FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. Brno

2 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury Lucie Chocholová 2

3 OBSAH: I. Úvod... 4 II. Sběratelství a fotografie... 6 III. Fotografie v českých zemích... 9 IV. Fotografické sbírky uměleckých institucí Fotografie jako dokument Fotografie jako umění Celé dějiny fotografie Současná fotografie V. Závěr VI. Resumé VII. Seznam použité literatury a pramenů

4 I. Úvod Fotografie je součástí našich životů již 171 let a stala se nenahraditelným prvkem naší společnosti prosycené vizuálním sdělením. Po celou tu dobu se vnímání fotografie ve společnosti mění. Od média, které slouží výhradně k zachycení reality, přes médium, které koketuje s myšlenkou umění, až k všeobjímajícímu médiu postmoderní doby. V Čechách uplynulo zhruba 20 let od vzniku fotografie, než se objevila první fotografická sbírka v muzejní instituci. V této práci se budeme věnovat sběratelství fotografie v uměleckých institucích muzejního charakteru v Čechách a na Moravě. Předmětem zájmu budou fotografické sbírky uměleckých institucí (muzeí umění a galerií), které jsou evidovány v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury (dále jen CES). CES je kompletním přehledem sbírek muzeí a galerií, které zřizuje Česká republika. Se souhlasem Ministerstva kultury zde mohou být také sbírky, které zřizují právnické a fyzické osoby, a může jim tak být poskytnuta dotace z veřejných rozpočtů. V CES může být evidována ta sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy. Tato sbírka musí být zajištěná před poškozením či krádeží a musí být přístupná veřejnosti. Vlastník sbírky má také právo na odbornou pomoc, kterou mu bezplatně poskytují organizace státu. 1 CES je tak určitým garantem sbírek a díky jejich finanční podpoře také prezentuje priority státu v zachování kulturního dědictví. Tato práce vychází z předpokladu, že stejně jako je umění úzce svázané se společností, ve které vzniká, tak i ve fotografických sbírkách se bude odrážet vývoj média fotografie. Záměrem tedy bude zodpovědět otázku, jakým způsobem jednotlivé fotografické sbírky muzeí umění a galerií 1 Cit. ze zákona 10 odst. 6 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 4

5 reflektují dějiny fotografie. Jak se dějiny fotografie odráží v jejich koncepci a složení? Při hledání odpovědí bude práce čerpat z odborné literatury, a to zejména v pasážích, které se budou opírat o historický základ. Dalším zásadním zdrojem bude samotná centrální evidence sbírek a data zde uvedená, která budou dále interpretována. Informace o jednotlivých sbírkách budou dohledávány taktéž v centrální evidenci, v odborné literatuře, na webových stránkách jednotlivých institucí nebo konkrétním dotazováním správců sbírek. Hodlám v této práci využít také znalosti a zkušenosti získané několikaletou praxí ve fotografických galeriích. Na počátku této práce bude stručně představen vývoj sběratelství umění s důrazem na sběratelství fotografie. Aby mohlo dojít k reflexi sbírek v kontextu dějin fotografie, bude nutné stručně představit vývoj fotografie na našem území. Na téma dějin fotografie existuje velké množství publikací. Avšak jen málo z nich zachycuje specifika vývoje fotografie na českém území. Tato část práce bude vycházet z pojetí dějin fotografie Jaroslava Anděla na výstavě Česká fotografie Příběh umění. V další části práce budou představeny fotografické sbírky s ohledem na jejich zaměření. Důležitým podkladem celé práce se stane rozsáhlé zpracování seznamu dat z dějin české fotografie Pavlem Scheuflerem a Vladimírem Birgusem v publikaci Fotografie v českých zemích Na téma sběratelství fotografie existuje poměrně velké množství prací. Vzhledem k tomu, jak je toto téma široké, jsou vždy úzce specializované, například se zabývají pouze situací ve vybraných institucích. Souborně téma sběratelství fotografie (institucionální i jednotlivců) nebylo dosud zpracováno, což je díky jeho velkému rozsahu pochopitelné. Takové ambice ostatně nemá ani tato diplomová práce. 5

6 II. Sběratelství a fotografie Sběratelství má v Čechách velmi bohatou tradici, která se dá zaznamenat již za vlády Karla IV. a v období renesance. Na našem území došlo k rozkvětu této činnosti na přelomu 16. a 17. století za vlády císaře Rudolfa. Jeho sbírka je výjimečná nejen svým rozsahem a rozmanitostí, ale také systematickým přístupem k akviziční činnosti. Nástup nové šlechty po bitvě na Bílé hoře vedl ke vzniku četných obrazáren v zámcích a palácích, které ovšem nebyly přístupné veřejnosti. Zpočátku bylo vlastnictví sbírky otázkou prestiže odrážející se v sociálním postavení majitele sbírky. Šlechtické rody vytvářely sbírky jako demonstraci svého významu a bohatství. S nastupujícím osvícenstvím však do popředí stále důrazněji vstupuje všestranně vzdělaný a v oblasti výtvarného umění poučený šlechtický mecenáš, milovník umění a sběratel - znalec, jehož zájem již zcela ovládá úsilí získávat především umělecky kvalitní díla. Výsledek těchto snah představují ucelené a nezřídka pozoruhodné kolekce obrazů, případně dalších uměleckých artefaktů, jejichž vznik již neovlivňovaly jen finanční možnosti či společenské postavení jejich budovatele, ale především jeho umělecký názor a osobní vkus, případně rodinná tradice. 2 Fakt, že se umělecká hodnota díla stává zásadním požadavkem na sbírkový předmět, poukazuje na podobný akviziční přístup, kterým se řídí instituce dodnes. S nástupem vzdělaného měšťanstva do veřejného života vznikají společnosti přátel umění. Nejstarší z nich je Společnost vlasteneckých přátel umění založená v Praze r. 1796, jejímž cílem bylo pozvednout umělecký vkus veřejnosti. Činila tak prostřednictvím založení umělecké školy a zřízením veřejně přístupné obrazárny. Podpora umění a sběratelství se tak z individuální záležitosti stává také 2 SLAVÍČEK Lubomír. Sobě, umění, přátelům: kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě Brno : Barrister & Principal, ISBN: s.14. 6

7 záležitostí institucionální. A umělecké sbírky se otevírají široké veřejnosti. Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění byla zpočátku tvořena ze zapůjčených děl, brzy však začala sama vytvářet vlastní sbírku. Tím byl dán základ pro pozdější vznik Národní galerie v Praze. Na přelomu 18. a 19. století se tak začíná psát historie českého muzejnictví. Po Společnosti vlasteneckých přátel umění v r bylo v r založeno první muzeum v Opavě, r Moravské muzeum v Brně a r Národní muzeum. V r vzniklo po vzoru zahraničních uměleckoprůmyslových muzeí muzeum technického typu také v Praze. Jeho zakladatelem a mecenášem byl Vojtěch Náprstek. Muzeum postupně měnilo své zaměření od průmyslového, přes národopisné až po zaměření na mimoevropskou kulturu, které trvá dodnes. Rozkvět muzejních institucí pokračoval i po první světové válce, r u nás již existovalo 94 muzeí. Devastace sbírek během druhé světové války nebyla příliš tragická. Po této válce došlo k úplnému zestátnění všech muzeí a galerií a ke zrušení činnosti muzejních spolků. Na nových zákonech týkajících se muzeí a galerií se mohli podílet skuteční odborníci, kteří v oboru působili již před válkou. Paradoxně tak oproti jiným společenským oborům docházelo v 50. letech k rozkvětu muzejní práce. V důsledku vzniku nových správních celků krajů vzniká řada krajských muzeí a galerií. Mnohdy jde pouze o restrukturalizaci již stávajících institucí. 70. a 80. léta však s sebou přináší období stagnace a muzea a galerie začínají ve svém vývoji oproti světu výrazně zaostávat. To se odrazilo nejen na kvalitě a vůbec možnostech akviziční činnosti, ale také na technickém zázemí sbírek a jejich vybavení a zpracování. Velké množství sbírek bylo uloženo v nevyhovujících depozitářích, kde byly veřejnosti nedostupné. Doba po sametové revoluci byla ve znamení rekonstrukce depozitářů, modernizace muzeí a uložení sbírek. Začala se také vytvářet 7

8 oborová sdružení jako je Asociace muzeí a galerií České republiky a Rada galerií České republiky. Tyto instituce významně přispěly a přispívají k profesionalizaci muzeí a galerií. V r vznikla také na Ministerstvu kultury Centrální evidence sbírek, která k obsahovala údaje o 362 sbírkách předmětů. a zhruba 60 miliónech sbírkových Zanedlouho od první zmínky o fotografii v r se začíná fotografie objevovat v muzejních sbírkách. Zpočátku náhodně a bez konkrétní cílené koncepce. První fotografická sbírka v Náprstkově muzeu (založeno r. 1862) obsahovala spíše snímky dokumentačního charakteru. Snímky zaznamenávaly architekturu, krajinu, lidské typy a kulturu v oblastech mimo evropskou civilizaci. Přístup k fotografii v muzejních institucích charakterizuje Národopisné muzeum československé, které v roce 1897 vyzývá amatéry k darování fotografií do sbírek se slovy...nebude-li předmět, bude aspoň obraz jeho ve sbírkách musejních ke studiu uložen 3. Velký důraz byl také z počátku dějin muzejnictví kladen na fotografickou techniku. Národní technické muzeum tak nechává v r vzniknout fotograficko-kinematografické sekci, která je dokladem vývoje fotografické techniky. Dlouhou dobu se muzejní a galerijní archivy plnily fotografiemi bez systematického přístupu. Neexistovaly žádné koncepce a ani odborné zpracování těchto sbírek. Například v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze byla první fotografie zaevidována již v r a fotografií dále přibývalo, ale oficiální fotografická sbírka zde vznikla po mnoha peripetiích až v r Dnes patří spolu se sbírkou Moravské galerie v Brně k nejvýznamnější kolekci fotografií u nás. Sbírka v Moravské galerii vznikla v r jako vůbec první celostátní sbírka umělecké fotografie. Ostatně šedesátá léta 20. století fotografii opravdu přála. V r vznikla 3 BIRGUS, Vladimír SCHEUFLER, Pavel. Fotografie v českých zemích : Chronologie. Praha: Grada, ISBN: s

9 sbírka fotografie ve Slezském zemském muzeu v Opavě, r vznikl Kabinet fotografie v Severočeském muzeu v Liberci. Ačkoliv se práce věnuje institucím, je třeba zmínit jednoho z prvních sběratelů a historiků fotografie v Čechách Rudolfa Skopce 4. Jako historik se významně zasadil o vznik sbírky fotografie v Moravské galerii v Brně a jako sběratel po sobě zanechal fotografickou sbírku, jejíž část je umístěná v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Snažil se také spolu s fotografem Erichem Einhornem prosadit vznik národního muzea fotografie. K naplnění myšlenky fotografického muzea však došlo až po mnoha letech v r zahájením činnosti Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. III. Fotografie v českých zemích V této kapitole je kladen důraz na zásadní události, vývojové mezníky a dominující tendence v dějinách české fotografie. První zmínku o Daguerrově vynálezu na českém území nalezneme v německy psaných novinách Bohemia z r Nová fotografická technika se zpočátku používala k zachycení toho, co bylo běžné, vznikají fotografie budov a měst. Později se začínají fotografové soustředit na zachycení událostí. V r vznikl v Brně snímek ze Slavnosti Božího těla na Zelném trhu v Brně, který patří k nejstarším snímkům události na světě. Velmi záhy po vzniku fotografie objevují technické možnosti média fotografie také vědci. Již v r pořizuje český fyzik Ignác Stašek 5 snímek řezu rostliny. S rozmachem portrétní fotografie jakožto žánru, který patřil výhradně malířství, nastoupily úvahy o zániku malířství. Brzy však malíři přijali fotografii jako nástroj, který mohli využít ke své práci, zejména pro rychlé skicování. Malíř Jan Maloch 6, který se vyučil daguerrotypii, 4 SKOPEC, Rudolf ( ): historik, teoretik, pedagog 5 STAŠEK, Florus Ignác ( ): fyzik a astronom, průkopník vynálezu z první generace fotografů-vědců, autor nejstarší české dochované fotografie 6 MALOCH, Jan ( ): malíř, daguerrotypista, fotograf a entomolog, autor prvních dochovaných snímků Prahy. 9

10 ji používal jako doplňkovou činnost k malbě a kresbě. U tohoto malíře také nalezneme první zmínku o aranžování fotografovaných subjektů. Objevuje se snaha stylizovat portrétované osoby dle dobového vkusu za pomocí rekvizit nebo retuše. Fotografie se v r stává svobodnou živností a fotograf ctihodným živnostníkem. Značné popularity dosahují portréty v podobě fotografických vizitek, které jsou ukazatelem masového vkusu. S nástupem cestovních kamer a nové technologie založené na Talbotově procesu negativ - pozitiv, došlo k významnému zjednodušení výroby fotografického snímku. Fotografie a hlavně fotografování se tak mohlo masově šířit. Na konci 19. století dochází k rozmachu amatérského fotografování a ke vzniku Klubu fotografů amatérů, který prosazoval tvůrčí přístupy. Do té doby je převažující funkcí fotografického média funkce dokumentační. Prvek autorského sebevyjádření se ve větší míře objevuje až na přelomu 19. a 20. století. V té době dochází k nástupu ušlechtilých technik, které se snažily přiblížit vzhledu malby a vzniká tak fotografický směr piktorialismus. Fotografie se stává výsledkem tvůrčí realizace svého autora a snaží se docílit statutu svébytného uměleckého oboru. Do té doby vznikala většina fotografií bez velkých uměleckých ambicí a jejím cílem bylo dosažení dokumentární věrnosti. Zcela logicky v této době vzniká množství teoretických prací, které se věnují úvahám, zda je fotografie uměním či nikoliv. První český historik, který se obšírněji věnoval estetice fotografie, byl V. V. Štech 7. Ten považoval umění za proces, který vede ke vzniku nového světa, nové přírody. Fotografie, dle něj, pouze popisuje již to, co existuje. Cílem fotografování může tedy být pouze poznání, nikoliv tvoření. Takový přístup můžeme sledovat třeba během první světové války, kdy vznikají speciální fotografické jednotky a přinášejí důkazy válečné reality. Síla tohoto svědectví 7 ŠTECH, Václav Vilém ( ): historik umění 10

11 ukazuje potřebu aktuálních informací a umožňuje rozvoj fotožurnalistiky. Významnou roli v dalším vývoji sehrál Drahomír Josef Růžička 8, který začal koncem 20. let prosazovat čistou fotografii, jež nepřipouštěla žádné zásahy do negativu a pozitivu. Piktorialistická fotografie naopak kladla důraz na technické zpracování a soustředila se spíše na formu než obsah. S nástupem čisté fotografie se objevuje nový pohled na fotografii. Ta může být vnímána jako umění, aniž by byla vyžadována její formální podobnost s malbou. K tomuto pohledu významně přispěl nástup avantgardy a s ní moderní fotografie. Jako protiváha čisté fotografie bez vnějších zásahů vznikají fotografické koláže, montáže a další experimentální techniky. Jejich multimediální charakter, těžící z různých forem populární kultury, ztělesňoval vizi nového demokratického umění, založeného na mechanické reprodukovatelnosti 9. Takový přístup je typický zejména pro surrealismus, který byl v Čechách velmi rozvinutý a oblíbený. Avantgarda s sebou přinesla také posun v teoretickém pohledu na fotografii a na otázku, zda může být uměním. Zde sehrál významnou roli Karel Teige, který ostře vystupoval proti vydávání fotografie za umění. V r však jednoznačně pod vlivem surrealistické zkušenosti tvrdí, že fotografie může být uměním a má tudíž určitou estetickou funkci. Koncem 20. a v průběhu 30. let prodělala rychlý rozvoj reklamní fotografie, která reagovala na rozmach masové kultury a vydávání obrázkových časopisů. V době světové hospodářské krize a pod vlivem společenských změn ve 30. letech 20. století se objevuje fotografie sociální, která je výrazně kritická. Zároveň toto společenské prostředí posilovalo totalitní režimy, kterým fotografie v podobě reportáží a fotomontáží sloužila k politické propagandě. Nutno 8 RŮŽIČKA, Drahomír Josef ( ): fotograf 9 ANDĚL, Jaroslav. Příběh moderního média: česká fotografie Praha: Kant & Galerie Rudolfinum, Katalog výstavy ISBN: s

12 podotknout, že fotografie se stala i vděčným nástrojem kritiků těchto režimů. Obecně lze říci, že po první světové válce výrazně stoupl společenský význam fotografie. Stává se rozmanitým výrazovým prostředkem s mnoha funkcemi. Tak ostatně byla prezentována v r na výstavě Nová česká fotografie v Praze, kde vedle vědecké makrofotografie byla prezentována umělecká fotografie, reklamní fotografie, snímky se sociální tématikou či reportážní fotografie. Tento přístup pak potvrdila výstava Sto let české fotografie v r. 1939, jež představila fotografii ve všech možných funkcích, kterými dosud prošla. Po válce se soustřeďuje velká pozornost zejména na fotožurnalismus. Zásadním obdobím se pro dějiny fotografie stávají 60. léta 20. století. V té době začíná být fotografie plnohodnotnou součástí muzejních a uměleckých sbírek. S nástupem konceptuálního umění v 60. letech a postmoderny získává fotografie nový rozměr. Konceptualisté prostřednictvím fotografie zaznamenávají happeningy, instalace a jiné umělecké aktivity. Postmoderní fotografie překračuje hranice mezi fotografií, malbou, grafikou či sochařstvím za účelem dosažení jednotného uměleckého účinku. R vyvrcholila diskuze o teorii fotografie na 1. pražském setkání historiků a teoretiků fotografie, kde se mimo jiné řešilo také postavení fotografie v muzeích. V průběhu devadesátých let se ve fotografii vedle tradičního přístupu zdůrazňujícího autorství a dokonalost technického provedení snímku prosazuje stále více nová tendence, která pojímá fotografii jako součást rámce, spadajícího do oblasti soudobého vizuálního projevu 10. V umělecké fotografii tak došlo k posunu, autoři se nezajímali již o fotografii ve vlastním slova smyslu, uzavřenou do sebe a dodržující vlastní imanentní předpoklady, ale o fotografii pojatou jako jednu 10 BIRGUS, Vladimír MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha: Kant: Uměleckoprůmyslové muzeum, ISBN: s

13 z možností celkového sdělení, fotografii vstupující do rozšířeného pole 11. Nástup digitální fotografie a informačních technologií obecně umožňuje dívat se na fotografii jako na médium, které je úzce spojené s každodenním životem. Je proto třeba fotografii vždy vnímat v souvislostech, ve kterých se vyskytuje, protože teprve takový pohled může ukázat její podstatu. IV. Fotografické sbírky uměleckých institucí V Centrální evidenci sbírek (CES) bylo k evidováno 362 sbírek. Pro 27 % z nich je fotografie natolik důležitá, že jí věnují samostatnou fotografickou sbírku. V této kapitole budou reflektovány pouze ty sbírky, které jsou předmětem evidence v CES. Právě zaevidování fotografické sbírky je projevem určitého významu fotografie v dané instituci. Role fotografie v těchto institucích jsou však různé. Vzhledem k tomu, že je cílem práce postihnout to, jak se odráží dějiny fotografie v zaměření a složení sbírek, je vhodné vybrat instituce, u kterých se dá předpokládat komplexnější přístup k médiu fotografie. Ten se například u archeologických, přírodovědeckých či historických muzeí očekávat skutečně nedá. Ostatně dokládají to také údaje v CES, kde je v případě institucí, které se primárně nevěnují umění, až 83 % fotografických sbírek dokumentační povahy a ve většině případů mají výhradně regionální charakter. Fotografie je v této práci vnímána jako rozmanitý výrazový prostředek, kde je dokumentační funkce pouze jednou z mnoha. Takové vnímání fotografie dostatečně vystihuje fotografie umělecká. Ta zahrnuje veškeré přístupy k fotografickému médiu z dějin fotografie. Klade však důraz na estetickou hodnotu díla, a to i v případě, že fotografie nevznikala záměrně jako umění. Z tohoto důvodu se bude práce primárně soustředit na muzea umění v CES, konkrétně na muzea umění a galerie. 11 Ibid., s

14 Uměleckých institucí je v CES zapsáno celkem 52, avšak jen 16 z nich má evidovanou fotografickou sbírku. Absence evidované sbírky však neznamená úplnou ignoraci fotografie v instituci. Často bývá fotografie součástí sbírky výtvarného umění (např. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie města Trutnova, Muzeum umění Benešov) či akčního a konceptuálního umění (Galerie umění Karlovy Vary). Otázkou je nakolik tyto instituce vnímají fotografii jako výlučnou součást výtvarného umění a nakolik má tento krok jiný, třeba praktický, důvod. Fotografii nalezneme i v archivech, památkových ústavech a důležitá kolekce se nachází také v Památníku národního písemnictví. Tyto instituce však nemají v CES evidovanou samostatnou fotografickou sbírku nebo nepatří mezi muzea umění. Zvláštní postavení má Národní galerie v Praze, která spravuje státní sbírku. Ta ve své koncepci sbírky Moderního a současného umění fotografii úplně ignoruje. Nalezneme zde sbírku fotografií, která má dokumentační charakter v podobě fotografií architektury ve sbírce Architektura fotografie a jako formu záznamu ve sbírce Nová média. Dnes tuto situaci reflektuje i sám ředitel Sbírky moderního a současného umění Tomáš Vlček, který tuto situaci považuje za zanedbanou a fatální. 12 Práce se však věnuje těm muzeím umění a galeriím, které fotografickou sbírku evidovanou mají. Při založení a provedení evidence sbírky se dá předpokládat určitá koncepce a cíl ve formování sbírky a výběru fotografií. Navzdory očekávání komplexního přístupu k fotografii ve všech uměleckých institucích je v CES 5 sbírek, jejichž charakter je pouze dokumentační povahy. 12 MOUCHA, Josef. Poklady české fotografie a dusivá náruč sympatií [online]. 2009, [citováno ]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/poklady-ceske-fotografie-a-dusiva-naruc-sympatiif6y-/kavarna.asp?c=a090121_123114_kavarna_bos>. 14

15 1. Fotografie jako dokument Jde o tyto instituce: Městské muzeum a galerie Břeclav, Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici, Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Regionální muzeum a galerie Jičín. Městské muzeum a galerie Břeclav Muzeum a galerie bylo zřízeno městem Břeclav v roce Jeho historie však sahá až do r. 1928, kdy byl založen Muzejní a vlastivědný spolek, jenž podporoval akvizici předmětů, které se vztahovaly k městu a okolí. Již u počátků vzniku sbírky tak byl kladen důraz na historickou a dokumentační povahu sbírkových předmětů. Během války došlo k rozpuštění sbírky a zrušení spolku. Jeho činnost byla obnovená vznikem Městského muzea v Břeclavi v r. 1948, které v 60. letech muselo kvůli změnám v síti okresních muzeí zaniknout. Až po roce 1989 tak umožnila situace znovu vznik muzea a galerie, které se zaměřuje na archeologii, historii a etnografii. Jádro jeho činnosti spočívá v systematickém pohledu na lidovou kulturu regionu. Z toho také vychází i výstavní program galerie, kde se fotografie vyskytuje minimálně. Například za poslední dva roky se zde uskutečnila pouze jedna fotografická výstava. Ta představila výsledky z prvního ročníku Jihomoravského fotografického workshopu v Lednici. Tyto workshopy vedly kromě známých českých autorů, jako je Jindřich Štreit, Evžen Sobek a Jan Pohribný, také celosvětově uznávání Antonín Kratochvíl a Jiří Turek. Důraz kladený na regionální charakter činnosti muzea se projevuje také v obsahu fotografické sbírky. Ta je tvořena zejména z převzatých předmětů Vlastivědného spolku Břeclav, který působil v 80. letech 20. století. Dále jsou pak fotografie získávány zejména dary a pouze zanedbatelnou část tvoří koupě. Převážná část snímků pochází z Břeclavska a okolí a zachycuje místní život a architekturu. Věnuje se také 15

16 zachování dokumentace lidové kultury - řemesel, odívání a zvyklostí. Největší zastoupení mají snímky z období , menší počet snímků je z období a snímky datované před r jsou ve sbírce spíše výjimkou. Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici Muzeum a galerie, které nese jméno úpické rodačky a malířky, se soustředí na sbírkové předměty vztahující se k regionu. Součástí expozice a sbírek jsou obrazy a kresby Julie W. Mezerové 13, národopisné předměty (nábytek, oděvy, tkalcovské stroje) a předměty dokumentující společenské události regionu. Větší důraz na fotografii není kladen ani ve výstavním programu galerie. Mezi tématickými výstavami se od r objevila fotografie minimálně (zhruba v šesti případech). Minimálnímu zájmu o fotografii odpovídá také nepočetná fotografická sbírka. Cílem sbírky je zachytit proměny města a krajiny a uchovat památná místa, významné obyvatele a také zdokumentovat každodenní život regionu. Sbírka obsahuje snímky převážně z 20. století. Městské muzeum a galerie ve Svitavách Historie svitavské instituce se začala psát již v r V té době se zde uskutečnila výstava řemeslných výrobků, jejíž část se stala základem sbírky muzea. Tu později doplnily dary měšťanů a obsahovala hlavně obrazy, zbraně a cínové nádobí. Do činnosti organizace zasáhla dlouhotrvající rekonstrukce a v 80. letech bylo v nové budově zřízeno Okresní muzeum dělnického hnutí. V r již vzniklo muzeum a galerie ve stávající podobě. V této době vznikla také koncepce sbírkové činnosti. Ta vycházela z původní sbírky zaměřené na dokumentaci řemesel a na regionální umění. Tato sbírka byla po r doplněna o předměty dokumentující historii praní a žehlení. Tato 13 WINTEROVÁ-MEZEROVÁ, Julie ( ): malířka 16

17 specializace naznačuje, jaké postavení zde bude mít fotografie. Fotografická sbírka je ve skutečnosti fotoarchivem, který obsahuje převážně pohlednice Svitav a okolí z období K nejstarším fotografiím patří snímky města z r Fotografie mapují proměny města, místní památky, stavby a významné události regionu. Významným počinem je digitalizace fotografií, která z fotoarchivu činní jeden z badatelsky nejvyužívanějších fondů muzea. Ačkoliv se výstavní program orientuje hlavně na současné umění, fotografie je zde zastoupena minimálně. Od r byla každý rok představena jedna výstava fotografie, ve dvou případech šlo o výstavy dvě. Ona každoroční výstava je tradiční přehlídka amatérské fotografie. Letos se uskuteční již 30. ročník této nejvýznamnější národní amatérské soutěže a přehlídky. Ve svitavské instituci proběhlo úspěšně 15. ročníků a v roli předsedy poroty se za tu dobu vystřídala řada zvučných jmen. Například Ján Šmok, Jindřich Štreit, Jiří Všetečka a Miroslav Vojtěchovský, který je předsedou poroty i v letošním roce. Muzeum a galerie severního Plzeňska Stejně jako předchozí muzea a galerie i toto se soustředí na místní region. Konkrétně na jeho historii a vývoj. Od r sídlí instituce v barokním objektu. Expozice se stejně jako sbírky soustředí na gotické umění, cechovní památky regionu, národopisné exponáty dokumentující lidové zvyky a život obyvatelstva. Zaměření na region se odráží i ve fotografické sbírce. Snímky zachycují převážně společenské události, lokality, významné budovy a portréty významných osobností. Sbírka obsahuje materiál datovaný od 2. poloviny 19. století a jejím jádrem jsou fotografie z let 20. století. 17

18 Regionální muzeum a galerie Jičín Počátky instituce sahají do r. 1895, kdy dochází ke vzniku měšťanských spolků a vzniká také Muzejní spolek v Jičíně. V té době také vzniká sbírka instituce, která se soustředí na region přírodu a dějiny. Na regionální výtvarníky se také soustředí výstavní program galerie. Fotografie je však ve výstavním programu spíše výjimkou. Touto čestnou výjimkou je například výstava z počátku roku 2010 s názvem Fotoateliéry v Jičíně, která vychází právě z muzejní sbírky fotografií. Na výstavě byla mimo jiné představena i nejstarší fotografie sbírky, portrét datovaný 1870, který je výrazně kolorován. Fotografie mapující Jičín a region či zachycující významné osobnosti z přelomu 19. a 20. století jsou významným dokumentačním pramenem. Jádrem sbírky je soubor dokumentující období , který je velmi ucelený. Důležitou částí sbírky jsou pak fotografie z 50. let, které dokumentují změny v zemědělství, ale také v životě obyvatel města a okolí. Všechny instituce, které akcentují fotografii jako dokument, jsou muzea či galerie zřízená městem. Pro většinu z těchto institucí platí, že, ačkoliv jejich historie sahá na počátek 20. století, v nynější podobě vznikaly až po r Ve své činnosti se soustředí na město a jeho blízké okolí. A to je patrné jak v expozici, tak ve výstavním programu, ale zejména ve sbírkové činnosti. Fotografické sbírky zachycují města a okolí, architekturu, památky a významné události regionu, jak společenské tak i politické. Častým námětem bývá také lidová kultura: zvyky, odívání, bydlení. V neposlední řadě jsou v těchto sbírkách významně zastoupeny portréty významných osobností regionu, či významných osobností, které region navštívily. Nejvíce jsou ve sbírkách zastoupené snímky od počátku 20. let 20. století do r Většina těchto sbírek není doplňována 18

19 systematickým nákupem, ale je získávána spíše pozůstalostí, odúmrtě či darem. 2. Fotografie jako umění Mezi umělecké instituce s fotografickou sbírkou, které vnímají fotografii jinak než jako dokumentační nástroj, patří Galerie hlavního města Prahy, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie výtvarného umění Hodonín, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Severočeské muzeum v Liberci, Slezské zemské muzeum v Opavě, Uměleckoprůmyslové museum a Východočeská galerie v Pardubicích. U těchto sbírek je možné sledovat dva zásadní přístupy, a to snahu o postihnutí komplexních dějin fotografie nebo zaměření pouze na fotografii současnou. Současnou fotografií je v této práci myšlena tvorba autorů od r do současnosti Celé dějiny fotografie Moravská galerie v Brně Toto muzeum umění se systematicky zabývá výtvarnou kulturou. Soustředí se na malbu, kresbu, grafiku, plastiku, fotografii, užité umění, grafický design a architekturu. Počátky instituce se datují do r. 1873, kdy bylo založeno Moravské průmyslové muzeum. V r došlo k jeho sloučení s Obrazárnou Moravského zemského muzea. Vznikla tak současná podoba Moravské galerie v Brně, která propojuje volné a užité umění. Zájem o výtvarné umění je akcentován ve sbírkotvorné, výstavní, ale také vzdělávací a publikační činnosti. Ve stálé expozici má fotografie místo v oddílu Moderního a současného umění, který má podobu jednotlivých tématických cyklů řazených chronologicky. Také v krátkodobém výstavním programu má fotografie své stálé místo. Výstavy fotografie nebo výstavy s převažujícím zastoupením fotografie zde tvoří 15 % 19

20 všech výstav (počítáno od r. 2001). To zhruba odpovídá celkovému zastoupení fotografie ve sbírkách (18 % všech sbírkových předmětů tvoří fotografie). Často jsou vystavovány také přímo snímky z fotografické sbírky. Ta vznikla v r a je nejstarší sbírkou v našich muzeích umění a jednou z nejstarších v Evropě. Hlavním iniciátorem jejího vzniku byl teoretik fotografie a sběratel Rudolf Skopec, ředitel galerie PhDr. Jiří Hlušička a PhDr. Karel Holešovský. Základ sbírky byl vybudován z darů a díky ochotě dárců se z něj stal poměrně rozsáhlý soubor. V důsledku nahodilého způsobu akvizice šlo však o soubor nepříliš ucelený, byla to spíše sbírka fotografií různé kvality a zaměření. Další akviziční činnost již byla prováděna systematicky a převážně prostřednictvím nákupů. V současnosti sbírka fotografie čítá něco málo přes položek. Vzhledem k zaměření instituce na výtvarnou kulturu se fotografická sbírka soustředí spíše na fotografickou volnou tvorbu, výjimkou pak v tomto zaměření je živnostenská ateliérová fotografie, která má ve sbírce silné zastoupení. Cílem sbírky je snaha o zachycení fotografické produkce z území celé republiky. A to od vynálezu daguerrotypie až do současnosti. Sbírka je časově rozdělena především na fond staré fotografie (zhruba do r. 1918) a na fond moderní fotografie, ve kterém má být těžisko sbírky. 14 Oddíl staré fotografie obsahuje cca sbírkových předmětů. V tomto oddíle jsou zastoupeny daguerrotypie, ateliérová živnostenská fotografie do r. 1918, dále jsou zde pak fotografie z období piktorialismu. Silné zastoupení ve sbírce má i avantgardní fotografie. I když se sbírka soustředí na celou republiku, nalezneme ve sbírce unikátní díla představitelů moravských avantgardních skupin (f5, f3). Významné zastoupení zde má také fotografie současná v rozličných žánrech. Nalezneme zde fotografii dokumentární, 14 Stopadesat fotografii: fotograficka sbirka Moravske galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, (Edice katalogů Moravské galerie Směr; sv. 143). s

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS Ateliér grafického designu 1 Studio of Graphic Design 1 Archiv Bienále Brno Archive Biennal of

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE PARTNERSKÉ INSTITUCE Kapitola o partnerských institucích není přesným a podrobným dokumentem o veškeré spolupráci, ale výběrem zajímavých příkladů, dokládajících pestrý soubor a hodnoty partnerů, kterých

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek

Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek V minulých dvou letech byly péčí Spolku pro Plumlovský zámek vybudovány na zámku v Plumlově dvě dlouhodobé dosud instalované expozice keramiky. První z roku

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

2 Humanitní vědy a umění

2 Humanitní vědy a umění 2 Humanitní vědy a umění 210 Umění širší programy Umění širší programy je studium umění bez specializace na nějakou podrobně vymezenou oblast. Jsou zde zařazeny širší programy s tímto hlavním obsahem:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Jedinečnost a reprodukce fotografického fi obrazu Ondřej Přibyl

Více

Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích Východočeská galerie v Pardubicích je specializovaná instituce v Pardubickém kraji, která je svojí činností zaměřena na oblast vizuálního umění pořádápravidelné výstavy výtvarného umění, ale i řadu dalších

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky PhDr. Linda Jansová, Ph.D. (linda.jansova@nkp.cz) Kateřina Nekolová, M.A. (katerina.nekolova@nkp.cz) přednáší PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz)

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Návrh modelu hodnocení výtvarné výchovy podle koncepce vzdělávacího programu Gymnázia Bučovice Diplomová práce Příloha

Více

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ Jiřina Bínová, Státní vědecká knihovna Kladno Profilace fondu knihovny je vymezena Statutem knihovny. Mantinely jsou nabídka knižního trhu a konkrétní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 5/2011 konaného dne 10. listopadu 2011

Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 5/2011 konaného dne 10. listopadu 2011 Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 5/2011 konaného dne 10. listopadu 2011 Přítomni: 1. Mojžyšková Ivana 7. Müllerová Hana 2. Vybíral Karel 8. Šlechtický

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Archiv Českého rozhlasu se představuje

Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv ČRo je podle zákona č. 499/2004 Sb. specializovaným archivem. Akreditace udělena na základě rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva

Více