Josef Cardijn. Život pro dělnickou mládež. Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Cardijn. Život pro dělnickou mládež. Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str 223-235"

Transkript

1 Josef Cardijn Život pro dělnickou mládež Proroci a předchůdci, Victor Conzemius, str Asi bude vždycky jakýmsi podivným právem mladé generace, že poklepe svým předchůdcům na rameno a řekne: tady jste se mýlili, měli jste jít jinudy, my vaší cestou nepůjdeme. Nemusí to být opovážlivost a samolibé chytráctví mladých, nýbrž předpoklad toho, aby se věci a poměry měnily, aby nastupující generace mohla začít tam, kde starší přestala. Nepřijatelnými se podobné názory stávají pouze tehdy, když se absolutizují a tvrdí, že dnešní poznatky mohly být dostupné i dříve a že pouze omezenost starších zabránila, aby se uplatnily. Tím se z průkopníků včerejška dělají tupí diletanti. Taková školometská nadutost je nejen nespravedlivá, ale je i sebeklamem. Dnešní generace stojí na ramenou generace předchozí a bez angažovanosti staré by nebyla práce mladých vůbec možná: předpokládá ve svých výchozích bodech i omyly a chyby starších. Roku 1967 zemřel Josef Cardijn, zakladatel mezinárodního hnutí křesťanské dělnické mládeže. Je snad on, za života označovaný za socialistu a politického levičáka, dnes natolik překonaný, že je třeba se omlouvat, chceme-li o něm hovořit? Jistě ne, ale ve věku teologie revoluce neodpovídá běžnému klišé politických teologů, jež se stalo omalovánkou přehorlivých producentů nových mýtů. Cardijn vybudoval na konfesijním základě internacionálu dělnické mládeže, která má dnes přes 4 miliony členů v 80 zemích. Je to zcela jistě gigantické dílo - to se uznává i dnes - ale její dynamika je zaměřena na překonané vzory. Cardijnova osobnost zcela protiřečí moderní šabloně rebela v kněžském šatě: Cardijn nikdy nerebeloval proti oficiální církvi, i když dokázal prosazovat své myšlenky jen v únavné drobné válce proti nevraživosti duchovenstva a odmítání ze strany politického katolicismu. Až do konce života zůstal nepohodlným, ale poslušným synem své církve. Je to člověk včerejška, s nímž se dnes dá sotva co podniknout? Kdo by chtěl měřit jeho osobnost pouze loktem právě dnes módních dogmat, tomu Cardijn mnoho neřekne a neukáže své historické dílo: posílení sebevědomí dělnické mládeže a zcitlivění širokých kruhů veřejnosti ve všech zemích pro problémy třetího světa. Josef Cardijn se narodil roku 1882 v Schaerbecku, bruselském předměstí. Jeho rodiče posluhovali a dělali domovníky u jedné bohaté rodiny. Otec se nikdy nenaučil číst, ani psát. Rodina zakrátko přesídlila do domovské obce Hal, pohodlného brabantského městečka, zasaženého rozvojem průmyslu. Josefovy první vzpomínky jsou poznamenány vlivem průmyslu na lidi, kteří časně ráno pospíchali do papíren, sléváren a textilek. Nechvalně známé byly hlavně přádelny hedvábí, kde výpary éteru stoupaly pracujícím do hlavy a působily obluzení především u dělnic, jež ztrácely jakoukoliv lidskou důstojnost. Ještě když se ukládal do postele, slyšel na ulici klapot jejich dřeváků; mezi nimi byly i děti jeho věku, které si vytíraly z očí spánek: do práce je vlekli starší sourozenci a rodiče. Byl to malý zázrak, že Josef byl ušetřen osudu svých vrstevníků. Hospodářská situace rodiny se přestěhováním zrovna nezlepšila. Otec se nešikovně a bez úspěchu snažil uživit jako hokynář, matka si otevřela malý výčep. Ale snad právě zde, v houževnatém odporu rodičů proti zapřažení do továrenské dřiny byl už náznak toho, že i malý Josef půjde vlastní cestou. Chtěl být knězem a tato touha nalezla plné pochopení u rodičů, kteří zdědili neporušenou vlámskou selskou zbožnost. Chlapci nechybělo intelektuální nadání; to se projevovalo už v dychtivé četbě - otci nepochopitelné. Oblíbenými autory chlapce byli Henri Conscience, Guido Gezelle a Jules Verne; později k nim přibyli Victor Hugo, Lamennais a Emil Verhaeren a klasikové anglické,

2 německé a ruské literatury. V malém semináři v Mechelen, kde absolvoval gymnázium, se stal knihovníkem a získal pověst nadějné ho literáta. Jeho horlivost však neplatila literatuře, nýbrž člověku. Dostavil se zážitek, který jej traumatizoval a pohnul k tornu, aby se upsal sociální práci. O Leninovi se říká, že ho smrt staršího bratra přivedla na myšlenku uskutečnit jeho sociálně revoluční odkaz. Na počátku Cardijnova sociálního uvědomění stojí rovněž subjektivní zkušenost a slib. Když se vrátil domů z internátu, zjistil, že si už nemůže rozumět s bývalými spolužáky a kamarády. Žili v odlišných světech, nehovořili stejnou řečí. Předčasná práce v továrně narušila jejich osobní rozvoj a pracovní podmínky pokazily jejich lidství. Cardijn si to uvědomil neobyčejně ostře. Bylo to, jako by mu vrazili do prsou nůž - jak často později přiznával. A když ležel na smrtelné posteli otec, který strávil veškeré síly, aby synovi umožnil studium, složil jednadvacetiletý Josef slib, že zasvětí svůj život dělnické mládeži. Obtíže se vynořily právě tam, kde by je člověk nejméně očekával. Jeff byl nejen primus třídy, ale byl i nezávislá osobnost. Vedl diskusní skupiny, dával do oběhu mezi studenty moderní exegetickou literaturu a získával je pro časopis Sillon, vydávaný Markem Sangnierem, který se zasazoval pro spojení církve s moderní demokracií. Rektor semináře na to hleděl s nelibostí a radil studentovi, aby se poohlédl po jiném povolání, když tak málo odpovídá představě, kterou mají v ústavě o hodném seminaristovi. Jeff se však výtkami představeného nedal odradit a malomyslné, donašečské klima doby modernismu jej nepřipravilo o jistotu správné volby povolání. Když byl roku 1906 vysvěcen na kněze, obrátil se s naléhavou prosbou na svého biskupa, kardinála Merciera, aby se směl zapsat v Lovani na Institut politických a sociálních věd místo na filozofický ústav, jak si biskup přál. V Lovani zůstal pouze rok, ale stačilo to k tomu, aby získal licenciát a aby se důvěrně seznámil se základními sociálními a hospodářskými problémy. Pak jej poslali do biskupského gymnázia učit francouzštinu a staré jazyky. Bude opotřebován ve mlýně církevní instituční činorodosti, bude se muset vzdát svých plánů? Není pochyb, že by ani zde nezůstaly ležet ladem jeho vlohy a sociální étos. I z této doby dokázal mnoho vytěžit. Využil velké prázdniny, které mu škola dopřávala, aby se ohlížel všude, kde se křesťané ujali iniciativy k řešení dělnické otázky: v Německu, v Holandsku, v Anglii i ve Francii. Navázal spojení s průkopníky křesťanského dělnického hnutí: navštívil Carla Sonnenscheina v Berlíně; zakladatele skautingu Badena-Powella, socialistické odborové vůdce a sociální střediska církví v Anglii; průmyslníka Léona Harmela ve Val-Du-Bois; Marka Sangniera a vedoucí spolupracovníky časopisu Sillon. Především však navazoval kontakty s dělníky papíren a textilek v okolí. Zůstal tak v těsném styku se skutečností a nezapomněl řeč dělníků. Roku 1912 se Cardijn stává kaplanem v bruselském předměstí Laeken. Má tady pod nohama velkoměstskou dlažbu, ale k uskutečnění vlastních idejí uplyne ještě mnoho let. Pro tohoto duchovního je nezbytností navštěvovat domácnosti a starat se o konkrétní nouzi lidí. Není pod jeho úroveň vyplňovat žádosti pro nemocenské a penzijní pojišťovny a poradit drobným lidem v jejich problémech s majiteli doma a zaměstnavateli. Vedle četných farních sdružení vzniká nová iniciativa: studijní kroužek. Prvními účastníky jsou dívky: učnice, kancelářské síly a dělnice. Některé z nich se musí nejdříve učit psát, aby mohly vést své účetnictví. Cardijn chce, aby se všichni účastnili aktivně a vzdělávali se ve společné diskusi. Studijní kroužek není třída s učitelem a žáky, ani shromáždění s přednášejícím a posluchači. Studijní kroužek se musí stát pracovním družstvem, do něhož všichni účastníci vnášejí své pozorování, představy, úsudky, ale především horlivost a nadšení. Účastnit se jako nezúčastněný divák znamená předem být přítěží. Kdo má pro sociální dění otevřené oči a uši, ten pozoruje, konstatuje a reflektuje. A plody těchto pozorování, zkušeností a úvah vytvářejí to, co nazývám osobním věděním, které je daleko bohatší než knižní vědomosti nebo než to, co víme z doslechu.

3 Tento osobní proces přivlastňování však nemá zůstat stát na úrovni nezávazného povídání, nýbrž má vyústit do utváření života a společných akcí. Cardijn shrnul svou metodu do hesla: vidět, soudit, jednat. Ze sebe samých, z osobní reflexe mají laici měnit svůj život a své pracovní prostředí a pro tento společný cíl mají aktivizovat své spolupracovníky. Uprostřed první světové války dostává pětatřicetiletý Cardijn ke svému kaplanskému působení navíc péči o vedení všech církevních sdružení v Bruselu. Doba není příznivá pro velké plány, ale právě teď vystupuje Cardijn poprvé do zorného pole veřejnosti. Za přítomnosti kardinála Merciera má v bruselské katedrále kázání, v němž odsuzuje přepadení Belgie Německem a označuje postoj Belgičanů kolaborujících s okupanty jako prostituci. To však není dost: za několik týdnů předává jménem 130 tisíc křesťanských odborářů okupačním úřadům protestní petici proti zavlékání belgických dělníků do Německa. Kopie petice jdou k papeži a neutrálním mocnostem. Tato politická akce vynese Cardijnovi sedm měsíců vězení. Po propuštění si znovu zahrává s ohněm: začleňuje se do výzvědné skupiny ve prospěch Spojenců. Jde po druhé do vězení, tentokrát na deset let nucených prací: svobodu mu přinese uzavření příměří. Ve vězeňské cele nečetl pečlivě pouze bibli, ale i spisy Marxovy, včetně Kapitálu. I v samovazbě ho pronásleduje starost o mladé dělníky. Vidí obrovské problémy přicházející doby a píše si do deníku: První polovina 20. století uvidí vznik nového světa. Nedojde k tomu bez revolucí, bojů a roztržek. Nashromáždilo se příliš mnoho spravedlivého hněvu, příliš utrpení, spáchalo se mnoho bezpráví, dopustili jsme se mnoha chyb, než aby se nový světový řád mohl vyvíjet v klidné bezstarostnosti. Pokud jde o něho, chce přispívat k pokojnému řešení dělnické otázky. Tím se však dostává do konfliktu s vlastním táborem. Mladí politikové katolické strany vybudovali v Bruselu sociální centrum s družstvem, s odbory a s vlastním časopisem. Je to dílo pro dělníky, nikoli však dílo dělníků. Cardijn chce tuto organizaci přebudovat a dát ji do odpovědnosti dělníkům. Jeho koncepce však vede k roztržce s paternalistickými názory pánů z výboru a tak se Cardijn s přáteli z odborů vystěhuje z domu, který byl dosud jejich domovem: dělníci mají být svobodní a nežít pod poručníkováním pánů a podnikatelů a katolické honorace. V této věci je Cardijn neústupný: odbory mladých dělníků mají zůstat věcí mladých a nemají se stát nějakým farním klubem mezi jinými. Čím víc se Cardijnovy ideje vyjasňují, tím větší jsou i obtíže. Roku 1920 dostává tuberkulózu, kterou pak musí léčit na Cóte d Azur. Sotvaže se uzdraví, vrhá se do boje za svůj projekt autonomní dělnické mládeže. Naráží však na zdi odmítavé lhostejnosti a na ostnaté dráty opatrné zdrženlivosti ve vlastním táboře. Většina majetných katolíků nechce nic vědět o své sociální odpovědnosti. Tolerují sice socialistické odbory, odmítají však křesťanské dělnické hnutí: považují odborové svazy křesťanských dělníků za neslučitelné s věcí křesťanství. Sami biskupové se obávají sklouznutí do sociálně revoluční agitace a nesmějí si to příliš rozházet s vlivnými pány z průmyslu a bank, na jejichž příspěvky jsou odkázány četné církevní pomocné programy. Reakce socialistů je nepřátelská, heslo zní: Buď rudí, nebo hladoví. Chtějí mít monopol na zastupování dělnictva a podezírají Cardijna, že jim odlákává dorost. Vyčítají, že se zdobí cizím peřím: Kde jste byli vy, křesťané, když roku 1885 neuměly tři čtvrtiny belgických dělníků číst ani psát? Nejsilnější odpor je však ze strany Katolické akce a farností. Říkají, že svaz, o nějž se Cardijn snaží, přinese do farností třídní boj, zničí jednotu a vůbec trhá mystické tělo Kristovo. Cardijn a jeho přátelé však odolali odporu sdružené fronty protivníků. V únoru roku 1925 dochází v Bruselu k založení JOC (Jeunesse Ouvriére Catholique - Katolické dělnické mládeže), s ženskou a mužskou větví a podle tradic země s organizací valonskou a vlámskou. V té době bylo v zemi přes 600 tisíc mladých dělníků a zaměstnanců mezi 15 a 21 lety. Na ně se chce nová organizace orientovat a pomáhat jim řešit problémy. Své úkoly si mají řešit

4 sami: v jednotlivých kroužcích má duchovní pouze poradní a koordinační funkci. Všechna moc patří laickým radám - tak to platí u Cardijna. Neúnavně zdůrazňuje božské povolání a poslání vlastní dělníkovi v jeho prostředí. Nejde o mobilizaci dělníka pro církev, nýbrž o emancipaci vlastní třídy s odvoláním na nábožensko-mravní síly svého života. Prvním cílem není proměna světa a jeho struktur, nýbrž proměna osobnosti; uvědomění křesťanského úkolu vzhledem k proměnám a přetváření prostředí - to byla Cardijnova priorita. Nelze přehlédnout příbuznost s Kolpingem, který se však orientoval na tovaryše a řemeslníky, neboť ještě neznal masy moderní pracující mládeže. Oba nedůvěřovali čistě teoretickým projektům, oba odmítali paternalismus a schvalovali primát člověka, vlastní odpovědnost, a navzdory všemu zařazení do církevního rámce. Neodváděl Cardijn mladé dělníky od tvrdé skutečnosti třídního boje; nezastíral ji právě tam, kde by bylo na místě nemilosrdné pranýřování kapitalistického vykořisťování? Jeho dělnická mládež jistě nebyla nástrojem ostrého třídního boje. Stála pouze v předpolí odborářské agitace, i když se už od počátku zasazovala za změnu poměrů. Uvažme jen, že se hnutí orientovalo výlučně na mladé lidi - do 21 až 23 let. Zde vyrůstali budoucí dělničtí a odborářští vůdcové, kteří jednou, na základě zkušeností svých místních akcí a především díky vzdělávacímu a politickému školení, budou moci převzít větší úkoly. Navíc se organizace nemohla spokojit s budováním sebe jako samoúčelem, nýbrž chtěla poznávat a měnit sociální skutečnost. Sem patřily dotazníkové akce o pracovních podmínkách, informační kampaň, zřizování klubů a sociálních středisek, agitace za bezpečnost při práci a za omezení pracovní doby. Nejrevolučnější počin JOC však leží v církevně náboženské oblasti, odkud přišly vlastní podněty hnutí. Poprvé se hovořilo k početně nejsilnější skupině v církvi jako k celku a byla mobilizována na základě milosti křtu k vlastnímu úkolu ve světě. Kardinál Suenens pozdě ji řekl o Cardijnovi, že byl tím katolickým knězem nové doby, který nejintenzivněji věřil v obecné kněžství laiků. Kardinálův bonmot zasahuje jádro věci. Tento kněz nechtěl získat laika pro určitou věc, nýbrž mu dopřál, aby ze sebe sama utvářel křesťanský humanismus dělníka. Předpokladem členství nebylo praktikování církevního života. Cardijn mnohé šokoval tím, že přijímal svobodné matky a lidi nábožensky mimostojící. Šlo mu o to, aby z myšlenky samostatnosti dělnické mládeže vyrostla spiritualita práce. Jeho plán málem v poslední chvíli ztroskotal na nepochopení církevních hodnostářů. Stárnoucí kardinál Mercier si nechal namluvit, že Cardijnova koncepce je na škodu jednotě katolické mládeže Belgie, a prohlásil, že předloží záležitost rozhodnutí Pia XI. Byla to značná odvaha, když vzpomeneme jak v roce 1831 tři známí poutníci do Říma - Lamennais, Lacordaire a Montalembert - svěřili nezkušeně osud svých myšlenek do rukou Svatého Otce a vrátili se domů s odsouzením. Avšak Pius XI. nebyl Řehoř XVI. Belgickému knězi prý řekl: Konečně někdo, kdo mi hovoří o masách. Schválil jeho koncepci specializované Katolické akce a povzbudil jej k další práci. Nyní měl Cardijn zelenou pro své plány. Bylo mu čtyřicet pět let. Následovalo vítězné tažení jeho myšlenky. Zní to trochu triumfalisticky a kongresy katolické dělnické mládeže často skutečně vypadaly jako přehlídka katolických funkcionářů. Při oslavě desátého výročí hnutí se na bruselském fotbalovém stadionu sešlo 85 tisíc mladých dělníků - nejen z Belgie, ale z celé Evropy, z Kanady, Kolumbie, Madagaskaru a Konga. Nejsilněji se však hnutí uchytilo ve Francii. Roku 1927 se Cardijn seznámil s mladým kaplanem z komunistického Clichy, který se věnoval dělnické mládeži ve své zemi. V roce 1937 měla francouzská křesťanská mládež už 65 tisíc členů Náklad obou vydání časopisu činil 450 tisíc výtisků tisíc pro chlapce a 180 tisíc pro dívky. Co však může znamenat masové katolické hnutí ve století, kdy v Německu pracovala Hitlerjugend a v Itálii Balilla (a na Východě Komsomol a Pionýr)? Co znamenala JOC pro tehdejší katolickou dělnickou mládež, o tom se můžeme dočíst u Maxence van der Meersche.

5 Jedné z postav své knihy Rybář lidí vkládá do úst následující slova: Z našeho života, který před sebou neměl jinou perspektivu než nekonečnou cestu bídy, udělala JOC nádherné dobrodružství. Nám, vyděděncům odpadu společnosti, postavila před oči nesrovnatelný cíl: dát v sobě znovu vstát prvním Kristovým učedníkům. Rovněž od van der Meersche pochází líčení, ukazující Cardijna v celé jeho dynamice: Po celý život nezapomenu zvláštní siluetu tohoto malého kněze, který se náhle objevil na pódiu, chodil sem a tam, křičel, mával rukama, rozhazoval jimi a chytal se prázdného prostoru; hubeného, drobného, těžce oddychujícího, vyrážejícího neúplné věty, téměř komického ve svém nadšení, který z počátku dráždí k chichotu několik mladých dívek okolo nás, ale pak uchvacuje lidi svým entuziasmem, nadšením, upřímností, rozhořčením, hněvem i něžností; strhuje a dotýká se jejich nejvnitřnějšího nitra. Stojí zde člověk, který se upsal až do poslední kapky krve věci bezprávných a vykořisťovaných, pro něž kdysi zemřel jeho Mistr. Tento kněz nám svou vášnivostí, zoufalstvím, sny a bezmeznou láskou zpřítomňoval opravdu kněze a skrze něho jsme znovu viděli a slyšeli Krista, který probouzel v lidech odpovědnost za bratry. Druhá světová válka překvapila Cardijna v Římě při přípravě mezinárodního dělnického setkání 5. září roku Setkání muselo být odřeknuto. Roku 1940 provází Cardijn belgické uprchlíky do Francie; o dva roky později musí znovu do vězení. Jeho spoluvězněm v cele je prezident belgického socialistického svazu mládeže, který v minulosti ostře napadal JOC. Cardijn zůstal dosti mladý, aby pochopil, že po válce musí být dělnická mládež zreformována a vedena k užšímu partnerství s jinými skupinami. Už dlouho ví, že s pouhým negativním antikomunismem se v dělnické otázce ničeho nedosáhne. Antisocialismus a antikomunismus nestačí k tornu, aby se dělnická třída zachránila a církvi odcizené masy se znovu navrátily. V marxismu existuje zrnko pravdy úžasné výbušné síly, které si obvykle dostatečně neuvědomujeme: Marx dal dělnické třídě úkol záchrany světa, mesiášské poslání. V tom je síla marxismu. V encyklice Divini Redemptoris, jež se zabývá komunismem, se zůstává u negativního aspektu věci. Většinou se zůstává stát v diskusi o tom, jak komunismus eliminovat. Ale o Božím povolání dělnické třídy se nemluví. Zatímco se po druhé světové válce dostává francouzská dělnická mládež do krize a organizuje se v jiných formách, zapouští Cardijnova myšlenka kořeny mimo starý kontinent. Jocisté (příslušníci JOC), kteří se jako vojáci dostali do celého světa, seznámili s ideou křesťanské dělnické mládeže i země, které ji dosud znaly nanejvýš z doslechu. Cardijn diagnostikoval zanedbávání a vykořisťování dělnické mládeže jako problém globálních rozměrů, a tak se jeho farností stává celý svět. V sedmdesáti letech začíná nová fáze jeho života: velké cesty, které jej vedou do celé Evropy a na všechny kontinenty. Až do své smrti podnikl 40 větších turné po Evropě a 24 cest do zámoří. Navštívil Ceylon, Indii, Filipíny, Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, USA, jihoamerické republiky, Kanadu a nové africké státy (také Prahu - Do dvou zemí nesměl: do Číny a do SSSR. V dokumentech z pozůstalosti nacházíme poznámky o tom, jak velice se snažil pomocí vlivných prostředníků získat povolení ke vstupu právě do těchto zemí. Jakkoli varoval před sterilním antikomunismem, přece se neoddával konvergenčním teoriím o mírumilovném splynutí kapitalistického a marxistického společenského řádu. S marxismem jej spojovala společná starost o sociální povznesení dělníka. Neodmítal uznání skutečným úspěchům marxistů, aniž se však vzdal přesvědčení, že křesťané by všechny tyto úkoly dokázali splnit lépe. Dlouho jej zaměstnávaly komunistické obřady zasvěcení mládeže (Jugendweihe) v NDR. Domníval se, že z této metody se lze učit. Když musel říci důrazné slovo, učinil to bez ohledu na mocné tohoto světa. V katolických kruzích Brazílie vzbudil pohoršení, když řekl, že kdyby přišel Pius XII. do Jižní Ameriky, byl by asi zatčen jako komunista. V pozdější době se neostýchal připojit podpis na petici proti válce ve Vietnamu; saigonská vláda mu za to odmítla vstupní vízum.

6 Stejně jako dříve odmítal třídní boj. V padesátých letech se účastnil diskuse s belgickými průmyslníky, kteří byli ochotni slyšet stížnosti pracujících, a velmi přispěl k porozumění mezi oběma tábory. Nebylo mu proti mysli použít prostředky, které měl k dispozici od římské světové církve pro šíření svých myšlenek. Byl to člověk praxe, který se nepouštěl do teoretických ani zásadních teologických diskusí a předjímal sociální trend, který je nejvýznačnější charakteristikou moderního papežství. Pozdější historické bádání bude muset vysvětlit, do jaké míry dobré vzájemné pochopení Cardijna s vedením církve přispělo k větší odpovědnosti papežství za svět: obvyklé klišé, že Řím brzdí všechny iniciativy a bere jim rozlet zde prostě neplatí! Giovanni Battista Montini, pozdější papež Pavel VI., vyzval Cardijna, aby zásadní myšlenky JOC sestavil do brožury, kterou by bylo možno prostřednictvím nunciů zaslat všem biskupům, aby ve svých diecézích mohli rovněž zavést hnutí křesťanské dělnické mládeže. Pro papežský list Mater et magistra dal Jan XXIII. vypracovat od Cardijna průvodní dopis. Encyklika Populorum progressio Cardijna podnítila, aby předal papeži dokument o tom, že kněží mají lépe připravovat věřící na jejich odpovědnost za integrální rozvoj lidstva. Ještě v 70. a 80. letech jej trvale zaměstnávaly otázky, v jaké formě se musí JOC obnovit, aby si udržela svou pronikavou sílu; čemu se musí přiučit, aby se prosadila ve městech, a jak bude možno při pokračující interorientaci zabránit, aby hnutí neztratilo vnitřní náplň a nestalo se plytkým. Jemu samému dávalo stále nový elán lásky k člověku, čerpající z víry stále novou jistotu. V podstatě jediný problém, který ve světě existuje a který, jak se někteří domnívali, lze odsunout na okraj, ale který se dnes vzhledem k sebezničujícím možnostem a ničivým zbraním všeho druhu znovu vynořuje s nezmenšenou aktuálností, je tento: Proč existuji, proč žiji? Proč pracuji, myslím, miluji, proč jsem se narodil a proč musím zemřít? Lidstvo si dnes klade tuto první a poslední otázku. Pravou odpověď na ni může dát pouze víra. Víra, která vstupuje do života, víra, která se stává konkrétním aktem života. To je jediné mírové vítězství, které může dát světu odpověď na tyto otázky. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc odpovědnosti cítím za svůj život a tím více jsem přesvědčen, že tato odpovědnost smrtí nekončí, nýbrž trvá věčně. Existence moje i druhých lidí a vůbec všech, kteří kdy žili, to nemůže být dílo náhody. Existuje Bůh, který objasňuje nevysvětlitelné a jemuž jsme odpovědní. (...) Miluji všechny lidi, zvláště ty nejchudší a bezprávné, lidi všech ras a všech barev pleti. Všechny bych je chtěl spojit a sjednotit ve stejné lásce, ve stejném přesvědčení a ve stejné víře. Příliš je respektuji v jejich existenci a osobní důstojnosti, než abych na ně chtěl vykonávat sebemenší morální či materiální nátlak; chtěl bych jim však jít vstříc, zasáhnout je všechny, abychom společně hledali vysvětlení našeho života, abychom uskutečnili své osudové společenství: chtěl bych jim pomoci, aby našli své štěstí. Několikrát žertem napsal, že je stár čtyřikrát dvacet let a skutečně si až do vysokého stáří uchoval citlivost a pevný zrak i sluch mladého člověka. Byl zřejmě nejprominentnějším Belgičanem, který navštívil ve vězeňské cele prvního člověka odsouzeného za odmítnutí vojenské služby a který se zasadil za přeměnu povinné vojenské služby v možnost náhradní služby civilní. Vedl rozhovory s Visser t Hooftem, generálním tajemníkem Ekumenické rady církví, aby dosáhl spolupráce velkých křesťanských svazů mládeže na mezinárodní úrovni pro společné projekty. V osmdesáti letech byl advokátem mládeže při 2. vatikánském koncilu - v letech 1961 až 1965; nejprve jako poradce a při posledním zasedání koncilu už jako kardinál s plnými právy účasti. Bylo to opožděné uznání jedné životní cesty, která - víc než jakákoliv jiná - přispěla ve 20. století k smíření církve a dělnictva. Koncil nemíní mládeži udělovat příliš mnoho otcovských rad, ale spíš jí musí dodávat odvahu k vlastní odpovědnosti. Dnešní svět se stane tím, čím jsou dnešní mladí na základě svobodného rozhodnutí vlastní vůle. (...)

7 Kéž se náš koncil stane výkřikem, který bude zapřísahat pokročilejší a bohaté národy, aby bez prodlení spojily všechny vědecké, technické, ekonomické a politické síly k řešení zneklidňujících problémů třetího světa. Budou-li však poslouchat pouze svůj egoismus (...) pak si můžeme být jisti, že tuto velikou mezinárodní nespravedlnost naší doby stihne Boží trest. Snadno můžeme Cardijnovi věřit, že se často cítil v této nesmírné zátěži jako vymačkaný citron. Že mu nebylo snadné předat vedení JOC do mladších rukou, můžeme vytušit z aktivního rytmu jeho života. A přece v roce 1965 tuto oběť přinesl. Navenek něco vyvážily pocty - vyznamenání, čestné doktoráty a čestná občanství; nadále mohl zůstat ve službách hnutí jako vyslanec dobré vůle. Nezůstal však ušetřen odloučení od všeho, co pro něj bylo tak nekonečně důležité. A toto vzdání se všeho v něm dalo dozrát poznání, které může být po mocí pro každého, kdo musí projít branou stáří. Podstatným znakem stáří je osamělost. Starý člověk žije, myslí, miluje a pracuje sám. A čím mladší zůstal duchem, srdcem a charakterem, tím osamocenější si připadá. Může se utéct ke knihám a časopisům, k rádiu a televizi. Myslím však, že by to neměl dělat. Osamělost má pro něho znamenat vroucí a osobní přítomnost: má být přítomen Bohu, Kristu, církvi, svým nejmilejším přátelům. Tato přítomnost osamělého není svévolí fantazie, nýbrž darem, který přichází z hloubi osobnosti. (...) Pro starého člověka je nejtěžší, aby nestál v cestě svému nástupci či zástupci. Ti se musejí sami učit nést odpovědnost. Rada, úsudek a zásah starého člověka, který byl dřív samostatným šéfem a mistrem, mohou snadno vypadat jako nedostatek důvěry nebo překážka. To je nejtěžší zkouška: musí se naučit ustoupit stranou a mlčet. To je pro starého člověka, který zůstal duchem a myslí mladý, největší oběť. Není však pro něho snadné tuto oběť přinést, neboť se cele oddal svému dílu a lpí na něm všemi vlákny své bytosti. Ti, kdo mu stojí nejblíže, tím nesmějí trpět. Předpokládá to velkou lásku a mimořádný jemnocit, zvláště tehdy, když si starý člověk myslí, že jeho dílo pod novým vedením upadá nebo ztrácí na významu. V naší době rychlých a mnohdy radikálních změn mravů a názorů se ony zdají jako nejpovážlivější. Avšak starý člověk, který zmoudřel,je musí přijmout, a to s radostí. Jestliže se před ním utajují rozhodnutí, která považuje za nesprávná či politováníhodná, jestliže se s ním nikdo neradí,jestli jej zanedbávají, nemá se vzpírat nebo si stěžovat. Láska starého člověka, který zůstal mladý, si musí svou mladost uchovat a rozmnožovat ji. Je to trvalý proces učení. Nespravedlnost, kterou člověk utrpí, se může stát smírem a vždycky je požehnáním. Připomíná starému člověku nespravedlnosti kterých se sám dopustil vůči starším, když byl mladý a netrpělivý. Kolik důvodů člověk má k modlitbě, aby si vyprošoval sílu a odvahu, a ve stáří to může dělat lépe než v mládí. Čím déle život trvá, tím by měl být statečnější. Život starého člověka by měl být vzestupem a to jak ve zdraví všedního dne, tak i v nemoci, v agonii a ve smrti. To však dokáže pouze láska. Jan XXIII. nám zde dal velkolepý příklad. Je to také jediný způsob, jak zůstat mladý po celou věčnost. Peklo je stářím bez naděje. U Boha je zaslíbení věčné mladosti. Smrt srazila Cardijna jako starý strom. 24. června roku 1967 jej po krátkém pobytu na lůžku vytrhlo selhání ledvin z neúnavné práce a plánů. Trvalý význam jeho života leží paradoxně tam, kde se o to nesnažil. On,jemuž šlo především o proměnu vnitřního člověka, po vzbudil nesčetné lidi k tvorbě struktur, uvnitř nichž je možný člověka důstojný život.

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ 14 4 Nejsvětější Trojice Katecheze pro M. I. 20 Cesta k mužství Příběh bývalého transsexuála

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum TÉMA: DUCH SPOLEČENSTVÍ VÝZNAM MÍSTNÍHO SBORU PRO MISII (diskuse farářů a teologů - L.

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 3 9. 2. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Putovat v Duchu Svatém. Katecheze Svatého otce Františka 04 Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více