zpracování 0 mm CZ 7 8 8

71 mako malíøské náøadí velikost è.zboží cena bal mako hladítko molitanové - použití pro èištìní èerstvì spárovaných obkladù a dlažeb zvláštì lehká, stabilní umìlá hmota. pìna 0 mm silná 0 80 mm mako houba - použití pro èištìní èerstvì spárovaných obkladù a dlažeb. polyesterová houba s jemnými póry mm 8 SB..8 *** Star- polyesterová houba s velkými póry mm 8 8 SB..8 mako super miér ***** Star- použití pro míchací práce do kg hmoty. plastová vrtulka, pozinkovaný drát, mm. 0 mm 89 0 SB mako super miér ***** Star- použití použití použití použití stabilní kovové provedení, prášková barva, vyváženo, progresivní šroubovice, stejnomìrný výsledek míchání. pro míchací práce do kg hmoty. pro míchací práce do 0kg hmoty. pro míchací práce do 0kg hmoty. pro míchací práce do 0kg hmoty. 0 mm 80 mm 00 mm 0 mm 89 0 SB SB 89 0 SB 89 SB mako miér dvoulopatkový 0 mm 89 CZ - stabilní kovové provedení. 0 mako tužka tesaøská - døevìná, èervenì lakovaná, kusù v PE obalu. 80 mm 0 mm

72 mako tapetovací náøadí mako kartáè tapetovací mako váleèek tapetovací mako kartáè tapetovací Tapetujte jako profesionálové Pøináší to uspokojení, dát svým ètyøem stìnám nový vzhled. Ne nadarmo patøí tapetování k nejoblíbenìjším renovaèním pracím. Rozhodující je to správné náøadí. mako tapetovací náøadí je koncipováno na základì zkušeností profesionálù a testováno v prai pro jednoduché a rychlé používání. S mako sortimentem tapetovacího náøadí jste našli toho správného partnera. mako škrabka na tapety mako odstraòovaè tapet 70

73 mako tapetovací náøadí è.zboží cena bal mako tapetovací pøístroj TopHit - použití pro jednoduché a pohodlné nanášení lepidla. robustní konstrukce, ušlechtilá nerezová ocel, pohodlná manipulace, válce na lepidlo plynule nastavitelné. NEW mako tapetovací pøístroj Kleisterstar ***** Star- použití pro jednoduché a pohodlné nanášení lepidla. robustní konstrukce, ušlechtilá nerezová ocel, precizní válce na lepidlo, 0 stupòové jemné nastavení v milimetrech, vana na lepidlo V formy umožòuje témìø bezezbytkovou spotøebu lepidla, kompletnì rozebíratelný, pro dokonalé èištìní mako tapetovací nùžky elektrické ***** Star- použití pro jednoduché a rychlé støíhání tapet pøímo na stìnì, dveøích, rámech oken nebo u podlahových lišt. nùžky na bateriový pohon, stabilní plastové pouzdro, jednoduše vymìnitelné bøity mako náhradní bøit kusy mako odstraòovaè tapet - na páru ***** Star- použití pro odstraòování starých tapet bez námahy. zásobník tlakové páry s 000 W / 0 V, o obsahu litrù,, metru dlouhá hadice a etra široká pracovní plocha Tapetova t jako profesionál! 7

74 mako tapetovací náøadí è.zboží cena bal mako tapetovací stùl Variabel III - použití pro tapetování, hobby, volný èas, domácnost, zahradu a camping. výškovì nastavitelné jednotlivé stoly, robustní konstrukce, mm silná pracovní deska, hliníkový rámový profil s plastovými rohovými spojkami, stabilní hliníkový podstavec, fleibilnì nastavitelné pracovní výšky: cm. NEW mako tapetovací stùl Alu Standard - použití tapetovací a univerzální stùl pro domácí kutily! robustní konstrukce, mm silná pracovní deska, hliníkový rámový profil s plastovými rohovými spojkami, s mìøítkem pro pøesné øezání, trubkový podstavec potažený práškovou barvou, pracovní výška: 7 cm mako tapetovací stùl Alu - Tec ***** Star- použití tapetovací a univerzální stùl pro profesionály! velmi lehká robustní konstrukce, mm silná pracovní deska, bílá s mìøítkem pro pøesné øezání, hliníkový rámový profil s plastovými rohovými spojkami, velmi stabilní hliníkový podstavec s diagonálními výztuhami, pracovní výška: 78 cm, rychlá montáž díky jednoduchému spojení. WNE mako pøiøezávaè tapet - použití rychlé a pøesné øezání tapet v podélném i pøíèném smìru, ideální doplnìk pro každý tapetovací stùl! pøesné náøadí na øezání tapet sestávající z nože a mìøítka, hliníkové lišty s plastovým držadlem

75 mako tapetovací náøadí velikost è.zboží cena bal mako tapetovací kartáèe použití pro pøitlaèení a vyrovnání tapet. - umìlá štìtina, døevìné uchycení. cm 800 SB..800 ***** Star- èistá koòská štìtina, døevìné uchycení. cm 80 SB..80 tapetovací kartáèe použití pro pøitlaèení a vyrovnání tapet mm 80 SB èínská štìtina, døevìné držadlo. 00 mm ***** Star- vulkanizovaná èínská štìt., døevìné uchycení. 00 mm mako váleèek pøítlaèný na tapety, cm -, 8 cm 7 použití pro pøitlaèení a vyrovnání tapet., 8 cm váleèek z PUR pìny, umìlé držadlo, 8 pozinkovaný drát mako váleèek na švy tapet - použití pro pøitlaèení a vyrovnání švù tapet. umìlé držadlo, pozinkovaný drát. soudková forma kónická forma PUR pìna SB 80 0 SB 80 0 SB

76 mako tapetovací náøadí velikost è.zboží cena bal mako øezací hrana - použití pro perfektní zaøíznutí pøi tapetovacích pracích a kladení kobercù. stabilní hliníkový profil. 0 cm SB mako pøítlaèný profil - použití praktický doplnìk k øezací hranì! Pro perfektní zastøižení pøi tapetovacích pracích a kladení kobercù. stabilní hliníkový profil. 0 cm 808 SB mako lišta tapetovací - použití pro èisté a pøesné zaøíznutí tapet. nerezová ušlechtilá ocel, plastové uchycení. 8 cm mako válec s ostny ***** Star- použití pro narušení a odstranìní starých tapet. hliníková teleskopická tyè 0-00cm, zavìšení a ostny z pozinkované oceli. NEW 0 mm SB mako škrabka na tapety - použití pro narušení a odstranìní starých tapet. stabilní plastové provedení s odnímatelným zubatým bøitem. 80 mm SB..809 mako škrabka na tapety - použití pro odstranìní starých tapet a podlahovin. stabilní plastové provedení s kovovým bøitem. 80 mm SB mako náhradní bøit - 80 mm 80 0 SB

77 mako tapetovací náøadí velikost è.zboží cena bal mako škrabka na tapety - použití pro odstranìní tapet, podlahovin, pásek, barvy, rzi atd. robustní kovové provedení, vymìnitelný bøit 00 mm šíøe mm SB..809 mako náhradní bøit kusù v zásobníku. 00 mm 80 0 SB..808 mako schaber na koberce - použití pro odstraòování podlahovin. robustní kovové provedení, vymìnitelný bøit 0 mm šíøe mm 80 0 SB..80 mako náhradní bøit - kusy 0 mm 80 SB mako lišta tapetovací ***** Star- použití pro pøesné øezání tapet, zvláštì vhodná pro døevìné tapetovací stoly. fleibilní nerezová ocel. 00 cm SB..800 mako nùž tapetovací ***** Star- použití pro proøezávání tapet všeho druhu. nerezová ocel, plastové uchycení. 0 cm SB

78 mako tapetovací náøadí mako nùžky tapetovací použití pro støíhání tapet všeho druhu, domácí práce a dílnu. velikost è.zboží cena bal plastové držadlo, nerezová ocel. 8 cm, cm SB SB ***** Star- nerezová ocel, tvrzeno na Rockwell. cm SB mako nùžky univerzální Soft Grip. použití pro støíhání všeho druhu, vèetnì tapet. - komfortní K plastové držadlo, nerezová ocel. ***** Star- nerezová ocel, tvrzeno na Rockwell. WNE WNE 8 cm 9 cm SB SB Ergonomická K držadla Ergonomická K držadla 7

79 mako tapetovací náøadí velikost è.zboží cena bal mako olovnice ***** Star- použití pro pøesné vyrovnání tapet. 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g SB mako šòùra znaèkovací ***** Star- použití pro pøesné znaèení èar. robustní kovové pouzdro se šòùrou 0 m. m SB mako mako barva znaèkovací ***** Star- modrá èervená 0 g 0 g SB SB mako støíkaèka ***** Star- použití pro odstraòování bublin a doplnìní lepidla na špatnì pøístupná místa. umìlá hmota. 0 ml SB mako zkoušeèka fázová - použití pro zkoušení napìtí kabelù a zásuvek. rozsah napìtí 0-0 V, hrot mm. 0 mm SB

80 mako brusivo a pomùcky pro brusné a renovaèní práce mako brusná houba mako brusná vlna mako mosazný kartáè Ze starého pìkné! Rez, špína, staré laky, hrubé povrchy, to vše nevypadá nejlépe. S mako brusivem a pomùckami uvedete vše do bezvadného stavu. Uvidíte, že vše bude obratem ruky vypadat jako nové. mako brusná houba 78

81 mako brusivo a pomùcky zrnitost velikost è.zboží cena bal mako brusný papír Flint použití pro broušení døeva. prvotøídní posyp Flint. podklad režný papír, 00 g/m mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm mako brusný papír Korund použití pro broušení za sucha døeva, kovù, plastù. ušlechtilý korund, lepený kožním klihem. podklad bìlený papír, 0 g/m mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm mako brusný papír vodìvzdorný použití pro broušení za mokra lakù, kovù, plastù, pleiskla. posyp oydem hliníku, lepený umìlou pryskyøicí. podklad režný papír, 80 g/m, lateová vrstva mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm mako brusný papír pro laky použití pro broušení za sucha døeva, kovù, plastù. posyp Silicium Carbid, lepený Stearatem. podklad bìlený papír, 80 g/m, velmi fleibilní mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm mako brusné plátno prùmyslová použití pro broušení za sucha, døeva, kovù, plastù. posyp oydem hliníku. podklad bavlnìná tkanina mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm 0 80 mm * Stojánek mako pro 7 hrubostí. Možnost bezplatného zapùjèení. Kontaktujte nás! 79

82 mako brusivo a pomùcky zrnitost velikost è.zboží cena bal mako brusný papír Korund 0, m 0 mm použití pro broušení za sucha døeva, kovù, plastù. 0, m 0 mm ušlechtilý korund, lepený kožním klihem, 80, m 0 mm, m v roli. 00, m 0 mm 0, m 0 mm 80, m 0 mm mako brusný papír Korund 0 0 m 0 mm použití pro broušení za sucha, døeva, kovù, plastù m 0 mm ušlechtilý korund, lepený kožním klihem, 0 m v roli m 0 mm 0 m 0 mm mako brusný špalík 70 0 mm dvoudílný špalík z umìlé hmoty SB mako brusný špalík mm lisovaný korek, zakulacené rohy SB mako brusný špalík plast, spodní strana kauèukový potah, speciální spony pro upevnìní. 0 0 mm 87 mm SB SB mako brusný špalík teleskopický plast, spodní strana kauèukový potah, speciální spony pro upevnìní, držák na prodlužovací tyè. 0 mm SB mako držák brusné møížky plast, spodní strana kauèukový potah, speciální spony pro upevnìní mm 0 0 mm CZ 88 0 CZ 7 80

83 mako brusivo a pomùcky zrnitost velikost è.zboží cena bal mako brusná vlna použití pro prùmysl, dílnu a domácnost, èištìní, broušení, leštìní. vysoce kvalitní ocelová drátìná vlna 00 g mako brusná vlna použití pro suché hladké podklady. vysoce kvalitní ocelová drátìná vlna g. 0 = jemný = støední = hrubý mako brusná møížka použití pro podklady, u kterých se tvoøí velké množství brusného prachu. nylonová tkanina s Silicium-Carbide posypem. ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks mm 9 80 mm 9 80 mm 9 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm CZ 89 0 CZ 89 CZ 89 8 CZ CZ CZ 897 CZ CZ mako brusná houba použití pro døevo a laky. ušlechtilý korund špièkové kvality, spojený s fleibilní pìnovou kostkou. jemný / støední støední / hrubý mm mm mm mm mm mm mm mm mm M M CZ CZ CZ 800 CZ 800 CZ CZ 800 CZ mako brusná houba plochá použití pro døevo a laky. ušlechtilý korund špièkové kvality, spojený s fleibilním molitanem mm 00 mm 00 mm 00 mm 80 0 CZ CZ 80 0 CZ 80 CZ 8 mako brusná houba použití pro døevo, kov, kámen a plasty. pìna potaž. jemným a hrubým brusným rounem, broušení za sucha i za mokra. A SB

84 mako brusivo a pomùcky zrnitost velikost è.zboží cena bal mako brusné rouno použití pro døevo, kov, kámen a plasty. nylonová tkanina s brusnými póry. A 80 S 00 S mm 0 9 mm 0 9 mm 8 8 SB 8 0 SB 8 0 SB mako brusné rouno použití pro broušení, èištìní, matování, odrezování a zdrsòování døeva, kovù, kamenu a plastù. nylonová tkanina s brusnými póry. A 0 A 80 A 0 S 00 S 00 0 m 0 mm 0 m 0 mm 0 m 0 mm 0 m 0 mm 0 m 0 mm mako drátìné kartáèe použití k odrezování a èištìní podkladù. - tvrzený ocelový drát, 0, mm, døevìné držadlo. - øadý - øadý - øadý - øadý mosazný drát, 0,mm, døevìné držadlo. - øadý - øadý ***** Star- zahnutý kartáè, zvlnìný ocelový drát s mosaznou úpravou, 0,0 mm, plastové držadlo. NEW - øadý

85 mako ochranné pomùcky mako ochranné brýle, mako ochranné rukavice a maska Jistota je jistota! Kutilství pøináší radost. O to rychleji mùže dojít k úrazu nebo poškození odìvu. Ne však s ochrannými pomùckami mako. Ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranné masky a odpovídající odìv, to vše nabízí náš sortiment, to vše zvyšuje Vaši jistotu. Tak jste skuteènì chránìni. mako ochranné pomùcky - jistota pro Vaše zákazníky. 8

86 mako ochranné pomùcky informace velikost è.zboží cena bal mako rukavice jednorázové - použití pro jednoduché použití v dílnì a domácnosti. materál polyethylen, transparentní svaøovaný. 0 ks mako rukavice lateové 00 ks S 80 0 CZ - 00 ks M 80 0 CZ použití materiál pro malíøské a natìraèské práce. kvalitní late, nesterilní. 00 ks L 80 0 CZ mako rukavice lateové pro domácnost - použití pro lakýrnické a èistící práce, pro domácnost a zahradu. materiál vysoce kvalitní pøírodní late, vysoký komfort nošení díky vnitøní stranì z bavlny mako rukavice neoprenové - použití pro lakýrnické a èistící práce, univerzální ochrana proti chemikáliím, barvám, lakùm, èistícím prostøedkùm, rozpouštìdlùm a rašelinám. materiál vysoce kvalitní Neopren, 0,7 mm silný, vysoký komfort nošení díky vnitøní stranì z bavlny mako rukavice Nitrilové - použití pro lakýrnické, èistící a renovaèní práce. materiál bavlnìná tkanina s pleteným rantlem, máèená v Nitrilu, bez silikonù. WNE

87 mako ochranné pomùcky informace velikost è.zboží cena bal mako rukavice pracovní - použití pro stavební a montážní práce. materiál vysoce kvalitní umìlá kùže s ochranou kloubù a gumou na vrchní stranì mako rukavice pracovní - použití pro stavební a montážní práce. materiál robustní z vysoce kvalitní hovìzí štípenky, s ochranou kloubù, manžetou a gumou na vrchní stranì mako rukavice pracovní ***** Star- použití pro stavební a montážní práce. materiál zvláštì robustní profi z vysoce kvalitní vepøové štípenky, s ochranou kloubù, manžetou a gumou na vrchní stranì mako rukavice pracovní zimní - použití pro stavební a montážní práce v chladném období materiál etra robustní z vysoce kvalitní hovìzí. štípenky, s ochranou kloubù, plná podšívka, flei náplet

88 mako ochranné pomùcky informace velikost è.zboží cena bal mako rukavice zahradní 9-0 použití pro zahradní práce. materiál vysoce kvalitní bavlna s PVC nopy. NEW 8 09 SB mako rukavice - microgrip ***** Star- použití pro malíøské a montážní práce. materiál zvláštì vysoce kvalitní bavlna, ecelentnì padnoucí, protiskluzné díky microgrip vnitøní strana potažena malými terèíky. WNE mako rukavice bavlnìné - použití pro montážní práce. materiál dvojitá pletená tkanina ze 00% bavlny, protiskluzové díky vynilovým malým terèíkùm na vnitøní stranì. WNE mako brýle ochranné - použití pro brusné práce. materiál bezbarvé polycarbonátové sklo, bez kování, pøímé odvìtrání, nastavitelné gumové uchycení SB..88 mako brýle ochranné Speedy - použití pro brusné práce. materiál bezbarvé polycarbonátové sklo, bez kování, nastavitelné plastové obrouèky, velký komfort nošení. NEW 8 0 SB..8 8

89 mako ochranné pomùcky informace velikost è.zboží cena bal mako maska ochranná - použití k ochranì pøed hrubým prachem (napø. pøi zametání, sekání, broušení atd.). materiál hygienická maska ze speciální tkaniny. ks 8 0 SB..80 mako ochranná na jemný prach FFP, EN 9:00 - použití k ochranì pøed škodlivými látkami, pevnými i tekutými, (napø. pøi broušení, odrezování, lakování atd.). materiál filtrující maska na jemný prach ze speciální tkaniny. ks 8 0 SB..897 mako maska ochranná na jemný prach FFP, EN 9:00 ***** Star- použití k ochranì pøed škodlivými látkami, pevnými i tekutými, (napø. pøi broušení, odrezování, lakování atd.). materiál filtrující maska na jemný prach ze speciální tkaniny s dýchacím ventilem. ks 8 0 SB..888 mako oblek ochranný jednorázový - použití pro lakovací a brusné práce. materiál polypropylen odolný protržení, jednodílný se zipem a kapucí. L XL XXL mako nákolenka - použití pro podlaháøské a obkladaèské práce. materiál jemná pìna, šálová forma, zesílená plocha kolena

PROGold kvalitní produkty za příznivou cenu, které jsou vhodné pro kutily i profesionály.

PROGold kvalitní produkty za příznivou cenu, které jsou vhodné pro kutily i profesionály. Katalog 2013 / 2014 PROGold kvalitní produkty za příznivou cenu, které jsou vhodné pro kutily i profesionály. PROGold je značkou zastřešující ucelenou nabídku výrobků představujících komplexní řešení pro

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Nůžky Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve Nůžky na kabely izolované Nůžky na kabely Elektrotechnické nůžky Nůžky na plastové trubky

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě.

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Perfektní péče na mokro, která má systém Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami GARDENA systému. Jednoduše kombinovatelný Ideální

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm.

bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm. UV - LEPIDLA Nabízíme následující typy lepidel, k jejichž vytvrzení slouží UV záøení, u nìkterých typù lze k vytvrzení použít i denní svìtlo. Lepení skla UV lepidly v kombinaci s jinými materiály ( sklo,

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Sak Clean smetáky silniční

Sak Clean smetáky silniční Sak Clean smetáky silniční smeták silniční ELASTON vlákno ELASTON červený, rovné dřevěné těleso s otvorem 9-22903 29x6,8x2cm 9-24003 40x6,8x2cm smeták silniční ELASTON SUPER vlákno ELASTON červený, sedlové

Více

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í Functional Form - nové náčiní Design: Jakob Heiberg Functional Form - nové náčiní 16 nových členů řady elegantního kuchyňského náčiní Doplňuje stávající sortiment: Functional Form - nové náčiní 858100

Více

Dresden. g Berlin. Hannover

Dresden. g Berlin. Hannover Le Hannover kyhamburg Graciosa Novinky Hambu so Kiel g Berlin nn Flores inkyhannover Bremen aial Novinky Be NovinkyUlm Ho 3Coimbra Ci annover Horta Corvo Porto Kiel 201 Corvo Flores Leipzig Dresden Berlin

Více

NOVINKA MIKROFONNÍ STOJANY. 579 Kč. 649 Kč MIS-0722BK MIS-0922BK. včetně DPH Pevná kovová konstrukce s kovovými spojovací díly

NOVINKA MIKROFONNÍ STOJANY. 579 Kč. 649 Kč MIS-0722BK MIS-0922BK. včetně DPH Pevná kovová konstrukce s kovovými spojovací díly MIKROFONNÍ STOJANY MIS-0722BK 579 Kč 25021840 25021841 Pevná kovová konstrukce s nylonovými spojovací díly Pevná nylonová trojnožka s kovovými prvky Kabelové úchytky Včetně univerzálního mikrofonního klipu

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro HYUNDAI obj. č. D-HY 55 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Excentrická bruska EVA 150 E

Excentrická bruska EVA 150 E Excentrická bruska EVA 150 E EVA 150 E: Síla a bezpečnost. Made in Germany Nízké vibrace vysoký úběr EVA 150 E je určena především pro dlouhodobé použití. Absorbér vibrací odděluje držadlo, tak aby se

Více

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz www.bauhaus.cz REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 05 Dřevěné regály I Kovové regály a regálové stavebnicové systémy I Plastové regály a skříně I Regálové kostky I Drátěný program I Nábytkové a kancelářské dřevěné

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

Tabule a tabulové systémy

Tabule a tabulové systémy Strana katalogu Alura - produktová řada 4 Bílé tabule 16 Dělicí zástěny 5 Flipcharty 30 Grafické tabule 4 Kabinety 28 Kombinované tabule 24 Kopírovací tabule 40 Křídlové tabule 20 Křídové tabule 1 Lektorské

Více

Systém ochrany proti hmyzu

Systém ochrany proti hmyzu Systém ochrany proti hmyzu To je nové Tak tady neprojdeme Sí od mako " Drží mouchy v odstupu. Pøitahuje zákazníky. Vážení obchodní pøátelé, noví zákazníci, zabijte nyní tøi mouchy jednou ranou. Jako kompetentní

Více

ROHOŽKY PRO VSTUPNÍ HALY

ROHOŽKY PRO VSTUPNÍ HALY Všeobecné informace VYMĚŇTE VAŠI STAROU ROHOŽKU ZA VOU! ROHOŽKY PRO VSTUPNÍ HALY - ZDRAVÍ A OCHRANA : Zadržený prach nevnikne tak hluboko, jako u kartáčových rohožek Tím tyto rohožky umožní snadnou a pravidelnou

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

NOBO PERFORMANCE PLUS

NOBO PERFORMANCE PLUS SUPER CENA Otočná tabule NOBO Steel 150x120 cm Magnetická Bílá barva Rozměry tabule: 150 x 120cm Uzamykatelná kolečka pro maximální stabilitu Rychle uzamykatelné otáčení tabule Velký prostor pro odkládání

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE AKCE 2014 LEDEN - ÚNOR Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob 22/2043 Lopatka plechová lakovaná (bal.6ks) 22/2045 Lopatka plechová

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Dílenské nářadí. extol premium. Široká nabídka multifunkčních i specializovaných sad nástrčných klíčů zaručí, že si vybere opravdu každý.

Dílenské nářadí. extol premium. Široká nabídka multifunkčních i specializovaných sad nástrčných klíčů zaručí, že si vybere opravdu každý. Dílenské nářadí FORTUM Nářadí Fortum vyrábí renomovaný výrobce nářadí špičkové kvality s dlouholetou zkušeností. Srdcem těchto výrobků pro profesionály jsou prvotřídní materiály zpracované nejmodernějšími

Více

absolutní nasazení. Pro

absolutní nasazení. Pro 1 Pro absolutní nasazení. Fortum je synonymem profesionálního dílenského nářadí renomovaných světových výrobců s dlouholetou zkušeností. Značka Fortum je zárukou, že do ruky dostáváte nářadí s dlouhou

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody Ceník 2011 Půdní skládací schody TERMO+ MINI Kompakt EXTRA Plus PROFI Plus F30 Plus Dětské zábrany Pia Nele BEN Mlynářské schody Madrid LISBONA Gera NORMANDIA Schody s úsporným vedením PARIS Modulové schody

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

Zvedací příslušenství

Zvedací příslušenství Zvedací příslušenství Pacientské závěsy pro dospělé Začalo to jedním závěsným vakem vyrobeným výhradně z textilu, v tom čase revoluční řešení. Dnes má Liko největší výběr závěsných vaků a ostatního příslušenství

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané

Více

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY platí od 12.ervence 2015 STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY CENÍK lehké stešní krytiny, plechy, svitky, okapy Legos s.r.o. tel./fax : +420 321 763 372 http : //www.legos.cz e-mail : legos@legos.cz tašková krytina

Více

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo Skládejte a kombinujte jak potřebujete Potřebujete poradit? Zavolejte nám. Výrobek je vyroben z bukového dřeva rostoucího v oblasti Orlických hor a Jeseníků. Jako přírodní

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

Trojhranné pastelky, 18 barev včetně 1 fluorescenční. Trojhranné pastelky JUMBO, 6 barev + ořezávátko. Trojhranné pastelky JUMBO, 12 barev + ořezávátko

Trojhranné pastelky, 18 barev včetně 1 fluorescenční. Trojhranné pastelky JUMBO, 6 barev + ořezávátko. Trojhranné pastelky JUMBO, 12 barev + ořezávátko Pastelky Šestihranné barevné pastelky Kvalitní šestihranné pastelky s vysokým podílem barevných pigmentů. Pastelky jsou extra jemné, mimořádně silné vůči tlaku na papír. Jednoduché k ořezání na ořezávátku.

Více

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013 bez 4006850112647 10300023 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,375 L 4 478 578 4006850104444 10300001 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,75 L 4 752 910

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem. Katalog produktů

Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem. Katalog produktů Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem Katalog produktů JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.h V01-2010 Obsah JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.h O nás... Využijte naše

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

SERVIS Obrábìcí technika Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? Napište nám! Fax: +420 353 561 533 Email:

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60 Post-ity 150.595 Post-It bločky Photo - pět bločků s 50-ti listy ve velikosti 127 x 74,5 mm. Se stojánkem ve vašem designu (od 1000 ks). Rozměr: 12,7 x 74 cm. Technologie potisku: digitální tisk. Plocha

Více

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483 136 16 137 FRISTADS Pro produktivní práci v každém prostředí a počasí potřebuje člověk nejen optimální oblečení, ale také ideální doplňky, aby bylo oblečení perfektně doplněno. Na následujících stránkách

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Hygienické potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com VLHČENÉ KAPESNÍČKY 10 vlhčených kapesníků v sáčku Rozměr v

Více

K 4 Premium Home. K 4 Premium Home, 1.180-315.0, 2015-05-30

K 4 Premium Home. K 4 Premium Home, 1.180-315.0, 2015-05-30 Ať už menší automobily, zahradní ploty nebo jízdní kola přístroj K4 Premium Home je praktický vysokotlaký čistič pro příležitostné použití a středně silné nečistoty v domácnosti. Je vybaven vodou chlazeným

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY 3 1483 Tričko PROMO 135 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 45,00 bílé 53,90 barevné 2098 Tričko PREMIUM 150 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 53,00 bílé 69,00 barevné 2099 Tričko ORIGINAL 145 g/m²,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 Katalog drogerie PALMA Česká Třebová Palma, U stadionu 505, Česká Třebová www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 TAMPONY, CHOMÁČKY, VATOVÉ TYČINKY Tampony Cotoneve 80 ks / PE Kód: 2,03 EAN:

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

Rozcestník. www.bopal.eu 03. Dveřníkliky. Okenníkliky. Madla

Rozcestník. www.bopal.eu 03. Dveřníkliky. Okenníkliky. Madla 1/2012 Rozcestník Dveřníkliky Okenníkliky Madla 03 Dveřníkliky BOPAL Technické informace Dveřní i okenní kování je zhotoveno z hliníku. Povrchová úprava je tvořena eloxací nebo práškovou barvou. Eloxování

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku JÍDELNÍ LÍSTKY Jídelní lístky jsou základním prvkem v komunikaci mezi restaurací a hostem. Zprostředkovávají první kontakt a právě na nich závisí správná prezentace jídel a nápojů, na jejichž jedinečnosti

Více

Triko dámské Raglan-V 200 g/m 2 (raglánové dámské triko s výstřihem do V, elastický úplet-interlock)

Triko dámské Raglan-V 200 g/m 2 (raglánové dámské triko s výstřihem do V, elastický úplet-interlock) proven.cz I oranžová reklama tel: 377.455.755 I fax: 377.455.757 I e-mail: info@proven.cz Triko dámské Raglan-V 200 g/m 2 (raglánové dámské triko s výstřihem do V, elastický úplet-interlock) 105 černá

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více