6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ"

Transkript

1 6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

2 S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: C O NAJDETE V TOMTO Č Í S L E 8/ D Á L N I C E A RYCHLOST- N Í S I L N I C E V ČR R OZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ F U N C H A L NA MADEIŘE /10 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel./ fax: / V LASTNOSTI C E M E N T O B E T O N O V Ý C H VOZOVEK V YMÝVANÝ B E T O N P O V R C H O V Á Ú P R A V A C E M E N T O- B E T O N O V Ý C H VOZOVEK 22/ 16/ /30 C EMENTOBETONOVÉ LETIŠTNÍ P L O C H Y Ú LOHA D I A G N O S T I K Y PŘI V Ý S T A V B Ě B E T O N O V Ý C H S I L N I Č N Í C H A LETIŠTNÍCH VOZOVEK SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax: / W HITETOPPING PŘEDSTAVA N E B O R E A L I T A T E C H N I C K Á EXKURZE ČBS SKOTSKO 2005 /58

3 O BSAH Ú VODNÍK Jan L. Vítek /2 T ÉMA S YSTÉM VOLBY DRUHU KRYTU SILNIC A DÁLNIC Otakar Vacín /3 P ROFILY Ř EDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR /6 O BRAZOVÁ PŘÍLOHA D ÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE V ČR S CEMENTOBETONOVOU VOZOVKOU /8 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE R OZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ FUNCHAL NA MADEIŘE Pavel Hustoles /10 C EMENTOBETONOVÉ LETIŠTNÍ PLOCHY Vladimír Roith /16 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE V LASTNOSTI CEMENTOBETONOVÝCH VOZOVEK Karel Pospíšil /18 Ú LOHA DIAGNOSTIKY PŘI VÝSTAVBĚ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH A LETIŠTNÍCH VOZOVEK Jiří Jareš, Luděk Mališ, Lubomír Příleský /22 K RITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ PRO STAVBU VOZOVEK S BETONOVÝM KRYTEM V RAKOUSKU Günter Breyer /27 V YMÝVANÝ BETON POVRCHOVÁ ÚPRAVA CEMENTOBETONOVÝCH VOZOVEK Jiří Šrutka /30 W HITETOPPING PŘEDSTAVA NEBO REALITA Ivan Smolík /33 B ETON PRO PILÍŘE DÁLNIČNÍHO MOSTU PŘES RYBNÝ POTOK NA DÁLNICI D8, ÚSEK TRMICE STÁTNÍ HRANICE Vladimír Veselý, Bohumil Ježek /38 F IREMNÍ PREZENTACE B YTOVÝ DŮM SLOVAN V BRNĚ /36 V ĚDA A VÝZKUM D UKTILITNÍ VLASTNOSTI ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘI SEISMICKÉM ZATÍŽENÍ Daniel Makovička, Daniel Makovička ml. /42 O POSUZOVÁNÍ LETIŠTNÍCH VOZOVEK František Luxemburk, Bohuslav Novotný /48 V ÝZKUM SNIŽOVÁNÍ HLUKU /51 N ORMY JAKOST CERTIFIKACE E UROKÓD 1 ČSN EN Z ATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ ČÁST 2: Z ATÍŽENÍ MOSTŮ DOPRAVOU Josef Sláma /52 S PEKTRUM T ECHNICKÁ EXKURZE ČBS SKOTSKO 2005 Jana Margoldová, Vlastimil Šrůma /58 R EŠERŠE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ /62 A KTUALITY BETON TKS MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY /63 P ŘEHLED TÉMAT ČÍSEL ČASOPISU V ROCE 2006 /63 S EMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /64 Ročník: pátý Číslo: 6/2005 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Vlastimil Šrůma, CSc. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Redaktorky: Kateřina Jakobcová, Petra Johová Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Luděk Bogdan, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. (předseda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda), Ing. Jan Hutečka, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, PhD, Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Ilustrace na této straně a na zadní straně obálky: Mgr. A. Marcel Turic Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s., Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Samcova 1, Praha 1 Vedení vydavatelství: tel.: , fax: Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel./fax: Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1 čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. Foto na titulní straně: Nový úsek dálnice D11, foto: Michal Linhart BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 6/2005 1

4 PÚ ROFILY VOD EDITORIAL M I L É ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Poslední číslo letošního ročníku časopisu je věnováno především výstavbě silniční a dálniční sítě. To je téma mimořádně aktuální, neboť po určitém zpomalení rozvoje těchto komunikací konečně došlo opět k urychlení další výstavby a jistě se brzy dočkáme otevření nových úseků dálnic či rychlostních komunikací. Opět je diskutována otázka, zda je pro uživatele i investora vhodnější betonový nebo asfaltový povrch hlavních komunikací. Obě varianty mají svá pro a proti, avšak alespoň podle mého názoru moderní betonové konstrukce vozovek mohou nabídnout velmi vysoký standard pohodlí jízdy, výhodné bezpečnostní parametry v podobě dostatečné adheze pneumatik, i dobré viditelnosti v noci a v neposlední řadě dlouhodobou životnost, jak je patrné např. i ze zkušeností na D1, kde povrch nebyl zdaleka tak kvalitní, jak můžeme pozorovat na D5 nebo na nově rekonstruovaných částech D11. Rozvoj silniční sítě u nás je, podobně jako možná i v jiných zemích, postižen na jedné straně velkou snahou zdokonalit celý systém především dálnic a hlavních rychlostních komunikací, na druhé straně řadou okolností, které vedou k jeho zpomalování a vzniku překážek, které v konečné fázi způsobují, že i částečně fungující stavby jsou silně znehodnocovány tím, že chybějící úseky zpomalující provoz jsou příčinou nehod, někdy i ztrát na životech a v neposlední řadě zdrojem silného znečištění ovzduší a doslova otravování obyvatelstva. Typickým příkladem je obchvat města Plzně. Trasa byla naplánována již dávno, celá dálnice kromě zmiňovaného úseku byla zprovozněna, ale obchvat Plzně bude dokončen přibližně o 10 let později než přilehlé úseky. Kromě cestujících řidičů nejvíce utrpělo obyvatelstvo Plzně. Podobná situace se v menším měřítku týká Chlumce nad Cidlinou v případě dálnice D11 a v blízké době i překonání Českého středohoří na D8. Na podzim příštího roku bude uvedena do provozu část D8 v úseku Ústí nad Labem státní hranice, s pokračováním do Drážďan. Na dokončení úseku Lovosice Ústí nad Labem si budeme muset počkat, podle dnešních informací, možná do roku Je toto vůbec nutné? Nakonec bude trasa stejně postavena a škody ponesou zase převážně obyvatelé oblasti nebo účastníci silničního provozu. Toto jsou jistě známé skutečnosti, které však nemají snadné řešení, jinak by snad bylo již nalezeno. Přesto vedou k nespokojenosti mnoha obyvatel ke hmotným škodám a ztrátám na lidských životech. Na druhé straně, důsledkem zdržení je následný vysoký tlak na rychlost výstavby, pokud k jejímu odsouhlasení konečně dojde. V optimálním případě je výsledkem nalezení alternativních a efektivních postupů výstavby tak, aby stejné dílo bylo postaveno rychleji, což často na druhé straně souvisí se zvýšením nákladů, protože zázraky se obvykle nedějí a má-li něco jít rychleji, musí se to zaplatit formou zvýšeného úsilí nebo jiné části stavebních nákladů. Jako příklad lze uvést i městský tunel Mrázovka v Praze. Shrneme-li nastalou situaci, je zřejmé, že současná praxe má mnoho nedostatků a je otázkou, je-li v silách současné administrativy něco vůbec změnit a najít vhodné řešení pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury, přestože jsou všichni jistě přesvědčeni o tom, že její význam je zřejmý a nutnost vybudovat fungující dopravní systém je zcela bez diskuse. Přitom pravděpodobně není problém v tom, že by nebylo možné získat dostatečné investiční prostředky pro realizaci naplánovaných projektů, ale spíše v legislativním systému, který umožňuje tak významné projekty velmi nepříznivě brzdit. Je známo z jiných zemí i ve vyspělé Evropě, že trpí podobnými problémy a že je těžké velké stavby prosazovat. Přesto však by stálo za úvahu se podívat, jak je problém řešen jinde a jak docílit toho, aby se konečně i u nás výstavba rozběhla takovým tempem, aby i naše doprava mohla spolehlivě fungovat a abychom nebyli vystaveni nebezpečí, že jedna dopravní nehoda je schopna zablokovat dopravu na celém velkém území. Současně je nutné si povšimnout, že podobnými problémy netrpí jen stavby dopravní infrastruktury. Když jde o schválení významnější stavby např. továrna nebo obchodní centrum, vznikají obdobné situace, které v řadě případů investora odradí a odejde někam jinam. Zajímavý z tohoto pohledu bude i vývoj výstavby automobilky Hyundai, o které se rozhoduje na severní Moravě. Je zcela možné, že nakonec ani k výstavbě nedojde. To však jsou jen úvahy a teprve budoucnost ukáže, jak vše dopadne. Jisté je jen jedno. Podobné postupy i v jiných oblastech vedou v konečné fázi k nezájmu investorů, k zpomalení rozvoje dané lokality a ztrátě příležitosti pozvednout naši ekonomiku na vyšší úroveň. Z uvedeného plyne, že podobné situace jsou nepříznivé a že by bylo nanejvýš vhodné se jim vyhnout. Otázkou však zůstává, zda je možné nalézt takové mechanizmy, které by to umožnily. Bohužel však jde o otázku, jejíž řešení pravděpodobně přesahuje rámec možností většiny našich čtenářů. Jen budoucí vývoj ukáže, zda bude nalezen postup, jak velké projekty, o jejichž přínosu nejsou pochybnosti, budou realizovány a zda bude brán též ohled na existenci lidí, kterých se výstavba přímo týká a má jim přinést zlepšení podmínek životního prostředí, pracovní příležitosti nebo jiné snadno popsatelné výhody. Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Předseda České betonářské společnosti a předseda Národní skupiny fib 2 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 6/2005

5 T ÉMA TOPIC S YSTÉM V O L B Y DRUHU KRYTU S I L N I C A DÁLNIC SYSTEM OF SELECTION OF SURFACING OF ROADS AND MOTORWAYS O TAKAR VACÍN Vozovky s betonovým nebo asfaltovým krytem? Čemu dát přednost a co je výhodnější? Autor se pokusí na základě dosavadních zkušeností ŘSD ČR, současně používaných technologií a zahraničních zkušeností poukázat na výhody a nevýhody obou technologií a doložit, že obě mají své místo i při současném budování dálniční sítě. Which should engineers choose, road pavements with concrete or asphalt surfacing? Which should be preferred, and which would be more benefitial? Based on previous experience of the Management of Roads and Motorways, Czech Republic, currently exploited technologies and international practice, the author of this paper will try to highlight advantages, as well as disadvantages of both technologies and prove that both have their place in the current construction of the motorway network. Vozovky silnic a dálnic mohou mít kryt z asfaltových vrstev, nebo z cementového betonu. Oba druhy krytu mají své přednosti a nedostatky, které se výrazněji projevují v různých podmínkách. Zjednodušeně lze říci, že betonové vozovky se uplatňují především v místech velkého dopravního zatížení s vysokým podílem těžké dopravy, asfaltové vozovky spíše u vozovek s nižším dopravním zatížením. Z toho vyplývá jejich užití betonové vozovky většinou na dálnicích a rychlostních silnicích, asfaltové vozovky zejména na ostatních druzích silnic. Neplatí to však jednoznačně, ovlivňuje to ještě řada jiných podmínek. V České republice je v současnosti užíváno km silnic a dálnic, z toho je 542 km dálnic, km silnic I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a km silnic II. a III. třídy. Vedle státní a krajské sítě silnic je zhruba stejný počet místních komunikací značně rozdílné úrovně, od šesti pruhových silnic s těžkou vozovkou po prašné cesty. Ze státních silnic je 102 km silnic s betonovou vozovkou (převážně u rychlostních silnic), u dálnic je betonová vozovka na 285 km. Obdobná situace je i u dalších vyspělých evropských zemí. Např. v SRN má z km dálnic (stav k roku 2001) betonový povrch v průměru 25 % dálnic a asfaltový 75 %. Přitom jsou značné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, např. Hamburk má 0 % betonových vozovek, Severní Vestfálsko 8,6 %, naopak Meklenbursko 74,9 % a Brémy 76,3 %. Rozhodovací proces ovlivňuje vždy řada faktorů a není to jen cena za výstavbu, nebo správněji za celou dobu životnosti. V ÝHODY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ KRYTU VOZOVEK Uváděné všeobecné výhody a nevýhody asfaltových a betonových vozovek se vztahují k jejich základním a běžně používaným konstrukcím. Oba technologické proudy rozvíjejí v posledních letech řadu speciálních technologií, které reagují na některé nevýhody a úspěšně je odstraňují. Např. vymývané betony tvoří povrchy betonových vozovek zejména v Rakousku a úspěšně snižují hladinu hluku způsobenou pohybem pneumatiky po vozovce. Nové konstrukce betonových vozovek na mostech zde umožňují jejich průběžné vedení. Velmi tuhé asfaltové podkladní vrstvy minimalizují poruchy vyjíždění kolejí i při vyšších intenzitách těžké dopravy. Drenážní asfaltové koberce výrazně snižují hladinu hluku a rychle odvádějí srážkovou vodu z vozovky. Asfaltové vozovky umožňují operativnější provádění méně náročné na mechanizaci, rychlejší a lepší provádění detailů, oprav, protismykových úprav a úprav rovnosti povrchu za provozu. Vozovky jsou méně hlučné a pro uživatele většinou příznivější v otázce pohodlí jízdy. Výhodné je jejich používání na mostech a na neúnosných nebo poddolovaných územích s možností sedání. Hlavní nevýhodou je nižší životnost, častější tvorba poruch, tmavší povrch a větší teplotní citlivost. Výhodou betonových vozovek je cca dvojnásobná životnost vozovky, menší tvorba poruch, a tím méně časté a nákladné opravy a světlejší povrch prakticky necitlivý na vyšší teploty. To je z hlediska bezpečnosti důležité pro tunely. Nevýhodou je náročnost na kvalitu provádění a technologické vybavení dodavatele; provádění oprav a celkových rekonstrukcí je časově náročné. K nevýhodám patří vyšší hlučnost a menší pohodlí jízdy. S OUČASNĚ POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE CBV A AV Po roce 1990 se v České republice s rozvojem výstavby dálnic a rychlostních komunikací rozšířilo používání nových technologií. Vstupem zahraničních firem do našeho stavebnictví je využíváno jejich know how a je umožněn i nákup (zapůjčení) moderní mechanizace a špičkových hmot ze zahraničí (asfalty, zálivky, přísady apod.). Výraznou úlohu zde hraje i přebírání evropských norem, ke kterému postupně dochází. Řada českých odborníků spolupracuje přímo v CEN/TC 227, nebo v národních aplikačních týmech. Např. řada ustanovení pro cementobetonový kryt, která budou platit v evropských normách, jsou již dnes převzata do předpisu MDČR, Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací kap. 6. Tak jsme v kontaktu se špičkovými technologiemi používanými ve světě. Vozovky s cementobetonovým krytem Po roce 1990 jsme se orientovali při výstavbě cementobetonových (CB) krytů převážně na zkušenosti sousedních států (Rakousko a Německo), od nichž jsme převzali technologii i vý- Tab. 1 Příklady konstrukcí dálničních vozovek s cementobetonovým krytem [mm] Tab. 1 Examples of carriageway with concrete cover [mm] Tab. 2 Příklady konstrukcí dálničních vozovek s asfaltovým krytem [mm] Tab. 1 Examples of carriageway with asphalt cover [mm] Stavba D5-511, 512 D D CB dvojvrstvý kamenivo zpevněné cementem 180 HGT 150 MZK 180 štěrko-drť štěrkopísek (280) Stavba D5-510 D3-306 D8-807a D8-807b AKMS ABVH OKH VMT 100 MZK KZC 80 ŠD B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 6/2005 3

6 T ÉMA TOPIC sledky řešení různých výzkumných úkolů. Naše zkušenosti s betonovými vozovkami prováděnými v šedesátých a sedmdesátých letech jasně prokázaly nutnost umístění výztužných prvků ve spárách a řešení otázek spojených s hlučností a drsností vozovek. Betonové vozovky dálnic a rychlostních silnic se od té doby ustálily na provádění dvouvrstvých CB krytů. V místech příčných spar jsou osazovány trny, v místech podélných spar kotvy. Příčinou nejsou pouze ekonomické důvody, i když spodní vrstva není tak náročná na kvalitu kameniva (ohladitelnost). Jsou to především technické důvody. Jestliže byly při jednovrstvé betonáži zaznamenány následné poruchy ve formě trhlin nad výztužnými prvky, je takové nebezpečí u dvouvrstvé konstrukce sníženo v případech, že kaverna není hluboká, tzn. že prvek je nepříliš hluboko pod povrchem spodní vrstvy a horní vrstva je dostatečně silná. Tenké horní vrstvy nebezpečí poruch zvyšují. Technické aspekty pro dvouvrstvou konstrukci jsou v zásadě vymezeny lepším předpokladem vytvořit rovný povrch. Vyrovnání nerovností podkladu by se mělo uskutečnit ve spodní vrstvě. Výhodou je přesné umístění výztužných prvků ve spárách při současném dokonalém vytvoření konzistentního prostředí v okolí těchto prvků. Tato výhoda se týká pouze strojů s plně automatickým zařízením DBI a je podmíněna perfektním seřízením účinnosti vibrace horní vrstvy. Třetí výhodou je uzavřený povrch bez jakýchkoliv následných narušení jeho celistvosti. Použitý beton musí odpovídat průkazním zkouškám, splňovat kritéria v pevnosti v tlaku, odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek a nově též TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací. Vedle co nejdelší životnosti vozovky jsou důležité požadavky na její rovnost, vyhovující drsnost a minimální hlučnost. Přitom otázky hlučnosti jsou důležité nejenom pro její uživatele, ale i pro sousedy přilehlé vozovky. Drsnost a hlučnost spolu úzce souvisí. Snaha o zvýšení drsnosti docílená hrubou striáží, např. na D11, přinesla velké zvýšení hluku, ale i dojem nerovné vozovky. Drsnost u betonových vozovek zabezpečuje v prvních deseti letech po uvedení do provozu cementová malta na povrchu, jejíž struktura je provedena pomocí vlečené juty, umělým trávníkem nebo kartáči. Příčná úprava zajistí lepší protismykové vlastnosti, podélné vlečení zlepšuje akustické podmínky. Pro trvanlivost malty je rozhodující kvalita a kvantita cementu, spolu s používáním křemičitých písků odolných proti ohlazení. Je-li malta po deseti letech provozu z povrchu odstraněna, musí převzít rozhodující povrchové vlastnosti vozovky obnažené, hrubé kamenivo. Betonové kryty jsou s ohledem na pevnost, přenos zatížení, odolnost proti deformacím a protismykové vlastnosti vhodné pro síť dálnic a silnic nejvyšší důležitosti se stále rostoucím podílem těžké dopravy a zvyšující se intenzitou dopravy. Životnost betonového krytu vozovky nezávisí pouze na samotné tloušťce krytu, ale na jeho správném dimenzování a na okrajových stavebních podmínkách jako je provedení spar, odvodnění, odolnost podkladu proti erozi apod. V provozu je třeba věnovat péči utěsnění spar, a tím zabránění průniku vody s rozmrazovacími látkami do konstrukce. Projekt a dimenzování vzhledem k místním podmínkám, výběr materiálů, výroba a pokládka betonu jsou náročné na kvalitu prováděných prací. Nedostatky se projeví v životnosti díla a lze je jen těžko a za vysokých nákladů odstraňovat. Ze zkušeností našich sousedů (Rakousko a SRN) považuji za důležité převzít technologie provádění betonového krytu alespoň na malých a středních mostech a na mostech bez přechodové konstrukce. Povrchy z vymývaného betonu do velikosti kameniva max. 11 mm jsou vhodným kompromisem řešícím otázky hluku a drsnosti. Za perspektivní lze považovat i návrhy 300 mm CB desek na nestmelených podkladních vrstvách. Odzkoušené poznatky rozšiřují možnosti použití vozovek s CB krytem. Vozovky s asfaltovým krytem Začátkem devadesátých let dochází k významnému posunu ve výstavbě těžkých asfaltových (AB) vozovek pro dálnice a rychlostní komunikace. Výsledkem jsou konstrukce na D8, D5, které po deseti, resp. osmi letech nejeví známky vyjíždění kolejí. Začaly být výrazně používány modifikované asfalty a nové typy podkladních asfaltových vrstev VMT, jejichž parametry se blíží hydraulicky stmeleným úpravám. Jejich moduly tuhosti při 15 C často výrazně překračují hranici MPa. Pro kryty vozovek jsou používány asfaltové koberce mastixové či tenké úpravy. To umožňuje ekonomické použití kvalitního kameniva vzhledem k ohladitelnosti, i přilnavosti a tvarové vhodnosti. V současnosti nejvíce používané konstrukce asfaltových vozovek jsou uvedeny v tab. 2. V porovnání se světem se více držíme našich sousedů v SRN, kde jsou pro kryty používány převážně mastixové koberce. V jižní a západní Evropě jsou více rozšířeny drenážní a protihlukové koberce. Jedná se o dvouvrstvé kryty i o tenké jednovrstvé úpravy. Snížení hlučnosti proti klasickým asfaltovým kobercům je o 6 i více db. Jejich výhodou je rychlé odvedení vody při dešti, což přináší snížení nehodovosti a zlepšení pohodlí jízdy. V našich klimatických podmínkách jsou na těchto úpravách problémy se zimní údržbou a v rychlém zanášení mezerovitého koberce nečistotami. Díky tomu, že většinu našich stavebních firem vlastní velké světové koncerny (SKANSKA, VINCI, STRABAG, COLAS, SWIETEL- SKY apod.), jsou sledovány a využívány všechny novinky v oblasti pojiv, stabilizujících přísad, přísad zlepšujících zpracovatelnost. Trendem je používání tvrdších asfaltů. Při návrzích je nutno postupovat rozvážně, vzhledem k potřebné odolnosti proti vzniku mrazových trhlin při nízkých teplotách. V provádění prací je patrný vzestup, zejména ve výrobě asfaltových směsí. S běžně nabízenými výrobními zařízeními lze téměř dokonale a v požadovaném množství připravit všechny druhy používaných směsí modifikovaných či nemodifikovaných, obsahujících různé přísady či s možností přidání R-materiálu. Dalším trendem je výroba teplých asfaltových směsí, které jsou značným přínosem pro ekologii. Ukázal jsem, že výrobci asfaltových vo zovek se snaží vcelku úspěšně zvyšovat životnost svých vozovek a snižovat nutné zásahy při opravách a minimalizovat náklady na rekonstrukce. Úspěšně řeší otázky hluku a drsnosti. Přitom zachovávají přednosti asfaltových vozovek v otázkách operativnosti, možnosti zesilování vozovek a etapovitosti výstavby. (To se může uplatnit v případě PPP projektů i u dálničních staveb.) Jejich jednoznačnou výhodou je rychlé provádění oprav za částečného provozu. K RITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ O KRYTU VOZOVEK Uvedl jsem přednosti jednotlivých typů krytu a ukázal, že oba jsou schopny při správném dimenzování přenést vysokou zátěž. Při rozhodování je nutno počítat s rozdílnou životností konstrukce; u AB 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 6/2005

7 T ÉMA TOPIC vozovek je počítáno dvacet let, u CB vozovek čtyřicet let. Nejdůležitějším kritériem při rozhodování by mělo být očekávané dopravní zatížení, zejména podíl těžké dopravy. V Rakousku při dopravním zatížení do pěti tisíc vozidel/24 hodin dostávají přednost AB vozovky, při zatížení od pěti do deseti tisíc vozidel/24 hodin je prostor pro ekonomická kritéria jasně stanoven v soutěži a při zatížení vyšším než osm až deset tisíc vozidel/ 24 hodin již dostávají přednost betonové vozovky. Ekonomické posouzení je nutno provádět podle LCC (Life Cycle Cost), což je proces ekonomické analýzy pro posouzení nákladů životního cyklu výrobku v celém životním cyklu. Metoda je používána v USA povinně od roku 1995 na základě požadavků FHWA. Také v Evropě je již běžně rozšířena. Analyzované období by mělo být vždy delší než návrhové, je doporučováno nejméně třicet pět let. Celkové náklady shrnují počáteční náklady a náklady na údržbu. Musí zahrnovat i náklady uživatelů, které mají na LCC největší dopad (stoupají se zhoršováním stavu vozovky a se ztrátami času jejich uživatelů). Metoda LCC je zahrnuta do HDM 4, které ŘSD používá pro posouzení efektivnosti a ekonomické návratnosti větších investičních záměrů. Metoda byla přizpůsobena domácím podmínkám a běžně se používá. Nevýhodou metody LCC je značné množství požadovaných údajů a jejich korektnost. Do výpočtových analýz je nutno vkládat prověřená objektivní data, zejména o nákladech na opravy a jejich cykličnost. Nelze vycházet ze skutečně vynaložených nákladů na opravy, které jsou vzhledem k nedostatku finančních prostředků výrazně nižší než by měly být, ani ze současné životnosti konstrukcí, protože je ovlivněna neprováděním cyklické údržby. Nemůžeme vycházet ani z technicky špatně provedených úseků, které bylo nutno rekonstruovat podstatně dříve před předpokládanou dobou životnosti. Přibližným vodítkem pro provedené výpočty jsou zkušenosti ze zahraničí. V Rakousku je zjednodušeně považována za příznivější betonová vozovka, pokud je její počáteční cena vyšší do 10 % proti asfaltové vozovce. V Německu existuje pro stavbu budovaných dálnic tzv. pětimarkový výnos Spolkového ministerstva dopravy. Při rozhodování mezi betonovou a asfaltovou vozovkou se volí beton i tehdy, stojí-li m 2 o 5 DM (od roku 2002 o 2,56 ) více než asfaltová technologie. Finanční rozdíl vystihuje nákladovou výhodnost betonových krytů z hlediska doby užívání. Vedle ekonomického posouzení existují ještě další kritéria, která mohou rozhodnutí o druhu konstrukce ovlivnit, např. geologické poměry a únosnost podloží. Patří sem i poddolovaná území. V současné době, kdy příprava staveb trvá i deset let a jejich provádění vzhledem k mezinárodním smlouvám pouze dva roky, je otázka konsolidace zemního tělesa problematická; trasa vykazuje velký podíl mostních konstrukcí, na kterých v ČR stále neprovádíme betonové vozovky. Střídání povrchů je pro dodavatele organizačně náročné a neekonomické, pro uživatele nepříjemné a vzhledem k různému chování krytů v zimních podmínkách až nebezpečné; etapovitost výstavby, zadávání staveb po menších úsecích, neujasněnost dalšího časového postupu výstavby; místní podmínky vzhledem k dosažitelnosti potřebných materiálů, ale i vybavenosti potřebnými zařízeními; povrch vozovky by měl zůstávat stejný minimálně v celcích 20 až 40 km. Investor by neměl připouštět změny krytu vozovky na základě ceny pro každou stavbu (někdy pouze 3 km), ale v ucelených tazích požadavky uživatelů i údržbových organizací. O PRAVY A REKONSTRUKCE VZOVEK Pro opravy a rekonstrukce vozovek platí uvedené přednosti jednotlivých konstrukcí. Opravy asfaltových vozovek jsou všeobecně jednodušší. Opravy betonových vozovek méně časté, ale časově náročnější. Pro rekonstrukce dálnice je rozhodující doba uzavírky. Je-li více než dvojnásobná u betonových vozovek, jsou ztráty uživatelů způsobené uzavírkou většinou rozhodující pro ekonomické vyhodnocení. Závisí to na intenzitě dopravy, možnosti převedení jednoho nebo více pruhů do protisměru apod. (V Rakousku byl vyvinut tzv. dvanáctihodinový beton. Na dálnici A23 proběhly všechny potřebné práce od pátku 20 hod. do neděle 12 hod. Během dvou víkendů bylo sanováno 1250 m 2 vozovky.) Z toho důvodu se zejména v USA praktikuje rozbití, segmentace staré betonové vozovky a její překrytí asfaltovými vrstvami. Takzvaná rubelizace (celkové rozdrcení povrchu vozovky) a překrytí asfaltovými vrstvami je prováděno často za plného provozu, s uzavřením pouze poloviny jednoho jízdního pásu. Z ÁVĚR Ve světě i v ČR se vedle sebe vyvíjejí obě technologie vozovek mající své výhody a nevýhody a tento trend bude pokračovat. V ČR není žádný předpis, který by stanovoval, jaká vozovka má být použita. Prostor pro rozhodování zůstává investorovi i projektantovi. Vzhledem k měnícím se vstupním cenám materiálů a místním podmínkám je u větších staveb vždy nutné provádět ekonomickou analýzu v nákladech pro jednotlivé typy vozovek po celou dobu životnosti (LCC) a vkládat do výpočtů korektní data. Pro vozovky zatížené dopravou s intenzitou nad dvacet tisíc vozidel/24 hod. a s vysokým podílem těžké dopravy jsou vhodné CB vozovky. Je třeba rozvinout jejich provádění na mostech, aby bylo minimalizováno střídání povrchů. Také otázce drsnosti a hlučnosti betonových vozovek je nutno věnovat stálou pozornost. Při provádění CB vozovek je nutné dodržovat všechny požadavky a předpisy. Nedostatky se projeví v konečné kvalitě (rovnost povrchu, drsnost, správné vyztužení spar atd.), jsou těžko a nákladně odstranitelné a mohou negativně ovlivnit vzhled a životnost díla. Je třeba si uvědomit, že stavíme dílo pro další generace. ŘSD při přípravě dálničních staveb a staveb rychlostních komunikací vychází z ekonomického posouzení nabídek a z místních podmínek. Na jednotlivých tazích většinou udržuje stejnou technologii, pokud nebyly technické důvody k její změně. Dálniční tahy D1, D2, D11, D47, R35, R1 mají betonové vozovky, D8, D5 částečně a D3 vozovky s asfaltovým povrchem. Domnívám se, že vozovky s betonovým povrchem by měly být ve větší míře používány při budování rychlostních komunikací, ale i při výstavbě některých zatížených silnic I. tříd, zejména v místech stoupacích pruhů, v místech parkovišť a odpočívadel. Pro opravy a rekonstrukce bude nutné vyvinout a používat postupy, které budou minimalizovat dobu jejich provádění. Na zbývající část dálniční sítě a sítě rychlostních silnic pak zpracovat předběžnou koncepci, která stanoví a zdůvodní, kde se jaký kryt vozovky předpokládá a kde bude prostor pro předkládání alternativních nabídek. To dá zájemcům o výstavbu dostatečný prostor pro přípravu k soutěži a investorovi snad sníží celkové náklady. Ing. Otakar Vacín provozní ředitel ŘSD ČR Čerčanská 12, Praha 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 6/2005 5

8 P ROFILY PROFILES Ř E D I T E L S T V Í S I L N I C A DÁLNIC ČR PROFILE OF THE M A N A G E M E N T OF ROADS AND MOTORWAYS, C Z E C H R E P U B L I C Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy a spojů ČR k V rámci svého základního předmětu činnosti plní následující hlavní úkoly: hospodaří s dálnicemi a silnicemi I. třídy zabezpečuje výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu dálnic a silnic I. třídy zabezpečuje podklady pro zpracování koncepcí zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky spolupracuje s příslušnými orgány státní zprávy zpracovává podklady návrhy a zdůvodnění pro získávání a účelné rozdělování finančních prostředků zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru zajišťuje vedení ústřední evidence a statistiky silnic a dálnic, zajišťuje vydávání silničních map zabezpečuje informační systém silničního hospodářství provádí poradenskou a konzultační činnost ŘSD ČR má v současné době přibližně 1600 zaměstnanců. Vlastní investorská a provozní činnost pro dálnice je zabezpečována ze závodů v Praze a v Brně a pro silnice I. třídy z třinácti oblastních investorských správ se sídly v krajských městech. Výkon vlastní údržby a oprav dálnic provádí třináct Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD) a u silnic I. třídy organizace Správa a údržba silnic (SÚS), a to na smluvním základě. Obr. 1 Stávající a plánované dálnice a rychlostní komunikace Fig. 1 Current and planned motorways and expressways V ROCE 2006 BUDE OTEVŘENO 72 KM NOVÝCH DÁLNIC V roce 2005 probíhala výstavba současně na šesti dálničních tazích. Většina z rozestavěných kilometrů bude uvedena do provozu již v příštím roce, část dokonce ještě letos (obr. 1). ŘSD ČR jako investor a správce dálniční sítě a sítě silnic I. tříd útočí na rekordní čísla v historii českého dálničního stavebnictví. Jan Hoření, mluvčí ŘSD: ještě nikdy se nevyskytovala situace, kdy se v jednom běžném roce stavělo šest dálničních tahů. V současné době je rozestaveno výrazně přes 100 km dálnic. R OK 2005 PRVNÍ DVA ÚSEKY Od 24. října tohoto roku užívají řidiči novou část dálnice D1 v délce 17,6 km, která pokračuje v trase Vyškov Vrchoslavice (směr Zlín a později i Ostrava). Výstavba právě zprovozněné části byla zahájena v roce 2001, celkové náklady na její realizaci dosáhly cca 6 mld. Kč. Dokončení celé trasy je plánováno na rok V závěru roku bude otevřeno i 16 km dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. Pro letošek se zde počítá s obousměrným provozem v jedné polovině dálnice, příští rok se již bude jednat o plnohodnotnou dálnici až k Hradci Králové. Česká republika si může v oblasti výstavby dopravní infrastruktury připsat mezinárodní primát. Úsek dálnice D11 mezi Žehuní a Chýští je ve svém měřítku nejrychleji stavěnou dopravní tepnou v Evropě. Stavba dlouhá 16 km byla zahájena v říjnu 2004 a v prosinci 2005 bude zprovozněna v polovičním profilu. Stavba 1104 je dlouhá 26 km a vede z Libic nad Cidlinou do Chýště, navazuje na ní stavba 1105 do Hradce Králové. Na všech částech úseku 1104 probíhají stavební práce, kterých se účastní stovky dělníků, desítky dopravních prostředků a stavební techniky (velkoobjemové dempry, dozery, bagry, vrtací soupravy apod.). Pokud se, co do rychlosti výstavby, podíváme na jiné stavby v České republice nebo v Evropě, tak žádná z nich se nemůže dálnici D11 vyrovnat. Stavba 1104 je díky velkému nasazení nejrychleji stavěným dopravním tahem, uvedl generální ředitel ŘSD ČR Ing. Petr Laušman. Dálnice D11 v úseku Libice nad Cidlinou Chýšť je velmi sledovanou komunikací v České republice. Důvodem jsou vysoké intenzity dopravy na silnici I/11 a snaha otevřít obchvat dopravou sužovaného města Chlumec nad Cidlinou již letos. Druhým důvodem je vládní slib z roku 2001 továrně TPCA. Dopravní obslužnost na Prahu již byla zajištěna, teď zbývá ještě směr východní. Náklady na výstavbu 26 km dlouhého úseku se pohybují kolem 8 mld. Kč. Celý úsek D11 od Poděbrad k Hradci Králové bude jako plnohodnotná dálnice zprovozněn koncem roku Těchto 45 km bude stát zhruba 15 mld. Kč. R OK 2006 ŽNĚ NOVÝCH DÁLNIC Příští rok bude, co se týče přírůstku nových dálničních úseků, na poměry v České republice výjimečný. Celkem 72 km tvoří stavby: 3,5 km dlouhá střední část plzeňského ob chvatu, která zahrnuje 380 m dlouhý tunel Valík a 445 m dlouhý most přes řeku Úhlavu. Tím bude zcela dokončen obchvat Plzně i celá dálnice D5 v délce 150 km (Praha Plzeň Rozvadov). Pro zajímavost v roce 1989 končila tato dálnice na 29. km. 23,4 km dlouhý úsek dálnice D8 z Ústí nad Labem na německou hranici u Petrovic. Dálnice bude zdolávat 482 m převýšení přes hřeben 6 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 6/2005

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1 Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Modernizace dálnice D1 Základní informace Pavel Dobeš 20. června 2012 Základní informace Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku Úvodní slovo Historie dálnice D1 sahá na začátek minulého století. Plány na její výstavbu se výrazně měnily a ani dnes není dokončená. Její první úsek se otevřel v roce 1971 a od roku 1980 spojuje Prahu

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 w obsah w Úvodník Úvodník > 3 Dálnice D8 v číslech > 4 Rozdělení dálnice >

Více

PRAVDA O PŘÍČNÉM ROZNOSU TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

PRAVDA O PŘÍČNÉM ROZNOSU TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ PRAVDA O PŘÍČNÉM ROZNOSU TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ autor : Ing. Igor Suza, Adam Mikulík mobil : 0 28 28, e-mail : mostniasilnicni@centrum.cz organizace : Mostní a silniční, s.r.o. Havlíčkova 72, 02 00 Brno,

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Pavel Mandík a kolektiv TDS D3 1 Abstract The view of the technical supervisor of the works on activities related to geodetic work which considers

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více