část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V."

Transkript

1 Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliisttopad 2007

2 část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. SWOT analýza Část VI. Návrhová část Část VII. Projektové záměry zásobník MAS Regionu Poodř,o.s. / CpKP střední Morava Strana 1 (celkem 6)

3 Úvod 1.1 Účel Integrované strategie rozvoje území Předkládaný profil MAS Regionu Poodří (dále jen Profil) obsahuje souhrnný přehled dat a poznatků o území a jejich hodnocení. Fakta a skutečnosti uvedené v profilu budou zdrojem podkladů pro další fáze řešení Integrované strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří (dále jen Strategie). Podkladem ke zpracování Profilu byly informace získané jednak z jednotlivých rozvojových a existujících strategických dokumentů zpracovaných na úrovni Moravskoslezského kraje a jednotlivých obcí, včetně zpracovaných pasportů. Dále bylo využito informací z dotazníků rozeslaných jednotlivým obcím svazku a výstupů z jednání pracovních skupin, složených ze zástupců obcí (samospráva, neziskové organizace, podnikatelé). Jako oficiální datový podklad srovnávací základna byly využity dostupné databáze ČSÚ. Fakta a poznatky získané při zpracování a projednání profilu jsou určující při vypracování SWOT analýzy - analýzy silných a slabých stránek, jeho budoucích příležitostí a možných ohrožení. Slouží jako sjednocující a referenční, resp. argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky Strategie. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří pro období byla zpracována v období květen. 1.2 Struktura Strategie Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří je rozčleněna do pěti prioritních oblastí, které jsou dále členěny na strategické cíle a opatření. Prioritní oblasti byly navrženy na základě projednání v pracovních skupinách. Rovněž se vycházelo z dosud platného rozvojového dokumentu svazku Regionu Poodří, který byl vyhotoven v roce Strategické cíle byly definovány pracovními skupinami na základě vyhodnocení SWOT analýzy. Realizace strategických cílů je v materiálu rozvržena do opatření. Struktura zpracované Strategie: Úvod svazek I Profil MAS Regionu Poodří svazek II SWOT analýza území MAS Regionu Poodří svazek III Strategie MAS Regionu Poodří svazek IV, prioritní oblasti Dveře Poodří dokořán : - Rozvoj podnikání a cestovního ruchu - Zlepšení kvality života v obcích regionu - Zlepšení životního prostředí a infrastruktury - Oživení přírodního a kulturního dědictví - Udržitelný rozvoj a marketing místního partnerství v Regionu Poodří Akční plán MAS Regionu Poodří svazek VI Zásobník projektů MAS Regionu Poodří svazek VII 1.3. Způsob zpracování Strategie Při zpracování Integrované strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří na léta bylo využito stávajících strategických dokumentů Regionu Poodří a města Studénky. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří na období byla realizována v rámci projektu Strategický plán rozvoje MAS regionu Poodří, o.s. v letech , který byl podpořen Programem rozvoje venkova Moravskoslezského kraje v roce MAS Regionu Poodř,o.s. / CpKP střední Morava Strana 2 (celkem 6)

4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č /2007/RER ze dne 25. června V rámci realizace Integrované strategie rozvoje území projektu Programu obnovy venkova 2007 proběhla jednání pracovních skupin složených ze zástupců NNO, podnikatelů, samosprávy a zástupců CHKO Poodří. Výstupy z pracovních jednání byly průběžně projednány na veřejných jednání za účasti veřejnosti. Jednotlivé kroky a činnosti při zpravování Strategie: Místo konání Činnost Datum Obce spadající do území MAS a město Studénka Zpracování projektových fischí leden-březen 2007 Členské obce svazku Dotazníkové šetření duben-květen 2007 Zámek Bartošovice Úvodní jednání Obce spadající do území Zpracování pasportů členských obcí MAS a město Studénka svazku červenec 2007 SEPŠ, o.s. Studénka Provedení dotazníkového šetření Strategická komise zastoupená výborem se sešla na následujících jednáních: Místo konání Datum a čas konání Počet zúčastněných Zámek Bartošovice v hodin - VH 9 Zámek Bartošovice ve hodin 4 Zámek Bartošovice ve hodin 3 Zámek Bartošovice v hodin 4 Zámek Bartošovice v hodin 4 Zámek Bartošovice ve hodin 4 Zámek Bartošovice v hodin - VH 13 V návaznosti na jednáními Strategické komise - výboru proběhla jednání pracovních skupin: Místo konání Datum a čas konání Počet zúčastněných Zámek Bartošovice v hodin 22 Zámek Bartošovice v hodin 17 Zámek Bartošovice v hodin 15 Dům kultury Suchdol nad Odrou v hodin 13 Zámek Bartošovice v 8.00 hodin 10 Zámek Bartošovice v hodin 7 Zámek Bartošovice v 8.00 hodin 15 Zámek Kunín skupina ŽENY v 9.00 hodin 12 Zámek Bartošovice v 8.30 hodin 11 Zámek Bartošovice skupina v hodin 11 ZEMĚDĚLCU Zámek Bartošovice v hodin 13 Veřejné projednání Strategie: Místo konání Datum a čas konání Počet zúčastněných Zámek Bartošovice v hodin 18 Zámek Bartošovice v hodin 23 Zámek Bartošovice v hodin 16 MAS Regionu Poodř,o.s. / CpKP střední Morava Strana 3 (celkem 6)

5 Při zpracování Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) MAS Regionu Poodří bylo využito podkladů a výstupů, jako sociálně ekonomické charakteristiky území, apod. zpracovaných pro realizaci projektu Strategický plán rozvoje MAS Regionu Poodří,o.s. v letech , který je podpořen v rámci POV 2007 Moravskoslezského kraje. Rovněž recipročně byly poskytnuty základní údaje pro rozvojovou Strategii Regionu Poodří. MAS Regionu Poodří katastrálně zahrnuje všech 21 členských obcí svazku a navíc město Studénku, se kterou Region Poodří dlouhodobě spolupracuje při rozvoji aktivit v rámci cestovního ruchu. Město Studénka v roce 2007 zpracovalo Rozvojovou strategii města Studénky a výstupu bylo využito při zpracování ISRÚ MAS Regionu Poodří. 1.4 Vazba na rozvojové dokumenty MSK MAS Regionu Poodří při zpracování ISRÚ navazuje na rozvojové dokumenty, které jsou zpracovány pro území: Program rozvoje Moravskoslezského kraje, verze únor 2006 Vize: Cesta vpřed Moravskoslezský kraj je atraktivním místem pro život, práci i volný čas, živý, soběstačný a ctižádostivý, s dynamickou ekonomikou, zdravým životním prostředím a svou výbytnou kulturou. K naplnění vize povede: - všestranný ekonomický rozvoj - rozvoj lidského, kulturního a přírodního potenciálu kraje - kvalitní dopravní infrastruktura uvnitř kraje a napojení na evropské dopravní cesty - poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb občanům kraje - zrychlení obnovy měst a obcí - zlepšení celkového vnímání kraje zvenčí Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Region Poodří je identifikován jako součást marketingového subregionu Poodří Moravské Kravařsko, který je jedním z šesti marketingových subregionů vymezeného turistického regionu Severní Moravy a Slezska. Jeho role v oblasti rozvoje cestovního ruchu byla vymezena popisem, určením konkurenční pozice a vymezením základních prioritních forem cestovního ruchu. Obnova hodnot tradičního venkovského způsobu života k ekonomické a sociální regeneraci Regionu Poodří - v lednu 2005 byla zpracována Strategie a záměr MAS Regionu Poodří Záměr Regionu Poodří v rámci Programu LEADER ČR 2005 byl orientován na aktivitu č. 1 - Realizace strategie rozvoje mikroregionu. V rámci vybraných aktivit byly vybrány témata v letech pro Strategii: 2005 téma č. 1 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 2006 téma č. 3 Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů 2007 téma č. 2 Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce Strategie rozvoje MAS Regionu Poodří v letech byla zpracována v rámci vlastní činnosti sdružení za metodického vedení firmou Enterprise plc, s.r.o. Ostrava, zastoupenou ing. Vladimírem Vavrečkou, jednatelem a ředitelem společnosti. Projekt strategie rozvoje Regionu Poodří v oblasti venkovské turistiky Jméno autora: Bc. Pavla Závorková, diplomová práce 2006, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky MAS Regionu Poodř,o.s. / CpKP střední Morava Strana 4 (celkem 6)

6 Diplomová práce řeší vytvoření projektu strategie rozvoje Regionu Poodří v oblasti venkovské turistiky. Praktická část je tvořena analýzou současného stavu Regionu Poodří, na něj navazuje identifikace kritických oblastí dalšího rozvoje a SWOT analýza. Součástí jsou návrhy projektů strategie rozvoje regionu, které sledují vyslovenou vizi regionu a vedou ke splnění stanovených cílů dalšího rozvoje regionu v oblasti venkovské turistiky. Jeden z navrhovaných projektů je popsán podrobněji. Jedná se o návrh tvorby turistického produktu s cílem zvýšit zájem domácích turistů o pobyt v regionu. Ekonomický přínos rozvoje cyklistické dopravy v Regionu Poodří Jméno autora: Lucie Januschová, Bakalářská práce 2007, VŠB - Technická universita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra evropské integrace Cílem práce bylo na základě stávajících poznatků vyhodnotit ekonomický přínos rozvíjející se cyklistické dopravy v Poodří. Účelem bylo poskytnout orgánům Regionu Poodří kvalifikovaný podklad pro další rozhodování obzvláště pro přípravu místních strategií v oblasti dopravy a turistického ruchu. Práce čerpá v podstatě ze dvou typů zdrojů. Jeden tvoří strategické a podpůrné materiály k rozvoji cyklistické dopravy na úrovni ČR, druhý tvoří data získaná dotazníkovým šetřením v regionu. Rozvoj cykloturistiky v Regionu Poodří jako součást rozvoje Moravskoslezského kraje Jméno autora: Kateřina Genčiová, Závěrečná bakalářská práce 2007, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky, Obor veřejná správa a regionální politika Cílem práce bylo analyzovat současný stav cyklistické dopravy v Regionu Poodří a návrh směřování záměrů a aktivit tohoto odvětví. Co do obsahu byl původně deklarovaný cíl práce rozšířen a povýšen až na návrh strategie cyklistické dopravy v Regionu Poodří. Účelem práce bylo vytvořit návrh koncepčního dokumentu - Společné územní strategie podkladu pro strategické rozhodování v oblasti cyklistické dopravy v regionu Poodří. Jako postup při řešení dané problematiky byla zvolena analýza Strategie rozvoje cyklistické dopravy v České republice v kontextu významných cyklodestinací v ČR a v rámci historického vývoje destinací v Moravskoslezském kraji. Individuální pozornost byla věnována strategickým záměrům cyklistické dopravy v regionu a jejich zakotvení v územním plánu VÚC Beskydy. Jádrem práce je návrh Strategie cyklistické dopravy v Regionu Poodří uvedený SWOT analýzou. Z této analýzy vychází návrh Společné územní strategie pro období uvedený jasně formulovanou vizí, ze které vychází přesně a srozumitelně definované strategické cíle, priority a opatření. Plán péče CHKO Poodří Stávající plán péče o CHKO Poodří má platnost v letech Sestává ze dvou částí Rozborové části a Návrhové části. Rozborová část obsahuje identifikační údaje, charakteristiku území a vyhodnocení aktuálního stavu krajiny. Návrhová část stanoví dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle ochrany. Cílovým stavem je zachovat pravidelně zaplavované území ve stavu přirozené rozkolísanosti vodních stavů a zachování povrchových záplav v říční nivě při jednoletých rozlivech. V I. zóně je dlouhodobým cílem ochrany zachování přírodě blízkého charakteru vodních toků, odstranění nevhodných dřevin, likvidace invazních druhů. Ochrana poříčních tůní spočívá v zachování jejich charakteristik, plán navrhuje vyhlášení maloplošných chráněných území. Dlouhodobým cílem ochrany aluviálních luk je přechod na extenzivní luční hospodaření a podpora pastvy v některých lokalitách. MAS Regionu Poodř,o.s. / CpKP střední Morava Strana 5 (celkem 6)

7 1.5 Mapa MAS Regionu Poodří,o.s. MAS Regionu Poodř,o.s. / CpKP střední Morava Strana 6 (celkem 6)

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

Podnikání a cestovní ruch

Podnikání a cestovní ruch Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 SWOT analýza Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více