Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Skutečně šťastni budou jen ti z vás, kteří budou chtít sloužit a objeví, jak se to dělá Albert Schweitzer Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení, které vzniklo v říjnu roku 2005 za účelem nabízet relaxační, vzdělávací, kulturní nebo jiný program občanům různých věkových kategorií, podílet se na službě lidem, přičemž jsou zohledněny křesťanské tradiční hodnoty jako solidarita, ohleduplnost, spolupráce silnějších se slabšími, spolupráce mezi generacemi, budování vztahů a nabídka vztahů tam, kde hrozí sociální exkluze. Co Centrum Generace chce? c Značná část programové nabídky je zaměřena na rodiče pečující o děti, rodina jako taková je středem pozornosti Centra Generace. Kromě přímé služby dětem a rodičům různými prostředky usilujeme o podporu tradičního institutu manželství. Rodinu chápeme v širší souvislosti, zahrnuta je tedy i mládež, prarodiče a všichni ostatní, kteří se hlásí ke stejným hodnotám. Prostředím a programem vytváříme zázemí pro to, aby lidé spolu trávili čas, navazovali přátelské vztahy, pomáhali si v různých životních situacích, nacházeli nebo posilovali etické životní hodnoty a tím přispívali k jejich šíření ve společnosti. Organizační struktura Centrum Generace je občanské sdružení, jehož řídícím orgánem je výbor sdružení ve složení Petr Činčala, PhD. statutární zástupce a předseda, Miroslav Trubač místopředseda, Světluše Jiráňová pokladník. Organizace má 3 zaměstnance (účetní a administrátorka, programová koordinátorka, vychovatelka), 9 pravidelných dobrovolníků a přibližně 20 příležitostných dobrovolníků. *V 1. čtvrtletí roku 2008 došlo po jednání výboru občanského sdružení ke změně názvu. Původní Sdružení Generací, o.s., začalo užívat i oficiálně běžně používaný název Centrum Generace. Uvádíme ho již i v této výroční zprávě za rok 2007, aby nedocházelo k omylům.

2 Centrum Generace v roce r 2007 Rok 2007 v Centru Generace byl velmi významný a přelomový. Po prvním roce, který byl rokem budování, propagace, uvádění našich vizí do života, jsme se staly organizací poskytující pravidelně a systematicky kvalitní službu, organizací, která reaguje na podněty uživatelů pokud možno přímou nabídkou služby. Měli jsme tu smělost rozvinout program v centru většího města, protože tady vidíme nedostatečné zázemí zejména pro rodiče s dětmi. To s sebou nese tíhu velkých finančních nákladů na režii (především nájem a topení), takže se nepodařilo v oblasti vybavení dosáhnout některých cílů (např. herna pro děti je stále vybavena provizorně a nevyhovuje zcela potřebám dětí a poskytovaným výchovným programům). Na druhou stranu máme radost z toho, že si naše aktivity stále získávají své příznivce a také ochotné spolupracovníky dobrovolníky, společně se můžeme věnovat službě dětem, rodinám a lidem vůbec. Nově jsme nabídli Miniškolku pro děti neumístěné v MŠ, která byla příznivě přijata a stala se pravidelnou součástí naší programové nabídky. Nově začal působit vedle výtvarných kroužků pro děti také hudebněpohybový kroužek pro mladší školní děti se zpěvem českých a anglických textů, kde děti i formou hry rozvíjí hudební a rytmické cítění. Podařilo se realizovat vizi celonárodní kampaně na podporu zdravých manželských vztahů. V únoru 2007 se uskutečnil s týmovým zázemím Centra Generace první ročník Národního týdne manželství v České republice, který byl zahájen tiskovou konferencí v Senátu PČR pod záštitou senátora Mgr. Martina Mejstříka. Program ogramy y poskytované v roce r 2007 Mateřské centrum Krteček Prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi k vytváření vztahů, relaxaci, výměně zkušeností s výchovou dětí, motivaci k aktivní podpoře psychomotorického vývoje dětí výchovnými programy, společně strávený čas, společné úsilí o ovlivnění dění ve městě ve prospěch zdravého života ve městě zvlášť pro rodiny s dětmi.

3 Miniškolka Jde o program pro děti od 3 let, které nejsou zařazeny do MŠ (důvodem je nedostatek míst v MŠ nebo přání rodičů děti pro pobyt v MŠ pozvolna připravit docházkou do kolektivu jednou týdně) Volnočasové aktivity pro děti a mládež Jde o cílené aktivní využívání volného času dětí a mládeže jako prevenci negativních jevů ve společnosti. - výtvarné kroužky - hudebně pohybový kroužek - Klub mladých

4 Volnočasové a vzdělávací programy pro dospělé - cvičení na míčích pro ženy - výuka angličtiny s hlídáním dětí - pěvecký sbor Gospel Generace - víkendové kurzy osobnostního růstu - přednášky zdravého životního stylu Akce uskutečněné v roce r 2007 Leden 2007 Mateřské centrum oslavilo 1.narozeniny! Účast 35 maminek s dětmi, tančilo se, zpívalo Dovedníček s maminkami savoval krásná trička, hotová umělecká díla! Únor 2007 únor v Centru Generace žije organizací a přípravami na Národní týden manželství. Jsou besedy, výtvarná soutěž Máma a táta, víkendový seminář Vztahové dovednosti. Březen 2007 proběhl dětský karneval. Hostili jsme v Centru Generace svatbu našich dobrovolníků. Proběhla beseda s humanitárními pracovníky Žít, ať to stojí za to.

5 Duben 2007 Velikonoční neděle v Centru Generace žila jarem, s mateřským centrem jsme uskutečnili výlet na kozí farmu s lesní vílou Apolenou. Proběhla s námi pro Adru velikonoční sbírka Pomáhat může každý. Květen 2007 Dovedníček a Mateřské centrum tvořili dárečky ke Dni matek, proběhl nedělní seminář osobnostního růstu Být sama sebou. Pro velký úspěch další výlet na kozí farmu a vláčkem na Černou studnici. Dovedníček uspořádal soutěž dětí v kreslení křídou na chodníku. Víla Apolena tentokrát v Mateřském centru Den dětí! Červen 2007 měsíc pro tatínky - mají Mateřské centrum zdarma! Náš nový Gospel soubor poprvé veřejně vystoupil - s našimi hosty Gospel Choir z Ameriky jako host koncertu v Kulturním domě. Další výlet s Mateřským centrem - tentokrát do Bedřichova. Červenec 2007 týmový týden v přírodě v Rumburku, kde se konalo školení, plánování, vyhodnocování uplynulého školního roku. Srpen 2007 o prázdninách funguje jen Mateřské centrum, ostatní aktivity spolu s odpočatými pracovníky zase až v září Září 2007 jsou změny v provozu Centra Generace, podle zhodnocení z minulého školního roku vznikla nová nabídka. Přibylo kurzů angličtiny, připravuje se Miniškolka. Dovedníček vyrábí draky,v Mateřském centru proběhla přednáška první pomoci u dětí. Říjen 2007 začala Miniškolka, děti nad 3 roky bez rodičů zahájily svůj program! Dospělí měli svůj nedělní seminář Tajemství nejlepších vztahů a ještě besedu Jak směřovat ke zdraví.

6 Listopad 2007 uskutečnil se náš první Hudební festival Generace, kde se představil pěvecký soubor Gospel Generace a také hudební skupina Klubu mladých Tropella a další amatérští muzikanti. V Mateřském centru přednáška o kojení a z dalších akcí Centra Generace vybíráme nedělní seminář Láska nebo beseda o přírodní léčbě s J. Konečnou z Institutu životního stylu. Prosinec 2007 Advent v Generaci proběhl s andělskými radovánkami v MC a Dovedníčku, pěkná atmosféra a spousta krásných výrobků připravily Vánoce. Gospel se vydal do Prahy na další hostové vystoupení.

7 Finanční zpráva Centrum Generace vede v souladu se zákonem podvojné účetnictví. Účetnictví bylo auditováno nezávislou auditorkou Ing. Štěpánkou Grohovou s tímto závěrem: Podle mého názoru účetní závěrka Občanského sdružení Centrum Generace ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2007 je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Označení Název ukazatele Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem A. Náklady A. I. Spotřebované nákupy Kč Kč Kč A. II. Služby Kč Kč Kč A. III. Osobní náklady Kč Kč Kč A. IV. Daně a poplatky A. V. Ostatní náklady Kč 835 Kč Kč A. VI. Odpisy A. VII. Poskytnuté příspěvky Kč Kč A. VIII. Daň z příjmu NÁKLADY CELKEM Kč Kč Kč B. Výnosy B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží Kč Kč Kč B. II. Změny stavu vnitrorg.zásob B. III. Aktivace B. IV. Ostatní výnosy Kč Kč B. V. Tržby z prodeje majetku B. VI. Přijaté příspěvky Kč Kč B. VII. Provozní dotace Kč Kč VÝNOSY CELKEM Kč Kč Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Kč Kč Kč Největší část našich nákladů jde na vrub režie, hlavně nájmu a dodávky tepla. Snažíme se to kompenzovat úsporou materiálových nákladů, např. využíváním zbytkových materiálů pro výtvarné činnosti, minimálními hmotnými náklady dalších programů a především úsporou mzdových nákladů díky poskytování práce bez nároku na mzdu.

8 Poděkování Celému pracovnímu týmu, jejich rodinám a přátelům za mimořádné osobní nasazení. Zvláštní dík patří těm, kdo dlouhodobě poskytují práci nebo službu zcela bez odměny. Především děkujeme za trpělivost, podporu a spolupráci firmám Sedrus, s.r.o. a Prosperity Bohemia v.o.s. Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotací z různých fondů. Vřelý dík za finanční podporu patří organizaci ASI, Nadaci ADRA, CASD, Global Humanitarian Outreach. Děkujeme za finanční či věcnou podporu ostatním sponzorům a dárcům. Výhled do roku r 2008 Připravujeme se na druhý ročník celostátní kampaně v únoru 2008 Národní týden manželství. Máme před sebou náročný úkol udržet pronajaté prostory s jejich polohou v centru města a atmosférou, kterou jsme se jim snažili vtisknout, abychom mohli být oázou uprostřed pouště místem pro prosazování lidských a křesťanských hodnot tam, kde převládá komerce a snaha o převážně osobní uspokojení. K dosažení našich cílů chceme ještě více rozvinout partnerství a spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi. Petr Činčala, PhD. - Statutární zástupce a předseda občanského sdružení Centrum Generace mobil: IČ: bankovní účet u KB, č.ú.: / web:

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více