Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou"

Transkript

1 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace Trnkovecká 867/55, Ostrava-Radvanice IČ: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: příspěvková organizace Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice Místo inspekční činnosti: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55 Termín inspekční činnosti: leden 2012 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu (ŠVP) základní školy s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny s právními předpisy podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

2 Aktuální stav školy Zřizovatelem Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, je Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice. Sdružuje základní školu s nejvyšším povoleným počtem žáků 255, školní družinu s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků a školní jídelnu-výdejnu s nejvyšším povoleným počtem stravovaných 150. V základní škole se v osmi třídách vzdělává 140 žáků ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání. Z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách došlo k 1. říjnu 2011 ke spojení 4. a 5. ročníku do jedné třídy. Většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Při škole je zřízena jedna přípravná třída základní školy, kde je zařazeno 13 dětí. Počet žáků základní školy se v posledních třech letech výrazněji neměnil. Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (fyziky a chemie, hudební výchovy a výpočetní techniky). Žáci mají k dispozici školní dílnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, školní knihovnu, a keramickou dílnu. Škola využívá společenský sál pro volnočasové aktivity. Školní družina a přípravná třída základní školy mají samostatné prostory v budově školy. Ředitelka školy, která byla jmenována do funkce s účinností od , si je vědoma nutnosti rekonstrukce částí výukových prostor a obnovy materiálního vybavení. V posledních letech bylo rekonstruováno školní hřiště, jedna třída se vybavila interaktivní tabulí. V učebně výpočetní techniky je 13 osobních počítačů pro žáky. Základní škola (dále škola ) má 14 pedagogických pracovníků (13 učitelů, 1 asistentka pedagoga, 1 učitelka působí také jako vychovatelka ve školní družině). Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP Škola dostatečně informuje o své vzdělávací nabídce, zejména prostřednictvím internetových stránek, na pravidelných třídních schůzkách, při individuálních konzultacích s třídními učiteli, na akcích pořádaných školou, dále prostřednictvím regionálního tisku. Při přijímání ke vzdělávání škola vytváří rovné podmínky, dodržuje ustanovení právních předpisů. Ve zdůvodněných případech ředitelka povoluje odklady povinné školní docházky. Se zákonnými zástupci žáků vyučující komunikují dle potřeby osobně, prostřednictvím žákovských knížek či telefonicky. Rodiče se na chodu školy podílejí prostřednictvím zástupce ve školské radě. Při škole dlouhodobě působí Trnkovecké sdružení rodičů a přátel školy, které spolupracuje s ředitelkou školy, finančně přispívá na odměny žáků, podílí se na organizaci školních akcí (např. Mikulášská besídka, Dětský den, zahájení a ukončení školního roku). ŠVP zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Školní výstupy jsou zapracovány do jednotlivých ročníků a konkrétních předmětů, umožňují učitelům vhodně učivo rozšiřovat či doplňovat. Z disponibilní dotace došlo zejména k posílení vyučovacích hodin českého jazyka a matematiky (na 1. stupni) a pracovních činností. Výuka anglického jazyka probíhá od 3. ročníku. Žáci mají možnost si od 6. ročníku zvolit zširoké nabídky volitelných předmětů (cvičení z matematiky, německý jazyk, chemicko-biologická praktika, matematicko-fyzikální praktika, domácí práce, základy administrativy, sportovní hry, mediální výchova). Vzdělávací nabídku doplňuje nepovinný předmět pohybové hry pro 1. stupeň a možnost zapojení žáků do zájmových útvarů (dopravní, výtvarný, keramický, kroužek boxu; základy chovu, hygieny a ovladatelnosti psa ve městě; knihovnický, florbal, redakční, taneční a společenského chování). 2

3 Škola identifikuje a eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP ), ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci jim zajišťuje včasnou podporu a odbornou pomoc. Ve školním roce 2011/2012 se z 18 žáků školy se SVP 6 žáků vzdělává podle individuálních vzdělávacích plánů, 2 z nich navštěvují hodiny reedukační péče. Škola zajišťuje podporu žákům s riziky neúspěšnosti, která souvisí především s málo podnětným rodinným zázemím, ze kterého pocházejí. Učitelé spolupracují s rodiči, uplatňují individuální přístup k jednotlivým žákům. Ve škole působí asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Žákům, u kterých bylo identifikováno riziko neúspěšnosti ve vzdělávání, se pedagogičtí pracovníci věnují individuálně především v rámci běžné výuky, mimo vyučování jim nabízejí konzultace a doučování. Vyučující zajišťují bezpečné prostředí pro vzdělávání, podporují zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj žáků. Pravidelně a prokazatelným způsobem je seznamují s bezpečnostními riziky, včetně předcházení úrazům. Míra úrazovosti se v posledních třech letech výrazněji nemění. Oblastí prevence sociálně patologických jevů (SPJ) se zabývá ředitelka školy a výchovný poradce. Opírají se o zpracovanou dokumentaci (Minimální preventivní program, Deník školního metodika prevence na školní rok 2011/2012). K úspěšnému provádění prevence přispívá spolupráce se zákonnými zástupci žáků, nabídka zájmové činnosti (ve školním roce 2011/2012 žáci mohou navštěvovat 10 zájmových útvarů) a volnočasových aktivit. Pro žáky, kteří chtějí se svými dotazy, informacemi nebo upozorněními zůstat v anonymitě, je zřízena schránka důvěry. O výchovných problémech jsou prostřednictvím žákovských knížek ihned informováni zákonní zástupci žáků. Podle potřeby jsou svolávány výchovné komise. Mezi nejčastější řešené problémy patří neomluvená absence žáků, vysoká omluvená absence, agresivita žáků a vulgární vyjadřování. V průběhu školního roku 2010/2011 bylo uděleno 95 pochval a 120 kázeňských opatření, sníženým stupněm z chování bylo hodnoceno na konci 1. pololetí 7 žáků, na konci 2. pololetí 9 žáků. Výuka i realizované aktivity podporují rozvoj funkčních gramotností žáků. Z inspekčních hospitací vyplývá, že vyučující volí odpovídající formy a metody vzdělávání, využívají vhodné učebnice a další učební pomůcky, usilují o vytváření příznivého vzdělávacího klimatu. Ve třídě tvořené žáky 4. a 5. ročníku pracuje s žáky kromě učitelky také asistentka pedagoga. Žáci se zapojují do aktivit vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Účastní se mnoha soutěží, zejména matematických, recitačních, výtvarných a sportovních, v nichž dosahují dobrých výsledků. Škola pořádá tematické exkurze (ekologické, přírodovědné), zajišťuje výuku na dopravním hřišti (pro ročník), žáci vyjíždějí do školy v přírodě, v rámci výuky tělesné výchovy absolvují žáci 1. stupně plavecký výcvik. Odrazem aktuálního dění je pravidelně vycházející školní časopis Trnkovecké zrcadlo, jehož tvorbu řídí žákovská redakční rada pod vedením zkušené učitelky. Výsledky vzdělávání učitelé hodnotí na jednáních pedagogické rady, metodického sdružení a komisi třídních učitelů. Na konci 2. pololetí školního roku 2010/2011 prospělo 79 procent žáků. Na neprospěchu se podílelo i 11 žáků, které se nepodařilo hodnotit z důvodu pobytu v zahraničí. Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám jejího zařazení do školského rejstříku. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT je zpracován podle požadavků školského zákona a v požadované struktuře dané RVP ZV. Vychází 3

4 z reálných podmínek a možností školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků při dosahování cílů vzdělávání. Formální nedostatky v jeho textu byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti. Školní vzdělávací program školní družiny odpovídá právním předpisům, obsahově je v souladu s ustanovením 5 odst. 2 školského zákona. Škola naplňuje ve všech ročnících s výjimkou osmého učební plány jednotlivých vyučovacích předmětů podle školního vzdělávacího programu. Původní učební plán prošel aktualizací s platností od školního roku 2010/2011. Ve školním roce 2011/2012 se v 8. ročníku vzdělávání (VIII. třída) místo německého jazyka (2. cizí jazyk), jehož výuka byla zahájena již v loňském školním roce v 7. ročníku, vyučuje volitelný předmět chemicko-biologická praktika. V 8. ročníku se místo čtyř hodin matematiky vyučuje pět hodin. Tyto úpravy souvisely s optimálním stanovením počtu hodin pro jednotlivé vyučující, narušily však realizaci platného učebního plánu pro 8. ročník ve školním roce 2011/2012. Vprůběhu inspekční činnosti vedení školy upravilo organizaci vzdělávání týkající se délky vyučovacích hodin a přestávek. V době inspekční činnosti zajišťovalo základní vzdělávání 13 učitelů a 1 asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Asistentka pedagoga a 4 učitelé nesplňují příslušnou odbornou kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) se v předchozích letech uskutečňovalo z finančních a organizačních důvodů v omezené míře. V Plánu personálního rozvoje školy a další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Trnkovecká 55 do roku 2015 je kladen důraz na zvyšování kvalifikačních předpokladů a prohlubování odborné kvalifikace. Ředitelka školy plní právní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení školského zákona. Vzdělává se v programech celoživotního vzdělávání s názvem Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a Školský management. Zpracovala Strategický plán školy pro rok , který obsahuje zhodnocení stavu školy k , kdy převzala funkci ředitelky školy. Dále vytyčuje základní směry rozvoje školy na uvedené období voblastech materiální, ekonomické, organizační, DVPP, vnější prezentace školy i spolupráce s partnery ve vzdělávání. Konkrétní úkoly jsou rozpracovány v plánu práce na školní rok 2011/2012. Ředitelka spolupracuje se školskou radou a občanským sdružením rodičů, které při škole působí. Zajišťuje informovanost zákonných zástupců o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím pravidelných třídních schůzek, zápisů v žákovských knížkách, při individuálních konzultacích či telefonicky. Ve spolupráci s výchovným poradcem zabezpečuje školní poradenství včetně oblasti prevence sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje se zřizovatelem, policií, Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva, občanskými sdruženími ARIS a Centrom aj. Škola průběžně provádí autoevaluaci. Ředitelka zpracovala Vstupní autoevaluaci ZŠ Trnkovecká 55, srpen 2011 v souvislosti s nástupem do funkce. Podrobně zmapovala oblasti vzdělávání, aby získala celkový obraz o stavu školy. Závěrečné vyhodnocení konstatuje kritický stav a uvádí konkrétní opatření ke zlepšení ve všech oblastech. Opatření se promítla do plánů na letošní školní rok, aby došlo k postupnému odstranění hlavních nedostatků. Prostorové podmínky škola využívá účelně, některé prostory se nevyužívají z bezpečnostních a provozních důvodů (posilovna, část dílen. Při vzdělávání vyučující využívají jednu interaktivní tabuli, počítačová učebna žákům nabízí 13 osobních počítačů s internetovým připojením. Finanční předpoklady školy k zabezpečení ŠVP byly hodnoceny na základě ekonomických a výkonových ukazatelů za roky 2008 až V souladu s koncepcí rozvoje školy a návrhů na opatření vyplývající z vlastního hodnocení škola určovala dle svých rozpočtových možností finanční priority. Ve sledovaném období hospodařila zejména s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, s neinvestičními účelovými 4

5 dotacemi z rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT, s příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele, účelovými neinvestičními dotacemi z rozpočtu Statutárního města Ostravy (mzda a zákonné odvody správce školního hřiště, ozdravný pobyt dětí ohrožených znečištěním ovzduší a výdaje na společné aktivity majority a romské etniky) a s ostatními zdroji (pronájem nebytových prostor, sponzorské dary aj.). V rámci rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT čerpala účelové finanční prostředky mj. z projektů Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a Podpora škol sinkluzivním vzděláváním žáků se sociokulturním znevýhodněním. Účelové finanční prostředky byly použity vsouladu s cíli programů, byly přínosem pro realizaci ŠVP a umožnily zabezpečit vyšší kvalitu poskytovaných služeb. Vnitřní kontrolní mechanismy jsou funkční, řídí se ročními plány kontrolní činnosti. Kontrolní činnost vykonává ředitelka i její zástupkyně, zahrnuje hospitace i další činnost pokrývající průběh vzdělávání. Informační a komunikační systém je ve škole dobře nastaven - konají se informativní schůzky a porady, ve sborovně jsou k dispozici zásadní informace. Úroveň komunikace s rodiči odpovídá potřebám školy. K informovanosti přispívají funkční internetové stránky školy. Závěry Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola při vzdělávání žáků respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovný přístup ke vzdělání. Hodnotí výsledky vzdělávání a podporuje rozvoj osobnosti žáků. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků škola zajišťuje v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Organizace vzdělávání je funkční, v průběhu inspekční činnosti byla provedena úprava v organizaci vzdělávání týkající se délky vyučovacích hodin a přestávek. Školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací a poradenství přispívají k zajištění řádného chodu školy. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu. Zjištěné nedostatky: Žáci 8. ročníku se ve školním roce 2011/2012 vzdělávají podle učebního plánu platného od počínaje 1. a 6. ročníkem, čímž byla narušena realizace učebního plánu platného od Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do požaduje zaslání oznámení o odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. Přílohy inspekční zprávy Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo. 5

6 Poučení Podle 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu: Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Moravskoslezském inspektorátu České školní inspekce. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy V Ostravě dne 30. ledna 2012 (razítko) Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka Hana Maľarová v. r. Mgr. Rostislav Galia, školní inspektor Rostislav Galia v. r. Mgr. Jiří Slepička, školní inspektor Jiří Slepička v. r. Bc. Bedřiška Starzewská, kontrolní pracovnice Bedřiška Starzewská v. r. Datum a podpis ředitelky školy/školského zařízení potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Ostravě dne 30. ledna 2012 (razítko) Mgr. Šárka Honová, ředitelka školy Šárka Honová v. r. 6

7 Připomínky ředitele školy/školského zařízení Připomínky nebyly podány. 7

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1894/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-477/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-477/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-477/13-T Název právnické osoby Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava vykonávající činnost školy: Sídlo: U Cementárny

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1069/12-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Česko Britská základní škola, s.r.o. K Lesu 558/2, 142 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-921/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-921/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 93, 276 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-358/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. Sídlo: Mlýnská

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-224/11-H. Mgr. Jaromírem Vašíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-224/11-H Název právnické osoby Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov vykonávající činnost školy: Sídlo: Horská 160,

Více