Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací"

Transkript

1 Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací DP 1. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 2. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 3. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 4. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek) 5. Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c města nebo obce. (Mgr. K. Houdek) 6. Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek) 7. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek) 8. Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity na životní prostředí /var. b biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek) 9. Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí pro ochranu přírody a krajiny. (Mgr. Karel Houdek) 10. Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek) 11. Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek) 12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 13. Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek) 14. Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 15. Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek) 16. Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek) 17. Hodnocení vlivu způsobu hospodaření v modelových povodích na kvalitu odtékající vody (práce s daty) (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc.) 18. Sukcese vodních a mokřadních ekosystémů. Mokřady jako stabilizační prvek krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc, Ing. Vladimír Zdražil)

2 19. Vymezení a dokumentace fyziognomických a funkčních typů české krajiny na území chráněných krajinných oblastí i v běžné krajině bez zvláštní ochrany. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Ing.Vladimír Zdražil) 20. Historický a současný vývoj české kulturní krajiny sledovaný s využitím historických map a leteckých snímků ve vybraných územích v celé ČR. Je možné vybírat různé regiony a typy krajin: vývoj v údolních nivách, příměstských oblastech, horských a podhorských oblastech, na územích bývalých i současných vojenských prostorů. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 21. Studie historického rekonstrukčního stavu energomateriálové funkce vybraného zájmového území, srovnání se současností. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 22. Optimalizace USES vybrané oblasti, analýza projevů krajinných charakteristik s cílem posoudit jejich vliv na krajinu jako celek, prověrka funkčnosti jednotlivých prvků USES. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Ivana Kašparová) 23. Průchodnost a fragmentace krajiny. Využitelnost pro naučné stezky, cyklostezky, hypostezky... (RNDr. Ivana Kašparová) 24. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim. (Ing. Vladimír Zdražil) 25. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Ing. Vladimír Zdražil) 26. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Ing. Vladimír Zdražil) 27. Datové zázemí pro plánování krajiny historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 28. Ekologická újma a škoda na životním prostředí právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 29. Vojenské prostory výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 30. Účast veřejnosti na rozhodování o budoucnosti krajiny právní rámec v mezinárodním a národním měřítku, kritická analýza reálné praxe, východiska pro jednotlivé aktéry rozhodovacího procesu. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 31. Druhová diverzita a produkce vybraných ekosystémů ve vztahu k tokům energie a látek v krajině. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 32. Klasifikace vlivu ukončování povrchové těžby (čerpání důlních vod, napouštění zbytkových jam, změny toků vodotečí) na přírodu a krajinu. Hodnocení vlivu povrchových a důlních stařinových vod na obnovu vodního režimu pánevních krajin, včetně napouštění jezer zbytkových jam a jejich propojení, klasifikace činitelů, ovlivňujících výslednou kvalitu vody v jezerech zbytkových jam a pánevních vodotečích. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 33. Využití vegetačních struktur pro obnovu funkce krajiny v rámci používaných rekultivačních postupů. Stanovení kombinací zastoupení jednotlivých typů porostů a

3 vodních ploch pro funkční postrekultivační krajinu (v sumách odpovídajících historické krajině). Zpracování typů porostů (krajinného pokryvu) umožňujících předpokládanou optimální funkční strukturu postrekultivační krajiny v rekultivačním záměru (projektu). (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 34. Uplatňování přírodních prvků ve struktuře rekultivované krajiny ve vztahu k obnově krátkého vodního cyklu a posílení diverzity krajiny. Indikace obnovy ekosystémů pomocí přírodních indikátorů stavu prostředí. Návrh a ověření metodického postupu využití přírodních indikátorů k hodnocení účinnosti funkční obnovy krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 35. Hodnocení environmentálních rizik posttěžební krajiny, mezní podmínky pro využití povodňových vod. Klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny a proveditelnosti rozvojových záměrů a koncepcí (USES, UP VUC). (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 36. Mapování významných krajinných prvků podle zákona č. 114/92 Sb.) jejich vymezení, dokumentace a návrh ochrany (managementu). Významnými krajinnými prvky zde rozumíme především biologicky, esteticky, krajinářsky a kulturně historicky významné části krajiny, např. vodní toky a plochy s litorálními a břehovými porosty, skalní a jiné geomorfologicky významné útvary, krajinné dominanty, údolí a údolní nivy s charakteristickými porosty, segmenty rozptýlené zeleně v krajině, travní porosty apod. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 37. Mapování, hodnocení, typologie a návrh managementu (ochrany) břehových porostů v konkrétních územích (přednostně na Černokostelecku) Jalový potok, Bylanka, Jevanský potok, Nučický potok). Souvislost s programy Péče o krajinu a Revitalizace vodních toků. (RNDr. Ivana Kašparová,) 38. Sledování účinnosti revitalizačních a stabilizačních opatření v krajině provedených v rámci programů Péče o krajinu, Revitalizace říčních systémů, Pozemkových úprav a ÚSES. Hodnocení funkčnosti a vývoje nově založených výsadeb prvků ÚSES v konkrétních územích vybraných v součinnosti s požadavky AOPaK. (RNDr. Ivana Kašparová, CSc., Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 39. Možnosti využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera., Carabidae) při hodnocení jednotlivých vegetačních typů krajinny Třeboňska. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 40. Střevlíkovití brouci jako bioindikátory změn v alpinské a subalpinské zóně Krkonoš (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 41. Navržení a ověření diplomantem zvolených taxonů (např. čeledí, rodů, skupin druhů, druhů) nebo cenóz jako bioindikátorů s vysokou vypovídací schopností pro užití v biologickém hodnocení zadaného typu rozvojového záměru (např. liniové stavby). (Ing. Vladimír Zdražil - v závislosti na zvolené skupině nutná kooperace se školitelem specialistou příslušného zaměření - botanik, hydrobiolog, zoolog, entomolog apod.) 42. Navržení a ověření parametrů pro stanovení rozsahu a obsahu posuzování (scoping) zadaného typu záměru (např. silnice, drůbežárna, obchodní komplex, vodní elektrárna, větrná elektrárna apod.) nebo zadaného typu koncepce (např. územní plán velkého územního celku nebo sídla, energetická politika státu, koncepce rozvoje zemědělství, lesního a vodního hospodářství, program rozvoje dopravní infrastruktury apod.) (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 43. Navržení a ověření metod hodnocení vybraných typů záměrů na zadané biotické (fauna, flora, ekosystémy) a abiotické (půda) složky krajiny v rámci procedury posuzování

4 vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 44. Navržení a ověření metod stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny u vybraných typů záměrů v daném území ve vztahu k požadavkům procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 45. Vliv managementu na druhové složení (vlhkých) luk - vliv různých typů hospodaření na druhové složení lučních porostů, srovnání dvou typů vlhkých luk v reakci na management, sledování změn druhové diversity, rychlost rozkladu biomasy v závislosti na hospodaření, populační dynamika vybraných lučních druhů, návrh vhodného managementu na loukách. (Ing. Vladimír Zdražil, 46. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,...) v modelovém území. Návrh managementových opatření. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 47. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 48. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 49. Analýza změn ve vývoji krajiny jako podklad pro krajinné plánování (Ing. J.Skaloš, PhD) 50. Využití starých map a leteckých snímků pro analýzu a hodnocení změn v krajině (Ing. J.Skaloš, PhD) 51. Mapování, vymezování, dokumentace a management významných krajinných prvků (Doc. E.Pecharová, CSc., Ing. J.Skaloš, PhD) 52. Kritéria a metody Správné zemědělské praxe z hlediska péče o biodiverzitu a krajinný management 53. Kritéria pro volbu bioindikátorů v biologickém hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb. 54. Parametry pro scoping při posuzování vlivů projektů a koncepcí na životní prostředí 55. Metody hodnocení záměrů na zadané složky krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. 56. Metody stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. 57. Ekologie invazních druhů rostlin: chování v nepůvodním areálu, vliv na původní společenstva rostlin a současnou krajinu, možnosti eliminace výskytu jednotlivých druhů (Ing. Kateřina Bímová, PhD) 58. Management kulturních luk: vliv obhospodařování na různé typy lučních společenstev, sledování změn druhového složení, populační dynamika jednotlivých druhů rostlin, návrhy managementu (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 59. Populační dynamika ohrožených a vzácných druhů rostlin, inventarizace rozšíření, návrhy managementu s důrazem na ochranu přírody (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)

5 60. Genetická struktura populací vybraných rostlinných druhů s důrazem na vzácné a ohrožené druhy a naopak na druhy expanzní a invazní (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 61. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině návrhy managementu a ochranných opatření ((Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD, RNDr. Ivana Kašparová) 62. Sekundární sukcese v bývalém VVP Ralsko (analýza postupu zarůstání ploch bývalých cvičišť, konfrontace s jinými lokalitami, les versus bezlesí - význam pro krajinu) (Mgr. Barbora Engstová) 63. Permanentní krajinné prvky v bývalém VVP Ralsko (historická analýza zaměřená na permanentní krajinné prvky a strukturu krajiny, krajinná identita) (Mgr. Barbora Engstová) 64. Ovocné stromy v bývalém VVP Ralsko (zmapování starých ovocných stromů, jejich význam pro krajinu, odrůdy) (Mgr. Barbora Engstová) 65. Invazní rostlinné druhy v bývalém VVP Ralsko (sledování postupu jednotlivých druhů, současné rozšíření, potenciál dalšího šíření, význam) (Mgr. Barbora Engstová) 66. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (historická analýza, scénáře možného vývoje) (Mgr. Barbora Engstová) 67. Liniové šíření rostlin (vybrané skupiny druhů/ vybrané typy liniových společenstev) - studie v modelovém území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 68. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 69. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 70. Vyhodnocení výskytu ohrožených/invazních rostlin v segmentech ekologické stability, návrh managementových opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 71. Ochrana genofondu ohrožených plevelových druhů v podmínkách alternativního zemědělství (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 72. Transpirace druhů lesů/ regenerujících imisních holin (Jiz. hory) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 73. Problematika dřevin v otevřené/městské krajině (studie ve vybraném území) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 74. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 75. Invaze druhů rodu celík (Solidago sp.) v CHKO Kokořínsko - mapování již invadovaných území, historická data, model šíření pomocí GIS, predikce ohrožených ještě neinvadovaných částí CHKO ( 2 sezóny terénní práce, možná i v zimě, možnost ubytování v místě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 76. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na druhovou diversitu mezofilních luk - srovnání vlivu pastvy homogenních a smíšených stád na různé typy opuštěných pastvin, lokalita CHKO Kokořínsko, údolí Liběchovky ( experimentální charakter, práce přímo na lokalitě se stádem, 2-3 sezóny, vhodné i pro BP a následnou DP, možnost ubytování v místě (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 77. Návrh managementu luk pod Ronovem - podrobné zmapování lokality, návrh managementu zohledňující výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (min. 1 vegetační

6 sezóna (celá), samostatná práce v terénu, pokud student nezná rostlinné druhy je potřeba počítat s delším časovým horizontem) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 78. Hybridizace u křídlatek (invazní druhy rodu Fallopia) fitness hybridů - navázaní na ukončený projekt, cytologie, křížení, molekulární metody odlišování klonů, odběr vzorků CHKO Beskydy ( 2 vegetační sezóny, práce v laboratoři a na experimentální zahradě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 79. Rozvoj mikroregionu Kokořínsko - ekosociologická studie ve spolupráci s FHS, využití krajiny, skladba obyvatelstva a jeho vztah k chráněným částem přírody, chování šetrné k životnímu prostředí a ochota obyvatel se zabývat ochranou ŽP (spíše 2 roky práce s místními lidmi, spolupráce s místními občanskými sdruženími a CHKO) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 80. Návrh optimálního využití krajiny vnitrozemských sudet v CHKO Kokořísnko - historie a vývoj krajiny, hodnocení současného využívání krajiny, turistický ruch, obnova cestní sítě, maloplošná chráněná území a jejich vztah k okolní krajině v CHKO (1-2 roky terénní práce, využití GIS) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 81. Obnova břehových porostů na lokalitách postižených invazí křídlatek (Fallopia sp.) (zjištění vlivu křídlatek na stávající břehové porosty, experimentální zjištění možností stabilizace břehových porostů novými výsadbami vhodných druhů dřevin, vyhodnocení experimentu, finanční rozvaha a návrh optimálního řešení pro obnovu břehových porostů; Odborný konzultanti: Ing. Báča a Ing. Suchoň, Povodí Odry st. Podnik, Ostrava. Vhodné pro: studenta KTI zaměřeného na malé vodní toky, 2. maximálně 3. ročník vzhledem k povaze práce, spíše fyzicky zdatnějšího nebo se spoustou kamarádů, výhodné bydliště ve východní části republiky (není podmínkou, možnost ubytování na lokalitě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 82. VLASTNÍ TÉMA V OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE BP 1. Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 2. Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. K. Houdek) 3. Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí. 4. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 5. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 6. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 7. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek)

7 8. Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c města nebo obce. (Mgr. K. Houdek) 9. Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek) 10. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek) 11. Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity na životní prostředí /var. b biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek) 12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 13. Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek) 14. Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 15. Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek) 16. Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek) 17. Digitální inventarizace mimolesní zeleně v intravilánu (v povodí Jalového potoka) (RNDr. Ivana Kašparová) 18. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,...) v modelovém území. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 19. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim (Ing. Vladimír Zdražil) 20. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 21. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc) 22. Datové zázemí pro plánování krajiny historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině 23. Ekologická újma a škoda na životním prostředí právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání ((Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 24. Krajinný ráz teoretická východiska, právní zázemí, stávající praxe (konkrétní kauzy využití i zneužití), perspektivy aplikace inspirace pro soudního znalce (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 25. Vojenské prostory výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností, principy činnosti armádních ekologů (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)

8 26. KES srovnání skutečnosti a výpočtů z centrálně evidovaných dat (10 katastrů) ÚAP ČSÚ (RNDr. Ivana Kašparová) 27. KES: srovnání metodik výpočtu na příkladu vybraného území (3 katastry) (RNDr. Ivana Kašparová) 28. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 29. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 30. Historický vývoj krajiny bývalého VVP Ralsko (land use/land cover changes, práce se starými mapami a leteckými snímky v GIS) (Mgr. Barbora Engstová) 31. Turistický ruch v bývalém VVP Ralsko (současnost, perspektiva, návrhy) (Mgr. Barbora Engstová) 32. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (vliv a význam pro krajinu, vegetaci, faunu, obyvatele / práce s GIS) (Mgr. Barbora Engstová) 33. Vliv krajinného managementu na motýlí faunu v oblasti Mostecka a Českého středohoří (Ing. Zuzana Kárová) 34. Vývoj krajiny v Mosteckém region (Ing. Helena Justová) 35. Vývoj krajiny v Sokolovském regionu (Ing. Helena Justová) 36. Vývoj krajiny v posttěžebních regionech (Ing. Helena Justová) 37. Vývoj zámeckých zahrad v ČR - Vývoj zámecké zahrady zámku Jezeří (Ing. Helena Justová) 38. Biologie a ekologie vybraného rostlinného druhu/rodu (lit. rešerše) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 39. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 40. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 41. Transpirační povrch lesních druhů bylin (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 42. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 43. Biodiverzita drobných zemních savců v posttěžební krajně na Sokolovsku (Ing. Ondřej Cudlín) 44. Biodiverzita drobných zemních savců na Třeboňsku (Ing. Ondřej Cudlín) 45. Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu v ČR (Ing. Ondřej Chotovinský) 46. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve vybrané lokalitě (Ing. Ondřej Chotovinský) 47. Kompostování a Anaerobní digesce biologicky rozložitelných odpadů (Ing. Ondřej Chotovinský) 48. VLASTNÍ TÉMA V OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN BLŠANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Září 2014 Zadavatel

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více