Vršovický 4/2011 hlasatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vršovický 4/2011 hlasatel"

Transkript

1 Vršovický 4/2011 hlasatel Sborový časopis Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2:14

2 EdItorIaL Vzal jsem do ruky memoáry mého děda Miroslava a začal jsem jimi listovat. Už dávno jsem měl v úmyslu rodokmen svého rodu dokončit, dát mu nějakou ucelenější podobu. Teprve tehdy, když jsem se svou ženou trávil již třetí noc při zadávání jmen, dat a poznámek do genealogického programu, jsem zjistil, jak je můj plán směšný. To přece nejde, abych já tady něco dokončoval, uvědomil jsem si. To je na někom úplně jiném. Pokud mohu něco skutečně udělat, pak jen to, že se stanu součástí toho velkého celku rodiny, najdu v sobě úctu ke jménům známým i dávno zapomenutým, budu žít a něco z toho snad zase předám dál. Stanu se stavitelem katedrály. Představa o dokončení je vlastně stejně komická, jako když chceme dokončovat českou reformaci nebo demokratické procesy v České republice. Stále více si uvědomuji, že mnohem podstatnější než cíl je cesta a plné prožití každého kroku na ní. A pokud vůbec po ní chceme kráčet musíme si sundat boty a jít naboso. Abychom ucítili měkkost trávy a mechu i bolest ostrých kamenů, chlad ledu i teplo vycházejícího slunce, musíme v sobě objevit touhu žít. Při rodopisném pátrání jsem se setkal se svým příbuzným Karlem, který mi vyprávěl velmi zajímavý zážitek. Protože je vášnivým fotografem, střádal ve svém počítači stovky fotografií. Najednou harddisk jeho počítače nevydržel. Přišel o všechna data. Jediné fotografie, které mu zůstaly byly ty, které rozdal nebo sdílel. Za tenhle příběh jsem velice vděčný. Je to zkušenost víc než náboženská, je duchovní. Asi nikoliv náhodou jsem si vybral jako letošní postní text slova Ježíšova: jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. Tak zatím šťastnou cestu všem a už se moc těším až se zase setkáme tváří v tvář. Filip Štojdl, farář CČSH v Písku 2

3 IV. neděle postní (laetare) 3. dubna 2011 Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů. (Izajáš 66,10 11) První čtení z Písma: 1. Samuelova 16,1 13 Druhé čtení z Písma: Efezským 5,8 14 Evangelium: Jan 9,1 41 V. neděle postní (judica) 10. dubna 2011 Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. (Žalm 43,1 2) První čtení z Písma: Ezechiel 37,1 14 Druhé čtení z Písma: Římanům 8,6 11 Evangelium: Jan 11,1 45 VI. neděle postní Květná (palmarum) 17. dubna 2011 Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! (Matouš 21,9) První čtení z Písma: Izajáš 50,4 9a Druhé čtení z Písma: Filipským 2,5 11 Evangelium I.: Matouš 21,1 11 Zelený čtvrtek památka poslední večeře Páně 21. dubna 2011 Kristus v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. (Filipským 2,8 9) První čtení z Písma: Exodus 12, Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 11,23 26 Evangelium: Jan 13,1 15 liturgický kalendár ccsh neděle v dubnu Velký pátek památka utrpení a smrti Páně 22. dubna 2011 Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! (Žalm 22,17 20) První čtení: Izajáš 52,13 53,12 Druhé čtení: Židům 4,14 16; 5,7 9 Evangelium (Pašije): Jan 18,1 19,42 Bílá sobota vigilie Hodu Božího velikonočního 23. dubna 2011 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. (Žalm 118, ) První čtení z Písma: Genesis 1,1 2,4a Druhé čtení z Písma: Exodus 14,1 31 Třetí čtení z Písma: Římanům 6,3 11 Evangelium: Matouš 28,1 10 Hod Boží velikonoční Vzkříšení Páně 24. dubna 2011 Sotva procitnu, jsem s tebou. Aleluja. Svou dlaň jsi položil na mě. Aleluja. Nad mé chápání jsou tyto divy. (Žalm 139,18.5 6) První čtení z Písma: Skutky 10,34 43 Druhé čtení: Koloským 3,1 4 Evangelium: Jan 20,1 18 Pondělí velikonoční 25. dubna 2011 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Aleluja. (Žalm 105,1) První čtení z Písma: Exodus 13,3 9 Druhé čtení z Písma: Skutky 10,34a Evangelium: Matouš 28,8 15 3

4 kázání 1Sm 16, 1-13 Ef 5, 8-14 ev. Jn 9, 1-41 Uzdravení slepého z 9. kapitoly Janova evangelia je textem, který posluchači většinou důvěrně znají do přibližně jedné třetiny tohoto příběhu, který je podrobně rozepsán ve čtyřiceti jedna verších. Těžiště jeho poselství spatřují kazatelé především v počátečním rozhovoru Ježíše s učedníky, kterým tento odpovídá na otázku po smyslu slepcova utrpení. Ten příběh jde však dál, nežli jen do okamžiku zázračného uzdravení. Právě následným popisem se vymyká jiným podobným událostem v bibli, ve kterých také šlo o vrácení zraku slepým. Ostatní líčení se totiž povětšinou omezují právě na skutek Ježíšova uzdravení nemocného, nanejvýš jednu dvě věty, které jsou Kristem řečeny a událost končí. Jan však v tomto případě detailně líčí, co následovalo poté, kdy slepý prohlédl. Nežli se na tuto část v našem výkladu zaměříme, alespoň v krátkosti je nezbytné připomenout, že ona řečená první známější třetina příběhu uzdravení slepého z 9. kapitoly Janova evangelia, je svéráznou biblickou kristovskou odpovědí na otázku po příčinách utrpení. V židovsky pochopené kauzalitě nemoci jako následku předchozího hříchu se učedníci Ježíše ptají, kdo byl tím hříšníkem, kvůli kterému se tento člověk narodil slepý. Byli to jeho rodiče, ptají se, nebo dokonce on sám? Ježíš takto položenou otázku odmítá: postižení nemocného nemusí souviset s hříchem konkrétního člověka. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. A tyto Boží skutky vidí Ježíš ve zcela konkrétní rovině. Pokud hovoří o Božích skutcích, možná Mu s í m e k o n a t... tím v někom vzbuzuje dojem, že celou tragickou záležitost s postižením člověka odkazuje do roviny duchovní, ve které bude tento či jeho okolí pasivně čekat na zázrak z Božích rukou. Hned v další větě však na konkrétní otázku učedníků přináší Ježíš konkrétní odpověď: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den Ten vyřčený plurál zahrnuje jak Ježíše, tak i jeho učedníky a vyznavače. Řečené musíme je imperativem, který má člověka vyvádět z pasivity očekávání, že Bůh učiní zázrak bez našeho přičinění možná učiní, možná neučiní, ale o tom řeč není. Důležité je ono musíme konat A to je Ježíšova odpověď po smyslu bolesti a utrpení. Ježíš odmítá spekulovat o příčinách, protože ty stejně jako lidé těžko dohlédneme a jejich odhalení je ve věci nesení utrpení a bolesti až druhotné, v ničem nám nepomůže. Tou odpovědí tedy není vysvětlení proč se to stalo, ale co v takové situaci mohu udělat. Vlastně i mnou řečené mohu je situaci neadekvátní. Ježíš říká musíme konat a to je onou specifickou odpovědí. V případě bolesti druhého nehledej příčiny, ale konej to, co je v tvých silách. Pokud se hlásíš ke Kristu a jsi účasten bolesti druhého musíš konat. Není tvým úkolem spekulovat o příčinách, ve kterých třeba odhalíš, že si člověk za své postižení může sám, ale musíš jednat: spolu s Kristem. Proto Ježíš ve své odpovědi na otázku učedníkům říká musíme konat, přičemž má na mysli společné dílo. Jednání Krista spolu s učedníky. Jsi-li účasten utrpení, vezmi 4

5 kázání na pomoc Krista a jednej spolu s ním. Nebo jinak vyjádřeno: pracuj spolu s Kristem na zmírnění bolesti druhých. Až po tomto úvodu následuje líčení toho, jakým způsobem slepý nachází zrak. Zázrak uzdravení ve vodě rybníka Siloe je však tímto teprve na svém začátku. Následuje podrobné líčení toho, jaké další otázky tento skutek vzbudil. Lidé s překvapením, zájmem i v pochybnostech přemýšlejí, jakou mocí byl muž uzdraven a co za tím stojí. Při podrobném šetření vypovídají postupně uzdravený muž, jeho rodiče, a jako poslední i samotný Ježíš. Výsledkem komplikovaného procesu je však jenom pokračující zatvrzení těch, kteří se mohli o Ježíšovi přesvědčit jako o přicházejícím mesiášovi a uvědomělá víra toho, který byl uzdraven. Událost se tak stává symbolickým předznamenáním, že víra v Ježíše jako Krista se od zázračných znamení bude odklánět k individuálnímu přijetí Ježíše jako Pána a Spasitele na základě osobní zkušenosti a vnitřního prožitku, který půjde navzdory třeba masovému přesvědčení a směřování ostatních. V příběhu si také nelze nepovšimnout v něm přítomné symboliky světla, tak oblíbeného Janova motivu. Dokonce zde Ježíš opakuje slova, která jsou předtím proklamativně řečena v 8. kapitole téhož evangelia, kde Ježíš o sobě říká: Já jsem světlo světa. V souvislosti s uzdravením slepého je to zopakováno právě ve výzvě otevřené slovy musíme konat : pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Ježíš tentokrát od imperativu přechází do kondicionálu způsobu podmiňovacího: pokud jsem ve světě, tak jsem světlo světa. Světlem světa je Ježíš pod podmínkou své přítomnosti ve světě. A tato přítomnost je dána transparentností jeho učedníků. Pokud oni nesou Krista ve svém jednání, způsobu myšlení i rozhodování, je Kristus ve světě přítomen a může tak být jeho světlem. Pokud učedníci vážně berou a rozumí Ježíšovu požadavku musíme konat společně s Kristem pro záchranu a na pomoc druhým. Tak pomáhají šířit světlo, jehož ovocem je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ze slov evangelia se tak přenášíme až do apoštolského poselství listu k Efezským, který vyjmenovává hodnoty křesťanského života, podle kterých druzí mají poznávat, že jsme těmi, kteří uvěřili Kristu, který je světlem světa. Dobrota, spravedlnost a pravda hodnoty, ke kterými bychom měli vztáhnout své životní směřování a zároveň odhodlání nepodílet se na neužitečných skutcích tmy. Anebo jinak řečeno slavným hymnem, který je obrazem povstání Kristova učedníka ve křtu směrem do života s Pánem: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Amen Kázání o IV. neděli postní 3. dubna 2011 v Husově sboru ve Vršovicích 5

6 Program na duben 3.4. neděle 10 hod bohoslužba slouží D. Frýdl 8.4. pátek 19 hod. Cestou přímou - komponovaný večer o spirituálu a gospelu. Zpívá chrámový sbor Dreif (Švýcarsko) ve velkém sále divadla MANA neděle 8.30 hod. sborová snídaně v I. patře neděle 10 hod. bohoslužba slouží D. Frýdl pondělí 19 hod. ustavující schůze Rady starších a slib do rukou vikáře sákristie, kostel pátek 18 hod. eklesiola u Pešků. Téma: Nastav druhou tvář... byt manželů Peškových, Moskevská neděle 10 hod. bohoslužba slouží D. Frýdl, kázání J. Pešek Zelený čtvrtek 17 hod Velký pátek 17 hod. velikonoční stolování - biblická večeře Velkopáteční bohoslužba LECAV - slouží E. Heczková v Centru MANA v kostele Velký pátek cesta do Vrbovců (SK) na velkopáteční bohoslužbu SECAV slouží M. Hvožďara, D. Frýdl Hod Boží velikonoční 10 hod. bohoslužba slouží D. Frýdl, káže H. Zezulková Moskevská 34/ Praha 10-Vršovice faráře: tel.: (Farní kancelář) byt faráře mobil faráře KONTAKT Centrum MANA nízkoprahové centrum aktivit produkce: Jiřina Hůlková, tel Prodej vstupenek před začátkem představení na pokladně divadla. 6

7 anglie V dopisních obálkách VIII. dopis IX. Jednou těsně před Vánocemi, když jsem seděla v kostele ve vesničce Milton a dívala se na dřevěný, vyřezávaný Betlém stojící nedaleko kříže, napadly mě určité myšlenky, které jsem později použila do úvahy při kolejní pobožnosti. Třeba vás také zaujmou. Uvědomila jsem si, že Ježíš Kristus se narodil v jesličkách, to znamená v mrtvém suchém kusu dřeva, dřeva, které bývalo živé a hluboce zakořeněné v zemi. Stejně tak Kristus zemřel na mrtvém a suchém dřevě kříže, dřevě poraženém. On sám však byl proutkem z pařezu Lišajova, výhonek z kořenu jeho, pravý vinný kmen, strom života. Myslím, že jesle a kříž symbolizují tento náš svět, naši situaci, v níž žijeme. Tento svět pomíjí a všechno, co je silné a živé, časem odumírá. Syn člověka nemá, kde by hlavu složil říká Kristus v Matoušově evangeliu, neboť jediné věci, které náš svět mu byl schopen poskytnout, tomuto stromu života, byly suché kusy dřeva při jeho narození a suché kusy dřeva při jeho ukřižování. A na hlavu mu posadit trnovou korunu, tu korunu ze zlomených, uschlých větviček, jako posměšné znamení, že On by měl být Králem světa. Nechtě tak vyjádřená pravda o naší vlastní zlomenosti a vyprahlosti, kterou On sám dobrovolně nesl. Možná, že vaše vlastní kořeny zde na zemi jsou hluboké a velice pevné, možná že jsou docela mělké a možná, že nemáte žádné kořeny, domov, rodinu. Ať je to jakkoliv, my všichni budeme jednou vykořeněni a zemřeme. Avšak Ježíš Kristus přikryl svým tělem všechny ty suché, vykořeněné a mrtvé dřevěné kusy jeslí a kříže, když pobýval zde na zemi. Tak položil nové kořeny. Tak v něm můžeme být zakořeněni, když přijímáme při večeři Páně jeho tělo, které přikrývá naše hříchy. Vaše Adela 7

8 clánek sčítání (duší) V novodobé historii naší země je letošní sčítání už třetí. Každých deset let se z něj o sobě dozvídáme spoustu zajímavých údajů. Zdaleka je netvoří jen celostátní součty jednotlivých vyplněných kolonek. Skladba otázek umožňuje vytvářet nejrůznější kombinace. Dovoluje zkoumat oblast svého zájmu v závislosti na místě, věku, pohlaví či vzdělání. Můžeme třeba zjistit, kde žije nejvíce rozvedených, jakými dopravními prostředky jezdí lidé nejčastěji do práce anebo kolik lidí žije v záplavových oblastech. Křesťany budou zajímat obzvláště údaje týkající se náboženského povědomí a vztahu k církvím. Ve sčítacím dotazníku je tomuto tématu vyhrazena jedna rubrika. I z ní se však dá učinit spousta zajímavých analýz. Moudrá církevní ústředí je pak mohou zohlednit při tvorbě strategie působení své církve. Třeba tak, že budou preferovat oblasti, kde se k ní lidé hlásí ve větším počtu než jinde a demografická křivka ukazuje, že zde obzvláště ovlivňuje mladší věkové ročníky. Třeba tak, že zvolí přístup právě opačný. Představitelé církví vyzvali před nedávnem své členy, aby se nezapomněli na sčítacích arších ke své církvi přihlásit. Pomineme-li skutečnost, že vyplnění rubriky č. 12 Náboženská víra není povinné, a může tedy svádět pohodlnější povahy k přeskočení, mají k tomu přinejmenším dva další důvody. První je ten, že církev, která se ze společnosti vytrácí, přestává být pro veřejnost atraktivní. Čím rychleji se tak děje, tím je tato vada na kráse markantnější. Propad do červených čísel vždycky avizuje nějaký nedostatek. Druhý důvod jejich apelu je ještě závažnější. Lednová dohoda na čtyřletém zmrazení objemu platů duchovních naznačuje, že stát přestává být ochoten hradit mzdy nekontrolovaně rostoucímu počtu církevních pracovníků. Vzhledem ke klesajícímu počtu osob, které se k církvím hlásí, je tato nechuť pochopitelná. V zemi, kde si jsou církve před zákonem rovny, ovšem nemůže obstát ani stávající řešení, kdy stát vyplácí jedné církvi duchovního na každých jejích 27 členů, zatímco druhá jich na jeho výplatu potřebuje 953. Jediný společensky přijatelný klíč pro udělování státního příspěvku na platy duchovních se odvíjí od velikosti členské základny. Až se v roce 2014 otevře jednání jak dál, určitě bude tento model ze strany státu výrazně preferován. Představitelé církví si to uvědomují. Proto burcují své věrné, někteří dokonce i své sympatizanty. Na tom překročení vlastního prahu přitom není nic špatného. Politické strany také nestaví pouze na registrovaných členech, ale při volbách se opírají i o ty, které získaly svým programem. Uvedením jména té své církve - ať už proto, že jsem v ní byl pokřtěn nebo proto, že je mně z nějakého důvodu sympatická - tedy přispívám tomu, že se jejím aktivitám dostane v nejbližších letech větší společenské podpory. A to i v případě, že restituce církevního majetku způsobí odbourání finanční podpory. Pro stát a pro veřejnost bude mít vždycky velikost církve, respektive její společenský ohlas, důležitou vypovídací roli. Výsledky sčítání lidu podávají o těchto jejích parametrech ty nejobjektivnější informace. Emanuel Vejnar, evangelický farář 8

9 komponovaný VEcEr Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený. Jeremjáš 31,9 cestou PŘíMou - ProMLuva na komponovaném večeru Do názvu tohoto večera jsem vložil právě řečené biblické slovo z proroka Jeremiáše, 31. kapitoly, kde autor říká: Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou na níž neklopýtnou Hudební žánr spirituálu a následného gospelu ve mně evokuje myšlenku cesty, putování, které se tak často objevuje v textech těchto písní. Kdo by neznal v českém prostředí Spirituál Kvintetem proslavené písně jako Starý příběh, kde klasický nápěv je otextován: Řek Mojžíš jednou lidu svému přišel čas, dnes v noci tiše vytratí se každý z nás Já říkám rovnou, každý ať s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá Nebo píseň Steal Away v českém překladu: Půjdu já, půjdu já tam domů. Spirituály jsou plné výzev: Vstaň, jdi, překroč, přejdi. Vzpomeňme i na patrně nejznámější We shall overcome - Jednou budem dál. Řečeno slovy básníka: spirituál je píseň těhotná cestou. Kdo se nechá vést jejím nápěvem a slovy, je jednou a vlastně i druhou nohou nakročený k cestě z tady a teď k tam v budoucnu, kde nebude bolest, příkoří, nesvoboda, řečeno jazykem bible: kde nebude nářku, ani bolesti, neboť co bylo, pominulo Spirituály jsou nejenom písně o svobodě, jak zní další podtitul našeho večera, ale především písně o naději, naději, která nekončí pozemskou cestou a životním plahočením, ale má své vyústění do věčné Boží přítomnosti. Spirituál není klasickou náboženskou písní, protože ve své původní podobě nevzniká na půdě církve ani nebyl zamýšlen jako chrámový zpěv. A že je spirituál písní naděje na cestě dokládá i jeho dějinná cesta do církve. Spirituál totiž do církve došel až posléze. Poté, co se přesunul z míst, jakými byly plantáže amerického jihu, vězeňské cely pro uprchlé otroky, nebo pracovní tábory, ve kterých museli trestanci vykonávat těžké fyzické práce a všude tam jim zpěv - píseň, často na jednoduchou, lidově utvořenou melodii pomáhala nést tíhu dne. Do nápěvu a slov těchto písní ukládali jejich neznámí autoři a stejně tak nám dnes již neznámí interpreti své tužby, očekávání, naději, 9

10 komponovaný VEcEr víru, lásku k Bohu, k lidem a k životu. Spirituál má i svoji rovinu bolestnou, není však v žádném případě tesknou písní. V něm obsažená víra nabízí východisko - ukazuje k cíli cesty - tam za Jordánem, řekou jejímž překročením se před člověkem otevírá nová existence. Jak už jsem říkal, spirituál došel do církve až později, šel ruku v ruce se svobodou těch, kteří ho zpívali. Až potom objevila církev bohatství v něm obsažené, když byla schopna s jeho nositeli tvořit skutečné společenství s vědomím rovnosti a sounáležitosti. Jeden z mých nejintenzivnějších životních prožitků spojených se spirituálem - písní amerických černochů je moment, který jsem před lety prožil na přístavním molu v brazilském Salvadoru v Jižní Americe. Byli jsme v přístavu, kam před staletími po týdnech plavby připlouvaly lodě z africké strany Atlantiku, aby vyložily svůj smutný náklad: zajaté africké obyvatele, z nichž sotva jedna třetina přežila útrapy několik týdnů dlouhé cesty v podpalubí lodi plující z Afriky do Ameriky. První kroky těch, kteří přežili, vedly do kostela, přesněji řečeno většinou před jeho průčelí, protože zajatých otroků bylo tolik, že všichni by se do chrámu ani nevešli. Z kostelního ochozu byli hromadně křesťanskými kněžími pokřtěni politím vody, aby byli následně na trzích s lidmi prodáni křesťanským majitelům zemědělské půdy a plantáží. Ti totiž měli nedůvěru k pohanům a dávali přednost otrokům křesťanského vyznání. Náboženství se tak stávalo nástrojem represe 10

11 komponovaný VEcEr a vina těch, kteří se toho dopouštěli, je neoddiskutovatelná, ale i neomluvitelná. Dodnes je v Salvadoru k vidění molo, kam tyto lodě připlouvaly, i kostel, který byl toho dějištěm. Na paměť těchto událostí jsme se tam sešli v ekumenickém společenství, abychom se jako církev modlili, doznali vinu i prosili za odpuštění. A nejsilnějším zážitkem pak pro mě bylo vidět, jak jeden z černých bratří vystoupil a nezaměnitelným způsobem - vlastním pouze černochům, zazpíval známý spirituál - Oh freedom - Tvá svoboda, tvá svoboda, tvá svoboda nade mnou. I kdybych byl otrokem, chci být pohřben v hrobě svém, půjdu k Pánu, kde budu svoboden. Toto všechno a ještě mnohem víc se ukrývá v písních, které nazýváme spirituály. Nejsou lacinými popěvky vznikajícími na zakázku, z komerčního či jiného kalkulu, třebaže i svět zábavního průmyslu má tendenci se jich často a rád zmocňovat. Jsou písněmi, které odrážejí hlubokou životní - často tragickou zkušenost, která je však proměňována z pohledu víry. Je dalším z paradoxů křesťanství, že ti, kteří s ním byli ve své většině tak hrůzostrašným zážitkem seznamováni, se posléze stali jeho vroucími a oddanými nositeli. I to je pro mě znamením toho, že Kristus v něm zvěstovaný a přítomný, nemůže být přehlušen ani umenšen sebehorší životní praxí. Že je to On, který přemáhá zlo a má moc proměnit každého člověka. I proto jsem za základ své úvahy na téma Spirituály - písně o svobodě vybral slovo starozákonního proroka Jeremiáše: nejprve totiž hovoří o pláči, o prosbách o smilování, které přinášejí ti, kteří jsou zajatí, ztrápení a nesvobodní. Bůh ale právě jim zaslibuje, že bude tím, který je jednou dovede k potokům plným vody, že bude tím, který je povede cestou přímou, na níž neklopýtnou. David Frýdl, Spirituály bývaly vyjádřením náboženského přesvědčení, ale často současně i sociálně-politického protestu proti nesvobodě nebo začlenění do bílé americké kultury. Původem jsou tyto písně od zotročených Afričanů. Otroctví bylo do evropských kolonií zavedeno v roce 1619 (nicméně první otroci byli dovezeni již za života Kryštofa Kolumba) a nahradili tak v 17. století smluvní pracovníky jako mnohem ekonomičtější pracovní síla. Tento stav trval během celého 18. století a většinu století 19. Zrušení otroctví dne 31. ledna 1865 schválilo 27 států z celkem 36 amerických států. zdroj: wikipedia.org 11

12 rada starších Rada starších je správní a výkonný orgán, který spolu s farářem řídí chod náboženské obce. Je tvořena laiky, virilními členy jsou všichni duchovní ustanovení v náboženské obci. Rada starších Náboženské obce CČSH v Praze Vršovicích pracuje v současnosti v tomto složení: Kamila Kopčilová (1957) - předsedkyně Jan M. Kubín (1963) finanční zpravodaj Bohuslava Marková (1947) Miroslava Pražáková (1942) Závěry ze schůze Rady starších Schůze byla zahájena společným zpěvem písně č Následovaly modlitby bratra faráře a sestry Kopčilové. Poté bratr farář přečetl úryvek z knihy Tomáše Kempenského Čtyři knihy o následování Krista. Rada starších konala přípravu na Výroční shromáždění. Na jeho programu bude zpráva faráře spojená se zprávou o činnosti RS, zpráva o hospodaření a kulturní činnosti, matriční a revizní zpráva. Dalším bodem programu bude představení kandidátů do nové rady starších a jejich volba. Na závěr budou přítomní seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2011, hlasování, diskuse a různé. Dne se bude konat benefiční večer k 80. výročí otevření Jiráskova divadla ve Vršovicích.Volné vstupenky se dají zajistit na faře. Topení v divadle bylo dokončeno. Zednické práce zajistil p. Bambušek v rámci veřejně prospěšné práce. Dále byla řešena otázka pronájmu velkého sálu divadla. Byla stanovena fixní část pronájmu ve výši 2.000Kč splatná předem od každého subjektu + podíl na výtěžku ze vstupného dohodou. Smlouva s ETP s.r.o. zůstává v platnosti až do jejího vypršení a nová úprava pronájmu se na ni prozatím vztahovat nebude. V celém prostoru divadla je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a kouření. Pokud by vystupující umělci trvali na používání otevřeného ohně či kouření, bude jejich povinností zajistit na své náklady hasičský dozor, který po skončení akce vystaví příslušný protokol. Bratr farář požádal, aby byla doplacena daň z jeho úvazku při náboženské obci. RS taktéž připravila návrh smluv se zaměstnanci, které budou odsouhlaseny na Výročním shromáždění. Rada starších souhlasí s proplacením ročního kupónu MHD. Rada starších souhlasí, aby byl bratr Jakub Pešek doporučen pro výkon duchovenské služby. Ze zápisu ze schůze RS vybrala Bohuslava Marková. Vršovický Hlasatel časopis Náboženské obce Církve čs. husitské v Praze Vršovicích. Vydává Husův sbor Praha 10 - Vršovice. Vedoucí redaktor David Frýdl. Redakční rada: David Frýdl, Miroslav Svoboda. Příspěvky zasílejte poštou na adresu Husova sboru, Moskevská 34, Praha 10, nebo elektronicky: Neprodejné pro vnitřní potřebu církve. Vychází jednou měsíčně. K dostání na Farním úřadě. Cena dobrovolná, náklady na jeden výtisk 7 Kč. Daniel Čáp (1942) - technický poradce David Frýdl (1974) farář Oldřich Nováček (1972) 12

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více