Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy"

Transkript

1 Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 1

2 Monika Puškinová

3 Obsah Právní předpisy Správní řízení podle 24 odst. 3 Zahájení správního řízení Přeprava do zařízení (eskorta) Výše příspěvku na úhradu péče Podíly rodičů (dítěte) na hrazení výše příspěvku na péči Dokončení správních řízení o stanovení příspěvku na úhradu péče zahájených před Nové právo ředitele Lhůta pro vydání rozhodnutí, spis, obsah a forma rozhodnutí, právní moc, vykonatelnost, 3

4 Obsah Náhrada nákladů na zdravotní péči Umístění dítěte Přemístění dítěte Zrušení pobytu Zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření Zamítnutí žádosti o povolení pobytu Odvolání, autoremedura Opravné rozhodnutí, nicotné rozhodnutí Atrakce, delegace 4

5 Právní předpisy Předpis Poslední novela Účinnost zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění zákon č. 375/2011 Sb zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění zákon č. 375/2011 Sb

6 Právní předpisy Předpis Poslední novela Účinnost zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění zákon č. 333/2012 Sb

7 Právní předpisy Předpis Poslední novela Účinnost zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění zákon č. 193/2012 Sb

8 Právní předpisy Předpis Poslední novela Účinnost zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zákon č. 167/2012 Sb /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 472/2011 Sb. zákon č. 53/2012 Sb. zákon č. 370/2012 Sb.,

9 Právní předpisy Předpis zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění Nový zákon nebo novela zákon č. 89/2012 Sb. zákon č. 375/2011 Sb. nařízení vlády č. 409/2011 Sb. zákon č. 375/2011 Sb. Účinnost

10 10

11 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 11

12 Kdy se rozhoduje v režimu správního řádu? 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. Jak a kdy se správní řízení zahajuje? 44 a násl. správního řádu 12

13 Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o a) o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle 2 odst. 7 písm. d), b) o umístění dítěte podle 5 odst. 1, c) o přemístění dítěte podle 5 odst. 9, d) o povinnosti dítěte uhradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení podle 20 odst. 2 písm. c), e) o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) a c), f) o zrušení pobytu podle 23 odst. 1 písm. d), g) o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle 27 až 29. a) úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle 2 odst. 7 písm. d), b) zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle 2 odst. 6, c) umístění dítěte podle 5 odst. 1, d) přemístění dítěte podle 5 odst. 9, e) zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) nebo c), f) zrušení pobytu podle 23 odst. 1 písm. d), g) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle 27 až

14 Zahájení správního řízení Z moci úřední úhrada nákladů na zdravotní péči (nehrazeno z pojištění, péče na vyžádání zákonného zástupce) umístění dítěte, přemístění dítěte zrušení pobytu mimo zařízení Na žádost zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření přemístění dítěte zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení výše příspěvku na úhradu péče 14

15 Zahájení správního řízení 15

16 PŘEPRAVA DO ZAŘÍZENÍ (ESKORTA) 16

17 Přeprava do zařízení (eskorta) 24 odst. 3 písm. d) do správní řízení do pravomocně ukončeno, nemá změna zákona žádný vliv na povinnost dítěte vyměřenou úhradu zaplatit Správní řízení nebylo vydáno 66 správního řádu zastavení řízení, protože zaniklo právo, kterého se řízení týká usnesení, pouze se poznamenává do spisu nabývá právní moci okamžikem poznamenání do spisu účastník řízení se vhodně vyrozumí 1 příklad usnesení 17

18 Přeprava do zařízení (eskorta) zrušení 41a novelou zrušen 41a Pokud zařízení nezajistí bezodkladný převoz dítěte s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, které z tohoto zařízení uprchlo, z útvaru policie, který dítě zajistil, je povinno hradit Policii České republiky náklady vzniklé převezením dítěte do zařízení. 18

19 Přeprava do zařízení (eskorta) zrušení 41a 26 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Zajistí-li policista osobu nezletilou nebo osobu, která není trestně odpovědná, je povinen informovat o této skutečnosti neprodleně jejího zákonného zástupce nebo školské anebo výchovné zařízení, ze kterého osoba utekla Zákonný zástupce nebo uvedené zařízení jsou povinni bez zbytečného odkladu zajistit odvoz této osoby z útvaru, v němž je osoba zajištěna. Zajistí-li policie výjimečně převezení osoby sama, má tato osoba nebo její zákonný zástupce povinnost uhradit náklady převozu. 19

20 20

21 VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU PÉČE 21

22 Výše příspěvku na úhradu péče 24 odst. 3 písm. g) zahájení z moci úřední (pravidlo 3 obálek) správní orgán - ředitel zařízení výše příspěvku = celková částka k úhradě Výše příspěvku se po vypočítává podle právní úpravy do po novele zrušena příspěvková základna, příspěvkový koeficient, nový 41 odst. 2 Čl. II Přechodná ustanovení, bod 3 Do nabytí účinnosti nařízení vlády podle 41 odst. 2 se při výpočtu výše příspěvku postupuje podle dosavadní právní úpravy 22

23 23

24 PODÍLY RODIČŮ (DÍTĚTE) NA HRAZENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 24

25 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, odst. 1 podle nové právní úpravy tj. podle znění od Rodič nebo osoba s ním společně posuzovaná je příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení krajské pobočky ÚP ČR vydávají příjemcům písemné oznámení příspěvek se rodiči nestanoví 25

26 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, odst. 1 podle nové právní úpravy tj. podle znění od Rodič: po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním společně posuzovaných osob klesl pod součet částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení příspěvek se rodiči stanoví v takové výši, aby mu byl uvedený součet zachován pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč příspěvek se nestanoví 26

27 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, 30 Součet částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění částky pro rok 2012 stanoveny nařízením vlády 409/2011 Sb. zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 26 normativní náklady na bydlení částky pro rok 2012 stanoveny nařízením vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 27

28 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, 30 ukázka Počet osob Měsíční náklady na bydlení v Kč Praha více než až až do jedna dvě

29 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, odst. 2 podle nové právní úpravy tj. podle znění od povinnost rodičů vždy po uplynutí 12 měsíců od posledního doložení skutečností prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku 29

30 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, podle nové právní úpravy tj. podle znění od jestliže je dítě jednostranný sirotek, který nemá jiný příjem než sirotčí důchod, pak: 1. na úhradu příspěvku se použije max. 10 % sirotčího důchodu, 2. zbytek příspěvku hradí rodič 30

31 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, podle nové právní úpravy tj. podle znění od Jestliže je dítě jednostranný sirotek, který má jiný příjem než sirotčí důchod, pak 1. sirotčí důchod zůstane nedotčen, 2. k úhradě se použije část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku pro danou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku; 3. zbytek příspěvku hradí rodič 31

32 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, podle nové právní úpravy tj. podle znění od jestliže je dítě oboustranný sirotek, který nemá jiný příjem, pak na úhradu příspěvku se použije max. 10 % sirotčího důchodu 32

33 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, podle nové právní úpravy tj. podle znění od jestliže je dítě oboustranný sirotek, který má jiný příjem než sirotčí důchod, pak 1. sirotčí důchod zůstane nedotčen, 2. k úhradě příspěvku se použije část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku pro danou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku 33

34 Podíl rodičů (dítěte) na hrazení příspěvku na péči, 28, 29, podle nové právní úpravy tj. podle znění od příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení bez ohledu na to, zda bylo dítě přijato do 15 hodiny, nebo po 15 hodině 34

35 Výše příspěvku na úhradu péče zrušení x změna rozhodnutí problematické je zrušení rozhodnutí a vydání nového rozhodnutí, ve kterém je stanovena nová výše příspěvku zahájení nového řízení, protože nastaly nové okolnosti rozhodnutím se mění povinnost stanovená předchozím rozhodnutím, a to s účinností od určitého dne 2 Příklad zahájení 3 Příklad rozhodnutí 35

36 36

37 Dokončení správních řízení o stanovení příspěvku na úhradu péče zahájených do Podle nové právní úpravy (účinné od ) se dokončují i správní řízení, která byla zahájena před

38 Nové právo ředitele 23 odst. 2 Ředitel zařízení má dále právo a) požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování, b) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí o dítěti umístěném v zařízení. 38

39 Lhůta pro vydání rozhodnutí správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení 39

40 Spis souhrn dokumentů vytvořený spojováním dokumentů nebo pomocí sběrného archu zakládá se při zahájení správního řízení 40

41 Spis SPIS účastník řízení spisová značka spisový znak skartační znak Sp-54/2012/No SBĚRNÝ ARCH obsah čj. doručeno založeno do spisu 1 Oznámení o zahájení řízení z moci úřední 2 Oznámení o možnosti vyjádřit se k obsahu spisu 54/2012/No /2012/No/

42 Rozhodnutí, obsah a forma rozhodnutí zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby Obsah: výroková část, odůvodnění, poučení Forma: označení rozhodnutí označení správního orgánu číslo jednací datum vyhotovení otisk úředního razítka jméno, příjmení, funkce oprávněné úřední osoby podpis oprávněné úřední osoby jména a příjmení všech účastníků 42

43 Poučení, právní moc první den lhůty na odvolání = den následující po doručení (i so, ne, svátek) poslední den lhůty připadá na so, ne nebo svátek poslední den lhůty je nebližší příští pracovní den 43

44 Právní moc, vykonatelnost pravomocné rozhodnutí je závazné pro ředitele (správní orgán) i pro účastníka řízení pravomocné rozhodnutí nelze změnit nebo zrušit odvoláním vyznačení doložky právní moci vykonatelné rozhodnutí je v právní moci a uplynula lhůta ke splnění povinnosti vyznačení doložky vykonatelnosti 44

45 45

46 Úhrada nákladů na zdravotní péči 24 odst. 3 písm. a) rozhodnutí o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle 2 odst. 7 písm. d) Zahájení z moci úřední o zahajuje správní orgán, tj. ředitel zařízení o pravidlo 3 obálek 1. Oznámení o zahájení řízení z moci úřední 2. Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům spisu 3. Rozhodnutí 46

47 Úhrada nákladů na zdravotní péči 24 odst. 3 písm. a) Odůvodnění odkaz na žádost, na zákon o veřejném zdravotním pojištění popis, jak správní orgán k částce dospěl rozhodnutí musí být přezkoumatelné 47

48 Úhrada nákladů na zdravotní péči 24 odst. 3 písm. a) Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky dětského domova, jehož činnost vykonává XY, a rozhoduje o něm Krajský úřad XY kraje. Odvolání se podává u ředitelky diagnostického ústavu, jehož činnost vykonává XY, a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 48

49 Úhrada nákladů na zdravotní péči 24 odst. 3 písm. a) Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky dětského domova, jehož činnost vykonává XY, a rozhoduje o něm Krajský úřad XY kraje. Odvolání se podává u ředitelky diagnostického ústavu, jehož činnost vykonává XY, a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 49

50 50

51 Umístění dítěte 24 odst. 3 písm. c) podle 5 odst. 1 zahájení z moci úřední (pravidlo 3 obálek) správní orgán - pouze ředitel diagnostického ústavu nově 24 odst. 3 písm. c) (nikoli b) podané odvolání nemá odkladný účinek ( 36 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.) rozhodnutí je vykonatelné již dnem jeho oznámení (doručení) (rozhodnutí je tzv. předběžně vykonatelné) Vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti 51

52 52

53 Přemístění dítěte 24 odst. 3 písm. d) přemístění dítěte podle 5 odst. 9 správní orgán pouze ředitel diagnostického ústavu zahájení z moci úřední zahájení na žádost (zařízení, v němž je dítě umístěno, zákonný zástupce, dítě, OSPOD) nově 24 odst. 3 písm. d) (nikoli c) dostatečné a přezkoumatelné odůvodnění podané odvolání nemá odkladný účinek rozhodnutí je vykonatelné již dnem jeho oznámení (doručení) (rozhodnutí je tzv. předběžně vykonatelné) vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti 53

54 Přemístění dítěte 24 odst. 3 písm. d) přemístění na žádost zahájení dnem, kdy byla žádost doručena správnímu orgánu pravidlo 3 obálek žadatel dítě nemá plnou procesní způsobilost, přesto je účastník řízení plná procesní způsobilost - schopnost samostatně činit všechny úkony ve správním řízení v rozsahu zastupuje jej zákonný zástupce doručování zákonnému zástupci 54

55 55

56 Zrušení pobytu 24 odst. 3 písm. f) podle 23 odst. 1 písm. d) zahájení z moci úřední (pravidlo 3 obálek) správní orgán - ředitel zařízení stále 24 odst. 3 písm. f) podané odvolání nemá odkladný účinek ( 36 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.) rozhodnutí je vykonatelné již dnem jeho oznámení (doručení) (rozhodnutí je tzv. předběžně vykonatelné) vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti 56

57 Zrušení pobytu 24 odst. 3 písm. f) Ve výroku rozlišit, zda se jedná o pobyt mimo zařízení (podle 23 odst. 1 písm. a)) nebo přechodné ubytování (podle 23 odst. 1 písm. c)) Odůvodnění chování a jednání dítěte, zabezpečení péče, změna důvodů povolení 57

58 58

59 Zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření 24 odst. 3 písm. b) nezaopatřená osoba ( 2 odst. 6) zletilá nezaopatřená osoba po ukončení výkonu ústavní a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let; může být poskytováno plné přímé zaopatření za podmínek sjednaných ve smlouvě řízení na žádost, správní orgán ředitel zařízení pouze v případě zamítnutí zahájení dnem, kdy byla žádost doručena správnímu orgánu pravidlo 3 obálek odvolání nemá odkladný účinek 59

60 60

61 Zamítnutí žádosti o povolení pobytu 24 odst. 3 písm. e) řízení na žádost správní orgán ředitel zařízení stále 24 odst. 3 písm. e) zahájení dnem, kdy byla žádost doručena správnímu orgánu, ale pouze v případě zamítnutí pravidlo 3 obálek 61

62 Zamítnutí žádosti o povolení pobytu 24 odst. 3 písm. e) pobyt mimo zařízení ( dovolenka ) 30 zákona o sociálně-právní ochraně dětí: po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Písemný souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností s pobytem dítěte mimo zařízení má povahu podmiňujícího závazného stanoviska ve smyslu 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá zamítavé stanovisko, ředitel zařízení bez dalšího žádost o povolení pobytu správním rozhodnutím zamítne ( 149 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.). 62

63 Zamítnutí žádosti o povolení pobytu 24 odst. 3 písm. e) přechodné ubytování (např. na internátu) 23 odst. 1 písm. c) Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou po splnění povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem v souvislosti s jeho vzděláváním a zaměstnáním; v případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 218/2003 Sb.) výslovně je řečeno, že u dětí s uloženou ochrannou výchovou půjde o opatření výjimečné a vždy s přivolením soudu 63

64 Zamítnutí žádosti o povolení pobytu 24 odst. 3 písm. e) výrok dítěti XY, nar. XX, bytem XX, umístěnému XX, se nepovoluje pobyt mimo zařízení (přechodné ubytování mimo zařízení ) Odůvodnění není v zájmu úspěšné výchovy obecní úřad obce s rozšířenou působností neudělil písemný souhlas Poučení o odvolání podané odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ( 36 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.) rozhodnutí je vykonatelné již dnem jeho oznámení (doručení) (rozhodnutí je tzv. předběžně vykonatelné) 64

65 65

66 Odvolání, autoremedura Odvolání případná výzva k odstranění vad - 64 odst. 1 správního řádu přerušení správního řízení usnesení se doručí účastníkovi do vlastních rukou autoremedura - 87 správního řádu Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. předání spisu 88 odst. 1 správního řádu se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 30 dnů od doručení odvolání 66

67 Odvolání, autoremedura ROZHODNUTÍ Ředitelka dětského domova, jehož činnost vykonává., rozhodla podle 24 odst. 3 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb.,, a v souladu s ustanovením 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: na základě odvolání XY, nar. XY, bytem XY, ze dne XY proti rozhodnutí ředitelky dětského domova, jehož činnost vykonává, čj. XY, ze dne XY, kterým byla XY, nar. XY, bytem XY, stanovena povinnost přispívat na úhradu péče, se napadené rozhodnutí mění takto: 67

68 Opravné rozhodnutí 70 správního řádu oprava zřejmých nepřesností (překlepy, chybí v psaní atd.) na požádání účastníka, nebo z moci úřední provede orgán, který rozhodnutí vydal oprava výroku vydání opravného rozhodnutí, které mění původní rozhodnutí oprava se netýká výroku usnesení 68

69 Nicotné rozhodnutí pro všechna správní rozhodnutí platí tzv. presumpce správnosti nicotné (nulitní) správní rozhodnutí neexistuje od samého počátku nevyvolává právní účinky 1. k vydání rozhodnutí nebyl správní orgán věcně příslušný, nicotnost prohlašuje nadřízený správní orgán 2. vady, které činí rozhodnutí vnitřně rozporné, neuskutečnitelné, nicotnost vyslovuje soud podle soudního řádu správního 69

70 Atrakce, delegace Atrakce nadřízený správní orgán usnesením převezme věc místo podřízeného správního orgánu a rozhodne KÚ, MŠMT Delegace nadřízený správní orgán usnesením pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný podřízený správní orgán KÚ, MŠMT jiný ředitel 70

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád. Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád. Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006 Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 243 /2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Skartační znak ZSMSL/ 66 /2012 A 10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. srpna 2012 Mgr. Ivana Molková, ředitelka školy

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Základní škola a mateřská škola Liběchov, okr. Mělník ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SM/4 /2013/ŠPE Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Mgr. Karel

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Alena Botková, Pedagogická rada projednala dne 23. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 180/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty Vypracovala a schválila: za předškolní vzdělávání Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠNer.: 34/13 Školní rok 2013/2014 Vypracovala : Bc. Miroslava

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠD A CVČ Č.j.: 40 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY Č.j.: 744/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1 ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Mgr.Ivana Melichárková, ředitel školy Schválil: Mgr.Ivana Melichárková, ředitel školy Pedagogická rada

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Poplatek ve školní družině

Poplatek ve školní družině Poplatek ve školní družině 1. 9. 2011 Škola., Lovosice Organizační řád školy. Poplatek ve školní družině Č.j.: Účinnost od: 1. září 2011 Spisový znak: Změny: 1. 9. 2013 Skartační znak: Číslo: Datum: Změna:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rakvice ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 28. ÚPLATA VE ŠKOLNÍM KLUBU Č.j.: 319/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013, ředitelka školy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 174/2014 Vypracovala:, ředitelka školy Schválila:, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1.3.2012 Změny: Počet stran: 11 (včetně Příloh 1,2,3,4,5,6) Směrnice o

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ŘZŠ/24 /2015 Vypracoval: Schválil: Věra FRÜHAUFOVÁ, Pedagogická

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.02 POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Č.j.: RGaZS/526/2012 Spisový znak: A.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jevany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 133 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012 Směrnice

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Porubská 66, 747 94 Děhylov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 135 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Komenského 200, 277 32 Byšice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 38. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 210 /2012 Spisový znak/ Skartační A.4. / A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne:

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK)

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vnitřní předpis č. 21/15 Č.j. ZSPLOV 108/2015 Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více