Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Etnologie Ilona Daňková Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Brno, 30. listopad 2009 Podpis autora práce

3 Děkuji PhDr. Danielu Drápalovi, Ph.D. za hodnotné rady a připomínky, kterými moji práci provázel. Dále bych ráda poděkovala všem respondentům za informace, které mi pomohly tuto práci dokončit.

4 OBSAH 1. Úvod Prštice Advent a Vánoce Návštěva kostela v předvánočním období Ţivot předvánočních Prštic Sv. Mikuláš Mikulášské besídky v obci Vánoční zpívání Proměna vnímání předvánoční a vánoční doby z informací respondentů Stravovací zvyklosti v období předvánočním a vánočním Vánoční výzdoba Průběh Vánoc Štědrý den Boţí hod vánoční Sv. Štěpán Tři králové Závěr Literatura Prameny Seznam informátorů Přílohy... 46

5 1. Úvod Téma bakalářské práce předvánoční respektive adventní čas a Vánoce v obci Prštice jsem si vybrala, neboť pocházím z obce Prštice a zajímala mě proměna vnímání vymezeného období kalendářního roku a potaţmo celé adventní doby v očích místních občanů. Můj zájem se zaměřuje na dvě specifické periody zimního období. Jedná se o dobu předvánoční, termínem rozumím dobu adventní, tedy čtyři týdny před 25. prosincem. Slovní spojení předvánoční čas upřednostňuji před slovem advent, neboť i dostupná literatura a prameny o Pršticích zmiňují hlavně předvánoční dobu. V minulosti je tato doba chápána jako doba klidu v hospodářství doba rozjímání a setkávání se. V průběhu 20. století se význam proměnil a stala se z ní doba shonu a příprav na Štědrý den. Z hlediska výzkumu je nosným a na informace dostatečně bohatý předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. prosinec. Druhým obdobím, na které se zaměřuji, jsou Vánoce. Cílem mé práce bylo zmapovat historii, proměnu a současnost doby předvánoční a Vánoc samotných, s ní spojených zvyků a tradicí. Předmětem mého zájmu byly i prvky, které nesouvisejí s obřadní tradicí, ale postupem času se staly součástí předvánočního dění v Pršticích. Kladla jsem si otázku, jak ovlivňuje slavení adventu a Vánoc velké město Brno v blízkosti zkoumané obce Prštic. Jak tuto dobu ovlivnil před z hospodářské vesnice na takřka předměstí velkého města? Pro Brno je příznačný jeho zvláštní vztah mezi vlastním vnitřním městem a prstenci okolních předměstských částí a vesnic v jeho širším zázemí. Mezi Brnem a okolními vesnicemi vzniká jakési zvláštní pouto. Vesnice v tomto prstenci 1 ztrácely koncem 19. století svůj pravý zemědělský charakter a postupně z nich vymizeli sedláci. Z přistěhovalců do těchto vesnic se stávali dělníci v městských továrnách a ve vesnicích, kam se přistěhovali, si stavěli domky. 2 Tento vývoj, který zmiňuje a dokládá autorka Helena Bočková ve své studii, lze aplikovat i na Prštice, které svou polohou spadají do zmiňovaného širšího prstence. 1 BOČKOVÁ, Helena: Tendence vývoje sváteční stravy v Brně od počátku 20. století. Český lid 75, 1988, s Tamtéţ. 5

6 Důleţitým bodem je porovnání, jak probíhaly vánoční svátky v minulosti tj. v 1. polovině 20. století, které zvyky přetrvaly dodnes, které naopak postupem času vymizely. Snaţila jsem se zaznamenat děje-li se v obci v době předvánoční a vánoční něco nového, co můţe postupem času přerůst v lokální tradici. Zajímavé je sledovat fenomén dnešních Vánoc a především působení médií na místní populaci. Východisko pro bakalářskou práci představoval terénní výzkum, který jsem realizovala v zimě roku 2008 a na jaře roku Pozornost byla zaměřena na dobu předvánoční tj. adventní, Vánoce a s nimi spojené oslavy v obci Prštice. Výzkum pokračoval rozhovory s vybranými respondenty. Dotazované osoby jsem se snaţila vybrat tak, aby odpovídaly co moţná nejširšímu věkovému rozpětí a byly zastoupeny všechny generace. Velkým pomocníkem ve zkoumané vánoční tématice se ukázal místní Klub důchodců, jehoţ členové velmi ochotně spolupracovali a byli přínosem pro tuto bakalářskou práci. Výzkum jsem zaměřila i na odbornou literaturu, archivní prameny a kroniky, které jsou uloţeny ve Státním okresním archivu v Rajhradě. Pramennou základnu se podařilo rozšířit o cenné ručně psané zápisky místní učitelky paní Růţeny Severové a prštického rodáka pana Karla Mikuláška. Samotný výzkum jsem rozdělila do tří časových období a to sice: období první poloviny 20. století, kde mi byly dokladem zejména archivní prameny a kroniky; dále potom období 60. a 70. let 20. století, kde jsem mohla zapojit jiţ i výpovědi respondentů a v neposlední řadě současnost a jak obec ţije ve vánočním čase v posledních letech. 6

7 2. Prštice Obec Prštice se nachází v jihozápadní části Brněnska západně od Ořechova v přibliţné vzdálenosti 15 km od Brna, v nadmořské výšce 293 m n. m. Svoji zástavbou téměř navazuje na sousední obec Silůvky. Historické jádro vesnice je tvořeno dvouřadou ulicovkou, situovanou podél spojovací komunikace mezi Silůvkami a Střelicemi, v minulosti byla komunikace lemovaná jedním z meandrů potoka Šatavy, později zkráceným umělým průkopem za zámeckou zahradou. 3 První písemná zmínka o obci pochází z roku Jedná se o první nepřímý záznam o existenci Prštic a zároveň dosud nejstarší zjištěnou zprávu o vesnici, kterou přináší do dnešní doby dochovaná listina, sepsaná v skriptoriu oslavanského kláštera 23. října Zmiňovaná písemná památka se řadí mezi tzv. rudíkovské listiny, které dokládají darování patronátního práva kostela v Rudíkově poblíţ Velkého Meziříčí cisterciáckému klášteru v Oslavanech Arnoštem z Rudíkova. Text listiny ukončuje seznam svědků obdarování: moravský komoří Matouš z Černé Hory, brněnský cúdař, tj. soudce, Bravík, pak následují jména Beneda, Bavor a Niţata z Prštic, Ilvík a Maršík ze Šakvic. 5 V obci byly rovněţ nalezeny starší památky, např. kamenné mlaty a mince z doby Václava II. Získané archeologické nálezy tedy dokládají, ţe osada zde jiţ byla před první zaznamenanou zmínkou. 6 Další písemné zprávy o Pršticích a o místních vlastnících přináší aţ zaloţení moravských zemských desek v roce Nejvýznamnější stavbou obce je barokní zámek, který byl původně postaven jako tvrz v 16. století a postupem času přestavěn do dnešní barokní podoby. Počátkem 20. století bylo zámku vyuţíváno jako obydlí zaměstnanců velkostatku a ke skladovacím a hospodářským účelům. Roku 1950 zámek koupila obec Prštice a od roku 1952 zde byly umístěny prostory MNV, knihovna, mateřská škola. Po průběţné rekonstrukci slouţí v nynější podobě zámek jako sídlo Obecního úřadu, mateřské školky, knihovny a poskytuje i prostory ke komerčnímu pronájmu. Mezi další významné stavby v obci se řadí kaple se zvonicí, která má nad vchodem mramorovou desku s vyrytým nápisem: Ke cti a chvále sv. Cyrila 3 DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, s SADÍLEK, Jaroslav: Prštice zámek. Stavebně historický průzkum. Olešnice na Moravě 2002, s DUŠKOVÁ, Saša: Listiny rudíkovské. Časopis Matice moravské LXVIII., 1948, s SLAVÍK, František Augustin: Brněnský okres, Vlastivěda moravská. Brno 2007, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s

8 a Metoda postavila obec Prštice Kaplička je patrová s vysokou jehlancovitou střechou. Spisovatel Viktor Kamil Jeřábek, který v Pršticích působil dvacet let jako řídící učitel, se o stavbě zmiňuje v knize Počestná obec Valčice. 8 Zvonička dodnes slouţí své původní funkci a zvoněním oznamuje úmrtí občana Prštic. Východně od zámku je malá kaplička čtvercového půdorysu, která má nad stříškou báni a nad ní řecký kříţek. U kapličky jsou dvě veliké lípy (bývaly čtyři), které nám dokládají, ţe se tu kdysi křiţovaly dvě cesty. 9 Obec si po první světové válce zachovávala průměrný počet obyvatel přes 800 osob, avšak se zavedením ţeleznice do Silůvek se počet obyvatel Prštic zvýšil aţ téměř k jedné tisícovce, díky snadnější dostupnosti Brna. Svůj přibliţný stav si uchoval po celý průběh 20. století. 10 V nynější době počet stálých obyvatel vesnice mírně klesá, přibývá ovšem počet lidí stěhujících se do Prštic z jiných měst a obcí. Zajímavé zjištění se dočteme v prštické kronice z roku Jsou to údaje o počtu obyvatel v Pršticích a dále o počtu věřících v obci: Sčítání lidu v obci V roce 1880 : 503 osob 1890 : 536 osob 1900 : 585 osob 1910 : 627 osob 1920 : 754 osob 1930 : 921 osob Počet obyvatel 921 z toho 455 muţů a 466 ţen. Dle vyznání náboženského: Římskokatolické: 747 osob Československé: 149 osob Pravoslavné: 9 osob Bez vyznání: 11 osob Českobratrské: 4 osoby 8 JEŘÁBEK, Viktor Kamil: Počestná obec Valčice. Olomouc 1909, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s

9 saních. 13 V obecním zastupitelstvu v prvním desetiletí 20. století měli dominující danou. 16 Zajímavou reflexi sociálních a ekonomických poměrů nám přináší rukopis paní Evangelické anglikánské: 1 osoba 11 V duchovní správě patřila obec Prštice k farnosti Štikovice (pozdější Tikovice, sloučeny s Ořechovem); Prštičtí mají malou kapli u severo-východního konce obce, tato kaple ovšem slouţí pouze v jarním období k tradiční mši při příleţitosti Jánských hodů, avšak k trvalému přerodu ve svatostánek byla nevhodná. 12 Obec tedy nikdy neměla svůj samostatný kostel a občané docházeli pravidelně do kostela sv. Jiří do Tikovic. Jinak tomu nebylo ani v době adventu, na Štědrý den, půlnoční bohosluţbu (ve 22: ) a 25. a 26. prosince. Cesta je dlouhá asi čtyři kilometry a chodilo se většinou pěšky, majetnější občané v první polovině 20. století jezdili na vozech, při dostatku sněhu na zastoupení selští hospodáři, zbylí dva členové (chalupníci) zastupovali zbývající vrstvu obyvatel. 14 Převáţnou většinu obyvatel obce 15 tvořili sedláci, zbytek tovární dělníci dojíţdějící za prací do Brna nebo Ivančic. Dle dobových zápisů můţeme zjistit, ţe výdělky byly skrovné a pracovaly ţeny i děti. Děti pracovaly sezónně na velkostatku (při sklizni hrášku, při jednocení řepy apod.). Ţeny vypomáhaly, jak bylo třeba např. v kravíně. Deputátníci, tj. dělníci trvalí zaměstnanci místního velkostatku, kteří bydleli v panských bytech umístěných přímo v zámku, měli svou práci určenou a pevně Růţeny Severové, která ve svých zápiscích zachycuje i odchod a příchod obyvatel do vesnice. Zmíněné dělení uvádí pro období 1. polovině 20. století, přibliţně do roku Rozděluje obec na vrstvy dle majetku, přičemţ nejvyšší místo a uznání dle ní zasluhují sedláci. Členění učinila dle výměry polí, velikosti stavení, mnoţství dobytka ve chlévě, ale i podle vlivného a bohatého příbuzenstva. Dále oceňuje pracovitost a píli jednotlivých sedláků a jejich rodin, ale upozorňuje také na to, ţe ti příliš horliví jedinci, se posléze dočkají posměchu zbylých vesničanů. Zmiňuje i hierarchii v obci a oceňuje nejvýše postaveného rolníka, který se po volbách stal 11 SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s SLAVÍK, František Augustin: Vlastivěda moravská: Brněnský okres. Brno 2007, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r inv. č. 23, s SEVEROVÁ, Růţena: Prštice u Brna. Minulost a přítomnost obce. Rukopis, uloţeno na OÚ Prštice, s Přibliţně 60% tvořili sedláci, zbytek se dělil mezi chalupníky a dělníky. 16 SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s. 8. 9

10 starostou, 17 jehoţ si všichni váţili, uznávali ho a chodili za ním pro rady a stál tedy nejvýše v hierarchii obce. Obzvláště vyzdvihuje starostovu důvěryhodnost v době válečné, tedy v době první světové války. 18 Po I. světové válce se rozvrţení obce změnilo, přibylo dělníků na ţeleznici a v Brně, zejména v 50. a 60. letech 20. století. 19 Jednotné zemědělské druţstvo bylo v Pršticích zaloţeno roku 1958 a čítalo 32 členy, velká část místních obyvatel tedy pracovala v JZD. 20 Sčítání lidu v obci v následujících letech 1940 : : : : : : : : 890 osob Dle uvedeného sčítání lidu v obci z let můţeme pozorovat mírný vzestup počtu obyvatel po II. světové válce, v 50. a 60. letech 20. století se počet obyvatel dostává aţ k jedné tisícovce a postupně se ustaluje kolem 900 stálých obyvatel. Je tomu tak aţ do dnešních dní. Nárůst obyvatel v letech po II. světové válce můţeme přičíst zvyšující se porodnosti ţen narozených během roku 1945 a po tomto roce. Počet obyvatel v posledních letech mírně klesá. Tento jev můţeme vysvětlit tím, ţe starší obyvatelé postupně umírají a porodnost v obci byla velmi nízká, a teprve v posledních třech letech můţeme zaznamenat pozvolný nárůst porodnosti v obci Prštice. V současnosti obec nemá přesná čísla týkající se přihlášení k víře. 21 Dá se však usuzovat z návštěvnosti místní kaple, kterou nechali prštičtí občané v posledních pěti letech vystavět. Nadále tedy převládá u občanů vyznání římskokatolické, následované Československou církví husitskou. Zástupci mladší generace tj. narozeni v 80. letech 20. století jsou většinou bez vyznání, resp. nehlásí se k ţádné víře. 17 Starostův dům byl v obci Prštice do roku 1939 označován smaltovanou cedulkou s nápisem Radní. 18 SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s Při sčítání lidu v roce 2001 se přibliţně jen 20% občanů přihlásilo k náboţenskému vyznání římskokatolickému. 10

11 V obci v současné době působí následující spolky: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Prštice, Myslivecké sdruţení Prštice-Radostice, Kynologický klub Prštice, Klub důchodců, Ekumenické sdruţení občanů Prštice. 22 V minulých letech byl velmi aktivní také Divadelní spolek, který patřil pod Tělovýchovnou jednotu Prštice a který se vysoce podílel na obohacení společenského dění v obci. Za četné návštěvnosti a podpory místních občanů se konaly pravidelné premiéry známých divadelních her oblíbených autorů. Nejinak tomu bylo i v době předvánoční, kdy se hra vybírala tematicky a těšila se největší návštěvě prštického publika. Divadelní spolek ovšem zanikl v roce Spolky, působící v současné době, se významněji podílejí na společenském a kulturním dění v obci. V podstatě jako jediní spolu s obcí a za její podpory organizují výroční slavnosti, plesy a Jánské hody, které přetrvaly do dnešních let. 24 Mezi činitele, kteří se zásadně podílejí na veřejném ţivotě obce, lze započítat i Základní a mateřskou školu Prštice, které jsou činné právě v předvánoční době a pořádají Mikulášské besídky. Dalším významným subjektem, podílejícím se na předvánočním veřejném ţivotě je TJ Sokol Prštice. Tento spolek organizuje kaţdoroční veřejnou Mikuláškou besídku. 25 Současným trend je ovšem nevázat se na spolkové organizace, zájem o členství místních organizacích tudíţ opadá, zejména ze strany mladších občanů, coţ se poté zcela odráţí v aktivitě těchto spolků DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, 158 s. 23 Kronika TJ Sokol Prštice. V majetku TJ Sokol Prštice, uloţeno tamtéţ, s V minulosti se v obci konaly také hody Václavské, tzv. ţenáčské, které zanikli, postupně se ztrácením zájmu mladých párů o účast na hodech. 25 Obecní kronika Uloţeno na OÚ Prštice. Nečíslováno. 26 Obecní kronika Uloţeno na OÚ Prštice. Nečíslováno. 11

12 3. Advent a Vánoce Advent (z lat. adventus příchod) je obecně začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. Advent začíná na první adventní neděli, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem (tj. čtyři neděle před 25. prosincem). Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Ještě přibliţně do II. světové války je advent, v Pršticích taktéţ uváděn jako předvánoční doba, 27 chápán jako doba hospodářského klidu, doba setkávání se a rozjímání. Délka adventního období se v minulosti pohybovalo různě, většinou od čtyř do osmi týdnů a v průběhu doby se ustálilo na současné týdny čtyři. V této práci ovšem uţívám příhodnější a v dnešní desakralizované době odpovídající termín předvánoční doba. Ta začíná většinou uţ v průběhu listopadu, trvá po celý prosinec. Dá se počítat od skončení rolnických prací, po hodových (posvícenských) oslavách úrody a po poslední kateřinské zábavě 30. listopadu, kdy nastává doba zimního klidu. Od posledních listopadových dnů tedy lidé ţili očekáváním příchodu Vykupitele. 28 Z křesťanského pohledu nastala spolu s adventem doba půstu. Nekonaly se taneční zábavy ani svatby. 29 Vedle náboţensky laděného adventu, jehoţ počátky lze přesně historicky zařadit 30, se k adventu váţe řada obřadů, obyčejů a pověr. 31 Doba vánoční v západní liturgii začíná prvními nešporami svátku Narození Páně (Boţí hod vánoční) a trvá aţ do svátku Křtu Páně včetně. Zahrnuje tyto významné dny: Boţí hod vánoční (den Narození páně, 25. prosinec); svátek sv. Štěpána (26. prosinec); den sv. Jana Evangelisty (27. prosinec); den Mláďátek (téţ betlémských Neviňátek, 28. prosinec); den sv. Silvestra (31. prosinec); den Obřezání Páně (1. leden); na nějţ připadá téţ jeden z mariánských svátků; den sv. Tří králů (6. leden). 32 Štědrý den, tedy 24. prosince si své postavení v liturgii křesťanské církve získal ve 4. století, kdy byly ustanoveny oslavy narození Jeţíše Krista 25. prosince. Význam svátečního večera si 24. prosinec uchoval i po zrušení většiny vigilií. Dle církevních 27 O adventu jako době předvánoční se zmiňuje v kronice Růţena Severová a tento termín je v Pršticích zauţíván více neţ advent. SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s V Pršticích dodrţováno přibliţně do II. světové války. 30 Počátky adventu sahají do 7. století. RICHTER, Klemes: Liturgie a život. Praha 2003, s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s VAVŘINOVÁ, Valburga: Malá encyklopedie Vánoc. Praha 2002, s

13 předpisů měl být Štědrý den zasvěcen postu, modlitbám, bdění do půlnočních bohosluţeb a duchovní přípravy na Vánoce. 33 V průběhu 20. století se chápání Vánoc změnilo. V dnešní době se velice často setkáváme s názorem, ţe Vánoce jsou největším svátkem roku. Uvádí se tak na základě příprav na toto období a mnozí lidé je za největší svátky v roce povaţují. Není tomu ovšem tak, alespoň ne v chápání křesťanském. Vrcholem roku z pohledu liturgie jsou Velikonoce a Vánoce se dostávají aţ na druhé místo. 34 Vliv na změnu v chápání předvánoční doby a Vánoc má mnoho činitelů, jedná se o faktor rodinného zázemí, víry, historie a v neposlední řadě také určitý tlak doby. Přesto jsou vánoční svátky, nebo také svátky radosti, klidu a míru spojovány s velkou měrou obyčejů a pověr, které přetrvaly a některé se v dnešní době obnovují. 35 Přibliţně do 50. let 20. století se v Pršticích doba vánoční chápala opravdu jako doba, kdy je zemědělský klid a vykonávají se jen nejnutnější práce. Doba, kdy se obyvatele vesnice setkávali a skutečné Vánoce počínaly 25. prosincem. V komunistickém Československu nastává změna a vytlačování povědomí o křesťanských Vánocích. Po II. světové válce docházelo, zvláště od 50. let 20. století, ke snaze o rozmělnění společenského vědomí pod heslem ideové jednoty vládnoucí komunistické strany a docházelo k soustavnému vědomému vytlačování tzv. přeţitků minulosti tj. křesťanských Vánoc. Jednalo se o projevy individuálních i skupinových hodnot a nastávala i snaha k tvorbě hodnot nových, 36 očištěných od náboţenské tématiky. Ačkoliv byla a je lidová tradice vţdy povaţována za společný jednotící faktor v rodině, příbuzenstvu, mezi sousedy a přáteli, v obci a potaţmo v celé společnosti, docházelo však pod vlivem reţimu a pod heslem náboţenství je opium lidstva k narušování a zjevnému i skrytému potlačování těchto hodnot. 37 Vánocemi, jak jsem se dozvěděla od respondentů, se v dnešní době většinou nemíní pouze doba počínající 25. prosincem (tedy nejdůleţitější bod z hlediska náboţenského) a končící 6. lednem, ale celé údobí předvánoční - adventní a to počínaje 33 BROUČEK, Stanislav JEŘÁBEK, Richard [Eds.]: Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek, O - Ţ, věcná část. Praha 2007, s RICHTER, Klemens: Liturgie a život. Praha 2003, s ZÍBRT, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. VII. Vánoce. Hoj, ty Štědrý večere. Praha 2006, s Záměna Jeţíška za dědu Mráze. 37 SUKOVÁ, Vlasta: Význam lidové tradice v utváření společenského vědomí po roce Český lid 77, s

14 první adventní nedělí, pokračujíc svátkem sv. Mikuláše. Chápání Vánoc z hlediska dnešního člověka, který nevyznává víru, ale Vánoce slaví, končí dříve neţ Třemi králi. V posledních 20. letech, od roku 1989, dochází k obnovování přetrhaných pout z doby komunistického Československa, tj. například obnovení adventních koncertů a sledujeme nárůst a obnovení zvyků a tradic. Jedná se o zcela spontánní prvek a v počátcích o reakci na komunistické potlačování slavení těchto svátků. 14

15 4. Návštěva kostela v předvánočním období Doba adventu a s ním spojených Vánoc na vesnici v Pršticích byla dlouho očekávanou událostí, ostatně jako na všech vesnicích jiţní Moravy. V období od počátku 20. století, nenalézáme mnoho písemných zpráv nejen o svátcích vánočních, ale potaţmo o dění v obci vůbec. Spoléhat se tedy můţeme pouze na ţijící pamětníky - respondenty, ovšem jedná se uţ o pouze velmi malou skupinku prštických občanů, kteří se narodili ve 20. letech 20. století a jejich nejstarší vzpomínky tak sahají přibliţně do roku Také zápisky v obecní kronice a soukromých denících občanů jsou v této tematice velmi strohé. Zajímavým zdrojem se stala Obecní nebo téţ matriční kniha, která slouţila také jednotlivým starostům jako zápisník, kde si zaznamenávali, pro příslušná období, zajímavé události, přírodní pohromy apod. Právě zde se tedy dozvídáme informace o průběhu doby předvánoční v Pršticích na počátku 20. století. V době předvánoční jezdilo mnoho prštických rodin do kostelů ve městě Brně, díky dostupnosti ţeleznice jim bylo umoţněno se do města dostat poměrně snadno a rychle. Vyuţívali moţnosti adventního období, jednalo se zejména o matky s dětmi, kdy chodili do kostela sv. Tomáše a sv. Jakuba na ranní adventní bohosluţby. 38 Při tomto rodinném zvyku dostaly děti moţnost poznat a navštívit nejbliţší město. Na tomto fenoménu můţeme pozorovat, ţe většina obyvatel obce byla vysoce věřící a své děti vychovávali opět v křesťanské víře. Tento úkaz později v průběhu 60. let 20. století upadá a počet věřících se sniţuje. 39 Do Ořechova Tikovic na adventní a vánoční bohosluţby 40 se dojíţdělo po celý průběh 20. století aţ do roku V roce 1989 byla pro prštické občany na zámku v Pršticích vyčleněna místnost, která měla nahrazovat kostel a kde se konaly sváteční obřady a pravidelné sobotní bohosluţby. Bohosluţby obstarával farář, pod jehoţ duchovní správu obec patří a jednalo se opět o ořechovského faráře. Improvizovaná kaple pojala přibliţně 60 lidí. Teprve v roce 2000 se počalo, nejprve z veřejné sbírky, později za přispění soukromého investora, stavby kaple nové vedle hřbitova, která by slouţila všem prštickým občanům, nejen k pravidelným bohosluţbám, ale i pohřbům a svatbám. Po zdlouhavých řízeních a změně zastupitelstva, které nepřálo stavbě, bylo budování kaple na čtyři roky zcela pozastaveno. A teprve s nástupem nového obecního 38 Místní zvyk dokumentuje pan Karel Mikulášek ve svých osobních zápiscích. MIKULÁŠEK, Karel: Prštice. V osobním vlastnictví pana Karla Mikuláška ml., s O úpadku religiozity pojednává kapitola v osobních záznamech Mikuláškových. 40 Nejednalo se jen o vánoční bohosluţby, ale i o kaţdodenní mše. 15

16 zastupitelstva v roce 2006 byla kaple dokončena a roku 2008 slavnostně vysvěcena. V dnešních dnech tedy konečně mají prštičtí občané vlastní kapli, kde probíhají veškeré bohosluţby. 41 Vznikl vlastní kaple v Pršticích, ovšem neznamenal nárůst věřících v obci a nárůst návštěvnosti kostela v průběhu adventní doby. Kaple je vyuţívána v adventním období na pravidelné sobotní bohosluţby a o Vánocích na sváteční bohosluţbu 25. a 26. prosince. Na Štědrovečerní půlnoční bohosluţbu se stále dojíţdí do Ořechova. 41 DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, 158 s. 16

17 5. Život předvánočních Prštic Mezi tradice a zvyky v předvánočních Pršticích byly v průběhu 20. století zařazeny i jevy, které nemají mnoho společného s obřadní tradicí. Např. se jedná o Soutěţ o sněhového muţe a hokejové turnaje. Jejich kolektivní ráz však přispívá k tomu, ţe se v předvánočním období staly nedílnou součástí ţivota v Pršticích. V obci probíhají i tradiční Mikulášské besídky a vznikl nový fenomén Vánočního zpívání. Tradiční struktura výročního obyčejového cyklu je tedy rozšiřována o nové prvky, které mohou přetrvat, kdyţ staré tradiční obřady a obyčeje v Pršticích zanikly. Místní škola započala v letech nově vzniklé Československé republiky, tj. ve 20. letech 20. století v mnohých akcích, z nichţ některé se dochovaly a tradují dodnes, jako výše zmiňovaná besídka, a některé ustaly a bohuţel se neujaly. U zdejších obyvatel a ţáků školy a přetrvala jen Vánoční slavnost. 6. a 10. prosince 1904 pořádal učitelský sbor žákům vánoční slavnosti za četného účastenství rodičů a přátel školy. Předneseny byly krásné koledy a vánoční básně. Některým žákyním z Radostic rodičové zakázali zúčastnit se slavností, že nezpívaly sóla! Sokolská jednota zdejší darovala při té příležitosti celý čistý výnos z divadla přes 18 korun a veledůstojný pan farář tikovský 10 korun k účelům školním. Dítkám vystrojen stromek vánoční. 42 Předcházející výňatek ze školní kroniky dobře dokresluje představu o předvánočních akcích v Pršticích. Zmíněná vánoční slavnost byla prestiţní záleţitostí a započala tradici vánoční besídek v místní škole, s výjimkou přerušení v době války a posléze od roku 1948 do roku 1989, kdy se musel změnit celkový ráz besídky. V tomto období byly částečně vypuštěny některé koledy a nahradily je nové umělé písně, také s vánoční tématikou. Předvedení práce ţáků školy ovšem zůstalo zachováno v pozměněné podobě i v době Československé socialistické republiky. K pravému smyslu slavnosti, tj. předvedení umu ţáků z místní základní školy a ke zpěvu tradičních koled se navrátilo v roce 1990 a je tomu tak dodnes. Svoji strukturou se vánoční slavnost velice podobala Mikulášské besídce, ta se odlišovala nadělováním balíčků pro školní děti. Mezi tradiční místní zimní školní radovánky patřilo i stavění sněhuláků na hřišti za Obecní školou. Pravidelně od roku 1910, při dostatku sněhu, se konala soutěţ o obřího sněhového muţe. Iniciátorem prvního ročníku byl místní řídící učitel Páral. Akce, které se účastnili všichni ţáci místní školy, probíhala v čase vyučování a řídící 42 Školní kronika, založená V. K. Jeřábkem 1. října Uloţena na OÚ Prštice, s

18 učitel vţdy vyhradil jeden z předvánočních prosincových dnů na oblíbenou soutěţ. 43 Ţactvo školy se rozdělilo do několika druţstev a společnými silami se snaţili vytvořit největšího sněhového muţe. Učitelé školy potom vyhodnocovali výsledky. Fotograficky zdokumentován je poslední ročník v roce Mezi tradiční předvánoční události nejen sportovní, ale i společenské lze zařadit i hokejové zápasy místního muţstva Prštice proti okolním soupeřům. Za fotbalovým hřištěm bylo vybudováno v roce 1970 hokejové hřiště, předtím se hrálo na zamrzlé ploše fotbalového hřiště, které přebudováním a mantinely suplovalo jednoduše hřiště hokejové. Zájem o členství v hokejovém muţstvu, spadající pod TJ Sokol Prštice, byl velký a tréninky probíhaly pravidelně od prvního zamrznutí plochy, tj. od půlky aţ konce listopadu. Ty největší zápasy se odehrávaly v době vánoční, neboť bylo nejpříhodnější počasí a o víkendech probíhali turnaje. Nutno podotknout, ţe Prštičtí se činili a na svém vlastním ledě většinou zdolali soupeře. Mezi nejnavštěvovanější zápasy se řadil také tradiční Vánoční turnaj druţstev. Takto se hrálo přibliţně do roku Později se začalo jezdit trénovat do Brna na kryté kluziště a kluziště přírodní v Pršticích začalo chátrat, aţ se postupně poupravilo na cvičiště pro Kynologický klub, v této podobě se nachází dnes. Hokejové muţstvo se s rokem 1989 rozpadlo Tamtéţ, s V roce 1941 je zaznamenán poslední ročník, v následujících letech se soutěţ nekonala, důvody však nejsou známy a po II. světové válce se jiţ soutěţ neobnovila. 45 SEVEROVÁ, Růţena: Prštice u Brna. Minulost a přítomnost obce. Rukopis, uloţeno na OÚ Prštice, s

19 5.1 Sv. Mikuláš Jedním z klíčových svátků počáteční periody adventního času a neopomenutelnou součástí doby předvánoční je také 6. prosince, tedy svátek Svatého Mikuláše. Ten je oblíben především u dětí a váţe se na něj spousta pověr. 46 Svátek svatého Mikuláše se ovšem slaví jiţ v předvečer samotného svátku, tedy 5. prosince, jedná se opět (stejně jako u 24. a 25. prosince) o vigilii, tedy noční bdění, kdy nový den začíná východem první hvězdy, respektive západem slunce. Utváření lidové tradice o Mikuláši ovlivnily prvky pocházející z legend. Původ toho obyčeje byl vykládán jiţ u starších generací tím, ţe sv. Mikuláš, biskup z Myry, který se narodil kolem roku 250 našeho letopočtu, nadělil potřebnému pytlík s penězi, který v noci vhodil oknem do komory. 47 Mikuláš se stal patronem dětí, které s radostí v předvečer 6. prosince čekají na obdarování. 48 Mikuláš, nazývaný téţ Svatý bývá tradičně znázorňován jako biskup se zlatou berlou, bílými vousy a vysokou čepicí s košíkem plným sladkostí a darů. Častým zájmem etnologického bádání jsou mikulášské průvody, kde bývá řada dalších postav. Kromě zmiňovaného Mikuláše je to také čert. Je zpravidla oblečen v koţichu obráceném srstí nahoru, přepásán řetězem nebo řemenem, ve tváři je začerněn sazemi nebo má škrabošku, na hlavě beranici, beraní, kozí, volské či kravské rohy. Protějškem čerta je anděl. Ten má dlouhé bílé šaty, křídla, čelenku s hvězdou nebo pozlacenou papírovou korunu; někdy má přes ramena přehozen plášť ze slámy. 49 Na fantazii dětí působilo také vyprávění, ţe se daleko za vesnicí Mikuláš za tmy spouští z nebe po zlatých provazech. Obchůzky na den sv. Mikuláše jsou v naší zemi velmi pevně zakořeněny a udrţují se i nyní v 21. století snad ve všech vesnicích i městech na Moravě. Vedle dospělých se převlékají za mikuláše i děti - coţ je novodobým jevem, a je zvykem, ţe chodí více skupin. 46 MIKULÁŠEK, Karel: Prštice. V osobním vlastnictví pana Karla Mikuláška ml., s ZÍBRT, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1889, s Pověst se vztahovala k měšťanu, který měl tři dcery a díky štědrému daru je mohl provdat. Sv. Mikuláš se tedy stal patronem dítek a svobodných dívek. 48 ZÍBRT, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1889, s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory.

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory. Školní časopis Vánoční rozhovory s osobnostmi Mikuláš Adventní věnec Vánoční tradice Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16 Vánoce v Anglii Koledy Jak zabalit dárky Vánoční cukroví Úvodní slovo redakce

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov Vánoční vydání zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov prosinec 2014 Pár slov od paní ředitelky Domova Milí uživatelé, rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce. Máme možnost se ohlédnout

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Základní informace. Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa.

Základní informace. Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa. Základní informace Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa. Obecně lze říci, že na Ukrajině je církevním svátkům přikládán daleko větší

Více

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 484 Vánoční zvyky Autor: Irena Paulová,Mgr Použití: 2.ročník Datum vypracování: 9. 12. 2012 Datum pilotáže: 11. 12. 2012 Metodika: Pomocí obrázků a s využitím zkušeností dětí z rodiny

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě V Krásné Lípě na Křinickém náměstí ve výlohách jste měli možnost v adventní době vidět unikátní projekt Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Toto téma výtvarně ztvárnila

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více