Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací"

Transkript

1 Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací DP 1. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 2. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 3. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 4. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek) 5. Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c města nebo obce. (Mgr. K. Houdek) 6. Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek) 7. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek) 8. Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity na životní prostředí /var. b biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek) 9. Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí pro ochranu přírody a krajiny. (Mgr. Karel Houdek) 10. Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek) 11. Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí. (Mgr. Karel Houdek) 12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 13. Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek) 14. Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 15. Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek) 16. Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek) 17. Hodnocení vlivu způsobu hospodaření v modelových povodích na kvalitu odtékající vody (práce s daty) (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc.) 18. Sukcese vodních a mokřadních ekosystémů. Mokřady jako stabilizační prvek krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc, Ing. Vladimír Zdražil)

2 19. Vymezení a dokumentace fyziognomických a funkčních typů české krajiny na území chráněných krajinných oblastí i v běžné krajině bez zvláštní ochrany. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Ing.Vladimír Zdražil) 20. Historický a současný vývoj české kulturní krajiny sledovaný s využitím historických map a leteckých snímků ve vybraných územích v celé ČR. Je možné vybírat různé regiony a typy krajin: vývoj v údolních nivách, příměstských oblastech, horských a podhorských oblastech, na územích bývalých i současných vojenských prostorů. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 21. Studie historického rekonstrukčního stavu energomateriálové funkce vybraného zájmového území, srovnání se současností. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 22. Optimalizace USES vybrané oblasti, analýza projevů krajinných charakteristik s cílem posoudit jejich vliv na krajinu jako celek, prověrka funkčnosti jednotlivých prvků USES. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., RNDr. Ivana Kašparová) 23. Průchodnost a fragmentace krajiny. Využitelnost pro naučné stezky, cyklostezky, hypostezky... (RNDr. Ivana Kašparová) 24. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim. (Ing. Vladimír Zdražil) 25. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Ing. Vladimír Zdražil) 26. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Ing. Vladimír Zdražil) 27. Datové zázemí pro plánování krajiny historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 28. Ekologická újma a škoda na životním prostředí právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 29. Vojenské prostory výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 30. Účast veřejnosti na rozhodování o budoucnosti krajiny právní rámec v mezinárodním a národním měřítku, kritická analýza reálné praxe, východiska pro jednotlivé aktéry rozhodovacího procesu. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 31. Druhová diverzita a produkce vybraných ekosystémů ve vztahu k tokům energie a látek v krajině. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 32. Klasifikace vlivu ukončování povrchové těžby (čerpání důlních vod, napouštění zbytkových jam, změny toků vodotečí) na přírodu a krajinu. Hodnocení vlivu povrchových a důlních stařinových vod na obnovu vodního režimu pánevních krajin, včetně napouštění jezer zbytkových jam a jejich propojení, klasifikace činitelů, ovlivňujících výslednou kvalitu vody v jezerech zbytkových jam a pánevních vodotečích. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 33. Využití vegetačních struktur pro obnovu funkce krajiny v rámci používaných rekultivačních postupů. Stanovení kombinací zastoupení jednotlivých typů porostů a

3 vodních ploch pro funkční postrekultivační krajinu (v sumách odpovídajících historické krajině). Zpracování typů porostů (krajinného pokryvu) umožňujících předpokládanou optimální funkční strukturu postrekultivační krajiny v rekultivačním záměru (projektu). (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 34. Uplatňování přírodních prvků ve struktuře rekultivované krajiny ve vztahu k obnově krátkého vodního cyklu a posílení diverzity krajiny. Indikace obnovy ekosystémů pomocí přírodních indikátorů stavu prostředí. Návrh a ověření metodického postupu využití přírodních indikátorů k hodnocení účinnosti funkční obnovy krajiny. (Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 35. Hodnocení environmentálních rizik posttěžební krajiny, mezní podmínky pro využití povodňových vod. Klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny a proveditelnosti rozvojových záměrů a koncepcí (USES, UP VUC). (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 36. Mapování významných krajinných prvků podle zákona č. 114/92 Sb.) jejich vymezení, dokumentace a návrh ochrany (managementu). Významnými krajinnými prvky zde rozumíme především biologicky, esteticky, krajinářsky a kulturně historicky významné části krajiny, např. vodní toky a plochy s litorálními a břehovými porosty, skalní a jiné geomorfologicky významné útvary, krajinné dominanty, údolí a údolní nivy s charakteristickými porosty, segmenty rozptýlené zeleně v krajině, travní porosty apod. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 37. Mapování, hodnocení, typologie a návrh managementu (ochrany) břehových porostů v konkrétních územích (přednostně na Černokostelecku) Jalový potok, Bylanka, Jevanský potok, Nučický potok). Souvislost s programy Péče o krajinu a Revitalizace vodních toků. (RNDr. Ivana Kašparová,) 38. Sledování účinnosti revitalizačních a stabilizačních opatření v krajině provedených v rámci programů Péče o krajinu, Revitalizace říčních systémů, Pozemkových úprav a ÚSES. Hodnocení funkčnosti a vývoje nově založených výsadeb prvků ÚSES v konkrétních územích vybraných v součinnosti s požadavky AOPaK. (RNDr. Ivana Kašparová, CSc., Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 39. Možnosti využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera., Carabidae) při hodnocení jednotlivých vegetačních typů krajinny Třeboňska. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 40. Střevlíkovití brouci jako bioindikátory změn v alpinské a subalpinské zóně Krkonoš (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 41. Navržení a ověření diplomantem zvolených taxonů (např. čeledí, rodů, skupin druhů, druhů) nebo cenóz jako bioindikátorů s vysokou vypovídací schopností pro užití v biologickém hodnocení zadaného typu rozvojového záměru (např. liniové stavby). (Ing. Vladimír Zdražil - v závislosti na zvolené skupině nutná kooperace se školitelem specialistou příslušného zaměření - botanik, hydrobiolog, zoolog, entomolog apod.) 42. Navržení a ověření parametrů pro stanovení rozsahu a obsahu posuzování (scoping) zadaného typu záměru (např. silnice, drůbežárna, obchodní komplex, vodní elektrárna, větrná elektrárna apod.) nebo zadaného typu koncepce (např. územní plán velkého územního celku nebo sídla, energetická politika státu, koncepce rozvoje zemědělství, lesního a vodního hospodářství, program rozvoje dopravní infrastruktury apod.) (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 43. Navržení a ověření metod hodnocení vybraných typů záměrů na zadané biotické (fauna, flora, ekosystémy) a abiotické (půda) složky krajiny v rámci procedury posuzování

4 vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 44. Navržení a ověření metod stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny u vybraných typů záměrů v daném území ve vztahu k požadavkům procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 45. Vliv managementu na druhové složení (vlhkých) luk - vliv různých typů hospodaření na druhové složení lučních porostů, srovnání dvou typů vlhkých luk v reakci na management, sledování změn druhové diversity, rychlost rozkladu biomasy v závislosti na hospodaření, populační dynamika vybraných lučních druhů, návrh vhodného managementu na loukách. (Ing. Vladimír Zdražil, 46. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,...) v modelovém území. Návrh managementových opatření. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 47. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 48. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 49. Analýza změn ve vývoji krajiny jako podklad pro krajinné plánování (Ing. J.Skaloš, PhD) 50. Využití starých map a leteckých snímků pro analýzu a hodnocení změn v krajině (Ing. J.Skaloš, PhD) 51. Mapování, vymezování, dokumentace a management významných krajinných prvků (Doc. E.Pecharová, CSc., Ing. J.Skaloš, PhD) 52. Kritéria a metody Správné zemědělské praxe z hlediska péče o biodiverzitu a krajinný management 53. Kritéria pro volbu bioindikátorů v biologickém hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb. 54. Parametry pro scoping při posuzování vlivů projektů a koncepcí na životní prostředí 55. Metody hodnocení záměrů na zadané složky krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. 56. Metody stanovení celkové ekologické únosnosti krajiny podle zákona č. 100/2001 Sb. 57. Ekologie invazních druhů rostlin: chování v nepůvodním areálu, vliv na původní společenstva rostlin a současnou krajinu, možnosti eliminace výskytu jednotlivých druhů (Ing. Kateřina Bímová, PhD) 58. Management kulturních luk: vliv obhospodařování na různé typy lučních společenstev, sledování změn druhového složení, populační dynamika jednotlivých druhů rostlin, návrhy managementu (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 59. Populační dynamika ohrožených a vzácných druhů rostlin, inventarizace rozšíření, návrhy managementu s důrazem na ochranu přírody (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD)

5 60. Genetická struktura populací vybraných rostlinných druhů s důrazem na vzácné a ohrožené druhy a naopak na druhy expanzní a invazní (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 61. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině návrhy managementu a ochranných opatření ((Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD, RNDr. Ivana Kašparová) 62. Sekundární sukcese v bývalém VVP Ralsko (analýza postupu zarůstání ploch bývalých cvičišť, konfrontace s jinými lokalitami, les versus bezlesí - význam pro krajinu) (Mgr. Barbora Engstová) 63. Permanentní krajinné prvky v bývalém VVP Ralsko (historická analýza zaměřená na permanentní krajinné prvky a strukturu krajiny, krajinná identita) (Mgr. Barbora Engstová) 64. Ovocné stromy v bývalém VVP Ralsko (zmapování starých ovocných stromů, jejich význam pro krajinu, odrůdy) (Mgr. Barbora Engstová) 65. Invazní rostlinné druhy v bývalém VVP Ralsko (sledování postupu jednotlivých druhů, současné rozšíření, potenciál dalšího šíření, význam) (Mgr. Barbora Engstová) 66. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (historická analýza, scénáře možného vývoje) (Mgr. Barbora Engstová) 67. Liniové šíření rostlin (vybrané skupiny druhů/ vybrané typy liniových společenstev) - studie v modelovém území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 68. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 69. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 70. Vyhodnocení výskytu ohrožených/invazních rostlin v segmentech ekologické stability, návrh managementových opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 71. Ochrana genofondu ohrožených plevelových druhů v podmínkách alternativního zemědělství (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 72. Transpirace druhů lesů/ regenerujících imisních holin (Jiz. hory) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 73. Problematika dřevin v otevřené/městské krajině (studie ve vybraném území) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 74. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 75. Invaze druhů rodu celík (Solidago sp.) v CHKO Kokořínsko - mapování již invadovaných území, historická data, model šíření pomocí GIS, predikce ohrožených ještě neinvadovaných částí CHKO ( 2 sezóny terénní práce, možná i v zimě, možnost ubytování v místě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 76. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na druhovou diversitu mezofilních luk - srovnání vlivu pastvy homogenních a smíšených stád na různé typy opuštěných pastvin, lokalita CHKO Kokořínsko, údolí Liběchovky ( experimentální charakter, práce přímo na lokalitě se stádem, 2-3 sezóny, vhodné i pro BP a následnou DP, možnost ubytování v místě (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 77. Návrh managementu luk pod Ronovem - podrobné zmapování lokality, návrh managementu zohledňující výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (min. 1 vegetační

6 sezóna (celá), samostatná práce v terénu, pokud student nezná rostlinné druhy je potřeba počítat s delším časovým horizontem) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 78. Hybridizace u křídlatek (invazní druhy rodu Fallopia) fitness hybridů - navázaní na ukončený projekt, cytologie, křížení, molekulární metody odlišování klonů, odběr vzorků CHKO Beskydy ( 2 vegetační sezóny, práce v laboratoři a na experimentální zahradě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 79. Rozvoj mikroregionu Kokořínsko - ekosociologická studie ve spolupráci s FHS, využití krajiny, skladba obyvatelstva a jeho vztah k chráněným částem přírody, chování šetrné k životnímu prostředí a ochota obyvatel se zabývat ochranou ŽP (spíše 2 roky práce s místními lidmi, spolupráce s místními občanskými sdruženími a CHKO) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 80. Návrh optimálního využití krajiny vnitrozemských sudet v CHKO Kokořísnko - historie a vývoj krajiny, hodnocení současného využívání krajiny, turistický ruch, obnova cestní sítě, maloplošná chráněná území a jejich vztah k okolní krajině v CHKO (1-2 roky terénní práce, využití GIS) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 81. Obnova břehových porostů na lokalitách postižených invazí křídlatek (Fallopia sp.) (zjištění vlivu křídlatek na stávající břehové porosty, experimentální zjištění možností stabilizace břehových porostů novými výsadbami vhodných druhů dřevin, vyhodnocení experimentu, finanční rozvaha a návrh optimálního řešení pro obnovu břehových porostů; Odborný konzultanti: Ing. Báča a Ing. Suchoň, Povodí Odry st. Podnik, Ostrava. Vhodné pro: studenta KTI zaměřeného na malé vodní toky, 2. maximálně 3. ročník vzhledem k povaze práce, spíše fyzicky zdatnějšího nebo se spoustou kamarádů, výhodné bydliště ve východní části republiky (není podmínkou, možnost ubytování na lokalitě) (Doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD) 82. VLASTNÍ TÉMA V OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE BP 1. Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 2. Stará ekologická zátěž (dle vlastního určení) a její rizika pro okolní životní prostředí. (Mgr. K. Houdek) 3. Ekologický audit (vybraného) výrobního provozu, střediska a návrh věcných opatření za účelem snížení jeho nepříznivých vlivů na okolní životní prostředí. 4. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 5. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 6. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při ochraně přírody a krajiny. (Mgr. K. Houdek) 7. Objektivní možnosti managementu venkovského mikroregionu / var. b - svazku měst a obcí, při environmentálně šetrném rozvoji turismu. (Mgr. K. Houdek)

7 8. Analýza environmentální politiky vybraného podniku / var. b svazku města obcí (venkovského mikroregionu) /var. c města nebo obce. (Mgr. K. Houdek) 9. Reálné předpoklady rozvoje environmentálně šetrného turismu na příkladu vybraného území. (Mgr. K. Houdek) 10. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve vybraném území venkovského mikroregionu /var. b - za účelem podpory socioekonomického rozvoje zájmového území / obce. (Mgr. K. Houdek) 11. Analýza vlivu sportovně rekreační / turistické aktivity na životní prostředí /var. b biotu (ochranu přírody) dotčeného území. (Mgr. K. Houdek) 12. Dílčí analýza cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 13. Návrh koncepce enviromentálně šetrného cestovního - turismu v zájmovém území (v CHKO/ NP). (Mgr. Karel Houdek) 14. Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného cestovního ruchu - turismu v zájmovém území (v CHKO/NP). (Mgr. Karel Houdek) 15. Destinační limity zájmového území z hlediska cestovního ruchu. (Mgr. Karel Houdek) 16. Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozuvoj turismu - cestovního ruchu v zájmovém území. (Mgr. Karel Houdek) 17. Digitální inventarizace mimolesní zeleně v intravilánu (v povodí Jalového potoka) (RNDr. Ivana Kašparová) 18. Inventarizace liniové zeleně (meze, břehové porosty, lemy silnic, cest, větrolamy,...) v modelovém území. (RNDr. Ivana Kašparová, Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.) 19. Hodnocení vlivu realizace agrární politiky na životní prostředí zpracování a vyhodnocení pomocí sady indikátorů ve fázi interim (Ing. Vladimír Zdražil) 20. Hodnocení souladu vybraných projektů v rámci regionu s relevantními strategickými dokumenty na regionální a celostátní úrovni. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 21. Stanovení a vyhodnocení významných potenciálních vlivů vybrané skupiny projektů (např. zemědělské stavby, liniové stavby, atd.) na životní prostředí pro fázi zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc) 22. Datové zázemí pro plánování krajiny historická data, dostupné recentní databáze, praktické aplikace na konkrétní kauze k naplnění cílů Úmluvy Rady Evropy o krajině 23. Ekologická újma a škoda na životním prostředí právní východiska, věcná podstata, praktické aplikace, zobecnění pro reálnou praxi v expertíze, státní správě a podnikání ((Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 24. Krajinný ráz teoretická východiska, právní zázemí, stávající praxe (konkrétní kauzy využití i zneužití), perspektivy aplikace inspirace pro soudního znalce (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.) 25. Vojenské prostory výzva pro ochranu přírody a ekologické aplikace v krajině, metodická východiska, zobecnění dosavadních zkušeností, principy činnosti armádních ekologů (Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.)

8 26. KES srovnání skutečnosti a výpočtů z centrálně evidovaných dat (10 katastrů) ÚAP ČSÚ (RNDr. Ivana Kašparová) 27. KES: srovnání metodik výpočtu na příkladu vybraného území (3 katastry) (RNDr. Ivana Kašparová) 28. Kořenové čistírny odpadních vod (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 29. Koloběh a ukládání živin v mokřadních ekosystémech (Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.) 30. Historický vývoj krajiny bývalého VVP Ralsko (land use/land cover changes, práce se starými mapami a leteckými snímky v GIS) (Mgr. Barbora Engstová) 31. Turistický ruch v bývalém VVP Ralsko (současnost, perspektiva, návrhy) (Mgr. Barbora Engstová) 32. Územní ochrana vybraných vodohospodářsky významných lokalit (vliv a význam pro krajinu, vegetaci, faunu, obyvatele / práce s GIS) (Mgr. Barbora Engstová) 33. Vliv krajinného managementu na motýlí faunu v oblasti Mostecka a Českého středohoří (Ing. Zuzana Kárová) 34. Vývoj krajiny v Mosteckém region (Ing. Helena Justová) 35. Vývoj krajiny v Sokolovském regionu (Ing. Helena Justová) 36. Vývoj krajiny v posttěžebních regionech (Ing. Helena Justová) 37. Vývoj zámeckých zahrad v ČR - Vývoj zámecké zahrady zámku Jezeří (Ing. Helena Justová) 38. Biologie a ekologie vybraného rostlinného druhu/rodu (lit. rešerše) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 39. Inventarizace botanicky cenných plošných útvarů v krajině, návrhy managementu a ochranných opatření (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 40. Návrh obnovy liniových prvků ve vybraném území (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 41. Transpirační povrch lesních druhů bylin (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 42. Permakultura, přírodní zahrady (modelový návrh řešení pozemku) (Doc. Ing. Jana Nováková, CSc.) 43. Biodiverzita drobných zemních savců v posttěžební krajně na Sokolovsku (Ing. Ondřej Cudlín) 44. Biodiverzita drobných zemních savců na Třeboňsku (Ing. Ondřej Cudlín) 45. Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu v ČR (Ing. Ondřej Chotovinský) 46. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve vybrané lokalitě (Ing. Ondřej Chotovinský) 47. Kompostování a Anaerobní digesce biologicky rozložitelných odpadů (Ing. Ondřej Chotovinský) 48. VLASTNÍ TÉMA V OBLASTI KRAJINNÉ EKOLOGIE

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny Název práce Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny Mgr. Karel Houdek houdek@knc.czu.cz

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

fytopatogenů a modelování

fytopatogenů a modelování Mapování výskytu fytopatogenů a modelování škod na dřevinách v lesích ČR Dušan Romportl, Eva Chumanová & Karel Černý VÚKOZ, v.v.i. Mapování výskytu vybraných fytopatogenů Introdukce nepůvodních patogenů

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké snímkování

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Michal Musil 22. února 2012 Seminář Jak probíhá příprava SeStra II Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA Zapojení veřejnosti Co SEA je

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Revitalizace jako investice

Revitalizace jako investice Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Praha, 12/2012 Situace v České republice Rekultivace přestávají být pouze technickým procesem diverzifikace postupů a cílů rekultivací.

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 ING. MARTINA LUKEŠOVÁ, JSEM TU DOMA: CTÍM SLOVA ALBERTA EINSTEINA: NAŠÍM ÚKOLEM MUSÍ BÝT OSVOBODIT SE TÍM, ŽE ROZŠÍŘÍME OKRUH SVÉHO SOUCITU, ABY

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

OKNO DO PRAXE. Ecological Consulting a.s. www.ecological.cz

OKNO DO PRAXE. Ecological Consulting a.s. www.ecological.cz OKNO DO PRAXE Ecological Consultig a.s. Společnost Ecological Consulting, a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. V roce 1996 firma Jaroslav Bosák

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více