Z materiálu které mám v soukromém archivu jsem se pokusil sestavit střípky o životě a díle Josefa Bajáka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z materiálu které mám v soukromém archivu jsem se pokusil sestavit střípky o životě a díle Josefa Bajáka."

Transkript

1

2 Použité materiály Z materiálu které mám v soukromém archivu jsem se pokusil sestavit střípky o životě a díle Josefa Bajáka. 01 Josef Baják náčrt ze života a díla autor Anna Pavelková Josef Baják - výstava Josef Baják katalog pro výstavu Ece Homo katalog k výstavě u příležitosti 100 výročí narození sochaře Josefa Bajáka soukromé materiály v archivu Jiřího Rosmuse Upozornění Chtěl bych touto cestou upozornit případné čtenáře následující knihy, že text včetně fotodokumentace (tato byla srovnána a popsaná za pomocí kamarádů ) jsem zpracoval pomocí skeneru jako nevidomý pro vlastní potřebu a další nevidomé zajímající se o tuto oblast. Proto prosím omluvte případné překlepy a rozdělovací znaménka v řádku, záměnu písmen jako z na s a chyb u některých jmen, originál byl v jiném formátu než je současný proto také případné odvolávky na číslo stránky neodpovídá skutečnosti. Kontrolu neskenovaného textu provádím pouze pomocí hlasového výstupu v počítači. Dále upozorňuji že nemám souhlas autora (ů) o zpracování do této podoby. Zněna formátu atd. Jiří Rosmus

3

4

5 Vlastivědný ústav v Přerově Přerov 1965 Anna Pavelková JOSEF BAJÁK NÁČRT ŽIVOTA A DÍLA katalog výstavy k 60. narozeninám Vydal Městský národní výbor v Přerově a Vlastivědný ústav v Přerově. Redigoval Gustav Vožda, prom. historik. Grafická úprava Josef Ječminek. Náklad 700 kusů. Vytiskl TISK, knižní výroba, n. p., Brno, provoz 4, Přerov, v listopadu Cena Kčs 5, T-08*50810

6 JOSEF BAJÁK vstoupil na uměleckou dráhu v polovině třicátých let po absolvování Akademie výtvarných umění v Praze. Nyní u příležitosti šedesátých narozenin je naší povinností zhodnotit celých třicet let jeho tvůrčí umělecké práce. Není to snadný úkol, protože umělec ve své tvorbě ještě neřekl poslední slovo a nemůžeme proto vyslovit definitivní charakteristiku díla. Vždyť tvůrčí proces pokračuje dále, před umělcem vyvstávají nové a nové úkoly. Josef Baják se narodil v Přerově 20. února Již jako hoch rád kreslil. Tato záliba jej přivedla do dílny přerovského sochaře Františka Mádla a později také na čas do ateliéru Julia Pelikána a některých sochařských dílen v Čechách a na Moravě, kde získal první odborné znalosti. Odtud jej vedla cesta za uměním jako mnoho našich sochařů na státní sochařskou a kamenickou školu do Hořic. V této škole pod vedením prof. J. V. Suchomela a prof. A. Máry poznal technickou stránku sochařského řemesla a získal tak základy pro svou další práci. Od roku 1931 do roku 1934 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v oddělení prof. Otakara Španiela, od kterého si odnesl znalosti v řešení sochařských problémů trojrozměrnosti a tvarovosti. Otakar Španiel vychoval ve svých žácích nejlepší sochaře portrétisty a celá řada portrétních soch Josefa Bajáka, jak uvidíme později, je svědectvím o získaných schopnostech v této škole. Studia na Akademii v Bajakovi vypěstovala odpovědnost a svědomitost, které dodnes uplatňuje v tvůrčím přístupu. Získal také zkušenosti a cit pro vytváření medailí, které jsou důležitým odvětvím jeho práce, je to jeden z žánrů, v němž dosahuje pozoruhodných úspěchů. Ještě na Akademii vytvořil portrét své matky v šátku, který je portrétem prostým a přirozeným. Již v tomto raném díle vidíme pravý sochařův záměr; pojímat všechny ztvárňující předměty v podstatě realisticky. V roce 1934 se Baják vrací tvořit do svého rodného města Přerova. Jeho první práce se ještě vyznačovaly realismem, vypěstovaným školským vedením. Ve svém díle vychází od klasických forem přejatých od svých učitelů k novému projevu s dobovým zaměřením. Nové problémy pro něj znamenaly do jisté míry rozchod se starým názorově zanikajícím myšlením. Odvracel se od své tvorby a snažil se postupem doby vnikat hlouběji do tvůrčích problémů moderního tvarosloví. Pro poučení navštívil Berlín, Paříž, Remeš, Chartres a v poslední době Londýn. Na těchto cestách se seznámil se sochařstvím antiky, vrcholné gotiky i s moderními pracemi. Návštěva akademií, výstav, galerií a přímý styk s umělci v ateliérech, měla velký vliv na jeho dosavadní tvorbu, ve které se snažil dosáhnout harmonického vyvážení myšlenky a tvaru. Mnoho podnětů dal Bajákovi soudobý vývoj světového sochařství. Usilovně studoval dílo Rodinovo, Maiollovo a Despieuovo. Není třeba zdůrazňovat význam revoluce, kterou v sochařství znamenalo vystoupení těchto umělců. Dali monumentální tvar novým citům člověka, vybudovali sochu na principech, z jejichž novostí pak těžily celé generace mladších autorů. Baják také navázal svým osobitým způsobem na odkaz těchto mistrů, kteří mu byli vzorem, které však nekopíroval. Ve třicátých letech ještě dominovalo dílo Rodinovo, Maiollovo a Despieuovo svými čistými původními úmysly. Svérázným způsobem pochopili tento odkaz právě čeští umělci. Také pro Bajáka bylo toto dílo zdrojem poučení. Rozpoznal jak a čím Rodin obohatil možnosti sochařského výrazu. Světlo a stín, nové kompoziční zákony, modelace povrchu, to jsou objevy, které mají pro moderní sochaře stálou platnost. Před vystaveným souborem plastik, které tvoří přehlídku dosavadního Bajákova díla, vidíme celý umělecký vývoj sochaře. Retrospektivní uspořádání výstavy nám dokumentuje jak se propracovával z realistického období po absolvování akademie až k dílům vyznačujícím se čistě sochařským charakterem, jim/ nechyběl zejména pravý smysl pro plastické hodnoty. Podstatná část spočívá v umění portrétním. Vidíme, že se Baják nespokojuje jen vnějším zpodobením svých modelů, nýbrž jde mu především o jejich produševnění. V jeho portrétech, které jsou konstruktivně pevně stavěny, existuje duch a jiskra života, která oživuje tuto - 1 -

7 hmotu. Vyznačují se touhou po přehledném, jednoduchém a úsporném pojetí, které má maximální výrazovou potenci, touhu po tvaru a snahu po názornosti. V podobizně je úkol o to těžší, že musí počítat s individuálními zvláštnostmi zobrazované tváře jakož i s nutným vyjádřením psychiky. Portrétovat znamenalo hledat věčnost na určitém obličeji, onen kus věčnosti, v níž byl účasten běh věcí nesmrtelných. Než začal někoho portrétovat, pozdvihl jej nejprve poněkud z prostoru jeho kotvení a promítl si jej do budoucnosti. Asi tak, jako držíme věc proti nebi, abychom lépe porozuměli jejím očistným, zjednodušeným tvarům. To není to, co nazýváme zkrášlováním, a ani charakterizování není proto vhodným výrazem. Je to více, znamená to oddělit věčné od pomíjejícího, soudit a být spravedlivý." (R. M. Rilke o Rodinovi.) Těmito myšlenkami vyjádřené umělecké krédo prohlubuje Bajákův vrozený sklon k realismu. V portrétech prostých občanů a kulturních osobností našich i cizích vytvořil velkou galerii hlav známých i neznámých". Podivuhodná je šíře jeho zájmů, ale i proniknutí do nejrůznějších charakterů a duchovních světů je hluboké. V jeho galerii jsou vědci, básníci, spisovatelé, malíři, dělníci. Z Bajákových uměleckých zásad vyplýval i jeho tvůrčí přístup. Např. fotografie měla pro něho při portrétování druhotný význam. Za nejdůležitější považoval především pochopení vnitřního napětí zobrazovaného člověka. Snad málokdo tak pročítal Březinu jako Baják v té době, když se chystal modelovat jeho hlavu. Březinovo dílo inspirovalo sochaře, pomáhalo mu pochopit a postihnout do nejmenších podrobností jeho tvář. Podobně přesvědčivý a podmanivý je i portrét E. A. Poea, jeho oblíbeného básníka a spisovatele. Zpodobňuje výraznou tvář, v níž se zračí tvůrčí erudice, symbolika a přemýšlivá vášnivost spojená s bezměrnou fantazií básníka známého Havrana. Je třeba ocenit tuto tvůrčí metodu, někdy zdlouhavou, ale vždy poctivě propracovanou. Jedině proto se mu podařilo postihnout pevné znaky a rysy tváří dávno zapomenutých v minulosti. Podobně tomu bylo i při tvorbě podobizen Přemysla Otakara II., Jana Blahoslava a Karla Staršího ze Žerotína, v nichž silou své intuice a na základě podrobného studia života a duchovního světa těchto mužů zachytil podstatu jejich osobnosti. Neklamně to vyjadřuje charakteristický přízvuk v psychice těchto tváří. Pod jeho dovednýma rukama vznikly dále podoby Paganiniho, houslového virtuosa J. Slavíka, spisovatelky Amálie Vrbové - Jiří Sumín, archeologa Maska, komeniologa Krumpholce, skladatele V. Trojana a dalších. Josef Baják v těchto dílech bere na sebe úkol moderního sochařství vytváření soudobé řeči forem. Bajákovo pojetí se odklání od literárnosti, plané malířskosti a symboličnosti, které hrozily zničit samu podstatu sochařského umění. V duchu těchto snah tvoření vyznačují se hlavně jeho portrétní hlavy. Baják na nich hledá formu pro jedinečný a neopakovatelný život zobrazovaných. Na podobiznách z posledního období, mezi které patří básník Aleš Balcárek, spisovatel Anatole France, Villiam Shakespeare a Paul Cézanne, jsou vidět výsledky všech dosavadních snah. Ukázalo se, že základ, který si do umění přinesl, jej vede neomylně k vyjádření lidského nitra člověka moderními sochařskými prostředky. Za příklad stačí uvést portrét Boženy Němcové. Zobrazuje ženu vítězící silou ducha a charakteru nad malostí a přízemností své doby. Oči této ženy jsou zahleděny jakoby do sebe. Detailně propracovaná tvář, čelo mírně vyklenuté, zdůrazněné lícní kosti, úzké semknuté rty a vlasy hladce sčesané dozadu, zpola zakryté rouškou. Tak si představuje umělec tuto obrozeneckou spisovatelku. Již od počátku své tvorby se umělec zabývá také krásou ženského těla. Námětem známého díla Leda s labutí" se zabýval řadu let. Vytvořil kompozičně skloubenou kouli, tvořenou tělem Ledy a labutě láskou navzájem k sobě připoutaných. Vytvořil také mnoho ženských a dívčích torz a postav. Jeho Dívčí torso" je velmi jednoduchým, ale působivým znázorněním dívčího těla v měkké modelaci linií a tvaru. V těchto dívčích aktech a portrétech vychází z realistického až impresivně zabarveného - 2

8 sochařského projevu a vyjadřuje ve svém díle citově a duchovně obohacený obraz viděné skutečnosti. Pozorujeme to u aktů Dívka a pramen, Dívka s draperií, Toaleta. Poeticky působí také měkce modelovaná dívčí hlavička Jaro s věneč kem květů ve vlasech a portrét Lény s rukou podpírající si tvář. Také jeho Mateřství z posledního období se vy značuje neobyčejným kouzlem v podání. Sedící mat ka drží v klíně děcko. Socha nemá detailů a tím právě podtrhuje onu myšlenku díla, lásku ženy-matky k dítěti, jemuž dala život. Sochař Baják se také zabýval studiem prehistoric kého umění. Inspirován jeho zvláštním kouzlem vy tvořil malou plastiku Předmostská Venuše. Jde v podstatě o rekapitulaci díla tohoto námětu tech nickými prostředky, jež neměl pravěký člověk k dispozici. Z posledního období je známé dílko Lotova žena, které je vytvořeno pod dojmem zkázy Hirošimy. Zobrazuje ženu, která se proměňuje v solný sloup, když se před jejími zraky odehrává úděsné divadlo zániku a zkázy města. Podobný námět řeší i jeho plastika Okupace Postava ženy s ru kou založenou za hlavou znázorňuje tragické po stavení naší vlasti trýzněné můrou fašismu. Je dů kazem sochařova vášnivého boje za mír. Protějškem k ní je plastika Na obranu. Umělec tu vytvořil jednoduchým expresivním podáním ženu bojovně vztyčenou a kráčející k boji za mír a svobodu. Při svém tvůrčím procesu se Baják neuzavírá expe rimentům, jak ostatně pozorujeme na rozličném přístupu k jednotlivým námětům. Je umělcem, kte rý nelpí na určitém způsobu vyjádření ve hmotě, ale zpracovává ji podle povahy modelovaného před mětu. Vidíme to na dvojím pojetí hudebních ná mětů Dívka s kytarou a Hráč na čelo. Zatímco první je vedeno měkkou linií, druhé svými výraz nými tahy působí vášnivě až expresivně. Jeho dílo má vždy pevné plastické formy modelované jednoduchými výrazovými prostředky. Každá část jeho díla je však pečlivě promyšlena, jak říká Charles Despieu i ta nejmenší část povrchu sochy musí mít svůj vlastní život. Jednou muselo spočinout oko sochaře na ní, jednou muselo odhalit její skutečnou formu, jednou se musela jeho ruka zabývat jen jí samotnou. Na dobré plastice je každý čtverečný mi limetr výrazem vůle: myslím umělecké vůle. Nemůžeme opomenout ani medailérskou část tvorby. Bajáka. Dosahuje v ní zvláště velkých úspěchů. Pochází ze školy prof. Otakara Španiela, kterému patří vedoucí místo v moderním evropském medailérství. V roce 1958 vzniká bronzová medaile J. A. Komen ského ražená v Kremnici. Na aversu je portrét J. A. Komenského. Na reversu je pohled na Přerov z roku 1593 podle rytiny, objevené Floriánem Zapletalem v Paprockého Dějinách Moravy. Tato malá rytina o velikosti pouhých 2,5x4 cm byla pomůckou při tvorbě medaile a také při převádění z plochy do reliéfní trojrozměrnosti na plaketu Starého Přero va. Plaketa, umístěná na hradbách náměstí Na Mar ku byla odhalena v roce Připomíná místo, kde stávala českobratrská škola, v níž učil Komenský. V roce 1964 vytvořil Baják pro MěstNV v Přerově bronzovou medaili se dvěma náměty. Avers před stavuje přerovské povstání 1945 a 20. výročí osvo bození ČSSR. Znázorňuje muže, jdoucího do boje za svobodu své vlasti. Na reversu je pohled na sou časný Přerov, v jeho popředí slévač symbolizující průmysl města. Toto město není pojato panorama ticky, nýbrž v umělecké zkratce, z jednotícího ab straktního pohledu. Postava slévače rozděluje město na dvě části. Levá strana znázorňuje historický Přerov se zámkem, pravá strana průmyslové závody se školami. Obdivuhodně je vyjádřen prostor, je vlastně vidět trojrozměrnost budov a rozdíly v umístění v jednotlivých plánech, i když tyto rozdíly tvoří desetiny milimetru. Touto jemnou odstupňovaností dosáhl sochař velkou prostorovou hloubku. Překvapuje také měkká modelace i když jde o geometrické tvary. Motiv povstání stejně jako kompozice budovaného města svědčí o zralém mistrovství v tomto oboru

9 Celá Bajákova tvorba je svou podstatou organická. Vychází ze života, je realistická, ale nikoliv staticky popisná. Obráží skutečnost obohacenou o životní pocit tvůrce a duchovní napětí své doby. V posledních letech byl přinucen okolnostmi podstoupit zápas s mnohými, ne právě uměleckými nesnázemi. Avšak přes prožité potíže je dnes možno říci, že svými nejlepšími díly se Josef Baják čestně zařadil v dobový obraz českého moderního sochařství. Vy lidé nedovedete o ničem mluvit, aniž byste nerozhodovali: to je Sílené, to je rozumné, to ]e dobré, to je špatné. A proč? Zkoumali jste již až do detailu motivy nějakého činu? Vité, co jej způsobilo a proč byl nevyhnutelný? Kdybyste to věděli, nesoudili byste tak rychle a někdy křivě. J. W. Goethe. Tento filosof z Výmaru roku 1786 při prohlídce numismatické sbírky prince Torremuza v Palermu poznamenal: Jediná přihrádka s medailemi je věčné jaro, kvítek a ovoce umění Co je vlastně medaile? Otázka by se mohla zdát zbytečnou, kdyby dnes v této hodině, která neplyne mechanicky, nýbrž přináší pro každého naléhavé svědectví přítomnosti, se nám medaile nepředstavovala jako nositelka něčeho odlišného. Svou odlišností chce nám říci něco, co převyšuje známé představy a probouzí nové rezonance ve variaci skutečnosti. Medaile toť jistě tradice. Ale tradice bez života je předmětem, pouhou formulí. Pro umělecký svět, kde medaile je doma, platí zákon, že v umění je někdy to co není tradicí, plagiátem. Medaile, která zahájila svou pouť se skvělou vitalitou, ztratila tento zdroj tradice a tím mnohdy a mnohde upadla do formálního suchopáru. Jestliže dnes nás medaile znovu zajímá a vyžaduje si našeho širšího zájmu, je to tím, že umělec nepodléhá tak často připomínkám objednavatele, obvykle komerčním, ale tvoří vlastními vyjadřovacími prostředky, citem a osobním názorem. Dnes je medaile uměleckým dílem. To znamená především tu skutečnost, že na žebříčku hodnot prvků medailí vlastních, zaujímá nejvyšší místo prvek estetický. Dokazují to právě Bajákovy medaile. Jak se medaile Mistra Josefa Bajáka vtělují do dnešního umění, jak obnovuje touhy, které ji oživují v dobách jejího největšího lesku, jak je přenáší na měřítko dnešní citlivosti, to můžeme vidět výmluvně na výstavě. Toto osobité pojetí umělcovo harmonizuje na jedné straně se svým konkrétním cílem, na straně druhé rozšiřuje její výrazové možnosti. Uvedenou skutečnost v jeho tvorbě můžeme velmi kladně posoudit nejen v Přerově, ale i ve sbírkách zahraničních. Bajákovy medaile jsou uloženy v Ermitáži v Leningradě, ve Vídeňské Bundessamlung der Medaillen. Setkal jsem se s nimi i v italské Mantově a viděl je dokonce ve Španělsku, v muzeu v Barceloně a ve sbírkách v Leridě. To vše jsou nadmíru potěšitelná fakta, která činí z Josefa Bajáka pokračovatele vysoké úrovně československého medailérství. Dr. Otto Herber

10 PŘEHLED VÝSTAV DĚL JOSEFA BAJÁKA Souborná výstava ve Valašském Meziříčí 1935 Souborná výstava v Přerově 1936 a 1940 Souborná výstava v Náměšti na Hané 1940 Výstava děl ze stavby socialismu Olomouckého kraje Olomouc 1952 Mezinárodní výstava medailí v Paříži 1952 Výtvarná úroda Praha 1950 Výstava přerovských výtvarníků 1953 Výstava moravských krajských středisek SČSVU Ostrava 1954 Souborná výstava v krajské galerii Olomouc 1957 Souborná výstava v muzeu v Prostějově 1957 Výstava Česká soudobá medaile a plaketa Praha 15 let výtvarného umění 1960 Olomouc Obeslal všechny členské výstavy SVUM v Hodoníně, několik Zlínských salonů, výstavy Bloku moravských výtvarníků v Brně, všechny členské výstavy krajského střediska Svazu čs. výtvarných umělců v Olomouci a výstavy moravských středisek v Brně a Ostravě. Jeho díla patřila mezi exponáty výstavy výtvarného umění ve všech moravských městech. DÍLA VYTVOŘENÁ PRO RODNÉ MĚSTO PŘEROV 1. Pamětní deska hud. skladatele J. Čapky Drahlovského, bronz 1936, Jateční ulice, Přerov. 2. Pamětní deska dr. V. Skaláka, bronz, 1947, Riegrova ulice, Přerov. 3. Pamětní deska komeniologa J. Krumpholce, bronz, 1950, ZDŠ Za mlýnem, Přerov. 4. Pamětní deska Fr. Slaměníka, bronz, 1957, ZDŠ Palackého ulice, Přerov. 5. Pamětní deska prof. Petřivalského, bronz, 1946, Vinary. 6. Plaketa starého Přerova, bronz, 1960, Na Marku, Přerov. 7. Putovní cena Sportovního klubu Přerov, Okřídlené vítězství, bronz, Reliéf Práce a věda", kámen, 1955, délka 5 m, Výzkumný ústav Meopty, Přerov. 9. Pomník umučeným zaměstnancům Meopty, 1946, hlavní budova Meopty. 10. Pamětní deska obětem nacismu, 1949, SVVŠ Komenského ulice, Přerov. 11. Pamětní deska a volná bronzová plastika obětem nacismu, Elektrárna, Přerov. 12. Reliéf Vlast učí svou mládež", kámen, ZDŠ Jeremenkova ulice, Přerov. 13. Socha rudoarmejce, 1956, Jeremenkova ulice, Přerov. 14. Deset domovních znamení s náměty zvířat, sídliště Meopty, Přerov. 15. Dva reliéfy Zedník" a Tesař", na budově býv. Moravostavu, Přerov. 16. Hlava presidenta Kl. Gottwalda na budově Klubu dopravy a spojů (býv. Spolkový dům), Přerov. 17. Julius Fučík, kámen, 1951, Palackého ulice, Přerov. 18. Pamětní deska ppl. A. Kokojana, bronz, 1948, Kazeto, Přerov. 19. Putovní cena pro brance, bronzový štít, Odznak pro oslavy branců, Znak města Přerova pro Městský dům, pál. hlína, Bedřich Smetana, reliéf, bronz, pro MNV Přerov

11 23. Hornická tragédie, sádra, pro MNV Přerov. 24. J. Fučík, reliéf, bronz, SZTŠ Přerov. 25. Znak města Přerova, kámen, 1955, ZDŠ Jeremenkova ulice, Přerov. 26. Medaile J. A. Komenského, oboustranná, ražená v Kremnici. 27. Plaketa Přerovské strojírny", ražená v Kremnici. 28. Medaile 20. let přerovského povstání, oboustranná plaketa, bronz, ražená v Kremnici. 29. Odznak budovatele Přerova, pro MNV, bronzový, stříbrný, zlatý. PRÁCE V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO Poprsí Fr. Slaměníka, patinovaná sádra Poprsí komeniologa Krumpholce, pál. hlína Poprsí entomologa L. Hudečka, pál. hlína Hlava archeologa J. Teličky, pál. hlína Poprsí archeologa J. K. Maska, pat. sádra Poprsí Přemysla Otakara II., pat. sádra Poprsí Viléma z Pernštejna, pat. sádra Poprsí J. A. Komenského, pat. sádra Poprsí J. Blahoslava, pat. sádra Poprsí Karla st. ze Žerotína, pat. sádra Medaile KPU, Vítězství, bronz, 1945 Maryčka Magdonova, pat. sádra Studie B. Němcové, pat. sádra Česající se žena, pat. sádra Horníci, pat. Sádra DÍLA NA PŘEROVSKÉM HŘBITOVĚ Hlava matky, mramor Život uniká, kámen, náhrobek rodiny dr. J. L. Hlava V. M., reliéf, bronz Náhrobní plaketa, bronz Konec cesty, drobná plastika, bronz Huká muže držíc! trnovou korunu, bronz Ruce, bronz - 6 -

12 SOUPIS PRACÍ JOSEFA BAJÁKA Z LET Akt ženy v životni velikosti, sádra 2. Akt muže, v 1 m, sádra 3. Portrét K., sádra 4. Třináctiletá, živ. vel., sádra 5. Hlava matky, mramor Portrét A. B., sádra 2. Portrét V. M., reliéf, bronz Česající se dívka, 50 cm, pál. hlína 2. Běžec u startu, v 35 cm, sádra 3. Portrét A. B., sádra 4. Urna s bronzovým reliéfem pro M. T. 5. Leda s labutí, reliéf, sádra 6. Portrét M. T., pál. hlína 7. Portrét A. P., pál. hlína 8. Portrét J. Š., pál. hlína 9. Portrét Z. L., pál. hlína 10. Pamětní deska J. Č. Drahlovského, bronz a mramor 11. Portrét F. Ch., mramor 12. Oltářní dvířka pro monstranci, zlacený bronz 13. Reliéf Rozhlas", sádra Putovní cena pro brance, bronzový štít 2. Odznak pro oslavy branců, bronz a stříbro 3. Jan Gayer, reliéf, pál. hlína 4. Leda s labutí, mramor 5. Dívka s drapérií, mramor 6. Portrét pí. J., mramor Hornická tragédie, pál. hlína 2. Odpočinek dělníka, sádra 3. Mateřství, sádra 4. Hlava Ch. M., pál. hlína Karel st. ze Zerotína, sádra 2. Ludvík van Beethoven, hlava, sádra 3. Michelangelo, hlava, sádra 4. Portrét pí. S., pál. hlína 5. Portrét sestry A. B., pál. hlína 6. Horník, 40 cm, sádra 7. Portrét J. Krumpholce, pál. hlína 8. Hlava Fr. Slaměníka, sádra 9. Hrnčíři, reliéf, pál. hlína 10. Portrét H. L., pál. Hlína - 7 -

13 Portrét J. K., pál. hlína 2. Portrét pí. A. K., pál. hlína 3. Portrét J. B., pál. hlína 4. Raněný kůň, pál. hlína 5. Mateřství, reliéf, sádra 6. Portrét dr. J. L., pál. hlína 7. Portrét komeniologa Jos. Krumpholce, pál. hlína 8. Portrét malíře A. Kubáta, pál. hlína 9. Kladení do hrobu, reliéf, sádra 10. Portrét K. Z., pál. hlína 11. Ležící dívčí akt, pál. hlína 12. Po koupeli, mramor Reliéf P. Marie (U kapličky), kámen 2. Portrét K. L., pál. hlína 3. Portrét entomologa L. Hudečka, pál. hlína 4. Portrét pí. M. S. 5. Portrét H. K., pál. hlína 6. Portrét K. J., pál. hlína 7. Amor s lukem, živ. velikost, kámen 8. Okřídlené Vítězství (Velká cena města Přerova), bronz 9. Znak města Přerova pro Městský dům, pál. hlína 10. Prométheus reliéf, pál. hlína Soud Paridův, zničeno 2. Hlava archeologa J. Teličky, pál. hlína 3. Plastika koně ve čtvrt, velikosti, sádra 4. Pí. Kociánová, mramor 5. Dělník (náhrobek), kámen 6. Mladý faun, kámen 7. Hlava sv. Václava, sádra 8. Hlava sochaře A. Rodina Sv. Antonín, nadživ. velikost, kámen 2. Portrét O. H., pál. hlína 3. Hlava Huberta Sekery, pál. hlína 4. Hlava Josefa Beni, pál. hlína 5. Hlava básníka S. Mallarmea, sádra Dante Alighieri, bronz 2. Poezie, sádra 3. Portrét V. K., sádra 4. L. van Beethoven, hlava, sádra Poprsí knížete Václava, sádra 2. B. Smetana, reliéf, bronz 3. Portrét J. B., sádra 4. Portrét F. P., sádra - 8 -

14 5. Medaile KPU (Vítězství 1945) 6. Památník války , bronzové reliéfy, Rokytnice Hlava dívky, sádra 2. Náhrobek obětem fašismu přerovské Meopty 3. Portrét I. a L. S., reliéf, bronz 4. Portrét T. a M., reliéf, sádra 5. Pamětní deska prof. dr. J. Petřivalského, bronz 6. Portrét malíře Rich. Uherka, sádra 7. Poprsí umučeného ppi. Hynka Kokojana, bronz 8. Portrét básníka Otakara Březiny, bronz (maj. M. Praha) 9. Hlava básníka P. Verlaina 10. Památník umučeným elektrárny v Přerově 11. Horníci, sádra 12. Vladimír Mazal, reliéf, bronz Pamětní deska dr. Václava Skaláka, bronz 2. Hlava matky, vosk 3. Sedící pelikán, glasovaná hlína 4. Maryčka Magdonova, zničeno 5. Portrét dr. L. P., sádra 6. Portrét F. L., sádra 7. Božena Němcová, malá studie, sádra Přemysl Otakar II., poprsí, sádra 2. Vilém z Pernštejna, poprsí, sádra 3. J. A. Komenský, poprsí, sádra 4. Jan Blahoslav, poprsí, sádra 5. Sv. Václav v nadživotní velikosti, kámen 6. Sv. Ludmila v nadživotní velikosti, kámen 7. Památník u Kazeta, bronz (sochařská výzdoba, bronz) na památníku v Kazetě 8. Hlava básníka S. Jesenina, sádra 9. E. A. Poe, hlava, sádra 10. Hlava archeologa K. J. Maska, sádra 11. Kaunicovy koleje, sádra Pamětní deska obětem fašismu v SVVŠ 2. Portrét malíře A. Mervarta, sádra 3. Frederic Chopin, medaile, bronz 4. Republika, hlava, bronz 5. Návrh na pomník Osvobození, sádra 3,20 m Pamětní deska dr. B. Šmerala na rodném domě v Třebíči, bronz 2. Portrét O. S., sádra 3. Portrét malíře J. Zamazala, sádra 4. Portrét hud. skladatele V. Trojana, sádra 5. Plonýrka 6. Jan Hus, hlava, sádra - 9 -

15 7. Torso svářeče 8. Portrét otce 9. Pamětní deska J. Krumpholce, bronz 10. Básník Vladislav Vančura, poprsí, sádra Svářeč, torso, sádra 2. Portrét V. K., sádra 3. Portrét malíře Hilara Václavka, mramor 4. Portrét M. K., skica, sádra 5. Portrét M. C, sádra 6. Hlava houslového virtuosa J. Kubelíka, sádra 7. Camil Corot hlava, sádra 8. Medaile K. H. Máchy 9. Medaile B. Němcová 10. Medaile J. A. Komenského, bronz, ražená v Kremnici 11. J. Fučík, poprsí, kámen 12. Portrét J. K., reliéf, bronz Pět hlav pracujících hranické cementárny 2. Poprsí Z. V Poprsí G. Verdiho, drobná plastika, sádra 4. Ecce Homo, plaketa 5. Poprsí Jaroslava Haška 6. Nicolo Paganini, hlava, sádra 7. Josef Slavík, poprsí, bronz 8. Jiří Sumín, hlava, bronz 9. Goya, drobná plastika, sádra 10. V. van Gogh, poprsí, pál. hlína Sedící žena, plaketa 2. W. Shakespeare, hlava, sádra 3. Tizian, hlava, sádra 4. Torso dívky, sádra Portrét dirigenta PSMU prof. J. Šoupala, sádra 2. Ležící koníček, sádra 3. Portrét J. K., sádra Agronomka, v. 80 cm, sádra let osvobození Šumperska, medaile ražená v Kremnici 3. Práce a věda, reliéf pro budovu Výzkumného ústavu Meopty (kámen) 4. Zedník a Tesař, dva reliéfy pro budovu Moravostavu 5. Znak Přerova, kámen, umístěno na SVVŠ v Přerově Pegas, reliéf pro náhrobek 2. Valašská rodina, návrh na pomník, sádra 3. Portrét V. H., sádra 4. Žena s paletou, návrh na náhrobek, sádra 5. Pocta malíři J. Smítalovi, kámen, náhrobek 6. Reliéf pionýrů, ZDS Jeremenkova ulice

16 7. Hlava Alberta Einsteina, sádra 8. Rudoarmejec, pomník před ZDŠ Jeremenkova ulice 9. Portrét paní V. K., sádra 10. Portrét pí. M. B., sádra Mateřství, sádra 2. Plaketa Přerovské strojírny", ražená v Kremnici, bronz 3. Svantovít, drobná plastika, sádra 4. Pamětní deska Fr. Slaměníka, ZDŠ Palackého ulice 5. Opřená dívka, výška 70 cm, sádra 6. Božena Němcová, poprsí, sádra 7. Studie podobizny Fr. Rasche, sádra 8. Poprsí námořníka Fr. Rasche, Památník osvobození, Praha 9. Domovní znamení, 10 reliéfů v sídlišti Meopty J. A. Komenský, kámen, 4 metry vysoký, Mohelnice 2. J. A. Komenský, Bohuňovice 3. J, A. Komenský, celá postava, majetek autora 4. Hlava starce I. K., sádra 5. Portrét B. B., sádra 6. Portrét L. T., sádra 7. Pomník pres. K. Gottwalda, velikost 6 metrů, Šumperk 8. Josef Mánes, celá postava, sádra 9. Lotova žena proměňující se v solný sloup, sádra 10. Věčný Idol, sádra Plaketa starého Přerova ze 16. století, bronz, náměstí Na Marku 2. Návrh na odznak B. P. 3. Rozloučení krasojezdkyně, sádra 4. Předmostská Venuše, sádra 5. Spartakus 6. Schoulená dívka, sádra, pro ZDŠ v Hor. Moštěnici 7. Portrét J. R., sádra 8. Adam a Eva, sádra 9. Paul Cézanne, sádra 10. Jan Zižka z Trocnova, drobná plastika, sádra 11. Portrét pí. C. M., sádra 12. Dante Alighieri, drobná plastika, sádra 13. Sochař E. A. Bourdelle, hlava, sádra 14. Hlava děvčátka v šátku Šelma, plastika, sádra 2. Umírající lev, sádra «3. Medvídek, plastika pro Jesle u Meopty 4. Labuť, plastika pro jesle u Meopty 5. Portrét dr. B. C, sádra 6. Soutěž muzea AI. Jiráska Studie návrhu na reliéf pro obřadní síň přerovského hřbitova, sádra 2. Pamětní deska přes. K. Gottwalda na KDS, Trávník, Přerov, žula a bronz 3. Návrhy na výzdobu náměstí v Přerově, sádra

17 4. Fr. Ondříček medaile 5. Reliéf na hudební námět pro kavárnu v Přerově, nereal., sádra 6. Náhrobek M. B. 7. L. van Beethoven, reliéf, sádra 8. Mořská panna, sádra 9. Poprsí básníka Aleše Balcárka, sádra Hráč na cello, sádra 2. Země, sádra 3. Hlava P. Gauguina, sádra 4. Mateřství, sádra 5. Portrét historika Floriana Zapletala Portrét dr. Jindřicha Šámala z Prahy, sádra 2. Ležící žena, reliéf, sádra 3. Námořník a žena s vějířem, sádra Dvacet let přerovského povstání, medaile ražená v Kremnici, bronz, avers 2. Soudobý Přerov, medaile ražená v Kremnici, bronz, revers 3. Spící pes, sádra 4. Jaro, dívčí postava, v. 85 cm, sádra 5. Dívčí torso, v. 75 cm, sádra 6. In memoriam M. T., reliéf pro náhrobek, sádra 7. Portrét dr. Karla Vrby 8. Okupace , v. 90 cm, sádra 9. Děvčátko s kytarou, v. 65 cm, sádra 10. Šelma požírající ptáka, sádra 11. Zasněná hlava, sádra 12. Dělník při práci, v. 90 cm, sádra Maryčka Magdonova, sádra 2. Hlava ženy, v. 50 cm, sádra 3. Portrét B. B., sádra 4. Zena s drapérií, v. 1 m, sádra 5. Hlava muže Mateřství, sádra 7. Pegas medaile Mimo naše hranice jsou ve veřejném i soukromém majetku díla Josefa Bajáka v těchto státech: Polsko, Bulharsko, Maďarsko, NDR, NSR, Anglie, Irsko, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, SSSR, Čína, Ghana, Indonésie, Kuba, Argentina, Korea

18 01 Božena Němcová 02 Básník Aleš Balcárek 03 Spisovatel Anatole Feance 04 W. Shakespeare 05 Dívka s kytarou 06 Hráč na cello 07 Hlava básníka 08 Okupace Na obranu 10 Předmostenská Venuše 11 Lenla 12 Spící pes 13 Mateřství 14 Torso dívky 15 Dívčí hlava 16 Torso 17 Adam a Eva 18 Lotova žena 19 malíř P Cezane Foto příloha

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Retrospektivní výstava bývá příležitostí nejen k hodnocení dosavadního díla autorova, ale zároveň i k zamyšlení nad jeho zařazením v současném uměleckém dění. Josef Baják vystavuje výběr svých prací nejen z posledních deseti let, ale také průřez celým svým sochařským dílem. Je to dílo přes zdánlivou různorodost podivuhodně ucelené, mající svou logiku vývoje a vnitřní napětí v dialektice reality a jejího přepisu v nové skutečnosti umění. Josef Baják se narodil v Přerově. Záliba v kreslení jej přivedla do dílny sochaře Fr, Mádla a později do atelieru J. Pelikána. Odtud jej vedla cesta za uměním jako mnoho našich sochařů na sochařskou a kamenickou školu do Hořic, kde získal základy pro další práci. V letech studoval na Akademii výtv. umění v Praze u prof. Otakara Španiela, který ze svých žáků vychoval nejlepší sochaře portrétisty. Celá řada portrétních soch Josefa Bajáka je svědectvím o získaných schopnostech v této škole. Studia na Akademii v Bajákovi vypěstovala odpovědnost a svědomitost, kterou dodnes uplatňuje v tvůrčím přístupu. Získal také zkušenosti a cit pro vytváření medailí, které jsou důležitým odvětvím jeho práce. Od roku 1934, kdy se vrátil ze studií do Přerova, zde žije a tvoří. V současné době je jediným sochařem v Přerově. Pro své rodné město vytvořil desítky plastik, plaket a medailí, které jsou buď realizovány ve městě samotném, na přerovském hřbitově, nebo uloženy ve sbírkách Muzea J. A. Komenského. Podstatnou část tvorby Josefa Bajáka tvoří portréty, ve kterých hledá absolutní formu pro jedinečný a neopakovatelný život zobrazovaných osobností. Stanul na hranici možností zobecňujícího tvaru a sochařské abstrakce a dařilo se mu vymodelovat hlavy, v nichž jedinečnost portrétovaného je převedena na prapůvodní syntetický tvar. Při hodnocení díla nelze opomenout medailerskou část tvorby v níž dosahuje velkých úspěchů. Je žákem Otakara Španiela, kterému patří vedoucí místo v evropském medailérství. K nejlepším z medailí patří beze sporu medaile J. A. Komenského a medaile, jejíž avers představuje Přerovské povstání 1945 a revers je věnován 20. výročí osvobození ČSSR. Na reversu je zobrazeno město Přerov z abstraktního pohledu na starou a novou část města se závody a sídlišti. Obdivuhodně je vyjádřen prostor, je vidět trojrozměrnost budov a rozdíly v umístění v jednotlivých plánech, i když tyto rozdíly tvoří desetiny milimetru. Touto jemnou odstupňovaností dosáhl sochař velkou prostorovou hloubku. Motiv povstání, stejně jako kompozice budovaného města, svědčí o zralém mistrovství v tomto oboru. Tvorba Josefa Bajáka je na jedné straně svědectvím jeho umělecké zralosti, na druhé straně však neztrácí ze svého tvořivého napětí, pramenícího z hledání nových jistot, z neustálého neklidu moderního člověka, který vědomě opouští dobytá území tvorby, aby nacházel možnosti nových objevů. Na závěr je tedy možno říci, že se svými nejlepšími díly Josef Baják čestně zařadil v dobový obraz českého moderního sochařství. Anna Pavelková, prom. historická umění

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

jarosław sebastian pastuszak struktury světla

jarosław sebastian pastuszak struktury světla jarosław sebastian pastuszak struktury světla 28. 11. 2015 28. 1. 2016 sebastian je sebevědomý člověk. sebastian je filozof svým založením, hledač a kreativec. je pevně ukotven v každodenním životě, ve

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze Zdálo by se, že v oblasti lidské činnosti matematika a umění stojí na protilehlých pólech, ba že se někdy až vylučují. Ale i v matematice je kus umění. Matematik Sobolev napsal: "Skutečným matematikem

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Kompozice digitální fotografie v praxi kniha, která vás naučí kreativně tvořit Marie Němcová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Figurální kresba a malba

Figurální kresba a malba Jindřich Žáček akad. malíř Figurální kresba a malba V publikaci jsou použity obrázky z webových stránek s podobnou tématikou. OBSAH FIGURA A PORTRÉT 5 Figurální kresba a malba 7 Figurální kresba - studie

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

František Dryje. Spolupracovníci V. E.

František Dryje. Spolupracovníci V. E. František Dryje Spolupracovníci V. E. Eva Švankmajerová: Lov na černého žraloka (Vratislav Effenberger), 1980 Mikuláš Medek: Dole, dříve reprodukováno pod názvem Malá prdel Vratislav Effenberger nebyl

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie 40 dnů červené seminární práce vyučující: prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. vypracovala: Bc. Jitka Mládková 1. ročník květen 2010 Petr Kvíčala

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály?

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? originál x kopie x reprodukce signování díla signování grafiky Podpis

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/13 Obrazová dokumentace, výrazné osobnosti vrcholného baroka Karel Škréta, 1610 1674 pocházel z protestantské rodiny, po

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více