Bezpečnostní list podle 91/155/EWG a 2001/58/EG 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 2. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle 91/155/EWG a 2001/58/EG 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 2. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC"

Transkript

1 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Aplikace: Impregnace pro absorbentní povrchy Výrobce: Overmat Industries b.v. Scharlo 11 NL-5165 NG Waspik Tel.- Nr. +31(0) Fax- Nr. +31(0) SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Chemické vlastnosti: Přípravek je vyroben z lněného oleje, dřevního oleje-ricinového oleje-zahuštěného oleje, dřevního olejezahuštěného oleje, isoparafinů, minerálních barviv, kobaltového/zirkoniového/zinkového/manganového sušiva. Nebezpečné složky: CAS-č. Název Obsah v % Symbol R-věty isoparafiny > 10% Xn 53, 65/66 3. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU Podle platné legislativy není považován jako rizikový pro zdraví a životní prostředí. Zdravotní rizika: Může způsobit mírné podráždění kůže. Při spolknutí může poškodit plíce. Bezpečnostní rizika: Hořlavá kapalina. Při použití může vytvářet hořlavé/výbušné směsi páry a vzduchu. Při čerpání se mohou vytvářet elektrostatické náboje. 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Všeobecné informace: Dlouhodobé používání může způsobit mírné podráždění kůže. Inhalace: Přemístit pacienta na čerstvý vzduch Jestliže nedochází k rychlé regeneraci, přemístit pacienta do nejbližšího zdravotnického zařízení pro lékařské vyšetření. Kontakt s očima: Propláchnout oči vodou při otevřených očních víčkách a vyhledat lékařskou pomoc pro další ošetření. Kontakt s kůží: Odstranit kontaminovaný oblek. Opláchnout exponovanou plochu vodou a pokračovat omýváním vodou s mýdlem, pokud je k dispozici. Požití: V případě spolknutí nevyvolávat zvracení. Okamžitě přemístit do nejbližšího zdravotnického zařízení. Pokyn pro lékaře: V případě spolknutí nebo zvracení výrobku nebezpečí chemické pneumonitidy. 5. POKYNY PRO PŘÍPAD POŽÁRU Z prostoru požáru vykažte všechny přítomné nezasahující osoby v okolí. Specifická rizika: Drží se na vodě a může dojít k vznícení na ploše vody. Výpary jsou těžší než vzduch, rozšiřují se při zemi a je možné vznícení na dálku. Hasební prostředky: Pěna, vodní postřik nebo vodní mlha. Pouze pro malé požáry je možno použít suchý chemický prášek, oxid uhličitý, písek nebo zeminu. Nesmí se použít: Prudký vodní proud. Strana 1 z 5

2 Ochranné pomůcky pro hasiče: Obléknout celotělový ochranný oděv a nasadit dýchací přístroj. Doplňkové rady: Udržovat nádoby v okolí ve chladném stavu ochlazováním stříkající vodou. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Dodržujte všechny příslušné místní a mezinárodní předpisy. Ochranná opatření: Zajistit dostatečné větrání. Zamezit kontaktu s rozlitým nebo uvolněným materiálem. Okamžitě odstranit všechny kontaminované obleky. Používat osobní ochranný oblek. Z okolního prostoru odstranit všechny možné zdroje vznícení. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí Zamezit rozšiřování a vniknutí do kanalizačních systémů, příkopů nebo řek pomocí písku, zeminy nebo jiných vhodných bariér. Způsoby vyčištění: Nebezpečí uklouznutí v případě rozlití kapalin. Sesbírat pomocí absorpčních materiálů a zlikvidovat v souladu s místními předpisy. Doplňkové rady: V případě úniku do povrchových vod, odvodňovacích systémů nebo filtrací zeminy, informovat příslušné úřední orgány. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení acházení: Zamezit kontaktu s kůží, očima a oblekem. Manipulujte s nádobami a otevírejte je opatrně a v dobře větraných prostorách. Nevyprazdňovat nádoby do kanalizací. Nezacházet s výrobkem při teplotách vyšších než je bod vzplanutí výrobku, jinak bude výrobek vytvářet hořlavé/výbušné směsi páry a vzduchu. Neukládat do blízkosti zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Skladování: Skladovat v chladném a dobře větraném prostoru. Neukládat v blízkosti hořlavých, oxidačních složek a korozívních látek. Přemísťování výrobku: Při čerpání se mohou vytvářet elektrostatické náboje. 8. KONTROLY EXPOZICE/OCHRANA OCHRANA OSOB Pracovní expoziční limity: CAS-č. Název Předpis (BRD) isoparafiny TRGS ppm 1000 mg/m 3 OCHRANA OSOB: Doplňková informace: Odpovídající větrání pro regulaci zamoření vzduchu pod expozičními limity. Ochrana dýchacích cest: Dýchací přístroj v případě tvorby aerosolu nebo mlhy. Ochrana rukou: Rukavice schválené podle doporučených příslušných norem. Ochrana očí: Těsně přiléhající brýle. Ochranný oblek: Chemicky odolné rukavice/boty a apronová zástěra. Při použití standardních pracovních obleků není obvykle ochrana kůže požadována. Hygienická opatření: Po dokončení prací očistit důkladně kůži. Hadry, kontaminované výrobkem, nesmí být odkládány do kapes kalhot. Při práci s výrobkem nepijte, nejezte, ani nekuřte. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vzhled Barva Pach ph Bod varu Bod vznícení Výbušnost/ hořlavost : kapalina : načervenalá : po oleji, střední : nepoužitelné : C : > 61 C : 0,6-7 % Strana 2 z 5

3 Limity ve vzduchu Teplota samovznícení Samovolné spalování Tlak par Hustota Rozpustnost ve vodě Viskosita : Odkládejte čisticí hadry, houby apod., které jsou ještě stále vlhké od výrobku, a to i jen mírně, do vzduchotěsných kovových nádob, nebo do vody, neboť zde je stále nebezpečí samovolného spalování. Výrobek sám jako takový nepodléhá samovolnému spalování. : 0,86 g/m 3 (20 C) : nerozpustný : DIN 3 mm > 32 sec (20 C) 10. STÁLOST A REAKTIVITA Stálost álost: Při normálních podmínkách použití stabilní. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Vyvarujte se teplu, otevřeným plamenům a ostatním zdrojům vznícení. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Silná oxidační činidla. Nebezpečné produkty rozkladu: Tepelný rozklad je silně závislý na podmínkách. Během spalování nebo při tepelném, nebo oxidačním rozkladu se vytváří složitá směs pevných částeček ze vzdušného prostředí, kapalin a plynů, včetně oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a ostatních organických látek. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Základ pro vyhodnocení: Informace jsou založeny na podobných výrobcích a komponentech. Akutní orální toxicita: Nízká toxicita: LD50 > 2000 mg/kg, krysa Aspirace do plic při spolknutí nebo zvracení může způsobit chemickou pneumonitidu, která může být i smrtelná. Akutní kožní toxicita: Nízká toxicita: LD 50 > 2000mg/kg, krysa Akutní toxicita pře vdechnutí: Nízká toxicita: LC50 je větší než koncentrace téměř nasycených vodních par/4 h, krysa Podráždění kůže: Může způsobit střední podráždění kůže (ale nedostatečné pro klasifikaci). Podráždění očí: V podstatě nedráždivý pro oči. Podráždění dýchacích cest: Nepředpokládá se, že bude dráždivý pro dýchací cesty. Zcitlivění: Není zcitlivovačem pro kůži. Mutagenicita: Nepředpokládá se, že bude mutagenní. Karcinogenita: ita: Nepředpokládá se, že bude karcinogenní. Reprodukční a vývojová toxicita: Nepředpokládá se, že bude toxikantem pro vývoj. Nepředpokládá se, že naruší plodnost. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Akutní toxicita: Ryby: Vodní í bezobratlí: Řasy: Mikroorganizmy: Očekává se, že nebude toxický v rámci limitu rozpustnosti ve vodě. Mobilita: Plave na vodní hladině. Adsorbuje do půdy a má nízkou mobilitu. Odbouratelnost: Strana 3 z 5

4 13. POKYNY PRO LIKVIDACI EC číslo kódu odpadu: EAK Likvidace materiálu: Zlikvidovat v souladu s použitelnými předpisy. Likvidace nádob: Kontaminované obaly musí být pokud možno vyprázdněny a zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU ADR Třída Klasifikační kód Identifikace nebezpečí Výstražná přepravní nálepka (hlavní riziko) RID Třída Klasifikační kód Identifikace nebezpečí Výstražná přepravní nálepka (hlavní riziko) IMDG Identifikační číslo Znečisťující látka pro moře IATA Třída/Divize 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Není považován za nebezpečí pro zdraví a pro životní prostředí podle EC direktiv/německých předpisů o nebezpečných látkách: Identifikátor EC štítků EC Klasifikace: Výrobek není nebezpečný podle EC předpisů. EC symboly: Žádné EC rizikové věty: EC bezpečnostní-věty: S 2 S 62 Udržovat mimo dosah dětí V případě spolknutí nevyvolávat zvracení. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tuto nádobku nebo štítek. CHEMICKÉ VOC (sloučeniny organických těkavých látek) 390 g/l (Limit : 400 g/l) Kategorie e Strana 4 z 5

5 16. DALŠÍ INFORMACE Informace v tomto Bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu našich znalostí, a ze současných EEC a národních zákonů, neboť pracovní podmínky u uživatele jsou mimo naše znalosti a kontrolu. Tento výrobek nesmí být používán pro jiné účely než pro ty, specifikované v Oddílu 1, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Uživatel je vždy povinen přijmout veškeré nezbytné kroky, aby splnil požadavky uvedené v místních předpisech a legislativě. Informace v tomto Bezpečnostním listu je nutno chápat jako popis bezpečnostních požadavků na náš výrobek: nelze je pokládat za záruku vlastností tohoto výrobku. Strana 5 z 5

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU Strana: 1/6 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU (Anti Tobacco, Flower, Fresh) registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Bezpečnostní list Strana: 1/17 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku BUTISAN STAR 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 16 Sensitive 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 15.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34688/90/95, 1 35012(-80 C); R 34689/92/93/94, 1 35013(-60

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více