FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. Brno

2 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury Lucie Chocholová 2

3 OBSAH: I. Úvod... 4 II. Sběratelství a fotografie... 6 III. Fotografie v českých zemích... 9 IV. Fotografické sbírky uměleckých institucí Fotografie jako dokument Fotografie jako umění Celé dějiny fotografie Současná fotografie V. Závěr VI. Resumé VII. Seznam použité literatury a pramenů

4 I. Úvod Fotografie je součástí našich životů již 171 let a stala se nenahraditelným prvkem naší společnosti prosycené vizuálním sdělením. Po celou tu dobu se vnímání fotografie ve společnosti mění. Od média, které slouží výhradně k zachycení reality, přes médium, které koketuje s myšlenkou umění, až k všeobjímajícímu médiu postmoderní doby. V Čechách uplynulo zhruba 20 let od vzniku fotografie, než se objevila první fotografická sbírka v muzejní instituci. V této práci se budeme věnovat sběratelství fotografie v uměleckých institucích muzejního charakteru v Čechách a na Moravě. Předmětem zájmu budou fotografické sbírky uměleckých institucí (muzeí umění a galerií), které jsou evidovány v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury (dále jen CES). CES je kompletním přehledem sbírek muzeí a galerií, které zřizuje Česká republika. Se souhlasem Ministerstva kultury zde mohou být také sbírky, které zřizují právnické a fyzické osoby, a může jim tak být poskytnuta dotace z veřejných rozpočtů. V CES může být evidována ta sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy. Tato sbírka musí být zajištěná před poškozením či krádeží a musí být přístupná veřejnosti. Vlastník sbírky má také právo na odbornou pomoc, kterou mu bezplatně poskytují organizace státu. 1 CES je tak určitým garantem sbírek a díky jejich finanční podpoře také prezentuje priority státu v zachování kulturního dědictví. Tato práce vychází z předpokladu, že stejně jako je umění úzce svázané se společností, ve které vzniká, tak i ve fotografických sbírkách se bude odrážet vývoj média fotografie. Záměrem tedy bude zodpovědět otázku, jakým způsobem jednotlivé fotografické sbírky muzeí umění a galerií 1 Cit. ze zákona 10 odst. 6 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 4

5 reflektují dějiny fotografie. Jak se dějiny fotografie odráží v jejich koncepci a složení? Při hledání odpovědí bude práce čerpat z odborné literatury, a to zejména v pasážích, které se budou opírat o historický základ. Dalším zásadním zdrojem bude samotná centrální evidence sbírek a data zde uvedená, která budou dále interpretována. Informace o jednotlivých sbírkách budou dohledávány taktéž v centrální evidenci, v odborné literatuře, na webových stránkách jednotlivých institucí nebo konkrétním dotazováním správců sbírek. Hodlám v této práci využít také znalosti a zkušenosti získané několikaletou praxí ve fotografických galeriích. Na počátku této práce bude stručně představen vývoj sběratelství umění s důrazem na sběratelství fotografie. Aby mohlo dojít k reflexi sbírek v kontextu dějin fotografie, bude nutné stručně představit vývoj fotografie na našem území. Na téma dějin fotografie existuje velké množství publikací. Avšak jen málo z nich zachycuje specifika vývoje fotografie na českém území. Tato část práce bude vycházet z pojetí dějin fotografie Jaroslava Anděla na výstavě Česká fotografie Příběh umění. V další části práce budou představeny fotografické sbírky s ohledem na jejich zaměření. Důležitým podkladem celé práce se stane rozsáhlé zpracování seznamu dat z dějin české fotografie Pavlem Scheuflerem a Vladimírem Birgusem v publikaci Fotografie v českých zemích Na téma sběratelství fotografie existuje poměrně velké množství prací. Vzhledem k tomu, jak je toto téma široké, jsou vždy úzce specializované, například se zabývají pouze situací ve vybraných institucích. Souborně téma sběratelství fotografie (institucionální i jednotlivců) nebylo dosud zpracováno, což je díky jeho velkému rozsahu pochopitelné. Takové ambice ostatně nemá ani tato diplomová práce. 5

6 II. Sběratelství a fotografie Sběratelství má v Čechách velmi bohatou tradici, která se dá zaznamenat již za vlády Karla IV. a v období renesance. Na našem území došlo k rozkvětu této činnosti na přelomu 16. a 17. století za vlády císaře Rudolfa. Jeho sbírka je výjimečná nejen svým rozsahem a rozmanitostí, ale také systematickým přístupem k akviziční činnosti. Nástup nové šlechty po bitvě na Bílé hoře vedl ke vzniku četných obrazáren v zámcích a palácích, které ovšem nebyly přístupné veřejnosti. Zpočátku bylo vlastnictví sbírky otázkou prestiže odrážející se v sociálním postavení majitele sbírky. Šlechtické rody vytvářely sbírky jako demonstraci svého významu a bohatství. S nastupujícím osvícenstvím však do popředí stále důrazněji vstupuje všestranně vzdělaný a v oblasti výtvarného umění poučený šlechtický mecenáš, milovník umění a sběratel - znalec, jehož zájem již zcela ovládá úsilí získávat především umělecky kvalitní díla. Výsledek těchto snah představují ucelené a nezřídka pozoruhodné kolekce obrazů, případně dalších uměleckých artefaktů, jejichž vznik již neovlivňovaly jen finanční možnosti či společenské postavení jejich budovatele, ale především jeho umělecký názor a osobní vkus, případně rodinná tradice. 2 Fakt, že se umělecká hodnota díla stává zásadním požadavkem na sbírkový předmět, poukazuje na podobný akviziční přístup, kterým se řídí instituce dodnes. S nástupem vzdělaného měšťanstva do veřejného života vznikají společnosti přátel umění. Nejstarší z nich je Společnost vlasteneckých přátel umění založená v Praze r. 1796, jejímž cílem bylo pozvednout umělecký vkus veřejnosti. Činila tak prostřednictvím založení umělecké školy a zřízením veřejně přístupné obrazárny. Podpora umění a sběratelství se tak z individuální záležitosti stává také 2 SLAVÍČEK Lubomír. Sobě, umění, přátelům: kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě Brno : Barrister & Principal, ISBN: s.14. 6

7 záležitostí institucionální. A umělecké sbírky se otevírají široké veřejnosti. Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění byla zpočátku tvořena ze zapůjčených děl, brzy však začala sama vytvářet vlastní sbírku. Tím byl dán základ pro pozdější vznik Národní galerie v Praze. Na přelomu 18. a 19. století se tak začíná psát historie českého muzejnictví. Po Společnosti vlasteneckých přátel umění v r bylo v r založeno první muzeum v Opavě, r Moravské muzeum v Brně a r Národní muzeum. V r vzniklo po vzoru zahraničních uměleckoprůmyslových muzeí muzeum technického typu také v Praze. Jeho zakladatelem a mecenášem byl Vojtěch Náprstek. Muzeum postupně měnilo své zaměření od průmyslového, přes národopisné až po zaměření na mimoevropskou kulturu, které trvá dodnes. Rozkvět muzejních institucí pokračoval i po první světové válce, r u nás již existovalo 94 muzeí. Devastace sbírek během druhé světové války nebyla příliš tragická. Po této válce došlo k úplnému zestátnění všech muzeí a galerií a ke zrušení činnosti muzejních spolků. Na nových zákonech týkajících se muzeí a galerií se mohli podílet skuteční odborníci, kteří v oboru působili již před válkou. Paradoxně tak oproti jiným společenským oborům docházelo v 50. letech k rozkvětu muzejní práce. V důsledku vzniku nových správních celků krajů vzniká řada krajských muzeí a galerií. Mnohdy jde pouze o restrukturalizaci již stávajících institucí. 70. a 80. léta však s sebou přináší období stagnace a muzea a galerie začínají ve svém vývoji oproti světu výrazně zaostávat. To se odrazilo nejen na kvalitě a vůbec možnostech akviziční činnosti, ale také na technickém zázemí sbírek a jejich vybavení a zpracování. Velké množství sbírek bylo uloženo v nevyhovujících depozitářích, kde byly veřejnosti nedostupné. Doba po sametové revoluci byla ve znamení rekonstrukce depozitářů, modernizace muzeí a uložení sbírek. Začala se také vytvářet 7

8 oborová sdružení jako je Asociace muzeí a galerií České republiky a Rada galerií České republiky. Tyto instituce významně přispěly a přispívají k profesionalizaci muzeí a galerií. V r vznikla také na Ministerstvu kultury Centrální evidence sbírek, která k obsahovala údaje o 362 sbírkách předmětů. a zhruba 60 miliónech sbírkových Zanedlouho od první zmínky o fotografii v r se začíná fotografie objevovat v muzejních sbírkách. Zpočátku náhodně a bez konkrétní cílené koncepce. První fotografická sbírka v Náprstkově muzeu (založeno r. 1862) obsahovala spíše snímky dokumentačního charakteru. Snímky zaznamenávaly architekturu, krajinu, lidské typy a kulturu v oblastech mimo evropskou civilizaci. Přístup k fotografii v muzejních institucích charakterizuje Národopisné muzeum československé, které v roce 1897 vyzývá amatéry k darování fotografií do sbírek se slovy...nebude-li předmět, bude aspoň obraz jeho ve sbírkách musejních ke studiu uložen 3. Velký důraz byl také z počátku dějin muzejnictví kladen na fotografickou techniku. Národní technické muzeum tak nechává v r vzniknout fotograficko-kinematografické sekci, která je dokladem vývoje fotografické techniky. Dlouhou dobu se muzejní a galerijní archivy plnily fotografiemi bez systematického přístupu. Neexistovaly žádné koncepce a ani odborné zpracování těchto sbírek. Například v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze byla první fotografie zaevidována již v r a fotografií dále přibývalo, ale oficiální fotografická sbírka zde vznikla po mnoha peripetiích až v r Dnes patří spolu se sbírkou Moravské galerie v Brně k nejvýznamnější kolekci fotografií u nás. Sbírka v Moravské galerii vznikla v r jako vůbec první celostátní sbírka umělecké fotografie. Ostatně šedesátá léta 20. století fotografii opravdu přála. V r vznikla 3 BIRGUS, Vladimír SCHEUFLER, Pavel. Fotografie v českých zemích : Chronologie. Praha: Grada, ISBN: s

9 sbírka fotografie ve Slezském zemském muzeu v Opavě, r vznikl Kabinet fotografie v Severočeském muzeu v Liberci. Ačkoliv se práce věnuje institucím, je třeba zmínit jednoho z prvních sběratelů a historiků fotografie v Čechách Rudolfa Skopce 4. Jako historik se významně zasadil o vznik sbírky fotografie v Moravské galerii v Brně a jako sběratel po sobě zanechal fotografickou sbírku, jejíž část je umístěná v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Snažil se také spolu s fotografem Erichem Einhornem prosadit vznik národního muzea fotografie. K naplnění myšlenky fotografického muzea však došlo až po mnoha letech v r zahájením činnosti Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. III. Fotografie v českých zemích V této kapitole je kladen důraz na zásadní události, vývojové mezníky a dominující tendence v dějinách české fotografie. První zmínku o Daguerrově vynálezu na českém území nalezneme v německy psaných novinách Bohemia z r Nová fotografická technika se zpočátku používala k zachycení toho, co bylo běžné, vznikají fotografie budov a měst. Později se začínají fotografové soustředit na zachycení událostí. V r vznikl v Brně snímek ze Slavnosti Božího těla na Zelném trhu v Brně, který patří k nejstarším snímkům události na světě. Velmi záhy po vzniku fotografie objevují technické možnosti média fotografie také vědci. Již v r pořizuje český fyzik Ignác Stašek 5 snímek řezu rostliny. S rozmachem portrétní fotografie jakožto žánru, který patřil výhradně malířství, nastoupily úvahy o zániku malířství. Brzy však malíři přijali fotografii jako nástroj, který mohli využít ke své práci, zejména pro rychlé skicování. Malíř Jan Maloch 6, který se vyučil daguerrotypii, 4 SKOPEC, Rudolf ( ): historik, teoretik, pedagog 5 STAŠEK, Florus Ignác ( ): fyzik a astronom, průkopník vynálezu z první generace fotografů-vědců, autor nejstarší české dochované fotografie 6 MALOCH, Jan ( ): malíř, daguerrotypista, fotograf a entomolog, autor prvních dochovaných snímků Prahy. 9

10 ji používal jako doplňkovou činnost k malbě a kresbě. U tohoto malíře také nalezneme první zmínku o aranžování fotografovaných subjektů. Objevuje se snaha stylizovat portrétované osoby dle dobového vkusu za pomocí rekvizit nebo retuše. Fotografie se v r stává svobodnou živností a fotograf ctihodným živnostníkem. Značné popularity dosahují portréty v podobě fotografických vizitek, které jsou ukazatelem masového vkusu. S nástupem cestovních kamer a nové technologie založené na Talbotově procesu negativ - pozitiv, došlo k významnému zjednodušení výroby fotografického snímku. Fotografie a hlavně fotografování se tak mohlo masově šířit. Na konci 19. století dochází k rozmachu amatérského fotografování a ke vzniku Klubu fotografů amatérů, který prosazoval tvůrčí přístupy. Do té doby je převažující funkcí fotografického média funkce dokumentační. Prvek autorského sebevyjádření se ve větší míře objevuje až na přelomu 19. a 20. století. V té době dochází k nástupu ušlechtilých technik, které se snažily přiblížit vzhledu malby a vzniká tak fotografický směr piktorialismus. Fotografie se stává výsledkem tvůrčí realizace svého autora a snaží se docílit statutu svébytného uměleckého oboru. Do té doby vznikala většina fotografií bez velkých uměleckých ambicí a jejím cílem bylo dosažení dokumentární věrnosti. Zcela logicky v této době vzniká množství teoretických prací, které se věnují úvahám, zda je fotografie uměním či nikoliv. První český historik, který se obšírněji věnoval estetice fotografie, byl V. V. Štech 7. Ten považoval umění za proces, který vede ke vzniku nového světa, nové přírody. Fotografie, dle něj, pouze popisuje již to, co existuje. Cílem fotografování může tedy být pouze poznání, nikoliv tvoření. Takový přístup můžeme sledovat třeba během první světové války, kdy vznikají speciální fotografické jednotky a přinášejí důkazy válečné reality. Síla tohoto svědectví 7 ŠTECH, Václav Vilém ( ): historik umění 10

11 ukazuje potřebu aktuálních informací a umožňuje rozvoj fotožurnalistiky. Významnou roli v dalším vývoji sehrál Drahomír Josef Růžička 8, který začal koncem 20. let prosazovat čistou fotografii, jež nepřipouštěla žádné zásahy do negativu a pozitivu. Piktorialistická fotografie naopak kladla důraz na technické zpracování a soustředila se spíše na formu než obsah. S nástupem čisté fotografie se objevuje nový pohled na fotografii. Ta může být vnímána jako umění, aniž by byla vyžadována její formální podobnost s malbou. K tomuto pohledu významně přispěl nástup avantgardy a s ní moderní fotografie. Jako protiváha čisté fotografie bez vnějších zásahů vznikají fotografické koláže, montáže a další experimentální techniky. Jejich multimediální charakter, těžící z různých forem populární kultury, ztělesňoval vizi nového demokratického umění, založeného na mechanické reprodukovatelnosti 9. Takový přístup je typický zejména pro surrealismus, který byl v Čechách velmi rozvinutý a oblíbený. Avantgarda s sebou přinesla také posun v teoretickém pohledu na fotografii a na otázku, zda může být uměním. Zde sehrál významnou roli Karel Teige, který ostře vystupoval proti vydávání fotografie za umění. V r však jednoznačně pod vlivem surrealistické zkušenosti tvrdí, že fotografie může být uměním a má tudíž určitou estetickou funkci. Koncem 20. a v průběhu 30. let prodělala rychlý rozvoj reklamní fotografie, která reagovala na rozmach masové kultury a vydávání obrázkových časopisů. V době světové hospodářské krize a pod vlivem společenských změn ve 30. letech 20. století se objevuje fotografie sociální, která je výrazně kritická. Zároveň toto společenské prostředí posilovalo totalitní režimy, kterým fotografie v podobě reportáží a fotomontáží sloužila k politické propagandě. Nutno 8 RŮŽIČKA, Drahomír Josef ( ): fotograf 9 ANDĚL, Jaroslav. Příběh moderního média: česká fotografie Praha: Kant & Galerie Rudolfinum, Katalog výstavy ISBN: s

12 podotknout, že fotografie se stala i vděčným nástrojem kritiků těchto režimů. Obecně lze říci, že po první světové válce výrazně stoupl společenský význam fotografie. Stává se rozmanitým výrazovým prostředkem s mnoha funkcemi. Tak ostatně byla prezentována v r na výstavě Nová česká fotografie v Praze, kde vedle vědecké makrofotografie byla prezentována umělecká fotografie, reklamní fotografie, snímky se sociální tématikou či reportážní fotografie. Tento přístup pak potvrdila výstava Sto let české fotografie v r. 1939, jež představila fotografii ve všech možných funkcích, kterými dosud prošla. Po válce se soustřeďuje velká pozornost zejména na fotožurnalismus. Zásadním obdobím se pro dějiny fotografie stávají 60. léta 20. století. V té době začíná být fotografie plnohodnotnou součástí muzejních a uměleckých sbírek. S nástupem konceptuálního umění v 60. letech a postmoderny získává fotografie nový rozměr. Konceptualisté prostřednictvím fotografie zaznamenávají happeningy, instalace a jiné umělecké aktivity. Postmoderní fotografie překračuje hranice mezi fotografií, malbou, grafikou či sochařstvím za účelem dosažení jednotného uměleckého účinku. R vyvrcholila diskuze o teorii fotografie na 1. pražském setkání historiků a teoretiků fotografie, kde se mimo jiné řešilo také postavení fotografie v muzeích. V průběhu devadesátých let se ve fotografii vedle tradičního přístupu zdůrazňujícího autorství a dokonalost technického provedení snímku prosazuje stále více nová tendence, která pojímá fotografii jako součást rámce, spadajícího do oblasti soudobého vizuálního projevu 10. V umělecké fotografii tak došlo k posunu, autoři se nezajímali již o fotografii ve vlastním slova smyslu, uzavřenou do sebe a dodržující vlastní imanentní předpoklady, ale o fotografii pojatou jako jednu 10 BIRGUS, Vladimír MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha: Kant: Uměleckoprůmyslové muzeum, ISBN: s

13 z možností celkového sdělení, fotografii vstupující do rozšířeného pole 11. Nástup digitální fotografie a informačních technologií obecně umožňuje dívat se na fotografii jako na médium, které je úzce spojené s každodenním životem. Je proto třeba fotografii vždy vnímat v souvislostech, ve kterých se vyskytuje, protože teprve takový pohled může ukázat její podstatu. IV. Fotografické sbírky uměleckých institucí V Centrální evidenci sbírek (CES) bylo k evidováno 362 sbírek. Pro 27 % z nich je fotografie natolik důležitá, že jí věnují samostatnou fotografickou sbírku. V této kapitole budou reflektovány pouze ty sbírky, které jsou předmětem evidence v CES. Právě zaevidování fotografické sbírky je projevem určitého významu fotografie v dané instituci. Role fotografie v těchto institucích jsou však různé. Vzhledem k tomu, že je cílem práce postihnout to, jak se odráží dějiny fotografie v zaměření a složení sbírek, je vhodné vybrat instituce, u kterých se dá předpokládat komplexnější přístup k médiu fotografie. Ten se například u archeologických, přírodovědeckých či historických muzeí očekávat skutečně nedá. Ostatně dokládají to také údaje v CES, kde je v případě institucí, které se primárně nevěnují umění, až 83 % fotografických sbírek dokumentační povahy a ve většině případů mají výhradně regionální charakter. Fotografie je v této práci vnímána jako rozmanitý výrazový prostředek, kde je dokumentační funkce pouze jednou z mnoha. Takové vnímání fotografie dostatečně vystihuje fotografie umělecká. Ta zahrnuje veškeré přístupy k fotografickému médiu z dějin fotografie. Klade však důraz na estetickou hodnotu díla, a to i v případě, že fotografie nevznikala záměrně jako umění. Z tohoto důvodu se bude práce primárně soustředit na muzea umění v CES, konkrétně na muzea umění a galerie. 11 Ibid., s

14 Uměleckých institucí je v CES zapsáno celkem 52, avšak jen 16 z nich má evidovanou fotografickou sbírku. Absence evidované sbírky však neznamená úplnou ignoraci fotografie v instituci. Často bývá fotografie součástí sbírky výtvarného umění (např. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie města Trutnova, Muzeum umění Benešov) či akčního a konceptuálního umění (Galerie umění Karlovy Vary). Otázkou je nakolik tyto instituce vnímají fotografii jako výlučnou součást výtvarného umění a nakolik má tento krok jiný, třeba praktický, důvod. Fotografii nalezneme i v archivech, památkových ústavech a důležitá kolekce se nachází také v Památníku národního písemnictví. Tyto instituce však nemají v CES evidovanou samostatnou fotografickou sbírku nebo nepatří mezi muzea umění. Zvláštní postavení má Národní galerie v Praze, která spravuje státní sbírku. Ta ve své koncepci sbírky Moderního a současného umění fotografii úplně ignoruje. Nalezneme zde sbírku fotografií, která má dokumentační charakter v podobě fotografií architektury ve sbírce Architektura fotografie a jako formu záznamu ve sbírce Nová média. Dnes tuto situaci reflektuje i sám ředitel Sbírky moderního a současného umění Tomáš Vlček, který tuto situaci považuje za zanedbanou a fatální. 12 Práce se však věnuje těm muzeím umění a galeriím, které fotografickou sbírku evidovanou mají. Při založení a provedení evidence sbírky se dá předpokládat určitá koncepce a cíl ve formování sbírky a výběru fotografií. Navzdory očekávání komplexního přístupu k fotografii ve všech uměleckých institucích je v CES 5 sbírek, jejichž charakter je pouze dokumentační povahy. 12 MOUCHA, Josef. Poklady české fotografie a dusivá náruč sympatií [online]. 2009, [citováno ]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/poklady-ceske-fotografie-a-dusiva-naruc-sympatiif6y-/kavarna.asp?c=a090121_123114_kavarna_bos>. 14

15 1. Fotografie jako dokument Jde o tyto instituce: Městské muzeum a galerie Břeclav, Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici, Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Regionální muzeum a galerie Jičín. Městské muzeum a galerie Břeclav Muzeum a galerie bylo zřízeno městem Břeclav v roce Jeho historie však sahá až do r. 1928, kdy byl založen Muzejní a vlastivědný spolek, jenž podporoval akvizici předmětů, které se vztahovaly k městu a okolí. Již u počátků vzniku sbírky tak byl kladen důraz na historickou a dokumentační povahu sbírkových předmětů. Během války došlo k rozpuštění sbírky a zrušení spolku. Jeho činnost byla obnovená vznikem Městského muzea v Břeclavi v r. 1948, které v 60. letech muselo kvůli změnám v síti okresních muzeí zaniknout. Až po roce 1989 tak umožnila situace znovu vznik muzea a galerie, které se zaměřuje na archeologii, historii a etnografii. Jádro jeho činnosti spočívá v systematickém pohledu na lidovou kulturu regionu. Z toho také vychází i výstavní program galerie, kde se fotografie vyskytuje minimálně. Například za poslední dva roky se zde uskutečnila pouze jedna fotografická výstava. Ta představila výsledky z prvního ročníku Jihomoravského fotografického workshopu v Lednici. Tyto workshopy vedly kromě známých českých autorů, jako je Jindřich Štreit, Evžen Sobek a Jan Pohribný, také celosvětově uznávání Antonín Kratochvíl a Jiří Turek. Důraz kladený na regionální charakter činnosti muzea se projevuje také v obsahu fotografické sbírky. Ta je tvořena zejména z převzatých předmětů Vlastivědného spolku Břeclav, který působil v 80. letech 20. století. Dále jsou pak fotografie získávány zejména dary a pouze zanedbatelnou část tvoří koupě. Převážná část snímků pochází z Břeclavska a okolí a zachycuje místní život a architekturu. Věnuje se také 15

16 zachování dokumentace lidové kultury - řemesel, odívání a zvyklostí. Největší zastoupení mají snímky z období , menší počet snímků je z období a snímky datované před r jsou ve sbírce spíše výjimkou. Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici Muzeum a galerie, které nese jméno úpické rodačky a malířky, se soustředí na sbírkové předměty vztahující se k regionu. Součástí expozice a sbírek jsou obrazy a kresby Julie W. Mezerové 13, národopisné předměty (nábytek, oděvy, tkalcovské stroje) a předměty dokumentující společenské události regionu. Větší důraz na fotografii není kladen ani ve výstavním programu galerie. Mezi tématickými výstavami se od r objevila fotografie minimálně (zhruba v šesti případech). Minimálnímu zájmu o fotografii odpovídá také nepočetná fotografická sbírka. Cílem sbírky je zachytit proměny města a krajiny a uchovat památná místa, významné obyvatele a také zdokumentovat každodenní život regionu. Sbírka obsahuje snímky převážně z 20. století. Městské muzeum a galerie ve Svitavách Historie svitavské instituce se začala psát již v r V té době se zde uskutečnila výstava řemeslných výrobků, jejíž část se stala základem sbírky muzea. Tu později doplnily dary měšťanů a obsahovala hlavně obrazy, zbraně a cínové nádobí. Do činnosti organizace zasáhla dlouhotrvající rekonstrukce a v 80. letech bylo v nové budově zřízeno Okresní muzeum dělnického hnutí. V r již vzniklo muzeum a galerie ve stávající podobě. V této době vznikla také koncepce sbírkové činnosti. Ta vycházela z původní sbírky zaměřené na dokumentaci řemesel a na regionální umění. Tato sbírka byla po r doplněna o předměty dokumentující historii praní a žehlení. Tato 13 WINTEROVÁ-MEZEROVÁ, Julie ( ): malířka 16

17 specializace naznačuje, jaké postavení zde bude mít fotografie. Fotografická sbírka je ve skutečnosti fotoarchivem, který obsahuje převážně pohlednice Svitav a okolí z období K nejstarším fotografiím patří snímky města z r Fotografie mapují proměny města, místní památky, stavby a významné události regionu. Významným počinem je digitalizace fotografií, která z fotoarchivu činní jeden z badatelsky nejvyužívanějších fondů muzea. Ačkoliv se výstavní program orientuje hlavně na současné umění, fotografie je zde zastoupena minimálně. Od r byla každý rok představena jedna výstava fotografie, ve dvou případech šlo o výstavy dvě. Ona každoroční výstava je tradiční přehlídka amatérské fotografie. Letos se uskuteční již 30. ročník této nejvýznamnější národní amatérské soutěže a přehlídky. Ve svitavské instituci proběhlo úspěšně 15. ročníků a v roli předsedy poroty se za tu dobu vystřídala řada zvučných jmen. Například Ján Šmok, Jindřich Štreit, Jiří Všetečka a Miroslav Vojtěchovský, který je předsedou poroty i v letošním roce. Muzeum a galerie severního Plzeňska Stejně jako předchozí muzea a galerie i toto se soustředí na místní region. Konkrétně na jeho historii a vývoj. Od r sídlí instituce v barokním objektu. Expozice se stejně jako sbírky soustředí na gotické umění, cechovní památky regionu, národopisné exponáty dokumentující lidové zvyky a život obyvatelstva. Zaměření na region se odráží i ve fotografické sbírce. Snímky zachycují převážně společenské události, lokality, významné budovy a portréty významných osobností. Sbírka obsahuje materiál datovaný od 2. poloviny 19. století a jejím jádrem jsou fotografie z let 20. století. 17

18 Regionální muzeum a galerie Jičín Počátky instituce sahají do r. 1895, kdy dochází ke vzniku měšťanských spolků a vzniká také Muzejní spolek v Jičíně. V té době také vzniká sbírka instituce, která se soustředí na region přírodu a dějiny. Na regionální výtvarníky se také soustředí výstavní program galerie. Fotografie je však ve výstavním programu spíše výjimkou. Touto čestnou výjimkou je například výstava z počátku roku 2010 s názvem Fotoateliéry v Jičíně, která vychází právě z muzejní sbírky fotografií. Na výstavě byla mimo jiné představena i nejstarší fotografie sbírky, portrét datovaný 1870, který je výrazně kolorován. Fotografie mapující Jičín a region či zachycující významné osobnosti z přelomu 19. a 20. století jsou významným dokumentačním pramenem. Jádrem sbírky je soubor dokumentující období , který je velmi ucelený. Důležitou částí sbírky jsou pak fotografie z 50. let, které dokumentují změny v zemědělství, ale také v životě obyvatel města a okolí. Všechny instituce, které akcentují fotografii jako dokument, jsou muzea či galerie zřízená městem. Pro většinu z těchto institucí platí, že, ačkoliv jejich historie sahá na počátek 20. století, v nynější podobě vznikaly až po r Ve své činnosti se soustředí na město a jeho blízké okolí. A to je patrné jak v expozici, tak ve výstavním programu, ale zejména ve sbírkové činnosti. Fotografické sbírky zachycují města a okolí, architekturu, památky a významné události regionu, jak společenské tak i politické. Častým námětem bývá také lidová kultura: zvyky, odívání, bydlení. V neposlední řadě jsou v těchto sbírkách významně zastoupeny portréty významných osobností regionu, či významných osobností, které region navštívily. Nejvíce jsou ve sbírkách zastoupené snímky od počátku 20. let 20. století do r Většina těchto sbírek není doplňována 18

19 systematickým nákupem, ale je získávána spíše pozůstalostí, odúmrtě či darem. 2. Fotografie jako umění Mezi umělecké instituce s fotografickou sbírkou, které vnímají fotografii jinak než jako dokumentační nástroj, patří Galerie hlavního města Prahy, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie výtvarného umění Hodonín, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Severočeské muzeum v Liberci, Slezské zemské muzeum v Opavě, Uměleckoprůmyslové museum a Východočeská galerie v Pardubicích. U těchto sbírek je možné sledovat dva zásadní přístupy, a to snahu o postihnutí komplexních dějin fotografie nebo zaměření pouze na fotografii současnou. Současnou fotografií je v této práci myšlena tvorba autorů od r do současnosti Celé dějiny fotografie Moravská galerie v Brně Toto muzeum umění se systematicky zabývá výtvarnou kulturou. Soustředí se na malbu, kresbu, grafiku, plastiku, fotografii, užité umění, grafický design a architekturu. Počátky instituce se datují do r. 1873, kdy bylo založeno Moravské průmyslové muzeum. V r došlo k jeho sloučení s Obrazárnou Moravského zemského muzea. Vznikla tak současná podoba Moravské galerie v Brně, která propojuje volné a užité umění. Zájem o výtvarné umění je akcentován ve sbírkotvorné, výstavní, ale také vzdělávací a publikační činnosti. Ve stálé expozici má fotografie místo v oddílu Moderního a současného umění, který má podobu jednotlivých tématických cyklů řazených chronologicky. Také v krátkodobém výstavním programu má fotografie své stálé místo. Výstavy fotografie nebo výstavy s převažujícím zastoupením fotografie zde tvoří 15 % 19

20 všech výstav (počítáno od r. 2001). To zhruba odpovídá celkovému zastoupení fotografie ve sbírkách (18 % všech sbírkových předmětů tvoří fotografie). Často jsou vystavovány také přímo snímky z fotografické sbírky. Ta vznikla v r a je nejstarší sbírkou v našich muzeích umění a jednou z nejstarších v Evropě. Hlavním iniciátorem jejího vzniku byl teoretik fotografie a sběratel Rudolf Skopec, ředitel galerie PhDr. Jiří Hlušička a PhDr. Karel Holešovský. Základ sbírky byl vybudován z darů a díky ochotě dárců se z něj stal poměrně rozsáhlý soubor. V důsledku nahodilého způsobu akvizice šlo však o soubor nepříliš ucelený, byla to spíše sbírka fotografií různé kvality a zaměření. Další akviziční činnost již byla prováděna systematicky a převážně prostřednictvím nákupů. V současnosti sbírka fotografie čítá něco málo přes položek. Vzhledem k zaměření instituce na výtvarnou kulturu se fotografická sbírka soustředí spíše na fotografickou volnou tvorbu, výjimkou pak v tomto zaměření je živnostenská ateliérová fotografie, která má ve sbírce silné zastoupení. Cílem sbírky je snaha o zachycení fotografické produkce z území celé republiky. A to od vynálezu daguerrotypie až do současnosti. Sbírka je časově rozdělena především na fond staré fotografie (zhruba do r. 1918) a na fond moderní fotografie, ve kterém má být těžisko sbírky. 14 Oddíl staré fotografie obsahuje cca sbírkových předmětů. V tomto oddíle jsou zastoupeny daguerrotypie, ateliérová živnostenská fotografie do r. 1918, dále jsou zde pak fotografie z období piktorialismu. Silné zastoupení ve sbírce má i avantgardní fotografie. I když se sbírka soustředí na celou republiku, nalezneme ve sbírce unikátní díla představitelů moravských avantgardních skupin (f5, f3). Významné zastoupení zde má také fotografie současná v rozličných žánrech. Nalezneme zde fotografii dokumentární, 14 Stopadesat fotografii: fotograficka sbirka Moravske galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, (Edice katalogů Moravské galerie Směr; sv. 143). s

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo 12 1.5. DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více