FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. Brno

2 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury Lucie Chocholová 2

3 OBSAH: I. Úvod... 4 II. Sběratelství a fotografie... 6 III. Fotografie v českých zemích... 9 IV. Fotografické sbírky uměleckých institucí Fotografie jako dokument Fotografie jako umění Celé dějiny fotografie Současná fotografie V. Závěr VI. Resumé VII. Seznam použité literatury a pramenů

4 I. Úvod Fotografie je součástí našich životů již 171 let a stala se nenahraditelným prvkem naší společnosti prosycené vizuálním sdělením. Po celou tu dobu se vnímání fotografie ve společnosti mění. Od média, které slouží výhradně k zachycení reality, přes médium, které koketuje s myšlenkou umění, až k všeobjímajícímu médiu postmoderní doby. V Čechách uplynulo zhruba 20 let od vzniku fotografie, než se objevila první fotografická sbírka v muzejní instituci. V této práci se budeme věnovat sběratelství fotografie v uměleckých institucích muzejního charakteru v Čechách a na Moravě. Předmětem zájmu budou fotografické sbírky uměleckých institucí (muzeí umění a galerií), které jsou evidovány v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury (dále jen CES). CES je kompletním přehledem sbírek muzeí a galerií, které zřizuje Česká republika. Se souhlasem Ministerstva kultury zde mohou být také sbírky, které zřizují právnické a fyzické osoby, a může jim tak být poskytnuta dotace z veřejných rozpočtů. V CES může být evidována ta sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy. Tato sbírka musí být zajištěná před poškozením či krádeží a musí být přístupná veřejnosti. Vlastník sbírky má také právo na odbornou pomoc, kterou mu bezplatně poskytují organizace státu. 1 CES je tak určitým garantem sbírek a díky jejich finanční podpoře také prezentuje priority státu v zachování kulturního dědictví. Tato práce vychází z předpokladu, že stejně jako je umění úzce svázané se společností, ve které vzniká, tak i ve fotografických sbírkách se bude odrážet vývoj média fotografie. Záměrem tedy bude zodpovědět otázku, jakým způsobem jednotlivé fotografické sbírky muzeí umění a galerií 1 Cit. ze zákona 10 odst. 6 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 4

5 reflektují dějiny fotografie. Jak se dějiny fotografie odráží v jejich koncepci a složení? Při hledání odpovědí bude práce čerpat z odborné literatury, a to zejména v pasážích, které se budou opírat o historický základ. Dalším zásadním zdrojem bude samotná centrální evidence sbírek a data zde uvedená, která budou dále interpretována. Informace o jednotlivých sbírkách budou dohledávány taktéž v centrální evidenci, v odborné literatuře, na webových stránkách jednotlivých institucí nebo konkrétním dotazováním správců sbírek. Hodlám v této práci využít také znalosti a zkušenosti získané několikaletou praxí ve fotografických galeriích. Na počátku této práce bude stručně představen vývoj sběratelství umění s důrazem na sběratelství fotografie. Aby mohlo dojít k reflexi sbírek v kontextu dějin fotografie, bude nutné stručně představit vývoj fotografie na našem území. Na téma dějin fotografie existuje velké množství publikací. Avšak jen málo z nich zachycuje specifika vývoje fotografie na českém území. Tato část práce bude vycházet z pojetí dějin fotografie Jaroslava Anděla na výstavě Česká fotografie Příběh umění. V další části práce budou představeny fotografické sbírky s ohledem na jejich zaměření. Důležitým podkladem celé práce se stane rozsáhlé zpracování seznamu dat z dějin české fotografie Pavlem Scheuflerem a Vladimírem Birgusem v publikaci Fotografie v českých zemích Na téma sběratelství fotografie existuje poměrně velké množství prací. Vzhledem k tomu, jak je toto téma široké, jsou vždy úzce specializované, například se zabývají pouze situací ve vybraných institucích. Souborně téma sběratelství fotografie (institucionální i jednotlivců) nebylo dosud zpracováno, což je díky jeho velkému rozsahu pochopitelné. Takové ambice ostatně nemá ani tato diplomová práce. 5

6 II. Sběratelství a fotografie Sběratelství má v Čechách velmi bohatou tradici, která se dá zaznamenat již za vlády Karla IV. a v období renesance. Na našem území došlo k rozkvětu této činnosti na přelomu 16. a 17. století za vlády císaře Rudolfa. Jeho sbírka je výjimečná nejen svým rozsahem a rozmanitostí, ale také systematickým přístupem k akviziční činnosti. Nástup nové šlechty po bitvě na Bílé hoře vedl ke vzniku četných obrazáren v zámcích a palácích, které ovšem nebyly přístupné veřejnosti. Zpočátku bylo vlastnictví sbírky otázkou prestiže odrážející se v sociálním postavení majitele sbírky. Šlechtické rody vytvářely sbírky jako demonstraci svého významu a bohatství. S nastupujícím osvícenstvím však do popředí stále důrazněji vstupuje všestranně vzdělaný a v oblasti výtvarného umění poučený šlechtický mecenáš, milovník umění a sběratel - znalec, jehož zájem již zcela ovládá úsilí získávat především umělecky kvalitní díla. Výsledek těchto snah představují ucelené a nezřídka pozoruhodné kolekce obrazů, případně dalších uměleckých artefaktů, jejichž vznik již neovlivňovaly jen finanční možnosti či společenské postavení jejich budovatele, ale především jeho umělecký názor a osobní vkus, případně rodinná tradice. 2 Fakt, že se umělecká hodnota díla stává zásadním požadavkem na sbírkový předmět, poukazuje na podobný akviziční přístup, kterým se řídí instituce dodnes. S nástupem vzdělaného měšťanstva do veřejného života vznikají společnosti přátel umění. Nejstarší z nich je Společnost vlasteneckých přátel umění založená v Praze r. 1796, jejímž cílem bylo pozvednout umělecký vkus veřejnosti. Činila tak prostřednictvím založení umělecké školy a zřízením veřejně přístupné obrazárny. Podpora umění a sběratelství se tak z individuální záležitosti stává také 2 SLAVÍČEK Lubomír. Sobě, umění, přátelům: kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě Brno : Barrister & Principal, ISBN: s.14. 6

7 záležitostí institucionální. A umělecké sbírky se otevírají široké veřejnosti. Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění byla zpočátku tvořena ze zapůjčených děl, brzy však začala sama vytvářet vlastní sbírku. Tím byl dán základ pro pozdější vznik Národní galerie v Praze. Na přelomu 18. a 19. století se tak začíná psát historie českého muzejnictví. Po Společnosti vlasteneckých přátel umění v r bylo v r založeno první muzeum v Opavě, r Moravské muzeum v Brně a r Národní muzeum. V r vzniklo po vzoru zahraničních uměleckoprůmyslových muzeí muzeum technického typu také v Praze. Jeho zakladatelem a mecenášem byl Vojtěch Náprstek. Muzeum postupně měnilo své zaměření od průmyslového, přes národopisné až po zaměření na mimoevropskou kulturu, které trvá dodnes. Rozkvět muzejních institucí pokračoval i po první světové válce, r u nás již existovalo 94 muzeí. Devastace sbírek během druhé světové války nebyla příliš tragická. Po této válce došlo k úplnému zestátnění všech muzeí a galerií a ke zrušení činnosti muzejních spolků. Na nových zákonech týkajících se muzeí a galerií se mohli podílet skuteční odborníci, kteří v oboru působili již před válkou. Paradoxně tak oproti jiným společenským oborům docházelo v 50. letech k rozkvětu muzejní práce. V důsledku vzniku nových správních celků krajů vzniká řada krajských muzeí a galerií. Mnohdy jde pouze o restrukturalizaci již stávajících institucí. 70. a 80. léta však s sebou přináší období stagnace a muzea a galerie začínají ve svém vývoji oproti světu výrazně zaostávat. To se odrazilo nejen na kvalitě a vůbec možnostech akviziční činnosti, ale také na technickém zázemí sbírek a jejich vybavení a zpracování. Velké množství sbírek bylo uloženo v nevyhovujících depozitářích, kde byly veřejnosti nedostupné. Doba po sametové revoluci byla ve znamení rekonstrukce depozitářů, modernizace muzeí a uložení sbírek. Začala se také vytvářet 7

8 oborová sdružení jako je Asociace muzeí a galerií České republiky a Rada galerií České republiky. Tyto instituce významně přispěly a přispívají k profesionalizaci muzeí a galerií. V r vznikla také na Ministerstvu kultury Centrální evidence sbírek, která k obsahovala údaje o 362 sbírkách předmětů. a zhruba 60 miliónech sbírkových Zanedlouho od první zmínky o fotografii v r se začíná fotografie objevovat v muzejních sbírkách. Zpočátku náhodně a bez konkrétní cílené koncepce. První fotografická sbírka v Náprstkově muzeu (založeno r. 1862) obsahovala spíše snímky dokumentačního charakteru. Snímky zaznamenávaly architekturu, krajinu, lidské typy a kulturu v oblastech mimo evropskou civilizaci. Přístup k fotografii v muzejních institucích charakterizuje Národopisné muzeum československé, které v roce 1897 vyzývá amatéry k darování fotografií do sbírek se slovy...nebude-li předmět, bude aspoň obraz jeho ve sbírkách musejních ke studiu uložen 3. Velký důraz byl také z počátku dějin muzejnictví kladen na fotografickou techniku. Národní technické muzeum tak nechává v r vzniknout fotograficko-kinematografické sekci, která je dokladem vývoje fotografické techniky. Dlouhou dobu se muzejní a galerijní archivy plnily fotografiemi bez systematického přístupu. Neexistovaly žádné koncepce a ani odborné zpracování těchto sbírek. Například v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze byla první fotografie zaevidována již v r a fotografií dále přibývalo, ale oficiální fotografická sbírka zde vznikla po mnoha peripetiích až v r Dnes patří spolu se sbírkou Moravské galerie v Brně k nejvýznamnější kolekci fotografií u nás. Sbírka v Moravské galerii vznikla v r jako vůbec první celostátní sbírka umělecké fotografie. Ostatně šedesátá léta 20. století fotografii opravdu přála. V r vznikla 3 BIRGUS, Vladimír SCHEUFLER, Pavel. Fotografie v českých zemích : Chronologie. Praha: Grada, ISBN: s

9 sbírka fotografie ve Slezském zemském muzeu v Opavě, r vznikl Kabinet fotografie v Severočeském muzeu v Liberci. Ačkoliv se práce věnuje institucím, je třeba zmínit jednoho z prvních sběratelů a historiků fotografie v Čechách Rudolfa Skopce 4. Jako historik se významně zasadil o vznik sbírky fotografie v Moravské galerii v Brně a jako sběratel po sobě zanechal fotografickou sbírku, jejíž část je umístěná v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Snažil se také spolu s fotografem Erichem Einhornem prosadit vznik národního muzea fotografie. K naplnění myšlenky fotografického muzea však došlo až po mnoha letech v r zahájením činnosti Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. III. Fotografie v českých zemích V této kapitole je kladen důraz na zásadní události, vývojové mezníky a dominující tendence v dějinách české fotografie. První zmínku o Daguerrově vynálezu na českém území nalezneme v německy psaných novinách Bohemia z r Nová fotografická technika se zpočátku používala k zachycení toho, co bylo běžné, vznikají fotografie budov a měst. Později se začínají fotografové soustředit na zachycení událostí. V r vznikl v Brně snímek ze Slavnosti Božího těla na Zelném trhu v Brně, který patří k nejstarším snímkům události na světě. Velmi záhy po vzniku fotografie objevují technické možnosti média fotografie také vědci. Již v r pořizuje český fyzik Ignác Stašek 5 snímek řezu rostliny. S rozmachem portrétní fotografie jakožto žánru, který patřil výhradně malířství, nastoupily úvahy o zániku malířství. Brzy však malíři přijali fotografii jako nástroj, který mohli využít ke své práci, zejména pro rychlé skicování. Malíř Jan Maloch 6, který se vyučil daguerrotypii, 4 SKOPEC, Rudolf ( ): historik, teoretik, pedagog 5 STAŠEK, Florus Ignác ( ): fyzik a astronom, průkopník vynálezu z první generace fotografů-vědců, autor nejstarší české dochované fotografie 6 MALOCH, Jan ( ): malíř, daguerrotypista, fotograf a entomolog, autor prvních dochovaných snímků Prahy. 9

10 ji používal jako doplňkovou činnost k malbě a kresbě. U tohoto malíře také nalezneme první zmínku o aranžování fotografovaných subjektů. Objevuje se snaha stylizovat portrétované osoby dle dobového vkusu za pomocí rekvizit nebo retuše. Fotografie se v r stává svobodnou živností a fotograf ctihodným živnostníkem. Značné popularity dosahují portréty v podobě fotografických vizitek, které jsou ukazatelem masového vkusu. S nástupem cestovních kamer a nové technologie založené na Talbotově procesu negativ - pozitiv, došlo k významnému zjednodušení výroby fotografického snímku. Fotografie a hlavně fotografování se tak mohlo masově šířit. Na konci 19. století dochází k rozmachu amatérského fotografování a ke vzniku Klubu fotografů amatérů, který prosazoval tvůrčí přístupy. Do té doby je převažující funkcí fotografického média funkce dokumentační. Prvek autorského sebevyjádření se ve větší míře objevuje až na přelomu 19. a 20. století. V té době dochází k nástupu ušlechtilých technik, které se snažily přiblížit vzhledu malby a vzniká tak fotografický směr piktorialismus. Fotografie se stává výsledkem tvůrčí realizace svého autora a snaží se docílit statutu svébytného uměleckého oboru. Do té doby vznikala většina fotografií bez velkých uměleckých ambicí a jejím cílem bylo dosažení dokumentární věrnosti. Zcela logicky v této době vzniká množství teoretických prací, které se věnují úvahám, zda je fotografie uměním či nikoliv. První český historik, který se obšírněji věnoval estetice fotografie, byl V. V. Štech 7. Ten považoval umění za proces, který vede ke vzniku nového světa, nové přírody. Fotografie, dle něj, pouze popisuje již to, co existuje. Cílem fotografování může tedy být pouze poznání, nikoliv tvoření. Takový přístup můžeme sledovat třeba během první světové války, kdy vznikají speciální fotografické jednotky a přinášejí důkazy válečné reality. Síla tohoto svědectví 7 ŠTECH, Václav Vilém ( ): historik umění 10

11 ukazuje potřebu aktuálních informací a umožňuje rozvoj fotožurnalistiky. Významnou roli v dalším vývoji sehrál Drahomír Josef Růžička 8, který začal koncem 20. let prosazovat čistou fotografii, jež nepřipouštěla žádné zásahy do negativu a pozitivu. Piktorialistická fotografie naopak kladla důraz na technické zpracování a soustředila se spíše na formu než obsah. S nástupem čisté fotografie se objevuje nový pohled na fotografii. Ta může být vnímána jako umění, aniž by byla vyžadována její formální podobnost s malbou. K tomuto pohledu významně přispěl nástup avantgardy a s ní moderní fotografie. Jako protiváha čisté fotografie bez vnějších zásahů vznikají fotografické koláže, montáže a další experimentální techniky. Jejich multimediální charakter, těžící z různých forem populární kultury, ztělesňoval vizi nového demokratického umění, založeného na mechanické reprodukovatelnosti 9. Takový přístup je typický zejména pro surrealismus, který byl v Čechách velmi rozvinutý a oblíbený. Avantgarda s sebou přinesla také posun v teoretickém pohledu na fotografii a na otázku, zda může být uměním. Zde sehrál významnou roli Karel Teige, který ostře vystupoval proti vydávání fotografie za umění. V r však jednoznačně pod vlivem surrealistické zkušenosti tvrdí, že fotografie může být uměním a má tudíž určitou estetickou funkci. Koncem 20. a v průběhu 30. let prodělala rychlý rozvoj reklamní fotografie, která reagovala na rozmach masové kultury a vydávání obrázkových časopisů. V době světové hospodářské krize a pod vlivem společenských změn ve 30. letech 20. století se objevuje fotografie sociální, která je výrazně kritická. Zároveň toto společenské prostředí posilovalo totalitní režimy, kterým fotografie v podobě reportáží a fotomontáží sloužila k politické propagandě. Nutno 8 RŮŽIČKA, Drahomír Josef ( ): fotograf 9 ANDĚL, Jaroslav. Příběh moderního média: česká fotografie Praha: Kant & Galerie Rudolfinum, Katalog výstavy ISBN: s

12 podotknout, že fotografie se stala i vděčným nástrojem kritiků těchto režimů. Obecně lze říci, že po první světové válce výrazně stoupl společenský význam fotografie. Stává se rozmanitým výrazovým prostředkem s mnoha funkcemi. Tak ostatně byla prezentována v r na výstavě Nová česká fotografie v Praze, kde vedle vědecké makrofotografie byla prezentována umělecká fotografie, reklamní fotografie, snímky se sociální tématikou či reportážní fotografie. Tento přístup pak potvrdila výstava Sto let české fotografie v r. 1939, jež představila fotografii ve všech možných funkcích, kterými dosud prošla. Po válce se soustřeďuje velká pozornost zejména na fotožurnalismus. Zásadním obdobím se pro dějiny fotografie stávají 60. léta 20. století. V té době začíná být fotografie plnohodnotnou součástí muzejních a uměleckých sbírek. S nástupem konceptuálního umění v 60. letech a postmoderny získává fotografie nový rozměr. Konceptualisté prostřednictvím fotografie zaznamenávají happeningy, instalace a jiné umělecké aktivity. Postmoderní fotografie překračuje hranice mezi fotografií, malbou, grafikou či sochařstvím za účelem dosažení jednotného uměleckého účinku. R vyvrcholila diskuze o teorii fotografie na 1. pražském setkání historiků a teoretiků fotografie, kde se mimo jiné řešilo také postavení fotografie v muzeích. V průběhu devadesátých let se ve fotografii vedle tradičního přístupu zdůrazňujícího autorství a dokonalost technického provedení snímku prosazuje stále více nová tendence, která pojímá fotografii jako součást rámce, spadajícího do oblasti soudobého vizuálního projevu 10. V umělecké fotografii tak došlo k posunu, autoři se nezajímali již o fotografii ve vlastním slova smyslu, uzavřenou do sebe a dodržující vlastní imanentní předpoklady, ale o fotografii pojatou jako jednu 10 BIRGUS, Vladimír MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha: Kant: Uměleckoprůmyslové muzeum, ISBN: s

13 z možností celkového sdělení, fotografii vstupující do rozšířeného pole 11. Nástup digitální fotografie a informačních technologií obecně umožňuje dívat se na fotografii jako na médium, které je úzce spojené s každodenním životem. Je proto třeba fotografii vždy vnímat v souvislostech, ve kterých se vyskytuje, protože teprve takový pohled může ukázat její podstatu. IV. Fotografické sbírky uměleckých institucí V Centrální evidenci sbírek (CES) bylo k evidováno 362 sbírek. Pro 27 % z nich je fotografie natolik důležitá, že jí věnují samostatnou fotografickou sbírku. V této kapitole budou reflektovány pouze ty sbírky, které jsou předmětem evidence v CES. Právě zaevidování fotografické sbírky je projevem určitého významu fotografie v dané instituci. Role fotografie v těchto institucích jsou však různé. Vzhledem k tomu, že je cílem práce postihnout to, jak se odráží dějiny fotografie v zaměření a složení sbírek, je vhodné vybrat instituce, u kterých se dá předpokládat komplexnější přístup k médiu fotografie. Ten se například u archeologických, přírodovědeckých či historických muzeí očekávat skutečně nedá. Ostatně dokládají to také údaje v CES, kde je v případě institucí, které se primárně nevěnují umění, až 83 % fotografických sbírek dokumentační povahy a ve většině případů mají výhradně regionální charakter. Fotografie je v této práci vnímána jako rozmanitý výrazový prostředek, kde je dokumentační funkce pouze jednou z mnoha. Takové vnímání fotografie dostatečně vystihuje fotografie umělecká. Ta zahrnuje veškeré přístupy k fotografickému médiu z dějin fotografie. Klade však důraz na estetickou hodnotu díla, a to i v případě, že fotografie nevznikala záměrně jako umění. Z tohoto důvodu se bude práce primárně soustředit na muzea umění v CES, konkrétně na muzea umění a galerie. 11 Ibid., s

14 Uměleckých institucí je v CES zapsáno celkem 52, avšak jen 16 z nich má evidovanou fotografickou sbírku. Absence evidované sbírky však neznamená úplnou ignoraci fotografie v instituci. Často bývá fotografie součástí sbírky výtvarného umění (např. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie města Trutnova, Muzeum umění Benešov) či akčního a konceptuálního umění (Galerie umění Karlovy Vary). Otázkou je nakolik tyto instituce vnímají fotografii jako výlučnou součást výtvarného umění a nakolik má tento krok jiný, třeba praktický, důvod. Fotografii nalezneme i v archivech, památkových ústavech a důležitá kolekce se nachází také v Památníku národního písemnictví. Tyto instituce však nemají v CES evidovanou samostatnou fotografickou sbírku nebo nepatří mezi muzea umění. Zvláštní postavení má Národní galerie v Praze, která spravuje státní sbírku. Ta ve své koncepci sbírky Moderního a současného umění fotografii úplně ignoruje. Nalezneme zde sbírku fotografií, která má dokumentační charakter v podobě fotografií architektury ve sbírce Architektura fotografie a jako formu záznamu ve sbírce Nová média. Dnes tuto situaci reflektuje i sám ředitel Sbírky moderního a současného umění Tomáš Vlček, který tuto situaci považuje za zanedbanou a fatální. 12 Práce se však věnuje těm muzeím umění a galeriím, které fotografickou sbírku evidovanou mají. Při založení a provedení evidence sbírky se dá předpokládat určitá koncepce a cíl ve formování sbírky a výběru fotografií. Navzdory očekávání komplexního přístupu k fotografii ve všech uměleckých institucích je v CES 5 sbírek, jejichž charakter je pouze dokumentační povahy. 12 MOUCHA, Josef. Poklady české fotografie a dusivá náruč sympatií [online]. 2009, [citováno ]. Dostupné z: < 14

15 1. Fotografie jako dokument Jde o tyto instituce: Městské muzeum a galerie Břeclav, Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici, Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Regionální muzeum a galerie Jičín. Městské muzeum a galerie Břeclav Muzeum a galerie bylo zřízeno městem Břeclav v roce Jeho historie však sahá až do r. 1928, kdy byl založen Muzejní a vlastivědný spolek, jenž podporoval akvizici předmětů, které se vztahovaly k městu a okolí. Již u počátků vzniku sbírky tak byl kladen důraz na historickou a dokumentační povahu sbírkových předmětů. Během války došlo k rozpuštění sbírky a zrušení spolku. Jeho činnost byla obnovená vznikem Městského muzea v Břeclavi v r. 1948, které v 60. letech muselo kvůli změnám v síti okresních muzeí zaniknout. Až po roce 1989 tak umožnila situace znovu vznik muzea a galerie, které se zaměřuje na archeologii, historii a etnografii. Jádro jeho činnosti spočívá v systematickém pohledu na lidovou kulturu regionu. Z toho také vychází i výstavní program galerie, kde se fotografie vyskytuje minimálně. Například za poslední dva roky se zde uskutečnila pouze jedna fotografická výstava. Ta představila výsledky z prvního ročníku Jihomoravského fotografického workshopu v Lednici. Tyto workshopy vedly kromě známých českých autorů, jako je Jindřich Štreit, Evžen Sobek a Jan Pohribný, také celosvětově uznávání Antonín Kratochvíl a Jiří Turek. Důraz kladený na regionální charakter činnosti muzea se projevuje také v obsahu fotografické sbírky. Ta je tvořena zejména z převzatých předmětů Vlastivědného spolku Břeclav, který působil v 80. letech 20. století. Dále jsou pak fotografie získávány zejména dary a pouze zanedbatelnou část tvoří koupě. Převážná část snímků pochází z Břeclavska a okolí a zachycuje místní život a architekturu. Věnuje se také 15

16 zachování dokumentace lidové kultury - řemesel, odívání a zvyklostí. Největší zastoupení mají snímky z období , menší počet snímků je z období a snímky datované před r jsou ve sbírce spíše výjimkou. Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici Muzeum a galerie, které nese jméno úpické rodačky a malířky, se soustředí na sbírkové předměty vztahující se k regionu. Součástí expozice a sbírek jsou obrazy a kresby Julie W. Mezerové 13, národopisné předměty (nábytek, oděvy, tkalcovské stroje) a předměty dokumentující společenské události regionu. Větší důraz na fotografii není kladen ani ve výstavním programu galerie. Mezi tématickými výstavami se od r objevila fotografie minimálně (zhruba v šesti případech). Minimálnímu zájmu o fotografii odpovídá také nepočetná fotografická sbírka. Cílem sbírky je zachytit proměny města a krajiny a uchovat památná místa, významné obyvatele a také zdokumentovat každodenní život regionu. Sbírka obsahuje snímky převážně z 20. století. Městské muzeum a galerie ve Svitavách Historie svitavské instituce se začala psát již v r V té době se zde uskutečnila výstava řemeslných výrobků, jejíž část se stala základem sbírky muzea. Tu později doplnily dary měšťanů a obsahovala hlavně obrazy, zbraně a cínové nádobí. Do činnosti organizace zasáhla dlouhotrvající rekonstrukce a v 80. letech bylo v nové budově zřízeno Okresní muzeum dělnického hnutí. V r již vzniklo muzeum a galerie ve stávající podobě. V této době vznikla také koncepce sbírkové činnosti. Ta vycházela z původní sbírky zaměřené na dokumentaci řemesel a na regionální umění. Tato sbírka byla po r doplněna o předměty dokumentující historii praní a žehlení. Tato 13 WINTEROVÁ-MEZEROVÁ, Julie ( ): malířka 16

17 specializace naznačuje, jaké postavení zde bude mít fotografie. Fotografická sbírka je ve skutečnosti fotoarchivem, který obsahuje převážně pohlednice Svitav a okolí z období K nejstarším fotografiím patří snímky města z r Fotografie mapují proměny města, místní památky, stavby a významné události regionu. Významným počinem je digitalizace fotografií, která z fotoarchivu činní jeden z badatelsky nejvyužívanějších fondů muzea. Ačkoliv se výstavní program orientuje hlavně na současné umění, fotografie je zde zastoupena minimálně. Od r byla každý rok představena jedna výstava fotografie, ve dvou případech šlo o výstavy dvě. Ona každoroční výstava je tradiční přehlídka amatérské fotografie. Letos se uskuteční již 30. ročník této nejvýznamnější národní amatérské soutěže a přehlídky. Ve svitavské instituci proběhlo úspěšně 15. ročníků a v roli předsedy poroty se za tu dobu vystřídala řada zvučných jmen. Například Ján Šmok, Jindřich Štreit, Jiří Všetečka a Miroslav Vojtěchovský, který je předsedou poroty i v letošním roce. Muzeum a galerie severního Plzeňska Stejně jako předchozí muzea a galerie i toto se soustředí na místní region. Konkrétně na jeho historii a vývoj. Od r sídlí instituce v barokním objektu. Expozice se stejně jako sbírky soustředí na gotické umění, cechovní památky regionu, národopisné exponáty dokumentující lidové zvyky a život obyvatelstva. Zaměření na region se odráží i ve fotografické sbírce. Snímky zachycují převážně společenské události, lokality, významné budovy a portréty významných osobností. Sbírka obsahuje materiál datovaný od 2. poloviny 19. století a jejím jádrem jsou fotografie z let 20. století. 17

18 Regionální muzeum a galerie Jičín Počátky instituce sahají do r. 1895, kdy dochází ke vzniku měšťanských spolků a vzniká také Muzejní spolek v Jičíně. V té době také vzniká sbírka instituce, která se soustředí na region přírodu a dějiny. Na regionální výtvarníky se také soustředí výstavní program galerie. Fotografie je však ve výstavním programu spíše výjimkou. Touto čestnou výjimkou je například výstava z počátku roku 2010 s názvem Fotoateliéry v Jičíně, která vychází právě z muzejní sbírky fotografií. Na výstavě byla mimo jiné představena i nejstarší fotografie sbírky, portrét datovaný 1870, který je výrazně kolorován. Fotografie mapující Jičín a region či zachycující významné osobnosti z přelomu 19. a 20. století jsou významným dokumentačním pramenem. Jádrem sbírky je soubor dokumentující období , který je velmi ucelený. Důležitou částí sbírky jsou pak fotografie z 50. let, které dokumentují změny v zemědělství, ale také v životě obyvatel města a okolí. Všechny instituce, které akcentují fotografii jako dokument, jsou muzea či galerie zřízená městem. Pro většinu z těchto institucí platí, že, ačkoliv jejich historie sahá na počátek 20. století, v nynější podobě vznikaly až po r Ve své činnosti se soustředí na město a jeho blízké okolí. A to je patrné jak v expozici, tak ve výstavním programu, ale zejména ve sbírkové činnosti. Fotografické sbírky zachycují města a okolí, architekturu, památky a významné události regionu, jak společenské tak i politické. Častým námětem bývá také lidová kultura: zvyky, odívání, bydlení. V neposlední řadě jsou v těchto sbírkách významně zastoupeny portréty významných osobností regionu, či významných osobností, které region navštívily. Nejvíce jsou ve sbírkách zastoupené snímky od počátku 20. let 20. století do r Většina těchto sbírek není doplňována 18

19 systematickým nákupem, ale je získávána spíše pozůstalostí, odúmrtě či darem. 2. Fotografie jako umění Mezi umělecké instituce s fotografickou sbírkou, které vnímají fotografii jinak než jako dokumentační nástroj, patří Galerie hlavního města Prahy, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie výtvarného umění Hodonín, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Severočeské muzeum v Liberci, Slezské zemské muzeum v Opavě, Uměleckoprůmyslové museum a Východočeská galerie v Pardubicích. U těchto sbírek je možné sledovat dva zásadní přístupy, a to snahu o postihnutí komplexních dějin fotografie nebo zaměření pouze na fotografii současnou. Současnou fotografií je v této práci myšlena tvorba autorů od r do současnosti Celé dějiny fotografie Moravská galerie v Brně Toto muzeum umění se systematicky zabývá výtvarnou kulturou. Soustředí se na malbu, kresbu, grafiku, plastiku, fotografii, užité umění, grafický design a architekturu. Počátky instituce se datují do r. 1873, kdy bylo založeno Moravské průmyslové muzeum. V r došlo k jeho sloučení s Obrazárnou Moravského zemského muzea. Vznikla tak současná podoba Moravské galerie v Brně, která propojuje volné a užité umění. Zájem o výtvarné umění je akcentován ve sbírkotvorné, výstavní, ale také vzdělávací a publikační činnosti. Ve stálé expozici má fotografie místo v oddílu Moderního a současného umění, který má podobu jednotlivých tématických cyklů řazených chronologicky. Také v krátkodobém výstavním programu má fotografie své stálé místo. Výstavy fotografie nebo výstavy s převažujícím zastoupením fotografie zde tvoří 15 % 19

20 všech výstav (počítáno od r. 2001). To zhruba odpovídá celkovému zastoupení fotografie ve sbírkách (18 % všech sbírkových předmětů tvoří fotografie). Často jsou vystavovány také přímo snímky z fotografické sbírky. Ta vznikla v r a je nejstarší sbírkou v našich muzeích umění a jednou z nejstarších v Evropě. Hlavním iniciátorem jejího vzniku byl teoretik fotografie a sběratel Rudolf Skopec, ředitel galerie PhDr. Jiří Hlušička a PhDr. Karel Holešovský. Základ sbírky byl vybudován z darů a díky ochotě dárců se z něj stal poměrně rozsáhlý soubor. V důsledku nahodilého způsobu akvizice šlo však o soubor nepříliš ucelený, byla to spíše sbírka fotografií různé kvality a zaměření. Další akviziční činnost již byla prováděna systematicky a převážně prostřednictvím nákupů. V současnosti sbírka fotografie čítá něco málo přes položek. Vzhledem k zaměření instituce na výtvarnou kulturu se fotografická sbírka soustředí spíše na fotografickou volnou tvorbu, výjimkou pak v tomto zaměření je živnostenská ateliérová fotografie, která má ve sbírce silné zastoupení. Cílem sbírky je snaha o zachycení fotografické produkce z území celé republiky. A to od vynálezu daguerrotypie až do současnosti. Sbírka je časově rozdělena především na fond staré fotografie (zhruba do r. 1918) a na fond moderní fotografie, ve kterém má být těžisko sbírky. 14 Oddíl staré fotografie obsahuje cca sbírkových předmětů. V tomto oddíle jsou zastoupeny daguerrotypie, ateliérová živnostenská fotografie do r. 1918, dále jsou zde pak fotografie z období piktorialismu. Silné zastoupení ve sbírce má i avantgardní fotografie. I když se sbírka soustředí na celou republiku, nalezneme ve sbírce unikátní díla představitelů moravských avantgardních skupin (f5, f3). Významné zastoupení zde má také fotografie současná v rozličných žánrech. Nalezneme zde fotografii dokumentární, 14 Stopadesat fotografii: fotograficka sbirka Moravske galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, (Edice katalogů Moravské galerie Směr; sv. 143). s

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ Organizátor: KUMŠT o. s., e-mail: info@kumst-os.cz IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ 2014 PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Slezské zemské muzeum je třetím zemským muzeem České republiky a největší muzejní institucí v regionu českého Slezska a na severní Moravě. Již záhy po

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Historie Městského muzea a galerie v Holešově

Historie Městského muzea a galerie v Holešově Historie Městského muzea a galerie v Holešově Podnětem pro soukromé sběratele a vlastivědné pracovníky v regionu bylo zejména konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895 a jí předcházející

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Zdroj: ČT 1 Datum vydání: 20.11.2007 Rubrika / pořad: 06:30 Regiony - Ostrava Strana / zpráva 07 Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Linda BENDOVÁ, redaktorka Bestiář aneb muzeum plné loutek, to

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - technická a průmyslová fotografie

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - technická a průmyslová fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - technická a průmyslová fotografie Jiráskova 4, 411 12 Čížkovice - www.harrer.eu - studio@harrer.eu - +420 774 427 737 Rámcový ceník fotografických služeb - produktová

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

JAK SE STÁT HISTORIKEM

JAK SE STÁT HISTORIKEM JAK SE STÁT HISTORIKEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více