Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1

2 2 2 7 / 8

3 3 3 7

4

5 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny 1) Rada města Strážnice bere na vědomí: 589 zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 3/ ze dne 7. 5., 590 plnění rozpočtu města za období 01 03/, 591 aktualizaci Akčního plánu č. 04/, 592 zápis z jednání komice cestovního ruchu č. 2/ ze dne 2. 4., 593 plán pěstební činnosti OTS ve městě Strážnice, 594 informaci místostarostky o nutnosti žádat peněžitou náhradu za bezesmluvní užívání městských pozemků v oboře k výkonu práva myslivosti Ing. Novotným. 2) Rada města Strážnice schvaluje: 630 vyvedení Projektové dokumentace k využití zdravotního střediska vypracované v letech Ing. arch. Vaškem z Brna, z rozpracovaných investic na nákladové účty města, 631 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Svazu zdravotně postižených občanů ve Strážnici na úhradu pronájmu prostor při pořádání výroční členské schůze dne , 632 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč organizaci Zdislava Veselí, o. p. s. na činnost v roce, 633 poskytnutí finančního daru ve výši Kč za účelem pořádání Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině v roce dle žádosti Přípravného výboru slavností, 634 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč dle smlouvy č //ORR (na údržbu čistoty cyklistických komunikací), 635 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč dle smlouvy č //OKH (zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH), 636 přijetí darů od dárců dle žádosti ze dne pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, 637 v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s. r. o. ze dne prodloužení pronájmu částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice čp. 1935/1 a čp. 368 o úhrnné výměře 368 m 2 (pozemky v blízkosti Baťova kanálu, v ul. Bzenecká, místech, kde se nachází stávající provozovna Mgr. Petra Antoše) společnosti Vodní doprava s. r. o na jeden rok za cenu jako dosud (1 530 Kč/rok), 638 prázdninové uzavření mateřské školy v délce 10 pracovních dnů z důvodu provedení generálního úklidu, 639 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Višňová na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby STL plynovodní přípojka pro rodinný dům ul. Višňová ve Strážnici p. Gregorovič na pozemku KN čp. 2861/423 mezi organizací JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a p. Gregorovičem Borisem, jako investorem, 640 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, Košťálová na pozemku KN čp. 12/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Stráž- 5

6 nice, jako povinným z věcného břemene, 641 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, rozšíření knn, LHS na pozemku KN čp. 81/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene, 642 firmu MSO servis spol. s r.o.,, Kyjov, IČO , jako výherce výběrového řízení na akci ZŠ Školní oprava fasády, 643 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na akci Strážnice, obnova trafostanice Vinaři, 644 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícícho věcnému břemeni na akci Strážnice, rozšíření knn, Filipovič, 645 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Jiří Slezák, Eva Nováková, Petr Helísek a seznam obeslaných firem VHS Javorník-CZ s. r. o., SWIETELSKY stavební, s. r. o. Hodonín, VHS Břeclav s. r. o., to vše na akci Rekonstrukce chodníku podél I/55-II. etapa 2. část (ulice Masarykova), 646 výši režijního poplatku za uskutečnění obřadu sňatku v Penzionu Roseta Radějov s platností od. 05., 647 ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově J. Skácela 1325 s nájemkyní MUDr. Blankou Jugasovou, a to dohodou ke dni ) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 1 podání žádosti o převod nemovitosti z vlastnictví Jihomoravského kraje do majetku města pozemku čp zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o vým. 2 m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě, který je situován v zastavěném území obce, v ul. Bratrská, v uceleném bloku pro výstavbu občanského vybavení nekomerčního charakteru, 2 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky do majetku města pozemků čp. 982/1 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 536 m 2, čp. 982/3 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 73 m 2, obojí ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Strážnice na Moravě, které jsou situovány v zastavěném území obce a jsou součástí zeleného pásu kolem silnice I/55, v ul. Masarykova, 3 podpořit možnost konání hudebního festivalu Trutnoff Open Air Festival ve Strážnici, 4 schválit dohodu o spolupráci města Strážnice s firmou Filipa Dohnala z Uherského Hradiště na pořádání koncertu Vojty Dyka, 5 spolupráci města Strážnice s regionální televizí TVS při výrobě a vysílání zpravodajského pořadu Minuty ze Strážnice. 4) Rada města Strážnice nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení: 16 záměr odprodeje pozemků pěti parcel o souhrnné výměře m 2 v ul. Bratrská x Mlýnská dle žádosti Ing. Vítězslava Hořáka, Strážnice,. 5) Rada města Strážnice pověřuje: 39 starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci ZŠ Školní oprava fasády s firmou MSO servis spol. s r. o.,, Kyjov, IČO USNESENÍ z 85. zasedání Rady města Strážnice konaného dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí: 595 zápis z jednání sportovní komise č. 1 z ; 596 výpověď Střední školy hotelové, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o. z nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku; 597 výsledek hodnocení podaných nabídek na akci Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ M. K. zdravotně technická instalace nejvýhodnější nabídku dodala firma Pavel Pavka, Vnorovy; 598 výsledek hodnocení podaných nabídek na akci Oprava části zdi a bočního vstupu strážnického hřbitova nejvýhodnější nabídku dodala firma Edmont Hodonín, spol. s. r. o. 6

7 2) Rada města Strážnice schvaluje: 650 žádost pana Martina Ráčka, jakožto nájemce nebytových prostor v prostorách kulturního domu, o prominutí nájmu z důvodu dočasného přerušení provozu za období od do ; 651 přidělení bytu č. 7 v bytovém domě panu Pavlu Tsirogiannisovi ze Strážnice; 652 smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, na jejímž základě bude městu Strážnice poskytnuta finanční podpora na akci Navýšení kapacity sběrného dvora ; 653 úplatné zřízení věcného břemene na uložení kanalizační přípojky vedoucí z RD čp. (p. Věra Martinková a p. Jana Filová) přes pozemek čp (bývalé brodiště ) a čp (zahrada u tělocvičny ZŠ Školní), obojí v k. ú. Strážnice na Moravě za jednorázovou úplatu Kč bez DPH; 654 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Smetanova na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby STL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 12/84 v k. ú. Strážnice na Moravě, číslo stavby na pozemku KN čp. 12/4 mezi organizací RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a p. Peclerem Bohdanem, jako investorem; 655 účetní závěrku za účetní období roku 13: příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice, IČO , příspěvkové organizace Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice, IČO , příspěvkové organizace Školní jídelna Preláta Horného Strážnice, IČO , příspěvkové organizace Mateřská škola Strážnice, IČO , příspěvkové organizace Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, IČO ; 656 přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě smlouvy č //ORR; 657 aby přezkoumání hospodaření Města Strážnice za rok prováděla firma EURO Trend Audit, a. s., Praha; 658 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na akci: Strážnice, přípojka knn, Jiří Novák; 659 porazit strom v katastru Mlýnky pro potřeby mládeže obce Sudoměřice na pořádání hodů; 660 přijetí dotace z rozpočtu JM kraje ve výši 000 Kč na realizaci projektu Radostí ke zdraví na základě smlouvy č // OZ; 661 přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 000 Kč na základě smlouvy č //OZ. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 5 záměr výkupu částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě kolem cyklotrasy od Žerotína a. s. k Radějovskému potoku v celkové výměře cca 100 m 2, z majetku fyzických osob do majetku města, v rámci rozšíření současné zpevněné trasy cyklotrasy na každou stranu min. o 1,5 m dle přílohy č. 1. Přehled vlastníků pozemků potřebných k výkupu kolem cyklotrasy od Žerotína a. s. k Radějovskému potoku ; 6 podání žádosti o podporu z Operačního programu Životního prostředí na projekt Dovybavení kompostárny Strážnice a v případě akceptace této žádosti realizaci tohoto projektu; 7 schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o půjčce (obnova Hotařské búdy); 8 schválení žádosti MAS o poskytnutí příspěvku ve výši Kč (vlastní podíl města na projektu); 9 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky do majetku města pozemku: čp. 1997/1 ost. plocha, veřejná zeleň o vým m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě, který je situován 7

8 v zastavěném území obce, je zčásti součástí asfaltové, zčásti panelové, zčásti nezpevněné komunikace a zčásti součástí zeleného pásu, vše v ul. Dřevárka; 210 rozpočtové opatření č. 3/ na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování ve výši 572,4 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 2 407,40 tis. Kč; 211 schválit účetní uzávěrku města Strážnice za rok 13; 212 schválit závěrečný účet města Strážnice za rok 13 v předloženém znění bez výhrad; 213 navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v roce ve výši Kč příspěvkové organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice dle žádosti (navýšení spotřeby elektrické energie z důvodu havárie vody v budově dne ); 2 navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v roce ve výši Kč příspěvkové organizaci Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365 dle žádosti (zvýšené náklady z důvodu havárie vody v budově dne ); 215 obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v katastru města Strážnice. USNESENÍ z 86. z asedání Rady města Strážnice konaného dne ) Rada města Strážnice schvaluje 662 pronájem nebytových prostor v budově J. Skácela 1325 ve Strážnici MUDr. Blance Jugasové s. r. o., a to od na dobu neurčitou. Stavební úřad informuje Výběrové řízení na funkci vedoucí Stavebního úřadu MěÚ Strážnice Město Strážnice vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru Stavební úřad MěÚ Strážnice. Požadované obecné předpoklady: státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost splnění předpokladů dle 4 zákona č. 312/02 Sb. Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání, získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stavebního nebo právnického zaměření znalost jednacího jazyka. Další požadované předpoklady: organizační, komunikativní a prezentační schopnosti znalost správního řádu znalost stavebního zákona znalost zákona o obcích znalost práce na PC minimálně dva roky praxe ve veřejné správě řidičský průkaz sk. B zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou. Termín nástupu a místo výkonu práce:

9 Městský úřad Strážnice a místa související s územní působností stavebního úřadu. Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/06 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.564/06 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, platová třída 11. Lhůta pro podání písemné přihlášky: Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče datum a místo narození státní příslušnost a místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní příp. ové spojení strukturovaný životopis výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání datum a podpis uchazeče souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/00 Sb., o ochraně osobních údajů osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle 4 zákona č. 451/1991 Sb. nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou OSÚ neotvírat na adresu: Město Strážnice, Jaroslav Gazda, Nám. Svobody 503, Strážnice.Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Jaroslav Gazda, tajemník MěÚ Strážnice Ze sociální oblasti Nový sociální program Úřad práce České republiky uskutečnil nový sociální program podporu aktivizace uchazečů o zaměstnání dlouhodobě vedených v evidenci ÚP formou krátkodobých pracovních příležitostí takzvaných Aktivizačních pracovních příležitostí ( 106 z. č. 425/00 Sb. o zaměstnanosti). Jedná se o uzavření dohody o provedení práce mezi obcí a občanem, nejdéle na tři měsíce, kdy občan může odpracovat maximálně 40 hodin za měsíc. Zákoník práce sice umožňuje odpracovat na dohodu o provedení práce 300 hodin v jednom roce, avšak v sociálním programu Aktivizačních pracovních příležitostí (dále jen APP) obdrží obec dotaci na mzdu pracovníka ve výši 60 Kč/hodinu jen na 40 hodin měsíčně po dobu tří měsíců. Konkrétní činnosti, které mohou pracovníci APP vykonávat, jsou bohaté od zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje, pomoc v oblasti sociální péče, až po jiné práce na katastrálním území obce. Do tohoto sociálního programu mohou být zařazeni občané evidovaní na ÚP déle než pět měsíců. Vhodný je zejména pro ty občany, kteří nepobírají dávky v hmotné nouzi, protože výdělek z takto sjednané práce se zahrnuje do příjmů pro posuzování výše dávky v hmotné nouzi (vhodný je tedy např. dospělé dítě žijící společně se svými rodiči, nebo jednoho z manželů, kdy dávka v hmotné nouzi nevyjde pro společné posuzování a pro z toho vyplývající dostatečný příjem společně posuzovaných osob). Město Strážnice využilo této možnosti především proto, aby vyšlo vstříc svým občanům, kteří mají o práci zájem, a také aby posílilo schopnost udržovat ve městě pořádek a čistotu. Bc. Helena Tomčalová 9

10 Odbor investic a správy budov Chodníky podél I/55-Skalická ulice Oprava chodníku v ulici Skalická (levá strana v úseku od ulice Školní po Skalickou bránu) je téměř u konce. Momentálně zůstanou nedokončeny úseky před domy č. p.130, 132, 190, 194, a to z důvodu, že před těmito domy chodník není od komunikace I/55 oddělen zeleným pásem, ale je k ní přímo přilehlý. A jak jsme již informovali v minulém vydání Strážničanu, v průběhu měsíce září má s největší pravděpodobností započít rozsáhlá oprava komunikace I/55 v úseku intravilánu města (od Skalické brány po Veselskou bránu), součástí které bude i výměna silničních obrubníků, čímž by došlo k narušení námi vybudovaných chodníků před výše uvedenými domy. Tyto části budou opraveny až po ukončení opravy silnice I/55. Výše uvedenou akcí však opravy chodníků ve Strážnici rozhodně nekončí. V průběhu letních prázdnin dojde k opravě chodníku na hřbitově v části od vstupní boční brány podél hřbitovní zdi sousedící se smuteční síní a kamenictvím až na samotný konec, plus navazující úsek končící u centrálního kříže. A nadále se připravuje realizace opravy chodníku v úseku Gymnázium ul. Školní (délka 450 m), na niž bude Státním fondem dopravní infrastruktury ČR poskytnuta dotace ve výši 1,458 mil. Kč. Akce započne ihned po podpisu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI ČR (předpoklad realizace je 00). ZŠ Školní oprava fasády Koncem června započala oprava fasády starší části objektu ZŠ Školní. Náklady ve výši 2,6 mil. Kč budou proinvestovány v průběhu letních prázdnin. Realizaci provádí firma MSO servis Kyjov. Komenského ulice Vodovody a kanalizace a. s. Hodonín již sdělily přesnější termín realizace oprav kanalizace a vodovodu v ulici Komenského. Termín započetí je v polovině července, ukončení se předpokládá v průběhu října. Město Strážnice chce souběžně s realizací oprav kanalizace a vodovodu provádět výstavbu nové komunikace a odstavných ploch tak, aby ještě letos mohlo dojít k jejímu otevření. Z klimatických důvodů však dojde k výstavbě nových chodníků až na jaře příštího roku. Sociální zařízení v přístavu na BK Nyní probíhá proces výběrového řízení na dodavatele akce. Čekáme na vyjádření poskytovatele dotace (ROP Jihovýchod) k zadávací dokumentaci potřebné pro výběr nejvýhodnější nabídky. Dětské hřiště Staré město Druhého června jsme předali našim nejmenším hřiště ve Starém městě v celkové hodnotě 0 tisíc korun. Věříme, že si herních prvků vyrobených z přírodního akátového dřeva budou spokojeně užívat. Ing. Petr Helísek 10

11 Odbor životního prostředí Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 219 televizí, 89 monitorů a 4 265,90 kg drobného elektra. Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 219 televizí, 89 monitorů a 4 265,90 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 150,13 MWh elektřiny, 8 253,42 litrů ropy, 636,28 m 3 vody a 4,99 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 31,52 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 127,59 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Ing. Jaromír Michálek Termíny svozu tříděného odpadu Červenec Srpen : Papír (modré pytle): úterý 1. července a úterý 5. srpna Plast (žluté pytle): úterý 8. července a úterý 12. srpna 11

12 Ze života města Noc kostelů poprvé ve Strážnici V pátek se ve Strážnici otevřely dveře kostelů Panny Marie i svatého Martina, kaple svatého Rocha a Bílé věže. Strážnická farnost se tak připojila k velké aktivitě s názvem Noc kostelů. Během ní je zván do otevřených kostelů a modliteben každý, kdo má zájem o prohlídku či připravený program. Co se tedy dělo u nás? Bez nadsázky se dá říct, že bylo opravdu živo. Kolem kostelů procházelo lidí jako o slavnostech, a každý si našel to své. Pro nejmenší děti byla připravena prohlídka kostela. Schválně: víte, kolik lavic je v kostele Panny Marie? Či na kterých místech tam najdeme svěcenou vodu? Děti už to ví! Pro ty děti, které se chtěly rozhýbat nebo si něco vytvořit, byla k dispozici farní zahrada i oratorka u Panny Marie. Z oratorky bylo slyšet fény jako z kadeřnictví tak se vysušovaly výrobky dětí, aby si je mohly s sebou hned odnést. Nejen pro děti bylo připravené veselé divadlo Zacheus. Úspěch mělo u všech generací. S obrovským zájmem se setkala výstava fotografií ze života farnosti. Našli jsme na ní všechny kněze, kteří u nás působili, naše rodáky kněze i řeholnice. Zmapovány byly události ve farnosti, činnost katolických spolků, oddílů pro děti... Do kaple sv. Rocha mohli přijít zájemci o komentovanou prohlídku. Také milovníci zpěvu si přišli na své při hudebním vystoupení. O tom, že program zaujal, svědčil zástup lidí stojících před kaplí, protože se už dovnitř nevešli. Ovšem díky letnímu počasí to bylo příjemné zastavení. Podvečerním návštěvníkům kostela sv. Martina se jistě tajil dech, když usedli do lavice v potemnělém kostele osvíceném jen svícemi na oltářích. Při koncertním vstupu se zaposlouchali do toho, co před léty zapsali do not skladatelé, jimž ruku vedla úcta k Panně Marii. Krásný zpěv Ave Maria zaplnil celý chrámový prostor i celá srdce posluchačů. V čajovně u sv. Martina si svůj program užívali mladí. Kdo měl dobrý dech, mohl si troufnout i na schody v Bílé věži, aby si vychutnal pohled na noční Strážnici, který si léta užívali jen holubi. Pro unavené poutníky bylo v chodbě u kostela Panny Marie připraveno občerstvení, a to jak těla, tak ducha. U vkusně upraveného stolečku si mohl každý vzít malý smotek papíru s citátem z Bible nebo napsat svou osobní prosbu, která byla na závěr Noci zahrnuta do společné modlitby. Pro zájemce o historii byly připraveny komentované prohlídky kostelů i seznámení s tím, jak se zkoumaly krypty pod kostelem. Velkou radost způsobila výstava předmětů, které se běžně v kostele používaly před léty. Při jejich prohlížení najednou lidé začali vzpomínat na zážitky i obličeje svých blízkých, které už v myslích dávno překryl nános všedních dní. Laskavé vzpomínky, které si lidé mezi sebou radostně sdělovali, svědčily o tom, že náš kostel to je kus našeho života. Velmi vítaná byla možnost sledovat pana varhaníka v akci. Pozorovat, jak se hraje na varhany a dívat se do kostelní lodi z chrámového kúru to nemáme každý den. Vyvrcholením noci byla společná modlitba před Nejsvětější svátostí. V potemnělém kostele se upíraly naše oči na osvícený svatostánek. V klidu a beze spěchu jsme předkládali Ježíši to, co jsme s sebou přinesli, aniž bychom to museli balit do batůžku své radosti, strachy, lásky, děti Závěrečnou modlitbou za město a požehnáním pro ně ukončil o půlnoci Otec Lukáš první Noc kostelů u nás. Dá se tato první Noc kostelů ve Strážnici nějak charakterizovat? Snad slovy: pečeno s láskou. 12

13 S radostí, jak nádherná je naše farnost. A s touhou podělit se o to. Děkujeme všem organizátorům za mimořádný zážitek. Jistě si přípravy vyžádaly velký kus jejich práce. Ale dopadlo to nádherně. Vpravdě podle přísloví, kterým nás povzbuzovávaly naše moudré babičky: Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Děkujeme! (Barevná fotogalerie na str. 51.) Převz ato z farního zpravodaje STRÁŽNICKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ SRPNA Drazí přátele, při příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie patronky strážnického Mariánského chrámu, přijměte pozvání na letošní Strážnickou pouť. Zveme Vás všechny Vaše známé, přespolní, krojované k společné modlitbě před obrazem Strážnické matičky. Pátek hod.: mše sv. v kostele P. Marie a Mariánská pobožnost před obrazem Strážnické matičky hod.: koncert Nejkrásnější Ave Maria (v kostele P. Marie) Sobota hod.: mše sv. před kostelem P. Marie; po mši sv. světelný průvod (Nová a Komenského) a Mariánská pobožnost před obrazem Strážnické matičky Neděle hod.: ranní mše svatá v kostele P. Marie hod.: hlavní poutní mše sv. před kostelem P. Marie; po mši sv. tradiční poutní pohoštění 15 hod.: mariánská pobožnost a požehnání v kostele P. Marie hod.: poutní odpoledne (farní den) na Zahradě u sv. Martina 13

14 OTVÍRÁME LÉTO RADOSTÍ KE ZDRAVÍ Vážení a milí! Tak jsme ve Strážnici zahájili léto způsobem jaksepatří. Nádherný horký a voňavý první červnový sobotní večer u naší Bílé věže, při zpěvu strážnických písniček, za ochutnávání dnes nám tak vzácných pochoutek tradiční kuchyně, s pohárkem strážnického vínečka v ruce, ale hlavně ve společnosti veselých a příjemně naladěných přátel, sousedů, návštěvníků města Jak od Vás zaznívalo, takto bychom si měli posedět a užívat si letních víkendů týden co týden! A proč ne? Významné turistické město, sice nepříliš velké, ale o to více bohaté tradicemi i pestrou současností, má jako každoročně připravenu lákavou letní nabídku! Tak si jen moc přejme, ať velké úsilí všech, profesionálů našeho kulturního domu, ale i obětavých a nadšených mnoha dalších lidí najde dobrého spojence i v letním počasí! Starosti stranou, hezky se uvolnit a na pěknou shledanou! Léto budiž pochváleno! Renata Smutná Radostná a zdravá byla celá sobota 7. června ve Strážnici. Jako malá ochutnávka sobotního programu lákal páteční večer přednáškou MUDr. Jaromíra Bertlíka v kulturním domě a v rodinném centru školením Jak zvládat stres PhDr. Jitky Crhové. V sobotu to všechno vypuklo už od půl osmé ráno se na KD připravovaly voňavé pokrmy ve zdravé jídelně v přísálí, ve vestibulu rostly naučné stánky s různými produkty přispívajícími ke zdravému životu Goji (jedno z nejzdravějších ovocných druhů na planetě); Aloe Vera, Colostrum; vonné oleje rozvoněly celý prostor V 9 hodin ráno začala první cvičební lekce. Ranní účastnice se protáhly při zumbě bodystylingu s Magdou Mazáčovou z Osvětiman. Jen o půlhodinu později uvítal první zájemce Green music club, který se pro dnešní den stal útulným přednáškovým sálem s nabídkou výborných chlazených nápojů. MUDr. Bertlík znovu mluvil o prevenci. Někteří účastníci přednášky z pátku si program s radostí zopakovali, ale přišli hlavně noví se zájmem o čištění organismu prostřednictvím přírodních produktů lékem na různá chronická i závažná onemocnění. Asi napořád si zapamatuju závěr přednášky, jeho slova: Tancujte tak, jako by Vás nikdo neviděl, zpívejte tak, jakoby Vás nikdo neslyšel, milujte tak, jako by Vás nikdy nikdo nezklamal a žijte tak, jako by každý den byl ráj na zemi Hlavní sál v tuto chvíli patřil dětem. Měly radost z aerobiku plného říkanek, tleskání a tančení pod vedením Hany Chudíkové. Po dětech přišla řada na maminky, které si zacvičily bosu mix Ivony Hálové, nebo poslechly něco o složení stravy od výživového poradce Ondřeje Smolky. Dozvěděly se, proč např. nehubnou ti, kdo jí málo, proč ze stravy úplně nevynechávat tuky a cukry, že není zakázaná potravina, ale pouze její množství Později večer měli navíc všichni možnost získat poukaz na hodinovou osobní konzultaci u výživového poradce v závěrečném losování! Rodiče s dětmi ocenili během programu koutek na hlídání v knihově. Knihovnice měly pro děti připravené hry i odměny, maminky si mohly v klidu užívat cvičení nebo přednášky. Poledne se hlásilo o slovo, sluníčko začínalo opravdu pálit, takže jsme byli rádi, že si můžeme vychutnat oběd v chladnějším prostředí přísálí kulturního domu. Zdravá jídelna si dala za cíl seznámit veřejnost s novými výživově hodnotnými druhy potravin, které se třeba běžně

15 v jídelníčku nevyskytují. Každý se mohl přesvědčit, že zdravá strava není nudná a bez chuti, ale naopak velmi pestrá, chutná a zajímavá! Těstovinový salát s kuřecím masem a zelenými lusky a kuskusito byly snědeny první. Samozřejmě včetně moc dobré brokolicové polévky. Jako malá svačinka dobře zasytil pohankový koláč nebo slaná špenátová roláda. A sladká tečka po obědě v podobě vločkovo-tvarohového dezertu s jahodami neměla chybu. Ledový čaj z domácí máty s citronem a medem spolehlivě osvěžil a zahnal žízeň. Mezitím si pohybově klidnější rehabilitační cvičení Jaroslava Kolaji užívali hlavně ti, kterým zdravotní stav nedovolí živější sporty. V Green music clubu mluvil vynálezce Biomechanické aktivní stélky pan Josef Hanák o tom, jak ploska nohy ovlivňuje celý náš zdravotní stav a jak je důležitá správná obuv. Z bot jsme přešli na přednášku paní Majkusové a Čechové ze Zlínska, které mluvily o Aloe Vera a Colostru jako spolehlivých tvůrcích imunity a náhradě antibiotik v čisté přírodní formě. V hlavním sále se mezitím cvičilo pilates. V 15 hodin čekalo cvičící milé překvapení v podobě zumba instruktora z Brna Martina Vally zumba měla s ním tu správnou atmosféru! Zatímco maminky zumbovaly, děti a tatínkové vyzkoušeli florbalové centrum v parčíku kulturního domu. Kluci z TJ Sokol pro ně postavili skutečné florbalové hřiště včetně mantinelů a branek! Kdo není na týmové sporty a chtěl zkusit něco osobního, třeba zjistit, jak je na tom s koordinací, kvalitou svalů nebo celkově s kondičkou, navštívil funkční trénink trenérů ze Šumperku šikovných mladých odborníků, které nám ze své firmy poslal kondiční trenér české reprezentace Josef Andrle. Díky jednoduchým pomůckám, které jsou snadno použitelné v domácím prostředí, jako BOSU, TRX, balanční míč, kettlebel, jumpingové gumy jsme se přesvědčili, že pořádné posilování s jejich pomocí a s vahou vlastního těla zvládneme i sami doma. Ze cvičení nás vyrušilo houkání sanitky Ale žádný strach, nikdo se nezranil, jen záchranáři včele s Jirkou Cábem přijeli dětem i dospělým ukázat, jak to v opravdové sanitce vypadá, co je potřeba k záchraně života. Jejich předskokanem byla děvčata ze zdravotní školy v Kyjově, která přímo na pódiu hlavního sálu prováděla ukázku záchrany života. Přítomní si mohli všechno vyzkoušet, nebo si od děvčat nechat změřit tlak. Den se chýlil k večeru a nás čekaly poslední dvě přednášky Co se děje v těle při pohybové aktivitě přednáška Jaroslavy Chovancové odpověděla mimo jiné na to, kdy tělo spaluje, kdy bere ze zásob, co to je aerobní nebo anaerobní trénink. Po ní mluvil Tomáš Jehlička trenér s internetovým programem, díky kterému si spousta lidí vytvarovala postavu a začala se stravovat zdravěji. Jestli chceme zdravým životním stylem upravit složení těla, je potřeba se měřit, nikoli vážit, mluvil o motivaci, která je důležitá pro výsledek. Hlavní sál se mezitím zahalil do ticha ayurvédské jógy Stanislava Vyskočila. Hodina a půl správného cvičení a relaxace byla přesně tím, co jsme po lekcích rychlého a náročného pohybu potřebovali. Závěrečné losování v 18 hodin uzavřelo celé zdravé radostnění někteří se odebrali domů připravit na večer k Bílé věží, jiní naopak zavítali právě na závěrečnou výuku tance v páru Karbik-dance. Zkušený lektor Libor Brožík a jeho krásná partnerka nás naučili vlnit se v rytmu latinskoamerické hudby. Pohyb jako stvořený pro horké léto, mnozí z nás se viděli u moře 15

16 s koktejlem v ruce, zasnění jsme si užívali konec krásného dne plného zážitků a nových poznatků. Sobota byla symbolem Radosti ke zdraví nejen pro KD Strážničan, ale i pro Dům dětí a mládeže ve Strážnici. Jejich hlavním mottem dne byla voda nositelka života. Mohli jsme koštovat vodu z okolních studánek, soutěžit v různých disciplínách, anebo se jen svlažit v bazénu plném vody, což ocenily hlavně děti. Děkujeme DDM za spolupráci! Rodinné centrum v Zahradě svatého Martina ožilo Radostí ke zdraví v sobotním odpoledni. Mohli jsme se účastnit přednášky o nakličování semínek, poslechnout si, jak správně čistit zuby nebo nakoupit ve stánku se zdravými BIO produkty. Zahrada sama o sobě přitahuje děti díky svému stále se zvelebujícímu prostoru herní prvky, písek, skluzavky, houpačky, měkká tráva, ptáčci ve voliérách. To vše dokresluje atmosféru ideální zahrady pro rodiny. Stačí se zastavit, vnímat krásu a vůni právě rozkvetlých růží, které se hojně pnou podél zdi. Děkujeme Rodinnému centru za spolupořádání akce a za krásnou oázu klidu, kterou pro Strážnici vytvořilo a stále vytváří! (Barevná fotogalerie na str. 3.) Za KD Strážničan Gabriela Dobišová, produkční RADOSTÍ KE ZDRAVÍ udělal KD Strážničan mnoha lidem radost S tímto novým projektem podpořeným Městem Strážnice a Jihomoravským krajem si kolektiv kulturního domu Strážničan nastavil vysokou laťku nejen organizační, ale především obsahovou. V obou případech realizace předčila naše představy. Projekt jsme končili s příjemným pocitem nad tím, kolik účastníků si k nám našlo cestu a hlavně jakou spokojenost a ohlas si u veřejnosti získal. Největší organizační břímě leželo na bedrech Gabriely Dobišové z programu KD, která jej zvládla na jedničku jakoby nic, a s potěšením mohu konstatovat, že také všichni ostatní kolegové jí byli v různých směrech potřeby nápomocni na výbornou: J. Dřevojanová, M. Dvořáková (ekonomika a organizace), J. Wasserbauer (propagační grafika), D. Chybíková (propagace a výtvarné zpracování), P. Janás (technické zázemí a úprava prostor), na čemž se podílela také R. Svobodová, která mimo jiné celou akci fotograficky zdokumentovala. V knihovně pak A. Brhelová a H. Somrová zajišťovaly koutek zábavy a hlídání dětí. Výše jmenovaným moc děkuji za nadšení, které do akce vnesli, a jsem ráda, v jaké pohodové atmosféře se všechny tyto aktivity odehrávaly. Všem, kterým se projekt Radostí ke zdraví líbil, vzkazujeme, že příští rok bude zase. Už si připravujte podněty, rádi Vám vyjdeme vstříc. Jako vždy velmi vstřícná a nadstandartní byla spolupráce KD Strážničan s Centrem pro rodinu, přesněji paní Blažkou Bučkovou a spol., kterým tímto děkuji. Dík patří i kolektivu pracovníků Domu dětí a mládeže ve Strážnici, kde měla projekt Voda je život na starosti paní Majka Knitlová. Poznámka závěrem: Co bylo nej nej? Že po dvoudenním maratonu zdraví s chutí všichni naběhli k realizaci Otvíráme léto aneb Živo pod Bílou věží! Danuše Adamcová, ředitelka KD, koordinátorka projektu, autorka názvu a loga OTVÍRÁME LÉTO ŽIVO POD BÍLOU VĚŽÍ Čím více se stmívalo, tím více lidí v Zahradě sv. Martina a před ní, na pěší zóně, přibývalo. Všichni byli v napětí. Otvíráme léto. Úplně poprvé ve Strážnici. Co se asi bude dít? Má to být mystické, kouzelné, tajemné Zvídavé pohledy přítomných prozrazovaly očekávání, když jsem procházela v éterickém kostýmu víly s kloboukem. Paní starostka Renata Smutná měla 16

17 také klobouk a kostým. Na chvilečku jsme se obě staly centrem pozornosti Ke správnému večeru je potřeba dobré jídlo a dobrá hudba a to se, myslím, bez výhrady povedlo: bélešky tetiček z Kozojídek, patenty, grilované klobásky, škvarkové pagáčky, domácí bezová limonáda, pivo, víno, perníčky pro velké i dětičky a cimbálová muzika Rúbanica. Leckdo si povšiml, že cimbálce roste malý cimbalista. Doslova cimbalisátko na kolenou cimbalistky. Možná někdy bude vzpomínat, že úplně poprvé hrál na úplně prvním Otvírání léta ve Strážnici Do Kostelní ulice na pěší zóně se pomalu vkrádala tma. Ale jen velmi zvolna, byl totiž jasný den. Přizvali jsme stepařku Eriku z hodonínského Black and White, aby nám čekání na tmu zkrátila. A až se slunce opravdu rozloučilo, mohli jsme se kochat krátkým dokumentem o Strážnici, který nás zval na jednotlivá zajímavá místa a památky. To máme ale krásné město, pomysleli si mnozí, včetně mě. Paní starostka zahájila večer otevřela léto. Chlapci z Danájku s loučemi vcházeli na pódium, které vyrostlo vedle Bílé věže speciálně pro tuto akci. Ozvala se tajemná hudba, slovo a Bílá věž opravdu vydala svá tajemství. Bájné bytosti z historie Strážnice nás provedly světem nadpřirozena s nadsázkou sobě vlastní. Bílá paní, bezhlavý rytíř, jehož hlavu možná najdete ve ztrátách a nálezech strážnického Infocentra. Vodník, víly nebo zbojník Žilka v celé své kráse, která ale zůstala kdesi v minulosti a jeho zjev vyvolal tedy spíš bujarý smích. Nebojte se bludiček, které potkáte v parku v době Strážnických slavností, znělo v textu ředitelky KD Danuše Adamcové, možná to budou pouze duše bloudící po konzumaci dobrého strážnického vína. Závěrečná píseň zámeckých trubadúrů složená speciálně pro tento večer vyvolávala také úsměv na tváři. Tečkou na konec byla břišní tanečnice s ohňovou show. Myslím, že kdo chtěl, ten se pobavil a zasmál a jak řekla paní starostka možná jsme založili příjemnou tradici pro příští léta. Vždyť setkávání v radosti a sounáležitosti si léto přímo žádá (Barevná fotogalerie na str. 2) Gabriela Dobišová, průvodkyně večera Na kole dětem V pátek se město Strážnice stalo svědkem i součástí jedinečné události. Zavítal k nám peloton cyklistů pod vedením Josefa Zimovčáka, jenž jel jak jinak než na kole historickém. Dá se nazvat až osobním hrdinstvím, že tento borec usedl na své milované kolo i bezprostředně poté, co utrpěl zranění hlavy, kdy mu na kole v minulých dnech selhala technika. Přesto peloton statečně vedl. Přidávali se k němu na různých úsecích místní cyklisté, nadšenci, osobnosti i členové samospráv. Před branami našeho města ho mezi jinými čekala coby cyklistka i starostka města Renata Smutná spolu s místostarostkou Hanou Kosířovou a dalšími sportovními nadšenci, zejména žáky a studenty strážnických škol. Zastávka pak byla před radnicí, kde přítomné pozdravil i prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSC., neboť akce samotná, kterou město Strážnice podpořilo nejen ideově, ale i finančně, byla organizována na podporu onkologicky nemocných dětí. Charismatický peloton projel celkem 351 obcemi a ujel km, a to z moravského Znojma až do české Aše. Jsme rádi, že Strážnice byla na této cestě. Lenka Gronská 17

18 Ze školství Mateřská škola Strážnice Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů Dagmar Okénková Naše mateřská škola je již čtvrtým rokem zapojena do projektu EU Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, kdy se děti seznamují hravou formou s německým jazykem.v rámci projektu probíhaly partnerská setkání s MŠ Eibesthall. Každým rokem jsme byli spolu s dětmi a rodiči na návštěvě v Rakousku, setkání bylo na Mikuláše, stavění májky v Eibesthallu, návštěva Wildeparku. Partnerská škola u nás navštívila skanzen, oslavy dne dětí, ZOO Hodonín, plavbu pohádkovou lodí v Hodoníně. Poslední návštěva v rámci projektu bude ve Stetten, v sobotu Projekt končí v srpnu. Dne proběhla závěrečná konference projektu v Pulkau. Této konference se zúčastnily paní Jana Bulvasová lektorka NJ, paní učitelka Eva Zajíčková a Dagmar Okénková. Proběhlo vyhodnocení projektu. Naše mateřská škola a partnerská MŠ v Eibesthallu byly prezentovány jako nejlépe spolupracující školy. Více se o tomto projektu můžete dozvědět na webových stránkách: Návštěva Domova pro seniory Dagmar Okénková Děti z MŠ děkují klientům i zaměstnancům Domova pro seniory ve Strážnici za krásné dopoledne plné pohádek a společného zpívání. Milým překvapením byla i sladká odměna. Rozloučení s předškoláky Kolektiv MŠ Strážnice V úterý jsme se rozloučili s dětmi, které od září začnou navštěvovat základní školu. Každého předškoláka paní učitelky pasovaly na školáka a předaly mu šerpu a pamětní list. Milým předškolákům přejeme pěkné vzpomínky na MŠ, šťastný vstup do školních let a hodně úspěchů v 1. třídě. Touto cestou chceme poděkovat také rodičům za jejich spolupráci, vstřícnost a účast na akcích pořádaných MŠ. 18

19 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Poděkování a přání na konci školního roku Mgr. Petr Tomeček Děkuji všem žákům, zaměstnancům, rodičům a přátelům školy za jejich práci nebo podporu činnosti školy ve školním roce 13/ a současně všem přeji krásné prázdniny nebo příjemnou dovolenou. Začátek školního roku /15 Mgr. Petr Tomeček První školní den v novém školním roce připadá na pondělí 1. září. Slavnostní přivítání žáků prvních tříd se odehraje v 9 hodin ve Velké klubovně nad novou tělocvičnou. Ostatní třídy zahájí školní rok ve stejný den v 8 hodin ve svých třídách. Divadelní představení Duchové navštívili i budoucí prvňáčči Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů podpoří i Lesy ČR Mgr. Bohumila Náhlíková I v tomto roce připravili žáci dramatického kroužku ZŠ M. Kudeříkové ve spolupráci s občanským sdružením OSMA divadelní představení. Několikaměsíční příprava vyvrcholila dne 2. června v aule školy vystoupením s názvem Duchové. Dopoledne žáci devátých tříd zahráli dětem z prvního stupně a v přivítali rodiče a veřejnost. Následující den se představení líbilo i budoucím prvňáčkům. Hra byla napsána na motivy pověstí z knihy Jiřího Pajera Město pod Bílou věží. Představení bylo doplněno kulisami, které pomáhali vyrábět i žáci z ostatních tříd školy. Ing. Božena Berčíková Snahou naší školy je stálé zlepšování a zkvalitňování výuky v různých předmětech. V tomto školním roce jsme se zaměřili na výuku přírodovědných předmětů, a to především fyziky a chemie. Výuka těchto předmětů však souvisí s názornými ukázkami a pokusy a kvalitním materiálním vybavením odborných učeben. Proto jsme vypracovali projekt s názvem Vybavení učebními pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů a o finanční podporu jsme požádali státní podnik Lesy České republiky. S projektem jsme uspěli a Lesy ČR nás v naší snaze podpoří nemalou částkou. Další část finančních potřeb bude hrazena z vlastních zdrojů a pomůže nám i Občanské sdružení OSMA. Věříme a doufáme, že po pořízení nových pomůcek nám bude odměnou zvýšený zájem žáků o výuku přírodovědných předmětů, především fyziky a chemie. 19

20 Na kole dětem Mgr. Milena Bačíková Dne 6. června se naše škola zúčastnila jedinečného projektu na podporu onkologicky nemocných dětí. Šest našich žáků se připojilo k pelotonu cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem, kteří projíždí města napříč celou Českou republikou a předávají široké veřejnosti odkaz: My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně. Naše společná podpora byla jen od Skalické brány po náměstí, ale určitě stála za to. Děti si za hlasitého povzbuzování kolemjdoucích a troubení klaksonů stojících aut uvědomily obrovskou důležitosti tohoto projektu. Příště bude naše podpora trvat určitě o nějaký ten kilometr více. Zlatý list Mgr. Ludmila Rosíková V květnu se žákyně naší školy Hana Benovičová, Magda Lžičařová a Gábina Tomečková zúčastnily tradiční přírodovědné soutěže ČSOP Zlatý list. Žákyně soutěžily za oddíl Scarabeus. Krajské kolo soutěže proběhlo na Ekocentru v Hodoníně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (do šesté třídy včetně) a starší žáci (od sedmé do deváté třídy). Soutěžní družstvo tvoří šest dětí, naše mladší děvčata spolu s dalšími třemi Scarabáky byla tak úspěšná, že náš kraj budou reprezentovat v národním kole v Janově v Jižních Čechách. Gratulujeme a přejeme jim, ať se jim na týdenním soustředění v Janově daří. Základní škola Školní Strážnice Exkurze do Osvětimi Mgr. B. Jančíková Dne navštívili žáci 8. a 9. ročníku koncentrační tábor Osvětim. Na exkurzi jsme se připravovali už ve škole, kdy jsme se seznámili s problematikou antisemitismu, rasismu, nacismu a holocaustu. Podívali jsme se na film s tímto tématem a s žáky jsme diskutovali o projevech antisemitismu v době před a během 2. světové války. Také jsme pracovali s dokumenty a fotografiemi dokládajícími život v ghettech a koncentračních táborech. Přesto nás všechny citelně zasáhlo prostředí a atmosféra koncentračního tábora. Žáci na vlastní oči uviděli, jaké množství žen, dětí, starých lidí a mužů táborem prošlo, a zůstali po nich pouze jejich osobní věci (kufry, brýle, dětské oblečení, nádobí, hygienické potřeby). Že žáky exkurze opravdu oslovila, dokládají i slova některých z nich: Osvětim je děsivé místo. Je to místo utrpení, bolesti a strachu. Pořád nemůžu uvěřit tomu, že se v dějinách lidstva děly takové odporné a nelidské věci. Na závěr bych chtěla pouze připomenout slova Elieho Wiesela (nositele Nobelovy ceny míru) Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé. Myslím si, že my určitě nezapomeneme.

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více