ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ Prostějov IČ: DIČ: CZ Tel.:

2 I. Obecné zadání: Střední škola designu a módy, Prostějov vypisuje výběrové řízení na služby spojené se zajištěním jazykově-vzdělávacích kurzů pro pedagogy a žáky školy v zahraničí v rámci projektu Podpora jazykového vzdělávání na SŠDAM (reg. č. CZ..07/..00/ ), Výzva č. 56 MŠMT. Zadavatel zakázky Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ Prostějov IČ: DIČ: CZ Tel.: Zodpovědná osoba PhDr. Ivana Vaňková ředitelka školy Kontaktní osoba Zodpovědná osoba Ing. Bc. Blanka Čechová Tel.: II. Vymezení plnění zakázky:. Předmět zakázky Dodávka služeb spojených se zajištěním jazykově-vzdělávacích kurzů pro pedagogy a žáky školy v zahraničí. Dodávku služeb je možné rozdělit a realizovat dílčím plnění jednotlivých položek. Přesnější vymezení předmětu zakázky je uvedeno v podrobné specifikaci (viz příloha č. ). 2. Předpokládaná hodnota zakázky Maximální cena celé dodávky služeb dle podrobné specifikace byla stanovena na cca ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. U subjektů, které mají výjimku ze zákona, nepožadujeme členění na cenu s DPH a bez DPH. 3. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky Místo plnění: Střední škola designu a módy, Prostějov. Předpokládané zahájení plnění od Lhůta plnění smlouvy do

3 III. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace: Uchazeč musí v nabídce doložit tyto kvalifikační předpoklady: - Výpis z obchodního rejstříku (kopie) a/nebo oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky (kopie). - Pojištění cestovní kanceláře/agentury proti úpadku (kopie). - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha 3). IV. Forma a obsah nabídek Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, podepsaná statutárním zástupcem uchazeče podepsaná statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za daný subjekt. Nabídka bude předložena v originálním výtisku v uzavřené obálce s označením: Výběrové řízení: Zahraniční pobyty pro SŠDAM NEOTVÍRAT!. V levém horním rohu bude uvedena adresa zadavatele zakázky, označení obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmení, razítkem a podpisem uchazeče, jde-li o fyzickou osobu či statutárního orgánu uchazeče, jde-li o právnickou osobu, popř. osobu oprávněnou za daný subjekt jednat. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Nabídku lze doručit poštou či osobně na adresu školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/, Prostějov V. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dnem v 8:00 hodin. Zásilky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. VI. Otevírání obálek Otevírání obálek se bude konat dne v budově Střední školy designu a módy, Prostějov. VII. Rozsah a technická specifikace zakázky Rozsah a podrobná specifikace je přílohou č. této zadávací dokumentace.

4 VIII. Požadavky na obsah nabídky Požadavky na obsah nabídky viz. příloha č. 2 Obsah nabídky. IX. Další podmínky a informace pro plnění zakázky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách. X. Požadavky na uchazeče Uchazeč se zavazuje: - dodat služby odpovídající podrobné specifikaci stanovené zadavatelem, - zajistit uskutečnění služby dle předložené nabídky, která bude výběrovým řízením vybrána v požadovaném termínu, místě a kvalitě, - umožnit všem osobám oprávněným k výkonu kontroly veřejné zakázky, z jejichž zdrojů je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, které souvisejí s plněním zakázky, a to po dobu 0 let po skončení plnění zakázky, - povinnost dodavatele k uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtové rozvrhy, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami archivace dle platných zákonů ČR, - uhradit zadavateli, pro případy, kdy dodavatel nedodrží lhůtu pro dodání zboží, smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, které mělo být dodáno, za každý dne prodlení. XI. Zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). Tato cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná, konečná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu služby v rozsahu a parametrech požadovaných v tomto zadání. Uchazeč zpracuje cenovou nabídku, která bude obsahovat:. Cenu za jednotlivou položku (pobyt) bez DPH dle podrobné specifikace. 2. Množství/počet kusů jednotlivých položek. 3. Celkovou cenu každé položky (množství x cena) bez DPH. 4. Celkovou cenu každé položky (množství x cena) včetně DPH. 5. Celkovou cenu zakázky včetně DPH.

5 Tyto ceny budou uvedeny v tabulce, která je součástí přílohy č.. Neúplnost nabídky není důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Předmět zakázky je možné rozdělit (lze nabídnout pouze některé položky pobyty). Poptávané služby je možné zajistit jednotlivě různými subjekty dle jimi poskytovaných služeb. XII. Platební podmínky Platební podmínky budou specifikovány na základě uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem. Vystavené faktury musí mít charakter daňových dokladů ve smyslu platných zákonných předpisů. XIII. Kritéria pro hodnocení nabídky Nabídka musí být doručena ve stanoveném termínu (nabídky doručené po termínu budou z hodnocení vyřazeny). Systém hodnocení: Cena - 00%, tj. jediným hodnotícím kritériem je cena. Posuzována bude cena jednotlivých položek (pobytů) samostatně včetně DPH. XIV. Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem Smluvní vztah mezi zadavatelem a úspěšným uchazečem/uchazeči bude upraven smlouvou o dodávce služeb. Návrh smlouvy není podmínkou. XV. Harmonogram výběrového řízení ) Vyhlášení výběrového řízení: ) Zahájení výběrového řízení: , 8:00 hod. 3) Doručení nabídek: do 8:00 hod. 4) Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek: ) Zasedání hodnotící komise, rozhodnutí o výsledcích výběrového řízení: ) Informování uchazečů o výsledku výběrového řízení: ) Dodávka služeb bude probíhat průběžně v období od do ) Ukončení celé zakázky

6 XVI. Ostatní ujednání. Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu do Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zakázky. Případné dotazy k zadávací dokumentaci je možné vznést písemně nebo em. Dotazy musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 4. Uchazeči mohou podat pouze nabídku, v rámci které nabídnou pouze ty služby, které jsou schopni zajistit. Variantní řešení není možné. XVII. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. Podrobná specifikace, včetně tabulky pro cenovou nabídku. Příloha č. 2 Osnova nabídky. Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. V Prostějově dne PhDr. Ivana Vaňková ředitelka školy

7 Příloha č. Podrobná specifikace, tabulka cenové nabídky Podrobná specifikace Dodávka služeb se skládá z níže specifikovaných položek. Uvedené služby budou dodány v termínu Požadované služby: Popis a specifikace položky/pobytu:. Zahraniční jazykový kurz pro učitele SŠ Jazykový kurz v zahraničí v trvání 0 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele SŠ na zlepšení jazykových kompetencí. Požadovaná délka výuky 40 vyučovacích hodin za pobyt (hod. = 45min.) Celková cena musí zahrnovat kurzovné včetně všech souvisejících poplatků (např. registrační, učební materiály aj.), vystavení certifikátu o absolvování kurzu, ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji (poplatky s tím související), plná penze, doprava (včetně všech případných letištních poplatků, transferů do/z hostitelské rodiny k dopravnímu prostředku atd.), pojištěné léčebných výloh a pojištění storna zájezdu. Požadované místo pobytu a vyučovaný jazyk: Malta anglický jazyk Maximální cena na jeden pobyt ,-Kč včetně DPH, tedy celková cena za tuto položku ,-Kč, tj ,-Kč bez DPH. 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele SŠ Jazykový kurz v zahraničí v trvání 0 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele SŠ na zlepšení jazykových kompetencí. Požadovaná délka výuky 40 vyučovacích hodin za pobyt (hod. = 45min.) Celková cena musí zahrnovat kurzovné včetně všech souvisejících poplatků (např. registrační, učební materiály aj.), vystavení certifikátu o absolvování kurzu, ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji (poplatky s tím související), plná penze, doprava (včetně všech případných letištních poplatků, transferů do/z hostitelské rodiny k dopravnímu prostředku atd.), pojištěné léčebných výloh a pojištění storna zájezdu. Požadované místo pobytu a vyučovaný jazyk: Oblast Británie (místo nabídněte) anglický jazyk Maximální cena na jeden pobyt ,-Kč včetně DPH, tedy celková cena za tuto položku ,-Kč, tj ,-Kč bez DPH. 3. Zahraniční jazykový kurz pro učitele SŠ Jazykový kurz v zahraničí v trvání 0 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele SŠ na zlepšení jazykových kompetencí. Požadovaná délka výuky 40 vyučovacích hodin za pobyt (hod. = 45min.) Celková cena musí zahrnovat kurzovné včetně všech Počet položek/pobytů

8 souvisejících poplatků (např. registrační, učební materiály aj.), vystavení certifikátu o absolvování kurzu, ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji (poplatky s tím související), plná penze, doprava (včetně všech případných letištních poplatků, transferů do/z hostitelské rodiny k dopravnímu prostředku atd.), pojištěné léčebných výloh a pojištění storna zájezdu. Požadované místo pobytu: Rakousko/Německo (oblast nabídněte) Maximální cena na jeden pobyt ,-Kč včetně DPH, tedy celková cena za tuto položku ,-Kč, tj ,-Kč bez DPH. 4. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků Krátkodobá stáž na školách v zahraničí za účelem profesního rozvoje pedagogů SŠ cizích jazyků v délce 5 pracovních dnů bez cesty. Stáž se sestává z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Celková cena musí zahrnovat veškeré poplatky související se zajištěním stáže na dané škole, ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji (poplatky s tím související), plná penze, doprava (včetně všech případných letištních poplatků, transferů do/z hostitelské rodiny k dopravnímu prostředku atd.), pojištěné léčebných výloh a pojištění storna zájezdu. Požadované místo pobytu: Země EU nebo ESVO (místo nabídněte) ruský jazyk Maximální cena na jeden pobyt ,-Kč včetně DPH, tedy celková cena za tuto položku ,-Kč, tj ,-Kč bez DPH. 5. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků Krátkodobá stáž na školách v zahraničí za účelem profesního rozvoje pedagogů SŠ cizích jazyků v délce 5 pracovních dnů bez cesty. Stáž se sestává z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Celková cena musí zahrnovat veškeré poplatky související se zajištěním stáže na dané škole, ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji (poplatky s tím související), plná penze, doprava (včetně všech případných letištních poplatků, transferů do/z hostitelské rodiny k dopravnímu prostředku atd.), pojištěné léčebných výloh a pojištění storna zájezdu. Požadovaná místa pobytu: Oblast Británie (místo nabídněte) anglický jazyk Maximální cena na jeden pobyt ,-Kč včetně DPH, tedy celková cena za tuto položku ,-Kč, tj ,-Kč bez DPH. 6. Stínování (shadowing) pro pedagogy informačních a komunikačních technologií Krátkodobá stáž na školách v zahraničí za účelem profesního rozvoje pedagogů SŠ cizích jazyků v délce 5 pracovních dnů bez cesty. Stáž se sestává z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Celková cena musí zahrnovat veškeré poplatky související se zajištěním stáže na 2

9 dané škole, ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji (poplatky s tím související), plná penze, doprava (včetně všech případných letištních poplatků, transferů do/z hostitelské rodiny k dopravnímu prostředku atd.), pojištěné léčebných výloh a pojištění storna zájezdu. Požadované místo pobytu: Země EU nebo ESVO (místo nabídněte) informační a komunikační technologie Maximální cena na jeden pobyt ,-Kč včetně DPH, tedy celková cena za tuto položku ,-Kč, tj ,-Kč bez DPH. 7. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky SŠ v délce trvání 5 pracovních dnů bez cesty, 9 vyučovacích hodin za pobyt (hod. = 45 min.) Jeden jazykově-vzdělávací pobyt je realizován pro skupinu 0 žáků. Na jeden pobyt bude zajištěn pedagog školy jako dohled na žáky je nutné jej zahrnout do cenové nabídky. Oba dva pobyty požadujeme zajistit současně v jednom termínu. Celková cena musí zahrnovat kurzovné pro žáky včetně všech souvisejících poplatků (např. učební materiály aj.), ubytování po celou dobu pobytu (poplatky s tím související), plná penze, doprava (včetně všech případných, transferů do/z hostitelské rodiny k dopravnímu prostředku atd.), pojištěné léčebných výloh a pojištění storna zájezdu. Možné je uskutečnit návštěvu památek, muzeí, kulturních akcí aj. vedoucí k seznámení žáků s reáliemi navštívené země. Možné jsou i vzdělávací exkurze do podniků, vědeckých institucí, galerií, muzeí aj. Požadované místo pobytu a vyučovaný jazyk: Oblast Británie (místo nabídněte) - anglický jazyk Maximální cena na jeden pobyt ,-Kč včetně DPH, tedy celková cena za tuto položku ,-Kč, tj ,-Kč bez DPH. 2

10 Tabulka nabídkové ceny Název dodavatele: Sídlo: IČ: DIČ: Název položky: Cena za pobyt bez DPH Počet pobytů Cena za uvedené množství bez DPH Cena za uvedené množství s DPH. Zahraniční jazykový kurz pro učitele pro učitele SŠ Malta anglický jazyk 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele pro učitele SŠ Oblast Británie (místo nabídněte) anglický jazyk 3. Zahraniční jazykový kurz pro učitele pro učitele SŠ Rakousko/Německo - (místo nabídněte) německý jazyk 4. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků Země EU a ESVO (místo nabídněte) ruský jazyk 5. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků Oblast Británie (místo nabídněte) anglický jazyk 6. Stínování (shadowing) pro pedagogy informačních a komunikačních technologií Země EU a ESVO (místo nabídněte) informační a komunikační technologie 2 7. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Oblast Británie (místo nabídněte) anglický jazyk 2

11 Cena celkem (Kč): Poznámka: U subjektů, které mají výjimku ze zákona, nepožadujeme členění ceny na cenu s DPH a bez DPH. Datum vyplnění tabulky: Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: Tato tabulka slouží jako nabídka na dodávku služeb v rámci výběrového řízení Zahraniční pobyty pro SŠDAM v rámci projektu Podpora jazykového vzdělávání na SŠDAM, reg.č. CZ..07/..00/

12 Příloha č. 2 - Osnova nabídky. Základní charakteristika dodavatele.. Název.2. Právní forma.3. Adresa Osnova nabídky 2. Návrh řešení (připouští se pouze jedna varianta řešení). 2.. Uchazeč podrobně specifikuje/vypíše obsah nabídky poskytovaných služeb za jim uvedenou nabízenou cenu pro jednotlivé pobyty. Minimální požadavky na poptávané služby viz příloha č. - Podrobná specifikace Vyplnění tabulky z Přílohy č. Tabulka nabídkové ceny Specifikace záruky, reklamační řád a způsob reklamace Dodací a platební podmínky. 3. Cenové údaje (všechny ceny uvádějte včetně DPH). U subjektů, které mají výjimku ze zákona, nepožadujeme členění na cenu s DPH a bez DPH. Tyto subjekty uvádějí místo ceny s DPH svoji celkovou konečnou nabízenou cenu. 3.. Cena za pobyt bez DPH Cena za pobyt včetně DPH Celková cena bez DPH Celková cena včetně DPH Výše uvedené ceny v bodech budou uvedeny v přiložené tabulce (viz. Příloha č. Tabulka nabídkové ceny) 4. Přílohy 4.. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče: a) živnostenský list, v případě uchazeče zapsaného v obchodním rejstříku navíc také výpis z obchodního rejstříku (kopie), b) prohlášení, že dodavatelský subjekt není v likvidaci, že proti němu v uplynulých 3 letech nebyl vyhlášen konkurz; prohlášení, že žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení o odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání; prohlášení o bezdlužnosti uchazeče vůči veřejné správě (vyplnění přílohy č. 3), c) pojištění cestovní kanceláře/agentury proti úpadku (kopie). 5. Ostatní 5.. Ostatní (vše co není uvedené výše a považujete za důležité sdělit).

13 Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Níže podepsaný uchazeč čestné prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku, d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 82/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

14 g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zák. č. 37/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykoná tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Uchazeč: Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:.. V..dne Podpis..

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více