Vršovický 4/2011 hlasatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vršovický 4/2011 hlasatel"

Transkript

1 Vršovický 4/2011 hlasatel Sborový časopis Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2:14

2 EdItorIaL Vzal jsem do ruky memoáry mého děda Miroslava a začal jsem jimi listovat. Už dávno jsem měl v úmyslu rodokmen svého rodu dokončit, dát mu nějakou ucelenější podobu. Teprve tehdy, když jsem se svou ženou trávil již třetí noc při zadávání jmen, dat a poznámek do genealogického programu, jsem zjistil, jak je můj plán směšný. To přece nejde, abych já tady něco dokončoval, uvědomil jsem si. To je na někom úplně jiném. Pokud mohu něco skutečně udělat, pak jen to, že se stanu součástí toho velkého celku rodiny, najdu v sobě úctu ke jménům známým i dávno zapomenutým, budu žít a něco z toho snad zase předám dál. Stanu se stavitelem katedrály. Představa o dokončení je vlastně stejně komická, jako když chceme dokončovat českou reformaci nebo demokratické procesy v České republice. Stále více si uvědomuji, že mnohem podstatnější než cíl je cesta a plné prožití každého kroku na ní. A pokud vůbec po ní chceme kráčet musíme si sundat boty a jít naboso. Abychom ucítili měkkost trávy a mechu i bolest ostrých kamenů, chlad ledu i teplo vycházejícího slunce, musíme v sobě objevit touhu žít. Při rodopisném pátrání jsem se setkal se svým příbuzným Karlem, který mi vyprávěl velmi zajímavý zážitek. Protože je vášnivým fotografem, střádal ve svém počítači stovky fotografií. Najednou harddisk jeho počítače nevydržel. Přišel o všechna data. Jediné fotografie, které mu zůstaly byly ty, které rozdal nebo sdílel. Za tenhle příběh jsem velice vděčný. Je to zkušenost víc než náboženská, je duchovní. Asi nikoliv náhodou jsem si vybral jako letošní postní text slova Ježíšova: jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. Tak zatím šťastnou cestu všem a už se moc těším až se zase setkáme tváří v tvář. Filip Štojdl, farář CČSH v Písku 2

3 IV. neděle postní (laetare) 3. dubna 2011 Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů. (Izajáš 66,10 11) První čtení z Písma: 1. Samuelova 16,1 13 Druhé čtení z Písma: Efezským 5,8 14 Evangelium: Jan 9,1 41 V. neděle postní (judica) 10. dubna 2011 Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. (Žalm 43,1 2) První čtení z Písma: Ezechiel 37,1 14 Druhé čtení z Písma: Římanům 8,6 11 Evangelium: Jan 11,1 45 VI. neděle postní Květná (palmarum) 17. dubna 2011 Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! (Matouš 21,9) První čtení z Písma: Izajáš 50,4 9a Druhé čtení z Písma: Filipským 2,5 11 Evangelium I.: Matouš 21,1 11 Zelený čtvrtek památka poslední večeře Páně 21. dubna 2011 Kristus v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. (Filipským 2,8 9) První čtení z Písma: Exodus 12, Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 11,23 26 Evangelium: Jan 13,1 15 liturgický kalendár ccsh neděle v dubnu Velký pátek památka utrpení a smrti Páně 22. dubna 2011 Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! (Žalm 22,17 20) První čtení: Izajáš 52,13 53,12 Druhé čtení: Židům 4,14 16; 5,7 9 Evangelium (Pašije): Jan 18,1 19,42 Bílá sobota vigilie Hodu Božího velikonočního 23. dubna 2011 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. (Žalm 118, ) První čtení z Písma: Genesis 1,1 2,4a Druhé čtení z Písma: Exodus 14,1 31 Třetí čtení z Písma: Římanům 6,3 11 Evangelium: Matouš 28,1 10 Hod Boží velikonoční Vzkříšení Páně 24. dubna 2011 Sotva procitnu, jsem s tebou. Aleluja. Svou dlaň jsi položil na mě. Aleluja. Nad mé chápání jsou tyto divy. (Žalm 139,18.5 6) První čtení z Písma: Skutky 10,34 43 Druhé čtení: Koloským 3,1 4 Evangelium: Jan 20,1 18 Pondělí velikonoční 25. dubna 2011 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Aleluja. (Žalm 105,1) První čtení z Písma: Exodus 13,3 9 Druhé čtení z Písma: Skutky 10,34a Evangelium: Matouš 28,8 15 3

4 kázání 1Sm 16, 1-13 Ef 5, 8-14 ev. Jn 9, 1-41 Uzdravení slepého z 9. kapitoly Janova evangelia je textem, který posluchači většinou důvěrně znají do přibližně jedné třetiny tohoto příběhu, který je podrobně rozepsán ve čtyřiceti jedna verších. Těžiště jeho poselství spatřují kazatelé především v počátečním rozhovoru Ježíše s učedníky, kterým tento odpovídá na otázku po smyslu slepcova utrpení. Ten příběh jde však dál, nežli jen do okamžiku zázračného uzdravení. Právě následným popisem se vymyká jiným podobným událostem v bibli, ve kterých také šlo o vrácení zraku slepým. Ostatní líčení se totiž povětšinou omezují právě na skutek Ježíšova uzdravení nemocného, nanejvýš jednu dvě věty, které jsou Kristem řečeny a událost končí. Jan však v tomto případě detailně líčí, co následovalo poté, kdy slepý prohlédl. Nežli se na tuto část v našem výkladu zaměříme, alespoň v krátkosti je nezbytné připomenout, že ona řečená první známější třetina příběhu uzdravení slepého z 9. kapitoly Janova evangelia, je svéráznou biblickou kristovskou odpovědí na otázku po příčinách utrpení. V židovsky pochopené kauzalitě nemoci jako následku předchozího hříchu se učedníci Ježíše ptají, kdo byl tím hříšníkem, kvůli kterému se tento člověk narodil slepý. Byli to jeho rodiče, ptají se, nebo dokonce on sám? Ježíš takto položenou otázku odmítá: postižení nemocného nemusí souviset s hříchem konkrétního člověka. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. A tyto Boží skutky vidí Ježíš ve zcela konkrétní rovině. Pokud hovoří o Božích skutcích, možná Mu s í m e k o n a t... tím v někom vzbuzuje dojem, že celou tragickou záležitost s postižením člověka odkazuje do roviny duchovní, ve které bude tento či jeho okolí pasivně čekat na zázrak z Božích rukou. Hned v další větě však na konkrétní otázku učedníků přináší Ježíš konkrétní odpověď: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den Ten vyřčený plurál zahrnuje jak Ježíše, tak i jeho učedníky a vyznavače. Řečené musíme je imperativem, který má člověka vyvádět z pasivity očekávání, že Bůh učiní zázrak bez našeho přičinění možná učiní, možná neučiní, ale o tom řeč není. Důležité je ono musíme konat A to je Ježíšova odpověď po smyslu bolesti a utrpení. Ježíš odmítá spekulovat o příčinách, protože ty stejně jako lidé těžko dohlédneme a jejich odhalení je ve věci nesení utrpení a bolesti až druhotné, v ničem nám nepomůže. Tou odpovědí tedy není vysvětlení proč se to stalo, ale co v takové situaci mohu udělat. Vlastně i mnou řečené mohu je situaci neadekvátní. Ježíš říká musíme konat a to je onou specifickou odpovědí. V případě bolesti druhého nehledej příčiny, ale konej to, co je v tvých silách. Pokud se hlásíš ke Kristu a jsi účasten bolesti druhého musíš konat. Není tvým úkolem spekulovat o příčinách, ve kterých třeba odhalíš, že si člověk za své postižení může sám, ale musíš jednat: spolu s Kristem. Proto Ježíš ve své odpovědi na otázku učedníkům říká musíme konat, přičemž má na mysli společné dílo. Jednání Krista spolu s učedníky. Jsi-li účasten utrpení, vezmi 4

5 kázání na pomoc Krista a jednej spolu s ním. Nebo jinak vyjádřeno: pracuj spolu s Kristem na zmírnění bolesti druhých. Až po tomto úvodu následuje líčení toho, jakým způsobem slepý nachází zrak. Zázrak uzdravení ve vodě rybníka Siloe je však tímto teprve na svém začátku. Následuje podrobné líčení toho, jaké další otázky tento skutek vzbudil. Lidé s překvapením, zájmem i v pochybnostech přemýšlejí, jakou mocí byl muž uzdraven a co za tím stojí. Při podrobném šetření vypovídají postupně uzdravený muž, jeho rodiče, a jako poslední i samotný Ježíš. Výsledkem komplikovaného procesu je však jenom pokračující zatvrzení těch, kteří se mohli o Ježíšovi přesvědčit jako o přicházejícím mesiášovi a uvědomělá víra toho, který byl uzdraven. Událost se tak stává symbolickým předznamenáním, že víra v Ježíše jako Krista se od zázračných znamení bude odklánět k individuálnímu přijetí Ježíše jako Pána a Spasitele na základě osobní zkušenosti a vnitřního prožitku, který půjde navzdory třeba masovému přesvědčení a směřování ostatních. V příběhu si také nelze nepovšimnout v něm přítomné symboliky světla, tak oblíbeného Janova motivu. Dokonce zde Ježíš opakuje slova, která jsou předtím proklamativně řečena v 8. kapitole téhož evangelia, kde Ježíš o sobě říká: Já jsem světlo světa. V souvislosti s uzdravením slepého je to zopakováno právě ve výzvě otevřené slovy musíme konat : pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Ježíš tentokrát od imperativu přechází do kondicionálu způsobu podmiňovacího: pokud jsem ve světě, tak jsem světlo světa. Světlem světa je Ježíš pod podmínkou své přítomnosti ve světě. A tato přítomnost je dána transparentností jeho učedníků. Pokud oni nesou Krista ve svém jednání, způsobu myšlení i rozhodování, je Kristus ve světě přítomen a může tak být jeho světlem. Pokud učedníci vážně berou a rozumí Ježíšovu požadavku musíme konat společně s Kristem pro záchranu a na pomoc druhým. Tak pomáhají šířit světlo, jehož ovocem je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ze slov evangelia se tak přenášíme až do apoštolského poselství listu k Efezským, který vyjmenovává hodnoty křesťanského života, podle kterých druzí mají poznávat, že jsme těmi, kteří uvěřili Kristu, který je světlem světa. Dobrota, spravedlnost a pravda hodnoty, ke kterými bychom měli vztáhnout své životní směřování a zároveň odhodlání nepodílet se na neužitečných skutcích tmy. Anebo jinak řečeno slavným hymnem, který je obrazem povstání Kristova učedníka ve křtu směrem do života s Pánem: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Amen Kázání o IV. neděli postní 3. dubna 2011 v Husově sboru ve Vršovicích 5

6 Program na duben 3.4. neděle 10 hod bohoslužba slouží D. Frýdl 8.4. pátek 19 hod. Cestou přímou - komponovaný večer o spirituálu a gospelu. Zpívá chrámový sbor Dreif (Švýcarsko) ve velkém sále divadla MANA neděle 8.30 hod. sborová snídaně v I. patře neděle 10 hod. bohoslužba slouží D. Frýdl pondělí 19 hod. ustavující schůze Rady starších a slib do rukou vikáře sákristie, kostel pátek 18 hod. eklesiola u Pešků. Téma: Nastav druhou tvář... byt manželů Peškových, Moskevská neděle 10 hod. bohoslužba slouží D. Frýdl, kázání J. Pešek Zelený čtvrtek 17 hod Velký pátek 17 hod. velikonoční stolování - biblická večeře Velkopáteční bohoslužba LECAV - slouží E. Heczková v Centru MANA v kostele Velký pátek cesta do Vrbovců (SK) na velkopáteční bohoslužbu SECAV slouží M. Hvožďara, D. Frýdl Hod Boží velikonoční 10 hod. bohoslužba slouží D. Frýdl, káže H. Zezulková Moskevská 34/ Praha 10-Vršovice faráře: tel.: (Farní kancelář) byt faráře mobil faráře KONTAKT Centrum MANA nízkoprahové centrum aktivit produkce: Jiřina Hůlková, tel Prodej vstupenek před začátkem představení na pokladně divadla. 6

7 anglie V dopisních obálkách VIII. dopis IX. Jednou těsně před Vánocemi, když jsem seděla v kostele ve vesničce Milton a dívala se na dřevěný, vyřezávaný Betlém stojící nedaleko kříže, napadly mě určité myšlenky, které jsem později použila do úvahy při kolejní pobožnosti. Třeba vás také zaujmou. Uvědomila jsem si, že Ježíš Kristus se narodil v jesličkách, to znamená v mrtvém suchém kusu dřeva, dřeva, které bývalo živé a hluboce zakořeněné v zemi. Stejně tak Kristus zemřel na mrtvém a suchém dřevě kříže, dřevě poraženém. On sám však byl proutkem z pařezu Lišajova, výhonek z kořenu jeho, pravý vinný kmen, strom života. Myslím, že jesle a kříž symbolizují tento náš svět, naši situaci, v níž žijeme. Tento svět pomíjí a všechno, co je silné a živé, časem odumírá. Syn člověka nemá, kde by hlavu složil říká Kristus v Matoušově evangeliu, neboť jediné věci, které náš svět mu byl schopen poskytnout, tomuto stromu života, byly suché kusy dřeva při jeho narození a suché kusy dřeva při jeho ukřižování. A na hlavu mu posadit trnovou korunu, tu korunu ze zlomených, uschlých větviček, jako posměšné znamení, že On by měl být Králem světa. Nechtě tak vyjádřená pravda o naší vlastní zlomenosti a vyprahlosti, kterou On sám dobrovolně nesl. Možná, že vaše vlastní kořeny zde na zemi jsou hluboké a velice pevné, možná že jsou docela mělké a možná, že nemáte žádné kořeny, domov, rodinu. Ať je to jakkoliv, my všichni budeme jednou vykořeněni a zemřeme. Avšak Ježíš Kristus přikryl svým tělem všechny ty suché, vykořeněné a mrtvé dřevěné kusy jeslí a kříže, když pobýval zde na zemi. Tak položil nové kořeny. Tak v něm můžeme být zakořeněni, když přijímáme při večeři Páně jeho tělo, které přikrývá naše hříchy. Vaše Adela 7

8 clánek sčítání (duší) V novodobé historii naší země je letošní sčítání už třetí. Každých deset let se z něj o sobě dozvídáme spoustu zajímavých údajů. Zdaleka je netvoří jen celostátní součty jednotlivých vyplněných kolonek. Skladba otázek umožňuje vytvářet nejrůznější kombinace. Dovoluje zkoumat oblast svého zájmu v závislosti na místě, věku, pohlaví či vzdělání. Můžeme třeba zjistit, kde žije nejvíce rozvedených, jakými dopravními prostředky jezdí lidé nejčastěji do práce anebo kolik lidí žije v záplavových oblastech. Křesťany budou zajímat obzvláště údaje týkající se náboženského povědomí a vztahu k církvím. Ve sčítacím dotazníku je tomuto tématu vyhrazena jedna rubrika. I z ní se však dá učinit spousta zajímavých analýz. Moudrá církevní ústředí je pak mohou zohlednit při tvorbě strategie působení své církve. Třeba tak, že budou preferovat oblasti, kde se k ní lidé hlásí ve větším počtu než jinde a demografická křivka ukazuje, že zde obzvláště ovlivňuje mladší věkové ročníky. Třeba tak, že zvolí přístup právě opačný. Představitelé církví vyzvali před nedávnem své členy, aby se nezapomněli na sčítacích arších ke své církvi přihlásit. Pomineme-li skutečnost, že vyplnění rubriky č. 12 Náboženská víra není povinné, a může tedy svádět pohodlnější povahy k přeskočení, mají k tomu přinejmenším dva další důvody. První je ten, že církev, která se ze společnosti vytrácí, přestává být pro veřejnost atraktivní. Čím rychleji se tak děje, tím je tato vada na kráse markantnější. Propad do červených čísel vždycky avizuje nějaký nedostatek. Druhý důvod jejich apelu je ještě závažnější. Lednová dohoda na čtyřletém zmrazení objemu platů duchovních naznačuje, že stát přestává být ochoten hradit mzdy nekontrolovaně rostoucímu počtu církevních pracovníků. Vzhledem ke klesajícímu počtu osob, které se k církvím hlásí, je tato nechuť pochopitelná. V zemi, kde si jsou církve před zákonem rovny, ovšem nemůže obstát ani stávající řešení, kdy stát vyplácí jedné církvi duchovního na každých jejích 27 členů, zatímco druhá jich na jeho výplatu potřebuje 953. Jediný společensky přijatelný klíč pro udělování státního příspěvku na platy duchovních se odvíjí od velikosti členské základny. Až se v roce 2014 otevře jednání jak dál, určitě bude tento model ze strany státu výrazně preferován. Představitelé církví si to uvědomují. Proto burcují své věrné, někteří dokonce i své sympatizanty. Na tom překročení vlastního prahu přitom není nic špatného. Politické strany také nestaví pouze na registrovaných členech, ale při volbách se opírají i o ty, které získaly svým programem. Uvedením jména té své církve - ať už proto, že jsem v ní byl pokřtěn nebo proto, že je mně z nějakého důvodu sympatická - tedy přispívám tomu, že se jejím aktivitám dostane v nejbližších letech větší společenské podpory. A to i v případě, že restituce církevního majetku způsobí odbourání finanční podpory. Pro stát a pro veřejnost bude mít vždycky velikost církve, respektive její společenský ohlas, důležitou vypovídací roli. Výsledky sčítání lidu podávají o těchto jejích parametrech ty nejobjektivnější informace. Emanuel Vejnar, evangelický farář 8

9 komponovaný VEcEr Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený. Jeremjáš 31,9 cestou PŘíMou - ProMLuva na komponovaném večeru Do názvu tohoto večera jsem vložil právě řečené biblické slovo z proroka Jeremiáše, 31. kapitoly, kde autor říká: Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou na níž neklopýtnou Hudební žánr spirituálu a následného gospelu ve mně evokuje myšlenku cesty, putování, které se tak často objevuje v textech těchto písní. Kdo by neznal v českém prostředí Spirituál Kvintetem proslavené písně jako Starý příběh, kde klasický nápěv je otextován: Řek Mojžíš jednou lidu svému přišel čas, dnes v noci tiše vytratí se každý z nás Já říkám rovnou, každý ať s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá Nebo píseň Steal Away v českém překladu: Půjdu já, půjdu já tam domů. Spirituály jsou plné výzev: Vstaň, jdi, překroč, přejdi. Vzpomeňme i na patrně nejznámější We shall overcome - Jednou budem dál. Řečeno slovy básníka: spirituál je píseň těhotná cestou. Kdo se nechá vést jejím nápěvem a slovy, je jednou a vlastně i druhou nohou nakročený k cestě z tady a teď k tam v budoucnu, kde nebude bolest, příkoří, nesvoboda, řečeno jazykem bible: kde nebude nářku, ani bolesti, neboť co bylo, pominulo Spirituály jsou nejenom písně o svobodě, jak zní další podtitul našeho večera, ale především písně o naději, naději, která nekončí pozemskou cestou a životním plahočením, ale má své vyústění do věčné Boží přítomnosti. Spirituál není klasickou náboženskou písní, protože ve své původní podobě nevzniká na půdě církve ani nebyl zamýšlen jako chrámový zpěv. A že je spirituál písní naděje na cestě dokládá i jeho dějinná cesta do církve. Spirituál totiž do církve došel až posléze. Poté, co se přesunul z míst, jakými byly plantáže amerického jihu, vězeňské cely pro uprchlé otroky, nebo pracovní tábory, ve kterých museli trestanci vykonávat těžké fyzické práce a všude tam jim zpěv - píseň, často na jednoduchou, lidově utvořenou melodii pomáhala nést tíhu dne. Do nápěvu a slov těchto písní ukládali jejich neznámí autoři a stejně tak nám dnes již neznámí interpreti své tužby, očekávání, naději, 9

10 komponovaný VEcEr víru, lásku k Bohu, k lidem a k životu. Spirituál má i svoji rovinu bolestnou, není však v žádném případě tesknou písní. V něm obsažená víra nabízí východisko - ukazuje k cíli cesty - tam za Jordánem, řekou jejímž překročením se před člověkem otevírá nová existence. Jak už jsem říkal, spirituál došel do církve až později, šel ruku v ruce se svobodou těch, kteří ho zpívali. Až potom objevila církev bohatství v něm obsažené, když byla schopna s jeho nositeli tvořit skutečné společenství s vědomím rovnosti a sounáležitosti. Jeden z mých nejintenzivnějších životních prožitků spojených se spirituálem - písní amerických černochů je moment, který jsem před lety prožil na přístavním molu v brazilském Salvadoru v Jižní Americe. Byli jsme v přístavu, kam před staletími po týdnech plavby připlouvaly lodě z africké strany Atlantiku, aby vyložily svůj smutný náklad: zajaté africké obyvatele, z nichž sotva jedna třetina přežila útrapy několik týdnů dlouhé cesty v podpalubí lodi plující z Afriky do Ameriky. První kroky těch, kteří přežili, vedly do kostela, přesněji řečeno většinou před jeho průčelí, protože zajatých otroků bylo tolik, že všichni by se do chrámu ani nevešli. Z kostelního ochozu byli hromadně křesťanskými kněžími pokřtěni politím vody, aby byli následně na trzích s lidmi prodáni křesťanským majitelům zemědělské půdy a plantáží. Ti totiž měli nedůvěru k pohanům a dávali přednost otrokům křesťanského vyznání. Náboženství se tak stávalo nástrojem represe 10

11 komponovaný VEcEr a vina těch, kteří se toho dopouštěli, je neoddiskutovatelná, ale i neomluvitelná. Dodnes je v Salvadoru k vidění molo, kam tyto lodě připlouvaly, i kostel, který byl toho dějištěm. Na paměť těchto událostí jsme se tam sešli v ekumenickém společenství, abychom se jako církev modlili, doznali vinu i prosili za odpuštění. A nejsilnějším zážitkem pak pro mě bylo vidět, jak jeden z černých bratří vystoupil a nezaměnitelným způsobem - vlastním pouze černochům, zazpíval známý spirituál - Oh freedom - Tvá svoboda, tvá svoboda, tvá svoboda nade mnou. I kdybych byl otrokem, chci být pohřben v hrobě svém, půjdu k Pánu, kde budu svoboden. Toto všechno a ještě mnohem víc se ukrývá v písních, které nazýváme spirituály. Nejsou lacinými popěvky vznikajícími na zakázku, z komerčního či jiného kalkulu, třebaže i svět zábavního průmyslu má tendenci se jich často a rád zmocňovat. Jsou písněmi, které odrážejí hlubokou životní - často tragickou zkušenost, která je však proměňována z pohledu víry. Je dalším z paradoxů křesťanství, že ti, kteří s ním byli ve své většině tak hrůzostrašným zážitkem seznamováni, se posléze stali jeho vroucími a oddanými nositeli. I to je pro mě znamením toho, že Kristus v něm zvěstovaný a přítomný, nemůže být přehlušen ani umenšen sebehorší životní praxí. Že je to On, který přemáhá zlo a má moc proměnit každého člověka. I proto jsem za základ své úvahy na téma Spirituály - písně o svobodě vybral slovo starozákonního proroka Jeremiáše: nejprve totiž hovoří o pláči, o prosbách o smilování, které přinášejí ti, kteří jsou zajatí, ztrápení a nesvobodní. Bůh ale právě jim zaslibuje, že bude tím, který je jednou dovede k potokům plným vody, že bude tím, který je povede cestou přímou, na níž neklopýtnou. David Frýdl, Spirituály bývaly vyjádřením náboženského přesvědčení, ale často současně i sociálně-politického protestu proti nesvobodě nebo začlenění do bílé americké kultury. Původem jsou tyto písně od zotročených Afričanů. Otroctví bylo do evropských kolonií zavedeno v roce 1619 (nicméně první otroci byli dovezeni již za života Kryštofa Kolumba) a nahradili tak v 17. století smluvní pracovníky jako mnohem ekonomičtější pracovní síla. Tento stav trval během celého 18. století a většinu století 19. Zrušení otroctví dne 31. ledna 1865 schválilo 27 států z celkem 36 amerických států. zdroj: wikipedia.org 11

12 rada starších Rada starších je správní a výkonný orgán, který spolu s farářem řídí chod náboženské obce. Je tvořena laiky, virilními členy jsou všichni duchovní ustanovení v náboženské obci. Rada starších Náboženské obce CČSH v Praze Vršovicích pracuje v současnosti v tomto složení: Kamila Kopčilová (1957) - předsedkyně Jan M. Kubín (1963) finanční zpravodaj Bohuslava Marková (1947) Miroslava Pražáková (1942) Závěry ze schůze Rady starších Schůze byla zahájena společným zpěvem písně č Následovaly modlitby bratra faráře a sestry Kopčilové. Poté bratr farář přečetl úryvek z knihy Tomáše Kempenského Čtyři knihy o následování Krista. Rada starších konala přípravu na Výroční shromáždění. Na jeho programu bude zpráva faráře spojená se zprávou o činnosti RS, zpráva o hospodaření a kulturní činnosti, matriční a revizní zpráva. Dalším bodem programu bude představení kandidátů do nové rady starších a jejich volba. Na závěr budou přítomní seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2011, hlasování, diskuse a různé. Dne se bude konat benefiční večer k 80. výročí otevření Jiráskova divadla ve Vršovicích.Volné vstupenky se dají zajistit na faře. Topení v divadle bylo dokončeno. Zednické práce zajistil p. Bambušek v rámci veřejně prospěšné práce. Dále byla řešena otázka pronájmu velkého sálu divadla. Byla stanovena fixní část pronájmu ve výši 2.000Kč splatná předem od každého subjektu + podíl na výtěžku ze vstupného dohodou. Smlouva s ETP s.r.o. zůstává v platnosti až do jejího vypršení a nová úprava pronájmu se na ni prozatím vztahovat nebude. V celém prostoru divadla je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a kouření. Pokud by vystupující umělci trvali na používání otevřeného ohně či kouření, bude jejich povinností zajistit na své náklady hasičský dozor, který po skončení akce vystaví příslušný protokol. Bratr farář požádal, aby byla doplacena daň z jeho úvazku při náboženské obci. RS taktéž připravila návrh smluv se zaměstnanci, které budou odsouhlaseny na Výročním shromáždění. Rada starších souhlasí s proplacením ročního kupónu MHD. Rada starších souhlasí, aby byl bratr Jakub Pešek doporučen pro výkon duchovenské služby. Ze zápisu ze schůze RS vybrala Bohuslava Marková. Vršovický Hlasatel časopis Náboženské obce Církve čs. husitské v Praze Vršovicích. Vydává Husův sbor Praha 10 - Vršovice. Vedoucí redaktor David Frýdl. Redakční rada: David Frýdl, Miroslav Svoboda. Příspěvky zasílejte poštou na adresu Husova sboru, Moskevská 34, Praha 10, nebo elektronicky: Neprodejné pro vnitřní potřebu církve. Vychází jednou měsíčně. K dostání na Farním úřadě. Cena dobrovolná, náklady na jeden výtisk 7 Kč. Daniel Čáp (1942) - technický poradce David Frýdl (1974) farář Oldřich Nováček (1972) 12

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více