BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1"

Transkript

1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel Chemický název látky/ obchodní název přípravku 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS) : 1.4 Další názvy látka/ přípravku: 1.5 Doporučený účel použití látky/ přípravku: tekutá péče o nábytek 1.6 Identifikace výrobce / dovozce Distributor: ACOLOR s.r.o Jméno nebo obchodní jméno: ACOLOR s.r.o Místo podnikání nebo sídlo: Semovická 489, Bystřice u Benešova Identifikační číslo: Telefon: Fax: Zahraniční výrobce Jméno nebo obchodní jméno:, Josef Schellhorn, A-6330 Schwoich, Egerbach 50a Adresa: 1.7 Nouzové telefonní číslo : , 0043/1/ Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, telefon (24 hodin/den) , , Informace o složení látky nebo přípravku Chemická charakteristika: roztok v isoparafinu-přírodní terpentin-bez aromatů- zápachově neutrální tyto nebezpečné látky a látka se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší nebezpečné látky CAS-č. symboly nebezpečí R věty obsah neobsahuje 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: při normální použití žádné Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví při používání látky/ přípravku: Možné nesprávné použití látky/ přípravku: Další údaje:

2 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 2 4. Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu, znečištěný oděv svléknout 4.2. Při nadýchání: vyvést postiženého na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a zabránit podchlazení 4.3. Při styku s kůží : svléknout kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem Při zasažení očí: vyplachovat minut čistou vodou 4.5 Při požití: vypláchnout ústa,, okamžitě konsultovat s lékařem, nevyvolávat zvracení 4.6 Další údaje 5. Pokyny pro hasební zásah : hořlavý 5.1 Vhodná hasicí média: vodní mlha,co2, prášek, písek, alkoholuodolná pěna, vodní proud 5.2 Nevhodná hasicí média: 5.3 Zvláštní nebezpečí: nebezpečí expozice plynoucí ze samot. látky, zplodiny hoření: nadýchání nebezpečných produktů při rozkladu(hoření) může vážně poškodit zdraví 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro požárníky: nutná ochrana proti nadýchání 5.5 Další údaje: Dodatečné pokyny: uzavřené nádoby v blízkosti ohně chladit vodou 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Používat vhodné vybavení na ochranu kůže a očí 6.2 Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: nesmí se vylévat do kanalizace 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: rozlitý materiál savým nehořlavým prostředkem(písek, křemenný prach) posypat a uložit ( zlikvidovat) dle místních nařízení 6.4 Další údaje 7. Pokyny pro zacházení a skladování: 7.1 Pokyny pro zacházení: zabránit tvoření hořlavých a výbušných rozpouštědlových par v ovzduší a zabránit překročení MAK hraniční hodnoty.. Materiál používat pouze v místech, kde je zabráněno kontaktu s otevřeným světlem, ohněm a ostatními zdroji zapálení.provést opatření proti výbojům el.statické elektřiny Rozpouštědlové páry jsou těžší než vzduch a šíří se při zemi. 7.2 Pokyny pro skladování: požadavky na skladovací místnost a obaly: obsah vždy těsně uzavřít,kouření zakázáno, otevřené obaly okamžitě uzavřít a vzpřímeně skladovat další údaje na skladování: skladovat na suchém dobře větraném místě, chránit před horkem a přímým slunečním zářením, oddálit od zdrojů ohně.

3 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 3 8. Kontrola expozice a ochrana osob: 8.1 Technická opatření na omezení expozice osob : zabezpečit dobré větrání,dle možnosti lokální od sávání 8.2 Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): Výrobek obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) v pracovním ovzduší NPK-P ( mg.m-3) 8.3 Osobní ochranné pracovní prostředky Ochrana dýchacích cest: při odpovídajícím odsávání není běžně potřebná Ochrana očí: při ohrožení zasažení očí ochranné brýle nebo obličejový štít Ochrana rukou: ochranné rukavice Ochrana těla: vhodný ochranný oděv 8.4 Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem. Při kontaktu výrobku s kůži důkladně omýt. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: 9.1 Skupenství: tekutina 9.2 Barva:transparentní, červená 9.3 Zápach: neutral, mírný 9.4 Hodnota ph : 9.5 Teplota tání : 9.6 Teplota varu:> C 9.7 Bod vzplanutí: 63 0 C 9.8 Hořlavost : ano 9.9 Samozápalnost : C 9.10 Mez výbušnosti horní mez 5 % spodní mez 0,5% 9.11 Oxidační vlastnosti: 9.12 Tenze par: mbar 9.13 Hustota (při 20 C): 0,75 g/cm Rozpustnost - ve vodě: ne - v tucích (včetně oleje): ne 9.15 Rozdělovací koeficient n-oktanol/ voda: nerozpustný 9.16 Další údaje: viskozita sec DIN podle odstínu

4 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana Stabilita a reaktivita: 10.1 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: chránit před teplem 10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat :.Při odborném skladování a zacházení nedochází k žádnému termickému rozkladu Látky a materiály, nimiž výrobek nesmí přijít do styku 10.4 Nebezpečné rozkladné produkty: žádné 10.5 Další údaje: žádné nebezpečné reakce. 11. Toxikologické informace o látce / přípravku(případně složkách přípravku): 11.1 Akutní toxicita: Akutní toxicita ani dráždivost výrobku nebyly testovány Vdechnutí rozpouštědel nad MAK- hraniční hodnoty může vést k poškození zdraví LD 50(Ratte oral) žádné 11.2 Subchronická-chronická toxicita: ne 11.3 Dráždivost: ne 11.4 Senzibilace: ne 11.5 Karcinogenita ne 11.6 Mutagenita: ne 11.7 Toxicita pro reprodukci: není známa 11.8 Zkušenosti z působení na člověka: 11.9 Provedení zkoušek na zvířatech Další údaje 12. Ekologické informace o látce / přípravku (případně složkách přípravku) : 12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy 12.2 Rozložitelnost 12.3 Další údaje zabránit vniknutí do půdy, vody a kanalizace Třída nebezpečnosti vůči vodě (WGK) : 1 vodě slabě nebezpečný 12.4 CHSK: 12.5 BSK Další údaje

5 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana Informace o zneškodňování: 13.1 Způsoby zneškodňování látky /přípravku: musí se dbát na místní nařízení a úpravy. (např.vhodné spalovny) Odpad v odolných uzavíratelných obalech skladovat, nevylévat. chemické/fyzikální zpracování - vhodné biologické zpracování - nevhodné tepelné zpracování - vhodné skladování - nevhodné 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu : obal N Y Další údaje 14. Informace pro přepravu: 14.1 Pozemní přeprava (ADR/RID) pozemní přeprava RID/ADR 3b UN-Nr.: není VbF : A III 15. Informace o právních předpisech: 15.1 Klasifikace a označení látky/ přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb: R: věty nejsou S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření S24/25: Zamezte styku s kůží a očima S29: Nevylévejte do kanalizace S51: Používejte pouze v dobře odvětraným prostorách 16 Další informace: Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. Údaje se opírají o dnešní stav vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje látky a přípravky z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenají záruku vlastností.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění) BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění) Datum vydání: 16. 5. 2006 Strana: 1/5 Datum revize: Název výrobku: OBI Classic tónovací barva 1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigazyme BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 30. 05. 2004 Datum revize v ČR: 15.12. 2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur Datum vydání: 17.01.2008 Datum revize: 15.03.2008 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 3420-3439 1.2 Použití přípravku:

Více

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Datum vyhotovení v ČR: 24.4.2004 Datum revize v ČR: 24.4.2004 Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum revize v ČR: 19.11.2002, 14.02.2006 Datum posledního přepracování v zahraničí: 23.07.2004 1. Identifikace

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

3. Složení / informace o složkách. 4. Pokyny pro první pomoc. Xyladecor Classic 1.12.2008 1/5

3. Složení / informace o složkách. 4. Pokyny pro první pomoc. Xyladecor Classic 1.12.2008 1/5 Xyladecor Classic 1.12.2008 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 1.12.2008 Datum revize: Název výrobku: Xyladecor Classic 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 S&M Dezinfekční čistič BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01 11. 2005 Datum revize v ČR: 15. 12. 2011 Datum posledního přepracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL Datum vydání: 6/2012 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Obchodní název výrobku: Potěrový materiál (potěrový materiál s pojivem na bázi síranu vápenatého) Číslo CAS: 778-18-9 Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

Aidol Holzschutz-Creme

Aidol Holzschutz-Creme Datum vydání: 31.05.2010 Datum revize: 31.05.2010 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2714-20 1.2 Použití přípravku:

Více

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2652-55 1.2 Použití přípravku:

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 452EP [FBS-LF], Komp. A Označení přípravku: Z062 [Z181] 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení EU 453/2010 Sb. PROFI STEEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení EU 453/2010 Sb. PROFI STEEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Doporučený účel použití látky: čistící přípravek na ocel ve spreji Distributor: PROFI

Více