Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací"

Transkript

1 Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací DP 1. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 2. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 3. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 4. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek) 5. Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c města nebo obce. (Mgr. K. Houdek) 6. Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek) 7. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek) 8. Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity na životní prostředí /var. b biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek) 9. Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí pro ochranu přírody a krajiny. (Mgr. Karel Houdek) 10. Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek) 11. Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek) 12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 13. Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek) 14. Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 15. Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek) 16. Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek) 17. Hodnocení vlivu způsobu hospodaření v modelových povodích na kvalitu odtékající vody (práce s daty) (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc.) 18. Sukcese vodních a mokřadních ekosystémů. Mokřady jako stabilizační prvek krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc, Ing. Vladimír Zdražil)

2 19. Vymezení a dokumentace fyziognomických a funkčních typů české krajiny na území chráněných krajinných oblastí i v běžné krajině bez zvláštní ochrany. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Ing.Vladimír Zdražil) 20. Historický a současný vývoj české kulturní krajiny sledovaný s využitím historických map a leteckých snímků ve vybraných územích v celé ČR. Je možné vybírat různé regiony a typy krajin: vývoj v údolních nivách, příměstských oblastech, horských a podhorských oblastech, na územích bývalých i současných vojenských prostorů. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 21. Studie historického rekonstrukčního stavu energomateriálové funkce vybraného zájmového území, srovnání se současností. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 22. Optimalizace USES vybrané oblasti, analýza projevů krajinných charakteristik s cílem posoudit jejich vliv na krajinu jako celek, prověrka funkčnosti jednotlivých prvků USES. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Ivana Kašparová) 23. Průchodnost a fragmentace krajiny. Využitelnost pro naučné stezky, cyklostezky, hypostezky... (RNDr. Ivana Kašparová) 24. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim. (Ing. Vladimír Zdražil) 25. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Ing. Vladimír Zdražil) 26. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Ing. Vladimír Zdražil) 27. Datové zázemí pro plánování krajiny historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 28. Ekologická újma a škoda na životním prostředí právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 29. Vojenské prostory výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 30. Účast veřejnosti na rozhodování o budoucnosti krajiny právní rámec v mezinárodním a národním měřítku, kritická analýza reálné praxe, východiska pro jednotlivé aktéry rozhodovacího procesu. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 31. Druhová diverzita a produkce vybraných ekosystémů ve vztahu k tokům energie a látek v krajině. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 32. Klasifikace vlivu ukončování povrchové těžby (čerpání důlních vod, napouštění zbytkových jam, změny toků vodotečí) na přírodu a krajinu. Hodnocení vlivu povrchových a důlních stařinových vod na obnovu vodního režimu pánevních krajin, včetně napouštění jezer zbytkových jam a jejich propojení, klasifikace činitelů, ovlivňujících výslednou kvalitu vody v jezerech zbytkových jam a pánevních vodotečích. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 33. Využití vegetačních struktur pro obnovu funkce krajiny v rámci používaných rekultivačních postupů. Stanovení kombinací zastoupení jednotlivých typů porostů a

3 vodních ploch pro funkční postrekultivační krajinu (v sumách odpovídajících historické krajině). Zpracování typů porostů (krajinného pokryvu) umožňujících předpokládanou optimální funkční strukturu postrekultivační krajiny v rekultivačním záměru (projektu). (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 34. Uplatňování přírodních prvků ve struktuře rekultivované krajiny ve vztahu k obnově krátkého vodního cyklu a posílení diverzity krajiny. Indikace obnovy ekosystémů pomocí přírodních indikátorů stavu prostředí. Návrh a ověření metodického postupu využití přírodních indikátorů k hodnocení účinnosti funkční obnovy krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 35. Hodnocení environmentálních rizik posttěžební krajiny, mezní podmínky pro využití povodňových vod. Klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny a proveditelnosti rozvojových záměrů a koncepcí (USES, UP VUC). (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 36. Mapování významných krajinných prvků podle zákona č. 114/92 Sb.) jejich vymezení, dokumentace a návrh ochrany (managementu). Významnými krajinnými prvky zde rozumíme především biologicky, esteticky, krajinářsky a kulturně historicky významné části krajiny, např. vodní toky a plochy s litorálními a břehovými porosty, skalní a jiné geomorfologicky významné útvary, krajinné dominanty, údolí a údolní nivy s charakteristickými porosty, segmenty rozptýlené zeleně v krajině, travní porosty apod. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 37. Mapování, hodnocení, typologie a návrh managementu (ochrany) břehových porostů v konkrétních územích (přednostně na Černokostelecku) Jalový potok, Bylanka, Jevanský potok, Nučický potok). Souvislost s programy Péče o krajinu a Revitalizace vodních toků. (RNDr. Ivana Kašparová,) 38. Sledování účinnosti revitalizačních a stabilizačních opatření v krajině provedených v rámci programů Péče o krajinu, Revitalizace říčních systémů, Pozemkových úprav a ÚSES. Hodnocení funkčnosti a vývoje nově založených výsadeb prvků ÚSES v konkrétních územích vybraných v součinnosti s požadavky AOPaK. (RNDr. Ivana Kašparová, CSc., Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 39. Možnosti využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera., Carabidae) při hodnocení jednotlivých vegetačních typů krajinny Třeboňska. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 40. Střevlíkovití brouci jako bioindikátory změn v alpinské a subalpinské zóně Krkonoš (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 41. Navržení a ověření diplomantem zvolených taxonů (např. čeledí, rodů, skupin druhů, druhů) nebo cenóz jako bioindikátorů s vysokou vypovídací schopností pro užití v biologickém hodnocení zadaného typu rozvojového záměru (např. liniové stavby). (Ing. Vladimír Zdražil - v závislosti na zvolené skupině nutná kooperace se školitelem specialistou příslušného zaměření - botanik, hydrobiolog, zoolog, entomolog apod.) 42. Navržení a ověření parametrů pro stanovení rozsahu a obsahu posuzování (scoping) zadaného typu záměru (např. silnice, drůbežárna, obchodní komplex, vodní elektrárna, větrná elektrárna apod.) nebo zadaného typu koncepce (např. územní plán velkého územního celku nebo sídla, energetická politika státu, koncepce rozvoje zemědělství, lesního a vodního hospodářství, program rozvoje dopravní infrastruktury apod.) (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 43. Navržení a ověření metod hodnocení vybraných typů záměrů na zadané biotické (fauna, flora, ekosystémy) a abiotické (půda) složky krajiny v rámci procedury posuzování

4 vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 44. Navržení a ověření metod stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny u vybraných typů záměrů v daném území ve vztahu k požadavkům procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 45. Vliv managementu na druhové složení (vlhkých) luk - vliv různých typů hospodaření na druhové složení lučních porostů, srovnání dvou typů vlhkých luk v reakci na management, sledování změn druhové diversity, rychlost rozkladu biomasy v závislosti na hospodaření, populační dynamika vybraných lučních druhů, návrh vhodného managementu na loukách. (Ing. Vladimír Zdražil, 46. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,...) v modelovém území. Návrh managementových opatření. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 47. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 48. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 49. Analýza změn ve vývoji krajiny jako podklad pro krajinné plánování (Ing. J.Skaloš, PhD) 50. Využití starých map a leteckých snímků pro analýzu a hodnocení změn v krajině (Ing. J.Skaloš, PhD) 51. Mapování, vymezování, dokumentace a management významných krajinných prvků (Doc. E.Pecharová, CSc., Ing. J.Skaloš, PhD) 52. Kritéria a metody Správné zemědělské praxe z hlediska péče o biodiverzitu a krajinný management 53. Kritéria pro volbu bioindikátorů v biologickém hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb. 54. Parametry pro scoping při posuzování vlivů projektů a koncepcí na životní prostředí 55. Metody hodnocení záměrů na zadané složky krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. 56. Metody stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. 57. Ekologie invazních druhů rostlin: chování v nepůvodním areálu, vliv na původní společenstva rostlin a současnou krajinu, možnosti eliminace výskytu jednotlivých druhů (Ing. Kateřina Bímová, PhD) 58. Management kulturních luk: vliv obhospodařování na různé typy lučních společenstev, sledování změn druhového složení, populační dynamika jednotlivých druhů rostlin, návrhy managementu (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 59. Populační dynamika ohrožených a vzácných druhů rostlin, inventarizace rozšíření, návrhy managementu s důrazem na ochranu přírody (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)

5 60. Genetická struktura populací vybraných rostlinných druhů s důrazem na vzácné a ohrožené druhy a naopak na druhy expanzní a invazní (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 61. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině návrhy managementu a ochranných opatření ((Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD, RNDr. Ivana Kašparová) 62. Sekundární sukcese v bývalém VVP Ralsko (analýza postupu zarůstání ploch bývalých cvičišť, konfrontace s jinými lokalitami, les versus bezlesí - význam pro krajinu) (Mgr. Barbora Engstová) 63. Permanentní krajinné prvky v bývalém VVP Ralsko (historická analýza zaměřená na permanentní krajinné prvky a strukturu krajiny, krajinná identita) (Mgr. Barbora Engstová) 64. Ovocné stromy v bývalém VVP Ralsko (zmapování starých ovocných stromů, jejich význam pro krajinu, odrůdy) (Mgr. Barbora Engstová) 65. Invazní rostlinné druhy v bývalém VVP Ralsko (sledování postupu jednotlivých druhů, současné rozšíření, potenciál dalšího šíření, význam) (Mgr. Barbora Engstová) 66. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (historická analýza, scénáře možného vývoje) (Mgr. Barbora Engstová) 67. Liniové šíření rostlin (vybrané skupiny druhů/ vybrané typy liniových společenstev) - studie v modelovém území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 68. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 69. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 70. Vyhodnocení výskytu ohrožených/invazních rostlin v segmentech ekologické stability, návrh managementových opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 71. Ochrana genofondu ohrožených plevelových druhů v podmínkách alternativního zemědělství (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 72. Transpirace druhů lesů/ regenerujících imisních holin (Jiz. hory) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 73. Problematika dřevin v otevřené/městské krajině (studie ve vybraném území) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 74. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 75. Invaze druhů rodu celík (Solidago sp.) v CHKO Kokořínsko - mapování již invadovaných území, historická data, model šíření pomocí GIS, predikce ohrožených ještě neinvadovaných částí CHKO ( 2 sezóny terénní práce, možná i v zimě, možnost ubytování v místě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 76. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na druhovou diversitu mezofilních luk - srovnání vlivu pastvy homogenních a smíšených stád na různé typy opuštěných pastvin, lokalita CHKO Kokořínsko, údolí Liběchovky ( experimentální charakter, práce přímo na lokalitě se stádem, 2-3 sezóny, vhodné i pro BP a následnou DP, možnost ubytování v místě (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 77. Návrh managementu luk pod Ronovem - podrobné zmapování lokality, návrh managementu zohledňující výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (min. 1 vegetační

6 sezóna (celá), samostatná práce v terénu, pokud student nezná rostlinné druhy je potřeba počítat s delším časovým horizontem) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 78. Hybridizace u křídlatek (invazní druhy rodu Fallopia) fitness hybridů - navázaní na ukončený projekt, cytologie, křížení, molekulární metody odlišování klonů, odběr vzorků CHKO Beskydy ( 2 vegetační sezóny, práce v laboratoři a na experimentální zahradě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 79. Rozvoj mikroregionu Kokořínsko - ekosociologická studie ve spolupráci s FHS, využití krajiny, skladba obyvatelstva a jeho vztah k chráněným částem přírody, chování šetrné k životnímu prostředí a ochota obyvatel se zabývat ochranou ŽP (spíše 2 roky práce s místními lidmi, spolupráce s místními občanskými sdruženími a CHKO) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 80. Návrh optimálního využití krajiny vnitrozemských sudet v CHKO Kokořísnko - historie a vývoj krajiny, hodnocení současného využívání krajiny, turistický ruch, obnova cestní sítě, maloplošná chráněná území a jejich vztah k okolní krajině v CHKO (1-2 roky terénní práce, využití GIS) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 81. Obnova břehových porostů na lokalitách postižených invazí křídlatek (Fallopia sp.) (zjištění vlivu křídlatek na stávající břehové porosty, experimentální zjištění možností stabilizace břehových porostů novými výsadbami vhodných druhů dřevin, vyhodnocení experimentu, finanční rozvaha a návrh optimálního řešení pro obnovu břehových porostů; Odborný konzultanti: Ing. Báča a Ing. Suchoň, Povodí Odry st. Podnik, Ostrava. Vhodné pro: studenta KTI zaměřeného na malé vodní toky, 2. maximálně 3. ročník vzhledem k povaze práce, spíše fyzicky zdatnějšího nebo se spoustou kamarádů, výhodné bydliště ve východní části republiky (není podmínkou, možnost ubytování na lokalitě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 82. VLASTNÍ TÉMA V OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE BP 1. Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 2. Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. K. Houdek) 3. Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí. 4. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 5. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 6. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 7. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek)

7 8. Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c města nebo obce. (Mgr. K. Houdek) 9. Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek) 10. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek) 11. Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity na životní prostředí /var. b biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek) 12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 13. Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek) 14. Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 15. Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek) 16. Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek) 17. Digitální inventarizace mimolesní zeleně v intravilánu (v povodí Jalového potoka) (RNDr. Ivana Kašparová) 18. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,...) v modelovém území. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 19. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim (Ing. Vladimír Zdražil) 20. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 21. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc) 22. Datové zázemí pro plánování krajiny historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině 23. Ekologická újma a škoda na životním prostředí právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání ((Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 24. Krajinný ráz teoretická východiska, právní zázemí, stávající praxe (konkrétní kauzy využití i zneužití), perspektivy aplikace inspirace pro soudního znalce (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 25. Vojenské prostory výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností, principy činnosti armádních ekologů (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)

8 26. KES srovnání skutečnosti a výpočtů z centrálně evidovaných dat (10 katastrů) ÚAP ČSÚ (RNDr. Ivana Kašparová) 27. KES: srovnání metodik výpočtu na příkladu vybraného území (3 katastry) (RNDr. Ivana Kašparová) 28. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 29. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 30. Historický vývoj krajiny bývalého VVP Ralsko (land use/land cover changes, práce se starými mapami a leteckými snímky v GIS) (Mgr. Barbora Engstová) 31. Turistický ruch v bývalém VVP Ralsko (současnost, perspektiva, návrhy) (Mgr. Barbora Engstová) 32. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (vliv a význam pro krajinu, vegetaci, faunu, obyvatele / práce s GIS) (Mgr. Barbora Engstová) 33. Vliv krajinného managementu na motýlí faunu v oblasti Mostecka a Českého středohoří (Ing. Zuzana Kárová) 34. Vývoj krajiny v Mosteckém region (Ing. Helena Justová) 35. Vývoj krajiny v Sokolovském regionu (Ing. Helena Justová) 36. Vývoj krajiny v posttěžebních regionech (Ing. Helena Justová) 37. Vývoj zámeckých zahrad v ČR - Vývoj zámecké zahrady zámku Jezeří (Ing. Helena Justová) 38. Biologie a ekologie vybraného rostlinného druhu/rodu (lit. rešerše) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 39. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 40. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 41. Transpirační povrch lesních druhů bylin (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 42. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 43. Biodiverzita drobných zemních savců v posttěžební krajně na Sokolovsku (Ing. Ondřej Cudlín) 44. Biodiverzita drobných zemních savců na Třeboňsku (Ing. Ondřej Cudlín) 45. Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu v ČR (Ing. Ondřej Chotovinský) 46. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve vybrané lokalitě (Ing. Ondřej Chotovinský) 47. Kompostování a Anaerobní digesce biologicky rozložitelných odpadů (Ing. Ondřej Chotovinský) 48. VLASTNÍ TÉMA V OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny Název práce Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny Mgr. Karel Houdek houdek@knc.czu.cz

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 2010 Soubor map se specializovaným obsahem doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. Radka Vávrová

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2016/17 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2016/17 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU 1. Modelování, druhy modelů 2. Rozdělení dat pro modelování 3. Georeferencování 4. Podmínky pro výběr dat 5. Metody pořízení dat 6. Podkladová data pro modelování 7. Data ekologická,

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

fytopatogenů a modelování

fytopatogenů a modelování Mapování výskytu fytopatogenů a modelování škod na dřevinách v lesích ČR Dušan Romportl, Eva Chumanová & Karel Černý VÚKOZ, v.v.i. Mapování výskytu vybraných fytopatogenů Introdukce nepůvodních patogenů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

URBANISTICKÁ STRUKTURA

URBANISTICKÁ STRUKTURA URBANISTICKÁ STRUKTURA Urbanistická struktura města nebo území je tvořena A. Funkční a provozní strukturou B. Sociodemografickou strukturou C. Socioekonomickou strukturou D. Krajinně - ekologickou strukturou

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 10. 2012 Č. j.: 89531/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields v České republice Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields z hlediska MŽP: Veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Program rozvoje Plzeňského kraje Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Program rozvoje Plzeňského kraje Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018 Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Stav životního prostředí Plzeňský kraj má obecně dobrý stav ŽP Problémy na malém území nebo bodové ovzduší v Plzni staré ekologické

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN Nepřírodní biotopy a jejich význam pro krajinu a biodiverzitu Mgr. Tomáš Gremlica Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Nepřírodní biotopy Jsou území významně narušená,

Více

FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu

FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte Co je to plán péče o farmu? K čemu je dobrý? Jak se dělá? Jak vypadá? Pro koho je? Co je

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady. RNDr. Stanislav Šťastný

Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady. RNDr. Stanislav Šťastný Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady RNDr. Stanislav Šťastný Co je územní studie krajiny? Komplexní dokument, který se zabývá nezastavěným územím (krajinou) v celém správním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ AKTUALIZACE ZPRÁVY PO PŘEDLOŽENÍ PRV EK Datum: 23. 3. 2015 Verze:1.0 Příloha č. 5 Příloha SEA hodnocení Vypořádání vyjádření ke koncepci Příloha

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň

Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň Charakteristika jezer relativně hluboké nádrže s malým přítokem předpoklad velmi kvalitní vody a univerzální využitelnosti

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

KRAJINA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY. 1. část

KRAJINA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY. 1. část 11.11. 2009 ŠOV Klenčí pod Čerchovem KRAJINA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 1. část Ing. Jiří Hladík Ph.D., VÚMOP Krajina a pozemkové úpravy Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Více

Územní systém ekologické stability ÚSES

Územní systém ekologické stability ÚSES Územní systém ekologické stability ÚSES Hlavní cíle ÚSES 1. Uchování a zabezpečení nerušeného vývoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. 2. Vytvoření optimálního

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

VERIFIKACE MAPOVÁNÍ LAND USE-LAND COVER NA SOKOLOVSKU 2010 NA SOKOLOVSKU 2010

VERIFIKACE MAPOVÁNÍ LAND USE-LAND COVER NA SOKOLOVSKU 2010 NA SOKOLOVSKU 2010 VERIFIKACE MAPOVÁNÍ LAND USE-LAND COVER NA SOKOLOVSKU 2010 NA SOKOLOVSKU 2010 Soubor map se specializovaným obsahem k projektu NAZV QH82106 Rekultivace jako nástroj obnovy funkce vodního režimu krajiny

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 24. 7. 2012 Č. j.: 63626/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Naděžda Urbaňcová Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Frýdek-Místek Podpory při hospodaření v lesích z resortu životního

Více

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké snímkování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Revitalizace jako investice

Revitalizace jako investice Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Více

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Projekt UrbanAdapt

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 ING. MARTINA LUKEŠOVÁ, JSEM TU DOMA: CTÍM SLOVA ALBERTA EINSTEINA: NAŠÍM ÚKOLEM MUSÍ BÝT OSVOBODIT SE TÍM, ŽE ROZŠÍŘÍME OKRUH SVÉHO SOUCITU, ABY

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více