Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Etnologie Ilona Daňková Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Brno, 30. listopad 2009 Podpis autora práce

3 Děkuji PhDr. Danielu Drápalovi, Ph.D. za hodnotné rady a připomínky, kterými moji práci provázel. Dále bych ráda poděkovala všem respondentům za informace, které mi pomohly tuto práci dokončit.

4 OBSAH 1. Úvod Prštice Advent a Vánoce Návštěva kostela v předvánočním období Ţivot předvánočních Prštic Sv. Mikuláš Mikulášské besídky v obci Vánoční zpívání Proměna vnímání předvánoční a vánoční doby z informací respondentů Stravovací zvyklosti v období předvánočním a vánočním Vánoční výzdoba Průběh Vánoc Štědrý den Boţí hod vánoční Sv. Štěpán Tři králové Závěr Literatura Prameny Seznam informátorů Přílohy... 46

5 1. Úvod Téma bakalářské práce předvánoční respektive adventní čas a Vánoce v obci Prštice jsem si vybrala, neboť pocházím z obce Prštice a zajímala mě proměna vnímání vymezeného období kalendářního roku a potaţmo celé adventní doby v očích místních občanů. Můj zájem se zaměřuje na dvě specifické periody zimního období. Jedná se o dobu předvánoční, termínem rozumím dobu adventní, tedy čtyři týdny před 25. prosincem. Slovní spojení předvánoční čas upřednostňuji před slovem advent, neboť i dostupná literatura a prameny o Pršticích zmiňují hlavně předvánoční dobu. V minulosti je tato doba chápána jako doba klidu v hospodářství doba rozjímání a setkávání se. V průběhu 20. století se význam proměnil a stala se z ní doba shonu a příprav na Štědrý den. Z hlediska výzkumu je nosným a na informace dostatečně bohatý předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. prosinec. Druhým obdobím, na které se zaměřuji, jsou Vánoce. Cílem mé práce bylo zmapovat historii, proměnu a současnost doby předvánoční a Vánoc samotných, s ní spojených zvyků a tradicí. Předmětem mého zájmu byly i prvky, které nesouvisejí s obřadní tradicí, ale postupem času se staly součástí předvánočního dění v Pršticích. Kladla jsem si otázku, jak ovlivňuje slavení adventu a Vánoc velké město Brno v blízkosti zkoumané obce Prštic. Jak tuto dobu ovlivnil před z hospodářské vesnice na takřka předměstí velkého města? Pro Brno je příznačný jeho zvláštní vztah mezi vlastním vnitřním městem a prstenci okolních předměstských částí a vesnic v jeho širším zázemí. Mezi Brnem a okolními vesnicemi vzniká jakési zvláštní pouto. Vesnice v tomto prstenci 1 ztrácely koncem 19. století svůj pravý zemědělský charakter a postupně z nich vymizeli sedláci. Z přistěhovalců do těchto vesnic se stávali dělníci v městských továrnách a ve vesnicích, kam se přistěhovali, si stavěli domky. 2 Tento vývoj, který zmiňuje a dokládá autorka Helena Bočková ve své studii, lze aplikovat i na Prštice, které svou polohou spadají do zmiňovaného širšího prstence. 1 BOČKOVÁ, Helena: Tendence vývoje sváteční stravy v Brně od počátku 20. století. Český lid 75, 1988, s Tamtéţ. 5

6 Důleţitým bodem je porovnání, jak probíhaly vánoční svátky v minulosti tj. v 1. polovině 20. století, které zvyky přetrvaly dodnes, které naopak postupem času vymizely. Snaţila jsem se zaznamenat děje-li se v obci v době předvánoční a vánoční něco nového, co můţe postupem času přerůst v lokální tradici. Zajímavé je sledovat fenomén dnešních Vánoc a především působení médií na místní populaci. Východisko pro bakalářskou práci představoval terénní výzkum, který jsem realizovala v zimě roku 2008 a na jaře roku Pozornost byla zaměřena na dobu předvánoční tj. adventní, Vánoce a s nimi spojené oslavy v obci Prštice. Výzkum pokračoval rozhovory s vybranými respondenty. Dotazované osoby jsem se snaţila vybrat tak, aby odpovídaly co moţná nejširšímu věkovému rozpětí a byly zastoupeny všechny generace. Velkým pomocníkem ve zkoumané vánoční tématice se ukázal místní Klub důchodců, jehoţ členové velmi ochotně spolupracovali a byli přínosem pro tuto bakalářskou práci. Výzkum jsem zaměřila i na odbornou literaturu, archivní prameny a kroniky, které jsou uloţeny ve Státním okresním archivu v Rajhradě. Pramennou základnu se podařilo rozšířit o cenné ručně psané zápisky místní učitelky paní Růţeny Severové a prštického rodáka pana Karla Mikuláška. Samotný výzkum jsem rozdělila do tří časových období a to sice: období první poloviny 20. století, kde mi byly dokladem zejména archivní prameny a kroniky; dále potom období 60. a 70. let 20. století, kde jsem mohla zapojit jiţ i výpovědi respondentů a v neposlední řadě současnost a jak obec ţije ve vánočním čase v posledních letech. 6

7 2. Prštice Obec Prštice se nachází v jihozápadní části Brněnska západně od Ořechova v přibliţné vzdálenosti 15 km od Brna, v nadmořské výšce 293 m n. m. Svoji zástavbou téměř navazuje na sousední obec Silůvky. Historické jádro vesnice je tvořeno dvouřadou ulicovkou, situovanou podél spojovací komunikace mezi Silůvkami a Střelicemi, v minulosti byla komunikace lemovaná jedním z meandrů potoka Šatavy, později zkráceným umělým průkopem za zámeckou zahradou. 3 První písemná zmínka o obci pochází z roku Jedná se o první nepřímý záznam o existenci Prštic a zároveň dosud nejstarší zjištěnou zprávu o vesnici, kterou přináší do dnešní doby dochovaná listina, sepsaná v skriptoriu oslavanského kláštera 23. října Zmiňovaná písemná památka se řadí mezi tzv. rudíkovské listiny, které dokládají darování patronátního práva kostela v Rudíkově poblíţ Velkého Meziříčí cisterciáckému klášteru v Oslavanech Arnoštem z Rudíkova. Text listiny ukončuje seznam svědků obdarování: moravský komoří Matouš z Černé Hory, brněnský cúdař, tj. soudce, Bravík, pak následují jména Beneda, Bavor a Niţata z Prštic, Ilvík a Maršík ze Šakvic. 5 V obci byly rovněţ nalezeny starší památky, např. kamenné mlaty a mince z doby Václava II. Získané archeologické nálezy tedy dokládají, ţe osada zde jiţ byla před první zaznamenanou zmínkou. 6 Další písemné zprávy o Pršticích a o místních vlastnících přináší aţ zaloţení moravských zemských desek v roce Nejvýznamnější stavbou obce je barokní zámek, který byl původně postaven jako tvrz v 16. století a postupem času přestavěn do dnešní barokní podoby. Počátkem 20. století bylo zámku vyuţíváno jako obydlí zaměstnanců velkostatku a ke skladovacím a hospodářským účelům. Roku 1950 zámek koupila obec Prštice a od roku 1952 zde byly umístěny prostory MNV, knihovna, mateřská škola. Po průběţné rekonstrukci slouţí v nynější podobě zámek jako sídlo Obecního úřadu, mateřské školky, knihovny a poskytuje i prostory ke komerčnímu pronájmu. Mezi další významné stavby v obci se řadí kaple se zvonicí, která má nad vchodem mramorovou desku s vyrytým nápisem: Ke cti a chvále sv. Cyrila 3 DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, s SADÍLEK, Jaroslav: Prštice zámek. Stavebně historický průzkum. Olešnice na Moravě 2002, s DUŠKOVÁ, Saša: Listiny rudíkovské. Časopis Matice moravské LXVIII., 1948, s SLAVÍK, František Augustin: Brněnský okres, Vlastivěda moravská. Brno 2007, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s

8 a Metoda postavila obec Prštice Kaplička je patrová s vysokou jehlancovitou střechou. Spisovatel Viktor Kamil Jeřábek, který v Pršticích působil dvacet let jako řídící učitel, se o stavbě zmiňuje v knize Počestná obec Valčice. 8 Zvonička dodnes slouţí své původní funkci a zvoněním oznamuje úmrtí občana Prštic. Východně od zámku je malá kaplička čtvercového půdorysu, která má nad stříškou báni a nad ní řecký kříţek. U kapličky jsou dvě veliké lípy (bývaly čtyři), které nám dokládají, ţe se tu kdysi křiţovaly dvě cesty. 9 Obec si po první světové válce zachovávala průměrný počet obyvatel přes 800 osob, avšak se zavedením ţeleznice do Silůvek se počet obyvatel Prštic zvýšil aţ téměř k jedné tisícovce, díky snadnější dostupnosti Brna. Svůj přibliţný stav si uchoval po celý průběh 20. století. 10 V nynější době počet stálých obyvatel vesnice mírně klesá, přibývá ovšem počet lidí stěhujících se do Prštic z jiných měst a obcí. Zajímavé zjištění se dočteme v prštické kronice z roku Jsou to údaje o počtu obyvatel v Pršticích a dále o počtu věřících v obci: Sčítání lidu v obci V roce 1880 : 503 osob 1890 : 536 osob 1900 : 585 osob 1910 : 627 osob 1920 : 754 osob 1930 : 921 osob Počet obyvatel 921 z toho 455 muţů a 466 ţen. Dle vyznání náboženského: Římskokatolické: 747 osob Československé: 149 osob Pravoslavné: 9 osob Bez vyznání: 11 osob Českobratrské: 4 osoby 8 JEŘÁBEK, Viktor Kamil: Počestná obec Valčice. Olomouc 1909, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s

9 saních. 13 V obecním zastupitelstvu v prvním desetiletí 20. století měli dominující danou. 16 Zajímavou reflexi sociálních a ekonomických poměrů nám přináší rukopis paní Evangelické anglikánské: 1 osoba 11 V duchovní správě patřila obec Prštice k farnosti Štikovice (pozdější Tikovice, sloučeny s Ořechovem); Prštičtí mají malou kapli u severo-východního konce obce, tato kaple ovšem slouţí pouze v jarním období k tradiční mši při příleţitosti Jánských hodů, avšak k trvalému přerodu ve svatostánek byla nevhodná. 12 Obec tedy nikdy neměla svůj samostatný kostel a občané docházeli pravidelně do kostela sv. Jiří do Tikovic. Jinak tomu nebylo ani v době adventu, na Štědrý den, půlnoční bohosluţbu (ve 22: ) a 25. a 26. prosince. Cesta je dlouhá asi čtyři kilometry a chodilo se většinou pěšky, majetnější občané v první polovině 20. století jezdili na vozech, při dostatku sněhu na zastoupení selští hospodáři, zbylí dva členové (chalupníci) zastupovali zbývající vrstvu obyvatel. 14 Převáţnou většinu obyvatel obce 15 tvořili sedláci, zbytek tovární dělníci dojíţdějící za prací do Brna nebo Ivančic. Dle dobových zápisů můţeme zjistit, ţe výdělky byly skrovné a pracovaly ţeny i děti. Děti pracovaly sezónně na velkostatku (při sklizni hrášku, při jednocení řepy apod.). Ţeny vypomáhaly, jak bylo třeba např. v kravíně. Deputátníci, tj. dělníci trvalí zaměstnanci místního velkostatku, kteří bydleli v panských bytech umístěných přímo v zámku, měli svou práci určenou a pevně Růţeny Severové, která ve svých zápiscích zachycuje i odchod a příchod obyvatel do vesnice. Zmíněné dělení uvádí pro období 1. polovině 20. století, přibliţně do roku Rozděluje obec na vrstvy dle majetku, přičemţ nejvyšší místo a uznání dle ní zasluhují sedláci. Členění učinila dle výměry polí, velikosti stavení, mnoţství dobytka ve chlévě, ale i podle vlivného a bohatého příbuzenstva. Dále oceňuje pracovitost a píli jednotlivých sedláků a jejich rodin, ale upozorňuje také na to, ţe ti příliš horliví jedinci, se posléze dočkají posměchu zbylých vesničanů. Zmiňuje i hierarchii v obci a oceňuje nejvýše postaveného rolníka, který se po volbách stal 11 SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s SLAVÍK, František Augustin: Vlastivěda moravská: Brněnský okres. Brno 2007, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r inv. č. 23, s SEVEROVÁ, Růţena: Prštice u Brna. Minulost a přítomnost obce. Rukopis, uloţeno na OÚ Prštice, s Přibliţně 60% tvořili sedláci, zbytek se dělil mezi chalupníky a dělníky. 16 SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s. 8. 9

10 starostou, 17 jehoţ si všichni váţili, uznávali ho a chodili za ním pro rady a stál tedy nejvýše v hierarchii obce. Obzvláště vyzdvihuje starostovu důvěryhodnost v době válečné, tedy v době první světové války. 18 Po I. světové válce se rozvrţení obce změnilo, přibylo dělníků na ţeleznici a v Brně, zejména v 50. a 60. letech 20. století. 19 Jednotné zemědělské druţstvo bylo v Pršticích zaloţeno roku 1958 a čítalo 32 členy, velká část místních obyvatel tedy pracovala v JZD. 20 Sčítání lidu v obci v následujících letech 1940 : : : : : : : : 890 osob Dle uvedeného sčítání lidu v obci z let můţeme pozorovat mírný vzestup počtu obyvatel po II. světové válce, v 50. a 60. letech 20. století se počet obyvatel dostává aţ k jedné tisícovce a postupně se ustaluje kolem 900 stálých obyvatel. Je tomu tak aţ do dnešních dní. Nárůst obyvatel v letech po II. světové válce můţeme přičíst zvyšující se porodnosti ţen narozených během roku 1945 a po tomto roce. Počet obyvatel v posledních letech mírně klesá. Tento jev můţeme vysvětlit tím, ţe starší obyvatelé postupně umírají a porodnost v obci byla velmi nízká, a teprve v posledních třech letech můţeme zaznamenat pozvolný nárůst porodnosti v obci Prštice. V současnosti obec nemá přesná čísla týkající se přihlášení k víře. 21 Dá se však usuzovat z návštěvnosti místní kaple, kterou nechali prštičtí občané v posledních pěti letech vystavět. Nadále tedy převládá u občanů vyznání římskokatolické, následované Československou církví husitskou. Zástupci mladší generace tj. narozeni v 80. letech 20. století jsou většinou bez vyznání, resp. nehlásí se k ţádné víře. 17 Starostův dům byl v obci Prštice do roku 1939 označován smaltovanou cedulkou s nápisem Radní. 18 SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s Při sčítání lidu v roce 2001 se přibliţně jen 20% občanů přihlásilo k náboţenskému vyznání římskokatolickému. 10

11 V obci v současné době působí následující spolky: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Prštice, Myslivecké sdruţení Prštice-Radostice, Kynologický klub Prštice, Klub důchodců, Ekumenické sdruţení občanů Prštice. 22 V minulých letech byl velmi aktivní také Divadelní spolek, který patřil pod Tělovýchovnou jednotu Prštice a který se vysoce podílel na obohacení společenského dění v obci. Za četné návštěvnosti a podpory místních občanů se konaly pravidelné premiéry známých divadelních her oblíbených autorů. Nejinak tomu bylo i v době předvánoční, kdy se hra vybírala tematicky a těšila se největší návštěvě prštického publika. Divadelní spolek ovšem zanikl v roce Spolky, působící v současné době, se významněji podílejí na společenském a kulturním dění v obci. V podstatě jako jediní spolu s obcí a za její podpory organizují výroční slavnosti, plesy a Jánské hody, které přetrvaly do dnešních let. 24 Mezi činitele, kteří se zásadně podílejí na veřejném ţivotě obce, lze započítat i Základní a mateřskou školu Prštice, které jsou činné právě v předvánoční době a pořádají Mikulášské besídky. Dalším významným subjektem, podílejícím se na předvánočním veřejném ţivotě je TJ Sokol Prštice. Tento spolek organizuje kaţdoroční veřejnou Mikuláškou besídku. 25 Současným trend je ovšem nevázat se na spolkové organizace, zájem o členství místních organizacích tudíţ opadá, zejména ze strany mladších občanů, coţ se poté zcela odráţí v aktivitě těchto spolků DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, 158 s. 23 Kronika TJ Sokol Prštice. V majetku TJ Sokol Prštice, uloţeno tamtéţ, s V minulosti se v obci konaly také hody Václavské, tzv. ţenáčské, které zanikli, postupně se ztrácením zájmu mladých párů o účast na hodech. 25 Obecní kronika Uloţeno na OÚ Prštice. Nečíslováno. 26 Obecní kronika Uloţeno na OÚ Prštice. Nečíslováno. 11

12 3. Advent a Vánoce Advent (z lat. adventus příchod) je obecně začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. Advent začíná na první adventní neděli, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem (tj. čtyři neděle před 25. prosincem). Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Ještě přibliţně do II. světové války je advent, v Pršticích taktéţ uváděn jako předvánoční doba, 27 chápán jako doba hospodářského klidu, doba setkávání se a rozjímání. Délka adventního období se v minulosti pohybovalo různě, většinou od čtyř do osmi týdnů a v průběhu doby se ustálilo na současné týdny čtyři. V této práci ovšem uţívám příhodnější a v dnešní desakralizované době odpovídající termín předvánoční doba. Ta začíná většinou uţ v průběhu listopadu, trvá po celý prosinec. Dá se počítat od skončení rolnických prací, po hodových (posvícenských) oslavách úrody a po poslední kateřinské zábavě 30. listopadu, kdy nastává doba zimního klidu. Od posledních listopadových dnů tedy lidé ţili očekáváním příchodu Vykupitele. 28 Z křesťanského pohledu nastala spolu s adventem doba půstu. Nekonaly se taneční zábavy ani svatby. 29 Vedle náboţensky laděného adventu, jehoţ počátky lze přesně historicky zařadit 30, se k adventu váţe řada obřadů, obyčejů a pověr. 31 Doba vánoční v západní liturgii začíná prvními nešporami svátku Narození Páně (Boţí hod vánoční) a trvá aţ do svátku Křtu Páně včetně. Zahrnuje tyto významné dny: Boţí hod vánoční (den Narození páně, 25. prosinec); svátek sv. Štěpána (26. prosinec); den sv. Jana Evangelisty (27. prosinec); den Mláďátek (téţ betlémských Neviňátek, 28. prosinec); den sv. Silvestra (31. prosinec); den Obřezání Páně (1. leden); na nějţ připadá téţ jeden z mariánských svátků; den sv. Tří králů (6. leden). 32 Štědrý den, tedy 24. prosince si své postavení v liturgii křesťanské církve získal ve 4. století, kdy byly ustanoveny oslavy narození Jeţíše Krista 25. prosince. Význam svátečního večera si 24. prosinec uchoval i po zrušení většiny vigilií. Dle církevních 27 O adventu jako době předvánoční se zmiňuje v kronice Růţena Severová a tento termín je v Pršticích zauţíván více neţ advent. SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s V Pršticích dodrţováno přibliţně do II. světové války. 30 Počátky adventu sahají do 7. století. RICHTER, Klemes: Liturgie a život. Praha 2003, s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s VAVŘINOVÁ, Valburga: Malá encyklopedie Vánoc. Praha 2002, s

13 předpisů měl být Štědrý den zasvěcen postu, modlitbám, bdění do půlnočních bohosluţeb a duchovní přípravy na Vánoce. 33 V průběhu 20. století se chápání Vánoc změnilo. V dnešní době se velice často setkáváme s názorem, ţe Vánoce jsou největším svátkem roku. Uvádí se tak na základě příprav na toto období a mnozí lidé je za největší svátky v roce povaţují. Není tomu ovšem tak, alespoň ne v chápání křesťanském. Vrcholem roku z pohledu liturgie jsou Velikonoce a Vánoce se dostávají aţ na druhé místo. 34 Vliv na změnu v chápání předvánoční doby a Vánoc má mnoho činitelů, jedná se o faktor rodinného zázemí, víry, historie a v neposlední řadě také určitý tlak doby. Přesto jsou vánoční svátky, nebo také svátky radosti, klidu a míru spojovány s velkou měrou obyčejů a pověr, které přetrvaly a některé se v dnešní době obnovují. 35 Přibliţně do 50. let 20. století se v Pršticích doba vánoční chápala opravdu jako doba, kdy je zemědělský klid a vykonávají se jen nejnutnější práce. Doba, kdy se obyvatele vesnice setkávali a skutečné Vánoce počínaly 25. prosincem. V komunistickém Československu nastává změna a vytlačování povědomí o křesťanských Vánocích. Po II. světové válce docházelo, zvláště od 50. let 20. století, ke snaze o rozmělnění společenského vědomí pod heslem ideové jednoty vládnoucí komunistické strany a docházelo k soustavnému vědomému vytlačování tzv. přeţitků minulosti tj. křesťanských Vánoc. Jednalo se o projevy individuálních i skupinových hodnot a nastávala i snaha k tvorbě hodnot nových, 36 očištěných od náboţenské tématiky. Ačkoliv byla a je lidová tradice vţdy povaţována za společný jednotící faktor v rodině, příbuzenstvu, mezi sousedy a přáteli, v obci a potaţmo v celé společnosti, docházelo však pod vlivem reţimu a pod heslem náboţenství je opium lidstva k narušování a zjevnému i skrytému potlačování těchto hodnot. 37 Vánocemi, jak jsem se dozvěděla od respondentů, se v dnešní době většinou nemíní pouze doba počínající 25. prosincem (tedy nejdůleţitější bod z hlediska náboţenského) a končící 6. lednem, ale celé údobí předvánoční - adventní a to počínaje 33 BROUČEK, Stanislav JEŘÁBEK, Richard [Eds.]: Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek, O - Ţ, věcná část. Praha 2007, s RICHTER, Klemens: Liturgie a život. Praha 2003, s ZÍBRT, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. VII. Vánoce. Hoj, ty Štědrý večere. Praha 2006, s Záměna Jeţíška za dědu Mráze. 37 SUKOVÁ, Vlasta: Význam lidové tradice v utváření společenského vědomí po roce Český lid 77, s

14 první adventní nedělí, pokračujíc svátkem sv. Mikuláše. Chápání Vánoc z hlediska dnešního člověka, který nevyznává víru, ale Vánoce slaví, končí dříve neţ Třemi králi. V posledních 20. letech, od roku 1989, dochází k obnovování přetrhaných pout z doby komunistického Československa, tj. například obnovení adventních koncertů a sledujeme nárůst a obnovení zvyků a tradic. Jedná se o zcela spontánní prvek a v počátcích o reakci na komunistické potlačování slavení těchto svátků. 14

15 4. Návštěva kostela v předvánočním období Doba adventu a s ním spojených Vánoc na vesnici v Pršticích byla dlouho očekávanou událostí, ostatně jako na všech vesnicích jiţní Moravy. V období od počátku 20. století, nenalézáme mnoho písemných zpráv nejen o svátcích vánočních, ale potaţmo o dění v obci vůbec. Spoléhat se tedy můţeme pouze na ţijící pamětníky - respondenty, ovšem jedná se uţ o pouze velmi malou skupinku prštických občanů, kteří se narodili ve 20. letech 20. století a jejich nejstarší vzpomínky tak sahají přibliţně do roku Také zápisky v obecní kronice a soukromých denících občanů jsou v této tematice velmi strohé. Zajímavým zdrojem se stala Obecní nebo téţ matriční kniha, která slouţila také jednotlivým starostům jako zápisník, kde si zaznamenávali, pro příslušná období, zajímavé události, přírodní pohromy apod. Právě zde se tedy dozvídáme informace o průběhu doby předvánoční v Pršticích na počátku 20. století. V době předvánoční jezdilo mnoho prštických rodin do kostelů ve městě Brně, díky dostupnosti ţeleznice jim bylo umoţněno se do města dostat poměrně snadno a rychle. Vyuţívali moţnosti adventního období, jednalo se zejména o matky s dětmi, kdy chodili do kostela sv. Tomáše a sv. Jakuba na ranní adventní bohosluţby. 38 Při tomto rodinném zvyku dostaly děti moţnost poznat a navštívit nejbliţší město. Na tomto fenoménu můţeme pozorovat, ţe většina obyvatel obce byla vysoce věřící a své děti vychovávali opět v křesťanské víře. Tento úkaz později v průběhu 60. let 20. století upadá a počet věřících se sniţuje. 39 Do Ořechova Tikovic na adventní a vánoční bohosluţby 40 se dojíţdělo po celý průběh 20. století aţ do roku V roce 1989 byla pro prštické občany na zámku v Pršticích vyčleněna místnost, která měla nahrazovat kostel a kde se konaly sváteční obřady a pravidelné sobotní bohosluţby. Bohosluţby obstarával farář, pod jehoţ duchovní správu obec patří a jednalo se opět o ořechovského faráře. Improvizovaná kaple pojala přibliţně 60 lidí. Teprve v roce 2000 se počalo, nejprve z veřejné sbírky, později za přispění soukromého investora, stavby kaple nové vedle hřbitova, která by slouţila všem prštickým občanům, nejen k pravidelným bohosluţbám, ale i pohřbům a svatbám. Po zdlouhavých řízeních a změně zastupitelstva, které nepřálo stavbě, bylo budování kaple na čtyři roky zcela pozastaveno. A teprve s nástupem nového obecního 38 Místní zvyk dokumentuje pan Karel Mikulášek ve svých osobních zápiscích. MIKULÁŠEK, Karel: Prštice. V osobním vlastnictví pana Karla Mikuláška ml., s O úpadku religiozity pojednává kapitola v osobních záznamech Mikuláškových. 40 Nejednalo se jen o vánoční bohosluţby, ale i o kaţdodenní mše. 15

16 zastupitelstva v roce 2006 byla kaple dokončena a roku 2008 slavnostně vysvěcena. V dnešních dnech tedy konečně mají prštičtí občané vlastní kapli, kde probíhají veškeré bohosluţby. 41 Vznikl vlastní kaple v Pršticích, ovšem neznamenal nárůst věřících v obci a nárůst návštěvnosti kostela v průběhu adventní doby. Kaple je vyuţívána v adventním období na pravidelné sobotní bohosluţby a o Vánocích na sváteční bohosluţbu 25. a 26. prosince. Na Štědrovečerní půlnoční bohosluţbu se stále dojíţdí do Ořechova. 41 DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, 158 s. 16

17 5. Život předvánočních Prštic Mezi tradice a zvyky v předvánočních Pršticích byly v průběhu 20. století zařazeny i jevy, které nemají mnoho společného s obřadní tradicí. Např. se jedná o Soutěţ o sněhového muţe a hokejové turnaje. Jejich kolektivní ráz však přispívá k tomu, ţe se v předvánočním období staly nedílnou součástí ţivota v Pršticích. V obci probíhají i tradiční Mikulášské besídky a vznikl nový fenomén Vánočního zpívání. Tradiční struktura výročního obyčejového cyklu je tedy rozšiřována o nové prvky, které mohou přetrvat, kdyţ staré tradiční obřady a obyčeje v Pršticích zanikly. Místní škola započala v letech nově vzniklé Československé republiky, tj. ve 20. letech 20. století v mnohých akcích, z nichţ některé se dochovaly a tradují dodnes, jako výše zmiňovaná besídka, a některé ustaly a bohuţel se neujaly. U zdejších obyvatel a ţáků školy a přetrvala jen Vánoční slavnost. 6. a 10. prosince 1904 pořádal učitelský sbor žákům vánoční slavnosti za četného účastenství rodičů a přátel školy. Předneseny byly krásné koledy a vánoční básně. Některým žákyním z Radostic rodičové zakázali zúčastnit se slavností, že nezpívaly sóla! Sokolská jednota zdejší darovala při té příležitosti celý čistý výnos z divadla přes 18 korun a veledůstojný pan farář tikovský 10 korun k účelům školním. Dítkám vystrojen stromek vánoční. 42 Předcházející výňatek ze školní kroniky dobře dokresluje představu o předvánočních akcích v Pršticích. Zmíněná vánoční slavnost byla prestiţní záleţitostí a započala tradici vánoční besídek v místní škole, s výjimkou přerušení v době války a posléze od roku 1948 do roku 1989, kdy se musel změnit celkový ráz besídky. V tomto období byly částečně vypuštěny některé koledy a nahradily je nové umělé písně, také s vánoční tématikou. Předvedení práce ţáků školy ovšem zůstalo zachováno v pozměněné podobě i v době Československé socialistické republiky. K pravému smyslu slavnosti, tj. předvedení umu ţáků z místní základní školy a ke zpěvu tradičních koled se navrátilo v roce 1990 a je tomu tak dodnes. Svoji strukturou se vánoční slavnost velice podobala Mikulášské besídce, ta se odlišovala nadělováním balíčků pro školní děti. Mezi tradiční místní zimní školní radovánky patřilo i stavění sněhuláků na hřišti za Obecní školou. Pravidelně od roku 1910, při dostatku sněhu, se konala soutěţ o obřího sněhového muţe. Iniciátorem prvního ročníku byl místní řídící učitel Páral. Akce, které se účastnili všichni ţáci místní školy, probíhala v čase vyučování a řídící 42 Školní kronika, založená V. K. Jeřábkem 1. října Uloţena na OÚ Prštice, s

18 učitel vţdy vyhradil jeden z předvánočních prosincových dnů na oblíbenou soutěţ. 43 Ţactvo školy se rozdělilo do několika druţstev a společnými silami se snaţili vytvořit největšího sněhového muţe. Učitelé školy potom vyhodnocovali výsledky. Fotograficky zdokumentován je poslední ročník v roce Mezi tradiční předvánoční události nejen sportovní, ale i společenské lze zařadit i hokejové zápasy místního muţstva Prštice proti okolním soupeřům. Za fotbalovým hřištěm bylo vybudováno v roce 1970 hokejové hřiště, předtím se hrálo na zamrzlé ploše fotbalového hřiště, které přebudováním a mantinely suplovalo jednoduše hřiště hokejové. Zájem o členství v hokejovém muţstvu, spadající pod TJ Sokol Prštice, byl velký a tréninky probíhaly pravidelně od prvního zamrznutí plochy, tj. od půlky aţ konce listopadu. Ty největší zápasy se odehrávaly v době vánoční, neboť bylo nejpříhodnější počasí a o víkendech probíhali turnaje. Nutno podotknout, ţe Prštičtí se činili a na svém vlastním ledě většinou zdolali soupeře. Mezi nejnavštěvovanější zápasy se řadil také tradiční Vánoční turnaj druţstev. Takto se hrálo přibliţně do roku Později se začalo jezdit trénovat do Brna na kryté kluziště a kluziště přírodní v Pršticích začalo chátrat, aţ se postupně poupravilo na cvičiště pro Kynologický klub, v této podobě se nachází dnes. Hokejové muţstvo se s rokem 1989 rozpadlo Tamtéţ, s V roce 1941 je zaznamenán poslední ročník, v následujících letech se soutěţ nekonala, důvody však nejsou známy a po II. světové válce se jiţ soutěţ neobnovila. 45 SEVEROVÁ, Růţena: Prštice u Brna. Minulost a přítomnost obce. Rukopis, uloţeno na OÚ Prštice, s

19 5.1 Sv. Mikuláš Jedním z klíčových svátků počáteční periody adventního času a neopomenutelnou součástí doby předvánoční je také 6. prosince, tedy svátek Svatého Mikuláše. Ten je oblíben především u dětí a váţe se na něj spousta pověr. 46 Svátek svatého Mikuláše se ovšem slaví jiţ v předvečer samotného svátku, tedy 5. prosince, jedná se opět (stejně jako u 24. a 25. prosince) o vigilii, tedy noční bdění, kdy nový den začíná východem první hvězdy, respektive západem slunce. Utváření lidové tradice o Mikuláši ovlivnily prvky pocházející z legend. Původ toho obyčeje byl vykládán jiţ u starších generací tím, ţe sv. Mikuláš, biskup z Myry, který se narodil kolem roku 250 našeho letopočtu, nadělil potřebnému pytlík s penězi, který v noci vhodil oknem do komory. 47 Mikuláš se stal patronem dětí, které s radostí v předvečer 6. prosince čekají na obdarování. 48 Mikuláš, nazývaný téţ Svatý bývá tradičně znázorňován jako biskup se zlatou berlou, bílými vousy a vysokou čepicí s košíkem plným sladkostí a darů. Častým zájmem etnologického bádání jsou mikulášské průvody, kde bývá řada dalších postav. Kromě zmiňovaného Mikuláše je to také čert. Je zpravidla oblečen v koţichu obráceném srstí nahoru, přepásán řetězem nebo řemenem, ve tváři je začerněn sazemi nebo má škrabošku, na hlavě beranici, beraní, kozí, volské či kravské rohy. Protějškem čerta je anděl. Ten má dlouhé bílé šaty, křídla, čelenku s hvězdou nebo pozlacenou papírovou korunu; někdy má přes ramena přehozen plášť ze slámy. 49 Na fantazii dětí působilo také vyprávění, ţe se daleko za vesnicí Mikuláš za tmy spouští z nebe po zlatých provazech. Obchůzky na den sv. Mikuláše jsou v naší zemi velmi pevně zakořeněny a udrţují se i nyní v 21. století snad ve všech vesnicích i městech na Moravě. Vedle dospělých se převlékají za mikuláše i děti - coţ je novodobým jevem, a je zvykem, ţe chodí více skupin. 46 MIKULÁŠEK, Karel: Prštice. V osobním vlastnictví pana Karla Mikuláška ml., s ZÍBRT, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1889, s Pověst se vztahovala k měšťanu, který měl tři dcery a díky štědrému daru je mohl provdat. Sv. Mikuláš se tedy stal patronem dítek a svobodných dívek. 48 ZÍBRT, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1889, s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole:

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole: Mikuláš V předvečer sv. Mikuláše, 5. prosince, chodí Mikuláš, andělé a čerti, aby pochválili hodné žáky a postrašili neposlušné děti. Hodným dětem jsou rozdávány dárky, nejčastěji sladkosti a ovoce, neposlušným

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Advent výpisky, výtah Stručná anotace učební jednotky Jedná se o vyučovací hodinu, ve

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

ZVONEČEK VÁNOCE 2017

ZVONEČEK VÁNOCE 2017 ZVONEČEK VÁNOCE 2017 1 2 Jiný kraj, jiné Vánoce Každé malé dítě u nás ví, co jsou Vánoce: zpívání koled, stavění betlému, rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek se svíčkou po vodě, ke štědrovečerní

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti,

Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti, Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti, obracíme se na Vás s žádostí o vypracování dotazníku, jenž je tentokrát zaměřen na slavnosti, zvyky a obyčeje, které se odehrávají během

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Multikulturní a multireligiózní výchova projekt Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Vypracovaly: Andrea Petrová Pavlína Brabcová Dagmar Mysíková 1. Identifikace tématu Tématem jsou Vánoce v minulosti a současnosti,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 2/2016 XXIII. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ Č. 20 ze zasedání Rady obce Jakartovice, konaného dne 3.2.2016 Rada obce schvaluje: 1. Uzavření Dodatku

Více

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz 2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba adventní, která Vánocům

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Jak si užít tradiční Vánoce:

Jak si užít tradiční Vánoce: Jak si užít tradiční Vánoce: Perfektní klidnou a pohodovou atmosféru vytvoří spousta vánočních obyčejů, tradic, dobrot, písniček, dekorací...každý má na to svůj recept. Co nejvíce vánočních motivů jsem

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více