Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Etnologie Ilona Daňková Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Brno, 30. listopad 2009 Podpis autora práce

3 Děkuji PhDr. Danielu Drápalovi, Ph.D. za hodnotné rady a připomínky, kterými moji práci provázel. Dále bych ráda poděkovala všem respondentům za informace, které mi pomohly tuto práci dokončit.

4 OBSAH 1. Úvod Prštice Advent a Vánoce Návštěva kostela v předvánočním období Ţivot předvánočních Prštic Sv. Mikuláš Mikulášské besídky v obci Vánoční zpívání Proměna vnímání předvánoční a vánoční doby z informací respondentů Stravovací zvyklosti v období předvánočním a vánočním Vánoční výzdoba Průběh Vánoc Štědrý den Boţí hod vánoční Sv. Štěpán Tři králové Závěr Literatura Prameny Seznam informátorů Přílohy... 46

5 1. Úvod Téma bakalářské práce předvánoční respektive adventní čas a Vánoce v obci Prštice jsem si vybrala, neboť pocházím z obce Prštice a zajímala mě proměna vnímání vymezeného období kalendářního roku a potaţmo celé adventní doby v očích místních občanů. Můj zájem se zaměřuje na dvě specifické periody zimního období. Jedná se o dobu předvánoční, termínem rozumím dobu adventní, tedy čtyři týdny před 25. prosincem. Slovní spojení předvánoční čas upřednostňuji před slovem advent, neboť i dostupná literatura a prameny o Pršticích zmiňují hlavně předvánoční dobu. V minulosti je tato doba chápána jako doba klidu v hospodářství doba rozjímání a setkávání se. V průběhu 20. století se význam proměnil a stala se z ní doba shonu a příprav na Štědrý den. Z hlediska výzkumu je nosným a na informace dostatečně bohatý předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. prosinec. Druhým obdobím, na které se zaměřuji, jsou Vánoce. Cílem mé práce bylo zmapovat historii, proměnu a současnost doby předvánoční a Vánoc samotných, s ní spojených zvyků a tradicí. Předmětem mého zájmu byly i prvky, které nesouvisejí s obřadní tradicí, ale postupem času se staly součástí předvánočního dění v Pršticích. Kladla jsem si otázku, jak ovlivňuje slavení adventu a Vánoc velké město Brno v blízkosti zkoumané obce Prštic. Jak tuto dobu ovlivnil před z hospodářské vesnice na takřka předměstí velkého města? Pro Brno je příznačný jeho zvláštní vztah mezi vlastním vnitřním městem a prstenci okolních předměstských částí a vesnic v jeho širším zázemí. Mezi Brnem a okolními vesnicemi vzniká jakési zvláštní pouto. Vesnice v tomto prstenci 1 ztrácely koncem 19. století svůj pravý zemědělský charakter a postupně z nich vymizeli sedláci. Z přistěhovalců do těchto vesnic se stávali dělníci v městských továrnách a ve vesnicích, kam se přistěhovali, si stavěli domky. 2 Tento vývoj, který zmiňuje a dokládá autorka Helena Bočková ve své studii, lze aplikovat i na Prštice, které svou polohou spadají do zmiňovaného širšího prstence. 1 BOČKOVÁ, Helena: Tendence vývoje sváteční stravy v Brně od počátku 20. století. Český lid 75, 1988, s Tamtéţ. 5

6 Důleţitým bodem je porovnání, jak probíhaly vánoční svátky v minulosti tj. v 1. polovině 20. století, které zvyky přetrvaly dodnes, které naopak postupem času vymizely. Snaţila jsem se zaznamenat děje-li se v obci v době předvánoční a vánoční něco nového, co můţe postupem času přerůst v lokální tradici. Zajímavé je sledovat fenomén dnešních Vánoc a především působení médií na místní populaci. Východisko pro bakalářskou práci představoval terénní výzkum, který jsem realizovala v zimě roku 2008 a na jaře roku Pozornost byla zaměřena na dobu předvánoční tj. adventní, Vánoce a s nimi spojené oslavy v obci Prštice. Výzkum pokračoval rozhovory s vybranými respondenty. Dotazované osoby jsem se snaţila vybrat tak, aby odpovídaly co moţná nejširšímu věkovému rozpětí a byly zastoupeny všechny generace. Velkým pomocníkem ve zkoumané vánoční tématice se ukázal místní Klub důchodců, jehoţ členové velmi ochotně spolupracovali a byli přínosem pro tuto bakalářskou práci. Výzkum jsem zaměřila i na odbornou literaturu, archivní prameny a kroniky, které jsou uloţeny ve Státním okresním archivu v Rajhradě. Pramennou základnu se podařilo rozšířit o cenné ručně psané zápisky místní učitelky paní Růţeny Severové a prštického rodáka pana Karla Mikuláška. Samotný výzkum jsem rozdělila do tří časových období a to sice: období první poloviny 20. století, kde mi byly dokladem zejména archivní prameny a kroniky; dále potom období 60. a 70. let 20. století, kde jsem mohla zapojit jiţ i výpovědi respondentů a v neposlední řadě současnost a jak obec ţije ve vánočním čase v posledních letech. 6

7 2. Prštice Obec Prštice se nachází v jihozápadní části Brněnska západně od Ořechova v přibliţné vzdálenosti 15 km od Brna, v nadmořské výšce 293 m n. m. Svoji zástavbou téměř navazuje na sousední obec Silůvky. Historické jádro vesnice je tvořeno dvouřadou ulicovkou, situovanou podél spojovací komunikace mezi Silůvkami a Střelicemi, v minulosti byla komunikace lemovaná jedním z meandrů potoka Šatavy, později zkráceným umělým průkopem za zámeckou zahradou. 3 První písemná zmínka o obci pochází z roku Jedná se o první nepřímý záznam o existenci Prštic a zároveň dosud nejstarší zjištěnou zprávu o vesnici, kterou přináší do dnešní doby dochovaná listina, sepsaná v skriptoriu oslavanského kláštera 23. října Zmiňovaná písemná památka se řadí mezi tzv. rudíkovské listiny, které dokládají darování patronátního práva kostela v Rudíkově poblíţ Velkého Meziříčí cisterciáckému klášteru v Oslavanech Arnoštem z Rudíkova. Text listiny ukončuje seznam svědků obdarování: moravský komoří Matouš z Černé Hory, brněnský cúdař, tj. soudce, Bravík, pak následují jména Beneda, Bavor a Niţata z Prštic, Ilvík a Maršík ze Šakvic. 5 V obci byly rovněţ nalezeny starší památky, např. kamenné mlaty a mince z doby Václava II. Získané archeologické nálezy tedy dokládají, ţe osada zde jiţ byla před první zaznamenanou zmínkou. 6 Další písemné zprávy o Pršticích a o místních vlastnících přináší aţ zaloţení moravských zemských desek v roce Nejvýznamnější stavbou obce je barokní zámek, který byl původně postaven jako tvrz v 16. století a postupem času přestavěn do dnešní barokní podoby. Počátkem 20. století bylo zámku vyuţíváno jako obydlí zaměstnanců velkostatku a ke skladovacím a hospodářským účelům. Roku 1950 zámek koupila obec Prštice a od roku 1952 zde byly umístěny prostory MNV, knihovna, mateřská škola. Po průběţné rekonstrukci slouţí v nynější podobě zámek jako sídlo Obecního úřadu, mateřské školky, knihovny a poskytuje i prostory ke komerčnímu pronájmu. Mezi další významné stavby v obci se řadí kaple se zvonicí, která má nad vchodem mramorovou desku s vyrytým nápisem: Ke cti a chvále sv. Cyrila 3 DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, s SADÍLEK, Jaroslav: Prštice zámek. Stavebně historický průzkum. Olešnice na Moravě 2002, s DUŠKOVÁ, Saša: Listiny rudíkovské. Časopis Matice moravské LXVIII., 1948, s SLAVÍK, František Augustin: Brněnský okres, Vlastivěda moravská. Brno 2007, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s

8 a Metoda postavila obec Prštice Kaplička je patrová s vysokou jehlancovitou střechou. Spisovatel Viktor Kamil Jeřábek, který v Pršticích působil dvacet let jako řídící učitel, se o stavbě zmiňuje v knize Počestná obec Valčice. 8 Zvonička dodnes slouţí své původní funkci a zvoněním oznamuje úmrtí občana Prštic. Východně od zámku je malá kaplička čtvercového půdorysu, která má nad stříškou báni a nad ní řecký kříţek. U kapličky jsou dvě veliké lípy (bývaly čtyři), které nám dokládají, ţe se tu kdysi křiţovaly dvě cesty. 9 Obec si po první světové válce zachovávala průměrný počet obyvatel přes 800 osob, avšak se zavedením ţeleznice do Silůvek se počet obyvatel Prštic zvýšil aţ téměř k jedné tisícovce, díky snadnější dostupnosti Brna. Svůj přibliţný stav si uchoval po celý průběh 20. století. 10 V nynější době počet stálých obyvatel vesnice mírně klesá, přibývá ovšem počet lidí stěhujících se do Prštic z jiných měst a obcí. Zajímavé zjištění se dočteme v prštické kronice z roku Jsou to údaje o počtu obyvatel v Pršticích a dále o počtu věřících v obci: Sčítání lidu v obci V roce 1880 : 503 osob 1890 : 536 osob 1900 : 585 osob 1910 : 627 osob 1920 : 754 osob 1930 : 921 osob Počet obyvatel 921 z toho 455 muţů a 466 ţen. Dle vyznání náboženského: Římskokatolické: 747 osob Československé: 149 osob Pravoslavné: 9 osob Bez vyznání: 11 osob Českobratrské: 4 osoby 8 JEŘÁBEK, Viktor Kamil: Počestná obec Valčice. Olomouc 1909, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s

9 saních. 13 V obecním zastupitelstvu v prvním desetiletí 20. století měli dominující danou. 16 Zajímavou reflexi sociálních a ekonomických poměrů nám přináší rukopis paní Evangelické anglikánské: 1 osoba 11 V duchovní správě patřila obec Prštice k farnosti Štikovice (pozdější Tikovice, sloučeny s Ořechovem); Prštičtí mají malou kapli u severo-východního konce obce, tato kaple ovšem slouţí pouze v jarním období k tradiční mši při příleţitosti Jánských hodů, avšak k trvalému přerodu ve svatostánek byla nevhodná. 12 Obec tedy nikdy neměla svůj samostatný kostel a občané docházeli pravidelně do kostela sv. Jiří do Tikovic. Jinak tomu nebylo ani v době adventu, na Štědrý den, půlnoční bohosluţbu (ve 22: ) a 25. a 26. prosince. Cesta je dlouhá asi čtyři kilometry a chodilo se většinou pěšky, majetnější občané v první polovině 20. století jezdili na vozech, při dostatku sněhu na zastoupení selští hospodáři, zbylí dva členové (chalupníci) zastupovali zbývající vrstvu obyvatel. 14 Převáţnou většinu obyvatel obce 15 tvořili sedláci, zbytek tovární dělníci dojíţdějící za prací do Brna nebo Ivančic. Dle dobových zápisů můţeme zjistit, ţe výdělky byly skrovné a pracovaly ţeny i děti. Děti pracovaly sezónně na velkostatku (při sklizni hrášku, při jednocení řepy apod.). Ţeny vypomáhaly, jak bylo třeba např. v kravíně. Deputátníci, tj. dělníci trvalí zaměstnanci místního velkostatku, kteří bydleli v panských bytech umístěných přímo v zámku, měli svou práci určenou a pevně Růţeny Severové, která ve svých zápiscích zachycuje i odchod a příchod obyvatel do vesnice. Zmíněné dělení uvádí pro období 1. polovině 20. století, přibliţně do roku Rozděluje obec na vrstvy dle majetku, přičemţ nejvyšší místo a uznání dle ní zasluhují sedláci. Členění učinila dle výměry polí, velikosti stavení, mnoţství dobytka ve chlévě, ale i podle vlivného a bohatého příbuzenstva. Dále oceňuje pracovitost a píli jednotlivých sedláků a jejich rodin, ale upozorňuje také na to, ţe ti příliš horliví jedinci, se posléze dočkají posměchu zbylých vesničanů. Zmiňuje i hierarchii v obci a oceňuje nejvýše postaveného rolníka, který se po volbách stal 11 SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r. 1918, inv. č. 23, s SLAVÍK, František Augustin: Vlastivěda moravská: Brněnský okres. Brno 2007, s SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond N 106: Kronika obce Prštic od r inv. č. 23, s SEVEROVÁ, Růţena: Prštice u Brna. Minulost a přítomnost obce. Rukopis, uloţeno na OÚ Prštice, s Přibliţně 60% tvořili sedláci, zbytek se dělil mezi chalupníky a dělníky. 16 SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s. 8. 9

10 starostou, 17 jehoţ si všichni váţili, uznávali ho a chodili za ním pro rady a stál tedy nejvýše v hierarchii obce. Obzvláště vyzdvihuje starostovu důvěryhodnost v době válečné, tedy v době první světové války. 18 Po I. světové válce se rozvrţení obce změnilo, přibylo dělníků na ţeleznici a v Brně, zejména v 50. a 60. letech 20. století. 19 Jednotné zemědělské druţstvo bylo v Pršticích zaloţeno roku 1958 a čítalo 32 členy, velká část místních obyvatel tedy pracovala v JZD. 20 Sčítání lidu v obci v následujících letech 1940 : : : : : : : : 890 osob Dle uvedeného sčítání lidu v obci z let můţeme pozorovat mírný vzestup počtu obyvatel po II. světové válce, v 50. a 60. letech 20. století se počet obyvatel dostává aţ k jedné tisícovce a postupně se ustaluje kolem 900 stálých obyvatel. Je tomu tak aţ do dnešních dní. Nárůst obyvatel v letech po II. světové válce můţeme přičíst zvyšující se porodnosti ţen narozených během roku 1945 a po tomto roce. Počet obyvatel v posledních letech mírně klesá. Tento jev můţeme vysvětlit tím, ţe starší obyvatelé postupně umírají a porodnost v obci byla velmi nízká, a teprve v posledních třech letech můţeme zaznamenat pozvolný nárůst porodnosti v obci Prštice. V současnosti obec nemá přesná čísla týkající se přihlášení k víře. 21 Dá se však usuzovat z návštěvnosti místní kaple, kterou nechali prštičtí občané v posledních pěti letech vystavět. Nadále tedy převládá u občanů vyznání římskokatolické, následované Československou církví husitskou. Zástupci mladší generace tj. narozeni v 80. letech 20. století jsou většinou bez vyznání, resp. nehlásí se k ţádné víře. 17 Starostův dům byl v obci Prštice do roku 1939 označován smaltovanou cedulkou s nápisem Radní. 18 SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s Při sčítání lidu v roce 2001 se přibliţně jen 20% občanů přihlásilo k náboţenskému vyznání římskokatolickému. 10

11 V obci v současné době působí následující spolky: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Prštice, Myslivecké sdruţení Prštice-Radostice, Kynologický klub Prštice, Klub důchodců, Ekumenické sdruţení občanů Prštice. 22 V minulých letech byl velmi aktivní také Divadelní spolek, který patřil pod Tělovýchovnou jednotu Prštice a který se vysoce podílel na obohacení společenského dění v obci. Za četné návštěvnosti a podpory místních občanů se konaly pravidelné premiéry známých divadelních her oblíbených autorů. Nejinak tomu bylo i v době předvánoční, kdy se hra vybírala tematicky a těšila se největší návštěvě prštického publika. Divadelní spolek ovšem zanikl v roce Spolky, působící v současné době, se významněji podílejí na společenském a kulturním dění v obci. V podstatě jako jediní spolu s obcí a za její podpory organizují výroční slavnosti, plesy a Jánské hody, které přetrvaly do dnešních let. 24 Mezi činitele, kteří se zásadně podílejí na veřejném ţivotě obce, lze započítat i Základní a mateřskou školu Prštice, které jsou činné právě v předvánoční době a pořádají Mikulášské besídky. Dalším významným subjektem, podílejícím se na předvánočním veřejném ţivotě je TJ Sokol Prštice. Tento spolek organizuje kaţdoroční veřejnou Mikuláškou besídku. 25 Současným trend je ovšem nevázat se na spolkové organizace, zájem o členství místních organizacích tudíţ opadá, zejména ze strany mladších občanů, coţ se poté zcela odráţí v aktivitě těchto spolků DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, 158 s. 23 Kronika TJ Sokol Prštice. V majetku TJ Sokol Prštice, uloţeno tamtéţ, s V minulosti se v obci konaly také hody Václavské, tzv. ţenáčské, které zanikli, postupně se ztrácením zájmu mladých párů o účast na hodech. 25 Obecní kronika Uloţeno na OÚ Prštice. Nečíslováno. 26 Obecní kronika Uloţeno na OÚ Prštice. Nečíslováno. 11

12 3. Advent a Vánoce Advent (z lat. adventus příchod) je obecně začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. Advent začíná na první adventní neděli, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem (tj. čtyři neděle před 25. prosincem). Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Ještě přibliţně do II. světové války je advent, v Pršticích taktéţ uváděn jako předvánoční doba, 27 chápán jako doba hospodářského klidu, doba setkávání se a rozjímání. Délka adventního období se v minulosti pohybovalo různě, většinou od čtyř do osmi týdnů a v průběhu doby se ustálilo na současné týdny čtyři. V této práci ovšem uţívám příhodnější a v dnešní desakralizované době odpovídající termín předvánoční doba. Ta začíná většinou uţ v průběhu listopadu, trvá po celý prosinec. Dá se počítat od skončení rolnických prací, po hodových (posvícenských) oslavách úrody a po poslední kateřinské zábavě 30. listopadu, kdy nastává doba zimního klidu. Od posledních listopadových dnů tedy lidé ţili očekáváním příchodu Vykupitele. 28 Z křesťanského pohledu nastala spolu s adventem doba půstu. Nekonaly se taneční zábavy ani svatby. 29 Vedle náboţensky laděného adventu, jehoţ počátky lze přesně historicky zařadit 30, se k adventu váţe řada obřadů, obyčejů a pověr. 31 Doba vánoční v západní liturgii začíná prvními nešporami svátku Narození Páně (Boţí hod vánoční) a trvá aţ do svátku Křtu Páně včetně. Zahrnuje tyto významné dny: Boţí hod vánoční (den Narození páně, 25. prosinec); svátek sv. Štěpána (26. prosinec); den sv. Jana Evangelisty (27. prosinec); den Mláďátek (téţ betlémských Neviňátek, 28. prosinec); den sv. Silvestra (31. prosinec); den Obřezání Páně (1. leden); na nějţ připadá téţ jeden z mariánských svátků; den sv. Tří králů (6. leden). 32 Štědrý den, tedy 24. prosince si své postavení v liturgii křesťanské církve získal ve 4. století, kdy byly ustanoveny oslavy narození Jeţíše Krista 25. prosince. Význam svátečního večera si 24. prosinec uchoval i po zrušení většiny vigilií. Dle církevních 27 O adventu jako době předvánoční se zmiňuje v kronice Růţena Severová a tento termín je v Pršticích zauţíván více neţ advent. SEVEROVÁ, Růţena: c.d., s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s V Pršticích dodrţováno přibliţně do II. světové války. 30 Počátky adventu sahají do 7. století. RICHTER, Klemes: Liturgie a život. Praha 2003, s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s VAVŘINOVÁ, Valburga: Malá encyklopedie Vánoc. Praha 2002, s

13 předpisů měl být Štědrý den zasvěcen postu, modlitbám, bdění do půlnočních bohosluţeb a duchovní přípravy na Vánoce. 33 V průběhu 20. století se chápání Vánoc změnilo. V dnešní době se velice často setkáváme s názorem, ţe Vánoce jsou největším svátkem roku. Uvádí se tak na základě příprav na toto období a mnozí lidé je za největší svátky v roce povaţují. Není tomu ovšem tak, alespoň ne v chápání křesťanském. Vrcholem roku z pohledu liturgie jsou Velikonoce a Vánoce se dostávají aţ na druhé místo. 34 Vliv na změnu v chápání předvánoční doby a Vánoc má mnoho činitelů, jedná se o faktor rodinného zázemí, víry, historie a v neposlední řadě také určitý tlak doby. Přesto jsou vánoční svátky, nebo také svátky radosti, klidu a míru spojovány s velkou měrou obyčejů a pověr, které přetrvaly a některé se v dnešní době obnovují. 35 Přibliţně do 50. let 20. století se v Pršticích doba vánoční chápala opravdu jako doba, kdy je zemědělský klid a vykonávají se jen nejnutnější práce. Doba, kdy se obyvatele vesnice setkávali a skutečné Vánoce počínaly 25. prosincem. V komunistickém Československu nastává změna a vytlačování povědomí o křesťanských Vánocích. Po II. světové válce docházelo, zvláště od 50. let 20. století, ke snaze o rozmělnění společenského vědomí pod heslem ideové jednoty vládnoucí komunistické strany a docházelo k soustavnému vědomému vytlačování tzv. přeţitků minulosti tj. křesťanských Vánoc. Jednalo se o projevy individuálních i skupinových hodnot a nastávala i snaha k tvorbě hodnot nových, 36 očištěných od náboţenské tématiky. Ačkoliv byla a je lidová tradice vţdy povaţována za společný jednotící faktor v rodině, příbuzenstvu, mezi sousedy a přáteli, v obci a potaţmo v celé společnosti, docházelo však pod vlivem reţimu a pod heslem náboţenství je opium lidstva k narušování a zjevnému i skrytému potlačování těchto hodnot. 37 Vánocemi, jak jsem se dozvěděla od respondentů, se v dnešní době většinou nemíní pouze doba počínající 25. prosincem (tedy nejdůleţitější bod z hlediska náboţenského) a končící 6. lednem, ale celé údobí předvánoční - adventní a to počínaje 33 BROUČEK, Stanislav JEŘÁBEK, Richard [Eds.]: Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek, O - Ţ, věcná část. Praha 2007, s RICHTER, Klemens: Liturgie a život. Praha 2003, s ZÍBRT, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. VII. Vánoce. Hoj, ty Štědrý večere. Praha 2006, s Záměna Jeţíška za dědu Mráze. 37 SUKOVÁ, Vlasta: Význam lidové tradice v utváření společenského vědomí po roce Český lid 77, s

14 první adventní nedělí, pokračujíc svátkem sv. Mikuláše. Chápání Vánoc z hlediska dnešního člověka, který nevyznává víru, ale Vánoce slaví, končí dříve neţ Třemi králi. V posledních 20. letech, od roku 1989, dochází k obnovování přetrhaných pout z doby komunistického Československa, tj. například obnovení adventních koncertů a sledujeme nárůst a obnovení zvyků a tradic. Jedná se o zcela spontánní prvek a v počátcích o reakci na komunistické potlačování slavení těchto svátků. 14

15 4. Návštěva kostela v předvánočním období Doba adventu a s ním spojených Vánoc na vesnici v Pršticích byla dlouho očekávanou událostí, ostatně jako na všech vesnicích jiţní Moravy. V období od počátku 20. století, nenalézáme mnoho písemných zpráv nejen o svátcích vánočních, ale potaţmo o dění v obci vůbec. Spoléhat se tedy můţeme pouze na ţijící pamětníky - respondenty, ovšem jedná se uţ o pouze velmi malou skupinku prštických občanů, kteří se narodili ve 20. letech 20. století a jejich nejstarší vzpomínky tak sahají přibliţně do roku Také zápisky v obecní kronice a soukromých denících občanů jsou v této tematice velmi strohé. Zajímavým zdrojem se stala Obecní nebo téţ matriční kniha, která slouţila také jednotlivým starostům jako zápisník, kde si zaznamenávali, pro příslušná období, zajímavé události, přírodní pohromy apod. Právě zde se tedy dozvídáme informace o průběhu doby předvánoční v Pršticích na počátku 20. století. V době předvánoční jezdilo mnoho prštických rodin do kostelů ve městě Brně, díky dostupnosti ţeleznice jim bylo umoţněno se do města dostat poměrně snadno a rychle. Vyuţívali moţnosti adventního období, jednalo se zejména o matky s dětmi, kdy chodili do kostela sv. Tomáše a sv. Jakuba na ranní adventní bohosluţby. 38 Při tomto rodinném zvyku dostaly děti moţnost poznat a navštívit nejbliţší město. Na tomto fenoménu můţeme pozorovat, ţe většina obyvatel obce byla vysoce věřící a své děti vychovávali opět v křesťanské víře. Tento úkaz později v průběhu 60. let 20. století upadá a počet věřících se sniţuje. 39 Do Ořechova Tikovic na adventní a vánoční bohosluţby 40 se dojíţdělo po celý průběh 20. století aţ do roku V roce 1989 byla pro prštické občany na zámku v Pršticích vyčleněna místnost, která měla nahrazovat kostel a kde se konaly sváteční obřady a pravidelné sobotní bohosluţby. Bohosluţby obstarával farář, pod jehoţ duchovní správu obec patří a jednalo se opět o ořechovského faráře. Improvizovaná kaple pojala přibliţně 60 lidí. Teprve v roce 2000 se počalo, nejprve z veřejné sbírky, později za přispění soukromého investora, stavby kaple nové vedle hřbitova, která by slouţila všem prštickým občanům, nejen k pravidelným bohosluţbám, ale i pohřbům a svatbám. Po zdlouhavých řízeních a změně zastupitelstva, které nepřálo stavbě, bylo budování kaple na čtyři roky zcela pozastaveno. A teprve s nástupem nového obecního 38 Místní zvyk dokumentuje pan Karel Mikulášek ve svých osobních zápiscích. MIKULÁŠEK, Karel: Prštice. V osobním vlastnictví pana Karla Mikuláška ml., s O úpadku religiozity pojednává kapitola v osobních záznamech Mikuláškových. 40 Nejednalo se jen o vánoční bohosluţby, ale i o kaţdodenní mše. 15

16 zastupitelstva v roce 2006 byla kaple dokončena a roku 2008 slavnostně vysvěcena. V dnešních dnech tedy konečně mají prštičtí občané vlastní kapli, kde probíhají veškeré bohosluţby. 41 Vznikl vlastní kaple v Pršticích, ovšem neznamenal nárůst věřících v obci a nárůst návštěvnosti kostela v průběhu adventní doby. Kaple je vyuţívána v adventním období na pravidelné sobotní bohosluţby a o Vánocích na sváteční bohosluţbu 25. a 26. prosince. Na Štědrovečerní půlnoční bohosluţbu se stále dojíţdí do Ořechova. 41 DANĚK, Josef ZAPLETALOVÁ, Petra DAŇKOVÁ, Ilona: Prštice v proměnách času. Zlín 2009, 158 s. 16

17 5. Život předvánočních Prštic Mezi tradice a zvyky v předvánočních Pršticích byly v průběhu 20. století zařazeny i jevy, které nemají mnoho společného s obřadní tradicí. Např. se jedná o Soutěţ o sněhového muţe a hokejové turnaje. Jejich kolektivní ráz však přispívá k tomu, ţe se v předvánočním období staly nedílnou součástí ţivota v Pršticích. V obci probíhají i tradiční Mikulášské besídky a vznikl nový fenomén Vánočního zpívání. Tradiční struktura výročního obyčejového cyklu je tedy rozšiřována o nové prvky, které mohou přetrvat, kdyţ staré tradiční obřady a obyčeje v Pršticích zanikly. Místní škola započala v letech nově vzniklé Československé republiky, tj. ve 20. letech 20. století v mnohých akcích, z nichţ některé se dochovaly a tradují dodnes, jako výše zmiňovaná besídka, a některé ustaly a bohuţel se neujaly. U zdejších obyvatel a ţáků školy a přetrvala jen Vánoční slavnost. 6. a 10. prosince 1904 pořádal učitelský sbor žákům vánoční slavnosti za četného účastenství rodičů a přátel školy. Předneseny byly krásné koledy a vánoční básně. Některým žákyním z Radostic rodičové zakázali zúčastnit se slavností, že nezpívaly sóla! Sokolská jednota zdejší darovala při té příležitosti celý čistý výnos z divadla přes 18 korun a veledůstojný pan farář tikovský 10 korun k účelům školním. Dítkám vystrojen stromek vánoční. 42 Předcházející výňatek ze školní kroniky dobře dokresluje představu o předvánočních akcích v Pršticích. Zmíněná vánoční slavnost byla prestiţní záleţitostí a započala tradici vánoční besídek v místní škole, s výjimkou přerušení v době války a posléze od roku 1948 do roku 1989, kdy se musel změnit celkový ráz besídky. V tomto období byly částečně vypuštěny některé koledy a nahradily je nové umělé písně, také s vánoční tématikou. Předvedení práce ţáků školy ovšem zůstalo zachováno v pozměněné podobě i v době Československé socialistické republiky. K pravému smyslu slavnosti, tj. předvedení umu ţáků z místní základní školy a ke zpěvu tradičních koled se navrátilo v roce 1990 a je tomu tak dodnes. Svoji strukturou se vánoční slavnost velice podobala Mikulášské besídce, ta se odlišovala nadělováním balíčků pro školní děti. Mezi tradiční místní zimní školní radovánky patřilo i stavění sněhuláků na hřišti za Obecní školou. Pravidelně od roku 1910, při dostatku sněhu, se konala soutěţ o obřího sněhového muţe. Iniciátorem prvního ročníku byl místní řídící učitel Páral. Akce, které se účastnili všichni ţáci místní školy, probíhala v čase vyučování a řídící 42 Školní kronika, založená V. K. Jeřábkem 1. října Uloţena na OÚ Prštice, s

18 učitel vţdy vyhradil jeden z předvánočních prosincových dnů na oblíbenou soutěţ. 43 Ţactvo školy se rozdělilo do několika druţstev a společnými silami se snaţili vytvořit největšího sněhového muţe. Učitelé školy potom vyhodnocovali výsledky. Fotograficky zdokumentován je poslední ročník v roce Mezi tradiční předvánoční události nejen sportovní, ale i společenské lze zařadit i hokejové zápasy místního muţstva Prštice proti okolním soupeřům. Za fotbalovým hřištěm bylo vybudováno v roce 1970 hokejové hřiště, předtím se hrálo na zamrzlé ploše fotbalového hřiště, které přebudováním a mantinely suplovalo jednoduše hřiště hokejové. Zájem o členství v hokejovém muţstvu, spadající pod TJ Sokol Prštice, byl velký a tréninky probíhaly pravidelně od prvního zamrznutí plochy, tj. od půlky aţ konce listopadu. Ty největší zápasy se odehrávaly v době vánoční, neboť bylo nejpříhodnější počasí a o víkendech probíhali turnaje. Nutno podotknout, ţe Prštičtí se činili a na svém vlastním ledě většinou zdolali soupeře. Mezi nejnavštěvovanější zápasy se řadil také tradiční Vánoční turnaj druţstev. Takto se hrálo přibliţně do roku Později se začalo jezdit trénovat do Brna na kryté kluziště a kluziště přírodní v Pršticích začalo chátrat, aţ se postupně poupravilo na cvičiště pro Kynologický klub, v této podobě se nachází dnes. Hokejové muţstvo se s rokem 1989 rozpadlo Tamtéţ, s V roce 1941 je zaznamenán poslední ročník, v následujících letech se soutěţ nekonala, důvody však nejsou známy a po II. světové válce se jiţ soutěţ neobnovila. 45 SEVEROVÁ, Růţena: Prštice u Brna. Minulost a přítomnost obce. Rukopis, uloţeno na OÚ Prštice, s

19 5.1 Sv. Mikuláš Jedním z klíčových svátků počáteční periody adventního času a neopomenutelnou součástí doby předvánoční je také 6. prosince, tedy svátek Svatého Mikuláše. Ten je oblíben především u dětí a váţe se na něj spousta pověr. 46 Svátek svatého Mikuláše se ovšem slaví jiţ v předvečer samotného svátku, tedy 5. prosince, jedná se opět (stejně jako u 24. a 25. prosince) o vigilii, tedy noční bdění, kdy nový den začíná východem první hvězdy, respektive západem slunce. Utváření lidové tradice o Mikuláši ovlivnily prvky pocházející z legend. Původ toho obyčeje byl vykládán jiţ u starších generací tím, ţe sv. Mikuláš, biskup z Myry, který se narodil kolem roku 250 našeho letopočtu, nadělil potřebnému pytlík s penězi, který v noci vhodil oknem do komory. 47 Mikuláš se stal patronem dětí, které s radostí v předvečer 6. prosince čekají na obdarování. 48 Mikuláš, nazývaný téţ Svatý bývá tradičně znázorňován jako biskup se zlatou berlou, bílými vousy a vysokou čepicí s košíkem plným sladkostí a darů. Častým zájmem etnologického bádání jsou mikulášské průvody, kde bývá řada dalších postav. Kromě zmiňovaného Mikuláše je to také čert. Je zpravidla oblečen v koţichu obráceném srstí nahoru, přepásán řetězem nebo řemenem, ve tváři je začerněn sazemi nebo má škrabošku, na hlavě beranici, beraní, kozí, volské či kravské rohy. Protějškem čerta je anděl. Ten má dlouhé bílé šaty, křídla, čelenku s hvězdou nebo pozlacenou papírovou korunu; někdy má přes ramena přehozen plášť ze slámy. 49 Na fantazii dětí působilo také vyprávění, ţe se daleko za vesnicí Mikuláš za tmy spouští z nebe po zlatých provazech. Obchůzky na den sv. Mikuláše jsou v naší zemi velmi pevně zakořeněny a udrţují se i nyní v 21. století snad ve všech vesnicích i městech na Moravě. Vedle dospělých se převlékají za mikuláše i děti - coţ je novodobým jevem, a je zvykem, ţe chodí více skupin. 46 MIKULÁŠEK, Karel: Prštice. V osobním vlastnictví pana Karla Mikuláška ml., s ZÍBRT, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1889, s Pověst se vztahovala k měšťanu, který měl tři dcery a díky štědrému daru je mohl provdat. Sv. Mikuláš se tedy stal patronem dítek a svobodných dívek. 48 ZÍBRT, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1889, s FROLEC, Václav a kol.: Vánoce v české kultuře. Praha 1988, s

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz 2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba adventní, která Vánocům

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih.

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih. SILŮVSKÝ KROJ POPIS PŮVODNÍHO KROJE Základ kroje je tvořen ze 2 až 3 oděvních součástí. Po staletí se kroj zdobil různými doplňky a detaily, kterými se odlišoval dle jednotlivých krajů, jejich bohatství

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 2/2016 XXIII. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ Č. 20 ze zasedání Rady obce Jakartovice, konaného dne 3.2.2016 Rada obce schvaluje: 1. Uzavření Dodatku

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Kronika obce Věžky. Prosinec 2013. Obecní záležitosti:

Kronika obce Věžky. Prosinec 2013. Obecní záležitosti: Kronika obce Věžky Prosinec 2013 Obecní záležitosti: Veřejné zasedání zastupitelstva obce Věžky se konalo dne 13. 12. 2013 (čerpáno ze zápisu č. 23/2013) Přítomno 6 členů zastupitelstva Bedřich Gardavský,

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více